Page 1

Fotografie: Binder Groenprojecten Poortugaal | C.M. Ravesloot

Sustainable Solutions RDM is het kenniscentrum binnen Hogeschool Rotterdam voor duurzame innovatie. Het kenniscentrum doet onderzoek naar de benodigde kennis, oplossingen en strategieën om van Rotterdam een energieneutrale, klimaatrobuuste, leefbare en attractieve deltastad te maken. Binnen het kenniscentrum worden integrale, duurzame oplossingen onderzocht voor maatschappelijke vraagstukken in de regio Rotterdam op de onderzoekslijnen:

Building, Moving, Powering & Making De maatschappelijke en beroepsgerichte vraagstukken van Building, Moving en Powering & Making zijn ondergebracht in meerdere lectoraten. Elk lectoraat kent een eigen focus, gebaseerd op de expertise van de lector, de beroepsvragen uit de praktijk en de thema’s van Hogeschool Rotterdam. Zo vormt elke onderzoekslijn een apart programma voor de kennisontwikkeling binnen dat domein.

Public Domain Architecten

• Duurzaam en adaptief bouwen (Building) • Duurzame mobiliteit en bereikbaarheid (Moving) • Duurzame energieconcepten en productontwikkeling (Powering & Making)haven en achterland (modal shift), integraal ontwerpen van infrastructuur en openbare ruimte en future mobility dat zich richt op schoon, stil en zuinig stadsvervoer. De thema’s worden, bijvoorbeeld in het praktijkgerichte ‘eMobilityLab’, onderzocht om duurzame mobiliteit te realiseren en bereikbaarheid te garanderen.

Binnen de onderzoekslijn Moving gaat het om duurzame bereikbaarheid en mobiliteit in stad, haven en achterland. Voorbeelden van thema’s die aan bod komen zijn: digitalisering en globalisering (tracking en tracing), duurzame binnenstedelijke distributie, verhoging bereikbaarheid stad,

Binnen de onderzoekslijn Powering & Making worden vanuit het perspectief van het energievraagstuk oplossingen en strategieën aangereikt die gebruikt worden om een duurzaam gebouwde omgeving en duurzame bereikbaarheid en mobiliteit te realiseren. Thema’s daarbinnen zijn: energie-efficiëntie en gebruik van duurzame energie in gebouwen en wijken, decentrale energieopwekking en slimme energie-infrastructuur (smart grid). Daarnaast wordt binnen het programma Duurzame Productontwikkeling onderzoek verricht naar ontwikkeling van toekomstvaste producten en diensten en naar nieuwe manieren van slim produceren. Uitgangspunt hierbij is onderzoek naar producten die qua materiaal, (bio) grondstoffen en energiegebruik en -verbruik, duurzaam zijn. Doel hiervan is het toevoegen van waarde aan producten en diensten die nieuwe economische kansen bieden voor de Rotterdamse maakindustrie.

Binnen de onderzoekslijn Building gaat het om duurzaam en adaptief bouwen in stedelijke deltagebieden met thema’s als: verdichting en verduurzaming van de bestaande woningvoorraad, vastgoedontwikkeling, transitiemanagement, bewonersparticipatie (emergentie) en gebruik van sociale media, klimaatbestendig bouwen en veiligheid (floodcontrol), innovatie van bouwprocessen, producten en concepten, duurzame architectuur en stedenbouw. Deze thema’s worden onderzocht om een bijdrage te leveren aan een toekomstvaste, klimaatbestendige (adaptieve) woon- en leefomgeving in de Rotterdamse delta.


Het kenniscentrum is primair gericht op verbinding met opleidingen uit de meest verwante onderwijs instituten zoals het Instituut voor de Gebouwde Omgeving, Engineering & Applied Science en het Instituut voor Communicatie, Media en ICT. De integrale benadering maakt echter ook verbindingen met andere relevante instituten zoals Financieel Management en Commercieel Management mogelijk. Het onderzoek vindt voor een groot deel plaats in het kader van omvangrijke, langlopende projecten, veelal extern gefinancierd (door bijvoorbeeld SIA RAAK). Bij de uitvoering daarvan wordt zoveel mogelijk gebruikgemaakt van de onderzoeksmogelijkheden binnen het onderwijs. Dat gebeurt bijvoorbeeld in Innovation Labs, waarbij ook studenten van buiten het technische domein worden betrokken. Binnen het kader van RDM Campus wordt in de vorm van Innovatieteams en Communities of Practice het verband gelegd tussen projecten in het onderwijs en kennisontwikkeling. Dat is voor het kenniscentrum een belangrijke werkwijze. Vanuit het kenniscentrum wordt bijgedragen aan curriculum- en programmaontwikkeling met specifieke aandacht voor de invulling van het honours programme, minoren, afstuderen en (PI-) projecten. Een specifieke rol voor het kenniscentrum ligt in de verbinding met de masteropleidingen van de Rotterdamse Academie van Bouwkunst, Master of Urban & Area Development (MUAD), Master Product Design en Master Industrial Innovation, waar de studenten worden ingeschakeld bij onderzoeksprojecten.

Missie & Visie

Fotografie: R. Wirtz

Onderwijs & Onderzoek

Contact

Kenniscentrum Sustainable Solutions RDM

Bezoekadres Heijplaatstraat 23 3089 JB Rotterdam Postadres Postbus 25035 3001 HA Rotterdam +31 (0)10 794 4853 / +31 (0)10 794 4854 sussol@hr.nl Kijk voor meer informatie en nieuws op www.rdmcampus.nl/kenniscentrum

Kenniscentrum Sustainable Solutions RDM streeft ernaar in samenwerking met stakeholders toekomstvaste en innovatieve oplossingen te ontwikkelen voor grootstedelijke vraagstukken op het gebied van energiegebruik, mobiliteit en bouwen. Het kenniscentrum beschouwt duurzaamheid en maatschappelijk rendement als de basis voor de economie van de toekomst. De integrale samenhang tussen fysieke, sociale, economische en technische vraagstukken en oplossingen staat centraal in alle onderzoeksprojecten die het kenniscentrum oppakt. Hiermee sluit het Kenniscentrum Sustainable Solutions RDM aan bij de huidige trend van maatschappelijk verantwoord ondernemen, waarbij uitgegaan wordt van de drie waarden People, Planet & Profit. 

 Grafisch ontwerp: Studio LĂŠon & Loes | Druk: printvisie

Brochure Kenniscentrum Sustainable Solutions RDM  
Brochure Kenniscentrum Sustainable Solutions RDM  
Advertisement