Page 1

bachelor in de 路 verpleegkunde 路 vroedkunde via afstandsonderwijs campus Kortrijk


Welkom Wil jij ook een diploma hoger onderwijs behalen zonder voltijds les te moeten volgen? Om een antwoord te bieden op deze stijgende vraag startte het KATHO-departement verpleegkunde en vroedkunde, campus Kortrijk, bijna tien jaar geleden met de opleidingen verpleegkunde en vroedkunde in afstandsonderwijs. Via deze vorm van onderwijs is het mogelijk de zorg voor gezin, werk en studeren flexibel te combineren. Je bepaalt zelf waar en binnen bepaalde vrijheidsmarges, wanneer je studeert. Maar vergis je niet, studeren in afstandsonderwijs is hard werken. De opleidingen voldoen aan dezelfde kwaliteitseisen als deze in het contactonderwijs. Beide diploma’s zijn identiek. We bieden in het afstandsonderwijs verpleegkunde drie studietrajecten aan: de volledige bacheloropleiding, de brugopleiding voor studenten met een HBO5-diploma en een traject voor vroedvrouwen. Daarnaast bieden we ook een opleiding bachelor in de vroedkunde aan via afstandsonderwijs.

Meer info Wie meer informatie wil, kan een infosessie bijwonen in de VIVES-campus te Kortrijk. De precieze data en uren zijn terug te vinden op www.vives.be VERPLEEGKUNDE Monique Deplaecie coördinator afstandsonderwijs verpleegkunde monique.deplaecie@vives.be Tijs Maerten jaarcoördinator interessegebied psychiatrie tijs.maerten@vives.be Joke Schaubroeck jaarcoördinator interessegebied ziekenhuis joke.schaubroeck@vives.be Francine Deplae, jaarcoördinator interessegebied sociale francine.deplae@vives.be VROEDKUNDE Inge Versyck coördinator afstandsonderwijs vroedkunde inge.versyck@vives.be


Inhoud AFSTANDSONDERWIJS: EEN UNIEK CONCEPT 1 Onze visie op afstandsonderwijs 2 Didactische aanpak 3 Studie- en trajectbegeleiding 4 Vrijstellingen 5 Praktische informatie BACHELOR IN DE VERPLEEGKUNDE : DRIE STUDIETRAJECTEN DE VOLLEDIGE BACHELOROPLEIDING 1 Verpleegkundige worden 2 Doelgroep en toelatingsvoorwaarden 3 Structuur van de opleiding 4 Contactdagen DE BRUGOPLEIDING VOOR STUDENTEN MET EEN HBO5-DIPLOMA 1 Een upgrade van je diploma 2 Doelgroep en toelatingsvoorwaarden 3 Structuur van de opleiding 4 Contactdagen HET TRAJECT VOOR VROEDVROUWEN 1 Een bijkomend diploma 2 Doelgroep en toelatingsvoorwaarden 3 Structuur van de opleiding 4 Contactdagen BACHELOR IN DE VROEDKUNDE 1 Vroedvrouw worden 2 Doelgroep en toelatingsvoorwaarden 3 Structuur van de opleiding 4 Contactdagen


AFSTANDSONDERWIJS: EEN UNIEK CONCEPT 1 Onze visie op afstandsonderwijs Afstandsonderwijs zit in de lift. Heel wat organisaties en onderwijsinstellingen bieden het tegenwoordig aan. Maar de term afstandsonderwijs dekt vele ladingen: van een veredelde cursusverkoop tot een ver doorgedreven vorm van online onderwijs. Hieronder vind je onze uitgangspunten. · Afstandsonderwijs is een volwaardige vorm van onderwijs. Dit betekent dat het meer moet zijn dan louter cursussen verstrekken en zelfstandig ingestudeerde stof examineren. Afstandsonderwijs betekent onderwijs met een aangepaste didactische aanpak. · Afstandsonderwijs is flexibel onderwijs. Dit betekent dat je zelf bepaalt waar en wanneer je studeert. De flexibiliteit in tijd en ruimte mag evenwel niet ten koste gaan van de studievoortgang. Het kan niet de bedoeling zijn om de opleiding eindeloos te rekken. Dit betekent dat de vrijheidsgraden ook niet onbeperkt zijn. · Ook binnen het afstandsonderwijs zijn sociale relaties belangrijk en biedt samenwerkend leren een meerwaarde. Studeren in afstandsonderwijs is geen soloactiviteit. · Afstandsonderwijs is ontwikkeld om flexibel leren mogelijk te maken en mikt bijgevolg op andere doelgroepen dan het dagonderwijs. Studenten die kiezen voor het afstandsonderwijs bezitten vaak al heel wat competenties. Die worden in rekening gebracht bij het uitzetten van het studietraject. · Afstandsonderwijs maakt het mogelijk om de opleiding te combineren met een professioneel en familiaal leven. We streven naar een goed evenwicht tussen de

flexibiliteit van de opleiding en de kwaliteit van het onderwijs. Wij adviseren om de opleiding ten hoogste te combineren met een deeltijdse baan. Voltijds werkende studenten (minimum 80%) kunnen gebruik maken van educatief verlof om de verplichte contactsessies en examens af te leggen. Voor de stages kan loopbaanonderbreking een oplossing bieden. Je kan soms ook stage doen op je eigen werkplek. 2 Didactische aanpak Duidelijke instructies en verwachtingen Bij elke cursus hoort een ECTS-fiche. Op deze fiche vind je welke competenties er nagestreefd worden (wat je achteraf met het geleerde kan doen), de evaluatievorm en de didactische methodes. Je krijgt van de lector ook informatie over de aard van begeleiding en over wat hij van jou verwacht bij het verwerken van de cursus of ter voorbereiding van contactmomenten. Aangepast studiemateriaal In het dagonderwijs demonstreren de lectoren veel in de klas, vooral bij het aanleren van vaardigheden. Deze demonstraties vinden in het afstandsonderwijs ook gedeeltelijk plaats tijdens de contactmomenten. Via speciaal hiervoor ontwikkeld audiovisueel materiaal krijg je ook extra informatie en kan je demonstraties van vaardigheden bekijken. Het voordeel is dat je dit materiaal herhaaldelijk kunt bekijken. Duidelijke structuur en jaarplanning De opleidingen bachelor in de verpleegkunde en bachelor in de vroedkunde tellen 180 studiepunten. Een studiepunt is de eenheid waarin de studietijd wordt uitgedrukt. Eén


studiepunt komt overeen met een studietijd tussen 26 en 30 uren. De studietijd verwijst naar de totale tijdsinvestering die van de student verwacht mag worden om de opleiding af te werken (lessen, examens, studeertijd … inbegrepen). In de opleiding bachelor in de verpleegkunde bestaat een studieduurverkorting voor de studietrajecten van de brugopleiding HBO5 en het traject voor vroedvrouwen. Verpleegkundigen die zich willen omscholen tot vroedvrouw krijgen ook een studieduurverkorting. De opleiding start half september. De eerste dag staat in het teken van de kennismaking met de opleiding en de medestudenten. Je krijgt meer informatie over het opzet en de structuur van de opleiding, een introductie over het leerplatform Toledo en het vaardigheidscentrum, een rondleiding op de campus en in het openleercentrum … Je krijgt op de eerste dag ook alle boeken en cursussen. De lessen vinden plaats tussen 8.30 u. tot 18.00 u.. De planning van de onderwijsleeractiviteiten tijdens het jaar coachen je als het ware doorheen je opleiding. Je krijgt een uitgebreide versie van het jaarprogramma bij je inschrijving of op de eerste contactdag. Efficiënt gebruik van contacturen Voor een efficiënt gebruik van de contacturen maken we een onderscheid tussen instructieen begeleidingsuren. Daarnaast besteden we veel aandacht aan vaardigheidsonderwijs. Tijdens de instructie-uren lichten we vooral een aantal belangrijke items uit de cursus toe, maken we je wegwijs in het aangeboden materiaal en oriënteer je je op te bereiken competenties voor het examen. We verwachten dan ook dat je de verwachtingen van de

lector op dit vlak kent. Begeleidingsuren vragen een nog actievere inzet van jouw kant. Je studeert de cursus vooraf zelfstandig in. Vaak vraagt de lector om vooraf onduidelijkheden en vragen door te sturen. Tijdens de begeleidingsuren gaan we dan dieper op deze vragen en moeilijkheden in en discussiëren we over thema’s. Op die manier helpen we je om de aangeboden inhoud grondig te verwerken. Dit noemen we ook begeleid zelfstandig leren. Heel wat cursussen zijn volgens dit concept uitgewerkt. Samenwerkend leren Eerder maakten we al duidelijk dat kunnen samenwerken een belangrijke competentie is voor een verpleegkundige of een vroedvrouw. We zijn er bovendien van overtuigd dat samenwerken de kwaliteit van het leren versterkt. Praten met anderen die er andere meningen op na houden, inzichten samenbrengen om gezamenlijk een probleem op te lossen, elkaars vragen beantwoorden, feedback ontvangen en geven ... zijn activiteiten die toelaten de leerstof op een dieper niveau te verwerken. Om dit in het afstandsonderwijs te realiseren, maken we gebruik van allerhande e-tools. Eén daarvan is Toledo, onze elektronische leeromgeving, die via het discussieforum toelaat vlot met elkaar te communiceren. Daarnaast maken we gebruik van Skype om de sociale relaties te versterken en wikis of google-docs om bijvoorbeeld vanop afstand een groepswerk te maken. Het is niet de bedoeling dat alle lectoren van dit samenwerkend leren gebruik maken. Afhankelijk van de te bereiken competenties binnen de cursus wordt gewerkt via dit concept van samenwerkend leren of via het hoger omschreven concept van begeleide zelfstudie.


Evaluatiespreiding Afstandsonderwijs moet je toelaten je studietijd flexibel te plannen. Je hebt dus meer vrijheid in de momenten waarop je wil studeren. Maar we vinden het ook belangrijk om je studievoortgang te bewaken. In tegenstelling tot het dagonderwijs waar er twee examenperiodes zijn, worden de examens in het afstandsonderwijs gespreid over het academiejaar. Een snelle opeenvolging van de examens in een examenperiode is immers moeilijk te combineren met professionele of familiale engagementen. Door de spreiding van de examens zie je je studies goed vorderen. Bovendien worden sommige opleidingsonderdelen op een andere manier geëxamineerd dan met het klassieke mondelinge of schriftelijke examen. In die gevallen maak je bijvoorbeeld een paper of een praktijkopdracht. Dit vergt evenveel inspanning, maar laat meer spreiding in de tijd toe. Uniek in het afstandsonderwijs zijn de inhaalexamens. We programmeren één inhaaldag per semester. Op die dag kan je uitgestelde examens van het voorgaande semester alsnog afleggen. Tijdens het academiejaar kan je dus telkens kiezen uit twee examendata. Als je een uitgesteld examen niet op de inhaaldag maakt, kies je ervoor om dat examen in de tweede zittijd af te leggen. Toepassing op stage Oefening baart kunst. Dit geldt zeker bij de opleiding van bachelors in de verpleegkunde en de vroedkunde. Door een zorgvuldige keuze van stageplaatsen wordt het leereffect aanzienlijk verhoogd. Voor de studenten afstandsonderwijs voorzien wij mogelijkheden om in de eigen regio stage te lopen. Wij zoeken in onderling overleg naar de beste oplossing.

3 Studie- en trajectbegeleiding Studie- en trajectbegeleiding is een verzamelnaam voor alle begeleiding waarop je beroep kan doen tijdens je studietraject. De lectoren en coördinator Het gebruik van moderne informatietechnologie, zoals onder meer het digitaal leerplatform Toledo laat een vlotte communicatie toe, zonder dat je je naar de campus moet verplaatsen. Daarnaast kan je met specifieke vragen steeds terecht bij de coördinatoren van het afstandsonderwijs. Zij volgen je studievoortgang op. De medestudenten Je vindt ongetwijfeld ook veel steun bij je medestudenten. Via de organisatie van geregelde chatsessies willen we alvast de onderlinge contacten aanmoedigen. Ook door het samenwerkend leren en de contactmomenten leren jullie elkaar beter kennen. Op momenten dat het niet wil vlotten en dat emotionele zaken je functioneren bedreigen, kan je contact nemen met de coördinator, de ombudsdienst of de studie- en studentenbegeleider. De begeleidingsdiensten Ombudsdienst De ombudsdienst biedt een luisterend oor en helpt probleemsituaties te analyseren, brengt mogelijke oplossingen aan en verwijst je indien nodig door voor verdere hulp. Tijdens de examenperiodes kan je bij de ombudsdienst terecht voor alle problemen die het normaal verloop van je examens belemmeren. Je kan contact opnemen met de ombudsdienst via ombudshivv@vives.be of op het nummer 0492 73 58 58 (enkel tijdens kantooruren).


Studie- en studentenbegeleiding Studeren in het hoger onderwijs vergt een hele aanpassing van je leef- en studiegewoontes. Als je daar in de loop van het academiejaar problemen mee ondervindt, kan je terecht bij ivo.engelen@vives.be Na enkele gesprekken, kan je gewoonlijk zelf weer verder aan de slag. De ervaring leert dat studenten vaak te lang wachten om contact op te nemen. Vraag dus tijdig hulp als dat nodig is. Onderwijs- en examenfaciliteiten Wij willen een uitgesproken diversiteitsbeleid voeren. Dit engagement vertaalt zich onder meer in duidelijke inspanningen om studenten met een chronische ziekte, een leerstoornis, een auditieve handicap ... kansen te geven in het hoger onderwijs. Wij bieden studenten in dat geval de nodige faciliteiten en ondersteuning. Je kan hiervoor contact opnemen met ivo.engelen@vives.be Trajectbegeleiding We raden je aan een studietraject te kiezen dat bij je past, afhankelijk van je gezins- en werksituatie. Je kan kiezen voor het modeltraject binnen het afstandsonderwijs of je studies over een langere periode spreiden. De coördinatoren kunnen je in dit geval helpen bij het samenstellen van een geschikt studietraject. 4 Vrijstellingen (EVC/EVK) Studenten die al een diploma van het hoger onderwijs op zak hebben of aan een universiteit of een hogeschool een creditbewijs behaald hebben, kunnen vrijstellingen aanvragen. Deze vrijstelling wordt dan gegeven op basis van een EVK - eerder

verworven kwalificatie. Dit geldt ook voor wie al relevante werkervaring heeft. De vrijstelling kan worden toegekend op basis van een EVC (Eerder Verworven Competentie). Je vindt meer info op de website onder de rubriek www.vives.be/vrijstellingen. Wat moet je doen? Als je meent in aanmerking te komen voor een vrijstelling op basis van EVK doorloop je een online procedure. Het doorlopen van de EVK-procedure verplicht je niet tot inschrijven. Je kan deze procedure overigens doorlopen voor of na je inschrijving. Je vindt meer informatie over de procedure op de website. We geven hier alvast enkele belangrijke aandachtspunten mee: · Je vraagt onmiddellijk vrijstellingen aan voor het volledige programma. Overloop het opleidingsprogramma dus grondig en kijk in elk jaar welk opleidingsonderdeel in aanmerking komt voor vrijstelling. De inhoud van onze opleidingsonderdelen kan je raadplegen via de website. · Voor een aantal diploma’s worden je vrijstellingen onmiddellijk gesimuleerd. Zit de opleiding die jij volgde niet in de lijst, dan moet je onder het luik ‘credits’ elke credit die je behaalde weergeven. Het invoeren van je diploma alleen volstaat dan niet. · Als je meer informatie wenst over vrijstellingen of hulp nodig hebt bij het samenstellen van je dossier voor de opleiding verpleegkunde, kan je contact opnemen met nele. verstraete@vives.be Studenten die informatie wensen over vrijstellingen voor de opleiding vroedkunde kunnen contact opnemen met martine.dorme@vives.be.


5 Praktische informatie Inschrijven Je kan je inschrijven voor de opleidingen op de campus Kortrijk in het centrale gebouw ’t Forum. Je vindt de inschrijvingsmomenten via de website. Bij de inschrijving heb je een kopie van je identiteitskaart en je diploma secundair onderwijs nodig. De studenten die kiezen voor de brugopleiding HBO5 brengen ook een attest mee waarmee ze hun relevante werkervaring kunnen bewijzen en hun diploma van gegradueerde verpleegkundige. De studenten die kiezen voor het traject voor vroedvrouwen, brengen ook hun bachelordiploma vroedkunde mee en hun creditbewijs van de bachelorproef. Je betaalt het studiegeld met bancontact. Als je dossier volledig is, maken wij je opleidingscontract klaar. Vereiste instroomcompetenties Gezien wij in het afstandsonderwijs veel gebruik maken van informatie- en communicatietechnologie, is een minimum aan ICT-vaardigheid vereist. Concreet verwachten we dat je de volgende elementaire zaken beheerst: basiskennis WORD, e-mails verzenden en beantwoorden en informatie zoeken op internet. Kandidaten die deze instroomcompetenties niet bezitten, worden verwacht deze vaardigheden via zelfstudie te verwerven voor de start in de opleiding. Voor het gebruik van onze elektronische leeromgeving, chatprogramma’s en dergelijke, is een eenvoudige handleiding beschikbaar.

Studiekosten Studiegeld Het inschrijvingsgeld voor het academiejaar 2014-2015 bedraagt € 61,90 (vaste instapkost) voor niet-beursstudenten aangevuld met een bedrag van € 9,30 per studiepunt. Voor het eerste deel van de opleiding dat 45 studiepunten bedraagt, betekent dit een inschrijvingsgeld van € 480,4. Beursstudenten en bijna beursstudenten betalen naast de vaste instapkost respectievelijk € 0,7 en € 5,8 per studiepunt. De studiegelden kunnen jaarlijks worden aangepast. Je vindt de meest recente informatie op de website. Kosten opleiding De kostprijs voor boeken en cursusmateriaal bedraagt ongeveer € 300 per programmadeel. Voor de stage is de aanschaf van een broekpak vereist (€ 50). Je moet ook beschikken over een computer met een internetaansluiting. Opleidingscheques Ben je werknemer of ambtenaar en woon je in Vlaanderen of in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, dan kan je met de opleidingscheques voor werknemers een deel van je opleidingskosten betalen. Dit kan zowel inschrijvingsgeld, boeken als cursussen omvatten die je via de hogeschool aankoopt. Cursussen of ander didactisch materiaal, die niet bij de hogeschool werden aangekocht, komen niet in aanmerking. Je kan de cheques ook gebruiken tijdens de opname van een tijdskrediet of voor opleidingen die worden gevolgd tijdens betaald educatief verlof. Jongeren tussen 16 en 25 jaar die tewerkgesteld zijn met een studentenovereenkomst of met een arbeidsovereenkomst van minder dan 80


uur per maand, kunnen géén opleidingscheques krijgen. Voor elke opleiding die je met opleidingscheques betaalt, past de Vlaamse overheid per cheque de helft bij. Per kalenderjaar kan je maximaal voor € 250 aan studiekosten met opleidingscheques betalen (zelf betaal je hiervoor slechts € 125). Wie nog geen diploma hoger onderwijs heeft, kan via een specifiek formulier nog eens € 250 euro kosten in rekening brengen waarvan opnieuw de helft terugbetaald wordt door de Vlaamse overheid. Je vindt hierover meer info op www. vdab.be/opleidingscheques. Studiefinanciering Wij vinden dat financiële redenen geen belemmering mogen vormen voor het studeren. Kandidaat-studenten voor wie de studiekosten een probleem vormen, kunnen contact nemen met de dienst Studentenvoorzieningen Stuvo. De medewerkers van Stuvo bekijken in alle discretie je situatie en kunnen in veel gevallen een oplossing voorstellen. Stuvo kan ook financiële steun bieden zoals renteloze voorschotten op studiefinanciering, renteloze leningen en Stuvo-toelages. Je kan Stuvo ook laten berekenen of je in aanmerking komt voor een studiefinanciering van de overheid met een studiebeurs. Verlofstelsels Educatief verlof Educatief verlof is een recht van de werknemer in de privé-sector om op het werk afwezig te zijn met behoud van het normale loon om een algemene opleiding of een beroepsopleiding te volgen. Het aantal uren toegelaten afwezigheid is afhankelijk van de aard van de opleiding en het aantal gevolgde uren. De afwezigheid moet in overleg met

je werkgever worden gepland. Je moet het verlof opnemen tussen de aanvang van het schooljaar en het einde van de eerste examenzittijd. Eventueel kan de periode worden verlengd tot het einde van de tweede zittijd. Meer info over voorwaarden en aanvraagmodaliteiten vind je op http://werk.belgie.be of bij Stuvo. Loopbaanonderbreking of tijdskrediet Deze formule biedt je de mogelijkheid om je beroepsloopbaan tijdelijk, geheel of gedeeltelijk, te onderbreken. Als werknemer moet je dit recht op tijdskrediet of loopbaanonderbreking eerst schriftelijk aanvragen bij je werkgever. Na akkoord van je werkgever dien je een aanvraag voor een uitkering in bij de RVA. Tijdens de onderbrekingsperiode van je arbeidsovereenkomst of van je verminderde arbeidsprestaties, krijg je een onderbrekingsuitkering, uitbetaald door de RVA. Daarnaast kan je onder bepaalde voorwaarden bij de Vlaamse Regering aanspraak maken op een aanmoedigingspremie. Je vindt hierover meer info op www.vlaanderen.be/werk of via de infolijn aanmoedigingspremies (tel. 0800 900 45). Voor algemene informatie over loopbaanonderbreking en/of tijdskrediet kan je terecht je werkgever, je vakbond of in een ‘werkwinkel’ van de VDAB (http://vdab.be/ werkinzicht/werkwinkel.shtml). Ligging De contactdagen voor de opleidingen verpleegkunde en vroedkunde vinden plaats in de Hogeschool VIVES, campus Kortrijk in het gebouw van het studiegebied gezondheidszorg. Het gebouw is het gemakkelijkst te bereiken via parking 2 aan de Etienne Sabbelaan. Het liggingsplan en de parkeerroute kan je terugvinden op de website.


litatieve verpleegkundige zorg te verlenen. Verpleegkundige worden betekent dan ook een veelzijdige opleiding volgen met ruimte om je eigen persoonlijkheid en talenten te ontplooien.

BACHELOR IN DE VERPLEEGKUNDE: DRIE STUDIETRAJECTEN DE VOLLEDIGE BACHELOROPLEIDING 1 Verpleegkundige worden Veelzijdige competenties ontwikkelen Het verpleegkundig beroep heeft een grote evolutie doorgemaakt. De verpleegkundige is niet zomaar een uitvoerende kracht die de lichamelijke zorg van patiënten op zich neemt. De verpleegkundige staat ook in voor de integratie van de lichamelijke en de psychosociale zorg voor de patiënt. In de hedendaagse verpleegkundige praktijk staan volgende competenties voorop: · de situatie van de cliënt beoordelen en zorg verlenen op maat van de individuele cliënt; · de diverse aspecten van zorg coördineren; · de kwaliteit van de verpleegkundige zorg continu verhogen door voortdurende bijscholing en door het toepassen van recente wetenschappelijke inzichten; · het samenwerken met collega-verpleegkundigen en met vertegenwoordigers van andere disciplines; · een actieve rol vervullen in de samenleving in functie van gezondheid en welzijn. Empathie, verantwoordelijkheidszin, stressbestendigheid, kritische ingesteldheid, een sterk ethisch bewustzijn … zijn slechts enkele eigenschappen die onmisbaar zijn om kwa-

Een garantie op een boeiende job Na je opleiding heb je tal van toekomstmogelijkheden. Een job vinden is helemaal geen probleem. Verpleegkunde blijft een knelpuntberoep. Goede of slechte economische vooruitzichten hebben geen vat op de vraag naar goed opgeleide bachelors in de verpleegkunde. In de toekomst zal de vraag naar hoog opgeleide verpleegkundigen ongetwijfeld nog verder toenemen. Denk hierbij aan de steeds complexere gezondheidszorg, de langere levensverwachting … In het laatste jaar van de opleiding maak je een keuze uit verschillende interessegebieden, elk met een ruime waaier aan tewerkstellingsmogelijkheden. · Het interessegebied geriatrisch verpleegkundige laat je kennismaken met de ouderenzorg. Creativiteit, kritische ingesteldheid en goed kunnen samenwerken in een multidisciplinair team zijn essentieel voor de zorg voor deze groeiende groep zorgvragers. Daarnaast moet je ook oog hebben voor de organisatie van een dienst in een ziekenhuis of een woon- en zorgcentrum. · Het interessegebied psychiatrische verpleegkunde maakt je deskundig in de omgang met patiënten met psychische problemen: persoonlijkheidsstoornissen, psychosen, verslaving, agressie en suïcide … en dit zowel binnen de kind- en jeugdpsychiatrie als binnen de acute en chronische verblijfspsychiatrie. De tewerkstellingskansen zijn zeer ruim: psychiatrische ziekenhuizen, psychiatrische afdelingen van algemene zie-


kenhuizen (PAAZ), begeleid wonen, psychiatrische verzorgingstehuizen, psychiatrische thuiszorg, ambulante zorg … · Het interessegebied sociale verpleegkunde leidt verpleegkundigen op die deskundige hulp bieden aan mensen die door sociale of gezondheidsproblemen moeilijkheden ondervinden in hun functioneren. Deze bachelors werken voornamelijk in Kind en Gezin, diensten voor bescherming en preventie op het werk, centra voor leerlingenbegeleiding, kinderdagverblijven, sociale diensten van verzorgingsinstellingen en mutualiteiten, dienstencentra, instellingen voor jeugdzorg, instellingen voor gehandicaptenzorg … · Het interessegebied ziekenhuisverpleegkunde leidt vaak naar een job in een algemeen of universitair ziekenhuis. Je komt in aanraking met complexe verpleegkundige zorg op algemene heelkundige en medische diensten en hoogcomplexe zorg op gespecialiseerde diensten zoals intensieve zorg, hartbewaking, operatiekwartier, nierdialyse, spoedopname, dagziekenhuis, diensten voor medische beeldvorming, palliatieve zorg, oncologische zorg, … Ook buiten de muren van een ziekenhuis is er een opmerkelijke groei van de mogelijkheden tot tewerkstelling in de thuisverpleegkunde. Alle bachelors in de verpleegkunde, ongeacht het gekozen interessegebied, zijn goed voorbereid om in deze groeisector te werken. 2 Doelgroep en toelatingsvoorwaarden Met het afstandsonderwijs willen we studenten bereiken voor wie het onmogelijk is om de opleiding te volgen via het dagonderwijs. We denken hierbij aan werknemers, volwassenen met kinderen, studenten die verderaf

wonen … De opleiding is dus niet bedoeld voor studenten die rechtstreeks uit het secundair onderwijs binnenstromen. Je bent minimum 21 jaar en in het bezit van het diploma secundair onderwijs. Voor kandidaat-studenten die door omstandigheden hun secundaire studie niet konden afmaken, gelden bijzondere toelatingsvoorwaarden. Je kan meer informatie vinden op de website onder de rubriek www.vives.be/toelatingsproef. 3 De structuur van de opleiding Vierjarige opleiding: 4 x 45 studiepunten De opleiding verpleegkunde in afstandsonderwijs telt 180 studiepunten. In het dagonderwijs betekent dit een driejarige opleiding met programmajaren van 60 studiepunten. Werken en een gezin combineren met studeren is echter een serieuze opgave. Daarom bieden wij de opleiding in afstandsonderwijs aan als een vierjarige opleiding van 45 studiepunten per programmadeel. Verpleegkunde is een sterk praktijkgerichte opleiding. De ene helft van de opleiding bestaat uit theoretisch onderwijs en de andere helft uit klinisch onderwijs (vaardigheidstraining en stages). In het eerste deel van 45 studiepunten krijg je een oriëntatie op het beroep via het theoretisch onderwijs en de vaardigheidstraining. Vanaf het tweede deel wordt dit aangevuld met stage (gemiddeld 420 uur per programmadeel). Het laatste deel staat volledig in het teken van het gekozen interessegebied en wordt afgesloten met een bachelorproef. Theoretisch onderwijs: drie luiken Om als bachelor in de verpleegkunde goed te kunnen functioneren is een degelijke theoretische vorming op drie domeinen


noodzakelijk: verpleegkunde, biomedische wetenschappen en sociale wetenschappen. De verpleegkundige vorming is veruit de belangrijkste. Je wil uiteindelijk verpleegkundige worden. De biomedische wetenschappen en de sociale wetenschappen zijn ondersteunende wetenschappen. Klinisch onderwijs: vaardigheidstraining, simulatieonderwijs en stages De vaardigheidstraining gebeurt in een veilige situatie en dient als voorbereiding op je stages. Tijdens deze training oefen je in kleine groepen de verpleegkundige vaardigheden in. Ook sociale vaardigheden en gesprekstechnieken komen uitgebreid aan bod. De contactmomenten worden hoofdzakelijk aan het inoefenen van deze vaardigheden besteed. Met aangepast didactisch materiaal (video-opnames, voorkennistoetsen ...) kun je je thuis op deze oefensessies voorbereiden. In het simulatieonderwijs leer je door te oefenen met hoogtechnologische poppen in een veilige leeromgeving op een gepaste manier reageren op complexe situaties. Stages zijn heel belangrijk. Op stage kan je de aangeleerde verpleegtechnische en sociale vaardigheden verder inoefenen en verfijnen onder begeleiding van ervaren verpleegkundigen en lectoren. In het eerste deel van de opleiding is er nog geen stage. Je loopt vanaf het tweede programmadeel jaarlijks gemiddeld 420 uur stage. Deze stage is gespreid over verschillende stageblokken en stagedisciplines. Programma In het eerste programmadeel besteden we vooral aandacht aan de studie van de gezonde mens. In het tweede deel staan we uitgebreid stil bij verschillende aspecten van

dysfunctioneren op lichamelijk, psychisch, sociaal en existentieel vlak. Vanaf het derde programmadeel maken we tijd voor de juiste keuze van een specifieke werksetting. Je kan bijvoorbeeld een verkennende stage doen binnen de geriatrische, psychiatrische, sociale of ziekenhuisverpleegkunde. Op basis van deze ervaring kan je in de loop van je derde deel een gefundeerde keuze maken voor een specifiek interessegebied. Het opleidingsprogramma van het vierde programmadeel is specifiek uitgewerkt per interessegebied. Via de stages, de keuzevakken en de bachelorproef kan je je verdiepen in een deelterrein volgens je eigen interesses. Je vindt meer informatie over de specifieke opleidingsonderdelen op onze website. Als je binnen de opleidingsprogramma’s klikt op de onderdelen krijg je er meer informatie over (te verwerven competenties, instapvereisten, evaluatievorm, didactische werkvorm ...). Studiespreiding Studeren vraagt de nodige studietijd. De tijd verdelen tussen gezin, sociale en professionele verplichtingen is niet eenvoudig. Daarom is het bij dit traject ook mogelijk om je studieduur te verlengen of in te korten. 4 Contactdagen De contactdagen voor programmadeel 1 en 2 vinden tweewekelijks plaats op vrijdag. Het eerste programmadeel bestaat uit 20 contactdagen en in deel 2 zijn er 18 contactdagen. Voor programmadeel 3 en 4 zijn telkens ongeveer 15 contactdagen voorzien. Voor de studenten die het interessegebied psychiatrische, sociale of ziekenhuisverpleegkunde volgen, is dit op dinsdag. De studenten die in


deel 4 hebben gekozen voor het interessegebied geriatrische verpleegkunde hebben les op donderdag op de campus in Roeselare. Je bent verplicht om de vaardigheidslessen bij te wonen.

DE BRUGOPLEIDING VOOR STUDENTEN MET EEN HBO5-DIPLOMA 1 Een upgrade van je diploma Tijdens je werk als verpleegkundige ervaar je dagelijks hoe snel de zorg voor patiënten evolueert. De groeiende complexiteit van de zorg maakt voortdurende bijscholing een absolute noodzaak. Ervaar jij als gegradueerd verpleegkundige de behoefte om meer theoretische achtergrond te bezitten? Wil je jouw kansen op een professionele carrière verruimen? Je kritische blik aanscherpen? Betrokken worden bij innovatie en veranderingsprocessen op je eigen werkveld? Dan is deze brugopleiding wellicht iets voor jou! Wij bieden je de mogelijkheid om een diploma bachelor in de verpleegkunde te behalen via een flexibel programma met een interessegebied op maat van jouw werkveld en je persoonlijke interesses. · Het interessegebied psychiatrische verpleegkunde maakt je deskundig in de omgang met patiënten met psychische problemen van uiteenlopende aard: stemmingsstoornissen, psychoseproblematiek, persoonlijkheidsstoornissen, agressie- en suïcide, afhankelijkheidsproblematiek … zowel binnen de kind- en jeugdpsychiatrie als binnen de acute en langdurige geestelijke gezondheidszorg. · Het interessegebied sociale verpleegkunde

leidt verpleegkundigen op om deskundige hulp te bieden aan mensen die door sociale of gezondheidsproblemen moeilijkheden ondervinden in hun psychosomatisch, psychosociaal of maatschappelijk functioneren. Deze bachelors oriënteren zich vooral naar de preventieve en de sociale gezondheidssector zoals Kind en Gezin, diensten voor bescherming en preventie op het werk, in centra voor leerlingenbegeleiding (CLB), kinderdagverblijven, sociale diensten van verzorgingsinstellingen en mutualiteiten, lokale of regionale dienstencentra, instellingen voor jeugdzorg, instellingen voor gehandicaptenzorg … · Het interessegebied ziekenhuisverpleegkunde leidt vaak naar tewerkstelling in een algemeen of universitair ziekenhuis. Binnen dit traject gaat veel aandacht naar de verpleging van patiënten in hoogcomplexe zorgsituaties zoals intensieve zorg, hartbewaking, operatiekwartier, nierdialyse, spoedopname, dagziekenhuis, diensten voor medische beeldvorming, palliatieve zorg, oncologische zorg … 2 Doelgroep en toelatingsvoorwaarden Je kan inschrijven als je beschikt over een diploma gegradueerde verpleegkunde HBO5. 3 Structuur van de opleiding Algemene structuur De opleiding bachelor in de verpleegkunde telt 180 studiepunten. Voor de brugopleiding HBO5 naar bachelor in de verpleegkunde voorzien wij een studieduurverkorting van 60 studiepunten op basis van het eerder verworven diploma. Je relevante werkervaring kan bovendien leiden tot een bijkomende vrijstel-


minimale studieduur

32

2,5 jaar

2-10 jaar 90

55

35

1,5 jaar

>10 jaar

33

27

1 jaar

60

sp

cu

> 10

verplichte opleidingsonderdelen naargelang relevante werkervaring

< 2 jaar

studiepunten interessegebied

88

jaar

studiepunten verplicht traject

120

2-10

studiepunten volledig traject

0-2 jaar

Programma In de onderstaande tabellen vind je een overzicht van de vakken van het vaste en het keuzegedeelte. De relevante werkervaring die je als gegradueerd verpleegkundige hebt, is hierbij steeds bepalend. Je kan dit traject eventueel nog verder personaliseren in overleg met de jaarcoรถrdinator.

jaar

relevante werkervaring

ling van maximaal nog 60 studiepunten. Het programma bestaat uit een verplicht traject (of gemeenschappelijk traject) en een keuze voor een interessegebied psychiatrie, sociale of ziekenhuis. Je vindt het volledige opleidingsprogramma op onze website.

Wetenschappelijke vorming

6

10

deel 1

deel 1

Interventies gericht op zorgcoรถrdinatie/samenwerking en coaching

4

8

deel 1

deel 2

deel 2

Organisatie van de welzijns - en gezondheidszorg

3

8

deel 1

deel 1

deel 1

Bachelorproef en werkveld - en/of stagegerelateerde opdrachten

20

14

deel 2

deel 2

deel 3

deel 1

Psychologie en psychosociale interventies

5

18

deel 1

deel 2

Ethische en juridische aspecten

4

8

deel 2

deel 2

Zorg voor pat. met psychiatrische en sociale problemen en voor personen met een functiebeperking

5

9

deel 1

deel 2

Filosofie en interculturele zorg

4

6

deel 2

deel 2

Preventieve gezondheidszorg

4

4

deel 1

deel 2

Theorie en situering van de verpleegkunde miv deontologie en recht

4

8

deel 1

Zorg voor pat. met circulatie en ademhalingsproblemen

3

12

deel 1

Zorg voor pat. met urologische, gastro-enterologische en endocrinologische problemen

3

10

deel 1

Zorg voor pat. met heelkundige en traumatische problemen

3

5

deel 1

Zorg voor pat. met pediatrische en geriatrische pat.

4

12

deel 1

Gezondheidszorg bij specifieke doelgroepen (moeder, kind, oudere)

4

6

deel 1

Klinisch onderwijs I

6

144

deel 1

Klinisch onderwijs II

6

144

deel 3

interessegebied (1 van de 3 moet gevolgd worden) interessegebied ziekenhuis

27

35

32

interessegebied sociale

27

35

32

interessegebied psychiatrie

27

35

32


interessegebied psychiatrie

sp

cu

60

90

120

Verpleegkundige methodiek binnen GGZ

5

12

deel 1

deel 1

deel 2

Zorg voor specifieke doelgroepen binnen GGZ

3

6

deel 1

deel 1

deel 2

Psychiatrische pathologie

3

6

deel 1

deel 1

deel 2

Verpleegkundige zorg bij persoonlijkheidsstoornissen

3

6

deel 1

deel 1

deel 2

Verpleegkundige zorg bij psychosen en stemmingsstoornissen

3

6

deel 1

deel 1

deel 2

Psychotherapeutische interventies voor psychiatrisch verpleegkundigen

3

8

deel 2

deel 1

deel 2

Gezondheidspromotie

3

12

deel 1

deel 1

deel 1

Ethische en juridische aspecten van zorg

3

8

deel 1

Zorg voor patiënten met circulatie- en ademhalingsproblemen

3

12

deel 2

Verpleegtechnische interventies gericht op diagnosestelling

3

6

deel 2

deel 2

Interventies ivm interdisciplinaire samenwerking en kwaliteitszorg

3

8

deel 2

deel 2

Verpleegkundige zorg bij patiënten met neurologische problemen

3

6

deel 2

deel 3

interessegebied sociale

sp

cu

90

120

Methodisch handelen voor sociaal verpleegkundigen

3

9

deel 1

deel 2

Gezondheidspromotie

3

12

deel 1

deel 2

Verpleegtechnische interventies gericht op diagnosestelling

3

6

deel 1

deel 2

Interventies i.v.m. psychosociale begeleiding

3

6

deel 1

deel 2

Interventies i.v.m. informeren, toeleiden en doorverwijzen

5

20

deel 1

deel 2

Interventies i.v.m. interdisciplinaire samenwerking en kwaliteitszorg

3

8

deel 2

deel 2

Psychologie en communicatie

5

11

Geïntegreerde casuïstiek

3

4

VIVES keuzevak Brugopleiding verpleegkunde

4

1

deel 2

Klinisch onderwijs I

6

144

deel 1

Klinisch onderwijs II

6

144

deel 2

interessegebied ziekenhuis

sp

cu

60

90

120

Verpleegkundige zorg bij patiënten met cardiologische problemen

3

15

deel 2

deel 2

deel 3

Verpleegkundige zorg bij patiënten met respiratieproblemen

3

16

deel 2

deel 2

deel 3

Verpleegkundige zorg bij anesthesie en reanimatie

3

14

deel 2

deel 2

deel 3

Verpleegkundige zorg bij patiënten met oncologische en hematologische problemen

3

10

deel 1

deel 1

deel 2

Verpleegkundige zorg bij patiënten met neurologische problemen

3

4

deel 1

deel 1

deel 2

Geïntegreerde casuïstiek

3

4

deel 1

deel 1

deel 1

Zorg voor pediatrische en geriatrische patiënten 4 12 Deel 2

4

12

Infectiebeheersing in de zorg

4

4

Verpleegkundige zorg voor patiënten met circulatie - en ademhalingsproblemen

3

12

deel 1

deel 1

Verpleegkundige zorg voor patiënten met met urologische, gastro-enterologische en endocrinologische problemen

3

10

deel 1

deel 1

Verpleegkundige zorg voor patiënten met heelkundige en traumatische problemen

3

5

deel 1

deel 1

Gezondheidszorg bij specifieke doelgroepen (moeder, kind, oudere)

4

6

Vaardigheidstrainig (medische, heelkunde, manutentie)

6

6

deel 1

VIVES keuzevak Brugopleiding verpleegkunde

4

1

deel 3

60

deel 1 deel 1 deel 3

deel 2 deel 1

deel 1


Studiespreiding Studeren vraagt de nodige studietijd. De tijd verdelen tussen gezin, sociale en professionele verplichtingen is niet eenvoudig. Daarom is het bij dit traject ook mogelijk om je studieduur te verlengen. Het programma van 60 studiepunten kan voltijds afgewerkt worden of gespreid worden over twee jaar. Het traject van 90 studiepunten kan ook gespreid worden over twee jaar. Wie het traject van 120 studiepunten volgt, wordt aangeraden om dit te spreiden over drie jaar. Als je enkel je bachelorproef opneemt in het afstudeerjaar, kan je afstuderen in januari. 4 Contactdagen We adviseren om de opleiding te starten in september, maar je kan voor een beperkt aantal opleidingsonderdelen ook instappen in januari/februari. De contactdagen voor de brugopleiding vinden plaats op dinsdag. Voor het traject

van 90 en 120 studiepunten kan ook een les op een vrijdag gepland worden. Het aantal contactdagen is afhankelijk van het traject dat je volgt.

HET TRAJECT VOOR VROEDVROUWEN 1 Een bijkomend diploma Ben je vroedvrouw en wil je je kansen op een professionele carri猫re verruimen? Een ander werkveld verkennen? Je werkzekerheid veilig stellen? Of vraagt je werkgever je om alsnog het diploma van bachelor in de verpleegkunde te behalen? Er zijn veel redenen om de opleiding te starten. Wij bieden je de mogelijkheid om een diploma bachelor in de verpleegkunde te behalen via een flexibel programma met een interessegebied op maat van jouw werkveld en je persoonlijke interesses. 路 Het interessegebied psychiatrische


2 Doelgroep en toelatingsvoorwaarden Je kan inschrijven als je beschikt over een diploma bachelor in de vroedkunde. Met het afstandsonderwijs willen we studen-

ten bereiken voor wie het onmogelijk is om de opleiding te volgen via het dagonderwijs. We denken hierbij aan vroedvrouwen die al werkzaam zijn in de zorgsector, volwassenen met kinderen, studenten die verderaf wonen … 3 Structuur van de opleiding

studiepunten verplicht traject

studiepunten interessegebied

minimale studieduur (dagonderwijs)

aanbevolen studieduur (afstandsonderwijs)

Algemene structuur De opleiding bachelor in de verpleegkunde telt 180 studiepunten. Voor het studietraject van bachelor in de vroedkunde naar bachelor in de verpleegkunde voorzien we een studieduurverkorting van 112 studiepunten op basis van het eerder verworven diploma. Het verkorte programma bestaat uit een verplicht traject (of gemeenschappelijk traject) en een keuze voor een interessegebied psychiatrie, sociale of ziekenhuis.

studiepunten volledig traject

verpleegkunde maakt je deskundig in de omgang met patiënten met psychische problemen van uiteenlopende aard: stemmingsstoornissen, psychoseproblematiek, persoonlijkheidsstoornissen, agressie- en suïcide, afhankelijkheidsproblematiek … zowel binnen de kind- en jeugdpsychiatrie als binnen de acute en langdurige geestelijke gezondheidszorg. · Het interessegebied sociale verpleegkunde leidt verpleegkundigen op om deskundige hulp te bieden aan mensen die door sociale of gezondheidsproblemen moeilijkheden ondervinden in hun psychosomatisch, psychosociaal of maatschappelijk functioneren. Deze bachelors oriënteren zich vooral naar de preventieve en de sociale gezondheidssector zoals Kind en Gezin, diensten voor bescherming en preventie op het werk, in centra voor leerlingenbegeleiding (CLB), kinderdagverblijven, sociale diensten van verzorgingsinstellingen en mutualiteiten, lokale of regionale dienstencentra, instellingen voor jeugdzorg, instellingen voor gehandicaptenzorg … · Het interessegebied ziekenhuisverpleegkunde leidt vaak naar tewerkstelling in een algemeen of universitair ziekenhuis. Binnen dit traject gaat veel aandacht naar de verpleging van patiënten in hoogcomplexe zorgsituaties zoals intensieve zorg, hartbewaking, operatiekwartier, nierdialyse, spoedopname, dagziekenhuis, diensten voor medische beeldvorming, palliatieve zorg, oncologische zorg …

68

48

20

1 jaar

2 jaar


Programma verplichte opleidingsonderdelen

sp

contacturen

deel

zorg voor pat. met pediatrische en geriatrische pat. zorg voor pat. met psychiatrische en sociale problemen en voor personen met een functiebeperking vaardigheidstraining (medische, pediatrie, heelkunde, manutentie) organisatie van de welzijns - en gezondheidszorg psychologie en psychosociale interventies juridische aspecten van zorg integrerende casu誰stiek stage 1 stage 2 stage 3 stage 4

4 5

12 9

deel 1 deel 1

6

32

deel 1

3 5 2 3 5 5 5 5

3 14 2 4 144 144 144 144

deel 1 deel 1 deel 1 deel 1 deel 1 deel 2 deel 2 deel 2

In totaal doe je 16 weken stage, maar wie minimum 1 jaar werkervaring heeft als verpleegkundige mag vier weken stage doen in het eigen werkveld. Studenten die tijdens hun opleiding in de vroedkunde reeds een credit behaalden voor hun bachelorproef zijn hiervan vrijgesteld. interessegebied psychiatrie

sp

contacturen

deel

verpleegkundige methodiek binnen GGZ zorg voor specifieke doelgroepen binnen GGZ psychiatrische pathologie verpleegkundige zorg bij persoonlijkheidsstoornissen verpleegkundige zorg bij psychosen en stemmingsstoornissen psychotherapeutische interventies voor psychiatrisch verpleegkundigen

5 3 3 3 3 3

12 6 6 6 6 8

deel 2 deel 2 deel 2 deel 2 deel 2 deel 2

interessegebied sociale methodisch handelen voor sociaal verpleegkundigen gezondheidspromotie verpleegtechnische interventies gericht op diagnosestelling interventies i.v.m. psychosociale begeleiding interventies i.v.m. informeren, toeleiden en doorverwijzen interventies i.v.m. interdisciplinaire samenwerking en kwaliteitszorg

sp 3 3 3 3 5 3

contacturen 9 12 8 6 20 8

deel deel 2 deel 2 deel 2 deel 2 deel 2 deel 2


interessegebied ziekenhuis verpleegkundige zorg bij patiënten met cardiologische problemen verpleegkundige zorg bij patiënten met respiratieproblemen verpleegkundige zorg bij anesthesie en reanimatie verpleegkundige zorg bij patiënten met oncologische en hematologische problemen verpleegkundige zorg bij patiënten met neurologische problemen topics

Studiespreiding Studeren vraagt de nodige studietijd. De tijd verdelen tussen gezin, sociale en professionele verplichtingen is niet eenvoudig. Daarom is het bij dit traject ook mogelijk om je studieduur te verlengen of in te korten. Het programma van 68 studiepunten via afstandsonderwijs wordt gespreid over twee jaar. Je kan het programma ook in één jaar afwerken door voltijds les te volgen. Wie

sp 3

contacturen 15

Deel deel 2

3 3 3

16 10 10

deel 2 deel 2 deel 2

3

4

deel 2

5

16

deel 2

enkel stage opneemt in het afstudeerjaar kan afstuderen in januari. 4 Contactdagen De contactdagen vinden plaats op dinsdag tussen 8.30 u. en 18.00 u.. De vaardigheidslessen staan gepland op vrijdag, meestal in de namiddag. Je bent verplicht om de vaardigheidslessen bij te wonen.


BACHELOR IN DE VROEDKUNDE 1 Vroedvrouw worden Meer dan zorg voor de pasgeborene alleen Als vroedvrouw begeleid je de aanstaande ouders vanaf het moment dat er een wens tot zwangerschap is tot na de geboorte. De begeleiding strekt zich dus uit tijdens de preconceptionele fase, de volledige zwangerschap, de arbeid en de bevalling tot maanden na de geboorte van de baby. Eén van de taken van een vroedvrouw hierbij is het zelfstandig uitvoeren van een bevalling. Hierbij situeer je de vrouw in haar familiale en sociale context. Goed begeleiden is niet enkel verzorgen, maar ook informatie geven, emotionele bijstand verlenen, verdriet en geluk delen op één van de belangrijkste momenten in het leven. Je herkent hierbij psychosociale crisissituaties en bevordert aldus de gezondheid van de moeder, het kind en het gezin. Je werkt samen met en verwijst naar gynaecologen, neonatologen en andere zorgverleners. Je hebt dus een grote verantwoordelijkheid. In het domein van de reproductieve geneeskunde begeleid je koppels met vruchtbaarheidsproblemen tijdens de behandeling en ben je ook actief betrokken bij de pré- -en postnatale opvolging van het kind. Als vroedvrouw wil je continu bijdragen aan de bewaking en bevordering van de zorg via kritische en ethische reflectie, wetenschappelijke evidentie en levenslange professionalisering. Je werkt actief mee aan de profilering van het vroedkundig beroep. Een veelzijdige opleiding Om al deze facetten in het beroep onder de

knie te krijgen, is een veelzijdige opleiding noodzakelijk waarin je de kans krijgt om je persoonlijkheid en talenten te ontplooien. Competenties als denk- en redeneervaardigheid, systematisch handelen, leiding geven, levenslang leren, kritisch reflecteren, samenwerken en communiceren met anderen ... zijn belangrijk in het dagdagelijkse werk van een vroedvrouw. Het beroep van vroedvrouw biedt veel arbeidsvreugde, maar is ook veeleisend. Om succesvol te zijn in de opleiding en in het werkveld moet je tegelijk verstandig, assertief en stressbestendig zijn en bereid zijn veel te werken. Tewerkstellingsmogelijkheden Na het behalen van je diploma bachelor in de vroedkunde heb je tal van mogelijkheden. De meeste vroedvrouwen in België werken in een ziekenhuis op de dienst materniteit en/of verloskwartier, maar vroedvrouwen kunnen ook tewerkgesteld worden op een dienst Neonatale Intensive Care Unit (NICU), Maternele Intensive Care (MIC), gynaecologie, infertiliteit, prenatale diagnostiek, prenatale consultaties, preconceptionele zorg, operatiekwartier ... Extramuraal kan je ook werken als zelfstandig vroedvrouw bij Kind & Gezin en bij een thuiszorgorganisatie. Als zelfstandig vroedvrouw kan je de zwangerschap, de bevalling en/of het postpartum begeleiden. Sommige vroedvrouwen begeleiden de arbeid maar doen de bevalling zelf niet. Zij werken dan bijvoorbeeld samen met een huisarts of begeleiden de vrouw tijdens de bevalling in het ziekenhuis. Een aantal zelfstandige vroedvrouwen zijn gespeciali-


seerd in het aanbieden van preconceptionele zorg en prenatale begeleidingslessen, andere in het begeleiden van borstvoeding of doen enkel aan postpartumbegeleiding. Een heel belangrijke taak van zowel de klinisch werkende vroedvrouw als de zelfstandig werkende vroedvrouw is het geven van gezondheidsvoorlichting en -opvoeding. Na het behalen van je bachelordiploma kan je er ook voor kiezen om nog verder te studeren en bijvoorbeeld een masteropleiding aan de universiteit te starten, een tweede bachelordiploma te behalen (bachelor in de verpleegkunde, een banaba) of een posthogeschoolvorming aan te vatten. 2 Doelgroep en toelatingsvoorwaarden Met het afstandsonderwijs willen we studenten bereiken voor wie het onmogelijk is om de opleiding te volgen via het dagonderwijs. We denken hierbij aan werknemers, volwassenen met kinderen, studenten die verderaf wonen … De opleiding is dus niet bedoeld voor studenten die rechtstreeks uit het secundair onderwijs binnenstromen. Je bent minimum 21 jaar en je bevindt je in één van de volgende situaties. Voor studenten uit Vlaanderen: · je bent houder van een diploma secundair onderwijs (ASO, TSO, KSO …) · je bent houder van een diploma BSO met zevende specialisatiejaar Voor studenten uit Nederland: · je bezit één van volgende Nederlandse diploma’s of getuigschriften (Besluit van de Vlaamse Regering van 6 september 1995): een diploma voorbereidend wetenschappe-

lijk onderwijs (VWO), een getuigschrift met goed gevolg afgelegd met een propedeutisch examen, als bekroning van de propedeutische fase sinds 17 januari 2008 ( Besluit van College van Commissarissen) worden ook houders van een Nederlands MBO-4 diploma in Vlaanderen rechtstreeks toegelaten tot de professioneel gerichte bacheloropleiding. Voor studenten uit Wallonië: · je bent houder van een Certificat d’Enseignement Secundaire Supérieur-CESS en je voldoet aan de taalvoorwaarden niveau 4 voor het volgen van Nederlandstalig onderwijs Voor kandidaat-studenten die door omstandigheden hun secundaire studie niet konden afmaken, gelden bijzondere toelatingsvoorwaarden. Je kan meer informatie vinden op de website onder de rubriek www.vives.be/ toelatingsproef.

3 Structuur van de opleiding Vierjarige opleiding: 4 x 45 studiepunten Inleiding De opleiding vroedkunde in afstandsonderwijs telt 180 studiepunten. In het dagonderwijs betekent dit een driejarige opleiding met programmajaren van 60 studiepunten. Werken en een gezin combineren met studeren is echter een hele opgave. Daarom bieden wij de opleiding in afstandsonderwijs aan als een vierjarige opleiding van ongeveer 45 studiepunten per deel.


Vroedkunde is een sterk praktijkgerichte opleiding. De ene helft van de opleiding bestaat uit theoretisch onderwijs en de andere helft uit klinisch onderwijs (vaardigheidstraining en stages). Studenten die het diploma bachelor in de verpleegkunde bezitten, kunnen een verkort studietraject volgen van 120 studiepunten. Theoretisch onderwijs: vier luiken Om als bachelor in de vroedkunde goed te kunnen functioneren is een degelijke theoretische vorming op vier domeinen noodzakelijk: vroedkunde, verpleegkunde, biomedische wetenschappen en sociale wetenschappen. In het eerste en het tweede programmadeel zijn zowel de verpleegkundige als de vroedkundige vorming veruit de belangrijkste. In het derde en vierde deel overheerst de vroedkundige vorming. Je wil uiteindelijk vroedvrouw worden. De biomedische wetenschappen en de sociale wetenschappen zijn ondersteunende wetenschappen. Klinisch onderwijs: vaardigheidstraining, simulatieonderwijs en stages De vaardigheidstraining gebeurt in een veilige situatie en dient als voorbereiding op je stages. Tijdens deze training oefen je in kleine groepen vroedkundige en verpleegkundige vaardigheden in. Ook sociale vaardigheden en gesprekstechnieken komen uitgebreid aan bod. De contactmomenten worden hoofdzakelijk aan het inoefenen van deze vaardigheden besteed. Met aangepast didactisch materiaal (video-opnames, voorkennistoetsen ... ) kun je je thuis op deze oefensessies voorbereiden.

In het simulatieonderwijs leer je door te oefenen met hoogtechnologische poppen op een gepaste manier reageren op complexe situaties in een veilige leeromgeving. Stages zijn heel belangrijk. Op stage kan je de aangeleerde vroedkundige, verpleegtechnische en sociale vaardigheden verder inoefenen en verfijnen onder begeleiding van ervaren vroedvrouwen en lectoren. In het eerste deel van de opleiding is er nog geen stage. Tijdens de eerste stageperiode van zes weken (36 uur/week) in het tweede programmadeel ligt de nadruk vooral op de kraamzorg (gezonde moeder en pasgeborene) en op verpleegkundige technische handelingen. Bij de volgende stages komen ook de andere disciplines aan bod zoals: materniteit, verloskamer, neonatologie en gynaecologie. De laatste stages zijn voorzien op verloskamer, Neonatale Intensive Care (NIC), de Dienst Infertiliteit, de Maternele Intensive Care (MIC) en in de eerste lijn (thuisbevallingen). Bovendien loopt iedereen een week stage op Intensieve Zorgen (IZ). Voor de studenten vroedkunde uit het dagonderwijs hebben we al tal van stageplaatsen verspreid over heel Oost- en West-Vlaanderen. Ook in Antwerpen (Universitair Ziekenhuis Edegem), Vlaams Brabant (Iris Ziekenhuizen) en Henegouwen (CHM in Moeskroen) zijn er stageopportuniteiten. Voor stages in de eerste lijn kan je terecht bij zelfstandige vroedvrouwen in West-Vlaanderen. Je kan ook internationale stages volgen in Nederland, Ierland, Polen, Uganda ... Studenten in het afstandsonderwijs kunnen, als zij dit wensen, een aanvraag indienen om


eveneens stage te lopen op deze gekende stageplaatsen. Programma In het eerste programmadeel besteden we vooral aandacht aan de studie van de gezonde zwangere en pasgeborene en aan de normale bevalling. Omdat het als vroedvrouw belangrijk is dat je naast de verloskundige kennis over een voldoende bagage aan verpleegkundige theorie beschikt, verloopt dit eerste deel, op een paar specifieke verloskundige vakken na, vrij parallel met het eerste deel van de opleiding verpleegkunde. In het tweede en het derde deel staan we uitgebreid stil bij de verschillende aspecten van het dysfunctioneren bij moeder en kind in het pre-, per- en postnatale domein. Daarnaast komen ook gespecialiseerde topics in de vroedkunde en de organisatie van de verloskundige zorg aan bod. Het vierde deel bestaat hoofdzakelijk uit hoog-risico verloskunde, integrerende casuïstiek, de bachelorproef en stage. Je vindt meer informatie over de specifieke opleidingsonderdelen op onze website. Als je binnen de opleidingsprogramma’s klikt op de onderdelen krijg je er meer informatie over (te verwerven competenties, instapvereisten, evaluatievorm, didactische werkvormen ...). Studiespreiding Studeren vraagt de nodige studietijd. De tijd verdelen tussen gezin, sociale en professionele verplichtingen is niet eenvoudig. Daarom is het bij dit traject ook mogelijk om je studieduur te verlengen of in te korten.

4 Contactdagen Omdat het belangrijk is je medestudenten te leren kennen, o.a. met het oog op het ‘samenwerkend leren’ en de wekelijkse chatsessies, plannen we aansluitend bij de eerste contactdag voor de volledige groep een avondsessie. Je krijgt hierover verdere uitleg bij de inschrijving. De contactdagen vinden tweewekelijks plaats op vrijdag. Het eerste en het tweede programmadeel bestaat uit ongeveer 20 contactdagen, in het derde deel zijn er 15 contactdagen en in het vierde deel staan nog ongeveer 6 contactdagen gepland. Je bent verplicht om de vaardigheidslessen bij te wonen.


campus Kortrijk Doorniksesteenweg 145 056 26 41 10 vives.be

bachelor in de verpleekunde/vroedkunde  

aan de VIVES hogeschool via afstandsonderwijs (63) campus Kortrijk

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you