Page 1

bachelor na bachelor buitengewoon onderwijs campus Tielt


VAN HARTE WELKOM OP ONZE CAMPUS! Je bent geïnteresseerd in het begeleiden van kinderen met specifieke onderwijsbehoeften? Dan ben je bij ons aan het juiste adres! Kwaliteit In deze brochure vind je meer informatie over het reilen en zeilen binnen de bachelor na bachelor buitengewoon onderwijs van VIVES campus Tielt. We leggen uit hoe de opleiding in elkaar steekt en hoe je die kunt volgen op jouw maat. We garanderen een kwaliteitsvolle opleiding die een degelijke voorbereiding biedt op je werken met leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften. Competentiegericht VIVES campus Tielt staat bekend om zijn

competentiegerichte aanpak. Dit betekent dat we niet alleen kennis om de kennis belangrijk vinden maar evengoed je vaardigheden en attitudes helpen ontwikkelen. We vormen je totale persoonlijkheid, net zoals jij dat later zal doen met de kinderen van je eigen klas. Om dit te bereiken gebruiken we uitdagende werk- en evaluatievormen, werken we praktijkgericht, roepen we op tot engagement ... Uitdagende leeromgeving VIVES campus Tielt creëert een uitdagende leeromgeving waar je je ‘warm’ welkom mag voelen. Hopelijk kunnen we je hiermee op weg zetten om professionalisering blijvend een plaats te geven in je loopbaan.


COMPETENTIEGERICHTE AANPAK In de opleiding focussen we op datgene wat je aan kennis, vaardigheden en attitudes nodig hebt om professioneel te groeien in je

vak. Deze competentiegerichte aanpak geeft je bagage waarmee je verder aan de slag kan op je eigen werkplek!

Vergaderen Deontologie

Vernieuwen

Begeleiden

Netwerken

Interpreteren

Reflecterenen Ontplooiingskansen

Planmatig werken

Uitwisselen

Ondersteunen Ontwikkelen

Competentiegerichte aanpak

Samenwerken

Coachen

Je eigen praktijk

Verantwoorden Analyseren Consequent

Doelgericht werken

Praktijkgericht Diversiteit je eigen ervaringen

Professionaliseren

Observeren


ONS ENGAGEMENT Je opleiden tot een competente professional gebeurt in VIVES Tielt binnen een uitdagende campusomgeving waarin vier principes centraal staan: welbevinden, openheid, innovatie en engagement.

Welbevinden Leren is enjoy learning Vrijheid van tijd en ruimte: flexibiliteit troef VIVES Tielt is bekend om zijn flexibel systeem. We willen je zoveel mogelijk vrijheid geven om het voor jou haalbaar te maken om de opleiding te volgen. Vrijheid in tijd: je bepaalt zelf hoe lang de opleiding duurt. Een voltijdse opleiding rond je af in 1 jaar, in de deeltijdse opleiding worden de vakken gespreid over 2 jaar. Ook een eigen spreiding over 1,5 of 2,5 of 3 jaar is

opdrachten, experten uit het werkveld tijdens keuzevakken, de individuele begeleider bij het uitwerken van je innovatief praktijkproject, de studietrajectbegeleider om je te ondersteunen bij je planning en studiemethode, de e-coach om je wegwijs te maken in de digitale leermiddelen ... Vrijstellingen We houden maximaal rekening met je vooropleiding en je relevante werkervaring. Hierdoor bekom je vrijstellingen voor bepaalde opleidingsonderdelen en krijg je een programma op maat.

Openheid Leren is je grenzen verleggen Open minded De opleiding geeft je de kans om in contact

mogelijk. Zo kan je inspelen op onverwachte gebeurtenissen in je leven. Vrijheid in ruimte: je kan je diploma behalen via contactonderwijs of via afstandsonderwijs. In contactonderwijs volg je op vaste tijdstippen les. In afstandsonderwijs studeer je van thuis uit en word je van op afstand begeleid. Hier zijn geen lesmomenten voorzien. Met deze vrijheid in tijd en ruimte proberen we om de combinatie gezin, werk en studeren voor jou zo optimaal mogelijk in te vullen!

te komen met heel wat mensen uit het buitengewoon onderwijs. Zo doe je ideeĂŤn op die je eigen beroepspraktijk vernieuwen en leer je andere visies en werkwijzen kennen. Een open en nieuwsgierige geest is hier een sleutelwoord! Zelf staan we ook open voor jouw achtergrond en eigenheid. Je kan je vooropleiding en praktijkervaring inbrengen tijdens de lessen en je zal opdrachten uitwerken in functie van jouw werkplek.

Een begeleiding op maat Je staat er niet alleen voor. Een team van lectoren staat voor je klaar: vaklectoren om je te begeleiden bij de inhouden en

Leren geĂŤnt op de praktijk De verdieping in het begeleiden van leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften in het buitengewoon onderwijs staat centraal


in de opleiding. We vertrekken steeds van de praktijkervaring die je opdoet voorafgaand en/of tijdens de opleiding. In cursussen en

Innovatie Leren is ontdekken en creëren

lessen maak je voortdurend de transfer naar je eigen werkplek. De evaluatie gebeurt aan de hand van praktijkopdrachten die je op je werkplek uitvoert.

Een innovatieve leeromgeving Het mag gezegd: je zult je bewegen in een innovatieve en uitdagende leeromgeving. Hierbij worden een waaier aan onderwijsvormen ingezet: contactmomenten, zelfstudie, zelfstandig werk, begeleid leren, workshops, bezoeken in het werkveld ...

Engagement Leren is je engageren om zelf dingen in handen te nemen Een studietraject op jouw maat Door verschillende keuzes kan je de opleiding zoveel mogelijk op jouw eigen wensen afstemmen. Keuzes in de vorm van de opleiding: ⋅⋅je kiest voor contactonderwijs of afstandsonderwijs ⋅⋅je kiest of je de opleiding voltijds of deeltijds volgt ⋅⋅je kiest je werkplek Hiermee willen we de combinatie werk, opleiding en gezin voor jou haalbaar maken. Keuzes in de inhoud van je opleiding: ⋅⋅je legt een aantal keuzevakken vast ⋅⋅in de praktijkopdrachten kies je een invulling die functioneel is voor je eigen praktijk ⋅⋅je kiest een thema en eigen concretisering voor je innovatief praktijkproject Via deze keuzes kan je je eigen handelen op je werkplek verbeteren, verdiepen en verder professionaliseren. Coaching Omdat je al een diploma of werkervaring hebt, gaan we niet uit van een studentmodel maar van een stimulerende en coachende relatie. Je wordt als volwassene aangesproken om je eigen leren te sturen.

Ook je eigen werkplek is voor jou een ‘leeromgeving’ waar we in de opleiding naar vernieuwing zoeken. We stimuleren je om je eigen werk onder de loep te nemen en te zoeken naar andere invalshoeken, een nieuwe aanpak ... Samenwerken met collega’s uit hetzelfde of juist een ander type BuO geeft je verfrissende ideeën. Aan het einde van je opleiding zal je in het innoverend praktijkproject onder begeleiding een werkstuk uitwerken dat in je eigen praktijkomgeving vernieuwend is en dat ook inspirerend is voor anderen!


INHOUDEN Ontdek meer over de opleidingsonderdelen op vives.be/onderwijs-tielt of kom kijken op onze infodagen.


GETUIGENIS Ik volgde enkele jaren geleden de opleiding bachelor na bachelor buitengewoon onderwijs. Ik herinner me nog heel goed dat deze opleiding in combinatie met werken en een gezinsleven een zware opdracht was. Ik ben blij dat ik heb doorgezet. Door deze opleiding kreeg ik een duidelijkere kijk op het buitengewoon onderwijs in het algemeen. De keuzemodules vond ik bijzonder leerrijk. Tijdens deze sessies kreeg ik de kans om mij verder te verdiepen in onderwerpen die voor mijn persoonlijke werkloopbaan belangrijk en interessant waren en zijn. De contacten met medestudenten werkzaam binnen hetzelfde type zijn mij het meest bijgebleven. Door gesprek en discussies leerden we elkaars werksituatie beter kennen. We wisselden ervaringen uit omtrent materialen, werkmethodes, probleemsituaties ... Deze momenten waren voor mij heel nuttig. Nu, enkele jaren na het behalen van mijn diploma, is het leuk om mensen met wie je samen op de schoolbanken hebt gezeten, op bijscholingen terug tegen het lijf te lopen. Het schept een band en al snel ben je bezig met het ophalen van herinneringen en het uitwisselen van ervaringen. (Annelies Aneca)

TOELATINGSVOORWAARDEN De opleiding staat open voor: ⋅⋅bachelors in het onderwijs (kleuter, lager of secundair). ⋅⋅bachelors/masters waarvan het BuO behoort tot het eigen werkgebied (paramedici, ergotherapeuten, opvoeders, sociaal assistenten …). ⋅⋅opvoedend of onderwijzend personeel in het BuO, dat geen bachelordiploma heeft, maar op grond van praktijkervaring of specifieke expertise reeds werkzaam is in het BuO.

Als je de opleiding volgt, verwachten we dat je ofwel voldoende praktijkervaring hebt in het BuO of dat je die in voldoende mate verwerft tijdens de opleiding (ergotherapie, orthopedagogie, sociaal agogisch werk, logopedie ...). Omdat we in elk opleidingsonderdeel de praktijk als uitgangsbasis nemen, moet de component praktijkervaring reeds vanaf de start van de opleiding gegarandeerd worden.


OPLEIDINGSONDERDELEN De opleiding is opgebouwd uit 16 opleidingsonderdelen, die zelfstandige en van elkaar afgescheiden gehelen vormen. Op die manier is het samenstellen van een eigen opleidingsprogramma maximaal mogelijk. Voor bachelors/masters buiten het studiegebied onderwijs wordt een didactische vorming voorzien. Elk opleidingsonderdeel bestaat uit: ⋅⋅een theoretische input ⋅⋅een praktijkgerichte input ⋅⋅een verdiepingsopdracht ⋅⋅reflectiemomenten

In de opleidingsonderdelen worden verschillende accenten gelegd en worden een waaier aan werkvormen ingezet: je krijgt theoretische kaders aangereikt, gaat op werkbezoek in en buiten het buitengewoon onderwijs, discussieert in kleine groep over je eigen ervaringen op je werkplek, je ontwerpt onder begeleiding een vernieuwend project op je eigen school ... Een overzicht van de verschillende opleidingsonderdelen vind je achteraan in deze brochure. Wil je meer weten over de inhoud van de opleidingsonderdelen, dan ben je welkom op onze infodagen of surf je naar onderwijsaanbod.vives-zuid.be.

VOORBEELD In het vak handelingsplanning bijvoorbeeld worden de cyclus van handelingsplanning en het handelingsgericht werken theoretisch uitgediept (theoretische component). Aan de hand van de uitwisseling van handelings- en groepswerkplannen uit de eigen school ontdek je hoe die theorie op verschillende manieren kan omgezet worden in de praktijk (praktijkgerichte input). Als verwerking onderzoek je een individueel handelingsplan van een leerling op je eigen werkplek en ga je na hoe handelingsgericht je school werkt. Je denkt na hoe jij het planmatig werken zou aanpakken (verdiepingsopdracht). Tot slot bouw je aan je eigen visie op handelingsplanning en handelingsgericht werken, aan de hand van groepsoverleg, een stellingenspel, de uitwisseling van documenten ... (reflectie).


GETUIGENIS Wij zijn Lieven en Steven, regent en onderwijzer van opleiding. Wij zijn reeds 11 jaar werkzaam in het BuSO. Door het volgen van de cursus banaba buitengewoon onderwijs zijn we meer ‘specialist‘ in ons werkveld geworden. Doorheen de twee jaren opleiding kregen we opdrachten die telkens geëvalueerd werden door de docenten. Toen we te horen kregen dat de cursus aangeboden werd op ‘afstand’ leek dit voor ons een ideale combinatie tussen werk en studie. Via ‘Toledo’, de elektronische leeromgeving, kregen we toegang tot onze cursussen, opdrachten en discussiefora. Op elk moment van de dag konden we daarop terecht. Bij vragen kregen we telkens heel vlot een passend antwoord. Voor ons was deze studievorm de ideale manier om ons verder te bekwamen in het lesgeven in het buitengewoon onderwijs en kennis te maken met andere opleidingsvormen, andere typen, externe diensten, andere aanpak van leerlingen ... Heel waardevol waren ook de groepsdiscussies waarbij studenten die werkzaam zijn in verschillende scholen van elkaar kunnen leren. Voor onze eindproef werkten we een sanctioneringsbeleid uit voor onze school. Momenteel is dit beleid ook al gekend in onze school. Zoals men ons beloofde bij de inschrijving slaagden we er keer op keer in onze opdrachten af te stemmen op de dagdagelijkse praktijk van het ‘boeiende’ werken in het buitengewoon onderwijs. (Steven en Lieven)


DUUR VAN DE OPLEIDING De opleiding bestaat uit 60 studiepunten. Afhankelijk van je eigen situatie kan je je opleiding spreiden over meerdere jaren. traject

aantal studiepunten per jaar

duur van de opleiding

modeltraject A Pas afgestudeerd, niet werkend

60

1 jaar

modeltraject B Werkend in BuO

30

2 jaar

modeltraject C Werkend (in BuO of elders) Aangepast traject om beroeps- of privĂŠredenen

20

3 jaar

Het aantal studiepunten kan veranderen door EVK/EVC of door persoonlijke studieplanning (individueel traject). Bij de start van je opleiding wordt een programma opgemaakt samen met de studietrajectbegeleider en wordt vastgelegd in welke volgorde je de opleidingsonderdelen opneemt.

LEERROUTES Je kan de opleiding zowel via contactonderwijs als via afstandsonderwijs volgen. Contactonderwijs Als je kiest voor contactonderwijs, dan heb je meestal les op woensdagnamiddag (14 tot 18 u.). Voor keuzevakken gaan sommige lessen door op dinsdag- of donderdagavond (17 tot 20 u.). Als je de opleiding wil afronden in 1 jaar, dan zijn er naast de lessen op woensdagnamiddag of dinsdag- of donderdagavond, ook nog 5 intensieve lesweken. In die weken zijn er ook overdag lesmomenten voorzien.

Afstandsonderwijs Als je kiest voor afstandsonderwijs, dan wordt er een startdag georganiseerd, waarop je uitleg krijgt over het programma en de verschillende opleidingsonderdelen, het digitale leerplatform Toledo, de begeleiding door lectoren enz. Er worden geen lessen georganiseerd. We maken intensief gebruik van ons digitaal leerplatform Toledo: per opleidingsonderdeel vind je er overzicht van wat er van jou verwacht wordt, het cursusmateriaal, de eindopdrachten e.d.. Moet je nog een werkplek vastleggen, dan kies je een school uit je eigen buurt.


PRAKTIJK Praktijkervaring als uitgangspunt Met de banaba BuO willen we je niet alleen een opleiding bieden die praktijkGERICHT is, maar ook praktijkGEBASEERD. Het vertrekpunt in de verschillende opleidingsonderdelen is jouw ervaring op de werkplek, theorie en opdrachten worden voortdurend geënt op jouw werkplek. Daarom is een intense band met een werkplek tijdens de volledige duur van de opleiding verplicht. De opleidingsonderdelen praktijkvorming In de opleiding zijn er 2 opleidingsonderdelen die expliciet focussen op de (didactische) praktijk in het buitengewoon onderwijs. Ze zijn bedoeld voor wie geen bachelor in het onderwijs heeft of voor wie als leerkracht geen of weinig ervaring heeft in het buitengewoon onderwijs. Praktijk op de werkplek Het leren in en vanuit de werkplek kan tijdens de opleiding 2 vormen aannemen:

1) je hebt een job in het buitengewoon onderwijs: je werk in de school is het uitgangspunt voor de opleidingsonderdelen, je maakt zoveel mogelijk opdrachten in functie van je eigen werksituatie 2) je gaat met een school voor buitengewoon onderwijs een verbintenis aan voor een geïntegreerde praktijkvorming (vrijwillige inschakeling op een werkplek). Deze geïntegreerde praktijkvorming bestaat uit 75 volledige dagen begeleid werkplekleren en wordt in onderling overleg tussen de student, hogeschool en school voor buitengewoon onderwijs ingepland tijdens de opleidingsduur. Praktijkopdrachten Er worden in de banaba BuO geen examens afgenomen. De inhoud van de opleidingsonderdelen wordt uitgediept doorheen praktijkopdrachten die op de eigen werkplek worden uitgevoerd.


HOEVEEL KOST DE OPLEIDING? Je betaalt volgende kosten: 1. Studiegeld Elke student in het hoger onderwijs betaalt studiegeld. Dit studiegeld betaal je bij de start van elk academiejaar. De actuele prijs vind je op onze website (www.vives. be). Het studiegeld is afhankelijk van het aantal studiepunten dat je opneemt: het inschrijvingsgeld is berekend op een voltijds studieprogramma van 60 studiepunten. Wie inschrijft voor een programma van bijv. 40 studiepunten betaalt minder.

2. Cursusmateriaal Naast het studiegeld zijn er nog kosten die verbonden zijn aan het cursusmateriaal: leerplannen, cursussen, handboeken, het gebruik van de digitale omgeving ... 3. Opleidingscheques Wie werkt en de opleiding volgt via contactonderwijs kan een beroep doen op de ‘opleidingscheques voor werknemers’. Je kan deze via de VDAB bestellen voor een maximum van 250 euro. Meer informatie: www.vdab.be/opleidingscheques

WAT IS STUDIETRAJECTBEGELEIDING? Sandra De Vylder is studietrajectbegeleider voor studenten banaba BuO. Voor meer informatie of een afspraak kan je steeds bij haar terecht. Tel: 051 40 02 4o / e-mail: sandra.devylder@vives.be Je kan met haar contact opnemen als je vragen hebt over: ⋅⋅de EVK/EVC-procedure ⋅⋅de keuze contact- of afstandsonderwijs ⋅⋅de combinatie van de opleiding met je eigen werkplek en/of functie ⋅⋅de spreiding van de opleiding ⋅⋅studievoortgang en -planning


OPLEIDINGSTABELLEN BACHELORS IN HET ONDERWIJS Opleidingsonderdeel

60 STP

handelingsplanning

3

werken met ontwikkelingsdoelen

3

verdieping in het buitengewoon onderwijs

4

professionele ontwikkelingsplanning (pop)

4

casuïstiek 1

3

casuïstiek 2

3

specifiek orthodidactische thema’s 1

3

specifiek orthodidactische thema’s 2

3

het buitengewoon onderwijs in zijn context

3

specifiek agogische vaardigheden

4

specifiek orthodidactische thema’s 3

3

specifiek orthodidactische thema’s 4

3

referentiekaders voor buitengewoon onderwijs

3

praktijkvorming klascontext

3

praktijkvorming individueel gericht innovatief praktijkproject

3 12

ANDERE BACHELORS OF PERSONEEL ZONDER BACHELORDIPLOMA WERKZAAM IN BUO Opleidingsonderdeel handelingsplanning

61 STP 3

werken met ontwikkelingsdoelen

3

verdieping in het buitengewoon onderwijs

4

professionele ontwikkelingsplanning (POP)

4

casuïstiek 1

3

casuïstiek 2

3

specifiek orthodidactische thema’s 1

3

specifiek orthodidactische thema’s 2

3

specifiek agogische vaardigheden

4

specifiek orthodidactische thema’s 3

3

referentiekaders voor buitengewoon onderwijs

3

didactiek didactiek basis 1 (afstandsonderwijs, naar keuze lager of kleuter) didactiek basis 2 (afstandsonderwijs, naar keuze lager of kleuter)

7 4 3

praktijkvorming klascontext

3

praktijkvorming individueel gericht innovatief praktijkproject

3 12


PRAKTISCHE INFORMATIE Inschrijven www.vives.be/inschrijven Contact info.tielt@vives.be 051 40 02 40 www.facebook.com/vivestielt www.twitter.com/vivestielt www.youtube.com/user/phokatho


campus Tielt Beernegemstraat 10 051 40 02 40 info.tielt@vives.be vives.be

buitengewoon onderwijs  
buitengewoon onderwijs  

aan de VIVES Hogeschool meer info hierover (54) campus Tielt

Advertisement