Page 1

HoG Gent Fac culteit Natuur e en Technie ek Feitten & Tren nds 2 2013


Colofon Redactie: Secretariaat van de decaan en facultaire diensten Eindredactie: Vincent De Loore Fotografie: HoGent Natuur en Techniek en Luk Monsaert Datum: 23 april 2014 Verantwoordelijk uitgever: HoGent Natuur en Techniek

Bezoek onze website http://www.hogent.be/fnt

Â


3


Voorrwoord e publicatie kan u een overzicht vvinden van de belangrijkste ontw wikkelingen van het In deze afgelope en jaar bin nnen onze faculteit. H et verslag geeft een beeld van de evolutie e die de faculteitt in 2013 do oormaakte en e van de zzaken die we e het afgelo open jaar heebben bereikt. was opnieu uw een goed jaar vo oor de faculteit Natuur en Tecchniek. Tijdens het 2013 w academ miejaar 2012 2–2013 stud deerden er 2494 stude enten aan onze o faculteeit, wat een n stijging beteken nt van bijna 40% tegen nover het accademiejaar 2008–200 09. Een bevvestiging da at steeds meer jongeren op zoek z gaan naar een kw waliteitsvolle, praktijkgerichte opleeiding die maximaal m erkveld. gericht is op het we Gent stelt in n haar strattegisch plan n als doelstelling dat vanaf v 20166-2017 20% % van de De HoG afgestud deerden ee en internatio onale ervari ng op zak heeft. h De fa aculteit bleeef niet bij de e pakken zitten. In 2012-2 2013 had liefst 15 5% van de d studen nten die afstudeerde en een andervaring van minste ens één ma aand op zak. Onze stu udenten waaren te vinden tot in buitenla Zuid-Afrrika en Suriname. nderzoek en dienstverllening stond d de faculte eit Natuur e n Techniek k niet stil. Ook op vlak van on h aantal llopende on nderzoeksprrojecten ve rdrievoudigd en de Ten opzzichte van 2012 zijn het inkomstten uit diensstverlening verdubbeld d. Kwaliteiitszorg is geen leeg be egrip voor d de faculteit. Via concrete acties een initiatiev ven werd er hard gewerkt aan a een kw waliteitscultu uur waarin iedereen zich verder engageert voor de nschappelijkke strategis sche doelen n. gemeen mooie resulta aten zijn na atuurlijk niett mogelijk zonder de in nzet van allee medewerk kers van Deze m de faculteit, en daa arvoor wil ik k iedereen vvan harte da anken!

Patrick Steelandt n Decaan

4


Inhoud

08 Organisatie 12 Onderwijs 24 Internationalisering 28 Integrale kwaliteitszorg en onderwijsontwikkeling 33 Onderzoek en dienstverlening 36 Personeel 43 Financiën 47 Communicatie en PR 53 Contactinfo

5


6


Feiten en Trends 2013 Aantal bacheloropleidingen: 7 Aantal navormingen: 1 Studenten: 2494 Evolutie studenten sinds 2008-2009: + 39,9 % Uitgaande studenten buitenland: 87 Inkomende studenten buitenland: 5 Aantal personeelsleden: 222 (131,93 VTE) Aantal lopende onderzoeksprojecten: 30 Investeringen: € 319.099 Bezoekersaantal secundaire scholen via workshops: 969 Campussen: 2 Proefhoeve: 11 ha

7


Organisatie

8


Faculteit Natuur en Techniek De HoGent heeft drie faculteiten en één School of Arts. De drie faculteiten zijn: 1. Bedrijf en Organisatie 2. Natuur en Techniek 3. Mens en Welzijn

Decaan De decaan staat in voor de coördinatie en de dagelijkse leiding van de faculteit. Hij is tevens voorzitter van de faculteitsraad. Zijn verantwoordelijkheden en bevoegdheden zijn decretaal bepaald. In 2013 was Patrick Steelandt de decaan.

Secretariaat van de decaan Vanuit het secretariaat van de decaan worden de algemene communicatie en het secretariaat van de faculteitsraad verzorgd.

Facultaire diensten De facultaire diensten worden geleid door een diensthoofd en staan beleidsvoorbereidende en -uitvoerende taken en administratieve ondersteuning.

in

voor

De faculteit had 5 diensten in 2013: 1. dienst Studentenaangelegenheden (diensthoofd: Anne-Marie Van Wezemael) 2. dienst Integrale Kwaliteitszorg en Onderwijsontwikkeling (diensthoofd: Marieke Janssen) 3. dienst Internationalisering (diensthoofd: Inez Adriaensen) 4. dienst Onderzoeksaangelegenheden (diensthoofd: Mandy Ghyselinck) 5. dienst Personeel, Financiën en Infrastructuur (diensthoofd: Martine De Cuyper)

Faculteitsraad De faculteit wordt bestuurd door een faculteitsraad. De faculteitsraad coördineert de bestuurstaken op het niveau van de faculteit conform de richtlijnen van het inrichtingsorgaan en het bestuurscollege. De faculteitsraad bestaat uit de decaan, 6 verkozen personeelsleden, 3 verkozen studenten en 3 vertegenwoordigers van de sociale, economische en culturele milieus die bij de faculteit aansluiten. De personeelsleden worden verkozen voor een termijn van 4 jaar en de studenten voor een termijn van 2 jaar. De externe leden worden aangeduid voor een termijn van 4 jaar.

9


De faculteitsraad was in 2013 als volgt samengesteld: Voorzitter: Patrick Steelandt (decaan) Personeel: Alexandra De Raeve Bart D’Herde Peter Gansbeke Yves Steleman (tot en met 31/08/2013) Koen Pieters (van 01/09/2013 tot en met 22/09/2013) Stefan Lievens (vanaf 23/09/2013) Ester Struelens Dana Vanderputten Leden sociaal-economische milieus: Wouter De Maegt (tot en met 22/09/2013) Hilde Lippens (vanaf 23/09/2013) Patrick Vanhauwaert Kris Van Peteghem Studenten: Sam Borrey (tot en met 22/09/2013) Aurélie De Rouck (tot en met 22/09/2013) Steven Van Dijck (tot en met 22/09/2013) Jasper Cordonnier (vanaf 23/09/2013) Jonathan Hoogewijs (vanaf 23/09/2013) Britt Roelands (vanaf 23/09/2013) Secretaris: Vincent De Loore

Opleidingscommissies Binnen de faculteiten zijn opleidingscommissies ingericht die als organisatorisch eenheden met adviserende bevoegdheid instaan voor de inhoud en de organisatie van de opleidingen. Een opleidingscommissie is naast de voorzitter samengesteld uit leden van het onderwijzend personeel (minimum 6 en maximum 12) en studenten (1/3 van het totale aantal leden van het onderwijzend personeel, de voorzitter inbegrepen). De faculteit Natuur en Techniek had 6 opleidingscommissies in 2013: 1. Agro- en Biotechnologie (voorzitter: Anna-Maria Op De Beeck) 2. Chemie (voorzitter: Ann Messens) 3. Elektromechanica (voorzitter: Yves Steleman (tot en met 31/08/2013), Wim De Schrijver (vanaf 01/12/2013)) 4. Houttechnologie (voorzitter: Reinhilde Vanlishout) 5. Mode- en Textieltechnologie (voorzitter: Linda Deceuninck) 6. Vastgoed (voorzitter: Bart D’Herde) 10


Vakgroepen De vakgroep is een facultaire eenheid met adviserende bevoegdheid dat onderwijzend personeel, wetenschappelijk personeel en in voorkomend geval administratief en technisch personeel binnen één of meer samenhangende vakgebieden verenigt in een capaciteitsgroep. Een vakgroep staat in voor het verstrekken van onderwijs en het uitvoeren en coördineren van onderzoek en maatschappelijke dienstverlening. Aan het hoofd van de vakgroep staat een voorzitter. Een vakgroep wordt bestuurlijk aangestuurd door een vakgroepraad. De raad bestaat uit minstens 8 leden. De faculteit Natuur en Techniek had 5 vakgroepen in 2013: 1. Exacte Wetenschappen (voorzitter: Christel Meert (vanaf 15/04/2013)) 2. Makelaardij en Landmeten (voorzitter: Klaas Claeyssens) 3. Mechatronica (voorzitter: Peter Van Ransbeeck) 4. Mode-, Textiel- en Houttechnologie (voorzitter: Alexandra De Raeve) 5. Natuur- en Voedingswetenschappen (voorzitter: Lieve Vermeiren)

Coördinator preventie en milieu De coördinator is het ankerpunt van de centrale dienst Interne Preventie, Milieu en Welzijn en maakt formeel deel uit van deze dienst. De coördinator neemt een onafhankelijke positie in. Hij reikt de centrale dienst informatie aan om de processen en activiteiten administratief te verwerken en te regulariseren waar nodig. Hij ondersteunt de faculteit bij de integratie van zorgsystemen in het onderwijs- en onderzoeksgebeuren en bij de implementatie van de adviezen die worden verleend door de centrale dienst. In 2013 waren Marc Pieters en Yves Ronsse de coördinatoren voor de faculteit Natuur en Techniek.

Inspraak studenten De studenten hebben op facultair niveau opleidingscommissies en de participatieraad.

inspraak

via

de

faculteitsraad,

de

Facultaire ombudspersonen De ombudspersoon treedt op als bemiddelaar bij geschillen tussen een student en één of meerdere personeelsleden. De geschillen houden verband met de toepassing van de onderwijs- en examenregeling, de rechtspositieregeling van de student en als onbillijk en onredelijk ervaren handelingen, toestanden en beoordelingen. De ombudspersoon behoort tot het onderwijzend personeel. De faculteit had 2 ombudspersonen in 2012-2013: Daniel Holtappels en Geert Van Iseghem.

11


Onderwijs 2012-2013

12


Opleidingsaanbod

De faculteit biedt 7 professionele bacheloropleidingen aan: 1.

Bachelor in de agro- en biotechnologie met afstudeerrichtingen: ‐ dierenzorg; ‐ groenmanagement; ‐ landbouw; ‐ voedingsmiddelentechnologie.

2.

Bachelor in de chemie met afstudeerrichtingen: ‐ biochemie; ‐ chemie; ‐ milieuzorg.

3.

Bachelor in de elektromechanica met afstudeerrichtingen ‐ automatisering; ‐ elektromechanica; ‐ klimatisering.

4.

Bachelor in de houttechnologie (uniek in Vlaanderen)

5.

Bachelor in de modetechnologie (uniek in Vlaanderen)

6.

Bachelor in de textieltechnologie (uniek in Vlaanderen)

7.

Bachelor in het vastgoed met afstudeerrichtingen ‐ landmeten; ‐ makelaardij.

De faculteit organiseert 1 navorming: Proefdierkunde

HOUTTECHNOLOGIE – MODETECHNOLOGIE TEXTIELTECHNOLOGIE

13


Cijfergegevens De cijfers betreffen studenten die studeren met een diplomacontract. Zijn niet opgenomen in de aantallen: ‐ studenten die enkel studeren met examencontract of creditcontract; ‐ officiële stopzetters vóór 15/03/2012 (stopzetters na deze datum zijn wel in de aantallen opgenomen).

Evolutie aantal ingeschreven studenten volledige faculteit (15/03/2013) 2600

2494

2400

2322

2200

2202 2000

1937 1800

1783

1600

Totaal ingeschreven studenten (15/03/2013) Agro- en biotechnologie

685

Chemie

612

Elektromechanica Houttechnologie

22

248

123 335

469

Modetechnologie Textieltechnologie Vastgoed

14


Evolutie aantal ingeschreven studenten per opleiding (op 15/03/2013) 700

600

Agro- en biotechnologie Aantal studenten

500

Chemie Elektromechanica

400

Houttechnologie 300

Modetechnologie Textieltechnologie

200

Vastgoed 100

0

Opleiding

2008 2009

2009 2010

2010 2011

2011 2012

2012 2013

Stijgings% Stijgings% t.o.v. t.o.v. 2008-2009 2011-2012

Agro- en biotechnologie

490

536

612

645

612

24,9

-5,1

Chemie

168

181

212

219

248

47,6

13,2

Elektromechanica

317

344

375

410

469

47,9

14,4

Houttechnologie

240

239

256

274

335

39,6

22,3

Modetechnologie

95

121

142

131

123

29,5

-6,1

Textieltechnologie

19

23

21

21

22

15,8

4,8

Vastgoed

454

493

584

622

685

50,9

10,1

Volledige faculteit

1783

1937

2202

2322

2494

39,9

7,4

15Â

Â


Als we de evolutie over de tijd bekijken voor de volledige faculteit dan is er een stijging van 7,4% tegenover 2011-2012. In 2011-2012 was er in vergelijking met 2010-2011 een stijging van 5%. De stijging is dus nog sterker geworden. De opleidingen agro- en biotechnologie en modetechnologie dalen in aantal studenten. Bij agro- en biotechnologie is deze daling nieuw, bij de opleiding modetechnologie is dit het tweede jaar op rij. Echter over de vijf academiejaren heen zien we toch een duidelijke stijging. Sinds 2008-2009 zijn beide opleiding wel degelijk gegroeid en dit respectievelijk met 25% en 30%. Bij de andere opleidingen zien we een systematische stijging in aantal studenten over de laatste 5 academiejaren heen. De opleidingen vastgoed, elektromechanica en chemie zijn in vergelijking met 5 jaar geleden (2008-2009) met ongeveer 50% gestegen. Bij houttechnologie valt op dat de stijging in 2012-2013 beduidend groter is dan bij de andere opleidingen.           Ingeschreven studenten volgens vooropleiding (op 15/03/2013)

Volledige faculteit Vastgoed Textieltechnologie

ASO

Modetechnologie

TSO Houttechnologie

BSO KSO

Elektromechanica

Andere

Chemie Agro- en biotechnologie 0%

20%

40%

60%

80%

100%

Onder de categorie ‘Andere’ worden de volgende vooropleidingen gebundeld: Buitengewoon Secundair Onderwijs (BuSO), buitenlandse diploma’s of zonder diploma (toelatingsonderzoek) De opleidingen houttechnologie en elektromechanica hebben een heel grote instroom uit TSO namelijk respectievelijk 83% en 73%. Bij de opleidingen chemie, agro- en biotechnologie en vastgoed ligt de instroom uit TSO rond de helft.

16


Er is over de ganse faculteit een lichte stijging in het percentage ASO-studenten over de academiejaren heen. Het percentage TSO-studenten stijgt de laatste drie jaar ook, wat aangeeft dat de instroom uit de andere categorieën daalt. Volledige faculteit Academiejaar 2009-2010 Academiejaar 2010-2011 Academiejaar 2011-2012 Academiejaar 2012-2013

ASO

TSO

31,2% 33,9% 34,8% 35.3%

60,6% 54,0% 55,0% 56.7%

Nieuwe inschrijvingen en herinschrijvingen Het percentage nieuwe inschrijvingen varieert per opleiding tussen de 33% en 44%. Binnen de nieuwe inschrijvingen kan nog een onderscheid gemaakt worden tussen generatiestudenten (studenten die zich voor de eerste keer inschrijven in het Vlaams hoger onderwijs) en niet-generatiestudenten. In de opleidingen chemie en vastgoed is de groep niet-generatiestudenten het grootst (51 à 52%), gevolgd door agro- en biotechnologie, elektromechanica en modetechnologie waar dit tussen de 32% en 39% schommelt. In de opleiding houttechnologie is het aantal niet-generatiestudenten beduidend kleiner.

Aantal ingeschreven studenten verdeling mannen-vrouwen (15/03/2013)

Volledige faculteit Vastgoed Textieltechnologie Modetechnologie

Man (%)

Houttechnologie

Vrouw (%)

Elektromechanica Chemie Agro- en biotechnologie 0%

20%

40%

60%

80%

100%

17


Uitstroom Opleiding

2008-2009

2009-2010

2010-2011

2011-2012

2012-2013

95

106

138

140

134

32

21

39

49

46

Elektromechanica

65

65

59

74

102

Houttechnologie

61

46

52

64

69

Modetechnologie

23

17

30

42

31

Textieltechnologie

0

8

6

5

6

Vastgoed

105

100

106

109

149

Volledige faculteit

381

363

430

483

537

Agro- en biotechnologie Chemie

We zien in het algemeen een stijging in het aantal diploma’s over de verschillende academiejaren heen. In de opleidingen vastgoed en elektromechanica is er in het academiejaar 2012-2013 een sterke stijging in aantal diploma’s waar te nemen. In de opleiding chemie en modetechnologie was de piek in het academiejaar 2011-2012.

Modeltrajecten (MDT), persoonlijke deeltrajecten (PDT) en individuele onderwijstrajecten (IOT) over de academiejaren heen Een studietraject heeft betrekking op de wijze waarop het opleidingsprogramma wordt doorlopen. Onder PDT-studenten vallen alle studenten die afwijken van het voltijdse modeltraject: alle studenten met opleidingsonderdelen uit 1 modeltraject met een curriculum van minder dan 60 opgenomen studiepunten en studenten die opleidingsonderdelen uit 2 of meerdere modeltrajecten combineren. Onder IOT worden alle studenten opgenomen die een opleidingsonderdeel opnemen uit een andere faculteit zoals bijvoorbeeld ‘ondernemen’ en ‘studium generale’. De categorie IOT bevat zowel PDT-studenten als MDT-studenten Er is een duidelijke stijging in PDT-studenten waar te nemen. Het is het eerste academiejaar dat er beduidend meer PDT-studenten zijn dan MDT-studenten. Maar liefst 52,9 % van onze studenten is in het academiejaar 2012-2013 een PDT-student. Om de cijfers te kunnen vergelijken werden ook de studenten agro- en biotechnologie al meegerekend vanaf academiejaar 2008-2009.

18


Evolutie percentage studenten MDT vs PDT vs IOT 70,00 60,00

%

50,00 40,00

MDT

30,00

PDT IOT

20,00 10,00 0,00

Academiejaar

MDT (n)

MDT (%)

PDT (n)

PDT (%)

IOT (n)

IOT (%)

2008-2009 2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013

1171 1089 1176 1211 1046

63,6 56,3 53,4 51,9 41,6

670 847 1028 1124 1331

36,4 43,8 46,6 48,1 52,9

138

5,5

19


Studietrajecten per opleiding:

Opleiding Bachelor in de agro- en biotechnologie Dierenzorg Groenmanagement Landbouw Voedingsmiddelentechnologie Bachelor in de chemie Biochemie Chemie Milieuzorg Modeltraject 1 chemie (nog geen keuze) Bachelor in de elektromechanica Automatisering Elektromechanica Klimatisering Modeltraject 1 elektromechanica (nog geen keuze) Bachelor in de houttechnologie Bachelor in de modetechnologie Bachelor in de textieltechnologie Bachelor in het vastgoed Landmeten Makelaardij Volledige faculteit

MDT (60 stp)

PDT

IOT Totaal

286 164 62 34 26 56 14 16 4 22 189 20 83 14

293* 179 55 29 31 183 77 62 20 24 264 78 129 31

37 13 3 2 19 11 3 7 1 19 5 11 2

617 356 120 65 76 250 94 85 25 46 472 103 223 47

72

26

1

99

202 67 9 237 84 153 1046

107 28 42 14 12 1 426* 28 130 8 299 20 1327* 138

337 123 22 694 222 472 2511*

(*) Er zijn 4 studenten ingeschreven in 2 afstudeerrichtingen, 3 studenten combineren makelaardij en landmeten, 1 student combineert dierenzorg en groenmanagement. Zij tellen slechts eenmaal mee in de opleiding, maar tellen wel bij elke afstudeerrichting. Hierdoor zijn de totalen per opleiding niet 100% gelijk aan de som van de totalen per afstudeerrichting. Er zijn 17 studenten waarbij twee keer een traject/inschrijving werd opgemaakt in dezelfde afstudeerrichting; bij chemie 2, bij makelaardij 4, bij landmeten 2, bij houttechnologie 2, bij elektromechanica 3, bij groenmanagement 1, bij voedingsmiddelentechnologie 1 en in bij dierenzorg 2. Dit komt omwille van een tekort in leerkrediet bij de start van het academiejaar.

20Â

Â


Slaagcijfers per opleiding In de onderstaande tabel worden de studenten weergegeven in subklassen volgens hun behaalde resultaten. De studie-efficiëntie wordt als volgt uitgedrukt: het aantal studiepunten waarvoor een credit werd verworven ten opzichte van het totaal aantal ingeschreven studiepunten. De subklassen zijn: ‐ voor 50% of minder van de ingeschreven studiepunten een credit hebben verworven; ‐ voor meer dan 50% maar niet 100% van de ingeschreven studiepunten een credit hebben verworven; ‐ voor alle ingeschreven studiepunten een credit hebben verworven. Deze tabel bevat alle ingeschreven studenten met diplomacontract of examencontract met oog op het behalen van een diploma op 15/03/2012. De stopzetters vóór 15/03/2012 zijn dus niet opgenomen in onderstaande tabel. Aantal studenten*

Opleiding

Agro- en biotechnologie Chemie Elektromechanica Houttechnologie Modetechnologie Textieltechnologie Vastgoed Totale faculteit

618 256 472 337 123 22 706 2534

Percentage studenten in de verschillende subklassen studieefficiëntie 0≤y≤50% 50<y100% y = 100% 17,6% 33,5% 48,9% 22,7% 34,4% 43% 14,6% 42,6% 42,8% 13,0% 40,7% 46,3% 11,4% 26,0% 62,6% 9,1% 22,7% 68,2% 19,4% 37,4% 43,2% 15,4% 33,9% 50,7%

(*) Studenten die 2 inschrijvingen hebben met een diplomacontract en/of examencontract met het oog op het behalen van een diploma in eenzelfde opleiding tellen 2x mee: één studie-efficiëntie per contract.

De helft van de studenten aan onze faculteit behaalt een studie-efficiëntie van 100%. De studie-efficiëntie ligt het hoogst in de opleidingen modetechnologie en textieltechnologie en het laagst in de opleidingen chemie, vastgoed en elektromechanica. Totale faculteit Vastgoed Textieltechnologie

y=100%

Modetechnologie

50<y<100

Houttechnologie Elektromechanica

0<=y<=50%

Chemie Agro- en biotechnologie

0%

20%

40%

60%

21 


Binnenlandse stageplaatsen

Binnenlandse stageplaatsen alle opleidingen (%) 3% 1% 6%

Oost-Vlaanderen West-Vlaanderen

11%

Antwerpen

56% 23%

Brabant Limburg Wallonië

Binnenlandse stageplaatsen per opleiding (%) 100% 90% 80%

Wallonië

70%

Limburg

60% 50%

Brabant Antwerpen

40% 30% 20%

WestVlaanderen OostVlaanderen

10% 0%

22


Studiebegeleiding Individuele coaching De studiebegeleiders werken oplossingen op maat uit voor de studenten om het studierendement en -comfort te optimaliseren en de slaagkansen te verhogen. De coaching is individueel; zo wordt er aangesloten op de eigen stijl en studieaanpak van de student.

Individuele begeleidingen (aantal studenten) studievaardigheden

10 studieheroriëntatie

22

47 4

psychische begeleiding (stress, faalangst, assertiviteit,…) functiebeperking

Workshops en trainingen De studiebegeleiders organiseerden in 2012-2013 diverse groepsessies rond specifieke thema’s, hoofdzakelijk voor eerstejaarsstudenten.

Workshops en trainingen (aantal studenten)

brugcursussen studiebegeleiding

316

341

studiemethode preventie studiestress en verhogen concentratie

23

237

studie- en examenplanning

23


Internationalisering Studentenmobiliteit

Uitgaande studentenmobiliteit In 2012-2013 vertrokken 87 studenten van onze faculteit in het kader van hun opleiding voor min. 1 maand naar het buitenland. Hiervan kozen er 4 voor zowel een studie- als stagesemester in het buitenland, wat de teller op 91 gerealiseerde mobiliteiten van minimum 1 maand brengt. Tegenover 2011-2012 betekent dit een groei van 9%. Deze uitgaande mobiliteiten zijn als volgt verspreid over de 7 opleidingen:

Uitgaande mobiliteiten van min. 1 maand per opleiding 2011-2012

48

2012-2013

43

14 6

5 5 1

3

14

11 12

10 1 2

24Â

Â


In haar strategisch plan streeft de HoGent ernaar dat tegen 2016-2017 20% van onze afgestudeerden met een internationale ervaring op zak onze campus verlaten. In 2012-2013 klokten we af op 15,5%, wat omwille van een groeiend aantal afgestudeerden in onze faculteit iets lager ligt dan de 17% in 2011-2012. Een duidelijk positieve evolutie is dat in 2012-2013 liefst 4 van onze 7 opleidingen de 20%-norm behaalden (tegenover 2 in 20112012):

% van afgestudeerden 2012-2013 met een internationale ervaring van min. 1 maand 33% 29%

28% 20%

9% 5% 2%

De faculteit zette haar traditie van stagefaculteit verder: 79 van de 91 mobiliteiten betroffen een buitenlandse stage, terwijl 12 studenten een studiesemester doorbrachten bij een Europese partnerinstelling.

Uitgaande mobiliteiten per programmatype (%)

8%

13%

Europese studie met Erasmusbeurs Europese stage met Erasmusbeurs

41%

27%

Europese stage zonder beurs Stage buiten Europa zonder beurs

11%

Ontwikkelingsstage in het Zuiden met VLIR-UOS reisbeurs

25Â

Â


Onze studenten wereldwijd in 2012-2013 Met bijna de helft van de studenten die buiten Europa trekken, zet de faculteit volop in op een wereldwijd partnernetwerk van hoger onderwijsinstellingen, bedrijven en NGOâ&#x20AC;&#x2122;s.

De top 5-bestemmingen in 2012-2013 waren samen goed voor 50% van de effectieve mobiliteiten: 1. Nederland: 13 mobiliteiten 2. Zuid-Afrika: 10 mobiliteiten 3. Duitsland: 9 mobiliteiten 4. Spanje: 7 mobiliteiten 5. Suriname: 7 mobiliteiten

Inkomende studentenmobiliteit In 2012-2013 ontvingen we 5 inkomende studenten onder het Erasmusprogramma: 3 Nederlandse studenten bij modetechnologie, 1 Duitse studente bij textieltechnologie en 1 Spaanse student bij elektromechanica.

26Â

Â


Uitgaande docentenmobiliteit In 2012-2013 telden we 95 mobiliteiten van personeelsleden van onze faculteit naar het buitenland voor diverse activiteiten (partnerbezoek, deelname aan een congres, onderzoek, dienstverleningsopdracht, â&#x20AC;Ś). Dit is een groei met 65% tegenover het jaar voordien en toont aan dat internationalisering meer en meer uitgedragen wordt in alle geledingen van onze faculteit.

Docentenmobiliteiten 2012-2013 per activiteit

5

Bedrijfsbezoek

Ontwikkelingssamenwerking

Opleiding

1

6

28

Europees onderzoeksproject

18

Bezoek partnerinstelling

Internationale beurs of congres

Begeleiding studiereizen/taalstage

10

27

27Â

Â


Integrale kwaliteitszorg en onderwijsontwikkeling

Kwaliteitszorg – Missie? De dienst Integrale Kwaliteitszorg en Onderwijsontwikkeling (IKZ-OO) oriënteert haar werking op de creatie van een kwaliteitscultuur die iedereen engageert voor de gemeenschappelijke, strategische doelen. De medewerkers en studenten ontwikkelen zich maximaal en oriënteren zich optimaal in functie van het strategisch plan. Alle diensten, opleidingen en vakgroepen binnen de faculteit onderhouden een voortdurende dialoog met hun stakeholders met het oog op continue verbetering van de strategische doelen. De PDCA (Plan-Do-Check-Act) aanpak wordt aangevuld met de 4 E's: Enthousiasme, Engagement, Evaluatie, Evolutie.

Elementen van de kwaliteitscultuur -

-

Stimuleren van de ondernemingszin en van het enthousiasme van de medewerkers. Commitment van alle medewerkers ten aanzien van de strategische doelen. Responsabilisering en zelforganisatie van de medewerkers ten aanzien van de strategische doelen: geven van bevoegdheden en verantwoordelijkheden met het oog op de realisatie ervan. Open cultuur gebaseerd op samenwerking en kennisdeling. Dialoog en feedback met het oog op voortdurende verbetering. Nadruk op het ontwikkelen van de competenties en capaciteiten van medewerkers: investeren in talent om te bouwen aan de competenties die in de toekomst nodig zijn.

28


Institueren van tradities die helpen bij de verwezenlijking van het beleidsplan -

Structureren van het werkveldoverleg, jaarlijkse netwerkevents,… Systematisch betrekken van alle stakeholders (studenten, werkveld, academische en professionele partners). Stimuleren van de studentenparticipatie door de vertegenwoordigers voldoende zichtbaarheid te geven en door hen de kans te geven om hun werking toe te lichten. Jaarlijks informeren van lectoren en studenten over de mogelijkheden m.b.t. onderwijs, onderzoek en internationalisering. Regelmatige teambuilding en vormingsmomenten.

PDCA aanpak t.a.v. de strategische doelen De dienst IKZ-OO ondersteunt de opleidingen, vakgroepen en diensten om het strategisch plan van HoGent te operationaliseren in succesfactoren, toetsbare indicatoren en in actieplannen om de gewenste situatie te bereiken. De dienst IKZ-OO volgt de resultaten systematisch op met een database-applicatie die daartoe ontwikkeld werd. Uit de database kunnen systematisch rapporten getrokken worden die als dashboard fungeren voor de organisatie-eenheden met het oog op voortdurende bijsturing en groei.

Vanuit de database wordt de stand van zaken met betrekking tot de opvolging van de actieplannen systematisch bijgehouden door de ‘stuurgroep strategie’. Er wordt hierover halfjaarlijks gerapporteerd aan de faculteitsraad

29


Initiatieven op vlak van kwaliteitszorg in de loop van academiejaar 2012-2013 Onderwijskundige coaching - Ondersteuning van de opleidingen bij het uitschrijven van de competenties. - Ondersteuning bij het ontwikkelen van een facultair toetsbeleid. - Coaching nieuwe medewerkers: oktober 2013 (missie en doelstellingen van de opleiding, competentietabel, didactisch concept, ECTS fiche, informatie op intranet,…). - Via de opleidingscommissies lesgevers stimuleren tot deelname aan het associatiebreed vormingsbeleid - Reflectietrajecten in opvolging van de onderwijsevaluaties (semester 1 +2 academiejaar 2012-2013). - Volgen van studiedagen en delen van good practices (Coaching voor coaches supervisoren en teambegeleiders, VCK Kwaliteitscongres, denktank Ecocampus, VLHORA, VLIR studiedag: Hoe omgaan met de informatie verkregen in een student relatie en NVAO infobijeenkomst rond de instellingsreview). - Spreker op studiedagen (EQUAM Round Table over Quality Assurance Trends in Europe). - Ondersteuning bij het ontwikkelen van een applicatie (de Qtool) voor het competentiegericht beoordelen van stage- en bachelorproef. - Pagina rond onderwijskundige coaching op het intranet, met o.a. volgende items: aanmaken van leermateriaal, projectwerking; stage-en bachelorproef, competentiegericht onderwijs, toetsbeleid, technische ondersteuning bij het onderwijs,…). - Ondersteunende informatie met het oog op kwalitatief studiemateriaal op het intranet. Investeren in een kwaliteitscultuur - (Jaarlijkse) bevraging van de instromende studenten (2012-2013) om te zien hoe de overstap vanuit het secundair onderwijs verloopt (afname, verwerking en rapportering). - Onderwijsevaluaties 2012-2013 (afname, verwerking en rapportering); elk opleidingsonderdeel wordt 3-jaarlijks geëvalueerd). - Jaarlijks stimuleren van de studenten tot deelname aan bevragingen door informatiesessies tijdens de onthaalweek en door ad hoc acties wanneer de relevantiedrempels voor bepaalde opleidingsonderdelen niet worden gehaald. - (Jaarlijkse) evaluatie van de diplomastudenten 2012-2013 (afname, verwerking en rapportering). - Stimuleren van de opleidingscommissies om vanaf 2013-2014 een structurele resonantiecommissie te installeren. - (Jaarlijkse) analyse van de instroom, doorstroom en uitstroom 2012-2013. - Afname 3-jaarlijkse alumnibevraging van de 3 tot 5 jaar afgestudeerden voor de opleidingen vastgoed en chemie. - Voorbereiding van de afname van de K-index via het stuurgroepoverleg. - Ontsluiten van een procedurepagina voor de IKZ-OO procedures op het intranet. - Toevoegen en updaten van de procedures voor programmahervorming, zelfevaluatietraject, screening van leermateriaal en screening van de toetspraktijk. - Ondersteuning bij de opvolging van de HoGent audit rond studiemateriaal. - Ondersteuning bij de procedure leermateriaal op facultair niveau. - Betrekken van de docenten bij de ontwikkeling van het kwaliteitszorgplan op de personeelsdag. - 3-jaarlijkse curriculumscreening door de docenten voor de opleidingen chemie, modetechnologie, textieltechnologie en vastgoed. 30


Kwalitatieve duurzame curriculumontwikkeling - Ondersteuning bij de programmahervormingsdossiers voor de opleidingen houttechnologie, mode- en textieltechnologie (voor de opsplitsing van de stage- en bachelorproef) en vastgoed (uitgebreid dossier). - Ondersteuning van de opleiding agro- en biotechnologie bij het doorlopen van het programmahervormingstraject. - Ondersteuning van de zelfevaluatietrajecten voor de opleidingen chemie en vastgoed. Ondersteuning van het facultair strategisch planproces - Support bij de planontwikkeling en opvolging van de diensten en opleidingscommissies. - Ondersteuning van de werking van de Stuurgroep Strategie. Ondersteuning van de initiatieven rond Start.HoGent en het aanmoedigingsfonds - Ondersteuning bij de dossierontwikkeling voor het Aanmoedigingsfonds. - Stimuleren van de initiatieven rond Start.Hogent en het Aanmoedigingsfonds. - Stimuleren van het overleg tussen de medewerkers van Start.HoGent en het Aanmoedigingsfonds met de opleidingscommissies met het oog op het realiseren van de doelstellingen binnen de opleidingen.

31Â

Â


Onderzoek en dienstverlening

In 2013 werd verder gewerkt aan een coherent onderzoeksbeleid voor de toekomst met aandacht voor profilering van potentiële expertise in de vakgroepen en het huidige onderzoekspotentieel.

Onderzoeksprojecten In 2013 had de faculteit 30 onderzoeksprojecten lopen. Dit maakt 32% uit van het totaal aantal onderzoeksprojecten aan de HoGent wat een duidelijke stijging is in vergelijking met 2012 (11%). Gedetailleerde informatie betreffende onderzoeksprojecten kan geraadpleegd worden via het online onderzoeksportaal van HoGent op http://www.hogent.be/onderzoek/portaal/.

32


Aantal onderzoeksprojecten lopende in 2013 naar financieringskanaal 1 5

HoGent

12

Vlaamse Gemeenschap Europees

12

Privé

Interne financiering HoGent: facultair onderzoeksfonds De faculteitsraad besliste dat volgende bestedingen konden gebeuren met de resterende middelen uit het facultair onderzoeksfonds 2012 (€ 20.100,62): ‐ aankoop van expertise toolboxes (vakgroep Makelaardij en Landmeten); ‐ aankoop van een kniklader (vakgroep Natuur- en Voedingswetenschappen); ‐ aankoop van JMP software voor statistische verwerking (vakgroep Exacte Wetenschappen).

Inkomsten voor extern gefinancierde onderzoeksprojecten in 2013 In 2013 bedroegen de inkomsten voor extern gefinancierde onderzoeksprojecten € 349.313 (exclusief overhead 10% voor centrale beheers- en algemene exploitatiekosten).

33


Personeelskost onderzoekers 2013

€ 450.000 403.924 € 400.000 € 350.000 € 300.000 € 250.000 210.076 € 200.000 € 150.000 109.642 88.380

€ 100.000 € 50.000 €0 contractueel - op externe projecten

contractueel - via onderzoeksfonds, PWO

statutair - via statutair - via onderzoeksfonds, onderzoeksopdracht PWO op formatie

Binnen de faculteit is 9% van de loonkosten gerelateerd aan onderzoek. Dit valt te vergelijken met 2012 toen dit percentage 8,6% bedroeg. De personeelskost voor de contractuele onderzoekers op externe projecten vormt beduidend de grootste groep, namelijk € 403.924. Dit is een duidelijke stijging in vergelijking met 2012, toen deze groep € 228.637 vertegenwoordigde.

Dienstverlening De faculteit biedt een ruim aanbod aan onmiddellijk toepasbare expertise binnen een brede waaier aan disciplines. Deze expertise kan ingezet worden voor maatschappelijke of wetenschappelijke dienstverlening aan derden. Bijzondere aandacht gaat naar KMO’s en de ondersteuning bij hun innovatieproces. Inkomsten uit de maatschappelijke en wetenschappelijke dienstverlening komen (op de overhead van 10% voor algemene beheers- en centrale exploitatiekosten na) ten goede van de uitvoerende vakgroep. Deze extra financiële middelen kunnen gebruikt worden voor de personele en materiële versterking van de onderzoeksgroepen en laboratoria.

34


Inkomsten* uit dienstverlening voor 2013 € 350.000 299.102

€ 300.000 € 250.000 € 200.000 € 150.000 102.691 € 100.000 € 50.000

19.239

11.375

€0 getarifeerde dienstverlening

niet-getarifeerde dienstverlening

contractonderwijs

studiedagen

* exclusief overhead 10% voor algemene beheerskosten en centrale exploitatiekosten

In 2013 bedroeg het totaal aantal inkomsten uit dienstverlening € 432.407. Dit is een duidelijke stijging in vergelijking met 2012 toen dit aantal € 282.315 bedroeg.

Onderzoekspotentieel en publicaties Onderstaande tabel geeft een overzicht van het onderzoekspotentieel in 2013 (alle metingen gebeurden op referentiedatum 1 oktober 2013):

Personeelsleden met onderzoeksopdracht

Aantal

VTE

44

16,3

Het volume VTE valt te vergelijken met 2012. Het volume VTE bedroeg toen 16,6, verdeeld over 33 personen. In 2013 werd dus aan meer personeelsleden een kleiner volume onderzoeksopdracht toegewezen. Publicaties per type voor 2013:

Aantal publicaties

A1

A2

A3

A4

B1

B2

C1

C3

D

Totaal

15

15

0

5

9

1

1

6

0

52

Het totaal van 52 publicaties in 2013 is een stijging in vergelijking met 2012 toen er 37 artikels werden gepubliceerd. 35


Personeel Aantal tewerkgestelde personeelsleden In 2013 waren 222 personeelsleden (‘koppen’) tewerkgesteld binnen de faculteit. 131,93 voltijdse equivalenten (VTE) (OP, ATP en contractueel personeel) waren als titularis verbonden aan de faculteit. Een VTE van 1,0 staat gelijk aan het equivalent van 1 voltijds medewerker. VTE Titularis – Administratief en technisch personeel (ATP) A

15,18

B

8,95

C

5.34 TOTAAL 29,47

VTE Titularis – Onderwijzend personeel (OP) praktijklector 17,93 lector

70,79

hoofdpraktijklector

1,00

hoofdlector

10,50

doctor-assistent

0

werkleider

0

docent

1,20

hoogleraar

1,05 TOTAAL 102,46

1,05 1,2 1

10,5

VTE Titularis - OP

17,93

praktijklector lector hoofdpraktijklector hoofdlector

70,79

docent hoogleraar 36 


Mannen en vrouwen In 2013 waren er binnen de faculteit 45% mannen en 55% vrouwen tewerkgesteld. Bij de OP-leden is de verhouding ongeveer 50% vrouwen en 50% mannen. Bij het ATP en het contractueel personeel zien we een heel andere verhouding namelijk 80% vrouwen tegenover slechts 20% mannen.

OP

91

92

Mannen Vrouwen

ATP/CBED

8 Mannen Vrouwen

31

37Â

Â


Leeftijdsstructuur onderwijzend personeel Bij het OP bevinden de meeste personeelsleden zich in de categorie tussen 40 en 44 jaar. 26 personeelsleden zijn 55 jaar of ouder (3 zijn 60+ en 23 personeelsleden zijn tussen 55 jaar en 59 jaar). Het is dus redelijkerwijs te verwachten dat een aantal van deze personeelsleden in de loop van de eerstvolgende jaren op pensioen zullen gaan. Slechts 7 personeelsleden zijn jonger dan 25 jaar.

OP 35 27

30

30 25

23

25

29

20

19

20 15 10 5

7 3

0 60+

55-59

50-54

45-49

40-44

35-39

30-34

25-29

-25

Leeftijdsstructuur administratief en technisch personeel Bij het ATP bevinden de meeste personeelsleden zich in de categorie tussen 40 en 44 jaar. 5 personeelsleden zijn 55 jaar of ouder. Het is dus redelijkerwijs te verwachten dat een aantal van deze personeelsleden in de loop van de volgende jaren op pensioen zullen gaan. Slechts 2 personeelsleden zijn jonger dan 25 jaar.

ATP 9

8

8 7

6 5

6

5

5

5

4

4

4 3

2

2 1

0

0 60+

55-59

50-54

45-49

40-44

35-39

30-34

25-29

-25

38Â

Â


Vacatures In 2013 schreef de faculteit 29 vacatures uit waarvan 28 vacatures voor OP en 1 vacature voor ATP (dit betrof een vervanging van een bevallingsverlof en ouderschapsverlof). Verlofstelsels In 2013 hebben 42 personeelsleden een deeltijds of voltijds verlofstelsel opgenomen. Het gaat concreet om volgende stelsels:

Deeltijdse verlofstelsels TBS 55+

1

TBS PAC (carrièrewending) gedeeltelijk

3

TBS PA (persoonlijke aangelegenheden) gedeeltelijk

1

Verlof verminderde prestaties

5

Loopbaanonderbreking 4/5 50+

1

Loopbaanonderbreking deeltijds

4

Loopbaanonderbreking deeltijds 50+

5

Ouderschapsverlof deeltijds

2

Ouderschapsverlof 4/5

3

Voltijdse verlofstelsels TBS PAC volledig

4

TBS PA volledig

1

Borstvoedingsverlof

1

Ouderschapsverlof volledig

5

Loopbaanonderbreking voltijds

2

TBS 58+ volledig

4

Het grootste aandeel van deze verlofstelsels zijn een vorm van loopbaanonderbreking: 15 deeltijds en 7 voltijds.

39


Ziekte en arbeidsongevallen In het totaal zien we 1218 aantal opgenomen ziektedagen in 2013. Daarvan kunnen we 595 aantal dagen toeschrijven aan langdurige ziekteverloven (meer dan 30 dagen). De andere dagen betreffen ééndagsziekteverloven (126) en kortere periodes van ziekte (497). Dit is een lichte stijging van het aantal ééndagsziekteverloven tegenover het kalenderjaar 2012 (120 ééndagsziekteverloven). In 2013 noteerden we ook een totaal van twee arbeidsongevallen.

Aantal ziektedagen

≥ 30 dagen afwezig

497

595

1 dag afwezig <30 dagen - 1 dag afwezig

126

Uit dienst In 2013 ging 2 voltijdse equivalenten met pensioen. 1 voltijdse equivalent stapte in 2013 in het stelsel van terbeschikkingstelling 58+. Twee personeelsleden namen ontslag op eigen verzoek.

Onthaal nieuwe personeelsleden In 2013 organiseerde de dienst Personeel, Financiën en Infrastructuur tweemaal een onthaaldag voor haar nieuwe medewerkers. De eerste onthaaldag ging door in februari 2013 (start tweede semester academiejaar 2012-2013), de tweede onthaaldag ging door in september 2013 (start academiejaar 2013-2014). Tijdens deze onthaaldagen werden de verschillende diensten voorgesteld evenals een toelichting gegeven omtrent de strategische visie en missie van de hogeschool. Tenslotte werd ook een inleiding gegeven omtrent de elearning omgeving Chamilo en de personeelswebsite van de faculteit.

40


Welzijn Begin 2013 werd er hogeschoolbreed een welzijnsbevraging georganiseerd. De resultaten voor de faculteit Natuur en Techniek werden in juni 2013 voorgesteld aan alle personeelsleden op de personeelsvergadering. Er is toen afgesproken dat er op facultair niveau acties zullen worden ondernomen om de gesignaleerde werkpunten aan te pakken. In het najaar zijn er focusgroepen per doelgroep (OP/ATP) georganiseerd met de bedoeling om te brainstormen rond mogelijke verbeteracties. Vorming, training en opleiding Tijdens het kalenderjaar 2013 heeft de faculteit Natuur en Techniek € 22.500 gebudgetteerd voor vorming. Daarvan is er effectief € 21.325 gespendeerd voor opleidingen voor personeelsleden. Benoemingen 54% van de OP-leden zijn benoemd, bij het ATP bedraagt het percentage benoemde personeelsleden 68%.

Evaluaties In het kalenderjaar 2013 werden er in totaal 67 personeelsleden geëvalueerd en dit met volgende conclusies: Gewone evaluaties Positief

52

Evoluerend naar onvoldoende

1

Onvoldoende

/

Omstandigheidsevaluaties Geschikt voor aanstelling onbepaalde duur

5

Nog niet geschikt voor aanstelling onbepaalde duur

/

Geschikt voor benoeming

9

Nog niet geschikt voor benoeming

/

Onderhandelingen FOC Er werd in 2013 een protocol van akkoord afgesloten inzake de academische kalender 20132014.

41


Financiën Het resultaat van het boekjaar 2013 bedraagt € 489.510 en is als volgt opgebouwd: ‐ Opbrengsten: € 2.699.503 (inclusief dotatie HoGent € 544.936) ‐ Kosten: € 1.890.894 ‐ Investeringen: € 319.099

OPBOUW SALDO

Realisatie 2012

Begroting 2013

Realisatie 2013

Begroting Wijziging 2014 t.o.v. 2012

Basis (*)

326.183

18.549

408.433

85.375

25%

Onderzoek

20.101

30.504

81.076

31.234

303%

TOTAAL

346.284

49.052

489.510

116.609

41%

(*) Inclusief dienstverlening

Opbouw saldo - faculteit FNT 600.000

500.000

in euro

400.000

300.000

200.000

100.000

0 Realisatie 2012

Begroting 2013

Basis

Realisatie 2013

Begroting 2014

Onderzoek

42


Opbrengsten

OPBRENGSTEN 700 700o 701 702

Werkingsmiddelen Overdracht werkingsmiddelen Inschrijvingsgelden

736

Cursusverkoop Dienstverl en onderzoek contr Subsidies

737

Subsidies onderzoek

704

74

Diverse FinanciĂŤle en uitz. 75 - 76 opbrengsten Basis 700

736

Werkingsmiddelen Overdracht werkingsmiddelen Dienstverl en onderzoek contr Subsidies

737

Subsidies onderzoek

700o 704

74

% Realisatie Begroting Realisatie Begroting uitv. Wijziging 2012 2013 2013 2014 begr. t.o.v.2012 2013 580.651 544.936 559.341 545.969 103% -4% 351.223

113.527

326.183

221.974

287%

-7%

-2.425

0

3.625

0

-

-249%

134.599

120.000

225.747

130.000

188%

68%

282.315

69.100

266.956

165.441

386%

-5%

0

39.172

4.964

7.300

13%

-

-6.166

0

0

50.249

-

-100%

229.997

106.800

352.215

165.323

330%

53%

258

0

167

0

-

-35%

993.535 1.739.199 1.286.256

175%

11%

1.570.453 45.500

0

44.733

20.000

-

-2%

3.972

30.504

27.627

29.331

91%

596%

498.821

270.585

538.010

408.619

199%

8%

0

311.040

0

0

0%

-

527.215

0

349.313

341.207

-

-34%

0

0

595

13.302

-

-

7

0

25

0

-

247%

1.075.515

612.129

960.304

812.459

157%

-11%

TOTAAL 2.645.968 1.605.664 2.699.503 2.098.715

168%

2%

Diverse FinanciĂŤle en uitz. 75 - 76 opbrengsten Totaal Onderzoek


Kosten

% uitv. Wijziging begr. t.o.v.2012 2013 135.000 137% 35%

Realisatie Begroting Realisatie Begroting 2012 2013 2013 2014

KOSTEN 60 Verbruikte goederen 610 Huur Onderhoud en 611 herstellingen 612 Diverse Verplaatsing, verz., 613 andere verg. 614 Ontvangstkosten 619 Interne dienstverlening 61 62 Personeelskosten 63- Andere en financiële 66 kosten Basis Aankopen 60 handelsgoederen 610 Huur Onderhoud en 611 herstellingen 612 Diverse Verplaatsing, verz., 613 andere verg. 614 Ontvangstkosten

122.558

120.000

164.949

7.580

6.000

19.560

5.000

326%

158%

38.694

47.500

49.654

53.000

105%

28%

234.872

224.700

267.190

255.300

119%

14%

109.913

78.800

129.723

142.100

165%

18%

3.602

56.000

72.613

67.100

130%

1916%

0

5.000

39.916

5.000

798%

-

88.279

0

0

0

-

-100%

422.464

201.986

320.219

303.381

159%

-24%

124

0

872

0

-

603%

739.986 1.064.696

965.881

144%

4%

1.028.085 0

5.125

0

4.000

0%

-

1.675

21.200

4.336

5.000

20%

159%

26.214

14.550

13.433

5.500

92%

-49%

44.162

23.620

33.071

32.550

140%

-25%

195.974

40.800

35.879

27.900

88%

-82%

0

23.200

11.899

6.500

51%

-

0

55.200

113.511

57.500

206%

-

147.190

0

0

0

-

-100%

556.189

397.930

614.024

622.275

154%

10%

19

0

45

0

-

137%

971.423

581.625

826.198

761.225

142%

-15%

TOTAAL 1.999.509 1.321.611 1.890.894 1.727.106

143%

-5%

619 Interne dienstverlening 61 62 Personeelskosten 63- Andere en financiële 66 kosten Totaal Onderzoek

44


Investeringen

INVESTERINGEN 21 Software 23 Uitrusting Meubilair, computers en 24 rollend materieel Basis 21 Software 23 Uitrusting Meubilair, computers en 24 rollend materieel Totaal Onderzoek TOTAAL

% Realisatie Begroting Realisatie Begroting uitv. Wijziging 2012 2013 2013 2014 begr. t.o.v.2012 2013 10.149 0 10.777 15.000 6% 135.696

150.000

184.898

150.000 123%

70.339

85.000

70.395

216.184

235.000

266.069

3.606

0

0

0

-

-100%

73.534

0

44.097

0

-

-40%

6.851

0

8.933

20.000

-

30%

83.991

0

53.030

20.000

-

-37%

300.175

235.000

319.099

255.000 136%

6%

70.000

36%

83%

0%

235.000 113%

23%

45Â

Â


Comm municattie & PR R

2013: sttart mediaacampagn ne


INTERNE COMMUNICATIE Naar personeel NIEUW: 1 strategisch plan met 12 krachtlijnen voor communicatie NIEUW: facultair intranet http://fnt.hogent.be/intranet-fnt 2 personeelsvergaderingen personeelsetentje en barbecue 4 faculteitskranten

Naar studenten 1 onthaalweek voor studenten NIEUW: 1 online pagina onthaaldocumenten 1 ouderavond met 340 bezoekers NIEUW: gerichte communicatievragen in instroombevraging NIEUW: ondersteuning participatiecommissie met lokaal, brievenbus en pagina op website

EXTERNE COMMUNICATIE Brochures 7 opleidingsbrochures 1 brochure makelaardij in afstandsonderwijs 1 Engelstalige brochure Online www.hogent.be/fnt 65.307 bezoeken 35.261 unieke bezoekers 232.208 paginaweergaven 3.56 pagina’s/bezoek 03:23 minimum gemiddelde bezoekduur 26 online nieuwsberichten op agenda NIEUW: Engelstalige website 1 contactadres fnt@hogent.be met gemiddeld 30 vragen per week 47


Sociale Media

Facebookpagina HoGent Natuur en Techniek

Databasebeheer NIEUW: database met 12.667 externe contacten, inclusief alumni

Studenten in de kijker 3 prijswinnaars: Erasmusprijs vastgoed, Schrijnwerk Award houttechnologie en 2de plaats UNIZO- ondernemerswedstrijd 2013 voor agro- en biotechnologie

Alumni 270 vacatures online via vacaturedatabank 1 ere-ambassadeur, zijnde: Tom Segers, General Manager Hesse Center NV Barbecue en systematische uitnodiging voor events en bijscholingen 2 plechtige proclamaties, 1 afterparty, 81 foto's in online fotoalbum, prijzenpot van meer dan € 2000 aan cash geld

Perscommunicatie 4 persberichten

PR 15 dagen SID-in beurs, 3 infomomenten, 1 opendeurdag Beurzen: Agriflanders, Afstudeerbeurs, Vastgoedcongres Participatie aan Technologica, Techniek is Sjiek, Boetiek Techniek en I love IT

48


Contactmomenten met secundaire scholen 9 nieuwe contacten met secundaire scholen ten opzichte van 2012 en 309 leerlingen meer bereikt ten opzichte van 2012. Â

57 contactmomenten in 2013 met secundaire scholen 8 via RTC workshops

25

via reguliere workshops aanbod secundair via ontmoetingsmomenten met scholen (op maat)

24

Evolutie contactmomenten met secundaire scholen 60 55 50 45 40 35 30 25 20 15 10

57 48

37

30 20 2009

2010

2011

2012

2013

Contactmomenten: unieke secundaire scholen 2013 per provincie

49Â

Â


969 leerlingen secundair op bezoek 19 via RTC en reguliere workshops

160

via ontmoetingsmomenten met scholen op maat

790

via openlesdagen

Evolutie leerlingen secundair op bezoek 1050

969

950 850 750

681

650

660

550 450 350 250

405

308 2009

2010

2011

2012

2013

De faculteit was in 2013 partner in:

50Â

Â


Nuttige links

Intranet van de faculteit http://fnt.hogent.be/intranet-fnt Infomomenten en opendeurdag http://fnt.hogent.be/praktisch/infomomenten/ Opleidingsbrochures http://fnt.hogent.be/opleidingen/overzicht/ Vacaturedatabank http://fnt.hogent.be/alumni/vacatures/ Archief facultaire activiteiten http://fnt.hogent.be/faculteit/agenda/archief/ Actueel overzicht wedstrijd en prijswinnaars http://fnt.hogent.be/alumni/in-de-prijzen/ Actueel aanbod workshops http://fnt.hogent.be/praktisch/workshops-en-live/ Archief faculteitskranten http://fnt.hogent.be/faculteit/nieuwsbrief/ Beeldmateriaal http://fnt.hogent.be/faculteit/beeldarchief/ Kanaal van de faculteit op YouTube http://www.youtube.com/user/HoGentFNT Facebook https://www.facebook.com/HogeschoolGentNatuurEnTechniek

51Â

Â


CONTACTINFO Website: www.hogent.be/fnt E-mail: fnt@hogent.be Centraal telefoonnummer: 09 243 27 00 Campus Schoonmeersen (hoofdzetel) Valentin Vaerwyckweg 1 9000 Gent Tel. 09 243 27 00 Campus Melle Brusselsesteenweg 161 9090 Melle Tel. 09 210 45 00 Proefhoeve Bottelare Diepestraat 1 9820 Bottelare Tel. 09 363 93 00

52

Facultaire feiten en trends 2013  

Feiten en trends 2013 van HoGent Natuur en Techniek. www.hogent.be/fnt