Page 1


G;{l

-:n

noorden van Al,icante'; vfakb'ij d€"gr.lllige k,ust.van,Moraira en'Teulada tre'ffen',wij,'Ml,ar:cg.Lufter, ons aars!"i

:-nt bij Hoffmann Interrnational,lDat lnternationale,blil'kt bij navraag met namete:bryan in'de klantenkr;rg aar ool< in het feit dat de medewerkers zon'der uitzorndering,dr:ie of viertaliq zij'n- M.en'spre'ekt hier bij voo'<:. .lil

I

-. ts,

veel Engels'en Spaans uiteraard..\Hoe zit het met'het:Neder.lands?', lijkt vooralsnog de meest vccr de f.e

;3ende vraag; Marco pakt er onmiddellijk,een Neder.landstalige fo:ldei.bii"r!1aar..bel<ent ook eerlijk dat het

',:derlands spreken voor het l<antoor nog nietzö eenvoudig.is.,Grappig genoggiisde'folder in onze i;''lo€rSiäi

l':= De laatste bewering wordt g€ -q.. ,

:-. lelijk maar de vertaling is af en toe ool< heel komisch:zo staalergen5',c14tr:'u,''u'rnstig" advies krii3t ==,iang een woning in uw nieuwe zonnige vaderland kunt'betrel<ken".

,argemaakt. Nederlanders, Scandinaviörs, Duitsersr-SpanjaarOen.trouwens zelf ook, rnaar mon'Eitii

:-;eise klanten worden door Hoffmann International veelvuldig bediend.Vandaag is er een gaa---= - -. zen aan de Costa's",

onze gastheer is punctueel op

tijd, tegen de Spaanse gey,c:-::

' -, .'z

,'-

--- -

n,

==

-

-

tr--"

,-


r.it.l

irl

4..

4

1. . b'.

...,-Direct

or.r'r

de hoek bij het l<antoor van Hoffmann Interna

_.

pracht ge droonrstranden...

:")1.111a,*,

ir.".rl'ii1i+lit;.n:.;:'rli \romir.... . .

r: l komrn er t\\ree r.estigingen b11 in De r.... - -. l)e zrken gaan stabiel r-olgens \lar..-. ' :-: . : Dltitsers en Ncderl:rnclers ool< :o\.,.i- - _ :. . -.gesne clen en hebbe n z1 cloorg:1.-,1- -i: : -.- :t-:c.:t. een kantoor aan de kust

bij

:

N'loraLrrr n'r.r,-.

Die rvensen laien zich raden. n-:- -. .. -'..,.- ;:.i;rg en liefst goed bereikbaar met een Dt rr -.- -ct |. LLlLrf li1li. .eniin u kent hot Licc'11.... lll qr,.ie lirrtcirt van Hoffrnann is r-o1gt-ns nrct ergen groncl.

\lrri,r

c1r-rs

niet:11-c makelaar

.urclcr vcrhandelen, :oir1s hie i

I,rllrlann

cle', :r.1 .r1loe

n n-raar zaken cloen c1e

groncl yar een

r heel r'aak voorL<ont.

bie clt r-an alle s aan maar clan n.e1 r-anal cige n

. .'rd. SYstenen a1s erfpacht l<ent men trouuens :

in

--- r..' nLLm'eli;l<s.

Bil dit bccLrijl koop.le dns ecn kar-el cLic ..''. rl .je eigendom u,ordt. Eigena:rr r.an het beclrijl is

r-

. '

rri 're:oek '

-

bedrijf in l987 oplichtte , een kanloor clus nie I ontzegd lvorcle n.

r.'rrrnn clie het . :-''rq krrn cLit

.

: tr ltat

-

-.-1

rs cLte eigenaat-

\-cr\.e

.i.'1

op r-;rkantie maar

in met enthousiasme

best:ran uiL: der.elopment.

.

bllil

- -:l lli:trr tcns in Hochclcutsch' . :--.'i l:1ntc in het gebiecl aan - : .:-- : ,,:t iLrrt r:in DC|i.r tOt .- : l.!-..:.i., al. rrrcrr -

t'illllil

r ::

: :

-

. o .a ra: ap 7ap

:::- t:(r.ltetzelfshierendaar


::r

heus bordes lerdt naar een heerlij<e uitzichtp e<, de tLtin <rijgt

' re

u

Dan is het pas dcht in orde: als de water<leur op die van

de ucht gaat ''

(oop cadeau...

gende muren die Hol'funann in cie boun troll\\:ens met Lrcalc l:

=,

2,,'vembad is besllst geen

: - rloven de veertiq graden

overbodige uxe; de fcto toont niet de warmte

kers gebruLkt. ziln vann,ege de ste rl<te en de grote isolatierrir-.. en n-iet niime koelte rn

c1e

zomer n-rinLmaal 40 cm drh en hcl-t

,

spouwmur-lr r.an 7 cm isolatiemate ilaa1. N'larco komt graaq ll - . terLlg op onzc flaurl'e r'r"itze n a:rngaande de Nederlandse r e ,:.' or-erigcns fi:raic folder. er blijkr 체'eL degelSk ook een Ne clc--.' u'ebsite actief te zijn. C,elukkig maar. A1s een s,:rort gerrricLdelcl gezicht \-an clrt

reportage gemaakL Y채n

ee

beclrill hebber-r

l

n \r'oning uir hei bestancl Yan H.'.

Het lil<t zo gema<<elij< aange egd Tnaar een mooie tuln behoefl veel aarrdacht...

i'

'.


ffisffii

E

-"

lnterneuLrnir, c]:.: ,,' .-t -.,,::'.t:^. r:r.r': \li;.c.r be:ochten. bere ikb:-Lar Lltrrrr e

rtir

;.;u-,i;rl

(ronlicilr

inclbeste nu-r-Lir-rg rnaaktc r-ce 1. u onie

Ife fotografie

tre

cgge tje s

in

t e rgenlijk

\\el

u-at

moeilijk

cle l-reur.els maar de

alle s goe d.

lt u uiteraard bil dit artikel aan. Het

zu'e

mbad is ee r.r

yast gege\-en in cleze streken. De totale inricl-rting nas in dit ger.a1. ook

bil

de koop inbegrepen. hetgeen

Deze r,voning met liaai

uitzicht

natuurlijk beslist niet altijd uo is.

rs uiter:rarcl een r-an de r-e1e zakeri

nlar

mee Hollmann zich bezighoudL. Elde rs bolL\\'t men s'eer geschakelcLe u-oningen met gezamenlilk centraaL zr,r'embrcl zoals

hr-u-r spee rpLLnt-

Zelfs een open haard ontbree(t niet en dat met 43 graden bulten...

Gevoel voor sfeer en rnrichtirrg;

dit huis wordt met corxp eet interieur verl<ocht

': :l

':jl$

ii

fi

il

Ji,

ll, ffiffiC ':!.i.:!:'t:

=ilir

l,

I

jii


€F F

' r#.+" ät.ag:::

f F

q'0'erp'otF!'rt!r 0,1'

c'9i!t€'t'ere'+'

.i.1. .lllk,,.rs

@'

I

ffi,r

De living, Spaanse interleurs cloerr vee met donl<er hout...

proiect ''Residenz Bel Air" bij Calpe. \\,1r1 i'rnder-r het a1ti1d prettig al-s de persoon r,vaarmee je zu11<e belangrijl<e zaken cloet zich een bee tje

L,!

1a bij ri'i.jze r,an spreke cLar-r lr,tarco Lr,rfte r is j2 jaar en toi r.oor kort als makelaar actlel rn Dorimr_rnd. Or-nc1at zijr-r oucLcr.

''blootgee{t", nu was

nota bene de rvens hadden geuiL om in Denia een u.oning aan te sch.r.-., 1.ren op een trip in 2000 urls cleskunclige te hulp en reiscLe ro.

ku-am hi-j Spaanse bad<amer met bijbehorende gema<ken...

r-oor het eersL af naar deze sLreek. En zoals dat..'aker gaat met een be zoekje als toerist naar deze omger.ing: dan i,r,i1.je er eigenlilk u,el biijr c.r'r,onenl Zuiks geschiedcle. Laatste inclrr"il<. een net kantortr, een aardrgi

kje vanfit de zijdeur op de verdreping

r.ent: \4arco. Ergo: clirecLellr HolTmann kan met een gerust hart r-akarrtie .

dunkt ons.

Fotogralie

&

teksr: Peter \4u11er

Buitendouche behoort uiteraard tot de standaarduitrusiing.

,-tp

Huizen an de Costa Blanca  

villa spaanje moraira

Huizen an de Costa Blanca  

villa spaanje moraira

Advertisement