Page 1

Høng Privatskole værdier, der spirer!

Årsskrift 2011/12


Målsætning for Høng Privatskole Høng Privatskole er fra 1898 og har sine rødder i den Grundtvig/Koldske skole samt den private realskole. Skolen er et-sporet med elever i børnehaveklasse til 9. klasse, (dog med mulighed for 2 spor i 7. – 9. klasse.) Skolen ønsker i fællesskab og tryghed at udvikle elevernes personlige færdigheder med respekt for individuelle egenskaber. Nøgleord er: Tolerance, selvtillid, indsigt i og forståelse for faglige, samfundsmæssige og menneskelige forhold. Dette opnås ved et tæt samarbejde mellem elever, lærere og forældre. Samarbejdet bygger på gensidig respekt, loyalitet over for skolen, medindflydelse og medansvar. Skolen vægter det faglige arbejde og prioriterer indlæringen af de grundlæggende færdigheder gennem varieret, bogligt arbejde med god plads til kreativitet og projekter på tværs af fag og klasser. Indskolingen prioriteres højt med tildeling af ekstra ressourcer.

Skolen forventer, at forældrene udviser positiv interesse for skolens hverdag og øvrige arrangementer, at eleverne hver dag møder parate til at modtage undervisning, d.v.s. møder til tiden, er udhvilede og positive og har en høflig og imødekommende omgangstone. I skolen vil eleverne opleve, at deres handlinger har konsekvenser. Skolen har mange faste traditioner: tværfaglige indskolingstimer, lejrskoler, ekskursioner, emneuger, musik- & sangarrangementer og skolefest, som alle er vigtige dele af skolens hverdag. Bestyrelsen og lærerrådet.

Indholdsfortegnelse: Målsætning Bestyrelsens beretning Tilsynserklæring Skolelederens beretning Børnehaveklassen 1. klasse 2. klasse 3. klasse 4. klasse 5. klasse 6. klasse 7. klasse 8. klasse 9.klasse Solstrålen – SFO Luciaoptog Høstfest Klasselister Skolens personale Praktiske oplysninger for skoleåret 2012/13

Forsidefoto: Høstfest 2011 Bagsidefoto: 5. klasse på tur ved Vesterhavet

2 3 5 6 8 10 12 14 16 18 20 22 26 28 29 33 34 38 48 49


Bestyrelsesformandens beretning Antallet af elever på skolen er på nuværende tidspunkt 191. Eleverne er fordelt fra 0. til 9. klasse. Antallet af elever er faldet fra 219 fra året før - hvilket til dels skyldes, at der sidste år var 2 niende klasser. Men selvfølgelig også, at der er flere klasser, som ikke er fyldt op. Skolens belægningsprocent er på 83 % hvilket ikke er tilfredsstillende. Belægningsprocenten skal op, det er et punkt som vi i bestyrelsen har stor fokus på – og arbejder meget med. Vi har drøftet markedsføring af skolen. Men hvor mange kroner ”tør” vi bruge på det – og giver det i det hele taget bonus?. Erfaringen viser, at I som forældre er de bedste til at formidle det positive budskab og derved hjælpe med flere gode elever. Vi synes naturligvis, at vi har en skole, vi kan være stolte af.

vantal. Det er med baggrund i denne dialog, samt gennem møde med Danmarks Privatskoleforening, at bestyrelsen samt skolelederen har fulgt deres råd om, at vi desværre var nødsaget til at reducere i antallet af lærere. Der er ligeledes blevet udarbejdet et sparekatalog i samråd med skolens ansatte. Disse besparelser skulle gerne sikre, at Høng Privatskole fortsat vil være en ”going concern”. Vi ønsker, at skabe/fastholde en høj kvalitet i den undervisning, skolen tilbyder. Vi har i årets løb fået bygning B færdig efter den renovering, som vi begyndte på i 2010.

Solstrålen har p.t. 64 børn hvor der sidste år var 69 børn. Det kan vi godt være tilfredse med.

Bygningen er netop godkendt af Kalundborg kommune.

Årets resultat blev et underskud på kr. 207 t.kr. mod et budgetteret underskud på kr. 443 t.kr. At resultatet ikke blev som frygtet, skyldes at vi har haft stor fokus på besparelser på såvel undervisning som ejendommens drift.

I skrivende stund er vores edb ved at blive opgraderet, med nyt fibernet - så undervisningen kan foregå elektronisk og online. Det betyder, at vores elever kan modtage undervisning uden store tekniske problemer. Det er planen, at vores udstyr skal skiftes i løbet af 2012 hvilket allerede er medtaget i budgettet.

Budgettet, som er godkendt for år 2012, balancerer med et mindre plus. Vi vil også rammes af besparelser i de kommende år. Tilskuddet fra undervisninsministeriet vil i de kommende år falde. I 2010 fik de frie grundskoler 75 % af folkeskoleudgiften. Den sænkes med 1 % om året til 71 % i 2014. Skolen bliver derfor nødt til at tilpasse sig de nye vilkår. Her er stort set kun 3 muligheder: • Besparelser

Børnehaveklassen er ligeledes blevet renoveret så de helt ”nye” elever på skolen får mulighed for, at få en skolestart der er så optimal, som mulig. Vi har lagt vægt på, at de har deres egen indgang samt øvrige faciliteter for dem selv. Vinduerne i bygning A er blevet malet, med hjælp fra to, som var i jobtræning sammen med vores tidl. pedel. Buske er blevet beskåret og der er fikset op flere steder. Gymnastiksalen er ligeledes blev ryddet.

• Højere skolepenge

Der er stadig steder på skolen hvor der trænger til, at blive vedligeholdt. Vi gør hvad der er muligt set i forhold til økonomien. Vi er nødt til, at lave en prioritering, da skolen ikke har været vedligeholdt løbende igennem mange år.

Nedgangen i elevantallet har været drøftet med vores revisor fra Deloitte, som har set på skolens lønudgifter set i forhold til vores ele-

Der blev i emneugen produceret et sæt nye fodboldmål samt H.C. Andersens motiver blev malet, så der nu er noget flot at se på. Der blev

• Flere elever i klasserne, så de er fyldt op

Høng Privatskole

3


tegnet læringsmønstre på asfalten flere steder. SFOen fik sit eget bålhus med hjælp fra Kirstens forældregruppe – flot hus. Tak til alle, der har været involveret i forskellige projekter. Der har i løbet af året været et par fyraftensmøder hvor der har deltaget positive og hjælpsomme forældre hvilket vi i bestyrelsen, sætter stor pris på. Tak for det. Som bestyrelse ser vi, som vores opgave at personalet har gode og ordnede forhold at arbejde under. Vi ser os selv som en konstruktiv bestyrelse, der er med til at træffe de rette valg for skolen. Derfor er det vigtigt for os, at vi har en god og positiv dialog med personalet. Til bestyrelsesmøderne deltager ud over skoleleder også souschef, SFO leder samt tillidsrepræsentant. Der arbejdes ligeledes i udvalgsgrupper i bestyrelsen, som økonomiudvalg og byggeudvalg. Tilsynsførende rektor Birger Jensen har været på tilsyn og vil senere fremlægge en beretning for året, som kan læses på skolens hjemmeside snarest.

Regnskabet er tidligere gennemgået med bestyrelsen. Det giver os et godt fingerpeg om skolens økonomiske situation, hvad vi skal være opmærksomme på, og hvor udfordringerne er. Regnskabet vil kort blive gennemgået i aften. Tak for godt samarbejde med Deloitte. Til slut vil jeg sige mange tak til skolens ansatte, som alle gør en stor indsats for skolen med at videreføre de traditioner, hvor børnene får en god faglig og social start på livet. Tak til min bestyrelse for et godt og konstruktivt samarbejde. Når vi alle står sammen kan vi løfte i flok!

Bodil Hellemann Bestyrelsesformand

Musikundervisning/Stomp 4

Høng Privatskole


Tilsynserklæring for Høng Privatskole april 2012. Jeg blev valgt som tilsynsførende ved sidste års generalforsamling og har således kun ført tilsyn med skolen i indeværende skoleår. Jeg har jævnligt været på besøg hos skolens leder, og vi har haft en god dialog om skolens pædagogiske linje, dens dagligdag og dens udfordringer. Herudover har jeg overværet undervisningen i samtlige klasser. Den 12. oktober var jeg i indskolingens tre værksteder (madlavning, natur og teknik og håndarbejde), derefter overværede jeg undervisningen i matematik i 5. klasse og en engelsktime i 8. klasse. Den 15.3 overværede jeg matematik i 4. klasse, dansk i 3. klasse og musik i 2. klasse. Den 29. 3 var jeg på besøg i børnehaveklassen, der bagte påskekage, i en dansktime i 1. klasse og i en dansktime i 6. klasse. Den 12.4 var jeg i 9.klasse i en matematiktime og i 7. i en dansktime. I forbindelse med besøgene i klasserne har jeg talt med lærerne om undervisningen, og efter det sidste besøg havde jeg en god snak med skolelederen om min oplevelse af mine tilsynsbesøg. Samlet kan jeg sige, at jeg har fået indtryk af en lille rar skole, hvor undervisningen formidles i en rolig og behagelig atmosfære, med gensidig

respekt og tillid mellem lærere og elever. Jeg har konstateret at undervisningen foregår på dansk, og at den lever op til kravene for, hvad der almindeligvis kræves af undervisningen i folkeskolen. Der bliver benyttet undervisningsmateriale fra almindelige og anerkendte forlag som Gyldendal, Delta og Alinea. Jeg har set på sidste sommers afgangselevers prøvekarakterer og konstateret, at de ligger på samme niveau som de andre skolers afgangselevers i dette område. I forbindelse med mine besøg har jeg gennem mine ophold på skolens lærerværelse fået en god fornemmelse af ånden på stedet. Samlet set kan jeg konkludere, at skolens undervisning lever op til de krav, den skal, og at undervisningen meddeles i en behagelig atmosfære. Jeg er ked af, at jeg ikke har mulighed for at fortsætte mit hverv som tilsynsførende og ønsker skolen held og lykke med sit virke fremover. Høng d. 13. april 2012. Birger Jensen Tilsynsførende

På vej til Bisserup Høng Privatskole

5


Skolelederens årsberetning for 2011 Skoleåret har budt på mange udfordringer, specielt økonomien har fyldet meget og der har været mange sparetiltag. Det er en god øvelse, at gennemse økonomien med lup i ny og næ, som kan sætte hverdagen i et andet perspektiv, ved at tænke anderledes end før. Der er udarbejdet et sparekatalog, som bl.a. har resulteret i afskedigelse af 2 lærer, reduktion af pedelfunktionen, besparelser i SFO, samt en nedgang i lokalløn til lærerne. Personalets tid til møder er kraftigt beskåret for skoleåret 2012/13 og konverteres til undervisningstimer. Jeg er overbevist om, at vi kan blive mere effektive på vores møder og samtidig styrke den daglige interne skriftlige orientering. Læseløft: Vi kan endnu ikke dokumentere effekten af læseløftet, men alle erfaringer rundt om i landet viser, at det er yderst gavnligt for alle elever. Det er en måde at ”fange” de svage læsere på, motivere dem og evt. lave ekstra indsatser. Erfaringer viser, at skolen ved en tidlig indsats, kan hjælpe mere målrettet, også de stærke læsere! Vi vil de næste år, monitorere og teste eleverne, for at dokumentere den ønskede effekt af indsatsen. Lektiecafé Eleverne har taget godt imod tilbuddet om lektiecafé og nogle har, med stigende interesse, ønsket at skolen udbygger dette tilbud. Dog vil de 3 lektioner om ugen, bibeholdes til næste skoleår. Børnehaveklassen Det var en fornøjelse endelig at kunne indvie børnehaveklassens nye lokaler. De har nu fået optimale forhold i det gamle nyrenoverede musiklokale. Det er blevet et stort lyst, og rart lokale at opholde sig i, hvilket børn, forældre og personale ofte giver udtryk for. Traditioner: I år blev en ny grundsten til traditionerne på skolen lagt. Høstfesten havde de absolut bedste betingelser for at få en god start. Ca. 100 mennesker mødte op til leg,” klappegeder”, folkedans, grillmad og hyggeligt samvær. Tak for

6

Høng Privatskole

opbakningen og jeres gode humør. Julesangaftenen i december var igen rammen om et stort fremmøde, hvor vi alle igen fik rislen ned af ryggen af de mange og dygtige luciapige , som i julemåneden besøgte plejehjem, butikscentre m.m. Skolefesten var i år kendetegnende ved et yderst vellykket skuespil af 8. klasse. Et skuespil med flot opsætning, lys/lyd men først og fremmest var det eleverne, som imponerende med deres indsats på scenen. SFO Børnetal: Børneantallet er faldet med 10 børn og den økonomiske konsekvens at dette desværre har været en reduktion af personalet i forhold til den økonomiske nedgang. Personale nyt: Vi har i årets løb budt velkommen til 2 kompetente vikarer, Tina og Line. Forældresamarbejde: Vi har også i år haft et fortræffeligt forældresamarbejde, hvor vi blandt andet har afsluttet byggeriet af et dejligt bålhus med flisegang, til stor glæde for alle. Aktiviteter: Igen i år har hverdagen været god og spændende både i de daglige aktiviteter og ikke mindst i forbindelse med vores store arrangement som ”vilde vulkaner”, sommerfest og julefest. Praktisk personale Bestyrelsen og ledelsen besluttede, at rengøringen på skolen skulle have mere fokus. ISS vandt udbuddet og et tæt samarbejde blev indledt. Det er ikke uden udfordringer, at et sådan samarbejde begynder, men vi har de forløbende måneder fået afklaret vores gensidige forventninger og resultatet skulle gerne være en endnu grundigere rengøring af skolen. Pedelfunktionen blev i samme forbindelse sat ned til 15 timer om ugen. Funktionen varetages nu af Finn Hansen, som også er tilknyttet undervisningen på skolen.


Skoleudvikling - de interne linjer Vi har afholdt to hele og to halve pædagogiske dage, hvor fokus har været det interne samarbejde. Et samarbejde, som skal have sit udgangspunkt i fælles værdier, for at give en fælles retning. Det er berigende, at give udtryk for, hvad der giver glæde og engagement i ens virke på skolen. Det psykiske arbejdsmiljø forbedres og har en afsmittende effekt på elevernes hverdag. Der er udarbejdet handleplaner, som vi arbejder videre med. Skolens sociale klausuler Det er et krav til de frie skoler, at opfylde de centralt vedtagne sociale klausuler. Det betyder, at skolen skal beskæftige personale som enten er i fleksjob eller virksomhedspraktik m.v. Vi har i den forbindelse haft et godt samarbejde med Jobcenter Kalundborg og Jobcenter Slagelse, som har formidlet 3 virksomhedspraktikanter i årets løb. I øjeblikket har skolens SFO en virksomhedspraktikant i arbejdsprøvning i 13 uger. Det har været vigtig for skolen at påpege, at vi for tiden ikke har råd til at ansætte nyt personale, men gerne vil hjælpe med arbejdsprøvninger. Elevoptag og markedsføring Skolen må erkende, at elevoptaget er faldende. Vi har i skrivende stund ikke fyldt op i den kommende børnehaveklasse, ej heller i nuværende børnehaveklasse og indskolingen. Det er ikke tilfredsstillende og har en alvorlig konsekvens. Der var i forbindelse, med den nævnte problematik, indkaldt til et ”fyraftensmøde”, hvor jeg fremlagde mine planer for markedsføringen og hvor de fremmødte kom med deres ideer. Et meget frugtbart møde med mange gode tilbagemeldinger, som vi arbejder videre med. Vi har forsøgt at blive omtalt mest muligt i pressen, - for det gode, og har et godt samarbejde med den lokale presse. Børnehaveklasselederen har været på besøg i børnehaver, som overdrager elever til vores kommende børnehaveklasse. Målet er at begejstre og dermed prøve at tiltrække flere børn til skolen. Dog er den bedste og uovertrufne markedsføring af skolen, - tilfredse forældre, som anbefaler skolen videre til andre forældre. Derfor er det yderst vigtigt at en evt. utilfredshed kommunikeres til selve skolen. Det vi ved noget om, kan vi gøre noget ved.

IT Skolen har investeret i fiberkabling af hele skolen. Det trådløse netværk er for nylig taget i brug, så elever og personale kan komme på Internettet - med høj hastighed. De sidste justeringer af dækningen forventes at være på plads inden sommerferien 2012. Der er afsat midler på årets budget til at gennemrenovere skolens IT lokale, bl. a. med nye computere og interaktiv tavle. Det er vigtigt at Høng Privatskole fremstår som en moderne og tidssvarende skole, som ønsker at implementere IT endnu mere i undervisningen. Projektet er planlagt til påbegyndelse september 2012. Indbrud og hærværk I forbindelse med at skolens administration har fået nyt IT udstyr, har vi været plaget af indbrud i SFO og administrationen, hvor der er stjålet 2 computere, samt udstyr og spil til spillekonsol Wii. Det er desværre ikke første gang og de sikringstiltag vi har fået udført, har ikke haft den ønskede effekt. Vi er i øjeblikket i kontakt med forskellige sikringsfirmaer, som kommer med forslag til en bedre overvågning og sikring af skolen i fremtiden. Tak En stor tak til et dygtigt og engageret personale. Uden jer ville det ikke lykkes, at skabe en skole med nærhed og faglighed. Tak til en engageret og hårdtarbejdende bestyrelse, som har holdt hovedet koldt og har haft klarsyn i en økonomisk udfordret tid. Og sidst men ikke mindst, tak til skolens forældre og elever for et rigtigt godt og konstruktivt samarbejde.

Lars Nør Bengtsson Skoleleder Høng Privatskole

Høng Privatskole

7


Børnehaveklassen Af Lotte Rohdenwiller

Børnehaveklassen har fået et skib af Kaptajn Karlsen. Nu glæder de sig til, at der skal komme nogle dyr og bogstaver, som skal bo på skibet.

Det er altid dejligt, når bamsen får lov til at komme med i skole. 8

Høng Privatskole


Den. 1. december havde hele skolen juleklippedag og vi havde valgt at invitere forældre og bedsteforældre til julehygge med juleklip, voksen- og børnegløgg og rigtig mange æbleskiver. Vi havde en dejlig formiddag.

Til indskolingens 100 dages fest havde klassen lavet en rigtig flot udstilling. Hver elev havde samlet 100 ens ting og lavet en flot opstilling. Der var mange gode ideer og de 100 flødeboller samt alle de andre spiselige ting var et hit.

Sidst i november blev vi inviteret til Sparekassen Sjælland i Høng Centret, hvor vi skulle hænge vores julesokker op. I løbet af december måned var vi 3 gange ude for at tømme vores sokker for en lille overraskelse. Her venter vi på at få juice og æbleskiver.

Her har vi stille - og hyggetime i vores dejlige nye børnehaveklasse. Vi har fået samlet en masse bøger sammen fra elevernes egne hylder derhjemme og det er vi meget taknemmelige for. Tusind tak og som det kan ses, bliver vores lille bibliotek, brugt flittigt.

Høng Privatskole

9


1. klasse Af Lisbeth Müller

10

I august startede I så i 1. klasse og forventningens glæde var stor. I stod klar med jeres forældre og fik klasseværelse på 1. sal. Nu var I alle klar til at lære endnu mere, end I havde i børnehaveklassen. Der skulle læres at skrive, læse og regne. I var parate.

væggene og stakittet ved børnehaveklassen. Det er bare så flot. Dem skal i være stolte af.

I efteråret havde vi emneuge, og vi skulle alle sammen være med til at udsmykke skolen. I lavede de flotteste billeder, som nu pynter på

I foråret var der så igen emneuge. Temaet hed skridt, skrot og skrald. Det var lige noget for alle. Der blev bygget fantasiting, robotter og andre

Høng Privatskole

Årets juleklippedag var en rigtig hyggelig dag. Der blev klippet, klistret og hængt op over det hele. Flot så der ud i hele december måned.


sjove figurer. I lavede kasser, pyntet med gamle udklip af bladeog aviser, og computerrummet´s gamle stole, blev dekorativt udsmykket. I den uge kom fantasien rigtig i sving. Efter påskeferien fik I så mig til dansklærer, og jeg blev mødt af nogle skønne unger. Nemlig jer. Vi har arbejdet med læsning og stavning, men vi har også lavet rigtig meget værkstedsundervisning. Det har været sjovt og lærerigt.

Om lidt er det snart sommerferie, men inden da, skal vi lige en tur til Bisserup på overnatning. Det er sammen med børnehaveklassen og 2.klasse. Så skal der leges og hygges og I skal på opdagelse i naturen. Vi håber på dejligt vejr og glæder os rigtig meget.

Høng Privatskole

11


2. klasse Af Anne Jensen

Endnu et år er ved at være gået. Sommerferien venter snart lige om hjørnet. Og derefter 3. klasse. Men inden vi når så langt, er det det tid til at kigge på hvad vi har oplevet i årets løb.

1. Vi afsluttede 1. klasse med en dejlig tur til

Bisserup, sammen med hele indskolingen. Vejret var fantastisk, så fantastisk at I alle måtte kaste Jer i bølgerne. Vandet var hunde koldt men det var bare lige meget.

12

Høng Privatskole

2. Vi startede året med at lære Frøken Ignora

at kende. Hun havde fået ridser i hjertet, af alle de gange hun var blevet sur og vred. Spørgsmålet var om I havde ridser i Jeres hjerter. Og det havde alle vist. Vi fik malet vores hjerter med ridser i.

3. Emneugen i uge 42 stod på forskønnelse.

Alle børn som voksne blev sat i gang med pensler ol.. I fik malet nogle rigtig flotte billeder på pladerne ned til børnehaveklassens legeplads.


4. I november havde vi HC. Andersen emne.

Der blev læst eventyr, løst opgaver, læst læseteater og vi sluttede af med at male nogle meget flotte billeder, inspireret af H.C Andersens eventyr.

5. Emneugen i uge 6, handlede om skrald,

skrot og skidt. Hele skolen summede af aktivitet. Masser af skrald var blevet samlet ind i ugerne optil. Hele ugen blev der produceret robotter, dekoreret kasser og stole og Høng blev en renere by.

6. I april startede vi emnet op om Savannens

dyr. I fik læst om dyr, skrevet om dyr og i grupper lavede I Jeres egen fagbog.Med al den viden, drog vi ind til Zoologiskhave i København.På besøget i skoletjenesten, fik nogen af Jer overskredet grænser. I var seje og holdt mus og slanger.

Høng Privatskole

13


3. klasse Af Karina S. Larsen

14

Efter deadline til sidste årsskrift var vi i slutningen af 2. klasse på den årlige tur til Bisserup med indskolingen. Det var en rigtig god og social tur, og solen skinnede fra en skyfri himmel, så der blev også tid til en dukkert i det kolde vand samt en travetur til havnen, hvor er bl.a. blev serveret sodavand.

forskellige matematiske spil og lege.

Da sommerferien endelig var forbi mødte I glade og forventningsfulde op – ivrige efter at lære nyt. Og der er med stor glæde gennem hele året blevet knoklet med de forskellige matematiske discipliner, samtidig har der også været plads til

Årets første emneuge i oktober stod i forskønnelsens og trivslens tegn. Vi lavede skabeloner til udendørs undervisningsaktiviteter, desværre var vejret ikke så godt, så vi kunne ikke male det op i skolegården. Desuden lærte I forskel-

Høng Privatskole

I dansk har I også taget godt i mod alt det nye Anne har præsenteret for jer. Der er bl.a. arbejdet med fabler, gys og H.C. Andersens eventyr. Sidste nævnte endte ud med dukketeater, som blev vist for forældre og søskende kort før jul.


lige lege og fik efterfølgende legepatruljebeviser, og der blev arbejdet med klassens sociale trivsel. Ugen blev rundet af med stjerneløb på Skolernes motionsdag.

rødderne” afholdt overnatning for klassen. Arrangementet foregik hos Lasse, hvor eleverne boltrede sig på udenomsarealerne, der blev set film og guffet igennem.

Den anden emneuge i uge 6 handlede om skidt, skrot og skrald. Holdene blev delt på tværs af klasserne og I besøgte bl.a. genbrugsstationen, hørte om nedbrydning af skrald samt lavede forskellige ting af skrot.

Nu hvor skoleåret er ved at nærme sig sin afslutning har vi stadig en udflugt til gode. Den går til eksperimentariet i København torsdag d. 14. juni.

Udover at stå for traktementet ved dukketeater arrangementet i december har ”forældre-

Tilbage er der kun at sige tak for endnu et dejligt år sammen med jer samt ønske jer alle en rigtig god sommer. På glædeligt gensyn.

Høng Privatskole

15


4. klasse

Af Karina J. Andersen

Guldklassen! Skoleårets start bød på omvæltninger for 4.klasse. Grundet Malenes barsel, fik klassen fra skoleårets start fornøjelsen af at have matematik med Lisbeth Müller og sidenhen Eva Drejøe. Som altid, tog klassen vel imod de nye udfordringer og fik hurtigt et godt forhold til begge lærere. Efteråret bød på håndboldturnering for kommunens 4.klasser. Og vanen tro, løb vi med guldmedaljen. Faktisk spillede klassen så godt, at vi havde hele to hold med i semifinalen. Fra tilskuerpladserne hjalp klassen hinanden igennem ved at heppe højlydt gennem alle kampe. Ved forårets fodboldturnering gik det på præcis samme måde. Klassen tog vanen tro guld – IGEN. Også her var klassen rigtig god til at støtte hinanden igennem kampene! Årets emneuger. Året har også budt på alternative uger. Ugen før efterårsferien arbejde alle klasser på

16

Høng Privatskole

tværs med overemnet: Forskønnelse. Ugen gik i store træk ud på at gøre skolen bedre og pænere at gå på. Ved selv at være med til at holde skolen, og gøre den pænere, tror vi på, at alle vil blive bedre til at huske at passe på tingene. I ugen blev der også produceret nye fodboldmål, som ofte er en mangelvare, når så mange drenge har lyst til at spille fodbold i alle frikvartererne. Årets anden emneuge havde det overordnede tema: Skidt, skald og skrot. Også i denne uge arbejdede eleverne på tværs af klasserne. De skulle i ugens løb besøge forskellige værksteder, hvor de skulle arbejde kreativt, de hørte om nedbrydningstiden for forskellige affaldstyper og de tog på besøg på genbrugsstationen i Høng. Københavnertur I slutningen af april tog klassen på tur til København. Første stop på turen var Nationalmuseet, hvor vi så Middelalderudstillingen. Eleverne hørte


om datidens tro på at jorden var flad som en pandekage, hvordan de første bøger blev skrevet i slutningen af perioden, Christoffer Columbus’ ”fejlagtige” fund af Amerika og meget mere. Inden vi tog videre, nåede de også lige at nyde Guldhornene. Næste stop var Planetariet. Her stod den på Imax film og præsentation af stjernebilledet. Det var en meget stor og svimlende oplevelse for alle. Dernæst kunne eleverne vælge at fordybe sig i udstillingen, eller nyde flere film i 3D. Det blev en skøn tur, og et herligt bevis på hvor søde og velopdragne klassens elever naturlig-

vis er – også når vi tager dem med ud af klassen. Farvel og på gensyn. I slutningen af skoleåret måtte vi desværre også sige farvel til Alexander. Eleverne blev naturligvis alle sammen triste da nyheden om, at Alexander skulle starte på en ny skole kom. Men alle er enige om, at venskabet med Alexander sagtens kan holde, selvom han går på en anden skole. Vi ønsker ham det bedste i fremtiden!

Høng Privatskole

17


5. klasse Af Karina Larsen

Så er endnu et skoleår ved at nærme sig sin afslutning, men inden vi kigger tilbage på det forgangne år, vil jeg nævne vores overnatning i slutningen af 4. klasse. Vi cyklede til Fugledegård, og herefter ud til Johannes, hvor vi skulle overnatte i halmen i laden. Det var en rigtig hyggelig og god social oplevelse, hvor vi bl.a. spillede bold, bagte snobrød og ristede skumfiduser. 5. klasse begyndte med en pragtfuld tur til Nordjylland. I første række ned til Vesterhavet ved Hirtshals lå vores base ”Hotel Fyrklit”, med skønne omgivelser og gode faciliteter. Svømmehal, vandrutchebane og aktivitetshus blev flittigt be-

18

Høng Privatskole

nyttet. Ligeledes havde vi nogle super gode ture. Første tur tik til Grenen, hvor mange, på trods af at efterårsstormen rasede, skulle dyppe tæerne ved Danmarks nordligste punkt. Herefter tog vi på Skagen Museum, hvor vi fik en omvisning og selv fik mulighed for at svinge penslerne i Skoletjenesten på stedet. Dagen efter gik turen til Ørnereservatet, hvor vi hørte om rovfuglene, så deres fantastiske show og mærkede vingesuset. Vi fortsatte til Danmarks største sandkasse – Råbjerg Mile – hvor elever-


ne boltrede sig i sandet. Dagen sluttede med en gåtur i Hirtshals. Tredje tur startede med en frisk gåtur til Nordsømuseet. Her besøgte vi skoletjenesten, og der blev kigget i mikroskoper samt dissekeret fisk. Efterfølgende så vi sælariet, og elever gik rundt på egen hånd og så de mange bassiner. Vel hjemme igen fik vi en spændende rundvisning i bunkerne ved hotellet.Alt i alt en skøn og yderst lærerig tur. Op til efterårsferien var det tid til emneuge. Den stod især i matematikkens tegn, da der skulle måles op og tegnes skitser til udendørs undervisningsaktiviteter. Desværre var det for vådt til at vi kunne male det op i skolegården. Ugen sluttede af med skolernes motionsdag i form af et stjerneløb. I december stod det på juleklip. Eleverne skrev juleføljeton, og læste hver især deres afsnit op for resten af klassen. Den anden emneuge i uge 6 havde temaet ”Skidt, skrot og skrald. Eleverne blev delt på tværs af klasserne, besøgte genbrugsstationen og lavede

forskellige ting af genbrug. Herudover så vi nogle kortfilm om hvor vigtigt, det er at sortere og genbruge affald, dels på grund af den lange nedbrydningstid, dels for at genanvende metaller og andre råstoffer. Derefter gik vi en tur, hvor vi registrerede affaldet vi mødte på turen. Der var meget! Det der undrede mest var, at nogle mennesker pænt samler hundens hømhøm i en plastikpost, for så at smide posen naturen. En hømhøm forsvinder på 14 dage, en plasticpose på 300 år! Årets heldagsudflugt gik til Møns klint sammen med 6. klasse. Udstillingen på Geocenter Møn er fantastisk spændende og meget lærerig. Vi så en film om flyvende dinosaurer, hvorefter en guide fortalte om klinten. Til slut samlede vi fossiler på stranden. Det blev bl.a. til søpindsvin, søliljestængler, raslesten og endda rav. En super god tur, hvor vi godt kunne have brugt meget mere tid. Så endnu et år med gode oplevelser er fløjet af sted, og der er kun tilbage at ønske jer alle en rigtig god sommerferie.

Høng Privatskole

19


6. klasse

Af Anders Helveg Povlsen

Efter sommerferien startede vi i nye og større lokaler. Første afbræk var i oktober hvor vi havde en emneuge der gik ud på en forskønnelse af skolen. Efter noget debat blev man i klassen enige om at gå i gang som malere. Udendørs skulle bænke og bordsæt shines op, og en del af eleverne gik i gang med stor entusiasme. Det blev nogle flotte bænke og borde. Da der ikke var bænke nok til alle, og nogle syntes det var for koldt udenfor, måtte vi finde på noget andet. Kasser! De kasser, der allerede i 5. klasse var talt om, var blevet indkøbt af klassekassen. De skulle naturligvis males, og med velvillig assistance fra Flügger fik de forskellige farver og blev klar til brug. Tiden gik og via en høstfest nåede vi frem til julemåneden. Den gik med juleklippedag og oppyntning af klassen, julesangaften og juleafslutning med tur til kirken. Januar gik, og vi nåede frem til uge 6. Igen en emneuge og denne gang med fokus på miljøet. Til forskel fra sidste emneuge var klasserne den-

20

Høng Privatskole

ne gang delt op i hold. Der var på hvert hold elever fra 0. – 6. klasse. Sjette klasse klarede med bravur at være de ”store” i den sammenhæng, og kunne gå ind og hjælpe de mindre elever. Vi var blandt andet ude og se, hvad der efterlades i naturen. Det er ikke småting der kan findes, og når man så ser på nedbrydningstider er det lidt rystende hvad der efterlades. Og hvem kan sige sig fri for at have kastet en ispind, en slikpose eller noget helt tredje, som kan ligge der i op til flere hundrede år. Andre hold så på, hvordan nogle af de ting man kan finde kan genbruges, og der blev bygget robotter og andet. Fra vinterferien og frem til sommerferien går det, med mange afbrydelser i form af ferier og forlængede weekender, mest med fokus på det faglige. Der bliver dog et lille afbræk i form af en klassetur til Geocenter Møn. 29. juni er sidste skoledag i skoleåret 2011/12, og eleverne er blevet et år ældre. Det har været en god klasse at komme ind til, og man kan mærke, at de kan forstå tingene bedre som de bliver ældre. Så til sidst er der kun at sige tak for året der gik, og ønske alle en god sommerferie.


Høng Privatskole

21


7. klasse Af Karina S. Larsen

Nu er endnu et skoleår ved at gå på hæld, og det er tid til at se tilbage på det forgangne år. I starten af skoleåret arbejdede I med de nordiske sprog og havde i den forbindelse besøg af en ægte svensker, så det var med at slå ørerne ud og holde tungen lige i munden, for at følge med. Uge 41 var emneuge, under temaet forskønnelse. Ugen sluttede af med Stratego i skoven på skolernes motionsdag. Herefter blev det tid til at stifte bekendtskab med projektarbejdsformen og de dertilhørende fremlæggelser. Det blev en god og lærerig proces, som der kom nogle gode opgaver og fremlæggelser ud af. I emneugen i uge 6 handlede det om sex og rusmidler, og der var i den forbindelse besøg fra både politi og SSP.

22

Høng Privatskole

Så kom det svære øjeblik, hvor I måtte sige farvel til Kristine, jeres klasselærer gennem de sidste 3 år, og som I har haft mange gode oplevelser med. Efter påskeferien kom jeg og skulle overtage posten som jeres nye klasse- og dansklærer, og vi skulle til at lære hinanden at kende. Det fik vi rig mulighed for, da vi havde en lejrskole ventende kort efter. Lejrskolen gik til Samsø, hvor vi boede på Samsø nattely i Pillemark. Mandag mødtes vi på Kalundborg station og så gik turen ellers med færgen mod Samsø. I Kolby Kås stod der cykler klar til os, og bagagen blev fragtet til Pillemark, mens vi cyklede af sted mod Stensbjerggård, hvor vi skulle være aktive. Der blev klatret på klatrevæg, skudt med bue og pil, spillet human football, minigolf og hoppet på hoppepude. Sidst på eftermiddagen begav vi os så af sted mod Pil-


lemark, hvor eleverne blev installeret på sovesale, mens lærerne fik to små værelser. Om tirsdagen ventede så den laaaange naturskønne cykeltur op mod Issehoved, hvor der blev løbet og ”leget”. Inden da havde vi været forbi Kanhavekanalen, skanserne ved Langør og verdens største labyrint. Hjemturen var dog knap så sjov, da der var strid modvind, og vi efterhånden var ved at være godt ømme i bagen. Alle pædagogiske midler måtte tages i brug for at få alle til at blive på cyklen. Men vi klarede den, og alle kunne være stolte over dagens præstation. Onsdag regnede det, men heldigvis skulle vi kun til museet i Tranebjerg, hvor eleverne blev delt på 3 hold, som skulle arbejde med henholdsvis stenalderen, vikingetiden og englandskrigene. Der blev bygget jættestuer, kanaler og skanser i miniformat og herefter fremlagt for de andre hold. Efter museet tog vi til energiakademiet, og på turen hjem herfra

blev vi temmelig våde. Torsdag regnede det igen, og tøj og sko var stadig vådt, så vi besluttede os for at blive hjemme og hygge os om formiddagen. Om eftermiddagen var vi i biografen og se den historiske film ”En kongelig affære”, et godt supplement til historieundervisningen. Fredag stod det på oprydning, og inden vi cyklede mod færgen. Godt trætte og en god oplevelse rigere ankom vi til Kalundborg kl. 14.00. I skrivende stund emmer klassen af forventning. Jeres store dag, konfirmationen, står for døren – TILLYKKE TIL JER ALLE. Nu venter efterhånden kun årsprøverne og skolepatruljeturen til Bon-bon land, inden I kan gå på en velfortjent sommerferie.

Høng Privatskole

23


7. klasse lejrskole Samsø

24

Høng Privatskole


Høng Privatskole

25


8. klasse

Af Karina Just Andersen

Den fantastiske 8.klasse. Dette skoleår har budt på mange store oplevelser. Fra skoleårets start deltog 8.klasse i en aviskonkurrence. Klassen arbejdede godt og effektivt sammen om at lave en avis. Eleverne skulle indledningsvis selv søge de forskellige stillinger, der tilsammen udgør, ikke blot redaktionen, men samtlige arbejdsområder indenfor erhvervet. Det endelige produkt blev en fantastisk flot avis, der til fulde bestod af alle avisens skriftlige genrer, flotte billeder og indbydende og overskuelig lay-out. Desværre vandt klassen ikke konkurrencen, men de fik stort indblik i hvad det vil sige, at lave en avis. Ny elev Et par måneder inde i skoleåret, blev klassen beriget med endnu en elev. Claudiu som sidste år deltog i klassens liv i en måned, fik efter et besværligt tovtrækkeri, lov til at flytte til Danmark fra Rumænien, og bo permanent hos sin feriefamilie. Alle i klassen var glade for, at Claudiu nu for alvor, kunne blive en del af deres liv. Københavnertur Året tur gik til København. Der var lagt op til 26

Høng Privatskole

hygge og socialt fællesskab da programmet lød på: Juleshopping på Strøget, besøg i Tivoli, fællesspisning på restaurant og teaterbesøg. For mange var dette deres første musicaloplevelse. Annie var på plakaten, og selvom historien var velkendt hjemmefra, var det en meget stor oplevelse, at sidde i en tætpakket teatersal og se historien udspille sig på scenen. Med hjemkomst omkring midnat, var alle udmattede ovenpå en lang og dejlig dag i hinandens selskab. Projekt Også i år, arbejdede klassen med projektopgave. En enkelt erfaring med denne arbejdsmetode gjorde, at klassen følte sig meget mere selvsikre i denne diciplin. Og resultatet var overvældende. Flotte, fantasifulde og fremragende fremlæggelser blev det til! Intro Første besøg i den verden der venter eleverne efter næste skoleår, fandt også sted i år. Eleverne skulle vælge hvilke adgangsgivende uddannelsesinstitutioner de ville besøge, og deltage på gennem en uge. Mange valg blev truffet i denne uge – såvel tilvalg som fravalg. Det gav også eleverne et unikt indblik i hvad


der forventes af dem efter niende klasse. De fleste elever havde haft gode oplevelser i løbet af ugen, men de var heldigvis også glade for at vende tilbage til deres vante skolegang. Et trist farvel – der blev til to... Det kom som et stort slag for klassen da Bertel meddelte, at han ønskede at stoppe som lærer, for at gå på efterløn. Stemningen faldt brat og alle var mærkede af denne udmeldelse. Men som altid rejste klassen sig samlet. Hurtigt blev et ”afskeds-surprise-party” arrangeret, gaver indkøbt og en flot ko-kage kreeret, så klassen kunne give Bertel en festlig afskedsfest. Een ulykke kommer dog sjældent alene. P.g.a nedskæringer fik klassen hurtigt herefter den triste besked, at deres elskede engelsklærer Kristine, var blevet sparet væk. Igen stod klassen sammen og delte deres sorg og frustration over at skulle miste endnu en elsket lærer. Godt at de har hinanden!!! Årets skolekomedie, præsenteret af: DEN FANTASTISKE 8.KLASSE Ludvig Holbergs klassiske Jeppe på bjerget, i en meget komisk omskrivning blev klassens valg af stykke. De havde fra starten fået lovet, at projektet helt og holdent ville blive deres – så også stykket var deres valg. Rollerne blev fordelt ved hemmelige afstemninger, manuskripet blev omskrevet og en hel del blev skrevet til, for alle ønskede tid og sjove replikker på scenen. Og så gik den hårde og udviklende process igang. Replikker skulle memoreres og udvikles fra det skrevne til det sagte ord. Kropssprog, gestik og artikulation skulle på plads, og dramaturgien skulle forfines. Men trods opslidende, og til tider, kedsommelige gennemspilninger, holdt alle fokus – og var fælles om drømmen om en dundrende succes til årets skolefest. Og succes blev det!!! Stykket tiltalte alle, store som små. Samtlige nåede langt ud over scenekanten og klassen fik stående klapsalver! Roserne kunne ingen ende tage! 425 publikummer var facinerede over hvor godt stykket var, hvor velspillende eleverne var og hvor tydeligt man kunne høre hvert et ord der blev sagt fra scenen. Tak for endnu et fantastisk år kære Fantastiske 8. klasse :D!

Høng Privatskole

27


9. klasse

Af Susanne Lund Kristensen

9.klasse har haft et meget travlt år, men der har dog også været plads til andet end det sædvanlige ”terperi” og prøveforberedelser. Årets højdepunkt var turen til Berlin. Vi tog forventningsfulde afsted mandag d. 19/9 kl.05.00 om morgenen fra Høng Privatskole. Vi skiftede bus i København og så gik turen derned af. Stemningen var god hele vejen derned. Vi ankom til Berlin kl. 13.30, hvor vi indlogerede os på All in Hostel. Efter alle var kommet på plads gik vi på sightseeing i 3 timer med en dansktalende guide. Tirsdag, onsdag, torsdag og fredag stod på seværdigheder såsom rundvisning i Rigsdagen, en tidligere varetægtsarrest fra 2. verdenskrig, Berlinermuren, Babelsberg filmstudie, DDR museum, Story of Berlin, Berliner unterwelten, samt masser af motion i form af lange gåture, finde rundt i underbanesystemet og sporvogne – utrolig så trætte eleverne kunne være af at gå, indtil de fik tid på egen hånd. Ugens højdepunkt var ”galla-aftenen”, hvor vi spiste aftensmad på en hyggelig restaurant. En rigtig god aften. Fredag kl. 15.15 gik turen hjemad med en flok trætte lærere og elever, som alle var blevet en

28

Høng Privatskole

stor oplevelse rigere. Hjemkomst til Høng Privatskole kl. 24.00. Uge 41 stod på erhvervsuge. 3 forældre inviterede os på besøg på forskellige arbejdspladser. Vi besøgte Høng varmeværk, Citoxlab Scantox, Novo Nordisk og Bjergbyparken. Tak til de forældre der gjorde ugen til en spændende uge, hvor vi blev godt modtaget og serviceret. Det var optakten til deres praktikuge i uge 47. Torsdag d. 8/12 gik turen til København sammen med 8.klasse. Her stod programmet på strøgtur, spisning, Tivoli`s Juleudstilling og til sidst Det ny teater, hvor vi så Annie. Dette var også en rigtig god og hyggelig dag. Uge 6 forberedte vi os til sidste skoledag. Så nu er der kun tilbage at gør os klar til de afsluttende prøver og dimissionen. Det er med vemod, jeg skal tage afsked med såvel elever som forældre, men I ønskes alle al mulig held og lykke fremover og tak for et godt samarbejde, som for manges vedkommende begyndte allerede i 1. klasse.


Et spændende år i…

S LSTRÅLEN 2010 / 2011

Høng Privatskole

29


Mini OL Vi havde discipliner i vandballondart, kuglestød, spydkast, pudekamp, og sækkevæddeløb.

Afrikansk tema i regntiden

Silassi underholder og lærte os afrikanske danse. Vi sluttede af med fællespisning.

Velkommen til afrikansk sommerfest

Børnene har lavet store afrikanske dyr. Her er flodhesten Flora og giraffen Georg som byder velkommen.

30

Høng Privatskole


Kopstabling Kopstabling er blevet årets store hit i Solstrålen. Benjamin er verdens bedste læremester i kopstabling. Sarah forsøger ihærdigt at vinde over Benjamin. Philip venter på hans tur.

Vilde Vulkaner festival Vi drog af sted med 2. og 3. klasse til Vordingborg i 3 dage. En dejlig telttur med børnerock, kammeratskab og fællesskab. En kæmpestor tak til vores hjælpeforældre.

Friske Solstrålebørn på stor scene.

Høng Privatskole

31


Lucia-optog i Høngcentret

Julefest Vor store julefest var velbesøgt som sædvanlig. Børnene havde salgs-boder med småkager, havregryns-kugler, egern, julenisser, snemænd og tombola.

Solstrålen i Fastelavnsstemning

Så det er med stor fornøjelse, at vi slutter med et stort TAK for i år. Vi har haft et rigtig dejligt år sammen med alle vores dejlige Solstrålebørn. Vi har leget, hygget og snakket, Vi takker også for et rigtig godt forældre-

32

Høng Privatskole

samarbejde – tak for jeres hjælp til alle vores store arrangementer – uden jer kunne det ikke lade sig gøre. Mange kærlige Solstrålehilsener Fra Tina, Line, Karen og Kirsten.


Julesangaften

Høng Privatskole

33


Høstfest

34

Høng Privatskole


Høng Privatskole

35


36

Høng Privatskole


Høng Privatskole

37


Børnehaveklassen Cajsa Fjeldsted Hansen Cecillie Lucia Christensen Desiree Deesiri Thomsen Emma Juliane Dilling-Hansen Emma Therese Nielsen Gustav Abkjær Lie Nielsen Jonatan Halvor Nobel Jonathan Lindkvist Eriksen Julie Køltzen Johansen Kean Fjeldsted Hansen

38

Høng Privatskole

Marinus Schäfer Sørensen Mathilde Engkebølle Rasmussen Mathilde Lund Augustesen Merle Loft Lerkær Mie Sofie Stensberg William Romeo Alexander Schøsler (ikke med på foto) Daniel A. F. Gabraeil (ikke med på foto) Klasselærer Lotte Rohdenwiller


1. klasse Bastian Vestergaard Holst Emilie Gangergaard Freja Zinkernagel Jensen Helena Sofia Hartvig Pedersen Henrik Wieck-Nordahn Jakob Zadlo Rasmussen Laura Marie Andersen Louise Junker Larsen Lukas Dalsgaard Darré Lærke Marie Juul Henriksen

Mikkel Jonassen Nanna Munk Lauritsen Oliver Friis Ammitzdorf Oscar Emil Olsen Rebecca Yu Fang Fu Gunnarsson Tobias Bjerre Klasselærer Anders Bjarkov og Kristine L. Kristensen

Høng Privatskole

39


2. klasse Amalie Ejby Larsen Gustav Fuchs Nielsen Ida Nyvang Kristian Kirk Gangergaard Laura Munkholm Lykke Brogård Olsen Mark Ekkelund Jensen Mathilde Riis Mathilde Ruus Bredal-Jørgensen

40

Høng Privatskole

Monique Etsegenet Jensen Patrick Mikael Sjeerm Philip Karl Nielsen Ragavi Ninalanathan Rasmus Fog Habekost Nielsen Yasmin Pico Gottlieb Pedersen Emilie Tagmus Grøntved Klasselærer Anne Jensen


3. klasse Benjamin L. Eriksen Emil Reinbach Rasmussen Freja Cen Yun Gunnarsson Freja Nørgaard Augustesen Izabella Demant Jørgensen Jonathan Junker Larsen Julie Aabald Madsen Kristoffer Falkedal Lasse Rune Andersen Laura Sharpe Hansen Malte Gustav Lehn Jensen

Malthe Emil Sørensen (ikke på foto) Mathilde Wienmann Bramming-Hansen Nikolaj Kræmer Falkenberg Oliver Bjerre Pernille Larsen Sarah Abkjær Lie Nielsen Thor Dalskov Tobias Vestergaard Holst Alexander F. Gabraeil (ikke på foto) Klasselærer Karina S. Larsen

Høng Privatskole

41


4. klasse Abed Al-Najar Arun Sethupathy Asbjørn Thai Andersen Christoffer Hansen Jeppe Køltzen Johansen Joanna Madsen Kasper Lundgreen Jonassen Kasper Zadlo Rasmussen Lasse Emil Just Kjær Laura Friis Ammitzdorf Liv Brogård Olsen Lukas Dilling-Hansen

42

Høng Privatskole

Magnus Fog Habekost Nielsen Magnus Ruus Bredal-Jørgensen Rasmus Thai Andersen Sabrina Christiansen Sara Denice Rhiger Signe Munk Lauritsen Simon Dalsgaard Victor Knudsen William Norgreen Madsen Mie S. Rasmussen (ikke med på foto) Klasselærere Eva Drejø & Karina J. Andersen


5. klasse Astrid Juel Østergaard Jørgensen Emma Anna Elisabeth Green Simonsen Emma Kirstine Stensberg Frederik Larsen Frederik Munkholm Jensen Johannes Hellemann Julie Maria Thun Nissen Katja Kaad Kristian Schiøtt Jonstrup Kristine Castor Jensen Lau Dalskov

Mads Larsen Magnus Halvor Nobel Mille Heimann R. Andersen Nicklas Bachous Nikolai Søgren Blunck Raisa Philip Loft Lerkær Romsan Ninalanathan Silke Andersen William S. Lauridsen (ikke med på foto) Klasselærere Eva Drejø & Karina S. Larsen

Høng Privatskole

43


6. klasse Amalie Josefine Mejlgård Anaisa Gonzalez Bastian Poul Vedel Hansen Benjamin Ulajag Nissen Bharti Singh Christoffer Loft Lerkær Ditlev Grill Kjeldsen Emil Kleist Nielsen Isabell Pauli Hoffmann Joakim Bjerregaard Jensen Laura Heimann R. Andersen

44

Høng Privatskole

Line Lind Frederiksen Mathias Kristian Dilling-Hansen Mikkel Wulff Köhler Nadja Mandahl Jørgensen Nichlas Sørensen Sarah Fuchs Nielsen Sofie Hvid Gudmundsen Amalia Ø. Lind Klasselærer Anders Helveg Povlsen


7. klasse Amanda Norgreen Madsen Andreas Ekkelund Jensen Caroline Thunbo Hansen Cecilie Rohrberg Rasmussen (ikke på foto) Daniel Dalsgaard Emil E. Andersson Emilie Børgesen Pedersen Julie Vejltoft Ibsen Kasper Kristensen Lasse Miro Madsen Mads Sebastian Jensen (ikke på foto) Maria Simone Hartvig Pedersen Mette Kaad Jensen Nadia Pico Gottlieb Pedersen

Nikolai Poulsen Nikolas Ejby Larsen Oliver Sintayehu Jensen (ikke på foto) Simon Blach Søren Kaad Jensen Charlotte L. Rasmussen Christoffer Søllested Nina Ryttergård Philip Malling Klasselærer Ann Kristine Kristensen og Anders Bjarkov Pedersen

Høng Privatskole

45


8. klasse Andreas Simon Lauridsen Claudiu Girdan (ikke på foto) Emmeli Søndergaard Jensen Frederik Juul Søllested Frederikke Nørregaard Jakobsen Frederikke Wienmann Bramming-Hansen (ikke på foto) Ida Hasselbalch Kjær Olsen Jannik Sand Christensen Jonas Rune Jensen Julie Olivia L. Hocke Komal Preet Singh Kristine Ørnebjerg Lund

46

Høng Privatskole

Kristoffer Grill Kjeldsen Laura Kølstrup Brøndel Lea Katrine Jørgensen Magnus Gustav Lehn Jensen Maja Louise Runa Jensen Mikkel Emil Baad Oliver Gervig Rasmussen Oscar Martinussen (ikke på foto) Ricco Mandahl Jørgensen Sally Køhlert Friedrichsen Klasselærer Karina Just Andersen


9. klasse Bayan Al-Najar Camma Lykke Frederiksen (ikke på foto) Cecilie Maria Fjeldsted Hansen Emil Juul Dalsgaard Gry Neve Sørensen Gustav Steinmüller Jeppe Madsen Kasper Grøntved Keerthy Sethupathy Krestine Rohde Andersen Kristian Larsen Laurits Castor Jensen

Martin Bjerregaard Jensen Mathias Haupt Andersen Mathias Kløcker Mørck Olsen Natasha Andersen Nina Malene Ibsen (ikke på foto) Philip Mikael Sjeerm Sofie Maria Thun Nissen Stine Larsen Stine Bølling Nielsen Klasselærer Susanne Lund Kristensen

Høng Privatskole

47


Personale Øverste række fra venstre: Anders Bjarkov Petersen, lærer Lars Nør Bengtsson, skoleleder Karina S. Larsen, lærer Anders H. Povlsen, lærer Karina J. Andersen, lærer Bertel Stenbæk, lærer Miderste række fra venstre: Finn Hansen, pedelmedhjælper Kristian R. Lohse Anne Jensen, lærer Henning Wiingren, pedel Susanne Lund Kristensen, lærer

48

Høng Privatskole

Nederste række fra venstre: Lotte Rohdenwiller, børnehaveklasseleder Lisbeth Müller, vikar Kristine Lund Kristensen, lærer Tina Johannessen, vikar Anne-Gitte Olsen, skolesekretær Brigitte Nielsen, lærer (ikke på foto) Eva Drejø, lærer (ikke på foto) Bjarke B. Johansen, lærer (ikke på foto) Kirsten Petersen, SFO-leder (ikke på foto) Karen Pedersen, SFO-pædagog (ikke på foto) Line Rasmussen, SFO-medhjælper (ikke på foto)


Praktiske oplysninger – Skoleåret 2012/13 Skolepenge for skoleåret 2011/12 betales i 11 rater, fra august 2012 - juni 2013 Klasse

Pr. år

1. barn/md

2. barn/md

3. barn/md

4. barn/md

Bh kl 1 2 3 4 5 6 7 8 9

11.330 11.330 11.902 11.902 11.902 12.463 12.463 12.463 13.596 13.596

1.030 1.030 1.082 1.082 1.082 1.133 1.133 1.133 1.236 1.236

773 773 812 812 812 850 850 850 927 927

515 515 541 541 541 567 567 567 618 618

258 258 271 271 271 283 283 283 309 309

Tillæg lejrskole/md 0 0 0 0 0 200 0 250 0 400

Lejrskolerne er obligatoriske – med mindre særlige forhold gør sig gældende. Uanset ind-/udmeldelsestidspunkt skal der betales det fulde beløb for lejrskoledeltagelse. Udmeldelse skal ske med en fuld måneds varsel. Der skal tilmeldes PBS, ellers tillægges gebyr på kr. 150,00 pr. måned.

SFO betaling for skoleåret 2011/12 betales i 11 rater, fra august 2012 - juni 2013 SFO (Solstrålen) modtager børn fra børnehaveklassen til og med 3. klasse. Solstrålen har åbent alle hverdage fra kl. 6.30-7.45 og igen fra 11.40-17.00, fredag dog kun til kl. 16.00. Solstrålen har dagligt åbent - undtagen lørdage, søndage, helligdage, 23. december, mellem jul og nytår, den 10. maj 2013, 5. juni 2013 og ugerne 29, 30 og 31 i 2013. Der kan kun foretages modulændring i december. Modul A: 1-10 timer/ugen B: 11-22,5 timer/ugen C: 23-27,5 timer/ugen D: Over 27,5 time/ugen

Kr. årligt 750 1.125 1.225 1.325

Kr. pr. md 8.250 12.375 13.475 14.575

Udmeldelse skal ske med en fuld måneds varsel. Dvs., at der skal betales for den måned, hvori udmeldelsen sker og den følgende måned. Der kan ikke foretages udmeldelse af elever i maj og juni måned. Madordning 70,00 kr./md.

Høng Privatskole

49


Outsource dk • www.outsource-dk.com

Høng Privatskole Hovedgaden 47 4270 Høng

Tlf.

Kontor: 5884 1770 Lær. vær.: 5884 1774 Sfo: 5884 1775 www.hoengprivatskole.dk info@hoengprivatskole.dk 50

Høng Privatskole

Bankkonto.: 0519-2001252 SE- nr.: 57157313

hong-privatskole_arsskrift_2012  
hong-privatskole_arsskrift_2012  

Årsskrift 2011/12 værdier, der spirer! Skolen har mange faste traditioner: tværfag- lige indskolingstimer, lejrskoler, ekskursioner, emneuge...

Advertisement