Drømtorp - Ski Næringspark

Page 1

Hö eg h Eiend o m

Est.

2017

EN GRØNNERE N ­ ÆRINGSPARK VOKSER FREM

GRØNNE BYGG Morge ndage ns bygg vi l handle om bæ rekraf t

FOLLOBANEN

C O -W O R K I N G

11 minut te r fra S k i t i l Os lo S

- D e t nye kontore t

PA R A D I G M E S K I F T E FOR SKI Tet t stedet e r i fe rd med å bl i e n by


2

DRØMT O RP


DRØMT O RP

3

INNHOLD:

Et sted å vokse S

ki kommune. Et av Østlandets raskest voksende områder. Et område der vekst er et potensial i seg selv. Både for mennesker og bedrift. Både privat og på jobb. Midt i hjertet av Ski finner du den grønne næringsparken på Drømtorp. Den som tidligere het Ski Næringspark heter nå Drømtorp, Ski Næringspark. ­Drømtorp gir nye fremtidsrettede perspektiv. Nye drømmer. Som skal realiseres i årene som kommer. Vi snakker ikke bare om å legge en alen til sin vekst, men å skyte i været. Å ekspandere. Det er nettopp det som nå skjer i bydelen Ski Øst. Mellom 4000 og 6000 boliger skal nå bygges, og i tillegg åpnes det for nye ­skoler og barnehager. Höegh Eiendom eier en vesentlig del av utviklingsprosjektet Ski Øst ­sammen med sine partnere i Ski Øst AS og Ski Næringspark AS, og skal utvikle minst 1000 boliger. Nærings­ utviklingen på ­Drømtorp vil selvsagt være en del av den eksplosive veksten.

Å tilrettelegge for din virksomhets ­ åværende og fremtidige behov er n ­Drømtorps ambisjon. Du – og bedriften din – skal kunne vokse på Drømtorp. Et bredt spekter av virksom­heter er allerede på plass. Men vi vil videre, og har forventninger til nye og gode leie­takere på våre ledige ­tomtearealer. Drømtorp, Ski Næringspark skal fortsette å være en attraktiv nærings­ park som tiltrekker seg mennesker med behov for arbeidsplasser av ulike slag. Tenk Drømtorp. Lytt til navnet. Tenk ­historisk sus. Strategisk beliggenhet. Lett tilgjengelig. Nærhet til alt. Grønn ­struktur. Innovativ infrastruktur. ­Moderne lokaliteter. Attraktiv miks av bransjer. Ny­ skapende og fremtidsrettet. Tenk litt til. På en frem­overlent eiendoms­utvikler. På en foretrukken næringspark som vil bli enda mer tilpasset fremtidens behov i årene fremover. Et sted som ­begeistrer. Et sted å vokse. Tenk ­Drømtorp.

s. 5

Historien om ­Drømtorp

s. 7

En fremoverlent utvikler

s. 8

Et miljø som ­begeistrer

s. 15

Coworking – det nye kontoret

s. 16

Stadig kortere ­reisevei

s. 19

Den grønne, myke måten

s. 21

Paradigmeskifte for Ski

s. 25

Morgendagens grønne bygg

s. 27

Nyskapende ­områdeutvikling

s. 28

Kontakt

Ansvarlig utgiver: Höegh Eiendom Utgitt: Oktober 2017 Forsidefoto: Unsplash Foto innhold: Marte Gjærde Journalist: Bernt Roald Nilsen Art direction og design: Blake and Friends Trykk: UnitedPress

* Det tas forbehold om eventuelle skrive/trykkfeil og mangler i magasinet.


Drømtorp er et ­levende sted som ­begeistrer og gir rom for vekst.


DRØMT O RP

5

Fotograf: Ukjent | Kilde: Ski bibliotek

H ISTO R IE

Historien om Drømtorp:

TULLEPIKENES ­B RUTALE SKJEBNE Du tuller ikke med Drømtorp. Men det var akkurat det et titalls kvinner gjorde for 100 år siden. Og dramatikken på Drømtorp startet lenge før det.

V

i er i middelalderen. Kråkstad prestebol og Laurentiushospitalet i Oslo deler Drømtorp gård mellom seg. Fire-fem århundrer med jordbruk går sin gang, før gården blir solgt på slutten av 1800-tallet. Når Kristiania kommune og De norske Aerolit- og Fænghætfabriker kjøper hver sin del av den sagnomsuste gården, ser spiren til industrivirksomhet på Drømtorp dagens lys. Kristiania Renholdsverk er først ute. Bøndene trenger gjødsel, og innholdet fra utedoene inne i Kristiania blir omgjort til ­gjødsel ved å tilsette torvstrø og kalk. Etter hvert som gjødsel blir produsert på mer moderne vis, blir det anlagt sagbruk og høvleri, og så teglverk. En årelang arbeids­

konflikt for­sinker produksjons­starten, men når teglverket stenger portene i 1965, har Drømtorp Bruk produsert 25 millioner murstein, 10 millioner drensrør og 220 000 takstein. Den store dramatikken finner imidlertid sted på det som etter hvert skal få navnet ­Grubernes Sprængstoffabriker AS. Ett av produktene er dynamittpatroner, gjerne kalt gubber. Kvinnene som tuller de runde dynamitt­gubbene inn i papir for hånd, blir kalt tullepiker, og beordres til alskens tvilsomme oppgaver på fabrikken. I 1919 omkommer fire tullepiker når de skal fylle knallkvikksølv i fenghettene. I 1971 kjøper Norsk Sprængstofindustri ­Grubernes Sprængstoffabriker etter flere

ulykker på fabrikken på 1960-tallet. Det nye selskapet får navnet Dyno Industrier, og det går mot lysere tider. Så endrer markedet seg dramatisk, og sprengstoffabrikken på Drømtorp legges til slutt ned i 1984 etter 67 års høydramatisk drift. Noen år senere starter en rivende næringsutvikling på Drømtorp, blant annet med utvikling av prosjekter for Drømtorp Videregående Skole, Höerbiger, Cardinal Foods og TrioVing. Höegh Eiendom kjøper store deler av Ski Næringspark på slutten av 1990-tallet, og den nordre delen blir raskt transformert til næringspark. Det første bygget står ferdig allerede i 2000, og senere skyter utviklingen virkelig fart på Drømtorp.


6

DRØMT O RP


DRØMT O RP

7

U T VIKLE R

En fremoverlent utvikler

HÖEGH EIEND OM Å se muligheter, bygge gode relasjoner, skape begeistring og være langsiktig er Höegh Eiendoms verdier. Dette innebærer å ta langsiktige og ansvarlige valg både vi og våre etterkommere kan leve godt med når vi utvikler nye, levende bo- og arbeidsmiljøer.

V

ÅRT LØFTE er å skape levende steder som begeistrer. Nå utvikler Höegh Eiendom bydeler i Ski, Moss og Oslo. Byutviklingsprosjekter til­ passet morgendagens mennesker er i ferd med å se dagens urbane lys. SKI ØST blir den nye, attraktive bydelen i Ski, der Höegh Eiendom med samarbeids­ partnere skal stå for utvikling og bygging av omtrent 1000 boliger, nærsenter og servicefunksjoner i umiddelbar nærhet til skog og mark. Her finner du Drømtorp, Ski Nærings­ park, som vil bli en viktig del av kollektiv­ knutepunktet og den regionale byen Ski.

DET NYE, attraktive bygulvet i Moss ­heter Verket. Byens største utviklings­ prosjekt gjennom tidene skal åpne Moss for sjøen. Her lå gamle Moss Jernværk og papir­ fabrikken en gang for lenge siden. Totalt skal 150 mål utvikles og bli til en urban miks av næring, bolig og service. Når bydelen står ferdig, vil 5-6000 mennesker bo i en bydel der 2-3000 mennesker jobber. PÅ HASLE i Oslo bygger vi over 750 leiligheter, 8000 m2 nærsenter med handel, servering og servicefunksjoner og ungdomsskole i tillegg til morgendagens kontorer for privat og offentlig virksomhet.

Grønne parker, torg og gangveier binder hele HasleLinje sammen til et godt sted å bo, arbeide og shoppe. Denne sentrale delen av byen blir endelig et sted å la seg begeistre. Höegh Eiendom utvikler, eier og ­forvalter store eiendommer i det sentrale østlandsområdet. Vi stiller svært høye krav til utvikling og miljø for å sikre bære­ kraftige bymiljøer. Ikke bare for dere som skal bo og arbeide der i dag, men også for generasjoner som kommer etter oss. De tre nevnte eksemplene i Ski, Moss og Oslo er gode eksempler på våre verdier.


8

DRØMT O RP

NÆRING SPARKEN

Næringsparken på Drømtorp:

ET MILJØ SOM ­B EGEISTRER Kan en næringspark være et levende miljø som begeistrer? Nå realiserer vi drømmen, og gjør fremtiden på Drømtorp, Ski Næringspark til en bærekraftig miks av kontorer, næring, handel og lager.


DRØMT O RP

9

Drømmen vår er å gjøre Drømtorp, Ski Næringspark til en mykere næringspark.

D

et startet for 20 år siden med grønn skog og spredt ­bebyggelse. Kunne dette virkelig bli en næringspark som begeistrer? Kunne det bli et l­evende miljø der mennesker og virksom­heten er en del av et miljø preget av bærekraft og langsiktighet med irrgrønn struktur og moderne infrastruktur? Hvordan skulle det i så fall skje? Orklaeide Lilleborg var første leietaker på Drømtorp. Parken var preget av logistikk og lager, kontorplasser var det foreløpig ikke så mange av. Men Höegh Eiendom hadde en langsiktig strategi, de var fast bestemt på å utvikle en næringspark for fremtiden. En næringspark med fokus på

grønne, ø ­ konomiske miljøer, helt i tråd med ­morgendagens behov. I dag består næringsparken på ­Drømtorp av hele 110 mål ferdig regulerte tomter. 60 nasjonale og internasjonale aktører av varierende type og størrelse har hele eller deler av sin virksomhet i til­knytning til næringsparken. Hele 1200 aktive arbeids­plasser er fordelt i s­ pennende miks av 70 000 m2 kontorer, lager og nærings­lokaler, i tillegg til interessante utviklingstomter. Tidene endrer seg, heter det. D ­ rømmene også, i takt med tidene. Nå ser vi at ­attraktiviteten til Drømtorp stiger i takt med tilgjengeligheten. Drømmen vår er å gjøre

Drømtorp, Ski Næringspark til en mykere næringspark tilpasset ulike bedrifters behov. Vi vil fortsatt ha vesentlig lagervirksomhet, men ser også at stadig flere aktører med behov for kontorplasser viser økt interesse. Höegh Eiendoms historie og stedlige nærvær på Drømtorp gjør etablering av nytt kontor og virksomhet på Drømtorp til en trygg reise. Ikke bare har selskapet et ­ansvarlig eierforhold til utviklingen av næringsparken, det har også en ­utvetydig visjon om å være en grunnleggende pådriver for at Drømtorp skal utvikles på innovativt og bærekraftig vis. For å sikre dette, vil alle bygg som oppføres i fremtiden minst være klassifisert som ­BREEAM Very Good.


10

DRØMT O RP

Det er en utstrakt lager­ virksomhet på Drømtorp.


DRØMT O RP

11


12

DRØMT O RP

En næringspark med fokus på grønne, ­økonomiske miljøer, helt i tråd med ­morgendagens behov.


DRØMT O RP

Drømtorp skal ­u tvikles på ­i nnovativt og bærekraftig vis.

13


Drømtorp er et attraktivt nærings­område tilpasset ulike bedrifters behov.


DRØMT O RP

15

COWO R KING

COWORKING – Det nye kontoret

Vi er i digitaliseringens tidsalder. Møteplasser blir viktigere enn kontorplasser. Nettverk og teknologi trumfer de tradisjonelle ­kontorcellene. Delekulturen tar over. Hvor skal vi?

G

rensene mellom arbeid og privat­ liv er i ferd med å forsvinne. Kontor­lokalene er åpne 24/7. ­Tradisjonelle kontorceller byttes ut med fleksible løsninger, fremtidsrettede prosjekt­ miljø og kreative events. Det nye barnet kalles coworking, idéhub, in­novation platform og inkubator. Morgen­dagens kjære barn har mange navn. Det startet i Berlin med et mikrosamfunn for hackere. Så fanget selvsagt kreative m ­ iljøer i San Francisco opp ­trenden, og ­laget et miljø hvor man ­arbeider sammen som likestilte. Det handler om å tilhøre fysiske miljø der du henter ­kompetanse fra de andre rundt deg og er en del av en større bedriftskultur, samtidig som du skaper din egen ­bedrift. Vi har planer om at dette skal bli en

­realitet på morgendagens Drømtorp. En slik coworking gir brukerne en langt større fleksibilitet, og er effektiv når man utnytter synergien. Og det stiller nye krav til eiendomsbransjen. Kontorlokaler må tilpasses når det gjelder fysisk utforming, leiekontrakter, åpningstider, tilleggs­ ytelser og digital teknologi. I USA har antall coworking-arbeidsplasser doblet seg årlig siden starten i 2005. I Norge er MESH med sine 350 bedriftsmedlemmer et spennende eksempel på denne trenden. – Det går fort. Det er som å bytte vinger mens du flyr! Slik har gründeren av S ­ tockholms største sted for coworking beskrevet den utviklingen som er på gang når digital dynamikk utfordrer tradisjonell infrastruktur. Både fysiske og virtuelle nett­ verk vektlegges, og etter arbeidstid er baren i

første etasje en naturlig arena når kunnskap skal utveksles. Den nye tekno­logien legger til rette for flere frilansere, gründere og selv­ stendig næringsdrivende. Höegh Eiendom på sin side har ­ambisjoner om å bidra når veksten av ­coworking nå ­skyter fart i Oslo-området. Höegh har tatt dette et steg videre og har kjøpt 50% av et coworking-selskap i Moss for å ha førstehåndskunnskap, fokus og kontroll på dette i egen portefølje. Selskapet heter CWI (Co-working International) og vil ha hovedkontor i vårt bygg M6 på Verket i Moss. Vi vet at endringene i arbeidslivet vil bli store. De såkalte millennials, generasjonen som vokste opp med teknologi, etterspør mindre formelle arbeidsmiljø med sterkere grad av felleskap. Det gamle kontoret står for fall. Det nye kontoret er coworking.


16

DRØMT O RP

TR ANSPORT

STADIG KORTERE REISEVEI Elleve minutter. Lengden av et godt, gammeldags friminutt. Akkurat så lang tid det tar å koke pasta. Eller reise fra Oslo til Ski med toget.


DRØMT O RP

17

FOLLOBANEN 2021

Når en ny Follobane står ferdig i 2021, ser også et nytt, moderne kollektiv­knutepunkt i Ski dagens lys.

SKI

E

n ny Follobane er på vei. Norges største samferdselsprosjekt. Det skal gå fort, du får ikke tid til å se ut av vinduet. Det gjør ingenting. Toget skal gå direkte gjennom Nordens hittil lengste jernbanetunnel. Tilgjengelighet er det nye mantra når nye næringseiendommer etableres. ­Transport skal foregå så enkelt som mulig, ta minimalt med tid og være til å stole på. Kommunikasjons­ mulighetene er alfa og omega. Veiut­bygging av nye E18 og en ny Follobane gjør at Drømtorp har havnet midt i det østlandske smørøyet. Det tar 11 minutter å ta T-banen fra U ­ llevål stadion til Oslo S. Tog fra Lillestrøm går ­allerede i tunell, og bruker samme tid. Dette har vært avgjørende for en eksplosiv utvikling på Nedre Romerike. Nå følger hele Ski-­ regionen etter for fullt. Når en ny Follobane står ferdig i 2021, ser også et nytt, moderne

kollektiv­knutepunkt i Ski dagens lys. Reisetiden halveres når det 22 kilo­meter lange dobbeltsporet mellom Oslo S og Ski står klart. Når Ski nærmer seg hoved­staden, starter en ny hverdag for togpas­sasjerer. Tilgjengeligheten til Drømtorp øker også radikalt, besøkende kan nå nærings­parken med en pendelbuss fra Ski stasjon. Det gjør Drømtorp til et perfekt alternativ for bedrifter som forutsetter enkel og rask ­tilgjengelighet til og fra hovedstaden. Kjører du bil, har allerede Drømtorp ­optimal tilgjengelighet. Den ligger rett ved forskjellige avkjøringer fra E6 og E18, og er lett tilgjengelig for Østlandet og trafikk fra Europa. Du har tre atkomstmuligheter, via Ski sentrum, Kråkstad eller ­Langhus. Veinettet i næringsparken er godt utbygd, slik at det er enkel atkomst for vare­transport. Det er også planlagt poo­l­ ordninger for bil og sykkel.

11 MIN

OSLO S

Reisetiden halveres når det 22 kilometer lange dobbeltsporet mellom Oslo S og Ski står klart.


Drømtorp har nÌrhet til alt du trenger.


DRØMT O RP

19

TR ANSPOR T

DEN GRØNNE, MYKE MÅTEN

D

rømtorp ligger midt i ­hjertet av byen Ski. Atkomsten til nærings­parken med offentlig ­kom­munikasjon er et enkelt og fullgodt alternativ. En ny Follobane, økt satsing på buss og ferdig utbygd E18 trekker Drømtorp nærmere brukerne, uansett transport­middel. Men hva med å komme seg til Drømtorp på den grønne, myke måten? La oss gå av toget på Ski stasjon fire år frem i tiden. Kun 11 minutter etter at du gikk på i Oslo sentrum. Spasér bort til sykkelpoolen på Ski stasjon. På Drømtorp finnes en identisk satelittpool. Sett deg på sykkelen og velg den grønne, myke veien gjennom Ski idrettspark. Fem minutter senere tråkker du inn i Drømtorp, Ski Næringspark. Å komme inn i en næringspark som er ­ekstremt bra tilrettelagt for syklister. Stativer, veier og vaskeplass for sykler, og oversiktlig og fint å tråkke seg g­ jennom det grønne. Her er det lett å se at de grønne områdene blir bra ivaretatt. I tråd med Höegh Eiendoms ambisiøse miljø­ profil er det selvsagt planlagt en egen sykkel- og bildelingsordning på Drømtorp. En bildelingsordning blir etablert når brukergrunnlaget er bredt nok. Hertz Bilutleie har kontorer på Drømtorp, og er naturlig samarbeidspartner på leverandørsiden. Men tar du bena fatt, er det bare 1400 ­meter til Ski stasjon, og en egen pendel­buss går dit hvert 10. minutt. Alle grønne veier fører med andre ord til og fra nærings­parken på Drømtorp!


20

DRØMT O RP


DRØMT O RP

21

BYE N SKI

PARADIGMESKIFTE FOR SKI – Ski opplever et paradigmeskifte. Tettstedet er i ferd med å bli en by. Det innebærer å fornye og fortette, ikke bygge ned den fantastiske naturen vi er så heldig å ha rundt oss.

TUVA MOFLAG Ordfører i Ski (AP)

H

un er glad for å styre et sted som Ski. En kommune i vekst og utvikling. Når hun nå trer av som ordfører for å innta Stortinget, er hun optimist på kommunens vegne. Store prosjekter er på gang. Ny stasjon og nytt trafikksystem skal på plass, og den regionale byen Ski skal bli et sentralt kollektiv­ knutepunkt i Akershus sammen med Asker, Sandvika, Jessheim, Lillestrøm og Ås. Ordfører Tuva Moflag har tro på fremtiden. – Vi må sikte oss inn på bypreget når vi nå transformerer Ski. Ikke bli en sovende drabantby. Tilby et helhetlig bytilbud med en miks av boliger, arbeids­ plasser, kulturtilbud, servicetilbud og trivelige offentlige byrom. Og så må vi ta vare på de fine bomiljøene og den flotte naturen kommunen er skjenket. Halvparten av kommunens areal er innenfor markagrensen. Tettstedet Ski vil ha dobbelt så mange innbyggere i 2030. Alle de tre bydelene Sentrum, Ski Vest og Ski Øst får sin velfortjente del av veksten. De fleste boligene kommer i Ski Øst. Her skal det også legges til rette for utvikling av mer næring. Bydelen skal bli et sted der du både kan bo og jobbe. Eksplosiv vekst av boliger vil gjøre næringsparken på Drømtorp enda mer attraktiv, ifølge ordføreren. – Utviklingen vil gå enda fortere og området bli enda tettere fremover. Follobanen vil bidra til at bilen får ­mindre plass og offentlige kommunikasjons­ midler større, en overgang som vil bli utfordrende. Alle ­kommunene og begge fylkeskommunene har til­ sluttet seg regional plan for areal og transport i Oslo og ­Akershus. Samtidig som vi bygger ut bolig og næring må vi også ha fokus på jordvern, vi forvalter landets beste matjord, slår ordfører Moflag bombastisk fast. Byggeprosjektene som ser dagens lys fremover, skal prege Ski kommune i mange tiår. Derfor må utviklere være kompromissløse på kvalitet, enten det gjelder bolig- eller næringsbygg. En god dialog mellom ­politikere og utviklere er helt nødvendig for å lande på optimale løsninger som folk lar seg begeistre av. Höegh Eiendom er en konstruktiv og ærlig part å forholde seg til i så måte, sier Tuva Moflag.


22

DRØMT O RP


DRØMT O RP

– Ski skal ha et ­helhetlig ­bytilbud med en miks av ­boliger, arbeids­ plasser, ­kultur­tilbud, service­tilbud og trivelige offentlige ­byrom.

23


24

DRØMT O RP


DRØMT O RP

25

MIL JØ

MORGENDAGENS GRØNNE BYGG

M

orgendagens bygg vil handle om BÆREKRAFT. Å være robust nok til å møte en verden i ­kontinuerlig utvikling, uansett om det ­handler om bruk av materialer, hånd­tering av søppel, effektiv bruk av energi eller grønne, visuelle inntrykk. Höegh Eiendoms ­ambisjon er å være helt i front av ­utviklingen. Å sette miljøvennlige fotavtrykk. Å bruke vår kunnskap og våre bærekraftige holdninger som plattform for strategiske, bærekraftige handlinger. Målet er å utvikle MORGEN­ DAGENS GRØNNE BYGG. DET HANDLER OM å ta en rolle når det gjelder miljø. Vårt miljøansvar er helt sentralt, fordi vi er landets største næring.

Höegh Eiendom lar ikke bare miljøkrav være ord på et nedstøvet dokument, vi har innarbeidet miljø i våre strategier. Bærekraft kommer selvsagt ikke av seg selv, vi må ­forplikte oss. Derfor har vi tilsluttet oss de 10 strakstiltakene til Norsk Eiendom og Grønn Byggallianse i Eiendoms­sektorens veikart mot 2050. En viktig del er å ­sertifisere fremtidige byggeprosjekter på Drømtorp etter BreeamNors ambisiøse miljøkrav. MANGE FAKTORER, ikke minst ­beliggenhet, gjør bygg bærekraftige. ­Kortere avstander og mer effektiv transport er et viktig bidrag i klimaregnskapet. Nye Follobanen vil bli en viktig bidragsyter. Ambisiøse krav med hensyn til miljø­

sertifisering av nye prosjekter er en annen viktig faktor. I tillegg handler det om å legge til rette så grønt som mulig visuelt for brukere av våre bygg. Det skal være trivelig å jobbe på Drømtorp. VED Å UTVIKLE og forvalte våre bygg på en miljøvennlig, bærekraftig måte tar vi valg som våre etterkommere kan leve godt med på sikt. Det nye bygget til TrioVing på Drømtorp er et bra eksempel på at det er mulig å tenke bærekraftig når fremtidens næringsparker utvikles. En grønn struktur og moderne infrastruktur er i fokus når Höegh Eiendom utvikler miljøvennlige, innovative bygg tilpasset morgendagens brukere.


26

DRØMT O RP


DRØMT O RP

27

U T VIKLING

NYSKAPENDE OMRÅDEUTVIKLING

M

ålet er å bidra til å skape en ­levende bydel som begeistrer dem som ferdes der. Da må vi tenke langsiktig. Hente inspirasjon fra de beste eksempler rundt oss. Tenke hel­ hetlig, og se fremtidens muligheter. Det er ­nyanser som utgjør den store forskjellen, som igjen gjør at vi kan lykkes med å nå våre ambisiøse mål. Vi brukte god tid på å kartlegge ­bydelen, og har jobbet med regulering av områdene siden 2008. For oss er det vesentlig å ha et bra samarbeid med politikere og ­administrasjon i Ski kommune. Å ­engasjere oss i kommunens planarbeid. Å ha ­respekt for det historiske i dette fantastiske ­området. Og sist, men ikke minst, ha fokus på fremtidsrettede løsninger som vil være bærekraftige over tid. Bærekraft er så mangt: Å kunne bevege seg på gode gang- og sykkelforbindelser. Å ha lett tilgang til kollektiv transport. Å ha skole og barnehage i nærmiljøet. Å ha et nærsenter som dekker dagligdagse behov. Å sørge for en miljøvennlig bebyggelse og ­variert arkitektur. Å lage felles møteplasser, og sist, men ikke minst, ha lett og enkel tilgang til en grønn natur. Mobilitet blir sentralt i fremtiden. Det innebærer også muligheten til å vokse. På alle måter. Cirka 10-12 000 nye inn­byggere, 2-3000 nye arbeidsplasser, barnehager, ­skoler, nærsenter, idrettsanlegg, tur­ områder, aktivitetsparker og kulturtilbud skal integreres. Vi satser på at de første boligene er på plass i 2021, når den nye Follobanen åpner.

KARL ERIK NAVESTAD Dir. forretningsområde Ski og Askim


KARL ERIK ­N AVESTAD

CARSTEN RUD OLPH SOLBERG

Dir. Forretningsområde Ski

Utleiesjef

t 920 65 403 e ken@hoegheiendom.no

t 418 07 320 e crs@hoegheiendom.no