Page 1

Na temelju odredbi članka 69. Zakona o igrama na sreću (Narodne novine 87/09) i članka 3. Pravilnika o prireĎivanju nagradnih igara (Narodne novine broj 8/10), LEDO d.d. ZAGREB, Čavićeva 9, OIB: 87955947581 (u daljnjem tekstu PrireĎivač), donosi P R A V I L A Nagradne igre www.pazljivolizite.com Članak 1. Po ovim Pravilima PrireĎivač prireĎuje Nagradnu igru pod nazivom “www.pazljivolizite.com” (u daljnjem tekstu: Nagradna igra). Članak 2. Svrha nagradne igre je ostvarivanje promidžbenih učinaka za proizvode LEDO d.d. Zagreb. Članak 3. Nagradna igra trajati će od 15.4.2010. godine do 1.9.2010. godine. Članak 4. U Nagradnoj igri mogu sudjelovati svi graĎani – sudionici Nagradne igre, državljani Republike Hrvatske i to oni koji prihvaćaju Pravila nagradne igre. U Nagradnoj igri ne mogu sudjelovati djelatnici LEDA d.d. Zagreb i članovi njihove uže obitelji. Članak 5. Za sudjelovanje u Nagradnoj igri tj. za aktiviranje mogućnosti sudjelovanja u Nagradnoj igri „www.pazljivolizite.com“, sudionik se treba registrirati na stranici www.pazljivolizite.com i prihvatiti pravila sudjelovanja u Nagradnoj igri, klikom na za to predviĎeni i označeni link. Sudionik je dužan registrirati se istinitim podacima prema kojima će ga se moći kontaktirati i uručiti nagradu u slučaju dobitka na koju polaže pravo. Svi podaci sudionika koristit će se za svrhe provoĎenja ove Nagradne igre odnosno uručenja nagrade. Baza podataka sudionika koristiti će se i u svrhu naknadnog obavještavanja sudionika o tijeku Nagradne igre, ali i u svrhu obavještavanja o novim Ledo proizvodima, akcijama, nagradnim igrama i sl., isključivo ukoliko sudionici prilikom upisa svojih podataka u bazu sami dozvole takvo obavještavanje. Dobitnici nagrada pristaju da im se ime, fotografija i snimljeni materijal koristi u promidžbene svrhe PrireĎivača putem svih medija bez naknade. Članak 6. Registracija na stranici sudioniku daje mogućnost da upisivanjem kodova sudjeluje u promotivnim aktivnostima i Nagradnoj igri „www.pazljivolizite.com“. U Nagradnoj igri sudjeluju kodovi sa štapića sladoleda PrireĎivača s ugraviranim natpisom „www.pazljivolizite.com“ i pripadajućim deseteroznamenkastim kodom, koji je na svakom štapiću različit. Sudionici koji su se prethodno registrirali na web stranici www.pazljivolizite.com imaju mogućnost upisivanja kodova sa štapića na ulasku u web igre ili direktno u rubrici „Nagradna igra Pažljivo ližite“, koja su na istoj jasno označena. Kod koji se iskoristi na web igrici ili direktnim upisom u rubriku „Nagradne igre Pažljivo ližite“ je iskorišten i ne može se koristiti niti na jednom drugom mjestu ponovno. Članak 7. Na web stranici postoji 4 tipa aktivnost (web igre, natječaji, mozgalice, zezalice itd.) gdje sudionici, da bi sudjelovali u aktivnostima tog dijela web-a, moraju upisati jedan kod. Upisani kod sudionicima daje pravo sudjelovanja u odabranoj igri/mozgalici/natječaju/zezalici, a korištenje koda automatski se registrira/upisuje u bazu fonda bodova pojedinačnog sudionika prema vrijednosti upisanog koda. Bodove je moguće koristiti i na način da se ne sudjeluje u nekoj od aktivnosti koju nudi web portal jer postoji mogućnost jednostavnog upisivanja kodova bez sudjelovanja u aktivnostima, gdje se bodovi s upisanih kodova štapića automatski dodaju ukupnom fondu bodova registriranog sudionika. Članak 8.


Potrebno je skupiti „paket“ od 500 bodova za sudjelovanje u završnom nagradnom izvlačenju. Registrirani sudionik može neograničeno puta sakupiti 500 bodova te s više listića sudjelovati u završnom izvlačenju. Listići se ispisuju iz za to predviĎenog programa na način da se svakom sudioniku koji sakupi 500 bodova ispiše listić koji sudjeluje u završnom izvlačenju. Jednom upisan tj. iskorišten kod se ne može naknadno koristiti. Članak 9. Štapići svih proizvoda robne marke „King“, „Ledo Milka“ i „Juicy Smoothie“ s ugraviranim natpisom „www.pazljivolizite.com“ i pripadajućim deseteroznamenkastim kodom vrijede 20 bodova, dok ostali Ledo štapići s ugraviranim natpisom „www.pazljivolizite.com“ i deseteroznamenkastim kodom vrijede 10 bodova. Članak 10. PrireĎivač zadržava pravo isključiti iz igre svakog sudionika koji osim na način opisan u članku 6. i 7. ovih Pravila pokuša doći do nagrade. Zabranjeni su bilo kakvi pokušaji samostalnog upisivanja bodova u bazu podataka igre. Zabranjeno je otvaranje, čitanje i mijenjanje koda igre (svih datoteka SWF, ASP i HTML). Zabranjeno je igru pokretati s bilo koje druge lokacije osim kroz Internet pretraživač (web browser) sa servera gdje se odvija igra na adresi www.pazljivolizite.com. Zabranjena je svaka komunikacija s bazom podataka osim one koja se odvija izmeĎu Flash igre pokrenute u Internet pretraživaču (web browser) na adresi www.pazljivolizite.com i baze podataka na serveru. U svakom od prethodno nabrojanih slučajeva, prireĎivač ima pravo privremeno ili trajno zabraniti igraču da sudjeluje u Nagradnoj igri. Članak 11. Ako se u vrijeme upisivanja koda ili igranja igrice dogodi tehnički problem na strani sudionika (izgubi se veza s Internetom, računalo se „zamrzne”, Internet pretraživač se ugasi, sudionik sam ugasi igru, nestane struje i sl.) može se dogoditi da se kod ne može iskoristiti ponovo ili da se bodovi ne upišu na korisnički račun. Sudionik ima pravo 3 (tri) puta pokušati upisati netočan kod u bazu. Ukoliko ni poslije trećeg puta kod ne bude točno upisan, sudioniku će biti onemogućeno da narednih 10 minuta upiše kod. Nakon toga ponovo može pokušati upisati točan kod. U slučaju tehničkog kvara ili više sile, Nagradna igra može biti privremeno zaustavljena o čemu će korisnici biti obaviješteni na web stranici www.pazljivolizite.com. Nakon otklanjanja kvara igra se nastavlja dalje, a o nastavku će registrirani korisnici biti obaviješteni na web stranici www. pazljivolizite.com. Članak 12. PrireĎivač uzima u obzir kodove upisane u Ledo bazu podataka na www.pazljivolizite.com do 1.9.2010. u 23:59 sati. S 0:00 sati 2.9.2010. baza podataka se zaključava. Podaci sudionika koji su zadovoljili uvjet sudjelovanja u Nagradnoj igri se ispisuju na listiće koji ulaze u bazen za izvlačenje. Završno izvlačenje će biti održano dana 06.09.2010. Izvlačenje nagrade održati će se uz prisutnost javnog bilježnika i Komisije. Izvlačenje će biti održano u poslovnim prostorima PrireĎivača ili na odvojenoj lokaciji, a čija će točna adresa pravovremeno biti objavljena na web stranicama prireĎivača i na www.pazljivolizite.com . Izvlačenjem će se dodijeliti nagrada iz Čl. 14. Članak 13. PrireĎivač pridržava pravo da se u prodaji na tržištu naĎu i proizvodi koji na štapićima nemaju elemenata Nagradne igre (bianco, s drugim simbolom ili simbolima), no samo štapići s ugraviranim natpisom „www.pazljivolizite.com“ i pripadajućim deseteroznamenkastim kodom, koji je na svakom štapiću različit, predmet su za sudjelovanje u Nagradnoj igri. Niti jedan drugi štapić ne sudjeluje u Nagradnoj igri. Primjeri štapića koji sudjeluju u Nagradnoj igri: Štapići robne marke „King“, „Ledo Milka“ i „Juicy Smoothie“ Svi ostali štapići DVD koji sadrži sve kodove otisnute na štapićima, pohranjen je kod javnog bilježnika.


Članak 14. Nagradni fond predstavlja sljedeća nagrada: Osobni automobil Ford Fiesta – vrijednost nagrade 82.100,00 kn. Članak 15. Ukupan fond nagrada iznosi 82.100,00 kn. Članak 16. Za dodjelu nagrada iz Čl.14. dobitniku jamči LEDO d.d. Zagreb. Članak 17. PrireĎivač podrazumjeva da su u vrijednosti od brutto 82.100,00 kn za jedan osobni automobil Ford Fiesta koji je nagrada ove Nagradne igre, uključeni osim netto vrijednosti vozila, i drugi troškovi do registracije i osiguranja vozila, odnosno i carina, trošarina i porez. Isporuka vozila iz st.1. ovog članka izvršit će se prema rokovima sukladno Ugovoru o kupnji i isporuci vozila koji će biti sklopljen izmeĎu dobitnika nagrade i Grand Auto d.o.o. Dobitnik nagrade će prilikom preuzimanja nagrade potpisati Izjavu kojom pristaje preuzeti vozilo na način predviĎen Pravilima ove Nagradne igre i naprijed navedenim Ugovorom iz st. 2. ovog članka. Članak 18. Rok u kojem se dobitnik mora javiti PrireĎivaču radi preuzimanja nagrade iznosi 30 dana od dana u kojem je obaviješten o činjenici da je osvojio nagradu. Ukoliko se dobitnik u gore navedenom roku iz st. 1. ovog članka nije javio PrireĎivaču, PrireĎivač će dobitnika ponovno u roku 8 dana obavijestiti o dobitku. Dobitnik je dužan u naknadnom roku od 15 dana od dana primitka obavijesti javiti se PrireĎivaču radi preuzimanja nagrade, sukladno Pravilniku o prireĎivanju nagradnih igara (NN 8/2010). Ako dobitnik niti u naknadnom roku iz st. 2. ovog Čl. ne podigne nagradu, gubi pravo na istu, a PrireĎivač će popis nepodignutih nagrada dostaviti u Ministarstvo financija čl.15. st.3. Pravilnika o prireĎivanju nagradnih igara (NN 8/2010). PrireĎivač će u roku 8 dana nakon isteka roka za podizanje nagrada dostaviti Ministarstvo financija podatak o dobitniku nagrade, naziv i vrijednost nagrade, te dokaz o preuzimanju nagrade čl. 16. Pravilnika o prireĎivanju nagradnih igara (NN 8/2010). Članak 19. Sudionici u Nagradnoj igri nemaju pravo zahtijevati drugačije nagrade ili u većim količinama od one predviĎene ovim Pravilima. Nagrada se ne može zamijeniti za gotovinu. Članak 20. Predsjednik Uprave društva Ledo d.d. Zagreb imenovat će Komisiju koja se sastoji od tri člana te odrediti Javnog bilježnika, koji će pripremiti i kontrolirati tijek izvlačenja dobitka i o tome sačiniti zapisnik. Članak 21. Dobitnik dobivenu nagradu iz Čl.14. ovih Pravila preuzima osobno. Kod preuzimanja nagrade dobitnik je dužan potvrditi svoj identitet svojom osobnom iskaznicom ili, u slučaju maloljetnosti osobe ili osobe s ograničenom ili oduzetom poslovnom sposobnošću, osobnom iskaznicom jednog roditelja ili staratelja uz predočenje rodnog lista ili rješenja o imenovanju za staratelja, te potpisati izjavu o primitku iste. Ukoliko je dobitnik nagrade maloljetna osoba, takva osoba ima pravo sudjelovati u nagradnoj igri jedino ukoliko roditelj ili staratelj maloljetnog dobitnika prihvati nagradu umjesto maloljetnog dobitnika, te ukoliko se slaže s Pravilima nagradne igre. Ukoliko je dobitnik nagrade osoba s ograničenom ili oduzetom poslovnom sposobnošću, takva osoba stječe pravo na primanje nagrade tek nakon pisanog odobrenja njegovog/njezinog roditelja odnosno staratelja. Dobitnik nagrada pristaje da mu se ime, fotografija i snimljeni materijal koristi u promidžbene svrhe PrireĎivača putem svih medija bez naknade. Članak 22.


Sve obveze PrireĎivača prema dobitniku nagrade prestaju trenutkom preuzimanja nagrade od strane dobitnika ili njegovog roditelja odnosno staratelja, ukoliko se radi o dobitniku iz Čl. 21., st. 2. i 3. ovih Pravila. Članak 23. PrireĎivač može prekinuti Nagradnu igru samo uslijed nastupa više sile ili okolnosti koje se nisu mogle predvidjeti, izbjeći ili otkloniti i na koje se nije moglo utjecati ili u slučaju izraženih gospodarskih poremećaja na tržištu ili kod PrireĎivača. PrireĎivač će o prekidu obavijestiti javnost putem medija iz Čl. 25. ovih Pravila. Članak 24. Sudjelovanjem u Nagradnoj igri svaki sudionik prihvaća prava i obveze iz ovih Pravila. U slučaju spora izmeĎu sudionika Nagradne igre i PrireĎivača ugovara se nadležnost stvarno nadležnog suda u Zagrebu. Članak 25. Ova Pravila objavit će se prije početka Nagradne igre na www.ledo.hr te www.pazljivolizite.com , te će biti dostupna na navedenim lokacijama za cijelo vrijeme trajanja Nagradne igre. Rezultat izvlačenja Nagradne igre biti će dostupan na www.ledo.hr te www.pazljivolizite.com, u roku od 5 radnih dana od izvlačenja. Članak 26. U skladu sa člankom 12. Statuta LEDO d.d. Zagreb, ova Pravila potpisuje predsjednik Uprave Društva. PrireĎivač si pridržava pravo tumačenja ovih Pravila i to putem svoje Komisije, zadužene za provedbu ovih Pravila, a koju imenuje predsjednik Uprave Društva. Sudionici Nagradne igre sudjelovanjem pristaju na pravo PrireĎivača na tumačenje ovih Pravila te prihvaćaju takvo tumačenje koje će po potrebi izdati Komisija PrireĎivača navedena u st. 1. ovog članka. KLASA: UP/I- 460-02/10-01/243, Ur.Broj: 513-07-21-07/10-2, Zagreb, 12. travanj 2010. U Zagrebu, 13.4.2010. godine. PREDSJEDNIK UPRAVE Mr.sc.Tomislav Kitonić

www.pazljivolizite.com  
www.pazljivolizite.com  

www.pazljivolizite.com

Advertisement