Page 1

Pravila nagradne igre “VITAMINCUP u Plodinama” Temeljem članka 69. Zakona o priređivanju igara na sreću (N.N. 87/09) i članka 1. Pravilnika o priređivanju nagradnih igara (N.N. 8/10), Rauch Croatia d.o.o., Samoborska cesta 266, Zagreb (dalje u tekstu: Prirenivač) donosi uz suglasnost Ministarstva financija slijedeće: Zagreb, 20. studeni 2012. KLASA: UP/I-460-02/12-01/907 URBROJ: 513-07-21-07/12-2 Članak 1. ORGANIZATOR Priređivač nagradne igre je društvo, Rauch Croatia d.o.o., Samoborska cesta 266, iz Zagreba, MB 01526855, OIB 78897397079, djelatnost:15320 (1032), Proizvodnja sokova od voća i povrća. Članak 2. SVRHA NAGRADNE IGRE Ovim Pravilima Priređivač definira sudjelovanje u nagradnoj igri pod nazivom “Vitamincupu Plodinama” (dalje u tekstu: igra), u cilju promidžbe priređivača te unapređenja i prodaje proizvoda u svim prodajnim mjestima. Članak 3. PODRUČJE I VRIJEME ODVIJANJA NAGRADNE IGRE Nagradna igra počinje 01.12.2012. i traje do 28.12.2012., a odnosi se na kupovinu ukupno 2 litre Happy day bilo kojeg soka u prodavaonicama Plodina d.d. na području cijele Republike Hrvatske. Članak 4. PRAVO SUDJELOVANJA Pravo sudjelovanja u nagradnoj igri imaju svi granani – fizičke osobe, državljani Republike Hrvatske, osim zaposlenika tvrtke Priređivača i svih trgovačkih društava partnera Priređivača koji su surađivali u pripremi nagradne igre, kao i članova njihovih užih obitelji. Sudjelovanjem u ovoj nagradnoj igri, sudionik - dobitnik nagrade, dopušta organizatoru korištenje i objavljivanje u tiskanom, zvučnom, slikovnom i video materijalu njegovih osobnih podataka: ime, prezime, adresa, slika, video materijal i sl. Sudjelovanjem u nagradnoj igri sudionici daju svoju suglasnost Priređivaču na prikupljanje i obrađivanje njihovih osobnih podataka u svrhe predviđene ovim Pravilima nagradne igre. Članak 5. SUGLASNOST S PRAVILIMA Sudionici koji sudjeluju u igri nemaju pravo zahtijevati druge nagrade ili nagrade u većim količinama od onih koje su navedene u ovim Pravilima. Nagrade se ne mogu zamijeniti za novac. Sudjelujući u ovoj igri, Sudionici prihvaćaju ova Pravila. Članak 6. NAČIN SUDJELOVANJA U NAGRADNOJ IGRI I NAGRADE Način sudjelovanja: Kupovinom ukupno 2 litre bilo kojeg pakiranja i okusa Happy day proizvoda, posjetitelj kupac u Plodinama, ima pravo sudjelovanja u SMS nagradnoj igri na način da putem kratkog broja 60 020 pošalje SMS poruku sljedećeg sadržaja: RAUCH


Broj računa Ime i prezime Adresa i mjesto stanovanja Na primjer: RAUCH 1970 Ivo Ivić Samoborska cesta 266, Zagreb Cijena slanja SMS poruke iznosi 2,40 (PDV uključen u cijenu). Nagrade: Po završetku nagradne igre 28.12.2012. sa svim pristiglim porukama do 12 sati, a na temelju nasumičnog odabira dobitnika kompjuterskim sustavom, dodjeljuju se slijedeće nagrade: 8 x voucher za skijaški aranžman s 4 zvjezdice u Sextneru u Italiji (3 noćenja za dvije osobe) Voucher vrijedi do 31.12.2013. Uključen voucher za 2 skijaške karte za tri dana. Troškovi prijevoza nisu uključeni. Pojedinačna vrijednost skijaškog aranžmana iznosi 7.454,32 kn. Ukupna vrijednost nagradnog fonda iznosi 59.634,56 kn. Izvlačenje dobitnika održat će se 28.12.2012. (u 13 sati) u službenom sjedištu davatelja usluge Hi-tech kreativna radionica d.o.o., Gudulićeva 45, Zagreb. Ispravnost izvlačenja nadgledat će komisija sastavljena od tri predstavnika koje imenuje direktor Priređivača. O toku izvlačenja vodit će se zapisnik. U slučaju da se u nagradnu igru uključi manji broj sudionika od broja nagrada koje su predviđene nagradnim fondom, dodijelit će se onoliko nagrada koliko je u nagradnoj igri sudjelovalo sudionika. Ukoliko se prilikom izvlačenja slučajnim odabirom izvuče ista osoba 2 (dva) puta, nema pravo na istu nagradu 2 (dva) puta. Nepodijeljene nagrade biti će prodane na javnom natječaju, a sredstva ostvarena prodajom uplaćena u korist državnog proračuna. Prilikom preuzimanja nagrade dobirnik mora predočiti original račun na kojem je naznačena kupnja Happy day proizvoda i potpisati izjavu o preuzimanju nagrade, čime prestaju sve obveze Organizatora prema dobitniku. Članak 7. Priređivač se obavezuje 5% (pet posto) utvrđene vrijednosti nagradnog fonda uplatiti u korist Crvenog križa. Članak 8. POREZI Dobitnik ne snosi nikakve poreze, pristojbe ili davanja izravno povezana s nagradama. Članak 9. MALOLJETNICI


Maloljetnik može postati dobitnik i preuzeti nagradu pod uvjetima odrenenima zakonom i pod uvjetom da njegovi skrbnici prihvate takve nagrade i postupe u skladu s pravilima ove Nagradne igre. Članak 10. U SLUČAJU SPORA U slučaju spora izmenu Organizatora i sudionika nagradne igre nadležan je sud u Zagrebu. Članak 11. OBJAVA PRAVILA NAGRADNE IGRE Pravila nagradne igre uz navonenje klase, Urudžbenog broja i datuma izdavanja suglasnosti Ministarstva Financija RH bit će objavljena prije početka same nagradne igre na web stranici www.rauch.cc/hr Članak 12. OBJAVA DOBITNIKA Obavijest o izvučenim dobitnicima bit će objavljena na službenoj internet stranici www.rauch.cc/hr Dobitnici će biti obaviješteni telefonom o dobitku nagrade u roku od dva (2) dana nakon izvlačenja, te pisanim putem u roku od osam (8) dana od dana izvlačenja. Sudjelovanjem u ovoj nagradnoj igri dobitnik pristaje da se javno objavi njegovo ime i prezime, adresa i mjesto stanovanja. U slučaju da Priređivač nagradne igre nije uspio kontaktirati dobitnika nagrade, pokušati će ga kontaktirati u roku od trideset (30) dana od nagradnog izvlačenja na broj telefona, kao i pisanim putem. Članak 13. PREKID NAGRADNE IGRE Nagradna igra može biti prekinuta jedino u slučaju više sile, odnosno, ako zbog bilo kojeg razloga nagradna igra ne može biti provedena prema planu zbog, uključujući ali ne i ograničavajući se na, kompjuterskih virusa, neovlaštenih radnji, neautoriziranih intervencija, prijevara, tehničkih poteškoća ili bilo kojih drugih slučajeva koji su izvan kontrole Priređivača te koji utječu na administraciju, sigurnost, poštenje, integritet ili pravilno provonenje nagradne igre. Članak 14. PREUZIMANJE NAGRADE Nagradu će dobitnik preuzeti osobno u dogovoru sa Priređivačem, a preuzimanjem nagrada prestaju sve daljnje obveze Priređivača prema dobitniku. Nakon obavještavanja dobitnika nagrade moraju biti preuzete u zakonski predvinenom roku, a sukladno članku 15. Pravilnika o priređivanju nagradnih igara. Ukoliko dobitnik ne preuzme nagradu u navedenom roku gubi pravo na istu. U Zagrebu, 16.11.2012. RAUCH Croatia d.o.o.

VITAMINCUP u Plodinama  
VITAMINCUP u Plodinama  

VITAMINCUP u Plodinama