Page 1

Temeljem odredbi članka 69. Zakona o igrama na sreću i (Narodne novine broj 87/09) MGP d.o.o., Banjavčićeva 22, Zagreb, uz suglasnost Ministarstva financija (klasa: KLASA:UP/I-460-02/11-01/701, URBROJ:513-07-21-07/11-2, Zagreb, 21.rujna 2011.), donosi sljedeća PRAVILA NAGRADNE IGRE „Velika nagradna igra Pampersa i Metro-a“ 1.

Priređivač nagradne igre

2. Organizator nagradne igre pod nazivom „Velika nagradna igra Pampersa i Metro-a“ je tvrtka P&G d.o.o. Bani 110, 10010 Zagreb ( OIB: OIB:25107893471 ).Nagradnu igru u ime Organizatora provodi Administrator MPG d.o.o., Banjavčićeva 22, Zagreb, OIB:35677542029. Temeljem ugovorene usluge za SMS nagradnu igru s davateljem usluge IT Jedan d.o.o. osiguran je SMS broj za slanje SMS poruka. 3.

Svrha priređivanja nagradne igre

3.1. Nagradna igra priređuje se s ciljem promidžbe prodaje Pampers proizvoda u veleprodajnim centrima METRO Cash&Carry d.o.o. (dalje: METRO) 4.

Mjesto i vrijeme održavanja nagradne igre

4.1. Nagradna igra se priređuje na teritoriju Republike Hrvatske u svim veleprodajnim centrima METRO-a (METRO VPC Jankomir, Jankomir 31, 10000 Zagreb, METRO VPC Sesvete, Slavonska avenija 71, 10360 Sesvete, METRO VPC Rijeka-Čavle, Cernik bb, 51219 Čavle, METRO VPC Zadar-Murvica, Put Murvica bb, 23241 Murvica, METRO VPC Split-Dugopolje, Podi bb, 21204 Dugopolje, METRO VPC Osijek, Kneza Trpimira 28, 31000 Osijek) i to u razdoblju od 01.10.2011. do zaključno 31.10.2011. godine. 5. 5.1.

Fond nagrada i pojedinačna vrijednost nagrada Nagradni fond i vrijednost nagrada jest kako slijedi:

Glavna nagrada ( izvlačimo na kraju nagradne igre): 1 x godišnja zaliha Pampers Pelena* ( 25 x Giant Pack 4 ) pojedinačne vrijednosti sa PDV-om 3.122,50 kn ; total 3.122,50 kn;*godišnja zaliha se računa na bazi potrošnje 6 pelena dnevno Utješne nagrade ( izvlačimo svaki dan 1 dobitnika po navedenom redoslijedu): 15 x šator Pricess pojedinačne vrijednosti sa PDV-om 50,00 kn ; total 750,00 kn; 16 x šator Thomas pojedinačne vrijednosti sa PDV-om 50,00 kn ; total 800,00 kn; Ukupna vrijednost nagradnog fonda igre iznosi 4.672,50 kuna sa uključenim PDV-om.


6.

Uvjeti za sudjelovanje u nagradnoj igri

6.1. U nagradnoj igri imaju pravo sudjelovati svi subjekti koji su temeljem činjenice da obavljaju gospodarsku djelatnost s METRO-om sklopili odgovarajući ugovor te im je izdana jedna ili više stalnih METRO iskaznica za kupnju (dalje: Kupac ili Kupci) i koji u razdoblju iz članka 3. ovih Pravila jednom kupnjom, tj. plaćanjem jednog računa kupe najmanje jedne pelene Pampers i pošalju SMS slijedećeg sadržaja na broj 60060: pampers, broj računa, naziv tvrtke, ime i prezime nositelja kartice, adresa i grad, datum rođenja Npr; pampers, 123-45679991, OBLAK d.o.o., Zeljka Babic, Javorova 5, Zagreb, 01.02.1980. U igri ne mogu sudjelovati radnici METRO-a, Organizatora, Administartora ni članovi njihovih obitelji (bračni drug, djeca, roditelji, braća i sestre). U nagradnom izvlačenju sudjelovati će sve SMS prijave koje pristignu Administratoru s datumom slanja najkasnije 31.10.2011. Cijena slanja SMS poruke iznosi 2,40 kn (PDV uključen u cijenu). Originalni račun, kao dokaz o kupovini potrebno je sačuvati do kraja nagradne igre te predočiti pri podizanju nagrade.U nagradnoj igri svaki kupac može sudjelovati neograničen broj puta, ali može osvojiti samo jednu nagradu za koju je izvučen prvi put. U slučaju da jedna osoba bude izvučena više od jednog puta, imat će pravo na nagradu za koju je izvučena prvi puta i više neće imati pravo na nagradu u ovoj nagradnoj igri.Po jednom računu je moguće poslati samo 1 prijavu. Jedna osoba može poslati neograničeni broj prijava, ali sa različitim brojem računa. U finalnom izvlačenju sudjeluju sve prijave te nagradu može osvojiti osoba koja je već dobila nagradu ali sa različitim brojem računa. Izvlačenje nagrada 6.2. Izvlačenje nagrada je javno i održat će se u prostorijama Administratora MPG d.o.o. (Banjavčićeva 22, 10000 Zagreb). Izvlačenja za utješne nagrade održat će se svaki dan počevši od 02.10. za prethodni dan do zaključno sa 01.11.2011. za prethodni dan. Izvlačenje glavne nagrade održat će se 04.11.2011.god. U izvlačenju nagrada sudjeluju oni Kupci koji su ispunili uvjete iz čl. 5. i time postali sudionici ove nagradne igre. 6.3. Ispravnost dnevnih izvlačenja nadgledat će tročlana komisija, a na izlačenju za glavnu nagradu bit će prisutan i javni bilježnik. O tijeku izvlačenja vodi se odgovarajući zapisnik.Nagrade se izvlače na temelju nasumičnog odabira dobitnika kompjuterskim sustavom. Svaki dan izvlačimo jednog dobitnika utješne nagrade, a na kraju od svih pristiglih prijava sudionika izvlačimo dobitnika glavne nagrade. U izvlačenju će sudjelovati sve važeće SMS prijave primljene unutar perioda trajanja nagradne igre, a koje udovoljavaju uvjetima važećih pravila igre. 6.4. Ako se u nagradnu igru uključi manje sudionika od broja nagrada koje su predviđene nagradnim fondom, u izvlačenju sudjeluju i sudionici koji su već dobili nagrade ( osoba koja je već izvučena kao dobitnik može dobiti nagradu ali sa različitim brojem računa), sve dok se nagradni fond ne podijeli u cijelosti.S viškom nagrada postupit će se sukladno propisima. 7.

Način objave rezultata izvlačenja dobitnika


7.1. Nazivi Kupaca dobitnika nagrada bit će objavljeni na Internet stranicama METRO-a (www.metro-cc.hr) i www.mpg.hr najkasnije u roku od petnaest dana od izvlačenja glavne nagrade. 8.

Rok i način preuzimanja nagrada

8.1. Dobitnika će o dobitku obavijestiti Administrator usmeno i pismeno u roku od 8 dana od dana izvlačenja kako bi se ugovorili detalji preuzimanja nagrade i prikupili potrebni podaci za izdavanje nagrade. Dobitnik ostvaruje pravo na nagradu tek nakon uvida u valjani račun koji je izvučen u protivnom gubi pravo na nagradu. 8.2. Kupci dobitnici nagrada dužni su nagrade preuzeti najkasnije u roku od 30 dana od dana objave rezultata izvlačenja na internet stranici www.mpg.hr Nagrade će se Kupcima dobitnicima dostaviti putem dostavne službe. 8.3. Nagrade će se predati isključivo dobitnicima, tj. Kupcima fizičkim osobama, odnosno osobama ovlaštenima za zastupanje Kupaca pravnih osoba, uz predočenje osobne iskaznice i aktualnog izvatka iz odgovarajućeg registra. Umjesto dobitniku neposredno, nagrada se može predati i osobi koju je Kupac dobitnik pisanom punomoći ovlastio za preuzimanje nagrade, ako je na punomoći potpis Kupca dobitnika fizičke osobe, odnosno osobe ovlaštene za zastupanje Kupca dobitnika pravne osobe, ovjeren od javnog bilježnika, pod uvjetom da se punomoćnik METRO-u legitimira izvornikom te punomoći i osobnom iskaznicom. 8.4. Kupci dobitnici koji ne preuzmu svoje nagrade u navedenom roku, pisano će biti obaviješteni da nagradu mogu podići u dodatnom roku od 15 dana. 8.5. Kao dokaz preuzimanja nagrade Administrator će koristiti potpisanu potvrdu o preuzimanju nagrade, a u slučaju da dobitnik ne pošalje potpisanu potvrdu (putem fax-a ili pošte) Administrator će koristiti poštansku povratnicu i dostavnu prijevoznicu kao dokaz. 8.6. Nagrade se ne mogu zamijeniti za drugu robu, usluge ili za gotovinu, ali su prenosive poštivajući uvijete iz članka 6 ovih Pravila. 8.7. U trenutku potpisa zapisnika o preuzimanju nagrade, ili pak istekom dodatnog roka za preuzimanje nagrade, prestaju sve obveze i odgovornosti Organizatora prema Kupcu dobitniku. Nagradni fond u vrijednosti većoj od 5.000,00 kuna, a koji nakon završetka nagradne igre nije podijeljen, Organizator je dužan prodati na javnom natječaju i sredstva ostvarena prodajom uplatiti u državni proračun u roku od 90 dana od dana isteka roka za podizanje nagrada. 8.8. Organizator je dužan u roku osam dana nakon isteka roka za podizanje nagrada Ministarstvu financija dostaviti podatke o dobitnicima nagrada vrjednijih od 5.000,00 kuna, naziv i vrijednost nagrade, te dokaz o preuzimanju nagrade. 9. Slanjem SMS prijave u nagradnoj igri sudionici su izričito suglasni da Organizator kao voditelj zbirke osobnih podataka (Data Controller) i Administrator kao izabrani Administrator baze podataka od strane Organizatora, mogu koristiti i procesirati podatke u svrhu provođenja nagradne igre. Organizator će čuvati osobne podatke sudionika nagradne igre slijedećih 120 dana od dana završetka nagradne igre nakon čega će podaci biti uništeni. Voditelj zbirke osobnih podataka kao i Administrator rukovati će podacima prema standardima koje propisuje zakon o čuvanju osobnih


podataka.Podnošenje podataka za ovu nagradnu igru je dobrovoljno. U slučaju ako sudionik smatra da je obrada baze podataka u suprotnosti sa zaštitom njegove privatnosti ili u suprotnosti sa zakonom, može se obratiti Organizatoru ili Agenciji za zaštitu osobnih podataka i zatražiti objašnjenje.Voditelj zbirke osobnih podataka neće otkriti ili ustupiti podatke trećim osobama, osim Administratoru. Izvučeni dobitnici u nagradnoj igri izričito su suglasni da Organizator može koristiti njihovo ime i adresu (navodeći samo grad) u svezi primopredaje nagrade u člancima i reportažama bez ikakvih nadoknada u svrhu javne obavijesti o rezultatima nagradnog izvlačenja. 10. Završne odredbe 10.1. Sudjelovanjem u nagradnoj igri Kupac sudionik u cijelosti prihvaća obveze i prava iz ovih Pravila. Sudjelovanjem u ovoj nagradnoj igri Kupac je suglasan da se, ako postane dobitnik koje nagrade, njegovo ime i prezime i fotografija, odnosno tvrtka i logotip, mogu javno koristiti od strane METRO-a bez naknade, i to u tiskovnom, zvučnom, slikovnom, video ili drugom pogodnom materijalu u promotivne svrhe. 10.2. Organizator snosi troškove nabave i čuvanja nagrada do predaje Kupcu dobitniku, uključujući porez i carinu za područje Republike Hrvatske. 10.3. Administrator nagradne igre obvezuje se prije početka nagradne igre uplatiti Crvenom križu 5 % od ukupne vrijednosti nagrade. 10.4. Nagradna igra može se prekinuti samo u slučaju da nastupe okolnosti za koje priređivač nije odgovoran, odnosno koje nije mogao spriječiti, otkloniti ili izbjeći. Sudionici će o prekidu nagradne igre biti obaviješteni putem dnevnog tiska. 10.5. Organizator ili bilo koje poduzeće angažirano od strane Organizatora za izvršenje nagradne igre ne preuzimaju odgovornosti i otklanjaju bilo kakvu vrstu odštete ili nadoknade u vezi troškova, oštećenja ili gubitka nastalog zbog kašnjenja radi nedostatka u provedbi nagradne igre, te tijekom sudjelovanja u nagradnoj igri. 10.6. Organizator ne preuzima nikakvu odgovornost za gubitak pošiljaka poslanih poštom. 10.7. Organizator neće podijeliti nikakve dodatne nagrade osim navedenih u ovim pravilima. 10.8. U slučaju spora između Organizatora i sudionika nagradne igre mjesno i stvarno je nadležan Općinski sud u Zagrebu. 10.9. Ova Pravila primjenjuju se od objave na internet stranici www.mpg.hr . U Zagrebu,01.10.2011. Procter & Gamble d.o.o. za trgovinu Organizator

Velika nagradna igra Pampersa i Metro-a  

Velika nagradna igra Pampersa i Metro-a

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you