Page 1

PRAVILA NAGRADNE IGRE  “Uz Gillette Venus osvoji Vespu!”  Svrha ovih pravila je osigurati jednakost za sve sudionike te jednake mogućnosti za osvajanje nagrada nakon  ispunjavanja uvjeta navedenih u pravilima.  Članak 1 – Organizator  Organizator i voditelj zbirke osobnih podataka nagradne igre  “Uz Gillette Venus osvoji Vespu!”  (u nastavku  «igra») je Procter & Gamble d.o.o. za trgovinu (sjedište: Bani 110, 10010 Zagreb, OIB:25107893471) dalje u  tekstu „Organizator“.  Nagradnu igru provodi, i sve osobne podatke obrađuje u ime organizatora, MPG d.o.o. (sjedište: Banjavčićeva 22,  10000 Zagreb, OIB:35677542029) dalje u tekstu „Administrator“ nagradne igre.  Temeljem ugovorene usluge za SMS nagradnu igru s davateljem usluge MOBITEL MEDIA d.o.o., Palmotićeva  80/II, 10000 Zagreb, OIB:84873605417, (u daljnjem tekstu: MOBITEL MEDIA) osiguran je SMS broj za slanje  SMS poruka.  Svrha nagradne igre je promidžba robne marke Gillette Venus.  Članak 2 – Sudionici nagradne igre  Sudionici   igre   (u   nastavku   «sudionik»)   mogu   biti   sve   punoljetne   fizičke   osobe   hrvatski   državljani,   sa   stalnim  prebivalištem u Hrvatskoj koji ispunjavaju uvjete igre. U nagradnoj igri ne mogu sudjelovati djelatnici, vlasnici i  uprava Organizatora, Administratora i ostalih poduzeća uključenih u nagradnu igru, kao ni njihovi rođaci.  Članak 3 – Trajanje nagradne igre  Trajanje nagradne igre: 26.04. 00:00:01 ­ 24.05.2012. 23:59:59  Članak 4 – Procedura i uvjeti sudjelovanja u nagradnoj igri  Način sudjelovanja:  Nagradna igra vezana je uz kupovinu proizvoda. U nagradnoj igri mogu sudjelovati svi sudionici koji kupe bilo koji  sistemski   brijač   Gillette   Venus   ili   Gillette   Venus   patrone   (u   daljnjem   tekstu:   „Proizvod”)   u   dm­drogerie   markt  prodavaonicama na području Republike Hrvatske tijekom trajanja nagradne igre.  Za sudjelovanje u nagradnoj igri, sudionici nakon kupovine Proizvoda trebaju: poslati SMS poruku slijedećeg  sadržaja na broj 60221:  gillette, broj računa, ime i prezime, adresa i grad, datum rođenja Npr; gillette, 9021, Zeljka Babic, Javorova 5, Zagreb, 01.02.1980.  U nagradnom izvlačenju sudjelovat će sve SMS prijave koje pristignu Administratoru s datumom slanja najkasnije  24.05.2012. 23:59:59  Cijena slanja SMS poruke iznosi 2,40 kn (PDV uključen u cijenu).  Originalni račun, kao dokaz o kupovini potrebno je sačuvati do kraja nagradne igre te predočiti pri podizanju  nagrade. Po  jednom računu  je moguće  poslati samo  1 prijavu.  Jedna osoba  može poslati  neograničeni broj  prijava, ali s različitim brojem računa. 


Članak 5 – Izvlačenje  Izvlačenje   dobitnika   održat   će   se  29.05.2012.   u   11h,  u   službenom   sjedištu   Administratora   (MPG   d.o.o.,  Banjavčićeva   22,   10   000   Zagreb)   te   će   se   obaviti   na   temelju   nasumičnog   odabira   dobitnika   kompjuterskim  sustavom pod nadzorom javnog bilježnika i tročlane komisije za izvlačenje. U izvlačenju će sudjelovati sve važeće  SMS prijave primljene unutar perioda trajanja nagradne igre, a koje udovoljavaju uvjetima važećih pravila igre.  Nagradni fond u vrijednosti većoj od 5.000,00 kuna koji nakon završetka nagradne igre (nakon isteka roka za  podizanje nagrada) nije podijeljen, bit  će prodan na javnom natječaju, a sredstva ostvarena prodajom bit  će  uplaćena u državni proračun u roku od 90 dana od dana isteka roka za podizanje nagrada.  Članak 6 – Nagrade  3 x Piaggio Vespa S 50  Vrijednost jedne nagrade: 17.300,00 kn ,ukupna vrijednost 51.900,00 kn (PDV uključen)  10 x Olay skin care poklon paket  Vrijednost jedne nagrade: 372,50 kn, ukupna vrijednost 3.725,00 kn (PDV uključen)  Ukupna vrijednost nagradnog fonda: 55.625,00 kn (PDV uključen)  Nagrade nije moguće zamijeniti za novčanu protuvrijednost, ali su prenosive uz poštivanje uvjeta sudjelovanja iz  Članka 2. ovih Pravila.  Članak 7 – Dostava i isporuka nagrada  Dobitnici će surađivati s Organizatorom i Administratorom u svrhu predaje nagrada i administriranja sve potrebne  dokumentacije. Dobitnike će o dobitku obavijestiti Administrator usmeno i pismeno u roku od 8 dana od dana  izvlačenja   kako   bi   se   ugovorili   detalji   preuzimanja   nagrada   i   prikupili   potrebni   podaci   za   izdavanje  nagrada.Dobitnik ostvaruje pravo na nagradu tek nakon uvida u valjani račun koji je izvučen u protivnom gubi  pravo na nagradu.Organizator će osigurati nagrade, te će ispuniti sve zakonske obaveze vezane uz iste. Nagrade  će biti dostavljene od strane Administratora u roku od 30 dana od datuma izvlačenja. U slučaju da se nagrade  vrate u sjedište Administratora, dobitnik može nagradu preuzeti u roku od 10 dana od dana kada je nagrada  vraćena   Administratoru.   Kao   dokaz   preuzimanja   nagrade   Administrator   će   koristiti   potpisanu   potvrdu   o  preuzimanju nagrade, a u slučaju da dobitnik ne pošalje potpisanu potvrdu (putem faxa ili pošte) Administrator će  koristiti poštansku povratnicu i dostavnu prijevoznicu kao dokaz.Po isteku gore navedenih rokova, Administrator  će putem zapisnika utvrditi broj i vrijednost nagrada koje nisu preuzete te će u slučaju da vrijednost nepodjeljenih  pojedinačnih nagrada prelazi 5.000 kn (pettisuća kuna) postupiti u skladu sa Zakonom o priređivanju igara na  sreću i nagradnih igara (Čl.67, točka 6.).  Članak 8 ­ Porezi  Administrator   nagradne   igre   obvezuje   se   prije   početka   nagradne   igre   uplatiti   Crvenom   križu   5%   od   ukupne  vrijednosti nagrade. Dobitnici nagrada nisu dužni platiti nikakve poreze na nagrade.  Članak 9 – Objava nagradne igre  Administrator   igre   obvezan   je   objaviti   ova   pravila   na   www.mpg.hr   prije   početka   nagradne   igre,   kao   i   datum  izdavanja i broj dozvole dobivene od Ministarstva financija. Nagradna igra odobrena je od Ministarstva financija  pod brojem:  KLASA: UP/I­ 460­02/12­01/283 URBROJ: 513­07­21­07/12­2 Zagreb, 12.travnja 2012. 


Imena dobitnika bit će objavljena na www.mpg.hr u roku od 15 dana od dana izvlačenja dobitnika.  Pravila nagradne igre “Uz Gillette Venus osvoji Vespu!” dostupna su na adresi Administratora ( www.mpg.hr , te  na   telefonskom   broju   01/6064657   svakim   radnim   danom   09­17h).   Nagradna   igra   je   organizirana   na   svim  prodajnim mjestima dm­drogerie markt na području Republike Hrvatske.  Članak 10 – Obrada podataka  Slanjem SMS prijave u nagradnoj igri sudionici su izričito suglasni da Organizator kao voditelj zbirke osobnih  podataka (Data  Controller) i  Administrator kao  izabrani Administrator  baze podataka  od strane  Organizatora,  mogu koristiti i procesirati podatke u svrhu provođenja nagradne igre. Organizator  će  čuvati osobne podatke  sudionika nagradne igre slijedećih 120 dana od dana završetka nagradne igre nakon čega će podaci biti uništeni.  Voditelj zbirke osobnih podataka kao i Administrator obrađivat  će podatke prema standardima koje propisuje  Zakon o čuvanju osobnih podataka. Podnošenje podataka za ovu nagradnu igru je dobrovoljno. U slučaju ako  sudionik smatra da je obrada baze podataka u suprotnosti sa zaštitom njegove privatnosti ili u suprotnosti sa  zakonom, može se obratiti Organizatoru ili Agenciji za zaštitu osobnih podataka i zatražiti objašnjenje.Voditelj  baze osobnih podataka neće otkriti ili ustupiti podatke trećim osobama, osim Administratoru. Izvučeni dobitnici u  nagradnoj igri izričito su suglasni da Organizator može koristiti njihovo ime i adresu (navodeći samo grad) u vezi  primopredaje nagrade u člancima i reportažama bez ikakvih nadoknada u svrhu javne obavijesti o rezultatima  nagradnog izvlačenja.  Članak 11 – Opće odredbe  Sudionici,   sudjelujući   u   nagradnoj   igri   su   potpuno   svjesni   odredbi   navedenih   u   ovim   Pravilima.   Sudionici   u  nagradnoj   igri   imaju   obvezu   poštovati   i   pridržavati   se   odredbi   navedenih   u   ovim   Pravilima   te   pristaju   njih.  Organizator ima pravo otkazati ili prekinuti nagradnu igru u slučaju više sile.  Organizator ili bilo koje poduzeće  angažirano od strane Organizatora za izvršenje nagradne igre ne preuzimaju odgovornosti i isključeno je od bilo  kakve naknade štete tijekom sudjelovanja u nagradnoj igri. Dobitnik snosi potpunu i samostalnu odgovornost za  korištenje nagrade, Organizator i Administrator su isključeni obveze bez obzira na bilo kakve osobne povrede ili  greške koje je dobitnik ili bilo koja treća osoba napravila prilikom iskorištenja nagrade. Ne podliježe Zakonu.  Organizator ili bilo koje poduzeće angažirano od strane Organizatora za izvršenje nagradne igre ne preuzimaju  odgovornost i otklanjaju bilo kakvu vrstu odštete ili nadoknade u vezi troškova, oštećenja ili gubitka nastalog zbog  kašnjenja radi nedostatka u provedbi nagradne igre, te tijekom sudjelovanja u nagradnoj igri.  Organizator ne  preuzima nikakvu odgovornost za gubitak pošiljaka poslanih poštom.Organizator neće podijeliti nikakve dodatne  nagrade osim navedenih u ovim pravilima.  Gillette Venus je registrirana robna marka tvrtke Procter & Gamble.  Nakon 60 dana od završetka nagradne igre Organizator neće primati nikakve pritužbe vezane uz nagradnu igru.  U slučaju pravnog spora između organizatora i sudionika nadležan je Općinski sud u Zagrebu.  U Zagrebu, 26.04.2012. Procter & Gamble d.o.o. za trgovinu Organizator 

Uz Gillette Venus osvoji Vespu  

Uz Gillette Venus osvoji Vespu

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you