Page 1

Na temelju odredbi članka 69. stavak 5. Zakona o igrama na sreću (Narodne novine 87/09) LEDO d.d. ZAGREB, Čavićeva 9, OIB: 87955947581 (u daljnjem tekstu Priređivač), donosi

P R A V I L A Nagradne igre "U sladoledu je spas" Članak 1. Po ovim Pravilima Priređivač priređuje Nagradnu igru pod nazivom "U sladoledu je spas" (u daljnjem tekstu: Nagradna igra). Članak 2. Svrha nagradne igre je ostvarivanje promidžbenih učinaka za proizvode LEDO d.d. Zagreb. Članak 3. Nagradna igra trajati će od 01.5.2010. godine do 01.09.2010..godine. Članak 4. U nagradnoj igri mogu sudjelovati svi građani – sudionici Nagradne igre, državljani Republike Hrvatske i to oni koji prihvaćaju Pravila nagradne igre koja će biti objavljena u dnevnom tisku, po odabiru Priređivača. U nagradnoj igri ne mogu sudjelovati djelatnici LEDA d.d. Zagreb i članovi njihove uže obitelji. Članak 5. U Nagradnoj igri sudjeluju sladoledi Priređivača i to svi sladoledi na štapiću s ugraviranim natpisom www.pazljivolizite.com te kodom sastavljenim od kombinacije brojeva i slova. Mehanizam sudjelovanja u Nagradnoj igri je sljedeći: sudionik koji sakupi bilo kojih 5 (pet) drvenih štapića Ledo sladoleda, s ugraviranim natpisom www.pazljivolizite.com te kodom sastavljenim od kombinacije brojeva i slova, treba na adresu Priređivača poslati omotnicu sa sakupljenim štapićima. Sve omotnice s točnim brojem štapića pristigle kod Priređivača sudjeluju u izvlačenjima za nagrade. Članak 6. Priređivač pridržava pravo da se u prodaji na tržištu nađu i proizvodi koji na štapićima nemaju elemenata Nagradne igre (bianco, s drugim simbolom ili simbolima), no samo štapići s ugraviranim natpisom www.pazljivolizite.com te kodom sastavljenim od kombinacije brojeva i slova, su predmet za sudjelovanje u nagradnoj igri. Natpis www.pazljivolizite.com i kodovi


koji su otisnuti na štapićima čine vizual štapića koji sudjeluju u ovoj nagradnoj igri, no kodovi služe za sudjelovanje u drugoj, odvojenoj nagradnoj igri koja nije predmet ovih pravila.

Primjeri takvih štapića prikazani su na Slici 1.

Slika 1. Kodovi ugravirani na štapićima se razlikuju na svakom štapiću odnosno niti jedan štapić, a koji sudjeluje u nagradnoj igri nema isti kod. Niti jedan drugi štapić koji ne zadovoljava uvjete iz ovog članka ne sudjeluje u nagradnoj igri.

Članak 7. Svaki sudionik može poslati neograničeni broj omotnica koje sadrže štapiće Ledo sladoleda. Omotnice sa štapićima, sukladno stavku 1. ovog članka ovih Pravila potrebno je poslati na sljedeću adresu: LEDO d.d. Zagreb, za Nagradnu igru "U sladoledu je spas" p.p. 444, 10002 ZAGREB, s točnim osobnim podacima (ime i prezime, adresa sa poštanskim brojem, kontakt telefonom) kako bi se sudioniku mogla dostaviti obavijest o uručenju nagrade. Članak 8. Nagradni fond predstavlja sljedeće nagrade: 11 x 50.000,00 Kn na American Express kartici - vrijednost nagrada ukupno 550.000,00 Kn 1 x 100.000,00 Kn na American Express kartici - vrijednost nagrade ukupno 100.000,00 Kn Članak 9. Priređivač će organizirati ukupno 12 izvlačenja dobitnika prema slijedećem rasporedu: 1. izvlačenje: 19.5.2010. Izvlači se nagrada od 50.000,00 Kn na American Express kartici 2. izvlačenje: 26.5.2010. Izvlači se nagrada od 50.000,00 Kn na American Express kartici


3. izvlačenje: 02.6.2010. Izvlači se nagrada od 50.000,00 Kn na American Express kartici 4. izvlačenje: 09.6.2010. Izvlači se nagrada od 50.000,00 Kn na American Express kartici 5. izvlačenje: 16.6.2010. Izvlači se nagrada od 50.000,00 Kn na American Express kartici 6. izvlačenje: 23.6.2010. Izvlači se nagrada od 50.000,00 Kn na American Express kartici 7. izvlačenje: 30.6.2010. Izvlači se nagrada od 50.000,00 Kn na American Express kartici 8. izvlačenje: 07.7.2010. Izvlači se nagrada od 50.000,00 Kn na American Express kartici 9. izvlačenje: 14.7.2010. Izvlači se nagrada od 50.000,00 Kn na American Express kartici 10. izvlačenje: 21.7.2010. Izvlači se nagrada od 50.000,00 Kn na American Express kartici 11. izvlačenje: 28.7.2010. Izvlači se nagrada od 50.000,00 Kn na American Express kartici 12. završno izvlačenje: 1.9.2010. Izvlači se nagrada od 100.000,00 Kn na American Express kartici

Izvlačenja nagrada održati će se uz prisutnost javnog bilježnika i Komisije. Izvlačenja će biti održana u poslovnim prostorima Priređivača ili na odvojenoj lokaciji, a čija će točna adresa pravovremeno biti objavljena na web stranicama priređivača. Izvlačenjem će se dodijeliti nagrade iz Čl. 8. Priređivač uzima u obzir omotnice sa štapićima pristigle u Ledo do najkasnije 24.00 sata prije svakog izvlačenja. Sve omotnice koje nisu izvučene u prijašnjem izvlačenju, sudjeluju u svim slijedećim izvlačenjima za nagrade. Članak 10. Ukupan fond nagrada iznosi 650.000,00 kn. Članak 11. Za dodjelu nagrada iz Čl.8. dobitniku jamči LEDO d.d. Zagreb. Članak 12. Rok u kojem se dobitnik mora javiti Priređivaču radi preuzimanja nagrade iznosi 30 dana od dana u kojem je obaviješten o činjenici da je osvojio nagradu. Ukoliko se dobitnik u gore navedenom roku iz st. 1. ovog članka nije javio Priređivaču, Priređivač će dobitnika ponovno u roku 8 dana obavijestiti o dobitku. Dobitnik je dužan u


naknadnom roku od 15 dana od dana primitka obavijesti javiti se Priređivaču radi preuzimanja nagrade, sukladno Pravilniku o priređivanju nagradnih igara (NN 8/2010). Ako dobitnik niti u naknadnom roku iz st. 2. ovog čl. Ne podigne nagradu, gubi pravo na istu, a Priređivač će popis nepodignutih nagrada dostaviti u Ministarstvo financija čl.15. st.3. Pravilnika o priređivanju nagradnih igara (NN 8/2010). Priređivać će u roku 8 dana nakon isteka roka za podizanje nagrada dostaviti Ministarstvo financija podatke o dobitnicima nagrada vrijednijih od 5.000,00 kn, naziv i vrijednost nagrade, te dokaz o preuzimanju nagrade čl. 16. Pravilnika o priređivanju nagradnih igara (NN 8/2010). Članak 13. Sudionici u Nagradnoj igri nemaju pravo zahtijevati drugačije nagrade ili u većim količinama od one predviđene ovim Pravilima. Nagrada se ne može zamijeniti za gotovinu. Članak 14. Predsjednik Uprave društva Ledo d.d. Zagreb imenovat će Komisiju koja se sastoji od tri člana te odrediti Javnog bilježnika, koji će pripremiti i kontrolirati tijek izvlačenja dobitka i o tome sačiniti zapisnik. Članak 15. Priređivač ni u kojem slučaju neće podijeliti više nagrada od onih koje su predviđene u fondu iz Čl.8. ovih Pravila. Poslani štapići, a nakon izvlačenja koverti, podložni su provjeri kod javnog bilježnika, a što utvrđuje Komisija iz Čl. 15. ovih Pravila. U slučaju da bilo koji od štapića nije štapić Priređivača Ledo d.d s ugraviranim natpisom www.pazljivolizite.com i pripadajućim kodom sastavljenim od kombinacije brojeva i slova, Komisija će o toj činjenici pismeno obavijestiti sudionika Nagradne igre, kao i o činjenici da štapić nije štapić koji daje pravo na nagradu. Članak 16. Dobitnik dobivenu nagradu iz Čl.8. ovih Pravila preuzima osobno. Kod preuzimanja nagrade dobitnik je dužan potvrditi svoj identitet svojom osobnom iskaznicom ili, u slučaju maloljetnosti osobe ili osobe s ograničenom ili oduzetom poslovnom sposobnošću, osobnom iskaznicom jednog roditelja ili staratelja uz predočenje rodnog lista ili rješenja o imenovanju za staratelja, te potpisati izjavu o primitku iste. Ukoliko je dobitnik nagrade maloljetna osoba, takva osoba ima pravo sudjelovati u nagradnoj igri jedino ukoliko roditelj ili staratelj maloljetnog dobitnika prihvati nagradu umjesto maloljetnog dobitnika, te ukoliko se slaže s Pravilima nagradne igre. Ukoliko je dobitnik nagrade osoba s ograničenom ili oduzetom poslovnom sposobnošću, takva osoba stječe pravo na primanje nagrade tek nakon pisanog odobrenja njegovog/njezinog roditelja odnosno staratelja. Dobitnik nagrada pristaje da mu se ime, fotografija i snimljeni materijal koristi u promidžbene svrhe Priređivača putem svih medija bez naknade. Članak 17.


Sve obveze Priređivača prema dobitniku nagrade prestaju trenutkom preuzimanja nagrade od strane dobitnika ili njegovog roditelja odnosno staratelja, ukoliko se radi o dobitniku iz Čl. 16., st. 2. i 3. ovih Pravila. Članak 18. Priređivač može prekinuti Nagradnu igru samo uslijed nastupa više sile ili okolnosti koje se nisu mogle predvidjeti, izbjeći ili otkloniti i na koje se nije moglo utjecati ili u slučaju izraženih gospodarskih poremećaja na tržištu ili kod Priređivača. Priređivač će o prekidu obavijestiti javnost putem medija iz Čl. 20. ovih Pravila. Članak 19. Sudjelovanjem u Nagradnoj igri svaki sudionik prihvaća prava i obveze iz ovih Pravila. U slučaju spora između sudionika Nagradne igre i Priređivača ugovara se nadležnost stvarno nadležnog suda u Zagrebu. Članak 20. Ova Pravila objavit će se prije početka Nagradne igre u Jutarnjem listu od 24.04.2010.godine. Pravila su dostupna i na www.ledo.hr za cijelo vrijeme trajanja Nagradne igre. Rezultati pojedinih izvlačenja nagradne igre biti će dostupni na www.ledo.hr, u roku od 5 radnih dana od svakog pojedinog izvlačenja. Skupni rezultati svih izvlačenja Nagradne igre biti će objavljeni u Jutarnjem listu od 4.09.2010. godine. Članak 21. U skladu sa člankom 12. Statuta LEDO d.d. Zagreb, ova Pravila potpisuje predsjednik Uprave Društva. Priređivač si pridržava pravo tumačenja ovih Pravila i to putem svoje Komisije, zadužene za provedbu ovih Pravila, a koju imenuje predsjednik Uprave Društva. Sudionici Nagradne igre sudjelovanjem pristaju na pravo Priređivača na tumačenje ovih Pravila te prihvaćaju takvo tumačenje koje će po potrebi izdati Komisija Priređivača navedena u st. 2. ovog članka.

U Zagrebu, 26.03.2010. godine. PREDSJEDNIK UPRAVE Mr.sc.Tomislav Kitonić

Ova Pravila odobrena su Rješenjem Ministarstva financija RH klasa: UP/I-460-02/10-01/213, Urbroj: 513-07-21-07/10-2 u Zagrebu, 31. ožujka 2010.g.

U sladoledu je spas_pravilnik  

U sladoledu je spas_pravilnik

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you