Page 1

Na temeljućuodredbi(NarodneZakonanovine igramabroj87/09)nasreiPravilnika o priređivanju nagradnih igara (Narodne novine broj 8/10), te suglasnosti Ministarstva financija, KLASA: UP/I- 46002/12-01/341 URBROJ: 513-07-21-07/12-2, Zagreb, 27. travnja 2012. Henkel Croatia d.o.o., Budmanijeva 1, Zagreb, OIB: 09730191730 kojegŽeljkozastupajuSmodlaka, predsjednik uprave i Mirna Tumpa, prokurist (u daljnjem tekstu: “Priređivač ”) donosića: sljede Pravila Fa sms nagradne igre „PRIPREMA, POZOR, FA!“ (u daljem tekstu: „Nagradna igra“) 1.

Svrhađiv njaprirenagradne igre:

Priređivačpriređuj e

promocijeđenja prodiunajepreproizvoda robne marke „Fa“. nacionalnoj razini.

nagradnu igru u cilju nacionalne Nagradna igra se organizira na

2.

Trajanje: Nagradna igražvaodrse u razdoblju od

3.

Pravila nagradne igre: Pravila nagradne igre uz navođenje klase, urudžbenog broja i datuma izdavanja odobrenja Ministarstva financija bitiće objavljena na Internet stranici www.hr.fa.com, priječetkaponagradnećbitividljivaigre,tijtekom cijelog trajanja nagradne igre sve do a na zahtjev ista se mogu dobiti na uvid u tvrtki Henkel Croatia d.o.o., Budmanijeva izvlačenja, 1, Zagreb.

4.

5.

15.05.2012. do 30.06.2012.

Pravo sudjelovanja u nagradnoj igri: Pravo na sudjelovanje u nagradnoj igri i pravo na nagradužavljaniimajuRepublikesvidrč niHrvatskesu. Iz sudjelovanja u nagradnoj igri isklju djelatnicištva“Henkeldru Croatia” i „Moj telekom“žnazaprikupljakojaje njeadleSMS društva poruka, članovitežih njihovobiteljih. Maloljetniciu mogu biti dobitnici nagrada i primiti osvojenu nagradu prema zakonom propisanim uvjetima tj. ukoliko su zakonski zastupnici maloljetnog dobitnika prihvatili nagradu umjesto maloljetnog dobitnika. Kako sudjelovati: Pravo na sudjelovanje u nagradnoj igri ostvaruje se kupnjom jednog, bilo kojeg „Fa“ proizvoda, osim krutih sapuna, za vrijeme trajanja nagradne igre na svim prodajnim mjestima u Republici Hrvatskoj na kojima se navedena robna marka distribuira i slanjem potpunog broja računa, te svog imena, prezimena i adrese putem SMS poruke na broj 60159 (npr. 47/02077499,čka5,ZagrebMaja Horvat, Plitvi ). Cijena poruke je 2,40 Kn u cijenu je uključenPDV . Dokaz o kupnji je račun kojićekupci dobiti na blagajni . Sudionici nagradne igre moraju do kraja čuvati račun te na zahtjev priređivača nagradne igre isti pokazati. Nikakvi drugi predmćbitićetiniprihvanekaodokaz o kupnji. Sudionici imaju priliku svakog dana osvojiti 1.000 kn na American Express kartici i 5 Fa poklon paketa, a u finalnomčenju izvla biti će izvučeni dobitnici 5 bicikala Nakamura. Jednaž sudjosobačenimlovatičunabrojems.neograni

mora bitičunuisklazana. na jednom ra slučaj u dačunaisti buderojraponovo poslan

Kupnja jednog Fa proizvoda Jedančužeabrojsemoposlatira samo jedanput. U od stranećpr ijavastešenosobe,bitiproglata

nžećomvačaju.U dačunasluisti

bude poslančitihosoba,dstranepravo razlina broj ra sudelovajećsamounagradnojsudionikigrikojeimatje prvi prijavio t akavčunabroj.Ukolikora sudionik prijavi nepotpun ili djelomičančuna,brojčenrajeizvukaoće dobitnik nagrade takav se dobitnik smatrati nevažećim pričunaprovjeri te mućedodjelitisene nagrada ra . 6.

Nagrade: Za nagradnuđujeseukupniigruutvrfon d nagrada kojeg u ćacijelosti osigurava i pla Henkel Croatia d.o.o. u iznosu od 72.777 kn. Nagrade nisu zamjenjive za novac.


7.

Fond nagrada za nagradnu igru sastoji se od: 47 x 1.000 kn na Amercan Express kartici 235 Fa poklon paketa pojedinačnevrednosti 34,80 HRK 5 bicikla marke Nakamura pojedinačnevrijednosti 3.519,92 HRK Rezultati a svih nagradaćeobjavljenibiti nakonšetkazavrnagradne igre na Izvlačenje: izvlačenj internet stranici www.hr.fa.com.


Izvlačenje dnevnih nagrada (1x1.000 kn na AMEX kartici i 5 x Fa poklon paket) odvijat će se svakog radnog dana u razdoblju trajanja nagradne igre u prostorijama Henkel Croatia d.o.o., slučajnim odabirom iz baze poslanih SMS poruka koje su prikupljene prethodnog dana, (npr. izvlačenje za prvi dan nagradne igre 15.05. ćebitorganizirano 16.05., a učenjeobzir za izvla ulaze sve ispravne poruke zaprimljene u periodu od 15.05. u 00:00:00 do 15.05. u 23:59:59). Učajusluda tijekom biločenjekojegne dana,bude za vrijeme trajanja nagradne igre za izvla valjanih prijava za sudjelovanje, nagrade za tajće dan biti pridodane izvlačenjućegsljededana teć e ćegsljedčeana prethodni dan. Jednomšteničun biti izvu i dobitnici i za raiskoriu , ali ulazičenjeu finalno izvlačenjuđenizadštavaodrense izvla za bicikl. poni bicikl marke Nakamura) Finalnočenjeizvlanagrada će se dana 02.07.2012 u (5x održati prostorijama Henkel Croatia d.o.o. Brojevi račun a pristigli poslije 30.06.2012. nemaju pravo sudjelovanja u nagradnoj igri. Priređiva č ne snosi odgovornost za evške ntualne gre i neispravnostđaja mobilnih ure . U slučajučenada izvuprijavažsvepodatkenesadr

iz točke 5. ovihžpogšnePrieavila ili da sadr

nerazumljivećsežćomćnevapodatke,bititečnaizvudrugasmatratprijav a

8.

.

Obavijest o dobitku i preuzimanju nagrade: Dobitnici će bitišteniobavije telefonski ili pismeno o dobitku u roku čodenja8 dana nakon izvla svakimčnodobitnikom. pojedina

. činNa

preuzimanja nagrade dogovoritćesesa

9.

Preuzimanje nagrade: Prilikom preuzimanja nagrade obavezno čititrebačunra predo na kojem je Fa proizvoda. Preuzimanjem nagrade prestaju sve obaveze čenanaznakupnja priređivač prema dobitniku. Dobitnik mora preuzeti nagradu u roku od 30 dana nakon primljene obavijesti o nagradičenjeuzosobnepredo iskaznice . S nagradama koje nisu preuzete u navedenom roku postupitćeseu skladu Zakonom o igrama na sreću (Narodne novine broj 87/09). sa

10.

Suglasnost s pravilima: Smatra se da se sudjelovanjem u nagradnoj igri sudionik definitivno obvezao na ova pravila nagradne igre,što je neopozivi uvjet za sudjelovanje u nagradnoj igri. Nagradna igra podliježžćojvazakonskoj regulativi Republike Hrvatske . Pravilačinjuvrijedpo iti nakonštoih od obri Ministarstvo Financija i budu objavljena na internet stranici www.hr.fa.com.

priređiva 11. Sudionici svojim sudjelovanjem u nagradnoj igri neopozivoćajuda prihvaje č ovlašten koristiti u reklamne svrhe njihovu fotografiju, ime, adresu te ostale podatke vezane za sudionika, a ako sudionik pobjedičenju,izvlaobvezan je dati svoju suglasnost i u pisanoj formi. 12. Sudjelovanjem u nagradnoj igri Sudionikđertakodaje suglasnost da p riređivačpohrani njegove osobne podatkeštitipodatakšetkusklnagradnedu.PosazavrZakonomigreta seo za

suglasnžećpiuovustsvakommo trenutku. po

13. Priređivač zžadrva pravo čsvomivomđenjuštiti,nahoiskljupprekinuti,čitiniili preina obustavitičitavunagradnu igru ako se nagradna igra ne bude mogla provesti iz razloga

više sile ,

uključujćizarazu č ra

nalnim virusom,šteni zahvat,bagove,prevaru,manipulaciju, neovla tehničkikvar,šku ljudskuilibilo kojipogredrugi razlog koji je izvan kontrole priređivača, a koji ugrožavače ilinautjeupravljanje,čnost,čnostetiili sigurnost,ispravnuprovedpravi

bu nagradne


igre. 14. Učajuslu spora

izmeđuđivaprirečsudionik a

KLASA: UP/I- 460-02/12-01/341 URBROJ: 513-07-21-07/12-2 Zagreb, 27. travnja 2012.

nadle ž anćinskijeOpsud

u Zagrebu.

PRIPREMA POZOR FA  

PRIPREMA POZOR FA