Page 1

Na temelju odredbi Zakona o igrama na sreću (Narodne novine broj 87/09) i Pravilnika o prireĎivanju nagradnih igara (Narodne novine broj 8/10), Orbico d.o.o. Koturaška 69, Zagreb, OIB: 85611744662,koje zastupa direktor Stjepan Roglić (u daljnjem tekstu: prireĎivač) donosi sljedeća: PRAVILA NAGRADNE IGRE "Ugrijte tijelo i dušu sa Good Nature organskim čajevima'' Članak 1. PrireĎivač prireĎuje nagradni igru ''Ugrijte tijelo i dušu s Good Nature čajevima'' (u daljnjem tekstu: Nagradna igra) u cilju promocije i unapreĎenja prodaje Good Nature organskih čajeva u prodavaonicama dm-drogerie marketa u Republici Hrvatskoj. Članak 2. Nagradna igra održava se u razdoblju od 01.12.2010.do 15.01.2011.u svim dm-drogerie market prodavaonicama u Republici Hrvatskoj i ima samo jedno kolo. Članak 3. Pravila nagradne igre uz navoĎenje klase, urudžbenog broja i datuma izdavanja odobrenja Ministarstva financija biti će objavljena na web stranicama www.megafon.hr dana 30.11.2010. Članak 4. Pravo na sudjelovanje u Nagradnoj igri i pravo na nagradu imaju svi punoljetni državljani Republike Hrvatske. Pravo na sudjelovanje u Nagradnoj igri ostvaruje se kupnjom bilo kojeg Good Nature organskog čaja neovisno o njegovoj vrijednosti u prodavaonicama dm-drogerie marketa u Republici Hrvatskoj u razdoblju od 01.12.2010.do 15.01.2011.godine te slanjem poruke s ključnom riječi PRIRODAi osobnim podacima (ključna riječ, broj računa, ime i prezime, adresa i datum roĎenja – npr. PRIRODA,333-55256, Danijela Kamberović, Samoborska 150, Zagreb, 06.09.1979.) na broj 60050po cijeni 2,40kn/SMS(PDV uključen). U nagradnoj igri će sudjelovati sve SMSporuke zaprimljene najkasnije do 15.01.2011.godine do 24:00 sata. SMSporuke pristigle nakon tog datuma nemaju pravo sudjelovanja u nagradnoj igri, a prireĎivač ne snosi odgovornost za eventualne greške i neispravnost mobilnih ureĎaja. Operator SMSusluge je Megafon d.o.o. Zagreb, Sisačkacesta II odvojak 64, OIB:98670319723. Članak 5. Svaki Sudionik na navedeni broj može poslati neograničen broj SMSporuka, no s različitim brojem računa kao dokazom o kupnji. Jedna kupnja osigurava jedno sudjelovanje u nagradnoj igri. Sudionici nagradne igre moraju do kraja čuvati račun te ga na zahtjev organizatora nagradne igre i pokazati. Nikakvi drugi predmeti osim računa neće biti prihvaćeni kao dokaz o kupnji. Članak 6.


U nagradnoj igri ne mogu sudjelovati zaposlenici prireĎivača sa svojom užom obitelji. Pravo na nagradu, u slučaju da je izvučen kao dobitnik, može ostvariti samo sudionik osobno. Članak 7. Fond nagrada za Nagradnu igru sastoji se od: 1. 1 x Wellnes vikend za dvoje po izboru + Ďeparac, vrijednosti 3.000 kuna

2. 10 x Braun grijač vode Aqua ExpressWK 210, pojedinačne vrijednosti 275 kuna, ukupne vrijednosti 2.750 kuna 3. 20 x Good Nature poklon paketa (6 kom. Good nature porculanskih šalica i 10 kom. Good nature organski čajevi), pojedinačne vrijednosti 267,50kuna, ukupne vrijednosti 5.350 kuna

Ukupna vrijednost nagradnog fonda iznosi 11.100,00kuna. Nagrade nisu zamjenjive za novac. Članak 8. Javno izvlačenje nagrada održat će se u prostorijama prireĎivačana adresi, Škorpikova 3a, Zagreb dana 01.02.2011.godine s početkom u 12:00 sati. Izvlačenje dobitnika provest će elektronskim putem, slučajnim odabirom iz baze primljenih SMSporuka. U slučaju da izvučena SMSporuka ne sadržava sve podatke iz članka 4. ovih pravila ili da sadrži pogrešne ili nerazumljive podatke, smatrat će se nevažećom te će biti izvučena druga SMSporuka. Povjerenstvo za izvlačenje (tri predstavnika PrireĎivača) će prilikom izvlačenja dobitnika sastaviti zapisnik o podacima dobitnika i tijeku javnog izvlačenja. Zapisnik ima službeno i obvezujuće značenje za sve sudionike Nagradne igre. Svi zainteresirani sudionici mogu prisustvovati javnom izvlačenju. Članak 9. Dobitnici nagrada biti će pismeno obaviješteni o dobivenoj nagradi u roku od 8 dana od izvlačenja. Članak 10. Dobitnici Braun grijača vode Aqua ExpressWK 210 i Good Nature poklon paketa svoje će nagrade dobiti poštom najkasnije 30 dana od primitka obavijesti o dobitku. Dobitnik Wellnes vikenda za dvoje o preuzimanju nagrade bit će obaviješten pismeno kada će dobiti sve informacije o preuzimanju nagrade. Nagrada Wellnes vikend za dvoje se može iskoristiti do 31.12.2011. U slučaju da prireĎivač ne uspije kontaktirati dobitnika nagrade u roku iz stavka 1. ovog članka, pokušat će ga kontaktirati u roku od 8 dana od dana isteka roka za preuzimanje nagrade te će mu dati rok od 8 dana za preuzimanje nagrade. Ukoliko se dobitnika ne uspije kontaktirati ni u tom


roku, dobitnik gubi pravo na nagradu. U slučaju da nagrada ostane nepodijeljena, postupit će se sukladno odredbama Zakona o igrama na sreću. Članak 11. Trenutkom preuzimanja nagrade odnosno potpisom potvrde o preuzimanju nagrade prestaju sve daljnje obveze prireĎivača prema dobitniku nagrade. Komisija će zapisnički utvrditi jesu li dobitnici sve nagrade preuzeli u označenom roku, te će protekom tog roka utvrditi da je Nagradna igra okončana. Članak 12. U slučaju da se u nagradnu igru uključi manje sudionika od broja nagrada koje su predviĎene nagradnim fondom, dodijelit će se onoliko nagrada koliko je u nagradnoj igri sudjelovalo sudionika, nepodijeljene ili nepodignute nagrade bit će prodane na javnom natječaju, a sredstva ostvarena prodajom uplaćena u korist državnog proračuna. Članak 13. Nagradna igra može se prekinuti, otkazati ili staviti u stanje mirovanja samo u slučaju da nastupe okolnosti za koje prireĎivač nije odgovoran, odnosno koje nije mogao spriječiti, otkloniti ili izbjeći. Sudionici će o prekidu nagradne igre biti obavješteni putem web-stranice. Članak 14. Sudionik koji sudjeluje u nagradnoj igri prihvaća prava i obaveze iz ovih Pravila. Pravila počinju vrijediti nakon što ih odobri Ministarstvo financija i budu objavljena na web-stranici. Članak 15. PrireĎivač se obvezuje 5%utvrĎene vrijednosti nagradnog fonda odmah uplatiti u korist Hrvatskog crvenog križa. Članak 16. U slučaju spora izmeĎu prireĎivačai sudionika ove nagradne igre nadležan je Općinski graĎanski sud u Zagrebu. Za ORBICOd.o.o. Direktor Stjepan Roglić

pravilnik_Ugrijte tijelo i dušu sa Good Nature organskim čajevima  

pravilnik_Ugrijte tijelo i dušu sa Good Nature organskim čajevima

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you