Page 1

Temeljem Zakona o priređivanju igara na sreću i nagradnih igara (“Narodne novine” br.87/09) i Pravilnika o priređivanju nagradnih igara (“Narodne novine” br.08/10) Robert Bosch d.o.o. donosi sljedeća PRAVILA NAGRADNE IGRE „Sudjelujte i osvojite Bosch IXO!” za trgovački lanac Bauhaus. PRAVILA NAGRADNE IGRE „Sudjelujte i osvojite Bosch IXO“ Članak 1. Organizator Robert Bosch d.o.o. , Kneza Branimira 22, 10040 Zagreb, MB: 0269131, OIB: 54135594229, priređuje nagradnu igru koja je ograničena na trgovački lanac Bauhaus. Članak 2. Svrha u koju se igra priređuje Svrha nagradne igre je promidţba Boschovih električnih ili akumulatorskih, vrtnih i alata za kućne majstore u trgovačkom lancu Bauhaus. Članak 3. Trajanje nagradne igre Nagradna igra započinje 05.11.2010. godine i traje do 02.12.2010. godine (uključivo), a odnosi se na sve prodavaonice trgovačkog lanca Bauhaus. U Zagrebu su to Jankomir, Škorpikova 37 i Slavonska Avenija 50b, te u Rijeci, Industrijska Zona Kukuljanovo 346. Članak 4. Proizvodi uključeni u nagradnu igru U nagradnu igru uključena je Boschova zelena linija alata, električni ili akumulatorski, vrtni i alati za kućne majstore. Alati koji sudjeluju u ovoj nagradnoj igri imaju katalošku oznaku koja počinje sa 0603* (za alate za kućne majstore) ili 0600*(za vrtne alate). Članak 5. Kako sudjelovati u nagradnoj igri Za sudjelovanje u nagradnoj igri potrebno je kupiti bilo koji Boschov alat naveden u Čl.4. u prodavaonicama trgovačkog lanca Bauhaus u Republici Hrvatskoj unutar perioda trajanja nagradne igre. Za sudjelovanje u nagradnoj igri potrebno je poslati SMS sa sljedećim podacima: a) za alate kupljene u Bauhausu u Zagrebu na Jankomiru: ključna riječ JAN, broj računa po kojemu je proizvod kupljen, ime i prezime, mjesto i adresa stanovanja na broj 60110 b) za alate kupljene u Bauhausu u Zagrebu na Slavonskoj Aveniji: ključna riječ ZIT, broj računa po kojemu je proizvod kupljen, ime i prezime, mjesto i adresa stanovanja na broj 60110 c) za alate kupljene u Bauhausu u Rijeci ključna riječ RI, broj računa po kojemu je proizvod kupljen, ime i prezime, mjesto i adresa stanovanja na broj 60110. Cijena slanja SMS poruke iznosi 2,40 kn (PDV uključen). Sudionik slanjem SMS poruke ulazi u nagradno izvlačenje koje će se odviti u 4 nagradna kruga (navedeno u Čl. 7.) i koje daje priliku osvojiti tjedne nagrade: Bosch alat u vrijednosti 399 kn (PDV uključen) ili glavnu nagradu: Bosch IXO u vrijednosti 2.149 kn (PDV uključen). Svaki pojedini račun moţe biti iskorišten samo jedanput. U slučaju da isti broj računa bude ponovno poslan od strane iste ili druge osobe (s istog ili drugog broja mobilnog telefona) bit će proglašen nevaţećim. Sudionici nagradne igre moraju do kraja nagradne igre čuvati račun i na zahtjev Organizatora ga pokazati. Sudionik koji sudjeluje u nagradnoj igri prihvaća prava i obaveze iz ovih Pravila. Ostavljanjem svojih podataka i sudjelovanjem u nagradnoj igri pristaje da ga se obavještava o promotivnim novostima Organizatora nakon završetka nagradne igre. Sudionik se moţe odjaviti s liste primatelja promotivnih poruka slanjem SMS poruke sadrţaja "stop". Članak 6. Nagradni fond Nagradni fond uključuje: sporedne nagrade:


- 120 komada Bosch alata, pojedinačne vrijednosti 399 kn, ukupne vrijednosti 47 880 kn (PDV uključen). glavne nagrade: - 3 komada Bosch IXO, pojedinačne vrijednosti 2.149 kn, ukupne vrijednosti 6.447 kn (PDV uključen) - Ukupan nagradni fond iznosi 54.327 kn (PDV uključen) Članak 7. Nagradno izvlačenje Izvlačenje 120 sporednih nagrada Izvlačenje sporednih nagrada odrţat će se u 4 nagradna kruga: 1. nagradno izvlačenje, petak 12.11.2010 sudjeluju sve SMS poruke pristigle u razdoblju od 05.11 do 11.11.2010. u ponoć 2. nagradno izvlačenje, petak 19.11.2010 sudjeluju sve SMS poruke pristigle u razdoblju od 12.11 do 18.11.2010. u ponoć 3. nagradno izvlačenje, petak 26.11.2010 sudjeluju sve SMS poruke pristigle u razdoblju od 19.11 do 25.11.2010. u ponoć 4. nagradno izvlačenje, petak 03.12.2010 sudjeluju sve SMS poruke pristigle u razdoblju od 26.11 do 02.12.2010. u ponoć. U svakom krugu izvući će se 30 dobitnika Bosch alata, iz svakog trgovačkog centra Bauhaus (Jankomir, Ţitnjak i Rijeka) po 10 dobitnika. Izvlačenja će se odvijati elektronskim putem, slučajnim odabirom iz baze primljenih SMS poruka. Izvlačenje glavnih nagrada, 03.12.2010. U izvlačenju sudjeluju sve valjane SMS poruke pristigle u razdoblju od 05.listopada do 02. prosinca 2010. u ponoć. Organizator će podijeliti po jednu glavnu nagradu za svaki od tri trgovačka centra Bauhaus u kojima se odvija nagradna igra. Izvlačenje nagrada odvijat će se u sjedištu operatera SMS usluge Megafon d.o.o., Sisačka cesta, II odvojak 64, u Zagrebu, pod nadzorom tročlane Komisije. O svakom izvlačenju će biti sastavljen zapisnik. Članak 8. Objava dobitnika i preuzimanje nagrada Imena svih dobitnika bit će objavljena na web stranicama www.megafon.hr 20. prosinca 2010. Sudjelovanjem u nagradnoj igri dobitnik pristaje da se javno objavi njegovo ime i prezime, adresa i fotografija. Dobitnici svih nagrada bit će nakon svakog nagradnog izvlačenja obaviješteni o dobivenoj nagradi, nakon čega će kopiju računa na kojem je navedena kupnja proizvoda Bosch poslati faksom na broj 01 2958060 ili e-poštom na adresu "pt-narucivanje@hr.bosch.hr". Sporedne nagrade bit će poslane na kućnu adresu dobitnika u roku od 15 dana od datuma kad je dobitnik poslao kopiju računa faksom ili e-poštom. Dobitnici glavnih nagrada svoje će nagrade preuzeti u prostorijama poduzeća Robert Bosch d.o.o., 10000 Zagreb, Kneza Branimira 22 uz predočenje računa na kojem je navedena kupnja proizvoda Bosch. Ukoliko dobitnik glavne nagrade nije u mogućnosti nagradu preuzeti u Boschu, ona će mu biti poslana na kućnu adresu. Dobitnik glavne nagrade prodajnog centra u Rijeci, svoju će nagradu moći preuzeti i u trgovačkom centru Bauhaus-Zagreb KD, Kukuljanovo 346, 51227 Rijeka uz predočenje računa na kojem je navedena kupnja proizvoda Bosch. U slučaju da dobitnik nije iz bilo kojeg razloga u mogućnosti osobno preuzeti nagradu, ista će biti predana trećoj osobi, koja će na temelju punomoći ovjerene kod javnog biljeţnika moći preuzeti nagradu u ime i za račun dobitnika. Ukoliko korisnik u roku od 30 dana od dana nagradnog izvlačenja ne preuzme nagradu, Organizator će ga ponovo obavijestiti i odrediti naknadni rok za podizanje nagrada od 8 dana. Ako po isteku 8 dana naknadnog roka za podizanje nagrada, ostane nepodijeljenih nagrada, postupit će se sukladno Zakonu o priređivanju igara na sreću i nagradnih igara (“Narodne novine”br.87/2009).


Članak 9. Pravo sudjelovanja Pravo sudjelovanja u nagradnoj igri imaju sve fizičke osobe s prebivalištem u Republici Hrvatskoj, osim zaposlenika Organizatora i svake druge tvrtke koja sudjeluje u razvoju ove nagradne igre. Članak 10. Pogrešne i neregularne SMS poruke Pogrešne i nepotpune SMS poruke nevaţeće su i ne daju vlasniku pravo ni na kakvu nagradu. Ni u kom slučaju neće biti podijeljen veći broj nagrada od specificirane količine. Organizator ne snosi nikakvu odgovornost za zakašnjele, izgubljene ili krivo upućene prijave. Članak 11. Maloljetni dobitnici Maloljetnici mogu osvojiti i primiti nagradu, pod uvjetima koje određuje zakon. Članak 12. Isplata dobitka u gotovini Nagrade se ne mogu zamijeniti za novac. Članak 13. Porez Sve nagrade uključuju porez na dodanu vrijednost kojeg plaća Organizator. Članak 14. Pravila nagradne igre O pravilima nagradne igre sudionici će biti obaviješteni na web adresi www.megafon.hr 03.11.2010. Sudjelovanjem u nagradnoj igri sudionici prihvaćaju obveze iz pravila nagradne igre. U slučaju spora između Organizatora i sudionika nagradne igre nadleţan je Općinski sud u Zagrebu. Članak 15. Prekid nagradne igre Nagradna igra se prekida u slučaju nastupanja više sile. Članak 16. Valjanost pravila nagradne igre Ova pravila primjenjuju se nakon što Ministarstvo financija RH na njih izda suglasnost, a vrijede do završetka nagradne igre. Thomas Beyer, direktor Robert Bosch d.o.o. U Zagrebu, 05. listopada 2010.

pravilnik_Sudjelujte i osvojite Bosch IXO  

pravilnik_Sudjelujte i osvojite Bosch IXO