Page 1

Na temelju odredbi članka 69. stavak 5. Zakona o igrama na sreću (Narodne novine 87/09) PIK VRBOVEC – MESNA INDUSTRIJA, dioničko društvo za proizvodnju i promet mesa i mesnih prerađevina, Zagrebačka 148, 10340 Vrbovec, OIB 78909170415, matični broj 3100928 (u daljnjem tekstu Priređivač), donosi slijedeća:

PRAVILA NAGRADNE IGRE „S PIK šunkom do dobitka“ Članak 1. Po ovim Pravilima Priređivač priređuje Nagradnu igru pod nazivom "S PIK šunkom do dobitka" (u daljnjem tekstu: Nagradna igra). Članak 2. Svrha nagradne igre je ostvarivanje promidžbenih učinaka za šunke Delikates, Fina i Premier PIK-a Vrbovec d.d. Članak 3. Nagradna igra trajati će od 15.10.2010. do 31.12.2010. godine. Članak 4. U nagradnoj igri mogu sudjelovati svi građani – sudionici Nagradne igre, državljani Republike Hrvatske i to oni koji prihvaćaju Pravila nagradne igre koja će biti objavljena u dnevnom tisku, po odabiru Priređivača. U nagradnoj igri ne mogu sudjelovati djelatnici PIK Vrbovca d.d. i članovi njihove uže obitelji. Članak 5. Nagradna igra odvija se u maloprodajnim lancima: Konzum, Billa, Gastro grupa, Kaufland, KTC, Mercator, Meta grupa, NTL, Plodine, Ultra gros. U Nagradnoj igri mogu sudjelovati svi koji kupe 20 dag šunke Delikates, Premier i Fina, ispune kupon, ubace ga u za to predviđenu kutiju koja se nalazi na prodajnom mjestu. Članak 6. Svaki sudionik može ispuniti neograničeni broj kupona. Članak 7. Nagradni fond predstavlja sljedeće nagrade: 1. nagrada: 300.000,00 kn na RBA potrošačkoj kartici – 1x - vrijednost nagrada ukupno: 300.000,00 kn 2. nagrada: 10.000,00 kn na RBA potrošačkoj kartici – 20x - vrijednost nagrada ukupno: 200.000,00 kn 3. nagrada: poklon paketi PIK-a – 100x - vrijednost nagrada ukupno: 10.000,00 kn Ukupan fond nagrada iznosi 510.000,00 kn. Članak 8. Izvlačenje nagrada održati će se uz prisutnost javnog bilježnika i Komisije dana 12.01.2011. godine. Izvlačenje će biti održano u poslovnim prostorima Priređivača. Ispravnost izvlačenja nadgledat će javni bilježnik i komisija u sastavu:


1. Dubravka Koretić 2. Gašpar Novak 3. Lidija Đukić koje imenuje direktor društva. O toku izvlačenja vodi se zapisnik. Svi zainteresirani sudionici mogu prisustvovati javnom izvlačenju. Priređivač uzima u obzir pravilno ispunjene kupone ubačene u kutiju do 31.12.2010.godine. Članak 9. Za dodjelu nagrada iz Čl.7. dobitnicima jamči PIK Vrbovec d.d. U slučaju da se prijavi manje sudionika postupiti ćemo prema Pravilniku o priređivanju nagradnih igara. Članak 10. Rok u kojem se dobitnik mora javiti Priređivaču radi preuzimanja nagrade iznosi 30 dana od dana u kojem je obaviješten o činjenici da je osvojio nagradu. Ukoliko se dobitnik u gore navedenom roku iz st. 1. ovog članka nije javio Priređivaču, Priređivač će dobitnika ponovno u roku 8 dana obavijestiti o dobitku. Dobitnik je dužan u naknadnom roku od 15 dana od dana primitka obavijesti javiti se Priređivaču radi preuzimanja nagrade, sukladno Pravilniku o priređivanju nagradnih igara (NN 8/2010). Ako dobitnik niti u naknadnom roku iz st. 2. ovog čl. ne podigne nagradu, gubi pravo na istu, a Priređivač će popis nepodignutih nagrada dostaviti u Ministarstvo financija čl.15. st.3. Pravilnika o priređivanju nagradnih igara (NN 8/2010). Priređivač će u roku 8 dana nakon isteka roka za podizanje nagrada dostaviti Ministarstvu financija podatke o dobitnicima nagrada vrijednijih od 5.000,00 kn, naziv i vrijednost nagrade, te dokaz o preuzimanju nagrade čl. 16. Pravilnika o priređivanju nagradnih igara (NN 8/2010). Članak 11. Sudionici u Nagradnoj igri nemaju pravo zahtijevati drugačije nagrade ili u većim količinama od one predviđene ovim Pravilima. Nagrada se ne može zamijeniti za gotovinu. Članak 12. Direktor Društva PIK Vrbovec d.d. imenovat će Komisiju koja se sastoji od tri člana te odrediti Javnog bilježnika, koji će pripremiti i kontrolirati tijek izvlačenja dobitka i o tome sačiniti zapisnik. Članak 13. Priređivač ni u kojem slučaju neće podijeliti više nagrada od onih koje su predviđene u fondu iz Čl.7. ovih Pravila. Poslani kuponi, podložni su provjeri kod javnog bilježnika, a što utvrđuje Komisija iz Čl. 8. ovih Pravila. U slučaju da bilo koji od kupona nije kupon Priređivača PIK Vrbovec d.d., Komisija će o toj činjenici pismeno obavijestiti sudionika Nagradne igre, kao i o činjenici da kupon nije kupon koji daje pravo na nagradu. Članak 14. Dobitnik dobivenu nagradu iz Čl.7. ovih Pravila preuzima osobno. Kod preuzimanja nagrade dobitnik je dužan potvrditi svoj identitet svojom osobnom iskaznicom ili, u slučaju maloljetnosti osobe ili osobe s ograničenom ili oduzetom poslovnom sposobnošću, osobnom iskaznicom jednog roditelja ili staratelja uz predočenje rodnog lista ili rješenja o imenovanju za staratelja, te potpisati izjavu o primitku iste.


Ukoliko je dobitnik nagrade maloljetna osoba, takva osoba ima pravo sudjelovati u nagradnoj igri jedino ukoliko roditelj ili staratelj maloljetnog dobitnika prihvati nagradu umjesto maloljetnog dobitnika, te ukoliko se slaže s Pravilima nagradne igre. Ukoliko je dobitnik nagrade osoba s ograničenom ili oduzetom poslovnom sposobnošću, takva osoba stječe pravo na primanje nagrade tek nakon pisanog odobrenja njegovog/njezinog roditelja odnosno staratelja. Dobitnik nagrada pristaje da mu se ime, fotografija i snimljeni materijal koristi u promidžbene svrhe Priređivača putem svih medija bez naknade. Članak 15. Sve obveze Priređivača prema dobitniku nagrade prestaju trenutkom preuzimanja nagrade od strane dobitnika ili njegovog roditelja odnosno staratelja, ukoliko se radi o dobitniku iz Čl. 14., st. 2. i 3. ovih Pravila. Članak 16. Priređivač može prekinuti Nagradnu igru samo uslijed nastupa više sile ili okolnosti koje se nisu mogle predvidjeti, izbjeći ili otkloniti i na koje se nije moglo utjecati ili u slučaju izraženih gospodarskih poremećaja na tržištu ili kod Priređivača. Priređivač će o prekidu obavijestiti javnost putem medija iz Čl. 18. ovih Pravila. Članak 17. Sudjelovanjem u Nagradnoj igri svaki sudionik prihvaća prava i obveze iz ovih Pravila. U slučaju spora između sudionika Nagradne igre i Priređivača ugovara se nadležnost stvarno nadležnog suda u Vrbovcu. Članak 18. Ova Pravila objavit će se prije početka Nagradne igre u dnevnim novinama u Jutarnjem listu od 15.10.2010. godine. Dobitnici nagradne igre biti će objavljeni u Jutarnjem listu 17.01.2011. godine. Članak 19. Ova Pravila potpisuje Direktor Društva. Priređivač si pridržava pravo tumačenja ovih Pravila i to putem svoje Komisije, zadužene za provedbu ovih Pravila, a koju imenuje Direktor Društva. Sudionici Nagradne igre sudjelovanjem pristaju na pravo Priređivača na tumačenje ovih Pravila te prihvaćaju takvo tumačenje koje će po potrebi izdati Komisija Priređivača navedena u st. 2. ovog članka. U Zagrebu, 20.9.2010. godine. DIREKTOR DRUŠTVA Dragan Marčinko Ova Pravila odobrena su Rješenjem Ministarstva financija RH KLASA: UP/I – 460-02/10-01/693 UR.BROJ: 513-07-21-07/10-2 Zagreb, 28. rujna 2010.g.

pravilnik_S PIK šunkom do dobitka  
pravilnik_S PIK šunkom do dobitka  

pravilnik_S PIK šunkom do dobitka