Page 1

Na temelju Zakona o igrama na sreću (Narodne novine, broj: 87/09) i Pravilnika o priređivanju nagradnih igara (Narodne novine, broj: 08/10), Dukat d.d., Marijana Čavića 9, 10000 Zagreb, Hrvatska (u daljnjem tekstu: Priređivač), utvrđuje sljedeća: PRAVILA NAGRADNE IGRE

Pametnim izborom do pametnih nagrada! Članak 1. Priređivač nagradne igre „Pametnim izborom do pametnih nagrada“ (dalje: Nagradna igra) je: Dukat mliječna industrija d.d., Marijana Čavića 9, 10000 Zagreb, Hrvatska, MB: 1454935, OIB: 25457712630 (dalje: Priređivač). Članak 2. Svrha priređivanja Nagradne igre je promidžba proizvoda Priređivača. Članak 3. Nagradna igra traje od 16. kolovoza 2010. do zaključno 31. listopada 2010. godine. Članak 4. Pravo sudjelovanja u Nagradnoj igri imaju sve fizičke osobe s prebivalištem ili boravištem u Republici Hrvatskoj koje su za vrijeme sudjelovanja u nagradnoj igri zaposlene u ugostiteljskim objektima koji posluju na području Republike Hrvatske, osim osoba navedenih u stavku 2 ovog članka. U Nagradnoj igri nemaju pravo sudjelovati zaposlenici Priređivača i vanjski suradnici Priređivača, odnosno zaposlenici Roto dinamica d.o.o. koji su na bilo koji način sudjelovali u pripremi i realizaciji Nagradne igre, te članovi njihove uže obitelji. Članak 5. Osoba koja udovoljava uvjetima za sudjelovanje iz članka 4. Pravila sudjeluje u Nagradnoj igri na način da za vrijeme trajanja Nagradne igre poštom pošalje 15 izrezanih bar kodova označenih na transportnoj foliji Profi line mlijeka zajedno sa svojim osobnim podacima (ime, prezime, ulica i kućni broj, grad i poštanski broj, broj telefona te naziv poslovnog subjekta u kojem je sudionik zaposlen) na adresu Priređivača navedenoj u članku 1. Pravila. Da bi se ostvarilo pravo na sudjelovanje u nagradnom izvlačenju svi zaprimljeni izrezani kodovi moraju biti originalni. U slučaju da se u zaprimljenoj pošiljci nalazi više od 15 bar kodova, uzet će se u obzir samo njih 15. Jedna osoba može sudjelovati u nagradnoj igri s neograničenim brojem poslanih pošiljki sa po 15 izrezanih bar kodova. Ukoliko se u zaprimljenoj pošiljci nalazi manje od 15 bar kodova ili su isti pogrešni, nepravilni ili na bilo koji način izmijenjeni ili manipulirani, poslana pošiljka smatrat će se nevažećom, te Priređivač neće snositi nikakvu odgovornost niti je u obvezi isporučiti nagradu. Slanjem izrezanih bar kodova, odnosno sudjelovanjem u Nagradnoj igri, smatra se da sudionik pristaje na sve uvjete i pravila ove Nagradne igre. Članak 6. Fond Nagradne igre sastoji se od: 1. nagrada: automobil Smart, pojedinačne vrijednosti 83.000,00 kn (s PDV­om) za sudionika nagradne igre te 1 paleta Profi line mlijeka (630 boca) pojedinačne vrijednosti 3.000,00 kn (s PDV­om) za ugostiteljski objekt u kojem sudionik obavlja poslove konobara; 2.­31. nagrada: 30 HTC Tatoo Smart Phone aparata, pojedinačne vrijednosti 2.400,00 kn (s PDV­om). Ukupna vrijednost nagradnog fonda iznosi 158.000,00 kn (s PDV­om). Nagrade se ne mogu zamijeniti za novac ili neku drugu nagradu. Dobitnik nagrade može nagradu prenijeti na drugu osobu, uz prethodnu obavijest Priređivaču. Članak 7. Izvlačenje dobitnika nagrada održat će se 11.11.2010. godine u prostorijama Roto dinamica d.o.o., na adresi Samoborska cesta 102, Zagreb. Izvlačenje će nadzirati tročlana komisija sastavljena od predstavnika Priređivača, te javni bilježnik. O izvlačenju će biti sastavljen zapisnik, te će isti biti dostavljen Ministarstvu


financija u roku 8 dana od dana izvlačenja dobitnika nagrada, sve u skladu s člankom 12. Pravilnika o priređivanju nagradnih igara. Prilikom izvlačenja imena dobitnika provjerit će se jesu li ispunjeni uvjeti za sudjelovanje i osvajanje nagrade iz članka 4. i 5. Pravila. Članak 8. Imena i prezimena svih dobitnika nagrada bit će objavljena dana 15.11.2010. na web stranici Priređivača www.dukat.hr i www.rotodinamic.hr te će se svaki dobitnik nagrade pisano obavijestiti o istome u roku od 8 dana od izvlačenja dobitnika nagrada. Članak 9. Dobitnicima 2.­31. nagrade prodajni predstavnici Roto dinamica d.o.o. uručit će nagradu osobno uz potpisivanje dokumenta o preuzimanju dok će se 1. nagrada preuzeti u prostorijama Euroline, Kovinska 5, 10090 Zagreb. Rok za preuzimanje svih nagrada je 30 dana od dana primitka pisane obavijesti o dobivenoj nagradi. Ako dobitnici nagrade ne podignu nagradu u roku navedenom u prethodnom stavku, Priređivač će ih ponovo u roku 8 dana od isteka roka iz prethodnog stavka obavijestiti o dobitku, te odrediti naknadni rok za podizanje nagrada koji ne može biti kraći od 8 dana niti duži od 15 dana od primitka obavijesti. Ako dobitnik ni u naknadnom roku iz stavka 3. ovog članka ne podigne nagradu, gubi pravo na nagradu, te će Priređivač popis nepodignutih nagrada dostaviti Ministarstvu financija. Prilikom preuzimanja nagrada svi su dobitnici dužni svoj identitet dokazati vlastitom osobnom iskaznicom ili putovnicom. Članak 10. Priređivač će u roku od 8 dana nakon isteka roka za podizanje nagrada dostaviti Ministarstvu financija podatke o dobitnicima nagrada vrjednijih od 5.000,00 kn, naziv i vrijednost nagrade, te dokaz o preuzimanju nagrade. Članak 11. Ukoliko nakon završetka Nagradne igre nagradni fond u vrijednosti većoj od 5.000,00 kn nije podijeljen, Priređivač će isti prodati na javnom natječaju, a sredstva ostvarena prodajom uplatiti na račun Državnog proračuna u roku od 90 dana od dana isteka roka za podizanje nagrada, sve u skladu s člankom 11. Pravilnika o priređivanju nagradnih igara. Članak 12. Preuzimanjem nagrade prestaju sve obaveze Priređivača prema dobitniku nagrade. Članak 13. U slučaju da se za Igru prijavi manji broj sudionika od broja nagrada, nagrade će biti podijeljene sudionicima izvlačenjem počevši od najvrjednije nagrade pa prema nagradama manje vrijednosti. S nepodijeljenim nagradama nakon završetka Nagradne igre, Priređivač će postupiti u skladu s člankom 11. Pravila. Članak 14. Sudjelovanjem u ovoj nagradnoj igri sudionici su suglasni da se, ako postanu dobitnici nagrada, njihovi osobni podaci: ime i prezime, adresa, slika i slično mogu od strane Priređivača koristiti u promocijske svrhe bez naknade i prethodne suglasnosti dobitnika, te da se mogu objaviti u tiskanom, zvučnom, slikovnom i video materijalu. Članak 15. Nagradna igra može se prekinuti jedino u slučaju više sile, o čemu će Priređivač na odgovarajući način obavijestiti javnost. Članak 16. Za eventualne sporove između Priređivača i sudionika nagradne igre nadležan je Općinski sud u Zagrebu. Članak 17. Ova Pravila stupaju na snagu danom objave na web stranici Priređivača, www.dukat.hr, a po prethodno pribavljenoj suglasnosti Ministarstva financija RH, te vrijede do završetka nagradne igre. Na ova pravila dana je suglasnost Ministarstva financija od 13. kolovoza 2010.


Klasa: UP/I­460­02/10­01/548 Ur. broj: 513­07­21­07/10­2 Zagreb, 16. kolovoza 2010.

pravilnik pametnim izborom do pametnih nagrada  

pravilnik pametnim izborom do pametnih nagrada

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you