Page 1

Na temelju članka 69. Zakona o igrama na sreću (NN br. 87/09, čl. 69) ) Insako d.o.o., Puževa 11, 10 020 Zagreb OIB:39851720584 ( u daljnjem tekstu Priređivač), donosi sljedeća

PRAVILA NAGRADNE IGRE »Paloma dijeli trenutke sa vama«

Članak 1.

Priređivač priređuje Nagradnu igru pod nazivom «Paloma dijeli trenutke s vama« (u daljnjem tekstu: Nagradna igra). Nagradna igra priređuje se u cilju ostvarivanja promidžbe proizvoda PALOMA d.d. Sladki Vrh 1, 2214 Sladki Vrh., Slovenija. Članak 2.

Nagradna igra trajati će od 15.11.2010.godine do 24.12.2010.godine. Članak 3.

Pravila nagradne igre uz navođenje klase, Urudžbenog broja i datuma izdavanja odobrenja Ministarstva financija biti će objavljena u dnevnom tisku dana 14.11.2010. godine. Članak 4.

Pravo sudjelovanja u Nagradnoj igri imaju svi građani – sudionici Nagradne igre, koji prihvaćaju Pravila nagradne igre i koji ispune uvjete o sudjelovanju. Uvjeti o sudjelovanju su slijedeći: Cilj nagradne igre je sakupiti bilo koja četiri EAN koda sa pakiranja Palominih proizvoda Paloma, osim pojedinačnih pakiranja papirnatih maramica, te u omotnici poslati na adresu Priređivača. Sve omotnice s EAN kodovima prema uvjetima navedenim u tekstu iznad, pristigle kod Priređivača sudjeluju u izvlačenju. Članak 5.

Svaki sudionik može poslati neograničen broj omotnica koje sadrže 4 EAN koda s pakiranja Palominih proizvoda. Omotnice s kodovima potrebno je poslati na slijedeću adresu: Insako d.o.o., Puževa 11, 10 020 Zagreb, sa točnim osobnim podacima (ime i prezime, adresa sa poštanskim brojem, kontakt telefon) kako bi se sudioniku mogla dostaviti obavijest o uručenju nagrade. Članak 6.


U nagradnoj igri ne mogu sudjelovati djelatnici Palome Zagreb d.o.o. - Zagreb, Alce Zagreb d.o.o. - Zagreb i Insaka d.o.o. -Zagreb te članovi njihove uže obitelji. Članak 7.

Nagradni fond sačinjavaju slijedeće nagrade: 1. 1x 30.000,00 KN na potrošačkoj kartici American express 2. 2x 10.000,00 KN na potrošačkoj kartici American express 3. 30x Paket Paloma proizvoda u vrijednosti 1.000,00 KN Ukupni nagradni fond: 80.000,00 Kn.

Članak 8.

Javno izvlačanje dobitnika održati će se u poslovnim prostorima Priređivača na adresi Puževa 11, 10 020 Zagreb, a tom prilikom dodijelit će se nagrade iz Čl. 7. Priređivač će organizirati izvlačenje dobitnika uz prisutnost javnog bilježnika i tročlane komisije. Sudionici imaju pravo slati omotnice s EAN kodovima od 15.10. – 24.12.2010. Priređivač za izvlačenje uzima o obzir omotnice s EAN kodovima pristigle u Puževu 11, 10 020 zaključno s danom 27.12.2010 do 24.00 sata. Izvlačenje dobitnika održati će se na dan 28.12.2010. Članak 9.

Dodjelu nagrada sukladno čl. 7. jamči Priređivač. Ukoliko se u predviđenom roku nagradni fond ne podijeli (ukoliko se javi manji broj sudionika). Priređivač se obvezuje, sukladno članku 11. Pravilnika o priređivanju nagradnih igara, prodati preostale nagrade na javnom natječaju, a sredstva ostvarena prodajom uplatiti u državni proračun u roku od 90 dana od dana isteka roka za podizanje nagrada.

Članak 10.

Imena dobitnika biti će objavljena u Novom listu u roku od (8) osam dana od dana izvlačenja. Dobitnici nagrada biti će pismeno obaviješteni o dobivenoj nagradi u roku od (8) osam dana od dana izvlačenja.

Članak 11.


Dobitnik nagrade dužan je javiti se Priređivaču u roku od 30 dana od dana obavijesti o dobitku nagrade, a kako bi mogao preuzeti nagradu. Dodjela novčanih nagrada izvršit će se sukladno procedurama izdavatelja potrošačke kartice PBZ CARD d.o.o.

Članak 12.

Sudionici u Nagradnoj igri nemaju pravo zahtijevati drugačije nagrade ili u većim količinama od onih predviđenih ovim Pravilima.

Članak 13.

Direktor društva Insako d.o.o.- Zagreb imenovati će Komisiju koja se sastoji od tri člana te odrediti Javnog bilježnika, koji će pripremiti i kontrolirati tijek izvlačenja dobitaka na završnom izvlačenju te o tome napraviti zapisnik.

Članak 14.

Priređivač ni u kojem slučaju neće podijeliti više nagrada od onih koje su predviđene u čl. 7 ovih Pravila.

Članak 15.

Svaki dobitnik potvrdu o osvojenoj nagradi iz Čl. 7 ovih Pravila može preuzeti osobno ili će mu ista biti dostavljena preporučenom poštom. Kod preuzimanja nagrada, svi dobitnici dužni su potvrditi svoj identitet osobnom iskaznicom ili, u slučaju maloljetnosti osobe ili osobe s ograničenom ili oduzetom poslovnom sposobnošću, osobnom iskaznicom jednog roditelja ili staratelja uz predočenje rodnog lista ili rješenja o imenovanju za staratelja, te potpisati izjavu o primitku iste. Ukoliko je dobitnik nagrade maloljetna osoba, takva osoba ima pravo sudjelovati u nagradnoj igri jedino ukoliko roditelji ili staratelj maloljetnog dobitnika prihvati nagradu umjesto maloljetnog dobitnika te ukoliko se slaže s Pravilima nagradne igre. Ukoliko je dobitnik nagrade osoba s ograničenom ili oduzetom poslovnom sposobnošću, takva osoba stječe pravo na primanje nagrade tek nakon pisanog odobrenja njegovog/njezinog roditelja odnosno staratelja. Dobitnici nagrada pristaju da im se ime, fotografija i snimljeni materijal koristi u promidžbene svrhe Priređivača putem svih medija bez naknade.

Članak 16.

Sve obveze Priređivača prema dobitniku nagrade prestaju trenutkom preuzimanja nagrade od strane dobitnika ili njegovog roditelja odnosno staratelja, sukladno Čl. 15.


Članak 17.

Nagradna igra može se prekinuti samo u slučaju da nastupe okolnosti za koje Priređivač nije odgovoran, odnosno koje nije mogao predvidjeti, spriječiti, otkloniti ili izbjeći. Sudionici će o prekidu nagradne igre biti obaviješteni putem dnevnog tiska.

Članak 18.

Sudjelovanjem u Nagradnoj igri svaki sudionik prihvaća prava i obveze iz ovih Pravila. Pravila počinju vrijediti nakon što Ministarstvo financija na njih da suglasnost i budu objavljena u dnevnom tisku. U slučaju spora između sudionika Nagradne igre i Priređivača ugovara se nadležnost stvarno nadležnog suda u Zagrebu.

Članak 19.

Priređivač se obvezuje 5 % utvrđene vrijednosti nagradnog fonda odmah uplatiti u korist Hrvatskog crvenog križa.

Članak 20.

Ova Pravila će se prije početka Nagradne igre objaviti u Novom listu od 14.11.2010. Pravila su dostupna i na web adresi: www.paloma.com.hr tijekom trajanja Nagradne igre.Rezultati Nagradne igre biti će objavljeni u Novom listu od 02.01.2011.

Članak 22.

Ova Pravila potpisuje Direktor društva. Priređivač pridržava pravo tumačenja ovih Pravila i to putem svoje Komisije, zadužene za provedbu ovih Pravila, a koju imenuje predsjednik Uprave Društva. Sudionici Nagradne igre sudjelovanjem pristaju na pravo Priređivača na tumačenje ovih Pravila te prihvaćaju tumačenje koje će po potrebi izdati Komisija Priređivača .

Klasa: UP/I-460-02/10-01/793 Ur.broj: 513-07-21-07/10-2 Zagreb, 04.studenog 2010.

pravilnik_Paloma dijeli trenutke sa vama  
pravilnik_Paloma dijeli trenutke sa vama  

pravilnik_Paloma dijeli trenutke sa vama