Page 1

PLAVI RADIO d.o.o., Zagreb, Slavonska avenija 2/16, MB: 1749030, OIB: 00625856183, objavljuje PRAVILNIK NAGRADNE IGRE „OŠ? NEŠ? - SOUNDSET KEŠ“ Članak 1. Ovim Pravilnikom PLAVI RADIO d.o.o. (u nastavku - Priređivač igre), Slavonska avenija 2/16, Zagreb, u suradnji s tvrtkom PBZ Card d.o.o., Zagreb u programu radija Soundset Plavi, priređuje nagradnu igru „OŠ? NEŠ? - SOUNDSET KEŠ“. Članak 2. Svrha nagradne igre je ostvarivanje promidžbenih učinaka za Soundset Plavi i PBZ card, te vezivanje slušatelja uz program Soundset Plavog. Članak 3. Nagradna igra realizira se u trajanju od 10 (deset) radnih dana s početkom 8. studenog 2010. i traje do 19. studenog 2010, svakog dana osim vikendom, odnosno do iskorištenja ukupnog nagradnog fonda od 50.000,00 kn, kako je to predviđeno ovim Pravilnikom. Igra se provodi svakog radnog dana u svakom satu između 06.00 i 22.00 sata. Članak 4. Nagradna igra temelji se na slušanju programa Soundset Plavog i poznavanju lozinke odgovora na telefonski poziv. Članak 5. Nagradna igra realizira se na način da voditelj programa Soundset Plavog slučajnim izborom telefonskog broja iz lista telefonskih pretplatnika svih čvrstih i pokretnih mreža naziva osobu s nepoznatog redakcijskog broja. Nazvana osoba treba se javiti u roku od 20 sekundi i ako nakon pitanja voditelja-pozivatelja: "Oš? Neš?" odgovori lozinkom: "Soundset keš" dobitnik je nagradnog iznosa. Ni jedan drugi odziv čije riječi nisu navedena lozinka nije točan odgovor i ne udovoljava odredbama za nagradu. Članak 6. Nagradni fond u vrijednosti od 50.000,00 kuna sastoji se od 10 (deset) dnevnih nagrada po 5.000,00 kuna koje osigurava PBZ card. Svako jutro prvi nagradni iznos je 1.000 kuna, u 9 sati nagradni iznos se podiže na 2.000 kuna, u 11 sati nagradni iznos se podiže na 3.000 kuna, u 13 sati nagradni iznos se podiže na 4.000 kuna, u 15 sati nagradni iznos se podiže na 5.000 kuna, te taj nagradni iznos ostaje do kraja dana. Ako u jednom danu nema dobitnika, dnevna nagrada se prenosi u sljedeći dan, tako da taj dan početni nagradni iznos je 6.000 kuna, te se istom dinamikom podiže kako dan odmiče. Članak 7. Nagradni iznos bit će uručen Dobitniku kao American Express kartica s pologom u visini osvojene nagrade, prema odredbama i pravilima kojeg određuje sponzor nagradne igre, a o čemu će potencijalni dobitnici biti informirani putem programa Soundset Plavog i na službenoj web stranici radija, te objavljeni u dnevnom tisku u roku od 8 (osam) dana od zaključenja nagradne igre. Članak 8. Sukladno pozitivnim zakonskim propisima regularnost provođenja nagradne igre provodi tročlana komisija Soundset Plavog, o čemu vodi dnevni zapisnik, a potvrda o nagradi se dodjeljuje u prostorijama Soundset Plavog. Soundset Plavi obvezan je dnevno pismenim putem (elektroničkom poštom) obavijestiti sponzora o imenu i prezimenu nagrađenog i njegovim osobnim podacima. Članak 9. Sudjelovanjem u nagradnoj igri sudionici prihvaćaju pravila nagradne igre navedena u ovom Pravilniku te dozvoljavaju da se njihove fotografije, uz navođenje imena i prezimena navedenog u prijavi u eter nakon potvrde statusa dobitnika objave na internet stranicama Soundset Plavog u dijelu koji je vezan uz nagradnu igru. Članak 10. Dobitnici svoje nagrade podižu u roku od 30 dana uz predočenje zakonski valjanog identifikacijskog dokumenta koji je po podacima identičan s navedenim podacima u prijavi.


Nagradu nije moguće zamijeniti za gotovinsku novčanu naknadu. Trenutkom preuzimanja nagrade, odnosno potpisom o preuzimanju nagrade, prestaju sve daljnje obveze i sponzora nagradne igre prema Dobitniku. Članak 11. U slučaju da u jednom danu nije izvučen dobitnik nagradne igre, nagrada se kumulira u ukupni nagradni fond koji se dodjeljuje jednom dobitniku u petak, 19. studenog 2010. Nagradna igra s podjelom ukupnog nagradnog fonda zaključuje se u petak 19. studenog 2010. Članak 12. Priređivač nagradne igre može istu staviti u privremeno stanje mirovanja ili je u cijelosti prekinuti u slučaju nastupa više sile i izraženih gospodarskih poremećaja. Članak 13. Sudjelovanjem u nagradnoj igri svaki sudionik prihvaća gore navedena prava i obveze iz ovog Pravilnika. U slučaju mogućeg spora utvrđuje se nadležnost Općinskog suda u Zagrebu. Članak 12. Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom kada ga pismenim putem potvrdi Ministarstvo financija Republike Hrvatske i bude objavljen u dnevnom tisku, a njegova valjanost traje do ispunjenja svih odredbi predviđenih pojedinim člancima Pravilnika. Zagreb, 28. listopada 2010. godine Plavi radio d.o.o. mr.sc. Josip Majher, dipl. iur. direktor Suglasnost na ovaj Pravilnik izdalo je 05. studenog 2010. Ministarstvo financija Republike Hrvatske, Središnji ured Porezne uprava KLASA: UP/I- 460-02/10-01/814 URBROJ: 513-07-21-07/10-2

pravilnik_os ne soundset kes  

pravilnik_os ne soundset kes

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you