Page 1

Na temelju članka 67. stavka 3. Zakona o prireĎivanju igara na sreću i nagradnih igara (Narodne novine br.83/02) i članku 1. pravilniku o prireĎivanju nagradnih igara (Narodne novine br.158/02), AWT International d.o.o. iz Zagreba, Slavonska avenija 52a, donosi sljedeća:

PRAVILA NAGRADNE IGRE «Milford –1 čaj za 1 auto i druge vrijedne nagrade» Članak 1. Organizator nagradne igre pod nazivom „Milford-1 čaj za 1 auto i druge vrijedne nagrade!" je društvo s ograničenom odgovornošću iz Zagreba, AWT International d.o.o. za trgovinu , Slavonska avenija 52a, OIB 57159149897. Nagradna igra prireĎuje se u cilju ostvarivanja promidžbenih učinaka za Milford proizvode. Članak 2. Nagradna igra održava se u razdoblju od 20.10.2010. do 28.02.2011. na području Republike Hrvatske. Članak 3. Pravila nagradne igre uz navoĎenje klase, Urudžbenog broja i datuma izdavanja suglasnosti Ministarstva financija biti će, po dobivanju suglasnosti, objavljena na web stranici organizatora www.awt.hr . Članak 4. Za sudjelovanju u nagradnoj igri potrebno je poslati 1 kutiju Milford čaja, svoje osobne podatke (ime, prezime, adresa, telefonski broj) najkasnije do 28.02.2011. na AWT poštanski pretinac 6, 10002 Zagreb, s napomenom – Za nagradnu igru MILFORD. Članak 5. U nagradnoj igri sudjeluju samo pošiljke koje sadrže 1 kutiju Milford čaja koje stignu na navedenu adresu do 28.02.2011. Članak 6. Svaki sudionik može poslati neograničeni broj pošiljaka s potrebnim podacima najkasnije do 28. 02. 2011. Članak 7. U nagradnoj igri mogu sudjelovati samo graĎani Republike Hrvatske. U nagradnoj igri ne mogu sudjelovati zaposleni u tvrtki AWT International d.o.o., kao niti članovi njihove uže obitelji.


Članak 8. UtvrĎen je slijedeći fond nagrada: 1. 1 x Renault Megane Berlina Generation 1.6 16V u vrijednosti 90.506,17 kn (s uključenim PDV-om) 2. 300 x Milford poklon paketa u vrijednosti 32,93 Kn (s uključenim PDV-om) po nagradi; ukupna vrijednost 300 Milford poklon paketa iznosi 9.879,00 Kn Ukupni fond 100.385,17 KN. Nagrade se ne mogu zamijeniti za novac. Članak 9. Javno izvlačenje će se održati 07.03.2011. g. u prostorijama Awt International d.o.o., Slavonska avenija 52a, Zagreb, u nazočnosti javnog bilježnika i pod nadzorom tročlane komisije koja će nadgledati ispravnost izvlačenja a u izvlačenju sudjeluju sve pošiljke stigle na adresu zaključno sa 28.02.2011.g. U slučaju da izvučena pošiljka ne zadovoljava uvjete iz članka 4. ovih pravila, bit će izvučena druga. Svi zainteresirani mogu prisustvovati javnom izvlačenju. Članak 10. Imena dobitnika će takoĎer biti objavljena na web stranici organizatora www.awt.hr Dobitnici nagrada biti će o tome obaviješteni pismenim putem ili usmeno putem telefona kao i o načinu preuzimanja nagrada. Rok za podizanje nagrada je 20 dana od primitka obavijesti. Članak 11. Sudionici ove nagradne igre suglasni su da se njihova imena, prezimena i fotografije objave u javnosti, te da ih organizator koristi u svojem audio, foto i video materijalu bez naknade. Članak 12. Preuzimanjem nagrade prestaju sve daljne obveze prireĎivača nagradne igre prema dobitniku. Članak 13. U slučaju ako se u nagradnu igru uključi manje sudionika od broja nagrada koje su predviĎene nagradnim fondom, sve nagrade će biti podijeljene meĎu uključenim sudionicima. Članak 14. Nagradna igra se može prekinuti samo u slučaju okolnosti na koje stranke nisu mogle utjecati. Sudionici će o prekidu nagradne igre biti obavješteni putem dnevnog tiska. Članak 15. Prijavom za sudjelovanje u nagradnoj igri svaki sudionik prihvaća prava i obveze iz ovih pravila. Ova pravila primjenjuju se nakon što Ministarstvo financija RH na njih da suglasnost i budu objavljena u tisku, a vrijede do završetka igre.


Članak 16. PrireĎivač se obvezuje 5 % utvrĎene vrijednosti nagradnog fonda odmah uplatiti u korist Hrvatskog crvenog križa. Članak 17. Za sporove proizašle iz provoĎenja ove nagradne igre utvrĎuje se stvarna nadležnost Općinskog suda u Zagrebu. Članak 18. Temeljem programa i pravila nagradnih igara ova Pravila utvrĎuju za AWT International d.o.o. direktor Saša Kolenko nakon provedenog dogovora sa stručnim timom za nagradne igre. POREZNA UPRAVA – SREDIŠNJI URED KLASA: UP/I-460-02/10-01/713 URBROJ: 513-07-21-07/10-2 ZAGREB,17.rujna 2010.

pravilnik_Milford 1 caj za 1 auto i druge vrijedne nagrade  

pravilnik_Milford 1 caj za 1 auto i druge vrijedne nagrade

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you