Page 1

Pravila nagradne igre "Kviki avantura" Članak 1. - Tvrtka i sjedište prire điva ča Priređivač nagradne igre "Kviki avantura" je Podravka d.d., OIB 18928523252, MB 3454088,48000 Koprivnica, Ulica Ante Starčevića 32 (u daljnjem tekstu: Podravka).

Članak 2. - Naziv nagradne igre, vrijeme i mjesto održavanja Naziv nagradne igre je "Kviki avantura " (u daljnjem tekstu: Nagradna igra). Nagradna igra traje u vremenu od 27.09.2010. do 28.02.2011. godine na području Republike Hrvatske. Nagradna igra održavat će se na Kviki web stranici www.kviki.hr .

Članak 3. - Svrha Nagradne igre Svrha Nagradne igre je promocija proizvoda pod markom Kviki: Kviki pereci, vrećica 50 g; Kviki pereci, vrećica 100 g; Kviki pereci, vrećica 200 g; Kviki ribice, vrećica 50 g; Kviki ribice, vrećica 100 g; Kviki ribice, vrećica 200 g; Kviki štapići, vrećica 50 g; Kviki štapići, vrećica 100 g; Kviki štapići, vrećica 220 g; Kviki štapići s kikirikijem, vrećica 50 g; Kviki maxi štapići s kikirikijem 190 g; Kviki maksi pereci, slani, vrećica 200 g; Kviki gric slani, vrećica 100 g; Kviki gric slani, vrećica 50 g; Kviki gric s okusom hamburgera, vrećica 50 g; Kviki gric paprika, vrećica 50 g; Kviki flips vrećica 40 g; Kviki flips vrećica 90 g; Kviki kikiriki 50 g; Kviki kikiriki 120 g; Kviki kikiriki 250 g; Kviki kikiriki 500 g.

Članak 4. - Uvjeti za sudjelovanje u Nagradnoj igri Za sudjelovanje u Nagradnoj igri potrebno je na web stranici www.kviki.hr pronaći 32 skrivene mrvice. Također je potrebno da sudionici u nagradnoj igri koji su pronašli sve 32 mrvice unesu i svoje osnovne osobne podatke: ime i prezime, adresa prebivališta, broj telefona i e-mail adresu.

Krugovi u Nagradnoj igri I krug prijava pristiglih II krug prijava pristiglih III krug prijava pristiglih IV krug prijava pristiglih V krug prijava pristiglih u vremenu od

u vremenu od 27.09.2010 u vremenu od 27.10.2010 u vremenu od 27.11.2010 u vremenu od 28.12.2010 28.01.2011. do 28.02.2011.

do do do do

26.10.2010. 26.11.2010. 27.12.2010. 27.01.2011.

U Nagradnoj igri pravo sudjelovanja imaju svi gra đani s prebivalištem u Republici Hrvatskoj, osim radnika Podravke , članova njihove uže obitelji. Nije dozvoljeno više registracija po jednom sudioniku. Svaki unos podataka u bazu igrača iz koje se odabiru dobitnici, a koji je generiran skriptama, makro naredbama i drugim oblicima automatizma kao i višestrukim unosima, registracijama jednog te istog igrača, ali sa različitim e-mail adresama bit će automatski diskvalificiran. Registracije korisnika koje su nekompletne odnosno na bilo koji način neadekvatne neće ući u bazu za odabir dobitnika. Iz Nagradne igre automatski će se isključiti svi sudionici koji su nepotpuno unijeli svoje osobne podatke. Sudionik koji do isteka kola u kojem je izvršio registraciju, nije uspio sakupiti sve 32 mrvice, može kandidirati za nagradu tek u sljedećem kolu ukoliko tijekom trajanja tog kola sakupi sve mrvice.

Članak 5. - Nagradni fond Nagradni fond u svakom krugu odabira uključuje 100 Kviki poklon paketa te jedan mobitel marke Sony Ericsson - Vivaz. Ukupno za svih 5 krugova nagradni fond uključuje 500 Kviki poklon paketa i 5 mobitela marke Sony Ericsson - Vivaz.

Br.

Nagrade

Broj

Vrijednost

Ukupna vrijednost


1.

Mobitel marke Sony Ericsson - Vivaz

2. Kviki poklon paket UKUPNO

nagrada

nagrade u kn

nagrada u kn

5

2.898,00

14.490,00

500

17,20

8.600,00

-

23.090,00

Organizator Nagradne igre ima pravo, u slučaju nedostatka mobitela marke Sony Ericsson – Vivaz isti zamijeniti mobitelom iste vrijednosti. Priređivač se obavezuje pet posto (5%) utvrđene vrijednosti nagradnog fonda uplatiti u korist Crvenog križa. Nagrade nisu zamjenjive za novac, niti se može zahtijevati financijski povrat po bilo kojoj osnovi. Dobitnici nemaju pravo zahtijevati drugačije nagrade ili u većim iznosima, od ovih pravilima utvrđenih iznosa.

Članak 6. - Odabir dobitnika U svakom krugu Nagradne igre metodom slučajnog odabira odabire se 99 (devedesetidevet) dobitnika Kviki poklon paketa i to iz baze svih igrača koji su do tada odigrali Nagradnu igru do kraja i ostavili svoje podatke. U svakom krugu odabire se i 1 (jedan) dobitnik mobitela Sony Ericsson – Vivaz i to kao 100-ti dobitnik. On se odabire iz baze svih igrača koji su taj krug odigrali do kraja i ostavili svoje podatke. Dobitnik mobitela Sony Ericsson – Vivaz ujedno dobiva i Kviki poklon paket. Izvla čenje prvog kruga dobitnika: Izvla čenje drugog kruga dobitnika: Izvla čenje trećeg kruga dobitnika: Izvla čenje četvrtog kruga dobitnika: Izvla čenje petog kruga dobitnika: 3.03.2011. godine.

27.10. 29.11. 28.12.

2010. 2010. 2010. 28.01.2011.

godine. godine. godine. godine.

Dobitnik koji je jednom, tijekom trajanja Nagradne igre dobio mobitel, ne može više dobiti istu nagradu do završetka Nagradne igre. Dobitnik koji je tijekom trajanja Nagradne igre dobio Kviki poklon paket može kandidirati za istu nagradu i u svakom sljedećem krugu Nagradne igre te ukoliko ga se izvuče metodom slučajnog odabira ima pravo ponovo dobiti Kviki poklon paket. Nepodijeljene nagrade biti će prodane na javnom natječaju, a sredstva ostvarena prodajom uplaćena u korist državnog proračuna.

Članak 7. - Objava rezultata odabira Rezultati Nagradne igre bit će objavljeni na web stranici www.kviki.hr nakon svakog kruga odabira. Datumi objave nagrađenih po krugovima Nagradne igre su: 29.10.2010. godine krug), 3.01.2011. godine (3. krug) i2.02.2011. godine (4. krug) i 3.03.2011. godine.

(1.

krug), 1.12.2010. godine

(2.

Izvlačenje će nadzirati tročlana Komisija. Tijekom izvlačenja imena dobitnika nagrada, sačinit će se zapisnik koji će sadržavati nazive i adrese dobitnika. Obavezno će se provjeriti jesu li ispunjeni uvjeti iz Članka 4. ovog pravilnika. Za izvučene dobitnike koji ne ispunjavaju uvjete iz Članka 4. ovog pravilnika, neće se javno objavljivati dobitnik, a isti će biti posebno pohranjeni i zapisnički utvrđeni. Ukoliko se u nagradnu igru uključi manje sudionika od broja nagrada koje su predviđene nagradnim fondom imena dobitnika će se izvlačiti po redu, od prve nagrade nadalje elektronskim putem. Izvlačenja će se održati u prostorijama Podravke d.d. u Koprivnici.


Članak 8. - Glavna nagrada Definirano je 5 glavnih nagrada, u svakom nagradnom krugu po jedna: Sony Ericsson - Vivaz u vrijednosti od 2.898,00kn. Potpuni podaci o nagradi iz Članka 5. ovih Pravila Nagradne igre to jest svi tehnički podaci o nagradama – proizvođač, model i vrijednost određeni su i ne mogu se mijenjati.

Članak 9. - Način i rok preuzimanja nagrada Svaki dobitnik nagrade će na svoju kućnu adresu primiti nagradu i to najkasnije 30 dana od dana objave rezultata Nagradne igre. Organizator Nagradne igre preuzima obvezu dostave nagrada na kućnu adresu dobitnika. Navedeni rok isporuke može se produžiti samo ako dobitnik zbog objektivnih razloga nagradu ne može preuzeti ili ako u navedenom roku priređivač nije u mogućnosti isporučiti nagradu zbog više sile.

Članak 10. - Na č in dokaza identiteta sudionika Nagradne igre Svi dobitnici dužni su svoj identitet, prilikom preuzimanja nagrada, potvrditi vlastitom osobnom iskaznicom ili osobnom iskaznicom jednog od roditelja.

Članak 11. - Na č in upoznavanja sudionika s pravilima Nagradne igre Način sudjelovanja u Nagradne igre oglašava se na web stranici www.kviki.hr i www.podravka.com .

Članak 12. - Rješavanje spora U slučaju spora između priređivača i sudionika Nagradne igre nadležan je Općinski sud u Koprivnici.

Članak 13. - Pravila Nagradne igre Svaki sudionik Nagradne igre suglasan je u potpunosti s pravilima Nagradne igre. Pravila Nagradne igre bit će objavljena na stranici www.kviki.hr 27.09.2010.godine. Svaki sudionik Nagradne igre suglasan je u potpunosti s Politikom zaštite osobnih podataka na Internet stranicama Podravke d.d., a prema kojoj se njegovi osobni podaci koriste samo u svrhe realiziranja Nagradne igre. Popis dobitnika nagrada Nagradne igre koji će se javno objaviti uključivat će: ime, prezime i grad.

Članak 14. - Mogu ćnost prekida Nagradne igre Nagradna igra može se prekinuti jedino u slučaju više sile.

Članak 15. - Valjanost pravila nagradne igre Ova pravila primjenjuju se nakon što Ministarstvo financija RH na njih izda odobrenje, a vrijede sve do završetka nagradne igre.

Koprivnica, 7.09.2010. godine PODRAVKA d.d. Ante Starčevića 32 48000Koprivnica KLASA: UP/I- 460-02/10-01/652 URBROJ: 513-07-21-07/10-2 Zagreb, 20. rujna 2010.


pravilnik_Kviki avantura  

pravilnik_Kviki avantura