Page 1

Na temelju čl.69.Zakona o igrama na sreću Nar. Nov. br. 87 - 2009., a u skladu s odredbama Pravilnika o priređivanju nagradnih igara Nar. Nov. br.8 - 2010., uprava trgovačkog društva KTC d.d. iz Križevaca, Ulica N. Tesle 18, je dana 24.svibnja 2010., nakon dobivenog odobrenja Ministarstva financija od 17.svibnja 2010. donijela

PRAVILA NAGRADNE IGRE Članak 1. Priređivač nagradne igre pod nazivom „KTC I STUDENAC VAS NAGRAĐUJU“, je KTC d.d. N.Tesle 18, Križevci, MB 3953467. Nagradna igra priređuje se s ciljem promidžbe priređivača i nagrađivanja kupaca u maloprodaji 18 robnih centara KTC.

Članak 2. Nagradna igra održava se od 01.06. 2010. do 31.07.2010. godine.

Članak 3. Pravila nagradne igre uz navođenje klase, ur.broja i datuma izdavanja odobrenja biti će objavljena na internetskim stranicama tvrtke KTC.

Članak 4. Pravo sudjelovanja imaju svi građani s prebivalištem u RH koji u razdoblju od 01.06.31.07.2010. godine OSTVARE KUPNJU 6 KOMADA VODE STUDENAC 1,5 litara. Na blagajni će dobiti kopiju računa za kupljenu robu ( ili uslugu), na kojoj će poleđini upisati sljedeće podatke... ime i prezime, adresu, broj telefona. Ispunjenu kopiju računa potrebno je ubaciti u za to predviđenu kutiju. Članak 5. Svaki sudionik može u za to predviđene kutije na blagajnama KTC- a ubacivati neograničeni broj ispunjenih kopija računa za sudjelovanje u nagradnoj igri. Članak 6.


U nagradnoj igri nemaju pravo sudjelovati zaposlenici KTC-a , te članovi njihovih užih obitelji. Članak 7. Nagradni fond sastoji se od poklon bonova “KTC “ . 1.poklon bonovi od 5.000,00 kn /18 komada/....................................90.000,00 kn 2.poklon bonovi od 2.000,00 kn /18 komada/....................................36.000,00 kn 3.poklon bonovi po 1.000,00 kn/18 komada/....................................18.000,00 kn Ukupno fond nagrada...................................................144.000,00 kn Poklon bon KTC- a nije zamjenjiv za novac a može se utrošiti u bilo kojem robnom centru KTC.

Članak 8. Javno izvlačenje nagrada održat će se u robnom centru KTC KRIŽEVCI 26.08 UU 12 SATI. U slučaju da kopija računa nije uredno popunjena i ne sadrži propisane podatke, izvući će se druga kopija računa. Ispravnost izvlačenja nadgledat će komisija sastavljena od 2 predstavnika KTC-a i 1 predstavnik Podravke. . O tijeku izvlačenja vodi se zapisnik. Svi zainteresirani sudionici imaju pravo prisustvovati javnom izvlačenju. Članak 9. Imena dobitnika bit će objavljena NA KTC INTERNETSKIM STRANICAMA ODMAH NAKON IZVLAČENJA. Dobitnici nagrada bit će pismeno obaviješteni o dobivenoj nagradi u roku od 8 dana od izvlačenja. Članak 10. Dobitnik poklon bon preuzima u ROBNOM CENTRU KTC uz predočenje osobne iskaznice, te potpisivanje formulara o preuzimanju nagrade. Članak 11. Preuzimanjem nagrade prestaju sve daljnje obveze priređivača nagradne igre prema dobitniku. Članak 12.


U slučaju da se u nagradnu igru uključi manje sudionika od broja nagrada, koje su predviđene nagradnim fondom , dodijelit će se onoliko nagrada koliko je u nagradnoj igri bilo sudionika. Članak 13. Ako u roku propisanom pravilima nagradne igre dobitnici nagrade ne podignu svoje nagrade, priređivač ih je dužan pismeno izvijestitii o dobitku i odrediti im naknadni rok za podizanje nagrada koji ne može biti kraći od osam dana a niti duži od 15 dana od dana primitka obavijesti. Ako dobitnik ni u naknadnom roku ne podigne nagradu gubi na nju pravo , a priređivač je dužan popis nepodignutih nagrada dostaviti Ministarstvu financija . Javna prodaja provodi se sukladno odredbama Općeg poreznog zakona /N.Novine 127/00/. Članak 14. Sudjelovanjem u ovoj nagradnoj igri sudionici su suglasni da se, ako postanu dobitnici neke od nagrada, njihovo ime, prezime i slika mogu od strane priređivača nagradne igre objaviti i koristiti bez naknade u tiskovnom, zvučnom, slikovnom i video materijalu. Članak 15. Nagradna igra može se prekinuti samo u slučaju da nastupe okolnosti za koje priređivač nije odgovoran, odnosno koje nije mogao spriječiti, otkloniti ili izbjeći. Sudionici će o prekidu igre biti obavješteni putem dnevnog tiska. Članak 16. Sudionik koji sudjeluju u nagradnoj igri prihvaća prava i obveze iz ovih Pravila. Pravila počinju vrijediti nakon što ih Ministarstvo financija odobri a KTC d.d. ih objavi na svojim internetskim stranicama. Članak 17. U slučaju spora između priređivača i sudionika ove nagradne igre nadležan je Općinski sud Križevci. KLASA : UP/I- 460-02-07/10-2 URBROJ:513-07-21-07/10-2 Zagreb, 17.svibnja 2010.

pravilnik_ktc i studenac vas nagrađuju  

pravilnik_ktc i studenac vas nagraduju

pravilnik_ktc i studenac vas nagrađuju  

pravilnik_ktc i studenac vas nagraduju