Page 1

Na temelju članka 69. stavka 10. Zakona o igrama na sredu (»Narodne novine«, broj 87/2009 – dalje u tekstu: Zakon), Alert d.o.o., Selčinska 30, MB 01856120,OIB: 69330146396,u ime svog klijenta tvrtke RECKITTBENCKISERd.o.o., Ul. Grada Vukovara 269d, 10 000 Zagreb, MB 1476238, OIB 11804098151,donosi sljededa: PRAVILA NAGRADNE IGRE «Koja de biti vaša» Članak 1. Priređivač nagradne igre pod nazivom "Koja de biti vaša» je društvo s ograničenom odgovornošdu iz Zagreba, Alert doo,Selčinska 30, MB 01856120,OIB: 69330146396. Nagradna igra priređuje se u cilju promidžbe priređivača, unapredjenja lojalnosti kupaca te unapređenja i prodaje proizvoda na prodajnim mjestima Konzum-a. Članak 2. Nagradna igra održava se svim maloprodajnim trgovinama trgovačkog lanca Konzum u razdoblju od 25.10.-25.11.2010. Članak 3. Pravila nagradne igre uz navođenje klase, Urudžbenog broja i datuma izdavanja odobrenja Ministarstva financija biti de objavljena na web stranicama www.megafon.hr. Članak 4. Pravo sudjelovanja imaju svi građani koji u razdoblju od 25.10.-25.11. 2010. godine u bilo kojoj prodavaonici Konzuma-a na području Republike Hrvatske kupe bilo koji proizvod Vanish te pošalju SMSporuku s ključnom riječi i osobnim podacima (vanish, broj računa, ime i prezime, adresa i datum rođenja - npr. vanish 333-5565353,Zeljka Babic, Javorova 5, Zagreb, 1.2.1980.) na broj 60050po cijeni od 2,40 kn/SMS za krajnjeg korisnika. Izvlačenja nagradne igre održat ce se adresi Vukovarska 269 d, 10 000 Zagreb. Komisija je u prisutstvu 3 člana komisije. Dobitnici ce se izvlačiti po sljedecem redoslijedu: 2 dobitnika 29.10.2010. 2 dobitnika 05.11.2010.


2 dobitnika 12.11.2010. 2 dobitnika 19.11.2010. 2 dobitnika 25.11.2010. Članak 5. Svaki sudionik na navedeni broj može poslati neograničen broj poruka, no s različitim brojem računa kao dokazom o kupnji. Jedna kupnja osigurava jedno sudjelovanje u nagradnoj igri. Sudionici nagradne igre moraju do kraja nagrade igre čuvati račun i na zahtjev organizatora igre ga pokazati. Članak 6. U nagradnoj igri ne mogu sudjelovati zaposlenici priređivačasa svojom užom obitelji. Članak 7. Ukupno je 10 nagrada. Nagradni fond uključuje : 10 perilica Candy, pojedinačna vrijednost 2000 kn, ukupna vrijednost 20 000 kn. Sveukupna vrijednost nagradnog fonda iznosi 20 000 kn. PDV je u cijeni. Članak 8. Dobitnici nagrada biti de pismeno ili telefonski obavješteni o dobivenoj nagradi u roku od 15 dana od izvlačenja, a svi dobitnici nagradne igre bit de objavljeni na stranici www.megafon.hr i www.uzmilovu.net. Članak 9. Dobitnici de svoje nagrade dobiti poštom najkasnije 30 dana od primitka obavijesti o dobitku.


Članak 10. Preuzimanjem nagrade prestaju sve daljnje obaveze priređivača nagradne igre prema dobitniku. Članak 11. U slučaju da se u nagradnu igru uključi manje sudionika od broja nagrada koje su predviđene nagradnim fondom, dodijeliti de se onoliko nagrada koliko je u nagradnoj igri sudjelovalo sudionika, nepodijeljene ili nepodignute nagrade bit de prodane na javnom natječaju, a sredstva ostvarena prodajom upladena u korist državnog proračuna. Članak 12. Nagradna igra može se prekinuti samo u slučaju da nastupe okolnosti za koje priređivač nije odgovoran, odnosno koje nije mogao spriječiti, otkloniti ili izbjedi. Sudionici de o prekidu nagradne igre biti obavješteni putem dnevnog tiska. Članak 13. Sudionik koji sudjeluje u nagradnoj igri prihvada prava i obaveze iz ovih Pravila. Pravila počinju vrijediti nakon što Ministarstvo financija na njih dade odobrenje i budu javno dostupna. Članak 14. Priređivač se obvezuje 5%utvrđene vrijednosti nagradnog fonda odmah uplatiti u korist Hrvatskog Crvenog križa. Uplata iznosi 1000 kn. Članak 15. U slučaju spora između priređivača i sudionika ove nagradne igre nadležan je Opdinski sud u Zagrebu. DIREKTOR Martina Bedekovid

pravilnik_KOJA CE BITI VASA  

pravilnik_KOJA CE BITI VASA