Page 1

Na temelju članka 69. stavka 10. Zakona o igrama na sreću (Narodne novine 87/2009) GGOORREENNJJEE ZZAAGGRREEBB dd..oo..oo..,, SSllaavvoonnsskkaa aavveenniijjaa 2266//44,, ZZaaggrreebb,, OOIIBB 17323115409 donosi sljedeća:

PRAVILA NAGRADNE IGRE « GORENJE - NAJBOLJI IZBOR » Članak 1  Organizator  Nagradnu igru pod nazivom „Gorenje ­ Najbolji izbor“ organizira i provodi Organizator –  GORENJE ZAGREB d.o.o., Slavonska avenija 26/4, 10000 Zagreb, OIB 17323115409 (u  daljnjem tekstu: Organizator).  Članak 2  Trajanje i svrha nagradne igre  Svrha nagradne igre je promidžba proizvoda. Nagradna igra traje od 19. 11. 2010. godine do  31. 01. 2011. godine (uključujući oba datuma).  Članak 3  Područje organiziranja i provoĎenja nagradne igre  Nagradna igra se organizira i provodi na cjelokupnom području Republike Hrvatske.  Članak 4  Fond nagrada  Fond nagrada  Nagrade  Broj  Pojedinačna  Ukupna  sastoji se od:  nagrada  vrijednost  vrijednost  R.br  nagrade  nagrade  (uključen PDV)  1.  Opremanje  1  200.000,00 kn  200.000,00 kn stana  s proizvodima  trgovačke  marke Gorenje  2.  Hladnjak  10  63.990,00 kn  6.399,00 kn Gorenje model  RF 62308 OBB  3.  Usisavač  20  999,00 kn 19.980,00 kn Gorenje model  VCK 2202 RDC 

Ukupna vrijednost nagradnog fonda iznosi 283.970,00 kn i na tu će vrijednost organizator  nagradne igre uplatiti 5% u korist Hrvatskog Crvenog križa. 


Članak 5  Mehanika nagradne igre  A. Način sudjelovanja  Pravo sudjelovanja imaju svi graĎani s prebivalištem u Republici Hrvatskoj koji su kupili  barem 1 proizvod trgovačke marke Gorenje u vrijednosti iznad 500,00 kn (PDV uključen)  Prijava sudjelovanja se vrši putem SMS poruke na broj 60321 u čijem sadržaju moraju biti  navedeni: broj računa kupnje i ime trgovine, koja je račun izdala kao i osobni podaci kupca  (ime i prezime, adresa).  Cijena SMS poruke poslane na broj 60321 iznosi 2,40 kn (PDV uključen).  Jedna osoba može sudjelovati s neograničenim brojem računa. Jedan broj računa može se  poslati samo jednom.  B. Izvlačenje nagrada  Izvlačenje nagrada održat će se u prostorijama Organizatora dana 03. 02. 2011. u 12 sati.  Izvlačenje će nadgledati javni bilježnik i komisija sastavljena od 3 predstavnika Organizatora.  Svi zaprimljeni brojevi računa i osobni podaci sudionika nagradne igre, zaprimljeni putem  SMS poruke spremaju se u jedinstvenu bazu podataka i sudjeluju u izvlačenju nagrada. U  izvlačenju sudjeluju sve SMS poruke zaprimljene u periodu trajanja nagradne igre – 19. 11.  2010. u 00:00:00 do 31. 01. 2011. do 23:59:59. Brojevi računa kupnje izvan navedenih  datuma nemaju pravo sudjelovanja u nagradnoj igri.  Nagrade se izvlače putem računalne aplikacije za izvlačenje dobitnika.  Ista osoba, tj. broj mobitela, tijekom trajanja nagradne igre može osvojiti jednu od nagrada  opisanih u članku 4.  C. Preuzimanje nagrada  Dobitnici nagrada bit će telefonski obaviješteni o dobitku i načinu preuzimanja nagrade i  objavljeni na Internet stranici www.gorenje.hr dana 10. 02. 2011. Za preuzimanje nagrade  dobitnik je dužan predočiti legitimacijski dokument osobnu iskaznicu i SIM karticu mobilnog  telefona s kojega se prijavio za sudjelovanje u nagradnoj igri, te original račun kupnje (koji je  prijavljen putem dobitne SMS poruke) i jamstveni list za kupljeni proizvod.  Nagrade se mogu preuzeti u dogovoru s Organizatorom, najkasnije 30 dana od objave.  Dobitnik nagrade, koji u roku iz ovog Članka ne preuzme svoju nagradu, bit će pismeno  obaviješten o dobitku koji mora podići u roku od 15 dana od dana primitka obavijesti.  S nagradama koje nisu preuzete u navedenom roku postupit će se u skladu sa Zakonom o  igrama na sreću (Narodne novine br. 87/2009) i Pravilnikom o prireĎivanju nagradnih igara  (Narodne novine broj 8/2010).  Organizator ne snosi putne troškove niti druge troškove povezane s podizanjem nagrada.  Sve obveze Organizatora prema dobitniku nagrade prestaju trenutkom preuzimanja nagrade  od strane dobitnika. 


Članak 6  Pravo sudjelovanja  Pravo sudjelovanja imaju sve fizičke osobe koje prebivaju u Republici Hrvatskoj osim  zaposlenika organizatora te tvrtke Moj telekom d.o.o., telekomunikacijskog partnera u  organizaciji nagradne igre te članovi njihovih užih obitelji.  Članak 7  Odgovornost  Svi zahtjevi za nagradom su podložni provjeri od strane Organizatora. Zahtjevi zaprimljeni  nakon datuma navedenog u Pravilima smatrat će se nevažećim.  Članak 8  Sudionici/suglasnost s pravilima  Sudionici koji sudjeluju u nagradnoj igri nemaju pravo zahtijevati drugačije nagrade ili u  većim količinama od onih koje su navedene u ovim Pravilima. Nagrade se ne mogu  zamijeniti za novac ili neku drugu vrstu nagrade. Sudjelujući u ovoj nagradnoj igri, sudionici  prihvaćaju ova Pravila.  Članak 9  Pogrešne i neregularne prijave  Pogrešne i nepotpune prijave nevažeće su i ne daju sudioniku pravo ni na kakvu nagradu.  Članak 10  Publicitet  Sudjelovanjem u ovoj nagradnoj igri, sudionici su suglasni da se, ako postanu dobitnici  nagrade, njihovi osobni podaci: ime, adresa, slika, telefonski broj, video materijal i sl. mogu  od strane Organizatora objaviti i koristiti bez naknade u tiskanom, zvučnom, slikovnom i  video materijalu. Isto tako, svi sudionici su suglasni da Organizator može komunicirati s  njima putem SMS­a u periodu trajanja nagradne igre, kao i u periodu 6 mjeseci nakon  završetka nagradne igre.  Članak 11  Porezi  Dobitnik ne snosi nikakve poreze, obveze ili naknade direktno povezane s nagradama.  Članak 12  Pravila nagradne igre  Pravila nagradne igre bit će objavljena prije početka nagradne igre na Internet stranici  www.gorenje.hr, a mogu se dobiti na uvid u prostorijama Organizatora. 


Članak 13  Maloljetnici  Prema Zakonu maloljetnici mogu biti dobitnici nagrada i primiti osvojenu nagradu prema  zakonom propisanim uvjetima, tj. ukoliko su skrbnici maloljetnog dobitnika prihvatili nagradu  umjesto maloljetnog dobitnika te ukoliko se slažu s Pravilima nagradne igre.  Članak 14  U slučaju spora  U slučaju spora izmeĎu Organizatora i sudionika nagradne igre bit će nadležan Općinski sud  u Zagrebu.  Članak 15  Objava dobitnika  Dobitnici u nagradnoj igri bit će objavljeni na Internet stranici www.gorenje.hr dana 10. 02.  2011.  Članak 16  Prekid nagradne igre  Nagradna igra se može prekinuti jedino u slučaju više sile te razloga izvan kontrole  Organizatora.  Za ova pravila nagradne igre pribavljena je suglasnost Ministarstva financija Republike  Hrvatske:  KLASA: UP/I­460­02/10­01/836  URBROJ: 513­07­21­07/10­2  Zagreb, 12. studenog 2010.

pravilnik_GORENJE - NAJBOLJI IZBOR  

pravilnik_GORENJE - NAJBOLJI IZBOR

pravilnik_GORENJE - NAJBOLJI IZBOR  

pravilnik_GORENJE - NAJBOLJI IZBOR