Page 1

Na temelju članka 69. stavka 5. Zakona o igarama na sreću (Narodne novine, br. 87/09.), sukladno Pravilniku o priređivanju nagradnih igara (Narodne novine, br. 08/10/) te suglasnosti Ministarstva financija RH Klasa: UP/I-460-02/10-01/903, Ur. broj: 513-07-21-07/10-2, Franck d.d., Vodovodna 20, 10000Zagreb, MB 3213161,OIB 07676693758,01. Prosinca 2010. utvrđuje sljedeća: Pravila nagradne igre: BLAGDANSKI UŽITAK IZ FRANCKA! Č lanak 1. Prema ovim pravilima Franck d.d.,Vodovodna 20.,10 000 Zagreb, M.B. 3213161(OIB:07676693758) priređuje nagradnu igru pod nazivom˝BLAGDANSKIUŽITAK IZ FRANCKA!˝.Nagradna igra započ inje 06. prosinca 2010. objavom ovih pravila na web stranicama Francka; www.franck.hr, po dobivanju suglasnosti Ministarstva financija i traje do 31. siječnja 2011. godine. Č lanak 2. Svrha nagradne igre je ostvarivanje promidžbenih učinaka za Franck d.d. Č lanak 3. Za nagradnu igru utvrđuje se fond od ukupno 51 nagrade ukupne vrijednosti 22 748,50 kuna (s PDV- om) i to:

1. 20 000 kuna na Konzum American Expresskartici; pojedinačna vrijednost

nagrade 20 000 kuna– 1 nagrada 2. Franck pokolon paket čajeva; pojedinačna vrijenost nagrade 54,97 kuna - 50 nagrada Nagrade nisu zamjenjive za novac ili za druge proizvode. 5%vrijednosti nagradnog fonda uplaćeno je na žiro račun Crvenog križa. Č lanak 4. U nagradnoj igri mogu sudjelovati svi građani koji u razdoblju trajanja nagradne igre kupe najmanje 2 komada Franck čaja bilo koje gramature i okusa u maloprodajnoj mreži Konzuma. Kupcu je potrebno popuniti kupon koji dobiva na blagajni s osobnim podacima (ime i prezime, adresa, br. telefona i br. računa) te poslati poštom na adresu: Franck d.d.(za Blagdanski užitak iz Francka!),Vodovodna 20.,10 000 Zagreb. Sudionici nagradne igre mogu poslati neograničen broj kupona u zasebnim kuvertama. Č lanak 5.


Nagradna igra ima jedan krug izvlačenja u kojem se izvlači 51 nagrada. Nagrade su sljedeće: 1 x Konzum American Expresskreditna kartica u vrijednosti 20 000 kuna 50 x Franck poklon paket čajeva U završno izvlačenje za nagradnu igru koje će se održati 08.02.2011.ulaze svi sudionici čije kuverte s traženim kuponom, te tražnim podacima pristignu na adresu priređivača najkasnije do 07.02.2011. Pošiljke odnosno koverte sa pogrešnim ili neregularnim osobnim podacima smatrat će se nevažećim i komisija će takve pošiljke diskvalificirati iz izvlačenja. U tom slučaju biti će izvučena druga koverta. Pogrešnim ili neregularnim osobnim podacima smatraju se podaci koji ne postoje, koji su krivo napisani ili koji nemaju upisane sve podatke predviđene ovim pravilnikom. Pogrešnom ili neregularnom pošiljkom smatra se svaka ona u kojoj je ispisan netočan ili pogrešan br. računa te navedeno dvoje ili više pošiljatelja. Č lanak 6. Nagradno izvlačenje održat će se 08.02.2011.godine u prostorijama Franck d.d., Vodovodna 20., 10 000 Zagreb. Postupak izvlačenja je sljedeći: najprije se izvlače dobitnici nagrada pod rednim brojem 2., pa tako redom do nagrada označenih rednim brojem 1. Za izvlačenje dobitnika koristit će se bazen u koji će se staviti sve pristigle koverte. Svaka izvučena koverta će se provjeriti sadrži li traženi kupon s traženim br. računa i potrebnim osobnim podacima. Ukoliko su ispunjena oba uvijeta, izvlačenje se smatra ispravnim. Ručno izvlačenje obavljat će tročlano povjerenstvo sačinjeno od zaposlenika Franck d.d.. Tijekom izvlačenja napravit će se zapisnik koji će sadržavati: mjesto i vrijeme izvlačenja, klasu i urudžbeni broj suglasnosti Ministarstva financija RH, datum kada će nagrade biti objavljene na službenim stranicama kompanije, način izvlačenja dobitnika, imena i prezimena, adrese dobitnika te pripadajuće nagrade. Imena svih dobitnika biti će objavljena na web stranicama Francka najkasnije 8 dana od dana izvlačenja, a dobitnici će o preuzimanju nagrada biti obavješteni telefonski ili pismeno. Č lanak 7. Nagrada pod rednim brojem 1 preuzimaju se u uredu Franck d.d, Zagreb najkasnije 20 dana od dana objavljivanja rezultata. Ukoliko dobitniku nagrada pod rednim brojem 2 zbog udaljenosti ne odgovara preuzimanje nagrada u uredima Franck d.d., može se dogovoriti njihovo preuzimanje i na drugi način, uključivo i putem pošte. Dobitnici će prilikom preuzimanja nagrade morati pokazati račun kao dokaz o kupovini, osobnu iskaznicu te potpisati izjavu o primitku nagrade, čime prestaju daljnje obveze priređivača nagradne igre prema njima. Č lanak 8.


Dobitnici nagrada u ovoj nagradnoj igri suglasni su da preuzimanjem nagrade odnosno potpisom Izjave o preuzimanju nagrade, daju svoju izričitu privolu da se njihovi osobni podaci: ime, prezime, adresa, fotografije i video materijal mogu od strane Organizatora koristiti te objaviti u tiskanom, zvučnom, slikovnom i video materijalu bez naknade i prethodne suglasnosti dobitnika a u svrhu promocije Franck čaj branda. Dobitnici nagrada u ovoj nagradnoj igri suglasni su da je cjelokupan gore spomenuti materijal vlasništvo Organizatora te se obvezuje suzdržati od bilo kakvih postupaka prema Organizatoru s osnove prava korištenja i/ili vlasništva navedenog materijala. Č lanak 9. Zaposlenici i rodbina zaposlenih u Franck d.d. koje pripremaju nagradnu igru ne mogu sudjelovati u ovoj nagradnoj igri. Č lanak 10. Povjerenstvo iz članka 6. ovih Pravila, zapisnički će utvrditi je li dobitnik preuzeo nagradu u zadanom roku, te će protekom tog roka utvrditi da je nagradna igra okončana. Č lanak 11. U slučaju da se u nagradnu igru uključi manje sudionika od broja nagrada koje su predviđene nagradnim fondom, dodijelit će se onoliko nagrada koliko je u nagradnoj igri sudjelovalo sudionika, nepodjeljene ili nepodignute nagrade bit će prodane na javnom natječaju, a sredstava ostvarena prodajom uplaćena u korist državnog proračuna. Č lanak 12. Nagradna igra može se prekinuti samo u slučaju da nastupe okolnosti za koje priređivač nije odgovoran, odnosno nije mogao spriječiti, otkloniti ili izbjeći. Sudionici će o prekidu nagradne igre biti obaviješteni putem tiska. Č lanak 13. Sudionik koji sudjeluje u nagradnoj igri prihvaća prava i obveze iz ovih Pravila. Pravila počinju vrijediti nakon što Ministarstvo financija za njih dade suglasnost i budu objavljena na službenim web stranicama Francka d.d.; www.franck.hr Č lanak 14. U slučaju spora između priređivača i sudionika ove nagradne igre nadležan je Općinski sud u Zagrebu. Franck d.d. Direktor prodaje trgovina Andrej Sirk

pravilnik_BLAGDANSKI UŽITAK IZ FRANCKA (1)  

pravilnik_BLAGDANSKI UŽITAK IZ FRANCKA (1)