Page 1

Na temelju članka 69.stavka 10. Zakona o igrama na sreću (NN 87/2009) a u skladu s odredbama Pravilnika o priređivanju nagradnih igara (NN 8/2010), uprava FIDIFARM d.o.o. iz Rakitja,, Obrtnička 37 je dana 25.10.2010., donijela slijedeća: PRAVILA NAGRADNE IGRE «25 VRIJEDNIH NAGRADA ZA 25 GODINA DIETPHARMA » Članak 1. Priređivač nagradne igre «25 VRIJEDNIH NAGRADA ZA 25 GODINA DIETPHARMA » je Fidifarm društvo s ograničenom odgovornošću iz Rakitja, Obrtnička 37, MB; 3805182, OIB: 84752155355 (u daljnjem tekstu Organizator). Članak 2. Nagradna igra organizira se i provodi na cjelokupnom području Republike Hrvatske u razdoblju od 30.11.2010. do 30.03.2011. godine i ima jedno kolo. Nagradna igra priređuje se u cilju promocija proizvoda iz proizvodnog programa FIDIFARM d.o.o i DIETPHARMOVA KLUBA ZDRAVLJA te obilježavanje 25 godina postojanja branda Dietpharm te unapređenja i prodaje proizvoda u prodajnim objektima. Članak 3. 3.1. Nagradna igra započinje 15.11.2010. godine i traje do 30.03.2011. godine. Oglašavanje nagradne igre izvršiti će se putem plakata u ljekarnama i specijaliziranim prodavaonicama za promet na malo lijekovima i medicinskim proizvodima, a pravila nagradne igre objaviti će se putem oglasa u dnevnom tisku te na web stranici Organizatora (www.dietpharm.hr). 3.2. Učestvovanje u nagradnoj igri iz stavka 1. ovog članka ostvaruje se kupovinom bilo koja dva proizvoda tvrtke Fidifarm u ljekarnama i specijaliziranim prodavaonicama za promet na malo lijekovima i medicinskim proizvodima. Sudjelovanjem u nagradnoj igri sudionici prihvaćaju prava i obveze iz ovih Pravila. 3.3. Svaki sudionik u nagradnoj igri treba kupiti dva proizvoda tvrtke Fidifarm u periodu trajanja nagradne igre te poslati presliku računa (1 račun s dva kupljena proizvoda) ili preslike računa (2 posebna računa s po 1 kupljenim proizvodom) na kojima je tekst jasno vidljiv, na adresu Organizatora. 3.4. Preslike računa se šalju u omotnici putem pošte na adresu Fidifarm d.o.o, P.P. 9, 10437 Bestovje s naznakom «25 VRIJEDNIH NAGRADA ZA 25 GODINA DIETPHARMA » Na poleđini preslike računa treba navesti osobne podatke sudionika nagradne igre (ime i prezime, ulica i kućni broj, mjesto stanovanja i poštanski broj, telefon i datum rođenja). Sve zaprimljene omotnice u periodu trajanja nagradne igre ulaze u bubanj za izvlačenje nagrada Članak 4. 4.1. Pravo sudjelovanja u nagradnoj igri imaju sve fizičke osobe koje imaju prebivalište u Republici Hrvatskoj, osim zaposlenika Organizatora, povezanih društava Atlantic Grupe kao i članova njihovih užih obitelji (roditelji, braća i sestre, polubraća, polusestre, supružnici, djeca) koji u razdoblju od 15.11.2010. do 30.03.2011. godine pošalju poštom omotnicu sadržaja kako je navedeno u čl. 3. ovih Pravila na adresu: Fidifarm d.o.o., PP 9, 10 437 Bestovje. Članak 5.


Jedna osoba može sudjelovati u nagradnoj igri s neograničenim brojem omotnica sa svim potrebnim elementima kako je navedeno u članku 3. ovih Pravila, čime povećava vjerojatnost dobitka nagrade Članak 6. 6.1. Nagradna igra ima slijedeći fond nagrada: 1. Putovanje u Dubai za dvije osobe (vrijednost nagrade 15.000 kn s PDV-om) 2. Putovanje u Pariz za dvije osobe (vrijednost nagrade 6.000 kn s PDV-om) 3. Putovanje u Firenzu (vrijednost nagrade 5.000 kn s PDV-om) 4. Poklon paket s kozmetičkim proizvodima Maria Galland (600 kn s PDV-om) 5. Poklon paket s kozmetičkim proizvodima Maria Galland (600 kn s PDV-om) 6. Poklon paket s kozmetičkim proizvodima Ahava (500 kn s PDV-om) 7. Poklon paket s kozmetičkim proizvodima Ahava (500 kn s PDV-om) 8. Poklon paket s kozmetičkim proizvodima Rosal (500 kn s PDV-om) 9. Poklon paket s kozmetičkim proizvodima Rosal (500 kn s PDV-om) 10. Dizajnerska marama – Ungaro (400 kn s PDV-om) 11. Dizajnerska marama – Ungaro (400 kn s PDV-om) 12. Parfem 50 ml (300 kn s PDV-om) 13. Parfem 50 ml (300 kn s PDV-om) 14. Veliki poklon paket s Dietpharm proizvodima (250 kn s PDV-om) 15. Veliki poklon paket s Dietpharm proizvodima (250 kn s PDV-om) 16. Veliki poklon paket s Dietpharm proizvodima (250 kn s PDV-om) 17. Veliki poklon paket s Dietpharm proizvodima (250 kn s PDV-om) 18. Veliki poklon paket s Dietpharm proizvodima (250 kn s PDV-om) 19. Veliki poklon paket s Dietpharm proizvodima (250 kn s PDV-om) 20. Srednji poklon paket s Dietpharm proizvodima (200 kn s PDV-om) 21. Srednji poklon paket s Dietpharm proizvodima (200 kn s PDV-om) 22. Srednji poklon paket s Dietpharm proizvodima (200 kn s PDV-om) 23. Srednji poklon paket s Dietpharm proizvodima (200 kn s PDV-om) 24. Srednji poklon paket s Dietpharm proizvodima (200 kn s PDV-om) 25. Srednji poklon paket s Dietpharm proizvodima (200 kn s PDV-om) Ukupna vrijednost nagrada iznosi 33.300,00 kuna, a nagrade nisu zamjenjive za novac, druge proizvode ili usluge. Vrijednost nagrada određena je prema tržišnoj cijeni u vrijeme podnošenja zahtjeva za izdavanje odobrenja. Članak 7. 7.1. U slučaju da nagradni fond u vrijednosti većoj od 5.000,00 kuna nakon završetka nagradne igre nije podijeljen Organizator će iste prodati na javnom natječaju, a sredstva u zakonskom roku uplatiti u korist državnog proračuna. Članak 8. 8.1. Izvlačenje nagrada održati će se javno, u prostorijama sjedišta Organizatora. 8.2. Izvlačenje će se održati 04.04.2011. na kojem će se izvući dobitnici nagrada. U izvlačenju sudjeluju sve omotnice koje su pristigle do ponoći dana 03.04.2011. 8.3 U slučaju da izvučena pošiljka ne sadrži sve podatke utvrđene člankom 3. ovih pravila, ista neće biti važeća, te će umjesto nje biti izvučena druga. 8.4. Izvlačenje dobitnika će se obaviti na način da se najprije izvuku dobitnici prve nagrade, te nakon toga dobitnici druge nagrade itd. Na ovaj način će se dobitnici izvlačiti i u slučaju da se u nagradnu igru uključi manje sudionika od broja nagrada predviđenih nagradnim fondom,


te će se preostali nagradni fond po izvlačenju svih pristiglih prijava, raspodijeliti ponovnim izvlačenjem već izvučenih prijava. Ispravnost izvlačenja nadgledati će tročlana komisija. O tijeku izvlačenja vodi se zapisnik koji mora sadržavati: mjesto i vrijeme izvlačenja, klasu, urudžbeni broj i datum izdavanja suglasnosti Ministarstva financija na ova Pravila, datum i naziv dnevnih novina u kojem su pravila objavljena, način izvlačenja dobitnika, ime i prezime i adresu dobitnika.te naziv i vrijednost nagrade pojedinog dobitnika. Zapisnik potpisuju svi članovi komisije. Članak 9. 9.1 U vrijednost nagrada uključen je porez na dodanu vrijednost. 9.2. Organizator nije odgovoran ni za kakve ostale eventualne poreze ili pristojbe na nagrade. Članak 10. 10.1. Objava imena svih nagrađenih dobitnika biti će objavljena u dnevnom tisku i na web-u tvrtke Fidifarm d.o.o.www.dietpharm.hr 10.2. Dobitnici nagrada svojim sudjelovanjem u nagradnoj igri pristaju da Fidifarm d.o.o. objavi njihova imena i fotografije kako u tisku, tako i u elektronskim medijima te da ih koristi u promocijske svrhe, a sve bez naknade. Članak 11. 11.1. Dobitnici nagrada bit će obaviješteni o rezultatima nagradne igre pisanim putem, na adresu koju su poslali pismenim putem u omotnici, u roku 8 dana od dana izvlačenja. 11.2. Dobitnici nagrada preuzimaju nagrade u poslovnim prostorijama tvrtke Fidifarm d.o.o., Rakitje, Obrtnička 37, u roku od 30 dana od dana primitka pisane obavijesti o dobivenoj nagradi. Ako dobitnici nagrade ne podignu u roku iz prethodnog stavka svoje nagrade, organizator će ih ponovno u roku od 8 dana od isteka roka iz prethodnog stavka obavijestiti o dobitku, a dobitnici imaju naknadni rok za podizanje nagrada u trajanju od 10 dana od dana primitka obavijesti. Ako dobitnik niti u naknadnom roku ne podigne nagradu, ili ukoliko se obavijesti o dobitku nagrade vrate s naznakom da je dobitnik nepoznat na navedenoj adresi dobitnik gubi pravo na istu, a organizator će popis nepodignutih nagrada dostaviti Ministarstvu financija. 10.3. Trenutkom preuzimanja nagrade, odnosno potpisom posebnog ugovora ili izjave o preuzimanju nagrade, prestaju sve obveze Organizatora prema dobitniku. Članak 13. 13.1. Sudjelovanjem u nagradnoj igri sudionici prihvaćaju prava i obveze iz ovih Pravila. 13.2. U slučaju spora između Organizatora i sudionika nagradne igre nadležan je Općinski sud u Zagrebu. 13.3. Organizator se obvezuje 5% utvrđene vrijednosti nagradnog fonda odmah uplatiti u korist Hrvatskog crvenog križa. Članak 14. Nagradna igra može se prekinuti samo u slučaju da nastupe okolnosti za koje Organizator nije odgovoran, odnosno koje nije mogao spriječiti, otkloniti ili izbjeći. Sudionici će o prekidu nagradne igre biti obaviješteni putem dnevnog tiska.


Članak 15. Ova pravila primjenjuju se nakon što Ministarstvo financija RH na njih dade suglasnost i budu objavljena u dnevnom tisku, a vrijede do završetka nagradne igre. Klasa: UP/I-460-02/10-01/804 Ur.broj: 513-07-21-07/10-2

Zagreb, 22.10.2010.

Vesna Ceraj Članica Uprave

pravilnik_25 VRIJEDNIH NAGRADA ZA 25 GODINA DIETPHARMA  

pravilnik_25 VRIJEDNIH NAGRADA ZA 25 GODINA DIETPHARMA

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you