Page 1

PRAVILA NAGRADNE IGRE

„Tide i Lenor u dm­u“ Svrha   ovih   pravila   je   osigurati   jednakost   za   sve   sudionike   te   jednake   mogućnosti   za   osvajanje  nagrada nakon ispunjavanja uvjeta navedenih u pravilima. Članak 1 – Organizator Organizator i voditelj zbirke osobnih podataka nagradne igre „Tide i Lenor u dm­u“(u nastavku  «igra») je Procter & Gamble d.o.o. za trgovinu (sjedište: Bani 110, 10010 Zagreb, OIB:25107893471)  dalje u tekstu „organizator“. Nagradnu  igru  provodi,  i  sve  osobne  podatke obrađuje  u  ime  organizatora,  MPG  d.o.o.  (sjedište:  Banjavčićeva 22, 10000 Zagreb, OIB:35677542029) dalje u tekstu „Administrator“ nagradne igre. Temeljem ugovorene usluge za SMS nagradnu igru s davateljem usluge DELTA MEDIACOM d.o.o.  osiguran je SMS broj za slanje SMS poruka. Svrha nagradne igre je promidžba robne marke Tide i Lenor.

Članak 2 – Sudionici nagradne igre  Sudionici igre (u nastavku «sudionik») mogu biti sve punoljetne fizičke osobe hrvatski državljani, sa  stalnim prebivalištem u Hrvatskoj koji ispunjavaju uvjete igre. U nagradnoj igri ne mogu sudjelovati djelatnici, vlasnici i uprava Organizatora, Administratora i ostalih  poduzeća uključenih u nagradnu igru, kao ni njihovi rođaci.  Članak 3 – Trajanje nagradne igre Trajanje nagradne igre:  15.7. – 15.8.2010.

Članak 4 – Procedura i uvjeti sudjelovanja u nagradnoj igri Način sudjelovanja: Nagradna igra vezana je uz kupovinu proizvoda. U nagradnoj igri mogu sudjelovati svi sudionici koji u  jednoj kupovini tj. na istom računu kupe 1 Tide  deterdžent   +   1   Lenor  (u   daljnjem   tekstu:   „Proizvod”)   u  dm­drogerie   markt      prodavaonicama   na  području Republike Hrvatske u periodu trajanja nagradne igre. Za sudjelovanje u nagradnoj igri, sudionici nakon kupovine Proizvoda trebaju:

a) poslati SMS poruku slijedećeg sadržaja na broj 60630: dm, broj računa, ime i prezime, adresa i grad, datum rođenja Npr;   dm, 333­5565353, Zeljka Babic, Javorova 5, Zagreb, 01.02.1980.


U nagradnom izvlačenju sudjelovati će sve prijave koje pristignu Administratoru s datumom slanja  najkasnije 15.08.2010. Cijena slanja SMS poruke iznosi 2,40 kn (PDV uključen u cijenu). Originalni račun,  kao  dokaz  o  kupovini  potrebno  je  sačuvati  do  kraja  nagradne  igre  te  predočiti  pri  podizanju nagrade. U nagradnoj igri svaki kupac može sudjelovati neograničen broj puta, ali može osvojiti samo jednu  nagradu za koju je izvučen prvi put. U slučaju da jedna osoba bude izvučena više od jednog puta,  imat će pravo na nagradu za koju je izvučena prvi puta i više neće imati pravo na nagradu u ovoj  nagradnoj igri. Po   jednom   računu   je   moguće   poslati   samo   prijavu.   Jedna   osoba   može   poslati  neograničeni   broj  prijava, ali sa različitim brojem računa.  Članak 5 – Izvlačenje Izvlačenje   dobitnika   održat   će   se   19.08.2010.   u   službenom   sjedištu   izvršitelja   (MPG   d.o.o.,  Banjavčićeva   22,   10   000   Zagreb)   te   će   se   obaviti   na   temelju   nasumičnog   odabira   dobitnika  kompjuterskim sustavom pod nadzorom javnog bilježnika i tročlane komisije za izvlačenje.  U izvlačenju će sudjelovati sve važeće sms poruke primljene unutar perioda trajanja nagradne igre, a  koje udovoljavaju uvjetima važećih pravila igre. U slučaju da se u igru uključi manje sudionika od broja predviđenih nagrada, dodijelit će se onoliko  nagrada   koliko   je   sudionika   sudjelovalo   i   ispunilo   tražene   uvjete   za   nagradu   prema   definiranom  redosljedu nagrada u nagradnom fondu dok se ne nagrade svi prijavljeni sudionici.

Članak 6 – Nagrade

10 x VISA potrošačka kartica u iznosu 1.500,00 kn

Vrijednost jedne nagrade: 1.500,00 kn, ukupna vrijednost 15.000,00 kn (PDV uključen) 

Ukupna vrijednost nagradnog fonda: 15.000,00 kn (PDV uključen)

Nagrade nije moguće zamijeniti za novčanu protuvrijednost ali su prenosive uz poštivanje uvjeta  sudjelovanja iz Članka 2. ovih Pravila.


Članak 7 – Dostava i isporuka nagrada Dobitnici će sudjelovati s Organizatorom i Administratorom u svrhu predaje nagrada i administriranja  sve potrebne dokumentacije. Dobitnike će o dobitku obavijestiti Administrator telefonski ili sms porukom kako bi se ugovorili detalji  preuzimanja nagrada i prikupili potrebni podaci za izdavanje nagrada. U slučaju da Administrator nije uspio kontaktirati dobitnika nagrade, pokušat će ga kontaktirati u roku  od 10 dana od dana izvlačenja na broj telefona o kojemu je izvijestio pri sudjelovanju. Ukoliko se  dobitnik ne uspije kontaktirati do navedenog roka dobitnik gubi pravo na nagradu.Dobitnik ostvaruje  pravo na nagradu tek nakon uvida u valjani račun koji je izvučen u protivnom gubi pravo na nagradu. Organizator će osigurati nagrade, te će ispuniti sve zakonske obaveze vezane uz iste. Nagrade će biti dostavljene od strane Administratora u roku od 30 dana od datuma izvlačenja. U  slučaju da se nagrada vrati u sjedište Administratora, dobitnik može nagradu preuzeti u roku od 10  dana od dana kada je nagrada vraćena Administratoru. Kao dokaz preuzimanja nagrade Administrator će koristiti potpisanu potvrdu o preuzimanju nagrade,  a u slučaju da dobitnik ne pošalje potpisanu potvrdu (putem fax­a ili pošte) Administrator će koristiti  poštansku povratnicu i dostavnu prijevoznicu kao dokaz. Po isteku gore navedenih rokova,Administrator će putem zapisnika utvrditi broj i vrijednost nagrada  koje nisu preuzete te će u slučaju da vrijednost nepodjeljenih pojedinačnih nagrada prelazi 5 000 kn  (pettisuća   kuna)   postupiti   u   skladu   sa   Zakonom   o   priređivanju   igara   na   sreću   i   nagradnih   igara  (Čl.67,točka 6.).

Članak 8 ­ Porezi Administrator nagradne igre obvezuje se prije početka nagradne igre uplatiti Crvenom križu 5 % od  ukupne vrijednosti nagrade.  Dobitnici nagrada nisu dužni platiti nikakve poreze na nagrade. Članak 9 – Objava nagradne igre Administrator igre obvezan je objaviti ova pravila u dnevnim novinama „Večernji list“ prije početka  nagradne igre, kao i datum izdavanja i broj dozvole dobivene od Ministarstva financija. Nagradna igra odobrena je od Ministarstva financija pod brojem:

KLASA: UP/I- 460-02/10-01/485 URBROJ: 513-07-21-07/10-2 Zagreb, 05.srpnja 2010. Imena dobitnika biti će objavljena u dnevnim novinama „Večernji list“ u roku od 15 dana od dana  izvlačenja dobitnika.   Pravila nagradne igre „Tide i Lenor u dm­u“ dostupna su na adresi Administratora.


Članak 10 – Obrada podataka Slanjem prijave   u nagradnoj igri  sudionici su  izričito suglasni da Organizator   kao voditelj zbirke  osobnih   podataka   (Data   Controller)   i   Administrator   kao   izabrani   Administrator   baze   podataka   od  strane   Organizatora,   mogu   koristiti   i   procesirati   podatke   u   svrhu   provođenja   nagradne   igre.  Organizator   će   čuvati   osobne   podatke   sudionika   nagradne   igre   slijedećih   120   dana   od   dana  završetka nagradne igre nakon čega će podaci biti uništeni. Voditelj zbirke osobnih podataka kao i  Administrator   rukovati   će   podacima   prema   standardima   koje   propisuje   zakon   o   čuvanju   osobnih  podataka. Podnošenje   podataka   za   ovu   nagradnu   igru   je   dobrovoljno.   U  slučaju   ako   sudionik  smatra   da  je  obrada baze podataka u suprotnosti sa zaštitom njegove privatnosti ili u suprotnosti sa zakonom,  može se obratiti Organizatoru ili Agenciji za zaštitu osobnih podataka i zatražiti objašnjenje. Voditelj zbirke osobnih podataka neće otkriti ili ustupiti podatke trećim osobama, osim Administratoru.  Izvučeni   dobitnici   u   nagradnoj  igri   izričito   su   suglasni  da   Organizator   može   koristiti   njihovo   ime   i  adresu (navodeći samo grad) u svezi primopredaje nagrade u člancima i reportažama bez ikakvih  nadoknada u svrhu javne obavijesti o rezultatima nagradnog izvlačenja. Članak 11 – Opće odredbe Sudionici   automatski   prihvaćaju   aktualna   službena   pravila   samim   slanjem   sms   poruke   za  sudjelovanje u nagradnoj igri.  Organizator ima pravo otkazati ili prekinuti nagradnu igru u slučaju više sile. Organizator ili bilo koje poduzeće angažirano od strane Organizatora za izvršenje nagradne igre ne  preuzimaju odgovornosti i otklanjaju bilo kakvu vrstu odštete ili nadoknade u vezi troškova, oštećenja  ili gubitka nastalog zbog kašnjenja radi nedostatka u provedbi nagradne igre, te tijekom sudjelovanja  u nagradnoj igri. Organizator ne preuzima nikakvu odgovornost za gubitak pošiljaka poslanih poštom. Organizator neće podijeliti nikakve dodatne nagrade osim navedenih u ovim pravilima. Tide i Lenor su registrirane robne marke tvrtke Procter & Gamble. Nakon  60 dana od završetka nagradne igre organizator neće primati nikakve pritužbe vezane uz  nagradnu igru. U slučaju pravnog spora između organizatora i sudionika nadležan je Općinski sud u Zagrebu. U Zagrebu,15.07.2010. Procter & Gamble d.o.o. za trgovinu Organizator

Pravila Tide i Lenor dm  

Pravila Tide i Lenor dm

Advertisement