Page 1

Temeljem Zakona o igrama na sreću (NN br. 87/09) Dr. Oetker, društvo s ograničenom odgovornošću za proizvodnju i promet prehrambenim proizvodima, Zagreb-Susedgrad, Josipa Lončara 9a, MB: 1251520, OIB: 10274951766, kojeg zastupa direktor Olaf Cordts, (u daljnjem tekstu: Priređivač), utvrđuje sljedeća pravila nagradne igre (u daljnjem tekstu: Pravila)

Nagradna igra "Osvojite s te tri slatke riječi!"

Članak 1. Priređivač nagradne igre je Dr. Oetker d.o.o. Zagreb-Susedgrad, Josipa Lončara 9a, MB: 1251520, OIB: 10274951766, (u daljnjem tekstu: Priređivač), kojeg zastupa direktor Olaf Cordts.

Članak 2. Naziv nagradne igre je " Osvojite s te tri slatke riječi ". Članak 3. Svrha nagradne igre je promocija Dr. Oetker Original Pudinga i nagrađivanje povjerenja kupaca.

Članak 4. Nagradna igra trajat će od 15. ožujka 2012. godine do 15. svibnja 2012. godine.

Članak 5. Pravo na sudjelovanje u nagradnoj igri imaju punoljetne fizičke osobe koje su državljani Republike Hrvatske, a koje za vrijeme trajanja nagradne igre:

a)pošalju 5 praznih vrećica Dr. Oetker Original Pudinga bilo kojeg okusa na adresu Priređivača: Dr. Oetker d.o.o. Josipa Lončara 9a 10 090 Zagreb-Susedgrad


b)zajedno s ispunjenim kuponom koji se može naći na prodajnim mjestima i popunjene 3 riječi koje ih asociraju na Dr. Oetker Original Puding.

Korisnik ima pravo neograničen broj puta sudjelovati u nagradnoj igri. Na pravilno popunjeni kupon moraju biti upisane sljedeće informacije: - ime - prezime - mjesto stanovanja - poštanski broj - telefonski broj - izjava o prihvaćanju pravila nagradne igre. Potrošač može svojevoljno ostaviti i drugi osobni podatak ukoliko to želi i to: -elektronsku poštu. U nagradnu igru ulaze samo oni kuponi koji su pravilno i u potpunosti ispunjeni te zaprimljeni do 15. svibnja 2012. godine (uključujući sve poštanske pošiljke pristigle na adresu Priređivača poslije završetka nagradne igre ako su poslane do 15. svibnja).

Priređivač zadržava pravo provjere podataka upisanih na dobitnim kuponima. Prilikom preuzimanja nagrade Organizator će zatražiti od dobitnika da mu predoči osobnu iskaznicu. Bez predočenja osobne iskaznice Organizator neće biti obavezan uručiti nagradu izvučenom dobitniku.

Članak 6. U nagradnoj igri ne mogu sudjelovati osobe koje su direktno uključene u pripremu nagradne igre, izvlačenje dobitnika te sve ostale osobe koje imaju pristup podacima vezanim za nagradnu igru, kao ni članovi njihove obitelji koji s njima žive u zajedničkom kućanstvu.

Članak 7. Za nagradnu igru utvrđuje se ukupni fond od 100 nagrada i to: 1. 100 puta po 1.000,00 kn na potrošačkoj kartici American Express za obiteljski budget.


Ukupna vrijednost nagradnog fonda iznosi 100.000,00 kn, sa uključenim PDV-om.

Članak 8. Izvlačenje dobitnika nagradnog fonda održat će se 25. svibnja 2012. godine u uredima Dr. Oetker d.o.o. Josipa Lončara 9a, Zagreb-Susedgrad u 10 sati, a nadgledat će ga javni bilježnik i tročlano povjerenstvo, predstavnici Dr. Oetker d.o.o. Izvlačenje dobitnika je javno.

Svaki sudionik nagradne igre može biti dobitnikom samo jedne nagrade iz nagradnog fonda. Ukoliko se tijekom izvlačenja dogodi da bilo koji od sudionika bude izvučen kao dobitnik bilo koje nagrade više od jednog puta, izvlačenje će se nastaviti sve dok svi dobitnici ne budu različiti sudionici.

U slučaju da u nagradnoj igri sudjeluje manji broj sudionika od ukupnog broja nagrada, nagrade će se prodati na javnoj dražbi i dobiveni iznos uplatit će se u državni proračun.

Članak 9. Priređivač će, kao voditelj zbirke osobnih podataka, prikupljati i obrađivati osobne podatke sudionika navedene na kuponu u svrhe provođenja nagradne igre te buduće marketinške svrhe. Davanje podataka je dobrovoljno. Svoju privolu za prikupljanje i obradu danih osobnih podataka sukladno ovim Pravilima sudionici potvrđuju slanjem ispunjenog kupona, čime ujedno prihvaćaju i uvjete Pravila ove nagradne igre. Osobni podaci se predaju tvrtci Dr. Oetker d.o.o.. Osobni podaci sudionika neće se dostavljati drugim korisnicima, osim Ministarstvu financija. Svojim potpisom na kuponu, sudionici ovlašćuju Organizatora da osobne podatke dobitnika i njihov tiskani, zvučni, slikovni i/ili video materijal koristi prilikom dodjele nagrada te prilikom objave članaka i reportaža o nagradnoj igri, bez obveze na naknadu dobitnicima.

Ukoliko Korisnik ne želi da se njegovi/njezini osobni podaci upisani na kuponu koriste u buduće marketinške svrhe, može u bilo koje doba poslati dopis na Dr. Oetker d.o.o. Zagreb-Susedgrad, Josipa Lončara 9a, temeljem čega će se njegovi osobni podaci izuzeti iz daljnjeg korištenja u takve svrhe. Ukoliko dođe do promjene osobnih podataka Korisnika koji želi primati obavijesti o budućim marketinškim aktivnostima, dovoljno je poslati dopis s promijenjenim podacima na adresu Dr. Oetker d.o.o. Zagreb-Susedgrad, Josipa Lončara 9a.

Članak 10.


Dobitnici svih nagrada bit će obaviješteni o načinu preuzimanja nagrada putem telefona i pismeno u roku od 8 dana od dana izvlačenja. Dobitnici su dužni preuzeti nagrade u roku 30 dana od dana primitka pismene obavijesti o dobitku. Dobitnici svih nagrada nemaju pravo tražiti zamjenu nagrade za neku drugu vrstu nagrade ni isplatu novčane protuvrijednosti osvojene nagrade.

Članak 11. Pravila nagradne igre i popis dobitnika nagrada bit će objavljen na web stranici www.oetker.hr. Preuzimanjem nagrada prestaju sve obveze Priređivača prema dobitnicima te se time nagradna igra završava. Povjerenstvo iz članka 8. ovih Pravila će zapisnikom utvrditi jesu li dobitnici preuzeli nagrade u roku iz članka 10. ovih Pravila te će istekom tog roka utvrditi da je s određenim datumom nagradna igra završena. Članak 12. Nagradna igra može se otkazati, prekinuti ili staviti u stanje mirovanja u slučaju djelovanja više sile o čemu će sudionici biti obaviješteni u dnevnom tisku.

Članak 13. Pravila nagradne igre bit će objavljena na web stranici www.oetker.hr neposredno prije početka nagradne igre te za vrijeme trajanja nagradne igre. Ispunjavanjem uvjeta za sudjelovanje u nagradnoj igri Korisnici prihvaćaju pravila i obveze iz ovih Pravila. U slučaju spora utvrđuje se nadležnost suda u Zagrebu.

Članak 14. Ova Pravila bit će dostavljena Ministarstvu financija Republike Hrvatske radi dobivanja suglasnosti. Nakon dobivanja suglasnosti, Pravila će stupiti na snagu danom početka nagradne igre i bit će na snazi do njezinog završetka.

U Zagrebu, 6. ožujka 2012. godine Pravila nagradne igre odobrena su od strane Ministarstva financija riješenjem pod klasom: UP / I - 460 - 02/12 - 01/152 od 9.03. 2012.


UR Br: 513 - 07 - 21 - 07/12 - 2

Osvojite s te tri slatke rijeci  
Osvojite s te tri slatke rijeci  

Osvojite s te tri slatke rijeci

Advertisement