Page 1

KLASA: UP/I- 460-02/12-01/453 URBROJ:513-07-21-07/12-2 Zagreb, 01. lipanj 2012. Na temelj članka 69. Zakona o igrama na sreću (Narodne novine 87/09) BILLA d.o.o. iz Zagreba, Jadranska avenija 2, donosi slijedeća: PRAVILA NAGRADNEIGRE

OSVOJI SVE ŠTO KUPIŠ

Članak 1. Priređivač nagradne igre pod nazivom „OSVOJISVEŠTOKUPIŠ“ je BILLA, društvo s ograničenom odgovornošću iz Zagreba, Jadranska avenija 2, MB: 1189077,OIB: 30380746842.Nagradna igra priređuje se u cilju promidžbe priređivača te unapređenja i prodaje proizvoda u njegovim maloprodajnim objektima. Članak 2. Nagradna igra održava se u svim BILLA prodavaonicama na teritoriju republike Hrvatske., u trajanju od 13.06. do 12.07.2012.g. Članak 3. Pravila nagradne igre uz navođenje klase, Urudžbenog broja i datuma izdavanja suglasnosti Ministarstva financija biti će objavljena na internetu dana 12.06.2012. Članak 4. Pravo sudjelovanja imaju svi građani RH koji u vremenu od 13.06.2012do 12.07.2012.godine u BILLA prodavaonicama na teritoriju RH obave kupnju.Mehanizam nagradne igre:Slučajnim odabirom svaki dan će u periodu od 30 dana algoritam odabrati 100 dobitnika( ukupno 3000 dobitnika).Svaki nasumice izabrani Kupac proizvoda „BILLA d.o.o.“ za kupljene proizvode će dobiti gratis kupovinu ( vrijednost njihove košarice u trenutku kupnje), ukoliko se ta kupnja slučajnim odabirom programa (algoritamski), odabere kao nagradna ( gratis kupnja). Članak 5. Svaki kupac može obaviti neograničeni broj kupnji.

Članak 6. Fond nagrada sastoji se od: 1. 100 dobitnika x 80 kn x 30 dana


Ukupan nagradni fond: 240.000,00kn Ukoliko fond nagrada bude veći , Billa d.o.o. će prema evidenciji računa priložiti spisak dobitnika i iznose računa, te naknadno uplatiti razliku za Crveni Križ, ukoliko dođe do toga. Nagrade nisu zamjenjive za novac. Članak 7. Dobitnici se ne izvlače naknadno budući da osvajaju nagradnu kupnju na licu mjesta, u trenutku kupovine. Članak 8. Imena dobitnika bit će objavljena na internetu u roku (8) osam dana po završetku nagradne igre na službenoj stranici Billa d.o.o., www.billa.hr Članak 9. Dobitnik preuzima nagradu u trenutku kupovine, ukoliko se ta kupnja slučajnim odabirom programa (algoritamski), odabere kao nagradna ( gratis kupnja-u vrijednosti ukupne košarice). Naknadna potraživanja nagrade se ne uvažavaju.Preuzimanjem nagrade –prestaju sve daljnje obveze priređivača nagradne igre prema dobitniku. Članak 10. Nagradna igra se može prekinuti samo u slučaju da nastupe okolnosti za koje priređivač nije odgovoran, odnosno koje nije mogao spriječiti, otkloniti ili izbjeći. Sudionici će o prekidu nagradne igre biti obaviješteni putem službene web stranice priređivača nagradne igre, Billa d.o.o. Članak 11. Sudionik koji sudjeluje u nagradnoj igri prihvaća prava i obveze iz ovih Pravila. Pravila počinju vrijediti nakon što Ministarstvo financija izda svoju suglasnost i budu objavljena na službenoj web stranici priređivača nagradne igre, Billa d.o.o. Članak 12. Priređivač se obvezuje 5%utvrđene vrijednosti nagradnog fonda odmah uplatiti u korist Hrvatskog crvenog križa. Članak 13. U slučaju spora između priređivača i sudionika ove nagradne igre nadležan je Općinski sud u Zagrebu.

OSVOJI SVE ŠTO KUPIŠ  
OSVOJI SVE ŠTO KUPIŠ  

OSVOJI SVE ŠTO KUPIŠ