Page 1

Temeljem odredbi članka 69. Zakona o igrama na sreću i Pravilnika o prireĎivanju nagradnih igara (N/N broj 8/10) Beiersdorf d.o.o., Križna 18, Zagreb, uz suglasnost Ministarstva financija (KLASA: UP/I-460-02/12-01/289; UR.BROJ:513- 07-21-07/12-2) od 26. travnja 2012., donosi slijedeća PRAVILA NAGRADNE IGRE «NIVEA ZA NJEGU I LJEPOTU» Članak 1. PrireĎivač nagradne igre pod nazivom “NIVEA ZA NJEGU I LJEPOTU“ je Beiersdorf d.o.o, Križna 18, 10 000 Zagreb, MB 1473042, OIB 57315927742. Članak 2. Nagradna igra se prireĎuje u svim prodajnim mjestima dm-drogerie markt d.o.o. na području Republike Hrvatske. Adresa sjedišta dm-drogerie markt d.o.o., Kovinska 5a, 10000 Zagreb. Nagradna igra prireĎuje se s ciljem promidžbe prireĎivača, te unapreĎenja i prodaje njegovih proizvoda. Članak 3. Nagradna igra održava se od 01. svibnja do 31. svibnja 2012. godine na svim prodajnim mjestima iz Članka 2. Članak 4. Pravila nagradne igre uz navoĎenje klase, urudžbenog broja i datuma izdavanja suglasnosti bit će objavljena na web stranici www.NIVEA.hr i www.dm-drogeriemarkt.hr 30. travnja 2012. Članak 5. Pravo sudjelovanja u nagradnoj igri imaju svi punoljetni graĎani s prebivalištem u Republici Hrvatskoj koji u razdoblju od 01. svibnja do 31. svibnja 2012. godine kupe bilo koji NIVEA proizvod te pošalju SMS sadržaja: broj računa kupljenog NIVEA proizvoda, ime, prezime i adresu na broj 60308 (cijena SMS poruke je 2,40 kn). Kupac do preuzimanja nagrade iz Članka 8. mora sačuvati račun kao dokaz o kupnji za sudjelovanje u nagradnoj igri. Članak 6. Svaki sudionik može u nagradnoj igri sudjelovati s neograničenim brojem kupnji. Jedan broj računa može se poslati samo jedanput. U slučaju da račun s istim brojem bude ponovno poslan od strane iste ili druge osobe (sa istog ili drugog broja mobilnog telefona) ta će prijava biti proglašena nevažećom. Isti sudionik i isti broj mobitela u nagradnoj igri može osvojiti samo jednu nagradu iz Članka 8. ovih Pravila.


Članak 7. U nagradnoj igri nemaju pravo sudjelovati zaposlenici tvrtke Beiersdorf d.o.o. i tvrtke dm – drogerie markt d.o.o. te članovi njihovih užih obitelji. Članak 8. Nagradni fond sastoji se od: 1.-2. nagrada: Godišnja zaliha NIVEA proizvoda – pojedinačne vrijednosti 4.000,00 Kn 3.- 22. nagrada: Swarovski ogrlica - pojedinačne vrijednosti 1.200,00 Kn Ukupna vrijednost nagradnog fonda iznosi 32.000,00 Kn. Nagradu nije moguće zamijeniti za novac. Članak 9. Javno izvlačenje nagrada održat će se 04. lipnja 2012. u 13.00 sati u prostorijama Beiersdorf-a d.o.o., Križna 18, 10000 Zagreb. SMS poruke s nepotpunim podacima smatrati će se nevažećima. Ispravnost izvlačenja nadgledat će javni bilježnik i komisija sastavljena od 2 člana. O tijeku izvlačenja vodit će se zapisnik. Svi zainteresirani sudionici imaju pravo prisustvovati javnom izvlačenju. Članak 10. Imena dobitnika biti će objavljena na Internet stranicama www.NIVEA.hr i www.dmdrogeriemarkt.hr 05. lipnja 2012. Članak 11. Dobitnici će biti pismeno obaviješteni o osvojenoj nagradi u roku od 8 dana od dana izvlačenja koju će preuzeti na adresi prireĎivača u roku od 30 dana od dana objave imena dobitnika na Internet stranicama, uz predočenje računa kao dokaza o kupovini. Članak 12. Preuzimanjem nagrade prestaju sve daljnje obveze prireĎivača nagradne igre prema dobitniku. Članak 13. U slučaju da dobitnik ne preuzme svoju nagradu u roku navedenom u članku 11. ovih Pravila biti će ponovno obaviješten o osvojenoj nagradi te će mu biti odreĎen rok od 15 dana od primitka obavijesti za preuzimanje nagrade. Ako dobitnik u naknadnom roku ne preuzme nagradu gubi pravo na nagradu. PrireĎivač će dostaviti popis nepodignutih nagrada u Ministarstvo financija. Članak 14. PrireĎivač je dužan u roku osam dana nakon isteka roka za podizanje nagrada Ministarstvu financija dostaviti podatke o dobitnicima nagrada vrijednijih od 5.000,00 kuna, naziv i vrijednost nagrade, te dokaz o preuzimanju nagrade.


Članak 15. Sudjelovanjem u ovoj nagradnoj igri sudionici su suglasni da se, ako postanu dobitnici nagrade, njihovo ime, prezime i slika mogu od strane prireĎivača nagradne igre objaviti i koristiti bez naknade u tiskovnom, zvučnom, slikovnom i video materijalu. Sudjelovanjem u nagradnoj igri sudionici su suglasni da PrireĎivač smije koristiti njihov broj mobitela te ime, prezime i adresu u svrhu informiranja o vlastitim promotivnim aktivnostima. Ukoliko takve obavijesti ne žele primati, mogu u bilo kojem trenutku pismenim putem obavijestiti PrireĎivača. Članak 16. Nagradna igra može se prekinuti samo u slučaju da nastupe okolnosti za koje prireĎivač nije odgovoran, odnosno koje nije mogao spriječiti, otkloniti ili izbjeći. Sudionici će o prekidu nagradne igre biti obaviješteni putem obavijesti na Internet stranici www.NIVEA.hr. Članak 17. Sudionik koji sudjeluje u nagradnoj igri prihvaća prava i obveze iz ovih Pravila. Pravila počinju vrijediti nakon što Ministarstvo financija na njih da suglasnost i budu objavljena na Internet stranicama www.NIVEA.hr i www.dm-drogeriemarkt.hr. Članak 18. U slučaju spora izmeĎu prireĎivača i sudionika ove nagradne igre nadležan je Općinski sud u Zagrebu. BEIERSDORF d.o.o. Križna 18 10000 Zagreb

NIVEA ZA NJEGU I LJEPOTU  

NIVEA ZA NJEGU I LJEPOTU

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you