Page 1

Na temelju članka 67. Zakona o priređivanju igara na sreću i nagradnih igara (Narodne novine 83/02, 149/02, 87/09 ) a u skladu s odredbama Pravilnika o privređivanju nagradnih igara (Nar. Novine, broj 8/10), uprava CEDEVITA d.o.o. iz Zagreba, Planinska b.b. je dana 10.05.2010., donijela slijedeća: PRAVILA NAGRADNE IGRE ORGANIZATOR Članak 1. Priređivač nagradne igre pod nazivom „NARUČI CEDEVITU, ODVEZI NOVI CLIO GT!“ je Cedevita društvo s ograničenom odgovornošću iz Zagreba, Planinska bb, OIB:03830001847 (u daljnjem tekstu Organizator). TRAJANJE I SVRHA NAGRADNE IGRE Članak 2. Nagradna igra organizira se i provodi na cjelokupnom području Republike Hrvatske u razdoblju od 01.06. do 31.08.2010. godine i ima tri kola i završno finalno izvlačenje. Nagradna igra priređuje se u cilju promidžbe Organizatora, te unapređenja i prodaje proizvoda u prodajnim objektima. PROIZVODI I PAKIRANJA KOJI SUDJELUJU U NAGRADNOJ IGRI Članak 3. U nagradnoj igri sudjeluju samo vrećice 15g proizvoda Cedevita vitaminski instant napitak s naznakom za nagradnu igru, u kanalu prodaje HORECA (hoteli, restorani, kafići). Raspoloživi okusi: naranča, limun, grejp, mandarina, crvena naranča, brusnica i limeta. ORGANIZACIJA I NAČIN SUDJELOVANJA U NAGRADNOJ IGRI Članak 4. U nagradnoj igri može sudjelovati svaki potrošač na području Republike Hrvatske koji za vrijeme trajanja nagradne igre pošalje pet jedinstvenih osmeroznamenkastih kodova koji se sastoje od slova, a koji su otisnuti na vrećici 15g proizvoda Cedevita, te ime, prezime i adresu na sms broj 60009 (cijena SMS-a 2,40 sa PDV-om), besplatno putem podstranice na www.cedevita.hr unosom svih potrebnih podataka kao i putem prilagođene aplikacije na Fan page-u Cedevite na www.facebook.com. Format slanja kodova je sljedeći: xxxxxxxx IME PREZIME ADRESA GRAD. U jednoj prijavi može biti naveden samo jedan kod. Otisnuti kodovi se nalaze s unutrašnje strane vrećice.


Članak 5. Svi ispravno poslani kodovi s proizvoda zajedno sa imenom, prezimenom i adresom zaprimljeni na jedan od načina iz čl. 4. ovih Pravila, ulaze u centralnu bazu podataka. Organiziraju se ukupno 4 izvlačenja nagrada – tri mjesečna i jedno finalno: 1.mjesečno (kodovi pristigli do 30.06.2010.), 2.mjesečno (kodovi pristigli do 31.07.2010.), 3.mjesečno (kodovi pristigli do 31.08.2010) i finalno, tj. završno (kodovi pristigli do 31.08.2010) za glavnu nagradu. Svi potrošači koji sakupe i pošalju 5 kodova (1 paket) ulaze u mjesečno izvlačenje za kolo koje trenutno traje. Potrošač ulazi u mjesečno izvlačenje onoliko puta koliko se puta 1 paket kodova ostvari. Oni paketi koji nisu izvučeni u mjesečnom izvlačenju, ulaze u finalni krug izvlačenja. Paketi koju su sudjelovali u jednom mjesečnom izvlačenju ne ulaze u druga mjesečna izvlačenja bez obzira da li su izvučeni kao dobitni ili ne, ali nedobitni paketi ulaze u finalni krug izvlačenja. Ukoliko potrošač tijekom trajanja nagradne igre sakupi samo jedan paket (5 bodova), ulazi samo u ono mjesečno izvlačenje kada je poslao 5. kod (do 30.06. za 1.mjesečno, do 31.07. za 2.mjesečno, do 31.08. za 3.mjesečno), te u finalno izvlačenje ukoliko u tom mjesečnom izvlačenju nije bio dobitan. Članak 6. Da bi sudjelovali u ovoj nagradnoj igri, svi zaprimljeni kodovi moraju biti originalni i potjecati s pakiranja proizvedenih u Cedeviti d.o.o., te se isti kod može upotrijebiti samo jednom. Ukoliko je poslan više puta, priznaje se samo onaj kod koji je prvi zaprimljen na broj 60009 ili na drugi način predviđen ovim Pravilima. Članak 7. Pravila nagradne igre uz navođenje klase, Urudžbenog broja i datuma izdavanja suglasnosti Ministarstva financija biti će objavljena na web stranicama Cedevite www.cedevita.hr. PRAVO SUDJELOVANJA Članak 8. Pravo sudjelovanja u nagradnoj igri imaju sve fizičke osobe koje imaju prebivalište u Republici Hrvatskoj, osim radnika tvrtke Organizatora, povezanih društava Atlantic Grupe i svih trgovačkih društava koja su surađivala u pripremi ove nagradne igre kao i članova njihovih užih obitelji (roditelji, supružnici, djeca) koji u razdoblju od 01.06.2010. do 31.08.2010. godine pošalju kodove s proizvoda Cedevita vrećica zajedno sa imenom, prezimenom i adresom na sms broj 60009, ili putem web stranice www.cedevita.hr i fan page-a Cedevite na www.facebook.com


BROJ PRIJAVA Članak 9. Jedna osoba može sudjelovati u nagradnoj igri sa neograničenim brojem kodova. Po osnovi jednog koda poruka se može poslati samo jedan put. NAGRADNI FOND Članak 10. Fond nagrada sastoji se od: GLAVNE NAGRADE 1 x automobil REANULT CLIO 1,6 GT, vrijednost sa PDV-om 99.900 kn MJESEČNE NAGRADE 1. 15 x mobitel HTC TATTOO, vrijednost sa PDV-om 19.562 kn 2. 30 x Ipod Nano 8GB, vrijednost sa PDV-om 34.196 kn Ukupna vrijednost nagradnog fonda iznosi 153.658kn sa PDV-om. Nagrade nisu zamjenjive za novac. IZVLAČENJE NAGRADA Članak 11. Mjesečna izvlačenja nagrada održat će se javno, u prostorijama Organizatora. 1. mjesečno IZVLAČENJE održat će se 02.07.2010. U prvom kolu u izvlačenju sudjeluju sve pristigle prijave zaključno sa 30.06.2010. Dobitnici će se izvlačiti na način da se najprije izvuku dobitnici prve nagrade (5x mobitel) ,a zatim dobitnici druge nagrade (10 x Ipod). 2. mjesečno IZVLAČENJE održat će se 02.08.2010. U drugom kolu u izvlačenju sudjeluju sve pristigle prijave zaključno sa 31.07.2010. Dobitnici će se izvlačiti na način da se najprije izvuku dobitnici prve nagrade(5x mobitel), zatim dobitnici druge nagrade (10 x Ipod). 3. mjesečno IZVLAČENJE održat će se 03.09.2010. U trećem kolu u izvlačenju sudjeluju sve pristigle prijave zaključno sa 31.08.2010. Dobitnici će se izvlačiti na način da se najprije izvuku dobitnici prve nagrade (5x mobitel), zatim dobitnici druge nagrade (10 x Ipod). FINALNO IZVLAČENJE održat će se 03.09.2010. nakon što se izvuku sve nagrade trećeg kola, na kojem će se izvući dobitnik glavne nagrade (automobil RENAULT CLIO GT). Prijave pristigle poslije navedenih datuma nemaju pravo sudjelovanja u nagradnoj igri. U slučaju da izvučena SMS poruka ili internet prijava ne sadrži sve podatke utvrđene člankom 4. ovih pravila, ista neće biti važeća, te će umjesto nje biti izvučena druga.


Sudionik nagradne igre može biti dobitnik najviše jedne nagrade mjesečnom izvlačenju (od ukupno u tri mjesečna izvlačenja) i finalne nagrade. Ispravnost izvlačenja nadgledati će javni bilježnik i tročlana komisija. O tijeku izvlačenja vodi se zapisnik koji mora sadržavati: mjesto i vrijeme izvlačenja, klasu i urudžbeni broj, datum odobrenja nagradne igre, datum i naziv elektroničkog ili drugog javnog medija u kojem su pravila nagradne igre objavljena, imena i prezimena i adrese članova komisije, način izvlačenja dobitnika, ime i prezime i adresu dobitnika, te naziv i vrijednost nagrade pojedinog dobitnikaZapisnik potpisuju svi članovi komisije i javni bilježnik, te potpisani zapisnik Organizator dostavlja Ministarstvu financija u roku 8 dana od dana izvlačenja dobitnika nagrada. U slučaju da se u nagradnu igru uključi manje sudionika od broja nagrada koje su predviđene nagradnim fondom, nakon izvlačenja nagrada prema odredbama ovog Pravilnika, preostali nagradni fond će se raspodijeliti ponovnim izvlačenjem već izvučenih prijava, u kojem slučaju pojedini dobitnik može biti dobitnik više mjesečnih nagrada DOBITNICI NAGRADA Članak 12. Imena dobitnika biti će objavljena na web stranici Cedevite www.cedevita.hr u roku od (8) osam dana od dana izvlačenja. Dobitnici nagrada biti će obaviješteni o dobivenoj nagradi pismeno i putem telefona, ukoliko su dostavili broj telefona. PREUZIMANJE NAGRADA Članak 13. Dobitnici nagrade koji su ispunili uvjete iz ovih Pravila imaju pravo preuzeti nagrade u roku 30 dana od dana objave dobitnika uz predočenje osobne iskaznice ili druge identifikacijske isprave. S dobitnicima nagrade sklopit će se po potrebi poseban ugovor ili izjava o preuzimanju nagrade. Način preuzimanja nagrada, ovisno o vrsti nagrade, Cedevita d.o.o. dogovorit će putem telefona. Ukoliko je dobitnik nagrade malodobna osoba, Organizator će nagradu uručiti osobi koja je temeljem zakona ili odluke državnog tijela dužna starati se o njoj, a nakon uvida u isprave koje dokazuju rodbinski odnosno starateljski odnos. Dobitnik može preuzeti nagradu nakon što podmiri sve obveze koje za dobitak proizlaze iz pozitivnih zakonskih propisa RH kao i ovih Pravila. Ako dobitnik u navedenom roku ne podigne nagradu Organizator će pisanim putem obavijestiti dobitnika te mu odrediti naknadni rok od 15 dana za podizanje nagrade. Ostvarene nagrada ne može se mijenjati za novac, drugu robu ili drugu uslugu. Ukoliko dobitnik ni u naknadnom roku ne podigne nagradu gubi pravo na nju, a Organizator će postupiti sukladno čl.11. Pravilnika o priređivanju nagradnih igara.


PRESTANAK OBVEZA Članak 14. Trenutkom preuzimanja nagrade, odnosno potpisom posebnog ugovora ili izjave o preuzimanju nagrade, prestaju sve obveze Organizatora prema dobitniku. PREKID NAGRADNE IGRE Članak 15. Nagradna igra može se prekinuti samo u slučaju da nastupe okolnosti za koje Organizator nije odgovoran, odnosno koje nije mogao spriječiti, otkloniti ili izbjeći. Sudionici će o prekidu nagradne igre biti obaviješteni putem elektroničkih ili drugih javnih medija. PRAVO ORGANIZATORA NA OBJAVLJIVANJE PODATAKA O DOBITNICIMA Članak 16. Svi sudionici suglasni su s pravilima nagradne igre. Sudionici svojim ulaskom u nagradnu igru neopozivo prihvaćaju da je Organizator bez ikakve naknade ovlašten bez vremenskih i teritorijalnih ograničenja koristiti u reklamne svrhe njihovu fotografiju, ime i prezime, adresu i ostale podatke vezane uz sudionika, a dobitnici nagrada, obvezni su dati svoju suglasnost i u pisanoj formi. ZAVRŠNE ODREDBE Članak 17. Sudionik koji sudjeluje u nagradnoj igri prihvaća prava i obveze iz ovih Pravila. Pravila počinju vrijediti nakon što Ministarstvo financija na njih da suglasnost i budu objavljena u dnevnom tisku. Članak 18. Organizator se obvezuje 5% utvrđene vrijednosti nagradnog fonda odmah uplatiti u korist Hrvatskog crvenog križa. Članak 19. Ugovorne stranke su suglasne da će sporove iz ove nagradne igre rješavati sporazumno, a u protivnom je nadležan stvarno nadležan Općinski sud u Zagrebu. Cedevita d.o.o. Klasa: UP/I-460-02/10-01/409 Ur.broj: 513-07-21-07/10-2 Zagreb, 26.05.2010

NARUČI CEDEVITU, ODVEZI NOVI CLIO GT!  

NARUČI CEDEVITU, ODVEZI NOVI CLIO GT!