Page 1

Na temelju odredbi Zakona o igrama na sreću (Narodne novine broj 87/09) i Pravilnika o prireĎivanju nagradnih igara (Narodne novine broj 8/10), Proximity Zagreb d.o.o., Šoštarićeva 10, Zagreb, OIB: 23057349705,kojeg zastupa Domagoj Davidović (u daljnjem tekstu: PrireĎivač) donosi sljedeća: PRAVILA NAGRADNEIGRE ''Libressesjajne nagrade'' Članak 1. PrireĎivač prireĎuje nagradni igru ''Libressesjajne nagrade'' (u daljnjem tekstu: Nagradna igra) u cilju promocije i unapreĎenja prodaje proizvoda robne marke Libresse, a odvija se na svim prodajnim mjestima trgovačkog lanca Konzum u Republici Hrvatskoj. Članak 2. Nagradna igra održava se u razdoblju od 15.05.2011.do 15.06.2011.i ima samo jedno kolo. Članak 3. Pravila nagradne igre uz navoĎenje klase, urudžbenog broja i datuma izdavanja odobrenja Ministarstva financija biti će objavljena na web stranicama www.megafon.hr dana 15.05.2011. Članak 4. Pravo na sudjelovanje u Nagradnoj igri i pravo na nagradu imaju svi punoljetni državljani Republike Hrvatske. Pravo na sudjelovanje u Nagradnoj igri ostvaruje se kupnjom bilo koja 2 (dva) Libresseproizvoda u svim prodajnim mjestima trgovačkog lanca Konzum u Republici Hrvatskoj u razdoblju od 15.05.2011. do 15.06.2011.godine te slanjem poruke s ključnom riječi LIBRESSE,brojem računa i osobnim podacima na broj 60050npr. LIBRESSE,75/05022011,Ivan Horvat, Gajeva 5, Zagreb. Cijena SMS poruke je 2,40 kn/SMS (PDV uključen). U nagradnoj igri će sudjelovati sve SMSporuke zaprimljene najkasnije do 15.06.2011.godine do ponoći. SMSporuke pristigle nakon tog datuma nemaju pravo sudjelovanja u nagradnoj igri, a prireĎivač ne snosi odgovornost za zakašnjele, izgubljene ili krivo upućene prijave te neispravnost mobilnih ureĎaja. Operator SMSusluge je Megafon d.o.o. Zagreb, Sisačkacesta II odvojak 64, OIB:98670319723(u daljnjem tekstu: Izvršitelj). Članak 5. Svaki Sudionik na navedeni broj može poslati neograničen broj SMSporuka, no s različitim brojem računa kao dokazom o kupnji. U slučaju da isti broj računa bude ponovno poslan od strane iste osobe, ta će prijava biti proglašena nevažećom. Jedna kupnja dva Libresseproizvoda osigurava jedno sudjelovanje u nagradnoj igri. Kupnja 2 Libresseproizvoda iz Članka 4. mora biti iskazana na jednom računu. LibresseDUOPACKpakiranja se za potrebe ove nagradne igre smatraju jednim proizvodom. Sudionik koji sudjeluje u nagradnoj igri prihvaća prava i obveze iz ovih Pravila. Ostavljanjem svojih podataka i sudjelovanjem u nagradnoj igri pristaje da ga se naknadno obavještava SMSporukama o promotivnim novostima prireĎivača. Prijava za učešćeu nagradnoj igri bit će potvrĎena od strane izvršitelja SMSporukom. Sudionici nagradne igre moraju do kraja čuvati račun te ga na zahtjev organizatora nagradne igre i pokazati. Nagrada se može preuzeti samo uz predočenje računa, poslanog u SMSporuci dobitnika. Nikakvi drugi predmeti osim računa neće biti prihvaćeni kao dokaz o kupnji. Članak 6. U nagradnoj igri ne mogu sudjelovati zaposlenici prireĎivača i njihova uža obitelj. 2 Pravila nagradne igre: Libressesjajne nagrade Članak 7. Fond nagrada za Nagradnu igru sastoji se od:


1. 3 Samsung S7070Diva mobitela, pojedinačne vrijednosti 1499,73kn, ukupna vrijednost 4499,20kn 2. 10 iPod touch 8GureĎaja, pojedinačne vrijednosti 1573,16kn, ukupna vrijednost 15731,60kn 3. 100 USBstick ureĎaja, pojedinačne vrijednosti 99,99kn, ukupne vrijednosti 9999,90kn. Ukupna vrijednost nagradnog fonda iznosi 30.230,90kuna. Nagrade nisu zamjenjive za novac. Članak 8. Izvlačenje nagrada održat će se u prostorijama prireĎivačana adresi, Šoštarićeva 10, Zagreb, Zagreb dana 17.06.2011.godine. Izvlačenje dobitnika provest će se elektronskim putem, slučajnim odabirom iz baze primljenih SMSporuka. Izvlačenje se vrši na način da se najprije izvuku nagrade s najmanjom vrijednosti, dakle prvo se izvlači 100 USBstickova, potom 10 iPod touch 8Gi potom 3 Samsung S7070Diva mobitela. Dobitnici koji su osvojili sporedne nagrade (100 USBstickova i 10iPod touch 8G), ukoliko imaju još valjanih i prijavljenih brojeva računa ulaze i u izvlačenje glavne nagrade. Jedan dobitnik može dobiti ukupno najviše 3 nagrade, po jednu iz svake kategorije. U slučaju da izvučena SMSporuka ne sadržava sve podatke iz članka 4. ovih pravila ili da sadrži pogrešne ili nerazumljive podatke, smatrat će se nevažećom te će biti izvučena druga SMSporuka. Povjerenstvo za izvlačenje (tri predstavnika PrireĎivača) će prilikom izvlačenja dobitnika sastaviti zapisnik o podacima dobitnika i tijeku javnog izvlačenja. Zapisnik ima službeno i obvezujuće značenje za sve sudionike Nagradne igre. Dobitnici će biti objavljeni na www.megafon.hr 20.06.2011. U izvlačenju će sudjelovati sve važećeprijave poslane do 15.06.2011.do 00:00 sati, a koje udovoljavaju uvjetima važećih pravila igre. Članak 9. Sudjelovanjem u ovoj nagradnoj igri dobitnik pristaje da se javno objavi njegovo ime i prezime, adresa i mjesto stanovanja i slika. Dobitnici će biti obaviješteni pismeno i telefonom o dobitku i načinu preuzimanja nagrade u roku od 8 dana nakon izvlačenja te će im biti dan rok od 30 dana za preuzimanje nagrade na adresi PrireĎivača. Sudjelovanjem u nagradnoj igri sudionici pristaju na objavu njihovih podataka i ovlašćuju PrireĎivačada koristi njihove osobne podatke i fotografije, bez prava na bilo kakvu naknadu, u svrhu javne objave rezultata nagradne igre, kako prilikom dodjele nagrada, tako i u objavi reportaža ili sličnih materijala vezanih uz nagradnu igru. Članak 10. U slučaju da prireĎivač ne uspije kontaktirati dobitnika nagrade u roku iz prethodnog članka, pokušat će ga kontaktirati u roku od 8 dana od dana isteka roka za preuzimanje nagrade te će mu dati rok od 8 dana za preuzimanje nagrade. Ukoliko se dobitnika ne uspije kontaktirati ni u tom roku, dobitnik gubi pravo na nagradu. U slučaju da nagrada ostane nepodijeljena, postupit će se sukladno odredbama Zakona o igrama na sreću. Članak 11. Trenutkom preuzimanja nagrade odnosno potpisom potvrde o preuzimanju nagrade prestaju sve daljnje obveze prireĎivača prema dobitniku nagrade. Komisija će zapisnički utvrditi jesu li dobitnici sve nagrade preuzeli u označenom roku, te će protekom tog roka utvrditi da je Nagradna igra okončana. 3 Pravila nagradne igre: Libressesjajne nagrade Članak 12. U slučaju da se u nagradnu igru uključi manje sudionika od broja nagrada koje su predviĎene nagradnim fondom, dodijelit će se onoliko nagrada koliko je u nagradnoj igri sudjelovalo sudionika, nepodijeljene ili nepodignute nagrade bit će prodane na javnom natječaju, a sredstva ostvarena prodajom uplaćena u korist državnog proračuna. Članak 13.


Nagradna igra može se prekinuti, otkazati ili staviti u stanje mirovanja samo u slučaju da nastupe okolnosti za koje prireĎivač nije odgovoran, odnosno koje nije mogao spriječiti, otkloniti ili izbjeći. Sudionici će o prekidu nagradne igre biti obavješteni putem web-stranice. Članak 14. Sudionik koji sudjeluje u nagradnoj igri prihvaća prava i obaveze iz ovih Pravila. Pravila počinju vrijediti nakon što ih odobri Ministarstvo financija i budu objavljena na web-stranici www.megafon.hr. Članak 15. PrireĎivač se obvezuje 5%utvrĎene vrijednosti nagradnog fonda odmah uplatiti u korist Hrvatskog crvenog križa. Članak 16. U slučaju spora izmeĎu prireĎivačai sudionika ove nagradne igre nadležan je Općinski graĎanski sud u Zagrebu. Za Proximity Zagreb d.o.o. Domagoj Davidović

Libresse sjajne nagrade  

Libresse sjajne nagrade

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you