Page 1

Temeljem Zakona o igrama na sre!u (NN br. 87/09) BBDO ZAGREB d.o.o. Zagreb, "o#tari! eva 10, MB: 3584518, OIB: 39157666333 (u daljnjem tekstu: Organizator), kojeg zastupa direktor Luka Dubokovi!, (u daljnjem tekstu: Organizator), utvr$uje sljede!a pravila nagradne igre (u daljnjem tekstu: Pravila) Nagradna igra "Kupujte u Westgateu i putujte u svjetske metropole" %lanak 1. Organizator nagradne igre je BBDO ZAGREB d.o.o. Zagreb, "o#tari!eva 10, MB: 3584518, OIB: 39157666333 (u daljnjem tekstu: Organizator), kojeg zastupa direktor Luka Dubokovi!. %lanak 2. Naziv nagradne igre je " Kupujte u Westgateu i putujte u svjetske metropole". %lanak 3. Svrha nagradne igre je promocija Westgatea i nagra$ivanje povjerenja kupaca. %lanak 4. Nagradna igra trajat !e od 12. velja&e 2011. godine do 26. o'ujka 2011. godine do 21 sat. %lanak 5. Pravo na sudjelovanje u nagradnoj igri imaju punoljetne fizi&ke osobe koje su dr'avljani Republike Hrvatske, a koje za vrijeme trajanja nagradne igre: a) kupe u vrijednosti od 100,00 kn i vi#e u trgovinama WESTGATE Shopping City b) popune kupon koji su dobili kod Info pulta i ubace popunjeni kupon u za to namijenjenu kutiju (za svakih potro#enih 100,00 kn kupac dobiva 1 kupon). Korisnik ima pravo neograni&en broj puta sudjelovati u nagradnoj igri. Na pravilno popunjeni kupon moraju biti upisane sljede!e informacije: -ime -prezime -OIB -mjesto stanovanja -po#tanski broj -telefonski broj -izjava o prihva!anju pravila nagradne igre. Potro#a& mo'e svojevoljno ostaviti i drugi osobni podatak ukoliko to 'eli i to: -elektronsku po#tu. U nagradnu igru ulaze samo oni kuponi koji su pravilno i u potpunosti ispunjeni te zaprimljeni do 26. o'ujka 2011. godine (uklju&uju!i i 26. o'ujka 2011. godine do 21 sat). Korisnici imaju pravo poslati vi#e kupona za sudjelovanje u nagradnoj igri (za svakih potro#enih 100,00 kn kupac dobiva 1 kupon). Organizator zadr'ava pravo provjere podataka upisanih na dobitnim kuponima. Prilikom preuzimanja nagrade Organizator !e zatra'iti od dobitnika da mu predo&i originalan ra&un o izvr#enoj kupovini te osobnu iskaznicu. Bez predo&enja originalnog ra&una i osobne iskaznice Organizator ne!e biti obavezan uru&iti nagradu izvu&enom dobitniku. %lanak 6. U nagradnoj igri ne mogu sudjelovati osobe koje su direktno uklju&ene u pripremu nagradne igre, izvla&enje dobitnika te sve ostale osobe koje imaju pristup podacima vezanim za nagradnu igru, kao ni njihova najbli'a rodbina. %lanak 7. Za nagradnu igru utvr$uje se ukupni fond od 10 nagrada i to: 1. nagrada u iznosu od 34.560,00 kn, u koju cijenu je uklju&en PDV: putovanje u New York za dvoje u trajanju od 9 dana


(Nagrada uklju&uje individualni polazak od 21. do 29.5. 2011., prijevoz zrakoplovom na redovnoj liniji prema programu (ekonomska klasa), prijevoz zra&na luka - hotel - zra&na luka, smje#taj u hotelu sa 3 zvjezdice bez doru&ka u dvokrevetnoj sobi, organizaciju i pripremu putovanja, pristojbe zra&nih luka. Nagrada ne uklju&uje vizu i tro#ak vize za SAD, doru&ak u hotelu, neobvezne izlete, tro#kove osobne prirode - pi!e, telefon, obroci i drugo, putno i zdravstveno osiguranje, osiguranje od nezgode, osiguranje prtljage, osiguranje od otkaza putovanja, napojnice.) 2. nagrada u iznosu od 10.380,00 kn, u koju cijenu je uklju&en PDV: putovanje u London za dvoje u trajanju od 4 dana (Nagrada uklju&uje grupni polazak od 28.4. do 1.5. 2011., prijevoz zrakoplovom ZagrebLondonZagreb, smje#taj u hotelu sa 4 zvjezdice na osnovi tri no!enja s doru&kom, pratitelja putovanja, transfer od/do zra&ne luke, u Londonu, poludnevni razgled grada autobusom, razglede pje#ice, tro#kove organizacije i pripreme putovanja, pristojbe zra&nih luka. Nagrada ne uklju&uje ulaznice za kulturno-povijesne spomenike i muzeje, karte javnog gradskog prijevoza, fakultativne izlete, pi!a, dodatne obroke i usluge, osobne tro#kove tijekom putovanja, napojnice lokalnim davateljima usluga, paket putnog osiguranja - zdravstveno, osiguranje od nezgode, osiguranje prtljage i osiguranje od otkaza putovanja.) 3. nagrada u iznosu od 8.920,00 kn, u koju cijenu je uklju&en PDV: putovanje u Parizu za dvoje u trajanju od 4 dana (Nagrada uklju&uje grupni polazak od 31.3. do 3.4. 2011., prijevoz zrakoplovom ekonomska klasa prema programu, prijevoz zra&na luka - hotel - zra&na luka, smje#taj u hotelu sa 3 zvjezdice na osnovi tri no!enja s kontinentalnim doru&kom razgledavnja prema programu, pratitelja tijekom putovanja, organizaciju i jam&evinu putovanja, pristojbe zra&nih luka. Nagrada ne uklju&uje ulaznice za objekte koji se posje!uju tijekom razgledavanja, izlet u dvorac Versailles, putni i zdravstveno osiguranje, osiguranje od nezgode, osiguranje prtljage, osiguranje od otkaza putovanja, tro#kove javnog gradskog prijevoza, dodatne usluge i tro#kove koji nisu predvi$eni programom, tro#kove osobne prirode - pi!e, dodatni obroci, telefon i sl. Ukoliko navedeni polazak zbog premalog broja prijavljenih putnika ne bude realiziran, program !e se realizirati u nekom drugom, kasnijem razdoblju.) 4. nagrada u iznosu od 2.300,00 kn, u koju cijenu je uklju&en PDV: 2 polupansiona u hotelu Adriatic I**** u Opatiji za dvoje (Nagrada uklju&uje odabrani vikend termin od 2.4. do 2.5. i to smje#taj u dvokrevetnoj sobi, boravi#nu pristojbu, dva polupansiona (buffet doru&ak i buffet ve&era), „Adriatic“ koktel dobrodo#lice, svakodnevno kori#tenje Spa programa (do 4 sata dnevno): bazen s toplom morskom vodom, whirlpool-i, finska sauna, turska kupelj, Kneipp, aromatizirani tu#evi za hla$enje, topla klupa, zona za opu#tanje – mediteranski &ajevi i ko#ara s vo!em, terasa za sun&anje, ulaz u casino svakodnevno uz pi!e dobrodo#lice.) 5. nagrada u iznosu od 2.300,00 kn, u koju cijenu je uklju&en PDV: 2 polupansiona u hotelu Adriatic I**** u Opatiji za dvoje (Nagrada uklju&uje odabrani vikend termin od 2.4. do 2.5. i to smje#taj u dvokrevetnoj sobi, boravi#nu pristojbu, dva polupansiona (buffet doru&ak i buffet ve&era), „Adriatic“ koktel dobrodo#lice, svakodnevno kori#tenje Spa programa (do 4 sata dnevno): bazen s toplom morskom vodom, whirlpool-i, finska sauna, turska kupelj, Kneipp, aromatizirani tu#evi za hla$enje, topla klupa, zona za opu#tanje – mediteranski &ajevi i ko#ara s vo!em, terasa za sun&anje, ulaz u casino svakodnevno uz pi!e dobrodo#lice.)


6. nagrada u iznosu od 2.300,00 kn, u koju cijenu je uklju&en PDV: 2 polupansiona u hotelu Adriatic I**** u Opatiji za dvoje (Nagrada uklju&uje odabrani vikend termin od 2.4. do 2.5. i to smje#taj u dvokrevetnoj sobi, boravi#nu pristojbu, dva polupansiona (buffet doru&ak i buffet ve&era), „Adriatic“ koktel dobrodo#lice, svakodnevno kori#tenje Spa programa (do 4 sata dnevno): bazen s toplom morskom vodom, whirlpool-i, finska sauna, turska kupelj, Kneipp, aromatizirani tu#evi za hla$enje, topla klupa, zona za opu#tanje – mediteranski &ajevi i ko#ara s vo!em, terasa za sun&anje, ulaz u casino svakodnevno uz pi!e dobrodo#lice.) 7. nagrada u iznosu od 1.000,00 kn, u koju cijenu je uklju&en PDV: 1 x WG poklon kartica u vrijednosti 1.000,00 kn (2 x 500,00 kn) (mo'e se iskoristiti u svrhu kupovine na prodajnim mjestima koja primaju WG poklon karticu i navedeni iznos se ne mo'e dignuti sa bankomata. Dobitnik !e dobiti dvije kartice u vrijednosti od 500,00 kn #to ukupno iznosi 1.000,00 kn po poklon kartici.) 8. nagrada u iznosu od 1.000,00 kn, u koju cijenu je uklju&en PDV: 1 x WG poklon kartica u vrijednosti 1.000,00 kn (2 x 500,00 kn) (mo'e se iskoristiti u svrhu kupovine na prodajnim mjestima koja primaju WG poklon karticu i navedeni iznos se ne mo'e dignuti sa bankomata. Dobitnik !e dobiti dvije kartice u vrijednosti od 500,00 kn #to ukupno iznosi 1.000,00 kn po poklon kartici.) 9. nagrada u iznosu od 1.000,00 kn, u koju cijenu je uklju&en PDV: 1 x WG poklon kartica u vrijednosti 1.000,00 kn (2 x 500,00 kn) (mo'e se iskoristiti u svrhu kupovine na prodajnim mjestima koja primaju WG poklon karticu i navedeni iznos se ne mo'e dignuti sa bankomata. Dobitnik !e dobiti dvije kartice u vrijednosti od 500,00 kn #to ukupno iznosi 1.000,00 kn po poklon kartici.) 10. nagrada u iznosu od 1.000,00 kn, u koju cijenu je uklju&en PDV: 1 x WG poklon kartica u vrijednosti 1.000,00 kn (2 x 500,00 kn) (mo'e se iskoristiti u svrhu kupovine na prodajnim mjestima koja primaju WG poklon karticu i navedeni iznos se ne mo'e dignuti sa bankomata. Dobitnik !e dobiti dvije kartice u vrijednosti od 500,00 kn #to ukupno iznosi 1.000,00 kn po poklon kartici.) 11. nagrada u iznosu od 1.000,00 kn, u koju cijenu je uklju&en PDV: 1 x WG poklon kartica u vrijednosti 1.000,00 kn (2 x 500,00 kn) (mo'e se iskoristiti u svrhu kupovine na prodajnim mjestima koja primaju WG poklon karticu i navedeni iznos se ne mo'e dignuti sa bankomata. Dobitnik !e dobiti dvije kartice u vrijednosti od 500,00 kn #to ukupno iznosi 1.000,00 kn po poklon kartici.) Ukupna vrijednost nagradnog fonda iznosi 65.760,00 kn, sa uklju&enim PDV-om. %lanak 8. Izvla&enje dobitnika nagradnog fonda odr'at !e se 31. o'ujka 2011. godine u WESTGATE Shopping City, Zapre#i!ka 2, Jablanovec, 10 298 Donja Bistra u 20 sati u prizemlju, a nadgledat !e ga javni bilje'nik i tro&lano povjerenstvo, predstavnici Westgatea. Izvla&enje dobitnika ne!e biti javno. Svaki sudionik nagradne igre mo'e biti dobitnikom samo jedne nagrade iz nagradnog fonda. Ukoliko se tijekom izvla&enja dogodi da bilo koji od sudionika bude izvu&en kao dobitnik bilo koje nagrade vi#e od jednog puta, izvla&enje !e se nastaviti sve dok svi dobitnici ne budu razli&iti sudionici. U slu&aju da u nagradnoj igri sudjeluje manji broj sudionika od ukupnog broja nagrada, nagrade !e !e se prodati na javnoj dra'bi i dobiveni iznos uplatit !e se u dr'avni prora&un. %lanak 9. Organizator !e, kao voditelj zbirke osobnih podataka, prikupljati i obra$ivati osobne podatke sudionika navedene na kuponu u svrhe provo$enja nagradne igre te budu!e marketin#ke svrhe. Davanje podataka je dobrovoljno. Svoju privolu za prikupljanje i obradu danih osobnih podataka sukladno ovim Pravilima sudionici potvr$uju ubacivanjem kupona u za to predvidjeno mjesto, &ime ujedno prihva!aju i uvjete Pravila ove nagradne igre. Osobni podaci se predaju


Westgateu. Osobni podaci sudionika ne!e se dostavljati drugim korisnicima, osim Ministarstvu financija i Westgateu. Svojim potpisom na kuponu, sudionici ovla#!uju Organizatora da osobne podatke dobitnika i njihov tiskani, zvu&ni, slikovni i/ili video materijal koristi prilikom dodjele nagrada te prilikom objave &lanaka i reporta'a o nagradnoj igri, bez obveze na naknadu dobitnicima. Ukoliko Korisnik ne 'eli da se njegovi/njezini osobni podaci upisani na kuponu koriste u budu! e marketin#ke svrhe, mo'e u bilo koje doba poslati dopis na BBDO ZAGREB d.o.o. Zagreb, "o#tari!eva 10, temeljem &ega !e se njegovi osobni podaci izuzeti iz daljnjeg kori#tenja u takve svrhe. Ukoliko do$e do promjene osobnih podataka Korisnika koji 'eli primati obavijesti o budu!im marketin#kim aktivnostima, dovoljno je poslati dopis s promijenjenim podacima na adresu BBDO ZAGREB d.o.o. Zagreb, "o#tari!eva 10. %lanak 10. Dobitnici svih nagrada bit !e obavije#teni o na&inu preuzimanja nagrada putem telefona. Dobitnici su du'ni javiti se Organizatoru najkasnije do 19. travnja 2011. godine. Ukoliko se dobitnici ne jave u navedenom roku, Organizator !e poslati naknadnu pismenu obavijest. Dobitnici svih nagrada nemaju pravo tra'iti zamjenu nagrade za neku drugu vrstu nagrade ni isplatu nov&ane protuvrijednosti osvojene nagrade. %lanak 11. Pravilnik o nagradnoj igri i popis dobitnika nagrada bit !e objavljen na web stranici www.westgate.com.hr i u Jutarnjem listu. Preuzimanjem nagrada prestaju sve obveze Organizatora prema dobitnicima te se time nagradna igra zavr#ava. Povjerenstvo iz &lanka 8. ovih Pravila !e zapisnikom utvrditi jesu li dobitnici preuzeli nagrade u roku iz &lanka 10. ovih Pravila te !e istekom tog roka utvrditi da je s odre$enim datumom nagradna igra zavr#ena. %lanak 12. Nagradna igra se mo'e prekinuti u slu&aju djelovanja vi#e sile o &emu !e sudionici biti obavije#teni u dnevnom tisku. %lanak 13. Pravila nagradne igre bit !e objavljena u Jutarnjem listu neposredno prije po&etka nagradne igre, a po potrebi i za vrijeme trajanja nagradne igre. Ispunjavanjem uvjeta za sudjelovanje u nagradnoj igri Korisnici prihva!aju pravila i obveze iz ovih Pravila. U slu&aju spora utvr$uje se nadle'nost suda u Zagrebu. %lanak 14. Ova Pravila bit !e dostavljena Ministarstvu financija Republike Hrvatske radi dobivanja suglasnosti. Nakon dobivanja suglasnosti, Pravila !e stupiti na snagu danom po&etka nagradne igre i bit !e na snazi do njezinog zavr#etka. U Zagrebu, 31. sije&nja 2011. godine Za BBDO Zagreb d.o.o. Direktor Luka Dubokovi! __________________________

Kupujte u Westgateu i putujte u svjetske metropole  
Kupujte u Westgateu i putujte u svjetske metropole  

Kupujte u Westgateu i putujte u svjetske metropole