Page 1

Na temelju ĉlanka 67. Zakona o prireĊivanju igara na sreću i nagradnih igara (Narodne novine (NN 87/09), a u skladu s odredbama Pravilnika o prireĊivanju nagradnih igara (Nar. NN 8/10), Atlantic Trade d.o.o., iz Zagreba, Lonĉareva 9, OIB:65106679992, je dana 27.04.2010. donio sljedeća:

PRAVILA NAGRADNE IGRE „Johnson's baby i dm nagrađuju Vas opremom za bebu!“ Članak 1 – Organizator PrireĊivaĉ nagradne igre „Johnson's baby i dm nagrađuju Vas opremom za bebu!» (u nastavku «nagradna igra») je Atlantic Trade d.o.o., OIB: 65106679992 (sjedište: Josipa Lonĉara 9, 10090 Zagreb) dalje u tekstu „organizator“. Nagradnu igru će u ime prireĊivaĉa provoditi, ukljuĉujući obradu osobnih podataka sudionika, tvrtka Delta MediaCOM d.o.o., OIB: 59196335730, M. Puštaka 12, 10000 Zagreb, dalje u tekstu „administrator“ nagradne igre sukladno ugovorenoj usluzi za SMS nagradnu igru sa ovom tvrtkom kao davateljem usluge. Članak 2 – Sudionici nagradne igre Sudionici igre (u nastavku «sudionik») mogu biti sve punoljetne fiziĉke osobe, hrvatski drţavljani, sa stalnim prebivalištem u Hrvatskoj. Iz sudjelovanja u nagradnoj igri iskljuĉeni su djelatnici društva ĉlanica Atlantic Grupe (Cedevita d.o.o., Neva d.o.o., Montana Plus d.o.o., Atlantic Trade d.o.o., Atlantic Grupa d.o.o., Fidifarm d.o.o.) dm-drogerie markt d.o.o., Johnson & Johnson-a kao i ĉlanova njihovih uţih obitelji (roditelji, braća i sestre, polubraća, polusestre, supruţnici, djeca) te tvrtke Delta MediaCOM. Članak 3 – Trajanje i svrha nagradne igre Nagradna igra organizira se i provodi u prodajnim mjestima trgovaĉkog društva dm-drogerie markt d.o.o. na podruĉju Republike Hrvatske u razdoblju od 30.04.2010. u 1,00 sat do 31.05.2010. u 23,59 sati i ima jedno kolo. Nagradna igra prireĊuje se u cilju promidţba proizvoda Johnson&Johnson i unapreĊenja prodaje ovih proizvoda u prodajnim mjestima trgovaĉkog društva dm-drogerie markt d.o.o. Članak 4 – Procedura i uvjeti sudjelovanja u nagradnoj igri Naĉin sudjelovanja:


Kupnjom bilo koja 2 (dva) proizvoda iz ĉlanka 5. ovih Pravila, u bilo kojem prodajnom mjestu dm-drogerie markt d.o.o. na podruĉju Republike Hrvatske, a u vremenu trajanja nagradne igre, Kupac ima mogućnost sudjelovanja u nagradnoj igri: a) slanjem SMS poruke na broj 60630 (šest nula šest tri nula) bez hrvatskih znakova: ĉćţšĊ, sljedećeg sadrţaja Johnson, br. računa, ime i prezime, adresa i grad Npr; Johnson, 333-5565353, Zeljka Babic, Javorova 5, Zagreb b) na Internetu preko web stranice http://johnson.hocuvise.hr aplikacije upisom podatakake sudionika sa sljedećim sadrţajem: br. računa, ime i prezime, adresa i grad, telefon npr: 333-5565353, Zeljka Babic, Javorova 5, Zagreb, 016543210 U nagradnom izvlaĉenju sudjelovati će sve SMS prijave koje pristignu administratoru i zabiljeţbe preko web aplikacije s datumom slanja najkasnije do 23,59 sati dana 31.05.2010. Cijena slanja SMS poruke iznosi 2,40 kn (PDV uključen u cijenu). Raĉun, kao dokaz o kupovini potrebno je saĉuvati do kraja nagradne igre te predoĉiti pri preuzimanju nagrade. U nagradnoj igri svaki kupac moţe sudjelovati neograniĉen broj puta, ali moţe osvojiti samo jednu nagradu za koju je izvuĉen prvi put. U sluĉaju da jedna osoba bude izvuĉena više od jednog puta, imat će pravo na nagradu za koju je izvuĉena prvi puta i više neće imati pravo na nagradu u ovoj nagradnoj igri. Po jednom raĉunu je moguće poslati samo 1 (jednu) SMS poruku ili web aplikaciju. Jedna osoba moţe poslati neograniĉeni broj prijava, ali sa razliĉitim brojem raĉuna. Sve ispravne SMS i web prijave ulaze u obzir za izvlaĉenje. Članak 5 – PROIZVODI I PAKIRANJA KOJI SUDJELUJU U NAGRADNOJ IGRI Proizvodi koji sudjeluju u nagradnoj igri su slijedeći: JOHNSON BABY ŠAMPON 300ML JOHNSON BABY ŠAMPON S KAMILC.300ML JOHNSON BABY ŠAMPON 500ML JOHNSON BABY ULJE 200ML JOHNSON BABY ULJE S ALOA VER.200ML JOHNSON ŠAMPON S KAMILICOM 500ML JOHNSON BABY ŠAMPON S PŠEN.KLICAMA JOHNSON S BABY ULJE S KAMILICOM 200 J'S BABY VLAŢ.MARAMI.SENSITIVE (64) JOHNSON S BABY GEL-ULJE 200ML J'S BABY KUPKA PRIJE SPAVANJA 300ML J'S BABY SAPUN S MEDOM 100G J'S BABY SAPUN S MLIJEKOM 100G J'S BABY SAPUN S BADEMOVIM ULJEM 100 JB ŠAMPON ZA LAKŠE RASĈEŠLJA.300ML


JOHNSON'S BABY PUDER 100G J'S BABY ŠAMPON S LAVANDOM 300ML J'S BABY ŠAMPON S LAVANDOM 500ML JOHNSON BABY ULJE 300ML PROMO J'S BABY LOS. S LAVANDOM 300ML JOHNS. BABY ULJE LAVANDA 300ML PROMO J'S BABY KREM.GEL.TUŠ.MASIR.LAV.250 J'S BABY SAPUN S LAVANDOM 100G JOHNSON'S BABY JASTUĈIĆI ZA DOJILJE JOHNSON'S BABY ULJE S LAVANDOM 200ML J&J BABY KREM GEL TUŠ 400 ML MAS.LAV JB VLAŢNE MARAMICE 64 JB VLAŢNE MARAMICE DUOPACK 128 JB SOOTHING NATURALS LOSION 250ML JB SOOTH.NATUR.KREM.GEL TUŠIR.250ML JB SOOTHING NATURALS KREMA 100ML JB SOOTHING NATURALS KUPKA 400ML JB KUPKA ZA TIJELO I KOSU 300ML JB SKINCARE VLAŢNE MARAMICE 64 JB SKINCARE VLAŢNE MARAMICE DUO 128 JB KREM. GEL ZA TUŠ. EXTRACARE 250ML JB KREM. GEL ZA TUŠ. EXTRACARE 400ML JB VLAŢNE MARAMICE BEZ MIRISA 64'S JOHNSON'S BABY PUDER S LAVANDOM 100G JB KREMA PRIJE SPAVANJA 250 ML JB SOOTHING NAT.KR.PROT.PEL.OS.100ML JB ŠAMPO.ZA DVOST. HIDRATACIJU 300ML JB VL.MAR.SKINCARE 64 S KUTIJOM JOHNSON BABY ULJE ALOA 300ML PROMO JB BLAGI KREM. GEL ZA TUŠIR. 400ML JB BLAGA KREMA ZA TIJELO 200ML JB REGENER. ZA LAKŠE RAŠĈEŠLJ. 200ML Članak 6 – Izvlačenje Izvlaĉenje dobitnika odrţat će se 07.06.2010. godine u u 12:00 sati u sjedištu Organizatora (Atlantic Trade d.o.o.) te će se obaviti na temelju nasumiĉnog odabira dobitnika kompjuterskim sustavom. U izvlaĉenju će sudjelovati sve: - vaţeće SMS prijave registrirane unutar perioda trajanja nagradne igre; - vaţeće prijave pristigle preko web stranice http://johnson.hocuvise.hr; koje udovoljavaju uvjetima vaţećih pravila igre, a poslane zakljuĉno s 31.05.2010 do 23,59 sati. Brojevi raĉuna pristigli poslije tog datuma nemaju pravo sudjelovanja u nagradnoj igri.


U sluĉaju da izvuĉena prijava ne sadrţi sve podatke iz ĉlanka 4. ovih pravila biti će izvuĉen druga. Ispravnost izvlaĉenja nadgledat će komisija od 3 ĉlana. O tijeku izvlaĉenja vodi se zapisnik, koji mora sadrţavati: mjesto i vrijeme izvlaĉenja, klasu, urudţbeni broj i datum izdavanja suglasnosti na ova Pravila, datum i naziv dnevnih novina u kojem su pravila objavljena, naĉin izvlaĉenja dobitnika, te ime i prezime i adresu dobitnika. Zapisnik potpisuju svi ĉlanovi komisije i javni biljeţnik Zapisnik potpisan od svih ĉlanova komisije prireĊivaĉ (organizator) dostavlja Ministarstvu financija u roku od osam dana od dana izvlaĉenja dobitnika nagrada. Članak 7 – Nagrade 1. nagrada: 20 komada x sklopivih ogradica za igru/krevetića za spavanje;

vrijednost nagrada: 300,00 kn/komad; total 6.000,00 kn (PDV uključen) 2. nagrada: 100 komada x kišobran kolica; vrijednost nagrade: 250,00 kn/komad; total 25.000,00 kn (PDV uključen) Ukupna vrijednost nagradnog fonda: 31.000,00 kn (PDV uključen) Nagrade nije moguće zamijeniti za novĉanu protuvrijednost, ali su prenosive uz poštivanje uvjeta sudjelovanja iz Ĉlanka 2. ovih Pravila. Članak 8 – Dobitnici nagrada Imena dobitnika biti će objavljena na web stranicma www.hocuvise.hr u roku od 15 dana od dana izvlaĉenja dobitnika.

Članak 9 – Dostava i isporuka nagrada

Nagrade će biti dostavljene dobitnicima od strane administratora u roku od 30 dana od datuma izvlaĉenja. U sluĉaju da se nagrade vrate dobitnici mogu nagradu preuzeti u sjedištu organizatora u roku od 15 dana od dana kada je nagrada vraćena. Kao dokaz preuzimanja nagrade koristit će se potpisana potvrda o preuzimanju nagrade, a u sluĉaju da dobitnik ne pošalje potpisanu potvrdu (putem fax-a ili pošte) administrator će koristiti poštansku povratnicu i dostavnu prijevoznicu kao dokaz. Ostvarena nagrada ne moţe se mijenjati za novac, drugu robu ili drugu uslugu. Ukoliko dobitnik ni u naknadnom roku ne podigne nagradu gubi pravo na nju, a organizator/prireĊivaĉ će postupiti sukladno ĉl.15. st. 3. Pravilnika o prireĊivanju nagradnih igara (NN 8/10).


Ĉlanak 10 - Porezi Administrator nagradne igre će prije početka nagradne igre uplatiti Crvenom križu 5 % od ukupne vrijednosti nagrade na ime Naknade za prireĎivanje nagradne igre, uvećano za stopu PDV. Dobitnici nagrada nisu duţni platiti nikakve poreze na nagrade. Ĉlanak 11 – Objava nagradne igre Administrator igre obvezan je objaviti ova pravila na web stranica www.hocuvise.hr prije poĉetka nagradne igre uz datum izdavanja i broj suglasnosti Ministarstva financija. Nagradna igra je odobrena od Ministarstva financija Rješenjem od 29.04.2010. pod brojem: UP/I-460-02/10-01/260 Ur. Broj: 513-07-21-07/10-3 Članak 12 – Obrada podataka Slanjem SMS poruke u nagradnoj igri sudionici su izriĉito suglasni da organizator kao voditelj zbirke osobnih podataka (Data Controller) i administrator kao izabrani administrator baze podataka od strane organizatora, mogu koristiti i procesuirati podatke u svrhu provoĊenja nagradne igre. Organizator će ĉuvati osobne podatke sudionika nagradne igre slijedećih 120 dana od dana završetka nagradne igre nakon ĉega će podaci biti uništeni. Voditelj zbirke osobnih podataka kao i administrator rukovat će podacima prema standardima koje propisuje zakon o ĉuvanju osobnih podataka. Podnošenje podataka za ovu nagradnu igru je dobrovoljno. U sluĉaju ako sudionik smatra da je obrada baze podataka u suprotnosti sa zaštitom njegove privatnosti ili u suprotnosti sa zakonom, moţe se obratiti organizatoru ili Agenciji za zaštitu osobnih podataka i zatraţiti objašnjenje. Voditelj zbirke osobnih podataka neće otkriti ili ustupiti podatke trećim osobama, osim administratoru. Izvuĉeni dobitnici u nagradnoj igri izriĉito su suglasni da organizator moţe koristiti njihovo ime i adresu (navodeći samo grad) u svezi primopredaje nagrade u ĉlancima i reportaţama bez ikakvih nadoknada u svrhu javne obavijesti o rezultatima nagradnog izvlaĉenja. Ĉlanak 13 – Opće odredbe Sudionici automatski prihvaćaju aktualna sluţbena pravila samim slanjem SMS poruke ili prijavom preko web aplikacije za sudjelovanje u nagradnoj igri.


Organizator ima pravo otkazati ili prekinuti nagradnu igru u sluĉaju više sile. Organizator ne preuzima odgovornost niti obvezu otklanjanja bilo kakve vrste odštete ili nadoknade u vezi troškova, oštećenja ili gubitka nastalog zbog kašnjenja radi nedostatka u provedbi nagradne igre te tijekom sudjelovanja u nagradnoj igri. Organizator ne preuzima nikakvu odgovornost za gubitak pošiljaka poslanih poštom. Organizator neće podijeliti nikakve dodatne nagrade osim navedenih u ovim pravilima. Nakon 60 dana od završetka nagradne igre organizator neće primati nikakve prituţbe vezane uz nagradnu igru. Članak 14 – Prestanak obveza Preuzimanjem nagrade prestaju sve daljnje obaveze prireĊivaĉa nagradne igre prema dobitniku. Članak 15 – Nepodijeljene nagrade U sluĉaju da se u nagradnu igru ukljuĉi manje sudionika od broja nagrada, koje su predviĊene nagradnim fondom, postojeći nagradni fond će se podijeliti na temelju izvlaĉenja dobitnika meĊu pristiglim prijavama i to na naĉin da se najprije izvuku dobitnici prve nagrade te potom druge nagrade, a preostali nagradni fond po izvlaĉenju svih pristiglih kupona, raspodijeli ponovnim izvlaĉenjem već izvuĉenih kupona, s tim da se ne radi o nagradnom fondu vrijednosti veće od 5.000,00 kn. Članak 16 – Nadležnost za slučaj spora Ugovorne stranke su suglasne da će sporove iz ove nagradne igre rješavati sporazumno, a u protivnom je nadleţan stvarno nadleţan Općinski sud u Zagrebu.

Za ATLANTIC TRADE d.o.o. Organizator Izvršni direktor Upravljanja robnim markama Igor Babić

Johnson's baby i dm nagrađuju Vas opremom za bebu!  

Johnson's baby i dm nagrađuju Vas opremom za bebu!

Johnson's baby i dm nagrađuju Vas opremom za bebu!  

Johnson's baby i dm nagrađuju Vas opremom za bebu!