Page 1

ORGANIZATOR Nagradnu igru pod nazivom «Heineken Star World Tour » priređuje i organizira: Karlovačka pivovara d.o.o. za proizvodnju i promet piva, MB: 3122344, Dubovac 22, 47000 Karlovac, radi promidžbe proizvoda robne marke Heineken. TRAJANJE, SVRHA I MJESTA PROVOĐENJA NAGRADNE IGRE Nagradna igra provodi se u svrhu promocije proizvoda Heineken. Nagradna igra počinje 24.05.2010. i traje do 22.07.2010., a odnosi se na sva prodajna mjesta koja prodaju Heineken proizvode. Informacije o načinu sudjelovanja u nagradnoj igri će biti navedene na propagandnim materijalima koji će se nalaziti na gore navedenim prodajnim mjestima, te u medijima. Nagradna igra ima tri kola. Prvo kolo traje od 24.05.2010. do 11.06.2010., drugo kolo od 11.06.2010. do 24.06.2010., a treće kolo od 24.06.2010. do 22.07.2010. PROIZVODI I PAKIRANJA KOJA SUDJELUJU U NAGRADNOJ IGRI U nagradnoj igri sudjeluju Heineken proizvodi: Boce: 0,25l, 0,33l, 0,5l, 6 pack(6 x boca 0,25l), promo pakiranje 4 x limenka 0,5l. Šesteroznamenkaste kodove za sudjelovanje u nagradnoj igri treba potražiti na čepovima boca, te na unutrašnjoj strani promo pakiranja za 4 limenke volumena 0,5l. FOND NAGRADA KOJI UTVRĐUJE PRIREĐIVAČ NAGRADE 1. KOLO

KOM

VRIJEDNOST (Kn)

1. NAGRADA Ulaznice + put + smještaj za Heineken Music Hall festival za dvije osobe (30.06.-03.07.2010.)

1

48.000,00 kn

2. NAGRADA Heineken poklon paket

5

750,00 kn

3. NAGRADA Heineken ručnik za plažu

5

400,00 kn

NAGRADE 2. KOLO

KOM

VRIJEDNOST (Kn)

1. NAGRADA Ulaznice + put + smještaj za Heineken Balaton Sound festival za dvije osobe (09.07.-12.07.2010.)

1

48.000,00 kn

2. NAGRADA Heineken poklon paket

5

750,00 kn


NAGRADE 2. KOLO

KOM

3. NAGRADA Heineken ručnik za plažu NAGRADE 3. KOLO

5

KOM

VRIJEDNOST (Kn) 400,00 kn VRIJEDNOST (Kn)

1. NAGRADA Ulaznice + put + smještaj za Fort Heineken event za dvije osobe (06.08.-07.08.2010.)

10

20.550,00 kn

2. NAGRADA Heineken poklon paket

5

750,00 kn

3. NAGRADA Heineken ručnik za plažu

5

400,00 kn

Ukupan fond nagrada iznosi 120.000 kn, te su za njega plaćena sva davanja. Nagrade nisu zamjenjive za novac. Organizator se obvezuje 5% utvrđene vrijednosti nagradnog fonda u iznosu od 6.000 kn odmah uplatiti u korist Hrvatskog crvenog križa. NEZAMJENJIVOST NAGRADA Sudionici u nagradnoj igri ne mogu zahtijevati nagrade u većim količinama ili drukčije nagrade od onih koje su navedene u ovim Pravilima. Nagrade se ne mogu zamijeniti za novac. PRAVO SUDJELOVANJA Pravo sudjelovanja u nagradnoj igri i glavnom izvlačenju imaju sve punoljetne fizičke osobe s prebivalištem u Republici Hrvatskoj, osim radnika Organizatora i radnika Agencija koje sudjeluju u pripremi i provođenju nagradne igre, kao i članova njihovih užih obitelji (roditelji, supružnik, djeca, sestre i braća) koji u razdoblju trajanja nagradne igre određenom u članku 2. ovih pravila kupe neki od Heineken proizvoda na gore definiranim prodajnim mjestima, pronađu šesteroznamenkasti kod, te ga pošalju putem web stranice www.heineken.com.hr. KAKO SUDJELOVATI U NAGRADNOJ IGRI Kupite neki od ranije navedenih Heineken proizvoda, pronađete kod ispod čepa ili na promo pakiranju, te ga pošaljete putem web stranice www.heineken.com.hr u razdoblju od 24. svibnja do 22. srpnja 2010. godine. Jedan kod može biti poslan samo jednom. Ako je poslan više puta, bilo da ga je poslala ista osoba bilo da ga pošalje druga osoba, Organizator će registrirati i priznati samo onaj kod koji je prvi zaprimljen. Poslani kod koji nije izvučen u ranijem kolu/kolima, sudjeluje u izvlačenju nagrada u slijedećem kolu/kolima.


IZVLAČENJE NAGRADA Javno kompjutorsko izvlačenje nagrada bit će provedeno u prostorijama društva Karlovačka pivovara d.o.o., Dubovac 22, 47000 Karlovac: 1. kolo: 11.06. 2. kolo: 24.06. 3. kolo: 22.07. Izvlačenja će se odvijati u nazočnosti komisije sastavljene od 3 predstavnika Karlovačke pivovare d.o.o., uz obavezno prisutstvo javnog bilježnika. Automatski, putem kompjutera izvlačit će se dobitni kodovi zajedno sa podacima sudionika koji su te kodove poslali. Izvlačenje se obavlja slučajnim odabirom pomoću računala iz liste pristiglih kodova poslanih od strane sudionika koji su stekli pravo sudjelovanja u nagradnoj igri sukladno ovim pravilima. O tijeku izvlačenja vodit će se zapisnik koji će sadržavati mjesto i vrijeme izvlačenja, klasu, ur. broj i datum izdavanja suglasnosti Ministarstva financija za pravila nagradne igre, datum i naziv dnevnih novina ili web stranice na kojoj su objavljena pravila nagradne igre, način izvlačenja dobitnika te podaci dobitnika. Zapisnik potpisuju svi članovi Komisije. GREŠKE I NEREGULARNI KODOVI Pogrešnim ili neregularnim kodovima smatraju se slijedeći kodovi: već iskorišteni kodovi, krivo ispisani kodovi, krivotvoreni kodovi ili kodovi koji ne postoje. Takve kodovi softver će automatski eliminirati i neće ući u izvlačenje. OBJAVA DOBITNIKA Imena dobitnika bit će objavljena dnevnom tisku najkasnije 3 dana nakon svakog izvlačenja. KAKO PREUZETI NAGRADU Dobitnici nagrada dobiti će obavijest o nagradi putem e-maila na e-mail adresu s koje je poslan dobitni kod. Dobitnik treba sačuvati ovaj mail za potrebe verifikacije. Dobitnici će biti informirani o načinu preuzimanju nagrada istovremeno s informacijom o dobitku, a svoj će dobitak verificirati na način da će morati predočiti identifikacijski dokument iz kojega je vidljivo da je osoba punoljetna. Kod preuzimanja nagrada dobitnici će dobiti sve upute o realizaciji nagrada. Prilikom preuzimanja nagrada, dobitnik osobno ili putem opunomoćenika mora potpisati Izjavu o preuzimanju nagrade i oslobađanju od odgovornosti te s time prestaju sve daljnje obveze Organizatora nagradne igre prema dobitnicima. Nagrade se mogu preuzeti najkasnije u roku od 3 dana za glavne i 30 dana za utješne nagrade od dana izvlačenja, a ako dobitnik ne preuzme nagradu u tom roku dobit će obavijest o produljenju istog za još 8 dana. Preuzimanjem nagrade prestaju sve daljnje obveze priređivača nagradne igre prema dobitnicima. PUBLICITET Dobitnici nagrada u ovoj nagradnoj igri suglasni su da preuzimanjem nagrade odnosno potpisom Izjave o preuzimanju nagrade, daju svoju izričitu privolu da se


njihovi osobni podaci: broj mobitela, e-mail adresa, ime, prezime, adresa, slika i video materijal, mogu od strane Organizatora koristiti te objaviti u tiskanom, zvučnom, slikovnom i video materijalu bez naknade i prethodne suglasnosti dobitnika, a u svrhu promocije Heineken proizvoda. Dobitnici nagrada u ovoj nagradnoj igri suglasni su da je cjelokupan gore spomenuti materijal vlasništvo Organizatora te se obvezuju suzdržati od bilo kakvih postupaka prema Organizatoru s osnove prava korištenja i/ili vlasništva navedenog materijala. Isto tako, svi sudionici suglasni su da Organizator može komunicirati s njima o Organizatorovom trošku SMS-om i e-mailom o Heineken projektima i promocijama. Korisnici se mogu odjaviti od primanja obavijesti putem Heineken web stranice www.heineken.com.hr. ODGOVORNOST Organizator ne preuzima odgovornost u svezi eventualnih sporova oko vlasništva računala sa kojega je prijavljen kod za sudjelovanje u nagradnoj igri; pravo na nagradu ima osoba čiji osobni podaci su zaprimljeni istovremeno sa podnešenim kodom. Sudionici u nagradnoj igri ne mogu zahtijevati nagrade u većim količinama ili drukčije nagrade od onih koje su navedene u ovim Pravilima. Organizator nije odgovoran za greške na Internetu, web stranicama koje se koriste odnosno omogućuju igru, software-u i hardware-u, ili za bilo koji pogrešan ulaz. Ni Organizator ni njegovi službenici ili agenti ne mogu biti odgovorni za bilo koje posljedice proizašle iz ove igre. Organizator ni u kom slučaju nije odgovoran za bilo kakve gubitke ili štetu uzrokovanu ovom igrom ili nagradama koje dijeli u igri. Isključena je bilo kakva odgovornost Organizatora glede ove igre. PRAVILA NAGRADNE IGRE Pravila nagradne igre uz navođenje klase, Urudžbenog broja i datuma izdavanja suglasnosti Ministarstva financija biti će objavljena u dnevnom tisku ili na Internetu bar dva dana prije početka nagradne igre. Sudjelovanjem u ovoj nagradnoj igri, sudionici prihvaćaju prava i obveze iz ovih Pravila. RJEŠAVANJE SPOROVA U slučaju spora između Organizatora i sudionika nagradne igre biti će nadležan Općinski sud u Karlovcu. NEPODIJELJENE I NEPODIGNUTE NAGRADE U slučaju da se u nagradnu igru uključi manje sudionika od broja nagrada koje su predviđene nagradnim fondom, dodijeliti će se onoliko nagrada koliko je u nagradnoj igri sudjelovalo sudionika, tako da će se svakom sudioniku dodijeliti po jedna nagrada iz nagradnog fonda određenog u članku 5. ovih Pravila i to na način da će se najprije izvući dobitnik vrijednije nagrade a zatim dobitnik(ci) ostalih nagrada. Nepodijeljene i nepodignute nagrade u vrijednosti većoj od 5.000,00 kn biti će prodane na javnom natječaju, a sredstva ostvarena prodajom uplatiti će se u korist državnog proračuna. MOGUĆNOST PREKIDA NAGRADNE IGRE


Nagradna igra može se prekinuti jedino u slučaju da nastupe okolnosti za koje Organizator nije odgovoran, odnosno koje nije mogao spriječiti, otkloniti ili izbjeći. Sudionici će o prekidu nagradne igre biti obaviješteni putem dnevnog tiska u kojem su objavljena pravila nagradne igre. TROŠAK SUDJELOVANJA U NAGRADNOJ IGRI Troškove Interneta ili Internet veze snosi sudionik. Dobitnik ne snosi nikakve poreze, obveze niti naknade izravno povezane s nagradama.

Heineken Star World Tour  

Heineken Star World Tour

Heineken Star World Tour  

Heineken Star World Tour