Page 1

Na temelju članka 67. Zakona o prireĎivanju igara na sreću i nagradnih igara (Narodne novine 83/02) a u skladu s odredbama Pravilnika o privreĎivanju nagradnih igara (Nar. Novine, broj 158/02), Uprava FRANCK d.d. iz Zagreba, Vodovodna 20 je dana 03.03.2010., donijela slijedeća: PRAVILA NAGRADNE IGRE „HALO, HALO, STANI MALO. GRICKAJ ČIPI ČIPS I OSVAJAJ SUPER NAGRADE“ ORGANIZATOR Članak 1. PrireĎivač nagradne igre pod nazivom „HALO, HALO, STANI MALO. GRICKAJ ČIPI ČIPS I OSVAJAJ SUPER NAGRADE“ je Franck dioničko društvo iz Zagreba, Vodovodna 20, MB 3213161, OIB 07676693758 (u daljnjem tekstu Organizator). TRAJANJE I SVRHA NAGRADNE IGRE Članak 2. Nagradna igra organizira se i provodi na cjelokupnom području Republike Hrvatske u razdoblju od 12.04.2010. do 30.06.2010. godine. Nagradna igra prireĎuje se u cilju promidžbe Organizatora, te unapreĎenja prodaje proizvoda u prodajnim objektima. PROIZVODI I PAKIRANJA KOJI SUDJELUJU U NAGRADNOJ IGRI Članak 3. U nagradnoj igri sudjeluju svi Čipi Čips proizvodi: Čipi Čips slani 25g, Čipi Čips slani 50g, Čipi Čips slani 100g, Čipi Čips slani 200g, Čipi Čips slani x-cut 100g, Čipi Čips slani x-cut 150g, Čipi Čips paprika 25g, Čipi Čips paprika 50g, Čipi Čips paprika 100g, Čipi Čips paprika 190g, Čipi Čips paprika 150g, Čipi Čips štapići slani, Čipi Čips štapići paprika, Čipi Čips sir i luk, Čipi Čips Gormiti. ORGANIZACIJA I NAČIN SUDJELOVANJA U NAGRADNOJ IGRI Članak 4. U nagradnoj igri može sudjelovati svaki potrošač na području Republike Hrvatske koji za vrijeme trajanja nagradne igre pošalje pet EAN (bar) kodova sa ambalaže bilo kojih pet Čipi Čips proizvoda te ime, prezime, adresu i broj telefona/mobitela na : Franck dd Vodovodna 20 10000 Zagreb (za nagradnu igru) Članak 5. Potrošači šalju kodove s proizvoda u omotnici zajedno s imenom, prezimenom, adresom i brojem telefona/mobitela isključivo putem pošte. Svi potrošači koji sakupe i pošalju 5 kodova (1 omotnica) ulaze u izvlačenje. Potrošač ulazi u izvlačenje onoliko puta koliko je puta poslao po 5 kodova.


Članak 6. Da bi sudjelovali u ovoj nagradnoj igri, svi zaprimljeni kodovi moraju biti originalni i potjecati s pakiranja Čipi Čips proizvoda proizvedenih u Francku d.d. Članak 7. Pravila nagradne igre uz navoĎenje klase, Urudžbenog broja i datuma izdavanja suglasnosti Ministarstva financija biti će objavljena u dnevnom tisku. PRAVO SUDJELOVANJA Članak 8. Pravo sudjelovanja u nagradnoj igri imaju sve fizičke osobe koje imaju prebivalište u Republici Hrvatskoj, osim radnika tvrtke Organizatora, povezanih društava Organizatora i svih trgovačkih društava koja su suraĎivala u pripremi ove nagradne igre kao i članova njihovih užih obitelji (roditelji, braća i sestre, polubraća, polusestre, supružnici, djeca) koji u razdoblju od 12.04.2010. do 30.06.2010. godine pošalju po pet EAN kodova s Čipi Čips proizvoda zajedno s imenom, prezimenom, adresom i brojem telefona/mobitela na adresu Organizatora: Franck dd Vodovodna 20 10000 Zagreb (za nagradnu igru) BROJ PRIJAVA Članak 9. Jedna osoba može sudjelovati u nagradnoj igri sa neograničenim brojem pošiljaka kodova. NAGRADNI FOND Članak 10. Fond nagrada sastoji se od: 1. 1 x automobil Škoda Yeti Active 1.2 TSI; vrijednost s PDV-om 132.692,40 Kn 2. 10 x televizor Samsung LED TV 102 cm; vrijednost s PDV-om 105.000,00 Kn 3. 10 x mobitel Samsung Earth; vrijednost s PDV-om 22.000,00 Kn 4. 100 x kamera Samsung SMX-F30; vrijednost s PDV-om 119.900,00 Kn 5. 100 x poklon paket Čipi Čipsa; vrijednost s PDV-om 3.200,00 Kn Ukupna vrijednost nagradnog fonda iznosi 382.792,40 Kn. Nagrade nisu zamjenjive za novac. IZVLAČENJE NAGRADA Članak 11. Izvlačenja nagrada održat će se javno, u prostorijama Organizatora, 07.07.2010. U izvlačenju sudjeluju sve pristigle omotnice s po pet EAN (bar) kodova zaključno sa 30.06.2010.


Dobitnici će se izvlačiti na način da se najprije izvuku dobitnici pete nagrade (100x poklon paket Čipi Čipsa), zatim dobitnici četvrte nagrade (100 x kamera Samsung SMX-F30), zatim dobitnici treće nagrade (10 x mobitel Samsung Earth), zatim dobitnici druge nagrade (10 x televizor Samsung LED TV 102 cm) te naposlijetku dobitnik prve nagrade (1 x automobil Škoda Yeti Active 1.2 TSI) Prijave pristigle poslije navedenih datuma nemaju pravo sudjelovanja u nagradnoj igri. U slučaju da izvučena omotnica ne sadrži sve podatke utvrĎene člankom 4. ovih pravila, ista neće biti važeća, te će umjesto nje biti izvučena druga. Ispravnost izvlačenja nadgledati će javni bilježnik i tročlana komisija. O tijeku izvlačenja vodi se zapisnik koji mora sadržavati: mjesto i vrijeme izvlačenja, klasu, urudžbeni broj i datum izdavanja suglasnosti Ministarstva financija na ova Pravila, datum i naziv dnevnih novina u kojem su pravila objavljena, način izvlačenja dobitnika, te ime i prezime i adresu dobitnika. Zapisnik potpisuju svi članovi komisije i javni bilježnik. U slučaju da se u nagradnu igru uključi manje sudionika od broja nagrada koje su predviĎene nagradnim fondom, dodijeliti će se onoliko nagrada koliko je unagradnoj igri sudjelovalo sudionika, nepodijeljene ili nepodignute nagrade bit će prodane na javnom natječaju, a sredstva ostvarena prodajom uplaćena u korist državnog proračuna. DOBITNICI NAGRADA Članak 12. Imena dobitnika biti će objavljena u dnevnom tisku u roku od (8) osam dana od dana izvlačenja. Dobitnici nagrada biti će obaviješteni o dobivenoj nagradi pismeno i putem telefona. PREUZIMANJE NAGRADA Članak 13. Dobitnici nagrade koji su ispunili uvjete iz ovih Pravila imaju pravo preuzeti nagrade u roku 30 dana od dana objave dobitnika uz predočenje osobne iskaznice ili druge identifikacijske isprave. S dobitnicima nagrade sklopit će se po potrebi poseban ugovor ili izjava o preuzimanju nagrade. Način preuzimanja nagrada, ovisno o vrsti nagrade, Franck d.d. dogovorit će putem telefona. Ukoliko je dobitnik nagrade malodobna osoba, Organizator će nagradu uručiti osobi koja je temeljem zakona ili odluke državnog tijela dužna starati se o njoj, a nakon uvida u isprave koje dokazuju rodbinski odnosno starateljski odnos. Dobitnik može preuzeti nagradu nakon što podmiri sve obveze koje za dobitak proizlaze iz pozitivnih zakonskih propisa RH kao i ovih Pravila. Ako dobitnik u navedenom roku ne podigne nagradu Organizator će pisanim putem obavijestiti dobitnika te mu odrediti naknadni rok od 8 dana za podizanje nagrade. Ostvarene nagrada ne može se mijenjati za novac, drugu robu ili drugu uslugu. Ukoliko dobitnik ni u naknadnom roku ne podigne nagradu gubi pravo na nju, a Organizator će postupiti sukladno čl.13. st. 2. i 3. Pravilnika o prireĎivanju nagradnih igara.


PRESTANAK OBVEZA Članak 14. Trenutkom preuzimanja nagrade, odnosno potpisom posebnog ugovora ili izjave o preuzimanju nagrade, prestaju sve obveze Organizatora prema dobitniku. PREKID NAGRADNE IGRE Članak 15. Nagradna igra može se prekinuti samo u slučaju da nastupe okolnosti za koje Organizator nije odgovoran, odnosno koje nije mogao spriječiti, otkloniti ili izbjeći. Sudionici će o prekidu nagradne igre biti obaviješteni putem dnevnog tiska. PRAVO ORGANIZATORA NA OBJAVLJIVANJE PODATAKA O DOBITNICIMA Članak 16. Svi sudionici suglasni su s pravilima nagradne igre. Sudionici svojim ulaskom u nagradnu igru neopozivo prihvaćaju da je Organizator bez ikakve naknade ovlašten bez vremenskih i teritorijalnih ograničenja koristiti u reklamne svrhe njihovu fotografiju, ime i prezime, adresu i ostale podatke vezane uz sudionika, a dobitnici nagrada, obvezni su dati svoju suglasnost i u pisanoj formi. ZAVRŠNE ODREDBE Članak 17. Sudionik koji sudjeluje u nagradnoj igri prihvaća prava i obveze iz ovih Pravila. Pravila počinju vrijediti nakon što Ministarstvo financija na njih da suglasnost i budu objavljena u dnevnom tisku. Članak 18. Organizator se obvezuje 5% utvrĎene vrijednosti nagradnog fonda odmah uplatiti u korist Hrvatskog crvenog križa. Članak 19. Ugovorne stranke su suglasne da će sporove iz ove nagradne igre rješavati sporazumno, a u protivnom je nadležan stvarno nadležan Općinski sud u Zagrebu. Za prireĎivača: Franck d.d. Dubravko Artuković Predsjednik Uprave

HALO, HALO, STANI MALO. GRICKAJ ČIPI ČIPS I OSVAJAJ SUPER NAGRADE  
HALO, HALO, STANI MALO. GRICKAJ ČIPI ČIPS I OSVAJAJ SUPER NAGRADE  

HALO, HALO, STANI MALO. GRICKAJ ČIPI ČIPS I OSVAJAJ SUPER NAGRADE

Advertisement