Page 1

Pravila nagradne igre “Grand prix” Temeljem članka 69. Zakona o priređivanju igara na sreću i nagradnih igara (N.N.87/09) i članka 1. Pravilnika o priređivanju nagradnih igara (N.N. 8/10), Rauch Croatia d.o.o., Samoborska cesta 266, Zagreb (dalje u tekstu: Priređivač) donosi uz suglasnost Ministarstva financija od 30. svibnja 2011 godine, Klasa:UP/I­460­02/11­01/405, Ur. Broj: 513­07­21­07/11­2 Članak 1. ORGANIZATOR Priređivač nagradne igre je društvo, Rauch Croatia d.o.o., Samoborska cesta 266, iz Zagreba, MB 01526855, OIB 78897397079, djelatnost:15320 (1032), Proizvodnja sokova od voća i povrća. Članak 2. SVRHA NAGRADNE IGRE Ovim Pravilima Priređivač definira sudjelovanje u nagradnoj igri pod nazivom “Grand Prix” (dalje u tekstu: igra), u cilju promidžbe priređivača te unapređenja i prodaje proizvoda u prodajnim objektima Kaufland Hrvatska k.d. Članak 3. PODRUČJE I VRIJEME ODVIJANJA NAGRADNE IGRE Nagradna igra počinje 13.06.2011. i traje do 10.07.2011., a odnosi se na kupnju proizvoda robne marke Bravo (1,5l PKL naranča ili multivitamin) u prodavaonicama Kaufland Hrvatska k.d. na području cijele Hrvatske. Članak 4. PRAVO SUDJELOVANJA Pravo sudjelovanja u nagradnoj igri imaju svi građani – fizičke osobe, državljani Republike Hrvatske, osim zaposlenika tvrtke Priređivača i svih trgovačkih društava partnera Priređivača koja su surađivala u pripremi nagradne igre, kao i članova njihovih užih obitelji. Sudjelovanjem u ovoj nagradnoj igri, sudionik ­ dobitnik nagrade, dopušta organizatoru korištenje i objavljivanje u tiskanom, zvučnom, slikovnom i video materijalu njegovih osobnih podataka: ime, prezime, adresu, sliku, video materijal i sl. Sudjelovanjem u nagradnoj igri sudionici daju svoju suglasnost Priređivaču na prikupljanje i obrađivanje njihovih osobnih podataka u svrhe predviđene ovim Pravilima nagradne igre. Članak 5. SUGLASNOST S PRAVILIMA Sudionici koji sudjeluju u igri nemaju pravo zahtijevati druge nagrade ili nagrade u većim količinama od onih koje su navedene u ovim Pravilima. Nagrade se ne mogu zamijeniti za novac. Sudjelujući u ovoj igri, Sudionici prihvaćaju ova Pravila. Članak 6. NAČIN SUDJELOVANJA U NAGRADNOJ IGRI I NAGRADE Način sudjelovanja: Kupnjom 2 komada Bravo 1,5l PKL soka od naranče ili multivitamina, posjetitelj­kupac Kauflanda, ima pravo sudjelovanja u igri na način da putem kratkog broja 60 046 pošalje SMS poruku sljedećeg sadržaja: Kaufland Broj računa Ime i prezime Adresa i grad Na primjer: Kaufland 1970 Ivo Ivić Samoborska cesta 266, Zagreb Cijena slanja SMS poruke iznosi 2,40 (PDV uključen u cijenu). Nagrade:


Po završetku nagradne igre 11.07.2011., a na temelju nasumičnog odabira dobitnika kompjuterskim sustavom, dodjeljuju se slijedeće nagrade: 3 x 2 karte za Formulu 1, Grand Prix u Mađarskoj Karte za utrku Formule 1, Grand Prix u Budimpešti (31.07.2011) i aranžman noćenja od petka do nedjelje 29.07.­31.07.2011. Prijevoz nije uključen. Pojedinačna vrijednost karte iznosi 1 102,60 kn. Pojedinačna vrijednostaranžmana noćenja u dvokrevetnoj sobi iznosi 1 776,00 kn. Ukupna vrijednost nagradnog fonda iznosi 11 943,60 kn. Ukoliko se prilikom izvlačenja slučajnim odabirom izvuče ista osoba 2 (dva puta) nema pravo na istu nagradu 2 (dva) puta. Prilikom preuzimanja nagrade dobitnik mora predočiti originalan račun na kojem je naznačena kupnja proizvoda u Kauflandu, te mora potpisati izjavu o preuzimanju nagrade, čime prestaju sve obveze Organizatora prema dobitniku. Izvlačenje dobitnika održat će se 11.07.2011. (u 12 sati)u službenom sjedištu davatelja usluge (Hi­tech d.o.o.). Ispravnost izvlačenja nadgledat će komisija sastavljena od tri predstavnika koje imenuje direktor Priređivača. O toku izvlačenja vodit će se zapisnik. U slučaju da se u nagradnu igru uključi manji broj sudionika od broja nagrada koje su predviđene nagradnim fondom, dodijelit će se onoliko nagrada koliko je u nagradnoj igri sudjelovalo sudionika. Nepodijeljene nagrade biti će prodane na javnom natječaju, a sredstva ostvarena prodajom uplaćena u korist državnog proračuna. Članak 7. Priređivač se obavezuje 5% (pet posto) utvrđene vrijednosti nagradnog fonda uplatiti u korist Crvenog križa. Članak 8. POREZI Dobitnik ne snosi nikakve poreze, pristojbe ili davanja izravno povezana s nagradama. Članak 9. MALOLJETNICI Maloljetnik može postati dobitnik i preuzeti nagradu pod uvjetima određenima zakonom i pod uvjetom da njihovi skrbnici prihvate takve nagrade i postupe u skladu s pravilima ove Nagradne igre. Članak 10. U SLUČAJU SPORA U slučaju spora između Organizatora i sudionika nagradne igre nadležan je sud u Zagrebu. Članak 11. OBJAVA PRAVILA NAGRADNE IGRE Pravila nagradne igre uz navođenje klase, Urudžbenog broja i datuma izdavanja suglasnosti Ministarstva Financija RH biti će objavljena prije početka same nagradne igre dana 12.06.2011. na web stranici www.rauch.cc Članak 12. OBJAVA DOBITNIKA Obavijest o dobitnicima bit će objavljena na službenoj internet stranici www.rauch.cc u roku od tjedan (7) dana od izvlačenja dobitnika. Članak 13. PREKID NAGRADNE IGRE Nagradna igra može biti prekinuta jedino u slučaju više sile, odnosno, ako zbog bilo kojeg razloga nagradna igra ne može biti provedena prema planu zbog, uključujući ali ne i ograničavajući se na, kompjuterskih virusa, neovlaštenih radnji, neautoriziranih intervencija, prijevara, tehničkih poteškoća ili bilo kojih drugih slučajeva koji su izvan kontrole Priređivača te koji utječu na administraciju, sigurnost, poštenje, integritet ili pravilno provođenje nagradne igre. Članak 14.


PREUZIMANJE NAGRADE Nagradu će dobitnik preuzeti osobno u dogovoru sa Priređivačem, a preuzimanjem nagrada prestaju sve daljnje obveze Priređivača prema dobitniku. Nakon obavještavanja dobitnika nagrade moraju biti preuzete u zakonski predviđenom roku, a sukladno članku 15. Pravilnika o priređivanju nagradnih igara. Ukoliko dobitnik ne preuzme nagradu u navedenom roku gubi pravo na istu. U Zagrebu, 26.05.2011. RAUCH Croatia d.o.o.

Grand prix  

Grand prix

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you