Page 1

PRAVILA NAGRADNE IGRE II. „Glasaj za modne dizajnere Rexona Crystal kolekcije“

Na temelju članka 69. Zakona o priređivanju igara na sredu i nagradnih igara („Narodne novine“ br. 87/2009) Unilever Adria d.o.o. donosi sljededa PRAVILA NAGRADNE IGRE „Glasaj za modne dizajnere Rexona Crystal kolekcije“

Članak 1. Priređivač i organizator Priređivač nagradne igre „Glasaj za modne dizajnere Rexona Crystal kolekcije“ je Unilever Adria d.o.o., Alexandra von Humboldta 4b, 10000 Zagreb, matični broj 2479192, OIB 91098911509 (u daljnjem tekstu: Priređivač), a Organizator Pragma komunikacije d.o.o., Kačideva 3a, Zagreb, matični broj: 01614843, OIB 59980916154.

Članak 2. Svrha u koju se igra priređuje Svrha nagradne igre je promidžba robne marke Rexona.

Članak 3. Trajanje nagradne igre Nagradna igra započinje 01. travnja 2010. godine i traje do 30. travnja 2010. godine (uključivo). Naziv nagradne igre je „Glasaj za modne dizajnere Rexona Crystal kolekcije“

Članak 4. Pravo sudjelovanja U nagradnoj igri mogu sudjelovati sve fizičke osobe s prebivalištem u Republici Hrvatskoj. Zaposlenici tvrtki Unilever Adria d.o.o. i Pragma komunikacije d.o.o., i bilo koje tvrtke koja sudjeluje u razvoju ove Nagradne igre kao i članovi njihovih užih obitelji ne mogu sudjelovati u ovoj nagradnoj igri.

Članak 5. Maloljetni dobitnici Maloljetnici mogu osvojiti i primiti nagradu, ali pod uvjetima koje određuje zakon.


Članak 6. Kako sudjelovati u nagradnoj igri Za sudjelovanje u nagradnoj igri potrebno je registrirati se na stranici www.rexona.com.hr tijekom trajanja nagradne igre i glasovati za modne dizajnere navedene u izborniku Rexona Crystal natječaja za modne dizajnere. Kako bi registracija bila uspješna, potrebno je navesti sljedede podatke: ime, prezime, adresu elektronske pošte, poštansku adresu (poštanski broj, grad, ulica i kudni broj) i broj mobitela. U nagradnom izvlačenju sudjeluju osobe koje su se registrirale i glasovale za svoje favorite. Sve neispravno popunjene ili nepotpune prijave bit de isključene iz završnog izvlačenja. Sudjelovanjem u nagradnoj igri svaki sudionik automatski prihvada službena pravila nagradne igre. Svaki se sudionik može registrirati samo jednom i može osvojiti samo jednu nagradu. Svaki sudionik može glasovati za svoje favorite svaki dan po jedan put.

Članak 7. Nagradni fond Nagradni fond sastoji se od 50 ulaznica za dvoje za modnu reviju Rexona Crystal i 3 haljine koje de biti uključene u Rexona Crystal kolekciju. Vrijednost jedne ulaznice koja vrijedi za dvije osobe iznosi 140 kuna, a vrijednost jedne haljine iznosi 1.300 kuna. Ukupna vrijednost nagradnog fonda iznosi 10.900 kuna. (PDV uključen)

Nagrade

Vrijednost

Količina

Ukupno

za dvoje

140 kn

50 kom

7.000 kn

Haljina

1.300 kn

3 kom

3.900 kn

Ulaznica

Ukupna vrijednost nagradnog fonda

10.900 kn

Svaki se sudionik može registrirati samo jednom i može osvojiti samo jednu nagradu. Svaki sudionik može glasovati za svoje favorite svaki dan po jedan put.

Članak 8. Nagradno izvlačenje


Izvlačenje dobitnika vršit de se slučajnim odabirom putem računalne aplikacije iz baze svih ispravnih pristiglih prijava. Nagradno izvlačenje de se održati 03. svibnja 2010. u 12,00 sati u prostorijama Organizatora - Pragma komunikacija d.o.o., Kačideva 3a, uz prisustvo tročlane komisije koja de o tijeku izvlačenja voditi zapisnik. Organizator de obavijestiti Priređivača o imenima nagrađenih odmah nakon izvlačenja 03. svibnja 2010.

U slučaju da se u nagradnu igru uključi manje sudionika od broja nagrada koje su predviđene nagradnim fondom, dodijelit de se onoliko nagrada koliko je u nagradnoj igri sudjelovalo sudionika. Nepodijeljene ili nepodignute nagrade bit de prodane na javnom natječaju od strane Organizatora, a sredstva ostvarena prodajom upladena u korist državnog proračuna, osim nagrada čija je vrijednost istekom roka postala nistavna.

Članak 9. Objava dobitnika i preuzimanje nagrada Popis dobitnika nagrada objavit de se na internetskoj stranici www.rexona.com.hr 04.05.2010. Popis de se sastojati od imena i prezimena dobitnika i njihovih adresa. Dobitnici nagrada bit de obaviješteni o osvojenoj nagradi i o pojedinostima koje se odnose na preuzimanje nagrada putem maila ili broja mobitela od strane Priređivača 04.05.2010. Za kontaktiranje dobitnika koristit de se podaci koje su dobitnici naveli prilikom registracije.

Nagrade de biti uručene dobitnicima najkasnije u roku od 90 dana nakon nagradnog izvlačenja, a dobitnici se obvezuju na suradnju s Priređivačem kako bi nagrade bile uručene u tom roku. Ukoliko dobitnik ne bude surađivao te mu nagradu ne bude mogude uručiti na vrijeme, za navedenu okolnost Priređivač ne snosi bilo kakvu odgovornost. Preuzimanjem nagrada, prestaju sve obveze Priređivača prema dobitnicima.

Sve do uručenja nagrada, Priređivač može iz sudjelovanja u nagradnoj igri isključiti one sudionike koji ne udovoljavaju uvjetima navedenima u okviru ovih Pravila. Priređivač nije odgovoran na netočne podatke koje su naveli sudionici.

Članak 10. Isplata dobitaka u gotovini Nagrade nisu prenosive, niti ih je mogude zamijeniti za novac.


Članak 11. Porez Sve nagrade uključuju porez na dodanu vrijednost kojeg plada Organizator. Organizator je suglasan podmiriti porez koji se odnosi na nagrade. Priređivač de snositi troškove slanja nagrada dobitnicima poštom.

Članak 12. Pogrešne i neregularne prijave Organizator i Priređivač ne preuzimaju odgovornost za nepotpune ili netočne poštanske adrese koje su naveli sudionici (npr. netočna imena ili adrese), za bilo kakvu nemogudnost ili kašnjenje u dostavi takvih poštanskih pošiljki uslijed navedenih nedostataka, kao niti za štete nastale tijekom isporuke/transporta.

Članak 13. Pravila nagradne igre Službena pravila nagradne igre objavit de se 31.03.2010. na internetskoj stranici www.rexona.com.hr. Dodatne informacije mogude je dobiti upudivanjem poruke elektronskom poštom na adresu Croatia.Marketing@unilever.com

Članak 14. Objava podataka Sudionik bezuvjetno pristaje da njegovi osobni podaci, čije je navođenje propisano ovim pravilima nagradne igre i koje je sam sudionik naveo tijekom trajanja nagradne igre, postanu dio podatkovne baze Priređivača te da ih Priređivač može koristiti u svrhu vođenja nagradne igre – tijekom trajanja nagradne igre – bez ikakvog dodatnog pladanja ili suglasnosti. Navedene de podatke obrađivati u skladu sa zakonom. Sudionici koji ne žele da se obrađuju njihovi osobni podaci mogu u bilo kojem trenutku i bez ikakvoga objašnjenja zatražiti da se njihovi podaci izbrišu iz evidencija, pismenim zahtjevom na poštansku adresu: Unilever Adria d.o.o., Alexandra von Humboldta 4b, 10000 Zagreb ili na adresu elektronske pošte: Croatia.Marketing@unilever.com. Sudionici također mogu zatražiti ispravak svojih podataka pismenim zahtjevom na iste adrese. Davanje spomenutih podataka je dobrovoljno, a sudionik nagradne igre potvrđuje da je suglasan da: ukoliko ne dostavi podatke potrebne za sudjelovanje u nagradnoj igri, kako su navedeni u Pravilima nagradne igre, bit de isključen iz nagradne igre ukoliko Priređivač bude morao provesti obvezne radnje obrade podataka, Priređivač de modi postupiti sukladno zahtjevu sudionika i izbrisati podatke tek nakon što je obavio obvezne radnje obrade podataka. Priređivač je angažirao tvrtke Café Creative Kft., Café Connection Kft. (1037 Budimpešta, Seregély u. 35.) i Pragma komunikacije d.o.o. za prikupljanje podataka. U izvlačenju de se koristiti samo oni osobni


podaci koje je sudionik dostavio prilikom registracije u svrhu uručivanja nagrada, te samo tijekom vremena potrebnoga za stavljanje nagrada na raspolaganje i njihova uručivanja. Priređivač i Organizator nede priopditi osobne podatke bilo kojeg sudionika bilo kojoj tredoj osobi bez prethodne suglasnosti sudionika.

Članak 15. Prekid nagradne igre Nagradna igra može se prekinuti samo u slučaju da nastupe okolnosti za koje Priređivač I organizator nisu odgovorni, odnosno nisu mogli spriječiti, otkloniti ili izbjedi. Sudionici de o prekidu nagradne igre biti obaviješteni putem internet stranice www.rexona.com.hr.

Članak 16. Nadležnost u slučaju spora U slučaju spora između Priređivača i Organizatora. te sudionika ove nagradne igre nadležan je Opdinski sud u Zagrebu.

Suglasnost Ministarstva financija Republike Hrvatske KLASA: UP/I- 460-02/10-01/205 URBROJ: 513-07-21-07/10-2 Zagreb, 29. ožujak 2010.

Glasaj za modne dizajnere Rexona Crystal kolekcije  

Glasaj za modne dizajnere Rexona Crystal kolekcije

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you