Page 1

u Na temelju odredbi Zakona o prireĎivanju igara na sreću i nagradnih igara (Narodne novine br. 

87/09) i Pravilnika o prireĎivanju nagradnih igara (Narodne novine br. 8/10), Orbico d.o.o. Koturaška  69, Zagreb, OIB: 85611744662 (u daljnjem tekstu: PrireĎivač) donosi sljedeća:  PRAVILA NAGRADNE IGRE  "Fructal sirupi vas nagrađuju''  Članak 1.  PrireĎivač prireĎuje nagradni igru ''Fructal sirupi vas nagraĎuju'' (u daljnjem tekstu: Nagradna igra) u  cilju promocije i unapreĎenja prodaje Fructal sirupa na svim prodajnim mjestima u Republici  Hrvatskoj.  Članak 2.  Nagradna igra počinje 01.07.2011. i traje do 30.09.2011., a odvija se na svim prodajnim mjestima u  Republici Hrvatskoj gdje su zastupljeni Fructal sirupi.  Članak 3.  Pravila nagradne igre uz navoĎenje klase, urudžbenog broja i datuma izdavanja suglasnosti  Ministarstva financija bit će objavljena na web stranicama www.megafon.hr dana 30.6.2011. godine.  Članak 4.  Pravo na sudjelovanje u Nagradnoj igri i pravo na nagradu imaju Sudionici koji su najkasnije na  početni dan Nagradne igre punoljetni, državljani Republike Hrvatske.  Pravo na sudjelovanje u Nagradnoj igri ostvaruje se kupnjom bilo kojeg Fructal sirupa neovisno o  njegovoj vrijednosti na svim prodajnim mjestima u Republici Hrvatskoj u razdoblju od 01.07.2011. do  30.09.2011. godine te slanjem SMS poruke s ključnom riječi ''SIRUP'' i osobnim podacima (ključna  riječ, broj računa, ime i prezime, adresa i datum roĎenja – npr. SIRUP, 333­55256, Marin Marić,  Samoborska 143, Zagreb, 13.11.1979.) na broj 60050 po cijeni 2,40kn/SMS. U nagradnoj igri će  sudjelovati sve SMS poruke zaprimljene najkasnije do 30.09.2011. do 24:00 sata. SMS poruke  pristigle nakon tog datuma nemaju pravo na sudjelovanje u nagradnoj igri, a prireĎivač ne snosi  odgovornost za eventualne greške i neispravnost mobilnih ureĎaja.  Operater SMS usluge je Megafon d.o.o. Zagreb, Sisačka cesta, II odvojak 64, Zagreb, OIB:  98670319723, tel.01/6571109.  Članak 5.  Svaki Sudionik može poslati neograničen broj SMS poruka s različitim brojem računa. U slučaju da isti  broj računa bude ponovno poslan od strane iste osobe ili s istog broja telefona, ta će prijava biti  proglašena nevažećom.  Sudionik koji sudjeluje u nagradnoj igri prihvaća prava i obveze iz ovih Pravila. Ostavljanjem svojih  podataka i sudjelovanjem u nagradnoj igri pristaje da ga se naknadno obavještava SMS porukom o  promotivnim novostima prireĎivača.  Članak 6.  U nagradnoj igri ne mogu sudjelovati zaposlenici prireĎivača sa svojom užom obitelji. Pravo na  nagradu, u slučaju da je izvučen kao dobitnik, može ostvariti samo sudionik osobno.  Članak 7.  Nagradna izvlačenja odvijaju se tjedno, mjesečno te glavno izvlačenje na kraju nagradne igre i to:  1. Izvlačenje tjedno 11.07.2011.  2. Izvlačenje tjedno 18.07.2011. 


3. Izvlačenje tjedno 25.07.2011.  4. Izvlačenje tjedno 01.08.2011.  5. Izvlačenje tjedno i 1.mjesečno 08.08.2011.  6. Izvlačenje tjedno 16.08.2011.  7. Izvlačenje tjedno 22.08.2011.  8. Izvlačenje tjedno 29.08.2011.  9. Izvlačenje tjedno i 2.mjesečno 05.09.2011.  10. Izvlačenje tjedno 12.09.2011.  11. Izvlačenje tjedno 19.09.2011.  12. Izvlačenje tjedno 26.09.2011.  13. Izvlačenje tjedno, 3.mjesečno i glavno izvlačenje 07.10.2011.  Izvlačenja se odvijaju u prostorijama operatera SMS usluge Megafon d.o.o. Zagreb, Sisačka cesta II  odvojak 64 pod nadzorom tročlane komisije; osim zadnjeg 13. izvlačenja tjednog, 3.mjesečnog i  glavnog koje se odvija u prostorijama prireĎivača na adresi Škorpikova 3a, Zagreb pod nadzorom  tročlane komisije.  Nagradni fond u ukupnoj vrijednosti od 52.400,00 kn sastoji se od sljedećih nagrada:  ­ tjedna izvlačenja (13 tjedana) – 104 x Fructal poklon paketa proizvoda  ­ mjesečna izvlačenja (3 mjeseca) – 12 x 2.000,00 kn na American Express kartici  ­ glavna nagrada – 4 x 7.000,00 kn na American express kartici  Članak 8.  Nagradni fond  naziv koli č ina cijena ukupno uključuje: r.br.

1

Fructal poklon paket proizvoda 2 2.000 kn na American Express potrošačkoj kartici 3 7.000 kn na American Express potrošačkoj kartici fond nagrada ukupno Članak 9.

104

100.00

10,400.00

12

2,000.00

24,000.00

4

7,000.00

28,000.00

62,400.00

Javno izvlačenje nagrada održat će se elektronskim putem slučajnim odabirom iz baze primljenih SMS  poruka. U tjednom izvlačenju sudjeluju sve pristigle SMS poruke u tjednu prije izvlačenja (od 0 do 24h  od petka do četvrtka, uključujući i te dane). U mjesečnom izvlačenju sudjeluju sve pristigle SMS  poruke u mjesecu prije izvlačenja (od 0 do 24h od 01. do 30. ili 31. u mjesecu, uključujući i te dane). U  glavnom izvlačenju sudjeluju sve pristigle SMS poruke od početka pa do kraja nagradne igre (od 0 do  24h, od 01.07. do 30.09.2011.).  Povjerenstvo za izvlačenje (tri predstavnika PrireĎivača) će prilikom izvlačenja dobitnika sastaviti  Zapisnik o podacima dobitnika i tijeku javnog izvlačenja. Zapisnik ima službeno i obvezujuće značenje  za sve Sudionike Nagradne igre.  Svi zainteresirani sudionici mogu prisustvovati javnom izvlačenju.  Imena svih dobitnika nagrada bit će objavljena na web stranicama www.megafon.hr najkasnije 5  radnih dana od izvlačenja. 


PrireĎivač će dobitnike obavijestiti telefonski o dobitku i načinu preuzimanja nagrade u roku od 7 dana  nakon izvlačenja. Prilikom preuzimanja nagrade dobitnik treba predočiti osobnu iskaznicu i originalan  račun na kojem je naznačena kupnja Fructal sirupa te mora potpisati izjavu o preuzimanju nagrade  čime prestaju sve obveze PrireĎivača prema dobitniku. Članak 10.  Svaki sudionik nagradne igre može biti dobitnikom samo jedne tjedne ili mjesečne nagrade u jednom  izvlačenju. Ako se tijekom tjednog ili mjesečnog izvlačenja dogodi da bilo koji od sudionika bude  izvučen kao dobitnik više od jednog puta, izvlačenje će se nastaviti sve dok svi dobitnici nagrada ne  budu različiti sudionici.  U slučaju da izvučena SMS poruka ne sadržava sve podatke iz članka 4. ovih pravila, bit će izvučena  druga.  PrireĎivač ne snosi odgovornost za zakašnjele, izgubljene i krivo upućene prijave.  Članak 11.  PrireĎivač osigurava sve objavljene nagrade u nagradnom fondu i jamči dobitniku njihovu isporuku.  Rok za preuzimanje nagrade je 30 dana. Ako dobitnik ne preuzme svoju nagradu u roku od 30 dana,  PrireĎivač će dobitnika ponovno obavijestiti te mu odrediti dodatni rok od 8 dana za preuzimanje  nagrade. Ako dobitnik niti u naknadnom roku ne podigne nagradu, gubi na nju pravo, a dalje se  primjenjuju odredbe Pravilnika o prireĎivanju nagradne igre.  Dobitnici nagrada nemaju pravo tražiti isplatu novčane protuvrijednosti osvojene nagrade ili tražiti  drugačije nagrade ili u većim količinama od onih koje su naznačene u ovim pravilima.  Članak 12.  U slučaju da se u nagradnu igru uključi manje sudionika od broja nagrada koje su predviĎene  nagradnim fondom, dodijeliti će se onoliko nagrada koliko je u nagradnoj igri sudjelovalo sudionika,  nepodijeljene ili nepodignute nagrade bit će prodane na javnom natječaju, a sredstva ostvarena  prodajom uplaćena u korist državnog proračuna.  Članak 13.  Nagradna igra može se prekinuti samo u slučaju da nastupe okolnosti za koje prireĎivač nije  odgovoran, odnosno koje nije mogao spriječiti, otkloniti ili izbjeći. Sudionici će o prekidu nagradne igre  biti obavješteni putem dnevnog tiska.  Članak 14.  PrireĎivač nagradne igre snosi troškove nabave i čuvanja nagrada do predaje dobitniku, uključujući  porez i carinu za područje Republike Hrvatske, a dobitnik snosi troškove preuzimanja, uključujući  troškove prijenosa vlasništva, registracije i slično.  Članak 15.  Sudionik koji sudjeluje u nagradnoj igri prihvaća prava i obaveze iz ovih Pravila.  Pravila počinju vrijediti nakon što Ministarstvo financija na njih dade suglasnost i budu objavljena na  web stranicama www.megafon.hr i vrijede do završetka nagradne igre.  Članak 16.  PrireĎivač se obvezuje 5% utvrĎene vrijednosti nagradnog fonda odmah uplatiti u korist Hrvatskog  crvenog križa.  Članak 17.  U slučaju spora izmeĎu prireĎivača i sudionika ove nagradne igre nadležan je Općinski sud u  Zagrebu.  DIREKTOR  Stjepan Roglić

Fructal sirupi vas nagrađuju  

Fructal sirupi vas nagrađuju

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you