Page 1

Na temelju članka 69. Zakona o priređivanju igara na sreću i nagradnih igara (Narodne novine 87/09) a u skladu s odredbama Pravilnika o priređivanju nagradnih igara (Narodne Novine, broj 8/10), Uprava FRANCK d.d. iz Zagreba,, Vodovodna 20 je dana 11.10.2011., donijela sljedeća: PRAVILA NAGRADNE IGRE „FRANCK ČAJ NAGRAĐUJE“ Klasa: UP/I-460-02/11-01/805 Ur.broj: 513-07-21-07/11-2 ORGANIZATOR Članak 1. Priređivač nagradne igre pod nazivom „FRANCK ČAJ NAGRAĐUJE“ je Franck dioničko društvo iz Zagreba, Vodovodna 20, OIB 07676693758 (u daljnjem tekstu Organizator). TRAJANJE I SVRHA NAGRADNE IGRE Članak 2. Nagradna igra organizira se i provodi na cjelokupnom području Republike Hrvatske u razdoblju od 01.11.2011. do 29.02.2012.godine. Nagradna igra priređuje se u cilju promidžbe Organizatora, te unapređenja i prodaje proizvoda u prodajnim objektima. PROIZVODI I PAKIRANJA KOJI SUDJELUJU U NAGRADNOJ IGRI Članak 3. U nagradnoj igri sudjeluju svi Franck čaj filter čajevi i Franck wellness filter čajevi u maloprodajnom kanalu i kanalu prodaje HORECA (hoteli, restorani, kafići). Raspoloživi okusi: borovnica, brusnica, jagoda-vanilija, nar, šumsko voće, trešnja, marelica, šipak, tropic, jabuka-cimet, kivi, crvena naranča, malina, kopriva, majčina dušica, komorač, uvin, zimska čarolija, medena zima,san zimske noći, summertime, indijski, crni earl grey, zeleni, zeleni-jasmin, zeleni-limun, žuti, kamilica, menta, lipa, wellness čajevi: balance, refreshing, calming, sparkly, happy. Stranica 2 od 6 ORGANIZACIJA I NAČIN SUDJELOVANJA U NAGRADNOJ IGRI Članak 4. U nagradnoj igri može sudjelovati svaki potrošač na području Republike Hrvatske koji za vrijeme trajanja nagradne igre pošalje pet (5) EAN (bar) kodova sa ambalaže bilo kojih pet (5) Franck filter ili Franck wellness čajeva te ime, prezime i adresu stanovanja na adresu: Franck d.d. (za NI Franck čaj nagrađuje) Vodovodna 20


10000 Zagreb Članak 5. Potrošači šalju kodove s proizvoda u omotnici zajedno s imenom, prezimenom i adresom stanovanja, isključivo putem pošte. Svi potrošači koji sakupe i pošalju 5 EAN (bar) kodova (1 omotnica) ulaze u izvlačenje. Potrošač ulazi u izvlačenje onoliko puta koliko je puta poslao po 5 kodova u omotnici. Članak 6. Da bi sudjelovali u ovoj nagradnoj igri, svi zaprimljeni kodovi moraju biti originalni i potjecati s pakiranja Franck filter ili franck wellness čajeva proizvedenih u Franck d.d. Članak 7. Pravila nagradne igre uz navođenje klase, Urudžbenog broja i datuma izdavanja suglasnosti Ministarstva financija biti će objavljena u elektronskom mediju. PRAVO SUDJELOVANJA Članak 8. Pravo sudjelovanja u nagradnoj igri imaju sve fizičke osobe (pojedinačno) koje imaju prebivalište u Republici Hrvatskoj, osim radnika društva Organizatora, povezanih društava Organizatora i svih trgovačkih društava koja su surađivala u pripremi ove nagradne igre kao i članova njihovih užih obitelji (roditelji, braća i sestre, polubraća, polusestre, supružnici, Stranica 3 od 6 djeca) koji u razdoblju od 01.11.2011. do 29.02.2012. godine pošalju po pet (5) EAN (bar) kodova s proizvoda Franck filter ili Franck wellness čajeva zajedno sa imenom, prezimenom i adresom stanovanja, na adresu Organizatora: Franck d.d. (za NI Franck čaj nagrađuje) Vodovodna 20 10000 Zagreb BROJ PRIJAVA Članak 9. Jedna osoba može sudjelovati u nagradnoj igri sa neograničenim brojem poslanih omotnica koje sadržavaju pet (5) EAN (bar) kodova. NAGRADNI FOND


Članak 10. Fond nagrada sastoji se od: 1. 1 x osobni automobil GOLF 1.2 TSI Trendline vrijednost sa PDV-om 147.147, 09 kn 2. 12 x Fissler pet-dijelni set posuđa; vrijednost s PDV-om 12.731,24 Kn 3. 120 x Franck čaj poklon paket; ukupna vrijednost s PDV-om 6.000,00 Kn Ukupna vrijednost nagradnog fonda iznosi 165.878,33 Kn. Nagrade nisu zamjenjive za novac. IZVLAČENJE NAGRADA Članak 11. Izvlačenja nagrada održat će se javno, u prostorijama Organizatora, 08.03.2012. U izvlačenju sudjeluju sve pristigle omotnice s po pet EAN kodova zaključno sa 29.02.2012.g. Dobitnici će se izvlačiti na način da se najprije izvuku dobitnici treće nagrade (120 x Franck čaj poklon paket), potom dobitnici druge nagrade (12 x Fissler pet-dijelni set posuđa) a zatim dobitnik prve nagrade (1 x GOLF 1.2 TSI Trendline). Stranica 4 od 6 Prijave pristigle poslije navedenih datuma nemaju pravo sudjelovanja u nagradnoj igri. U slučaju da izvučena omotnica ne sadrži sve podatke utvrđene člankom 4. ovih pravila, ista neće biti važeća, te će umjesto nje biti izvučena druga omotnica. Ispravnost izvlačenja nadgledati će javni bilježnik i tročlana komisija. O tijeku izvlačenja vodi se zapisnik koji mora sadržavati: mjesto i vrijeme izvlačenja, klasu, urudžbeni broj i datum izdavanja suglasnosti Ministarstva financija na ova Pravila, datum i naziv dnevnih novina u kojem su pravila objavljena, način izvlačenja dobitnika, te ime i prezime i adresu dobitnika. Zapisnik potpisuju svi članovi komisije i javni bilježnik. U slučaju da se u nagradnu igru uključi manje sudionika od broja nagrada koje su predviđene nagradnim fondom, dodijeliti će se onoliko nagrada koliko je u nagradnoj igri sudjelovalo sudionika, nepodijeljene ili nepodignute nagrade bit će prodane na javnom natječaju, a sredstva ostvarena prodajom uplaćena u korist državnog proračuna. DOBITNICI NAGRADA Članak 12. Imena dobitnika biti će objavljena na web stranici www.franck.hr u roku od (8) osam dana od dana izvlačenja. Dobitnici nagrada biti će obaviješteni o dobivenoj nagradi pismeno i putem telefona u roku (8) dana od dana izvlačenja dobitnika.


PREUZIMANJE NAGRADA Članak 13. Dobitnici nagrade koji su ispunili uvjete iz ovih Pravila imaju pravo preuzeti nagrade u roku 30 dana od dana primitka pisane obavijesti o dobitniku nagrade uz predočenje osobne iskaznice ili druge identifikacijske isprave. S dobitnicima nagrade sklopit će se po potrebi poseban ugovor ili izjava o preuzimanju nagrade. Način preuzimanja nagrada, ovisno o vrsti nagrade, Franck d.d. dogovorit će putem telefona. Ukoliko je dobitnik nagrade malodobna osoba, Organizator će nagradu uručiti osobi koja je temeljem zakona ili odluke državnog tijela dužna starati se o njoj, a nakon uvida u isprave koje dokazuju rodbinski odnosno starateljski odnos. Dobitnik može preuzeti nagradu nakon što podmiri sve obveze koje za dobitak proizlaze iz pozitivnih zakonskih propisa RH kao i ovih Pravila. Ako dobitnik u navedenom roku ne podigne nagradu Organizator će pisanim putem obavijestiti dobitnika te mu odrediti naknadni rok od 8 dana za podizanje nagrade. Stranica 5 od 6 Ostvarene nagrada ne može se mijenjati za novac, drugu robu ili drugu uslugu. Ukoliko dobitnik ni u naknadnom roku ne podigne nagradu gubi pravo na nju, a Organizator će postupiti sukladno čl.15. st. 3. Pravilnika o priređivanju nagradnih igara. PRESTANAK OBVEZA Članak 14. Trenutkom preuzimanja nagrade, odnosno potpisom posebnog ugovora ili izjave o preuzimanju nagrade, prestaju sve obveze Organizatora prema dobitniku. PREKID NAGRADNE IGRE Članak 15. Nagradna igra može se prekinuti samo u slučaju da nastupe okolnosti za koje Organizator nije odgovoran, odnosno koje nije mogao spriječiti, otkloniti ili izbjeći. Sudionici će o prekidu nagradne igre biti obaviješteni putem dnevnog tiska. PRAVO ORGANIZATORA NA OBJAVLJIVANJE PODATAKA O DOBITNICIMA Članak 16. Svi sudionici suglasni su s pravilima nagradne igre. Sudionici svojim ulaskom u nagradnu igru neopozivo prihvaćaju da je Organizator bez ikakve naknade ovlašten bez vremenskih i teritorijalnih ograničenja koristiti u promidžbene svrhe njihovu fotografiju, ime i prezime, adresu i ostale podatke vezane uz sudionika, a dobitnici nagrada, obvezni su dati svoju suglasnost i u pisanoj formi.


ZAVRŠNE ODREDBE Članak 17. Sudionik koji sudjeluje u nagradnoj igri prihvaća prava i obveze iz ovih Pravila. Pravila počinju vrijediti nakon što Ministarstvo financija na njih da odobrenje i budu objavljena u elektronskom mediju. Stranica 6 od 6 Članak 18. Organizator se obvezuje 5% utvrđene vrijednosti nagradnog fonda odmah uplatiti u korist Hrvatskog crvenog križa. Članak 19. Ugovorne stranke su suglasne da će sporove iz ove nagradne igre rješavati sporazumno, a u protivnom je nadležan stvarno nadležan Općinski sud u Zagrebu. Zagreb, 11.10.2011. za Franck d.d. ____________________ Dubravko Artuković predsjednik Uprave

FRANCK ČAJ NAGRAĐUJE  

FRANCK ČAJ NAGRAĐUJE