Page 1

KLASA: UP/I-460-02/12-01/627 URBROJ: 513-07-21-07/12-2 Rijeka, 02.08.2012.

Na temelju članka 69. Zakona o igrama na sreću (Narodne novine 87/09) TowerCenterRijekad.o.o. Strossmayerova16, 51000 Rijeka, donosi slijedeća:

PRAVILA NAGRADNE IGRE „DOĐI U TOWER CENTAR RIJEKA, JER KIA SPORTAGE MOŽDA TEBE ČEKA“

Članak 1. Priređivač nagradne igre pod nazivom „Dođi u Tower centar Rijeka, jer Kia Sportage možda tebe čeka“ je TowerCenterRijekad.o.o.Strossmayerova16, Rijeka. Nagradna igra priređuje se u cilju promidžbe priređivača te unapređenja i prodaje u trgovinama u Tower centru Rijeka. Članak 2. Nagradna igra održava se u trgovinama Tower centra Rijeka u dva kola. I kolo – 01.09. do 19.10.2012. i II kolo – 20.10.2012. do 23.11.2012. Članak 3. Pravila nagradne igre uz navođenje klase, urudžbenog broja i datuma izdavanja suglasnosti Ministarstva financija biti će objavljena na internetu, na stranici www.tower-centerrijeka.hrdana 31.08.2012. Članak 4. Pravo sudjelovanja u nagradnoj igri imaju građani korisnici Golden Tower kartice koji u razdoblju od 01.09.2012. do 23.11.2012. ostvare jednokratnu kupnju u ukupnoj vrijednosti većoj od 250,00 kuna u trgovinama Tower Centra Rijeka. Svi korisnici koji ostvare uvjet za sudjelovanje i ispune kupon s osobnim podacima – ime, prezime, ulica i broj, grad, telefon, broj Golden Tower Carda te ga ubace u kutiju na 4. katu ili u dobitni automobil izložen na 1. katu ulaze u bubanj za izvlaćenje dobitnika nagrada. Dobitnik prilikom preuzimanja nagrade mora predočiti original računa kupnje na osnovi kojeg je sudjelovao u nagradnoj igri. U izvlačenju 20.10.2012. sudjeluju svi koji zadovolje gore navedene uvjete u periodu između 01.09.2012. i 19.10.2012. U izvlačenju 24.11.2012. sudjeluju svi koji zadovolje gore navedene uvjete između 20.10.2012. i 23.11.2012.


Članak 5. Svaki kupac može sudjelovati sa neograničenim brojem kupnji u najmanjoj vrijednosti od 250,00 kn. Članak 6. Fond nagrada sastoji se za svako kolo: 1.

Nagrada – AUTOMOBIL KIA SPORTAGE

Ukupan fond nagrada za I i II kolo iznosi: 345.980,00 kn Nagrade se ne mogu zamijeniti za novac. Članak 7. Dobitnici se izvlače: I kolo: 20.10.2012. – u Tower centru Rijeka, Janka Polića Kamova 81a, Rijeka II kolo: 24.11.2012. – u Tower centru Rijeka, Janka Polića Kamova 81a, Rijeka Izvlačenje će se odvijati uz prisustvo javnog bilježnika. Članak 8. Imena dobitnika bit će objavljena na internetu, na stranici www.tower-center-rijeka.hr u roku od najviše (8) osam dana od izvlačenja. Članak 9. Dobitnici svoje nagrade mogu podići u operativnom sjedištu priređivača «Tower Center Rijeka» d.o.o. u Rijeci, J.P.Kamova u roku od 30 dana od dana primitka pisane obavijesti o dobivenoj nagradi, uz predočenje osobne iskaznice. Članak 10. Preuzimanjem nagrada prestaju sve daljnje obveze priređivača nagradne igre prema dobitniku. Članak 11. U slučaju da se u nagradnu igru uključi manje sudionika od broja nagrada koje su predviđene nagradnim fondom, dodijeliti će se onoliko nagrada koliko je u nagradnoj igri sudjelovalo sudionika, nepodijeljene ili nepodignute nagrade bit će prodane na javnom natječaju, a sredstva ostvarena prodajom uplaćena u korist državnog proračuna. Članak 12.


Nagradna igra se može prekinuti samo u slučaju da nastupe okolnosti za koje priređivač nije odgovoran, odnosno koje nije mogao spriječiti, otkloniti ili izbjeći. Sudionici će o prekidu nagradne igre biti obaviješteni putem dnevnog tiska. Članak 13. Sudionik koji sudjeluje u nagradnoj igri prihvaća prava i obveze iz ovih Pravila. Pravila počinju vrijediti nakon što Ministarstvo financija na njih dade svoju suglasnost i budu objavljena na internetu. Članak 14. Priređivač se obvezuje 5% (17.299,00 kn) utvrđene vrijednosti nagradnog fonda odmah uplatiti u korist Hrvatskog crvenog križa. Članak 15. U slučaju spora između priređivača i sudionika ove nagradne igre nadležan je Općinski sud u Rijeci. U Rijeci, 02.08.2012. Za Tower centar Rijeka d.o.o.: Strossmayerova 16, Rijeka Maja Baković

DOĐI U TOWER CENTAR RIJEKA, JER KIA SPORTAGE MOŽDA TEBE ČEKA  

DOĐI U TOWER CENTAR RIJEKA, JER KIA SPORTAGE MOŽDA TEBE ČEKA

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you