Page 1

Na temelju članka 69. Zakona o igrama na sreću (Narodne novine 87/09) i Pravilnika o priređivanju nagradnih igara (Narodne novine 8/10) Coca-Cola HBC Hrvatska d.o.o. iz Zagreba, M. Sachsa 1, MB: 3218848, OIB: 00228269289 kao Priređivač nagradne igre, uz suglasnost Ministarstva financija Republike Hrvatske, donosi sljedeća: Pravila nagradne igre “Burn i David Guetta 2011 svjetska turneja”

ČLANAK 1: PRIREĐIVAČ Nagradnu igru “Burn i David Guetta 2011 svjetska turneja” organizira i provodi: Coca-Cola HBC Hrvatska d.o.o., (matični broj: 3218848; OIB: 00228269289) Milana Sachsa 1, 10 000 Zagreb, Hrvatska (u daljnjem tekstu: “Priređivač”) ČLANAK 2: trajanje i SVRHA NAGRADNE IGRE Svrha nagradne igre je unapređenje prodaje proizvoda Priređivača. Nagradna igra započinje 01. lipnja 2011. te traje do 22. srpnja 2011. ČLANAK 3: PODRUČJE ORGANIZIRANJA I PROVOĐENJA NAGRADNE IGRE Nagradna igra se organizira i provodi na cjelokupnom području Republike Hrvatske. ČLANAK 4: PROIZVODI I PAKIRANJA KOJA SUDJELUJU U NAGRADNOJ IGRI Proizvod koji sudjeluje u nagradnoj igri je Burn u pakiranju od 0.25L LIMENKA, pakiranju od 0,485L LIMENKA te skupno pakiranje – BURN 4 pack (3 + 1 gratis). ČLANAK 5: MEHANIKA NAGRADNE IGRE I NAGRADE A. Način sudjelovanja: Pravo na sudjelovanje u nagradnoj igri imaju svi građani Republike


Hrvatske koji u razdoblju od 01. lipnja 2011. do 22. srpnja 2011. godine u bilo kojoj prodavaonici na području Republike Hrvatske kupe proizvod Priređivača iz članka 4., sačuvaju izvornik računa te pošalju SMS s brojem računa i osobnim podacima (ime, prezime, adresa) na broj 60696. Cijena poruke je 2,40 kn (sa PDV-om) ili 1,95 kn (bez PDV-a). Svaki sudionik koji, sukladno prethodnom stavku, pošalje SMS za sudjelovanje u nagradnoj igri dobiti će sa broja 60696 povratnu poruku kojom se potvrđuje njegovo sudjelovanje u nagradnoj igri i izvlačenju (dalje: SMS potvrda sudjelovanja). Svaki sudionik, osim izvornika računa, dužan je sačuvati i SMS poruku sudjelovanja koja sadrži broj računa i SMS potvrdu sudjelovanja. Svaki sudionik može poslati neograničen broj SMS poruka s različitim brojem računa. Jedan račun može samo jednom biti iskorišten za sudjelovanje u nagradnoj igri, neovisno o broju proizvoda koji su naznačeni na računu. U slučaju da isti broj računa bude ponovno poslan ta će prijava biti proglašena nevažećom. B. Izvlačenja dobitnika: Nagradna izvlačenja odvijati će se metodom slučajnog odabira i to: Izvlačenje za glavnu nagradu (putovanje na koncert Davida Guette, Francuska, Cannes) 23. srpnja 2011. ◊ 3 paketa nagrada (putovanje, smještaj i ulaz na koncert za 2 osobe) Izvlačenje za drugu nagradu (ulaz na koncert Davida Guette,


Francuska, Cap ‘d Adge) 23. srpnja 2011. ◊ 2 paketa nagrada (ulaz na koncert za 2 osobe) Izvlačenje za treću nagradu (majica) 23. srpnja 2011. ◊ 100 paketa nagrada (majica) Izvlačenja će se obavljati u poslovnim prostorijama CocaCole HBC Hrvatska d.o.o., Zagreb, Sachsova 1, kojima će prisustvovati javni bilježnik i dvočlana komisija sastavljena od predstavnika Priređivača nagradne igre te društva NTH Media d.o.o. Zagreb koje za Priređivača tehnički provodi nagradnu igru, sve kako bi se osigurala ravnopravnost sudjelovanja i jednaka mogućnost dobitka svih sudionika. O tijeku izvlačenja će se voditi zapisnik. SMS poruke i brojevi računa zaprimljeni izvan trajanja nagradne igre smatrati će se nevažećima. Nakon svakog izvlačenja, verificirani dobitnici nagrada iz prethodnog dana biti će navedeni na www.facebook.com/ BurnEnergy Sudionik nagradne igre ne može biti dobitnikom više od jedne nagrade iz pojedinog nagradnog razreda. Ako se tijekom izvlačenja dogodi da sudionik bude ponovno izvučen kao dobitnik nagrade unutar istog nagradnog razreda, automatski postaje dobitnik nagrade iz nižeg nagradnog razreda, a izvlačenje će se nastaviti sve dok svi dobitnici unutar svakog nagradnog razreda ne budu različiti. C: NAGRADNI FOND Nagradni fond iznosi ukupno 47.880 kuna i uključuje tri vrste nagrada svrstanih u tri nagradna razreda:


RB NAZIV CIJENA KOLIČINA UKUPNO CIJENA S PDV-om 1 Putovanje na koncert Davida Guette, Francuska 13,500 kn 3 40,500 kn 40,500 kn 2 Majica + dostava 60 kn 100 6, 000 kn 7, 380 kn ČLANAK 6: PRAVO SUDJELOVANJA Pravo sudjelovanja imaju sve fizičke osobe sa prebivalištem u Republici Hrvatskoj starije od 18 godina, osim zaposlenika Priređivača, trgovačkog društva Coca-Cola Adria d.o.o., i svih trgovačkih društava koja su surađivala u pripremi ove nagradne igre kao i članova njihovih užih obitelji (roditelji, braća i sestre, polubrata, polusestre, supružnici, djeca). ČLANAK 7: ODGOVORNOST Priređivač ne preuzima nikakvu odgovornost u svezi bilo kakvih sporova sudionika nagradne igre oko vlasništva i/ili prava posjeda nad računima i/ili SMS porukama sudjelovanja koje sudjeluju u nagradnoj igri. Svi sporovi oko prava vlasništva i/ili prava posjeda nad dobitnim brojevima računa ne utječu na pravo Priređivača da nagradu dodijeli onoj osobi koja je, sukladno Pravilima nagradne igre, izvučena kao dobitnik nagrade. Svaka SMS poruka kojom se sudionici prijavljuju za sudjelovanje u nagradnoj igri je podložna provjeri


od strane Priređivača, odnosno od društva NTH Media d.o.o. Zagreb, Horvaćanska 17A, koje za Priređivača osigurava tehničku pripremu i provedbu nagradne igre. ČLANAK 8: SUDIONICI Sudionici koji sudjeluju u nagradnoj igri nemaju pravo zahtijevati drugačije nagrade ili u većim količinama od onih koje su navedene u ovim Pravilima. Nagrade se ne mogu zamijeniti za novac. ČLANAK 9: GREŠKE I NEREGULARNE SMS PORUKE U slučaju da sudionici nagradne igre pošalju pogrešne, nepravilne ili manipulirane brojeve računa Priređivač, The CocaCola Company, Coca-Cola Adria d.o.o., te prodajna mjesta koja sudjeluju u nagradnoj igri ne snose nikakvu odgovornost. Ni u kojem slučaju neće se podijeliti veći broj nagrada nego što je naveden u Pravilima. ČLANAK 10: PUBLICITET Sudjelovanjem u ovoj nagradnoj igri, sudionici su suglasni da se, ukoliko postanu dobitnici nagrade, njihovi osobni podaci: ime, adresa, slika, telefonski broj, video materijal i sl. mogu od strane Priređivača objaviti i koristiti bez naknade u tiskanom, zvučnom, slikovnom i video materijalu. Isto tako, svi sudionici suglasni su da Priređivač može komunicirati s njima putem SMS-a u periodu trajanja nagradne igre, kao i u periodu 6 mjeseci nakon završetka nagradne igre. ČLANAK 11: POREZI Dobitnik ne snosi nikakve poreze, obveze ili naknade direktno povezane s nagradom.


ČLANAK 12: PRAVILA NAGRADNE IGRE Pravila nagradne igre mogu se dobiti na prodajnim mjestima koja sudjeluju u nagradnoj igri, te će biti objavljena u dnevnim novinama 24.sata dana 01. lipnja 2011., i na web stranici www.facebook.com/BurnEnergy. Pravila i informacije o nagradnoj igri, biti će dostupna i pozivom na besplatnu Info-liniju (0800-0455) od 01. lipnja do 22. srpnja 2011., od ponedjeljka do petka od 9-17h. ČLANAK 13: NEPODIJELJENE NAGRADE Ako se do završetka nagradne igre ne podijele sve nagrade, iste će biti prodane na javnom natječaju, a sredstva ostvarena prodajom biti će uplaćena u korist državnog proračuna. ČLANAK 14: U SLUČAJU SPORA U slučaju spora između Priređivača i sudionika nagradne igre bit će nadležan Općinski građanski sud u Zagrebu. ČLANAK 15: OBJAVA DOBITNIKA Ime i prezime te adresa svih dobitnika biti će objavljeni u dnevnim novinama 24.sata dana 25. srpnja 2011. te na www.facebook.com/BurnEnergy, a isti će biti obaviješteni o nagradi putem SMS poruke. Dobitnici preuzimaju nagrade u roku od 30 dana od dana primitka obavijesti o dobivenoj nagradi. Dobitnike koji ne preuzmu nagradu u roku iz prethodnog stavka Organizator će ponovno u roku od narednih osam dana pisanim putem obavijestiti o dobitku, te odrediti naknadni rok za podizanje nagrada, koji rok ne može biti kraći od osam a niti duži od 15 dana od dana primitka obavijesti. Ako dobitnik


ni u tom naknadnom roku ne podigne nagradu, gubi pravo na nagradu te time prestaju sve daljnje obaveze Organizatora nagradne igre prema dobitniku. Da bi mogli preuzeti nagradu svi dobitnici moraju imati sačuvanu, i na zahtjev Priređivača pokazati, SMS poruku sudjelovanja koja sadrži dobitni broj računa te izvornik računa. Kod preuzimanja nagrada dobitnici će prethodno potpisati izjavu ili potvrdu o preuzimanju nagrade. ČLANAK 16: PREKID NAGRADNE IGRE Nagradna igra se može prekinuti jedino u slučaju više sile. Ako zbog bilo kojeg razloga nagradna igra ne može biti provedena prema planu zbog, uključujući ali ne i ograničavajući se na, kompjuterskih virusa, neovlaštenih radnji, neautoriziranih intervencija, prijevara, tehničkih poteškoća ili bilo kojih drugih slučajeva koji su izvan kontrole Organizatora te koji utječu na administraciju, sigurnost, poštenje, integritet ili pravilno provođenje nagradne igre, Organizator zadržava pravo, u vlastitoj diskreciji, diskvalificirati osobu koja protuzakonito i neovlašteno sudjeluje u nagradnoj igri i otkazati, prekinuti, modificirati ili suspendirati nagradnu igru. ‘’Burn’’ je registrirani zaštićeni znak tvrtke The Coca-Cola Company. ČLANAK 17: Sudionik koji sudjeluje u nagradnoj igri prihvaća prava i obveze iz ovih Pravila. COCA-COLA HBC HRVATSKA d.o.o. zastupana po:


RuŞa Tomić Fontana direktorica Marketinga Suglasnost Ministarstva financija: KLASA: UP/I- 460-02/11-01/401 URBROJ: 513-07-21-07/11-2 Zagreb, 26. svibnja 2011.

Burn i David Guetta 2011 svjetska turneja  

Burn i David Guetta 2011 svjetska turneja

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you