Page 1

Na temelju članka 69. stavak 5. Zakona o igrama na sreću (“Narodne novine”, broj 87/2009) i čl. 6. Pravilnika o priređivanju nagradnih igara (“Narodne novine”, broj 8/2010) Raiffeisen stambena štedionica donosi

PRAVILA NAGRADNE IGRE “Adresa bez stresa”

1. Priređivač nagradne igre je Raiffeisen stambena štedionica d.d. (u daljnjem tekstu RSŠ), Zagreb, Radnička cesta 47, OIB 99833333809 2. RSŠ organizira nagradnu igru «Adresa bez stresa» isključivo u promotivne svrhe. 3. Nagradna igra traje od 01. svibnja do 31. prosinca 2010. godine. 4. Nagradni fond obuhvaća 1 nagradu ukupne vrijednosti 583.287,61 kuna (petstoosamdesettritisućedvjestoosamdesetsedamkunaišezdesetjedna lipa), uključujući sva davanja i to: Stan u Zagrebu (Hruševečka ulica 9) 5. Nagradna igra se odvija na području Republike Hrvatske. Pravo sudjelovanja imaju svi građani koji već posjeduju Ugovor o stambenoj štednji u RSŠ, na kojem imaju 5000 uplaćenih kuna u 2010. godini kao i svi građani koji sklope Ugovor o stambenoj štednji za vrijeme trajanja nagradne igre, također s minimalnom uplatom u iznosu od 5000 kuna po Ugovoru (ne uključujući naknadu za sklapanje ugovora), koja je pripisana na račune štediša zaključno s 31.prosincem 2010. godine. U nagradnoj igri nemaju pravo sudjelovati djelatnici RSŠ, članovi njihovih obitelji, savjetnici za stambenu štednju RSŠ, djelatnici RBA i djelatnici marketinških agencija koje su sudjelovale u organizaciji i promociji ove nagradne igre. 6. Javno izvlačenje dobitnika obavit će se 17. siječnja 2011. godine u hotelu The Regent Esplanade Zagreb, uz prisustvo komisije u sastavu tri djelatnika RSŠ koji će nadgledati ispravnost u izvlačenju dobitnika nagrade, te uz prisustvo javnog bilježnika. Dobitnik nagrade će biti izvučen slučajnim izborom uz pomoć računala. 7. Dobitnik nagrade pristaje da RSŠ u medijskim aktivnostima vezanim uz ovu nagradnu igru koristi njegove osnovne osobne podatke, fotografije i izjave bez naknade. RSŠ ima pravo uskratiti nagradu dobitniku koji izričito zabranjuje javnu objavu dobitka te je dodijeliti sljedećem izvučenom dobitniku. 8. Ime dobitnika nagradne igre bit će objavljeno u Večernjem listu 22. siječnja 2011. Dobitnik će biti i pismeno obaviješten u roku od 8 (osam) dana od dana javnog izvlačenja dobitnika nagrade. 9. Dobitnik nagrade, koji je ispunio uvjete iz ovih Pravila, ima pravo preuzeti nagradu u roku od 30 dana od dana primitka pisane obavijesti RSŠ o nagradi. Ukoliko nagrađeni dobitnik ne preuzme svoju nagradu u rokovima predviđenim ovim Pravilima, RSŠ će dobitnika ponovno obavijestiti, te mu odrediti dodatni rok od 8 dana za preuzimanje nagrade. Ako dobitnik ni u naknadnom roku ne podigne nagradu, gubi na nju pravo, te se dalje primjenjuju odredbe Pravilnika o priređivanju nagradnih igara. Dobitnik je dužan svoj identitet prilikom preuzimanja nagrade potvrditi osobnom iskaznicom, odnosno ukoliko je dobitnik maloljetan ili bez


poslovne sposobnosti ili ograničene poslovne sposobnosti, osobnom iskaznicom zastupnika uz predočenje rodnog lista ili rješenja nadležnog tijela kojim je isti postavljen za skrbnika. Dobivena nagrada ne može se mijenjati za novac, drugu robu ili usluge. Priređivač nije obvezan isporučiti nagradu upravo onih karakteristika (boja, tip) proizvoda koji su prikazani na ilustraciji. 10. U trenutku preuzimanja nagrade, odnosno potpisa sporazuma o preuzimanju nagrade prestaju sve obveze i odgovornosti Priređivača prema dobitniku. Dobitnik je dužan sam obaviti upis u zemljišne knjige i ishodovati vlasnički prijenos. 11. Nagradna igra može se prekinuti samo u slučaju da nastupe okolnosti za koje RSŠ nije odgovorna, odnosno koje nije mogla spriječiti, otkloniti ili izbjeći. Sudionici će o prekidu nagradne igre biti obaviješteni putem dnevnog tiska. 12. Pravila počinju vrijediti nakon što je Ministarstvo financija za njih dalo suglasnost i budu objavljena u dnevnom tisku. 13. Sudjelovanjem u nagradnoj igri svaki sudionik prihvaća prava i obveze iz ovih Pravila. 14. RSŠ će sukladno članku 4. st. 2. tč. 2. Pravilnika o priređivanju nagradnih igara u propisanom roku dostaviti dokaz o izvršenoj uplati naknade za priređivanje nagradne igre u korist Hrvatskog crvenog križa. 15. Za sporove koji ne budu riješeni mirnim putem nadležan je Općinski građanski sud u Zagrebu. Suglasnost za Pravila nagradne igre izdalo je Ministarstvo financija, Porezna Uprava – središnji ured, u Zagrebu, dana 22. travnja 2010. KLASA: UP/I-46002/10-01/271, URBROJ: 513-07-21-07/10-2.

Adresa bez stresa  
Adresa bez stresa  

Adresa bez stresa