Page 1

PRAVILA NAGRADNE IGRE « Želiš biti u trendu?» KLASA: UP/I- 460-02/11-01/587 URBROJ: 513-07-21-07/11-2 Č lanak 1. Tvrtka i sjedište prire điva ča Prire đ iva č i nagradne igre su PETROL HRVATSKA društvo s ograni čenom odgovornošću za trgovinu i prijevoz nafte i naftnih derivata, Oreškovi ćeva 6/h, 10 000 Zagreb, OIB 22073558446 i EURO- PETROL društvo s ograni čenom odgovornoš ću za trgovinu i prijevoz nafte i naftnih derivata, Martinkovac 143/b, 51 000 Rijeka, OIB 75550985023. Č lanak 2. Svrha nagradne igre Nagradna igra se prire đuje u cilju promidžbe Petrola i Euro- Petrola. Č lanak 3. Naziv nagradne igre, vrijeme trajanja i mjesto održavanja Naziv nagradne igre je «Želiš biti u trendu?» Nagradna igra održava se na Petrolovim i Europetrolovim benzinskim postajama u Republici Hrvatskoj u razdoblju od 01.09.2011. do 31.10.2011. i ima samo jedno kolo. Č lanak 4. Uvjeti za sudjelovanje u nagradnoj igri U nagradnoj igri mogu sudjelovati svi državljani Republike Hrvatske s prebivalištem u Republici Hrvatskoj. Uvijet sudjelovanja u nagradnoj igri je popunjen ra čun ( ime i prezime, adresa i broj mobilnog telefona) kojeg će sudionici ove nagradne igre dobiti nakon svake kupnje iznad 150 kn na Petrolovim i Europetrolovim benzinskim postajama. Popunjeni ra čun


potrebno je ubaciti u ozna čenu kutiju na bilo koju benzinsku postaju Petrola i Europetrola na podru č ju Republike Hrvatske. Prire đ iva č i nagradne igre koristiti će podatke u svrhu ove nagradne igre ( izvla čenje dobitnika) i u svrhu budu ćih marketinških akcija ( slanje marketinških poruka). Svaki sudionik ima pravo sudjelovati onoliko puta koliko obavi kupovina iznad 150 kn na benzinskim postajama Petrola i Europetrola Sudionik koji sudjeluje u nagradnoj igri prihva ća pravila i obveze iz ovih pravila. U nagradnoj igri ne mogu sudjelovati zaposlenici prire điva ča i članovi njihove uže obitelji. Č lanak 5. Nagradni fond Kupac koji sudjeluje u nagradnoj igri može osvojiti jednu od slijede ćih nagrada: 10 iPad- ova u vrijednosti od 28,450,00 kn + PDV i 60 iPad shuffle-ova u vrijednosti od 17,100,00 + PDV. Ukupna vrijednost nagradnog fonda iznosi 56.026.50 kn ( uklju čen PDV). Nagrada nije zamjenjiva za novac. Č lanak 6. Izvla čenje imena dobitnika nagrade i kontrola izvla čenja Izvla čenje dobitnika nagrade obavit će se u četvrtak 08.11.2011.u Zagrebu. U slučaju da izvučeni ra čun ne sadrži sve podatke iz članka 4. ovih pravila, biti će izvu čen drugi. Ispravnost izvla čenja nadgledat će javni bilježnik i komisija. O tijeku izvla čenja vodi se zapisnik.


U slučaju da se u nagradnu igru uklju či manje sudionika od broja nagrada koje su predvi đene nagradnim fondom, dodijelit će se onoliko nagrada koliko je u nagradnoj igri sudjelovalo sudionika. Nepodijeljene ili nepodignute nagrade bit će prodane na javnom natječaju, a sredstva ostvarena prodajom upla ćena u korist državnog prora čuna. Č lanak 7. Objava rezultata izvla čenja Rezultati nagradne igre biti će objavljeni na web stanicama www. petrol.hr i www. europetrol.hr u roku od 7 (sedam) dana od dana izvla čenja. Dobitnici nagrade biti će pismeno i/ili telefonski obavješteni o dobivenoj nagradi. Č lanak 8. Na čin i rok preuzimanje nagrade Nagrade se preuzimaju osobno u tvrtki Petrol Hrvatska d.o.o., Oreškovi ćeva 6/h, 10 000 Zagreb. Dobitnici su prilikom preuzimanju nagrade dužni predo čiti identifikacijski dokument. Navedeni rok preuzimanja može se produžiti samo ako dobitnik iz objektivnih razloga ne može istu preuzeti. Rok preuzimanja nagrade je 30 dana od pismenog obaviještavanja o dobitku nagrade. Č lanak 9. Na čin upoznavanja sudionika s pravilima nagradne igre Nač in sudjelovanja u nagradnoj igri oglašavat će se na web stranicama www. petrol.hr i www. europetrol.hr. Pravila nagradne igre, uz navo đenje klase, Urudžbenog broja i datuma izdavanja suglasnosti


Ministarstva financija biti će objavljena na web stranicama www. petrol.hr i www. europetrol.hr. Č lanak 10. Mogu ćnost prekida nagradne igre Nagradna igra može se prekinuti samo u slu čaju da nastupe okolnosti za koje prire đ iva č i nisu odgovorni, odnosno koje nisu mogli sprije čiti, otkloniti ili izbje ći. Sudionici će o prekidu nagradne igre biti obavješteni putem web stranica www. petrol.hr i www. europetrol.hr. Č lanak 11. Uplata Crvenom križu Prire đ iva č i se obvezuje 5% utvr đene vrijednosti nagradnog fonda odmah uplatiti u korist Hrvatskog Crvenog križa. Č lanak12. Rješavanje spora U slučaju spora izme đu prire điva ča i sudionika ove nagradne igre nadležan je Opć inski građanski sud u Zagrebu. Petrol Hrvatska d.o.o. David Korošec Direktor Euro- Petrol d.o.o. Jozo Kalem Predsjednik uprave

Želiš biti u trendu  

Želiš biti u trendu

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you