Page 1

รายงานประจาปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2554 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ จังหวัดจันทบุรี

สังกัด สานักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จันทบุรี เขต 1 จัดทาโดย โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ เลขที่ 108 หมู่ที่ 5 ตาบลจันทนิมิต อาเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี รหัสไปรษณีย์ 22000 โทรศัพท์ 0-3931-1038 , 0-3931-1360 โทรสาร 0-3934-4021 website //www .sm.ac.th E- mail address : sm_school@hotmail.com


คำนำ กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 ได้กาหนดให้ สถานศึกษาขั้นพื้นฐานจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในโดยการส่ง เสริม สนับสนุน และกากับดูแล ของหน่วยงานต้นสังกัด ตามหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติที่ให้สถานศึกษายึดหลักการมีส่วนร่วมของชุมชนและ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ดังนั้นเพื่อเป็นการสนับสนุนและส่ง เสริมการพัฒนาระบบ การประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาให้เข้มแข็ง ตามกฎกระทรวงดังกล่าว โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ ได้ดาเนินงานตามแนวทางการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา และเป็นการสะท้อนภาพความสาเร็จ ของการพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษาในรอบปี ภายใต้บริบท อัตลักษณ์ และเอกลักษณ์ของสถานศึกษา โรงเรียนจึง ได้จัดทารายงานประจาปีของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2554 ขึ้น โดยแบ่ ง เนื้ อ หาออกเป็ น 4 ส่ ว นประกอบด้ ว ยบทที่ 1 ข้ อ มู ล ทั่ ว ไป บทที่ 2 แผนปฏิ บั ติ ก ารประจ าปี ของสถานศึกษา บทที่ 3 ผลการพัฒนาคุณภาพการจัดการของสถานศึกษา และบทที่ 4 สรุปผลการพัฒนา และการนาไปใช้ ข้อมูลทั้งหมดนี้เพื่อนาเสนอผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ต่อคณะกรรมการบริหาร โรงเรียน หน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเปิดเผยต่อสาธารณชนต่อไป โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ ขอขอบคุณคณะทางานและผู้เกี่ยวข้องทุกท่านที่ มีส่วนร่วมในการจัดทา เอกสารฉบั บ นี้ และหวั ง ว่ า เอกสารที่ จั ด ท าขึ้ น นี้ จ ะเป็ น ประโยชน์ ต่ อ ทุ ก ฝ่ า ยในการใช้ เ ป็ น ฐานข้ อ มู ล ของสถานศึ ก ษาในการจั ด ท าแผนพั ฒ นาการจั ด การศึ ก ษาและแผนปฏิ บั ติ ก ารประจ าปี ข องสถานศึ ก ษา ในปีต่อไป

ฝ่ายนโยบายและแผน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ จันทบุรี


สารบัญ หน้า คานา สารบัญ บทที่ 1 ข้อมูลทั่วไป ประวัติโรงเรียนโดยย่อ แผนผังโรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ ข้อมูลผู้บริหาร ข้อมูลนักเรียน ข้อมูลครูและบุคลากรครูประจาการ ข้อมูลอาคารสถานที่ ข้อมูลงบประมาณ ข้อมูลสภาพชุมชนโดยรวม โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ แหล่งเรียนรู้ ผลงานดีเด่นในรอบปีที่ผ่านมา ผลการประเมินคุณภาพภายในรอบปีที่ผ่านมา ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสอง ข้อเสนอแนะจากผลการประเมินคุณภาพภายในและภายนอก บทที่ 2 แผนปฏิบัติการประจาปีของสถานศึกษา การบริหารจัดการศึกษา วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย อัตลักษณ์ และเอกลักษณ์ของสถานศึกษา แนวทางการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา บทที่ 3 ผลการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจาปีของสถานศึกษาเป้าหมายที่ 1-15 ผลการดาเนินงานตามเป้าหมายการศึกษาของสถานศึกษาเป้าหมายที่ 1-15 สรุปผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ผลการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน บทที่ 4 สรุปผลการพัฒนาและการนาไปใช้ สรุปผลการดาเนินงานในภาพรวม จุดเด่นและจุดที่ควรพัฒนา ภาคผนวก คาสั่งมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบประเมินคุณภาพภายใน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน บันทึกการให้ความเห็นชอบรายงานประจาปี

1 1 3 3 4 6 13 14 14 15 27 32 54 55 57 59 59 60 61 63

63 122 148 150 169 169 169


1

บทที่ 1 ข้อมูลพื้นฐาน 1. ข้อมูลทั่วไป 1.1 ชื่อสถานศึกษาโรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ จันทบุรี ตั้งอยู่เลขที่ 108 หมู่ 5 ตาบล จันทนิมิตอาเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี รหัสไปรษณีย์ 22000 โทรศัพท์ 0-3931-1038, 0-3931-1360 โทรสาร 0-3934-4021 website//www.sm.ac.th e-mail sm_school@hotmail.com สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1 1.2 ได้รับอนุญาตจัดตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2491 1.3 เปิดสอนตั้งแต่ระดับก่อนประถมศึกษา ถึง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประวัติโรงเรียนโดยย่อ โรงเรียนสตรี มารดาพิทักษ์ ตั้ง อยู่เลขที่ 108 หมู่ 5 ตาบลจันทนิ มิต อาเภอเมืองจันทบุ รี จังหวัดจันทบุรี เป็นโรงเรียนในสภาการศึกษาคาทอลิกแห่งประเทศไทย สังกัดคณะรักกางเขน แห่ง จันทบุรี ขึ้นกับสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาจันทบุรี เขต 1 สานักบริหารงานคณะกรรมการส่ง เสริม การศึกษาเอกชน สานักปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นโรงเรียนสหศึกษา เปิดทาการสอนตั้ง แต่ชั้ น ปฐมวัยศึกษา ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ตามหลักสูตรกระทรวงศึก ษาธิการ มีจานวนนักเรียนทั้ง สิ้ น 3,467 คน จานวนครู 190 คนและนักการภารโรง 5 คน โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ วิวัฒนาการมาจากโรงเรียนของวัดแม่พระปฏิสนธินิรมลจันทบุรี ซึ่งเกิดขึ้นพร้อมกับตัววัดตั้งแต่ปี พ.ศ.2443 ขณะนั้นเน้นการสอนศาสนา ต่อมาปี พ.ศ.2450 ได้จัดตั้ง เป็นโรงเรียนชื่อว่า “โรงเรียนมารียาลัย” ดาเนินการสอนวิชาตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ โดยคณะเจษฎาจารย์ “เซนต์คาเบรียล” ซึ่งทาการสอนได้ 2 ปี ก็เลิกกิจการ ต่อมา พ.ศ. 2454 ได้จัดตั้งโรงเรียนขึ้นใหม่ในรูปของโรงเรียนประชาบาล และในปี พ.ศ. 2480 ได้ขออนุญาตจัดตั้ง เป็น โรงเรียนราษฎร์ดาเนินการสอนได้ 3 ปี ก็ต้องหยุดทาการสอนนานถึง 5 ปี เนื่องจากเกิดกรณีพิพาท อินโดจีน ต่อมา พ.ศ. 2488 มีการเปลี่ยนชื่อจาก “โรงเรียนมารียาลัย” เป็น “โรงเรียนมารดาพิทักษ์ ” โดยบาทหลวงบุ ญ ชู ระงั บ พิ ษ เจ้า อาวาสในขณะนั้ น จั ดตั้ ง โรงเรีย นขึ้ น ใหม่ เปิ ด ท าการสอนถึ ง ชั้ น ประถมศึกษาปีที่ 4 และ 2 ปีต่อมา ได้รับอนุญาตให้ขยายถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (ประถมศึกษาปีที่ 7) ในปี พ.ศ.2491 “โรงเรียนมารดาพิทักษ์” ในปี พ.ศ.2491 “โรงเรียนมารดาพิทักษ์” ได้แยกออกมาสร้าง อาคารไม้หลังใหม่ 1 หลัง ณ บริเวณที่ตั้งโรงเรียนปัจจุบัน บนเนื้อที่ 19 ไร่ 1งาน 30 ตารางวา ซึ่งเป็น พื้นที่ติดต่อกับวัด คนละด้านกับโรงเรียนมารดาพิทักษ์ ใช้ชื่อว่า “โรงเรียนมารดาพิทักษ์แผนกมัธยม” เปิดทาการสอนตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 มีจานวนนักเรียน 96 คน กิจการดาเนินไปด้ว ยดีไ ด้รับ ความไว้วางใจ และความนิยมจากผู้ปกครอง ทั้งด้านวิชาการ และด้านความประพฤติของนั กเรียน ในปี พ.ศ. 2493 จึงได้รับอนุญาตให้ขยายชั้นเรียน ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีจานวนนักเรียน 404 คน เนื่องจากอาคารเรียนของ “โรงเรียนมารดาพิทักษ์” (ปัจจุบันใช้เป็นชื่อโรงเรียนลาซาล จันทบุรี ) กับ “โรงเรียนมารดาพิทักษ์แผนกมัธยม” อยู่ในบริเวณวัดเช่นเดียวกัน และโรงเรียนมีการขยายตัว เพิ่มขึ้น เพื่อมิให้เกิดความสับสน กระทรวงศึกษาธิการจึง แนะนาให้ “โรงเรียนมารดาพิทักษ์แผนก มัธยม” ขออนุญาตเปิดรับนักเรียนระดั บประถมศึกษาเป็นแบบสหศึกษา ส่วนมัธยมศึก ษารับเฉพาะ นักเรียนหญิงเท่านั้น และตั้งชื่อใหม่ว่า “โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์”


2

ได้รับอนุญาตเมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ.2491 มีจานวนนักเรียน 674 คนพร้อมทั้งขอโอนครูสตรี และขอนักเรียนหญิงจากโรงเรียนมารดาพิทักษ์ มาอยู่โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ด้วยเช่นกัน โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ มีการบริหารจัดการศึกษา โดยพระคาร์ดินัลไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู ประมุขแห่งมิสซังโรมันคาทอลิก สังฆมณฑลกรุงเทพฯ เป็นผู้รับใบอนุญาต ดาเนินการบริหาร จัดการศึกษา โดยคณะนักบวชหญิงคณะรักกางเขน แห่ง จันทบุรี เป็นผู้ลงนามแทนผู้รับใบอนุญาต เป็นผู้จัดการและครูใหญ่ ซึ่งหมุนเวียนสับเปลี่ยนไปตามวาระ และความเหมาะสม ผู้รับใบอนุญาต ผู้จัดการ และผู้อานวยการโรงเรียนคนปัจจุบันคือ นางสาวลายงค์ อุ้นวุ้น โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ มีการพัฒนา และเจริญก้าวหน้าในด้านต่าง ๆอยู่เสมอ ทั้งด้าน อาคาร สถานที่ อาคารประกอบ การจัดการเรียนการสอนการจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์การเรียน การสอน พัฒนาสื่อการเรียนรู้สื่ออิเล็กทรอนิกส์พัฒนาแหล่งการเรียนรู้ ปรับปรุงภูมิทัศน์ให้เอื้อต่อการ เรียนรู้ตลอดจนบริการสิ่งอานวยความสะดวกต่าง ๆ ส่งผลให้ผู้ปกครองจากทุกอาเภอในจังหวัดจันทบุรี และจังหวัดใกล้เคียงส่งบุตรหลานมาเรียนเพิ่มขึ้นทุกปี ปรัชญา คุณธรรมนาการศึกษา เพื่อพัฒนาตนเองและสังคม คาขวัญ วินัยดี ศึกษาเยี่ยม เปี่ยมคุณธรรม คติพจน์ รัก เมตตา ซื่อสัตย์


3

แผนผังโรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ อาเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี

1. อาคารมารีรักษ์ 2. เสาธง 3. อาคารร่วมใจ 4. อาคารมารีอา 5. ห้องน้าชาย-หญิง 6. อาคารเทวาพิทักษ์ 7. อาคารสิริวจนาตถ์ 8.อาคารเทิดทูน

9. อาคารปรีชาญาณ 10. เรือนจันทร์กระจ่างฟ้า 11. เรือนมารดามารีย์ 12. โรงอาหาร 3 13. บ้านพ่อ...พอเพียง 14. รั้วโรงรียน 15. อาคารพระแม่มารีย์ 16. อาคารอนุบาล

17. สนามบาสเกตบอล ๒ สนาม 18. สนามวอลเล่ย์บอล 1 สนาม 19. แท่นบาสเกตบอล ๒ คู่ 20. เวทีอนุบาล 21. รั้วคอนกรีต 22. หลังคาคลุมสนามเด็กเล่น

2. ข้อมูลผู้บริหาร ผู้รับใบอนุญาต ผู้จัดการ และ ผู้อานวยการ นางสาวลายงค์ อุ้นวุ้น วุ ฒิ ก ารศึ ก ษาสู ง สุ ด ระดั บ ปริ ญ ญาเอก สาขาปรั ช ญาการศึ ก ษาดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต จาก มหาวิทยาลัยเซเวียร์ ประเทศฟิลิปปินส์ ดารงตาแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 1 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2553 จนถึงปัจจุบัน เป็นเวลา 2 ปี


4

3 ข้อมูลนักเรียนทั้งโรงเรียน (ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2554 ) 1) จานวนนักเรียนในเขตพื้นที่บริการทั้งสิ้น 3,144 คน 2) จานวนนักเรียนในโรงเรียนทั้งสิ้น 3,144 คน จาแนกตามระดับชั้นที่เปิดสอน 3) จานวนนักเรียนจาแนกตามระดับชั้นที่เปิดสอน เพศ จานวน ระดับชั้น รวม ห้อง ชาย หญิง ประถมศึกษาปีที่ 1 7 98 139 237

เฉลี่ยต่อห้อง 34

ประถมศึกษาปีที่ 2

7

138

140

278

40

ประถมศึกษาปีที่ 3

8

157

156

313

39

ประถมศึกษาปีที่ 4

8

140

152

292

37

ประถมศึกษาปีที่ 5

7

148

139

287

41

ประถมศึกษาปีที่ 6

7

131

155

286

41

44

812

881

1,693

38

มัธยมศึกษาปีที่ 1

8

141

188

329

41

มัธยมศึกษาปีที่ 2

8

148

195

343

43

มัธยมศึกษาปีที่ 3

8

144

187

331

41

24

433

570

1003

42

มัธยมศึกษาปีที่ 4

4

69

123

192

48

มัธยมศึกษาปีที่ 5

4

59

96

155

38

มัธยมศึกษาปีที่ 6

3

33

68

101

34

รวม

11

161

287

448

40

รวมทั้งหมด

79

1,406

1,971

3,144

40

รวม

รวม

4) จานวนนักเรียนที่มีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์ของกรมพลศึกษา 3,134 คน คิดเป็น ร้อยละ 100 5) จานวนนักเรียนที่มีน้าหนักส่วนสูงตามเกณฑ์ของกรมอนามัย 3,111 คน คิดเป็น ร้อยละ 99. 27 6) จานวนนักเรียนที่มีความบกพร่องเรียนร่วม 2 คน คิดเป็นร้อยละ 0.06 7) จานวนนักเรียนมีภาวะทุพโภชนาการ 58 คน คิดเป็นร้อยละ 1.84 8) จานวนนักเรียนปัญญาเลิศ 2,216 คน คิดเป็นร้อยละ 70.70 9) จานวนนักเรียนต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ 122 คน คิดเป็นร้อยละ 4.32


5

10) จานวนนักเรียนที่ลาออกกลางคัน (ปัจจุบัน) - คน คิดเป็นร้อยละ 11) สถิติการขาดเรียน 69 คน คิดเป็นร้อยละ 2.20 12) จานวนนักเรียนที่เรียนซ้าชั้น 3 คน คิดเป็นร้อยละ 0.95 13) จานวนนักเรียนที่จบหลักสูตร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จานวน 288 คน คิดเป็นร้อยละ 100 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จานวน 331 คน คิดเป็นร้อยละ 100 ชั้รมัธยมศึกษาปีที่ 6 จานวน 101 คน คิดเป็นร้อยละ 99.02 14) อัตราส่วนครู : นักเรียน = 1: 18 15) จานวนนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ วรรณคดีและนันทนาการ 3,134 คน คิดเป็นร้อยละ 100 16) จานวนนักเรียนที่มีคุณลักษณะเป็นลูกที่ดีของพ่อ แม่ ผู้ปกครอง 3,134 คน คิดเป็นร้อยละ 100 17) จานวนนักเรียนที่มีคุณลักษณะเป็นนักเรียนที่ดีของโรงเรียน 3,134 คน คิดเป็นร้อยละ 100 18) จานวนนักเรียนที่ทากิจกรรมบาเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมทั้งในและนอกประเทศ 3,134 คน คิดเป็นร้อยละ 100 19) จานวนนักเรียนที่มีบันทึกการเรียนรู้จากการอ่านและการสืบค้นจากเทคโนโลยี สารสนเทศอย่างสม่าเสมอ 3,133 คน คิดเป็นร้อยละ 71.37 20) จานวนนักเรียนที่ผ่านการประเมินความสามารถด้านการคิดตามที่กาหนด ในหลักสูตรสถานศึกษา 3,134 คน คิดเป็นร้อยละ 100 21) จานวนนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมินตามความสามารถในการปรับตัวเข้ากับสังคม ตามที่กาหนดในหลักสูตรสถานศึกษา 3,134 คน คิดเป็นร้อยละ 100


6

4. ข้อมูลครูและบุคลากร ปีการศึกษา 2554 ครูประจาการ ที่

ชื่อ – ชื่อสกุล

อายุ อายุ งาน/ ปี

วุฒิ

วิชา เอก

สอนวิชา/ชั้น

จานวน ครั้ง/ ชั่วโมง ที่รับการ พัฒนา/ปี

ภาษาอังกฤษ เกษตรกรรม การจัดการ ทั่วไป การบริหาร การศึกษา นิเทศศาสตร์

ผู้อานวยการโรงเรียน ฝ่ายบริหาร ฝ่ายบริหาร

6/36 4/36 5/30

ฝ่ายบริหาร

4/36

ฝ่ายบริหาร

4/36

การจัดการ ทั่วไป สังคม

ฝ่ายบริหาร

4/36

ฝ่ายบริหาร ฝ่ายบริหาร

4/36 5/36

การบริหาร การศึกษา

ฝ่ายบริหาร

5/36

1 2 3

นางสาวลายงค์ อุ้นวุ้น นางสาวสุมาลี โชติผล นางสาวมัยตรี สุระเสียง

63 51 36

2 7 2

Ph.D.Ed

4

นางสาวรุ่งทิพย์ พัฒนภิรมย์

53

2

ศษ.ม.

5

นางสาวมิ่งขวัญ ผลมูล

35

2

ศศ.บ.

6

30

1

บธ.บ.

7 8

นางสาวณัฐวรรณ อติชาติ ธานินทร์ นางสาวอุไร คงทอง นางสาวพัชรียา โยธารักษ์

36 28

1 2

ม.6 ศษ.บ

9

นางสาวเพ็ชรรัตน์ สุขสาราญ

28

2

ศษ.ม.

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

นางอุมา วิสุทธิแพทย์ นางสุภาพร อองละออ นางบุณรดา ทัพหชัยกุล นางวันทนา วงษ์แก้ว นางพจนีย์ พลับพลี นางชลเนตร บุญโกย นางสาวจุฑาทิพย์ ทองคู่ นางนิสารัตน์ ชัยชีพ นางนวรัตน์ ใจสุทธิ นางปาริชาติ สิงห์อยู่ นางชยณัฐ จันทร์นันต์ นางรัชฎาภรณ์ เจริญสุข นางนฤมล ทองก้อน นางนิภา บุญเรือง นางมาลี สิทธิพงษ์ นางแก้วนภา ภูมิผล นางสาวจุลจิรา ถาวะโร

46 52 46 48 30 38 47 47 41 53 31 44 50 49 51 37 32

25 30 24 19 7 14 24 22 16 28 5 22 29 24 29 10 9

ค.บ. การประถมศึกษา ไทย คณิตฯ วิทย์ ป.1 ค.บ. การประถมศึกษา ไทย คณิตฯ วิทย์ ป.1 ค.บ. การประถมศึกษา ไทย คณิตฯ วิทย์ ป.1 ค.บ. ภาษาไทย ไทย คณิตฯ วิทย์ ป.1 ค.บ. สังคมศึกษาฯ ไทย คณิตฯ วิทย์ ป.1 ค.บ. การประถมศึกษา ไทย คณิตฯ วิทย์ ป.1 ค.บ. การประถมศึกษา ไทย คณิตฯ วิทย์ ป.1 กศ.บ พลศึกษา พละ,สังคมศึกษา ป.1 ค.บ. การประถมศึกษา สังคมฯ,งานบ้าน ป.1 ค.บ. ศิลปศึกษา ภาษาอังกฤษ ป.1 ปวส. นาฏศิลป์ นาฏศิลป์ ป.1 – 3 ค.บ. การประถมศึกษา คณิต ไทย วิทย์ ป.2 ค.บ. การประถมศึกษา คณิต ไทย วิทย์ ป.2 ค.บ. เกษตรกรรม คณิต ไทย วิทย์ ป.2 ค.บ. สังคมศึกษา คณิต ไทย วิทย์ ป.2 วท.บ. สุขศึกษา คณิต ไทย วิทย์ ป.2 กศ.บ. สังคมศึกษา คณิต ไทย วิทย์ ป.2

ค.บ. ศศ.บ.

7/130 7/130 9/96 7/122 7/120 7/124 6/116 6/60 6/102 5/116 4/24 8/114 5/116 5/116 5/116 9/164 7/138


7

ที่

ชื่อ – ชื่อสกุล

27 28 29 30 31 32 33

นางพัฒราภรณ์ โชคช่วยพัฒนากิจ

อายุ อายุ งาน/ ปี

วุฒิ

33 30 26 28 48 48 53

8 6 1 3 23 22 23

ค.บ. ค.บ. บธ.บ. ศศ.บ วท.บ ค.บ. ค.บ.

34 นางพัชรินทร์ ศรีสุขเอม

51

26

ค.บ.

35 นางนิตยา ทิพวรรณ

29

5

ค.บ.

36 นางประภาพรรณ ทองสิมา

40

18

ค.บ.

37 นางสาวจารุวรรณ ภู่นคร

32

9

ค.บ.

38 นางทิพวัน วรรณสุข

50

21

ค.บ.

39 นางจินตนา ทัพรัตน์ 40 นางสาวกษมา ศรีศัมภุวงศ์

58 28

35 1

ปกศ.ต้น ป. บัณฑิต

41 นางสาวศรีอุบล แซ่อึ้ง 42 นางสาวปรีดา ประทุมราช 43 นางสาวนวลพรรณ วิชญธรกุล

48 60 46

18 31 21

ศศ.บ. ค.บ. ค.บ.

44 นางสาวเนตรนภา โม่งเป้า

38

13

ค.บ.

45 นางสาววิไล สืบวงษ์รุ่ง

44

20

ค.บ.

46 นางสาววิชุณี บุญจทิตย์

32

9

กศ.บ.

47 นางสุมิตรา จันทร์ประสพพร

49

20

ค.บ.

นางนิสาชล ขันติกูล นางสาวสุรางรัตน์ ทานมุข นางสาวเสาวภา สุนทรโยธี นายสุนทร พลธรส นางมะลิวัลย์ สงวนวิทย์ นางกาญจนา เปรมปรีดิ์

วิชา เอก การประถมศึกษา

สอนวิชา/ชั้น

จานวน ครั้ง/ ชั่วโมง ที่รับการ พัฒนา/ปี

คณิต ไทย วิทย์ ป.2 6/123 ศิลปศึกษา ศิลปะ ป.1-3 7/136 การเงิน ภาษาอังกฤษ ป.2 3/36 นิเทศศาสตร์ คอมพิวเตอร์ ป.2 10/285 สุขศึกษา พลศึกษา ป.2 8/131 ภาษาไทย ไทย คณิตฯ วิทย์ ป.3 6/116 คณิตศาสตร์ คณิต ไทย วิทย์ 6/116 สังคมสุขศึกษา ป.3 การ คณิต ไทย วิทย์ 7/130 ประถมศึกษา สังคม สุขศึกษา ป.3 วิทยาศาสตร์ คณิต ไทย วิทย์ 4/42 สังคมสุขศึกษา ป.3 การ คณิต ไทย วิทย์ 6/116 ประถมศึกษา สังคมสุขศึกษา ป.3 ภาษาไทย คณิต ไทย วิทย์ 6/116 สังคมสุขศึกษา ป.3 บรรณารักษศาสตร์ คณิต ไทย วิทย์ 7/130 สังคมสุขศึกษา ป.3 การงานฯลูกเสือ ป.3 6/116 การจัดการ คณิต ไทย วิทย์ 3/30 โรงแรมและ สังคม สุขศึกษา ป. 3 ท่องเที่ยว การจัดการทั่วไป คอมพิวเตอร์ ป. 2 12/226 การประถมศึกษา คาสอน ป.1-6 7/78 สุขศึกษา คณิต ไทย วิทย์ 5/60 สังคมฯสุขศึกษา ป.4 การประถมศึกษา คณิต ไทย วิทย์ 5/60 สังคมฯสุขศึกษา ป.4 การประถมศึกษา คณิต ไทย วิทย์ 6/66 สังคมฯ สุขศึกษาป.4 สังคมศึกษา คณิต ไทย วิทย์ 6/80 สังคมฯ สุขศึกษาป.4 การประถมศึกษา คณิต ไทย วิทย์ 5/60 สังคมฯ สุขศึกษาป.4


8

ที่

ชื่อ – ชื่อสกุล

อายุ อายุ งาน/ ปี

48 นางบุษบา จันทสดิษฐ

42

15

49 นางสาวบุษยา บัวสาคร

25

2

50 นายชัยพร มูนมัน 51 นางนฤมล ชยาวาณิชกุล

50 41

52 นางสาวรุจิรา โกเนตร์ สุวรรณ์ 53 นางสาววรางคณา ลลิตพงศ์สกุล

วุฒิ

สอนวิชา/ชั้น

7/108

20 1

คณิต ไทย วิทย์ สังคมฯ สุขศึกษาป.4 ค.บ. คณิต ไทย วิทย์ สังคมฯ สุขศึกษาป.4 วท.บ พืชศาสตร์ งานเกษตร ป.4 ศศ.บ. บริหารทรัพยากร ภาษาอังกฤษ ป.4

40

1

ค.บ.

นาฎศิลป์ ป.4 - ป.6

6/96

51

14

5/60

54 นางวงษ์ศิริ มีศรี 55 นางสาวนีรชา คุ้มวงษื

40 23

17 1

56 นางสุกัญญา พลอยแหวน

57

27

57 นางสาวพลับพลึง นาคสกุล

44

20

58 นางนาตยา สมรรถการ 59 นางกัญภร ศรีสุเทพ 60 นางสาวโสวรัช แสนสาราญ

43 44 51

21 10 30

61 นางสุทิน ตั้งไพบูลย์

56

30

62 นางอรัญญา อินทรีเกิด

44

21

63 นางจรูญ พุ่มพวง 64 นางคนึง ทรัพย์เจริญ

50 44

8 17

65 66 67 68

26 40 31 41

1 13 1 17

กศ.บ. คหกรรมศาสตร์ วิทย์ สังคมฯ สุขศึกษา ป.4 ค.บ. การประถมศึกษา นาฏศิลป์ ป.4 บธ.บ. การจัดการ วิทย์ สังคมฯ ทั่วไป สุขศึกษา ป.4 ค.บ. เกษตร คณิต วิทย์ ไทย สังคม ป.5 ค.บ. สังคมศึกษา คณิต วิทย์ ไทย สังคม ป.5 ค.บ. คหกรรมศาสตร์ การงานฯ ป.4-6 ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ ป.5 ค.ม. การบริหาร คณิต วิทย์ ไทย การศึกษา สังคม ป.5 ค.บ. ประถมศึกษา คณิต วิทย์ ไทย สังคม ป.5 ค.บ. ประถมศึกษา คณิต วิทย์ ไทย สังคม ป.5 ศศ.บ. การบริหารรัฐกิจ ภาษาอังกฤษ ป.5 ศศ.บ. วิทยาการการ คอมพิวเตอร์ ป.4-5 จัดการทั่วไป ศศ.บ อังกฤษธุรกิจ ภาษาอังกฤษ ป.5 วท.บ พลศึกษา พลศึกษา ป.4 บธ.บ. การตลาด ภาษาอังกฤษ ป.5 ค.บ. การประถมศึกษา คณิต ประวัติศาสตร์ อังกฤษ ป.6

นางสาวโชษิตา มัธยมชาติ นายทิคัมพร มีศรี นางสาววนิพรรณ โชติกโสภณ

นางภัทรานิษฐ์ สนิทราษฎร์

ค.บ.

วิชา เอก จิตวิทยาและ การแนะแนว ภาษาอังกฤษ

จานวน ครั้ง/ ชั่วโมง ที่รับการ พัฒนา/ปี

มนุษย์

นาฎศิลป์ไทย

3/24 5/60 3/28

5/60 4/24 5/68 5/62 7/136 5/70 8/88 4/54 4/54 8/97 7/150 7/72 5/48 4/32 7/84


9

ที่

ชื่อ – ชื่อสกุล

69 นางสาวรัญชิดา ทองพิละ

อายุ อายุ งาน/ ปี 43

5

วุฒิ

ค.บ.

สอนวิชา/ชั้น

จานวน ครั้ง/ ชั่วโมง ที่รับการ พัฒนา/ปี

การประถมศึกษา คณิตฯ ไทย สังคม

10/116

วิชา เอก

ประวัติศาสตร์ ป.6/5 ภาษาไทย ภาษาไทย ป.6 5/60 การประถมศึกษา คณิต ไทย สังคม 4/48 ประวัติศาสตร์ ป.6/1 อุตสาหกรรม คณิต ไทย สังคม 5/60 ศิลป์ ประวัติศาสตร์ อังกฤษ ป.6 คหกรรม คณิต ไทย สังคม 3/36 ประวัติศาสตร์ ป.6 สังคมศึกษา คณิต อังกฤษ สังคม 5/58 ประวัติศาสตร์ ป.6 เกษตรกรรม หัตถกรรมพื้นบ้าน 3/30 เสื่อจันทบูร พืชศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ป.6 7/78 พืชสวน เกษตร ป.4 – ป.6 4/48 จิตรกรรม ศิลปะ ป.4 – ป.6 3/34 บริหาร คอมพิวเตอร์ ป.6 5/114 การจัดการ ภาษาอังกฤษธุรกิจ ภาษาอังกฤษ ป.6 6/60 เกษตรกรรม คณิตศาสตร์ ม.1 6/97 สังคมศึกษา สังคมศึกษา ม.1 4/54 ภาษาไทย ภาษาไทย ม.1 13/186 การประถมศึกษา วิทยาศาสตร์ ม.1 3/32

70 นางสาวศิริวรรณ เชื้อแก้ว 71 นางรุ่งทิพย์ ราษฎร์เจริญ

32 49

7 25

ค.บ. ค.บ.

72 นางพรทิภา นักธรรม

49

24

ค.บ.

73 นางสอิ้ง เชื้อสาย

42

19

ค.บ.

74 นางปัทมา วิเศษภูติ

54

32

ค.บ.

75 นางสาวธารา อานามนารถ

50

30

ค.บ.

76 77 78 79

นางกนกพร จันทกิจ นายนาวิน ชวลิตศิลป์ นางสาวธิดา เสาวภายนต์ นายพรรษวุฒิ อิ่มอารมณ์

39 31 26 37

15 10 1 1

วท.บ วท.บ ศศ.บ. บธ.บ.

80 81 82 83 84

นางสาววราภรณ์ ประมาณพล

นายบุญธรรม พลธรส

26 60 31 31 55

1 35 8 9 32

ศศ.บ ค.บ. ค.บ. ค.บ. ศษ.บ.

85 นางสาวรุ่งตะวัน วิชาจารย์

29

5

วท.บ.

สัตวศาสตร์

86 นางสาวพรพิรุณ พรมจรรย์

27

3

ป.บัณฑิต

87 นางสาวปาริชาติ คาศรี 88 นายชาญชัย บุญเจริญ

31 33

6 1

ศษ.บ. ศษ.บ.

วิชาชีพครู ภาษาอังกฤษ นาฏศิลป์ ดุริยางศ์ไทย

นางวงเดือน หัวใจ นางรัตนา หฤทัย นางชนิตร์นันทน์ วงษ์สุวรรณ

ศศ.บ.

วิทยาศาสตร์ / ชีววิทยา ม.1 ภาษาอังกฤษ ม.1

4/71

นาฏศิลป์ ม.1 ดนตรี ม.1 ม.4 – 6

7/74 4/31

4/57


10

ที่

ชื่อ – ชื่อสกุล

อายุ อายุ งาน/ ปี

89 นางนิทรา หอมเกษร

35

12

90 นายนิสิต ผลเดชสถาพร 91 นายเจตนา เจริญทรัพย์

22 45

1 18

92 93 94 95 96

52 41 40 33 52

15 1 18 5 24

97 นางสาวจันทรา พงษ์สวัสดิ์ 98 นางนภัสพร โปษยาอนุวัตร์

52 41

31 11

99 100 101 102 103

47 37 38 42 30

24 6 1 21 1

นางอุษา มังคลสุ นางสาวสาคร พลลาภ นางสาวบุศรินทร์ สุขพัฒน์ นางศิริวรรณ วงษ์บูรพา นางสาวศรีกัลยา ลออสิทธิภิรมย์

นางภภัสสร บุญล้อม นายยรรยงค์ ดารงค์ศักดิ์ นางสาวนุจรี หล่อวิจิตร นางภัคณิชา สุจินต์ นายวิสิทธิ์ สหัสโชติ

วุฒิ

วิชา เอก

วท.บ. ศษ.บ. ปวค.

วิทยาศาสตร์ ทั่วไป การแนะแนว ประกาศนียบัตร วิชาชีพครู ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ ค.บ. อุตสาหกรรม ศิลป์ ศษ.บ โสตทัศนศึกษา ค.บ. ภาษาไทย ค.บ. สังคมศึกษาฯ ศศ.บ นาฏศิลป์ บธ.บ อุตสาหกรรม บริการ ค.บ. เกษตร ค.บ. วิทยาศาสตร์ ทั่วไป ค.บ. สังคมศึกษา ค.บ. อุตสาหกรรมศิลป์ ค.บ. จิตวิทยาแนะแนว ค.บ. วิทยาศาสตร์ วท.บ. วิทยาศาสตร์ ป. (พืช)

สอนวิชา/ชั้น

จานวน ครั้ง/ ชั่วโมง ที่รับการ พัฒนา/ปี

คณิตศาสตร์ ม.1

18/324

ภาษาอังกฤษ ม.1 พลศึกษา ม.1 พฤษศาสตร์ ม.2 คอมพิวเตอร์ ภาษาไทย ม.1 ภาษาไทย ม.2 ภาษาไทย ม.2 ภาษาอังกฤษ ม.2

3/24 4/43 8/192 4/24 6/82 5/80 4/64

คณิตศาสตร์ ม.2 วิทยาศาสตร์ ม.2

4/64 5/80

สังคมศึกษา ม.2 การงานฯ ม.2 ภาษาอังกฤษ ม.2 วิทยาศาสตร์ ม.2 คณิตศาสตร์ ม.2

4/24 6/96 4/56 9/124 3/40

สังคมศึกษา ม.2

4/48

คณิตศาสตร์ ม.3 พลศึกษา ม.2 – 3 คอมพิวเตอร์ ม.2– 3 คณิตศาสตร์ ม.3 ภาษาไทย ม.3 ภาษาอังกฤษ ม.3 ภาษาไทย ม.3

6/81 7/116 4/68 5/54 4/42 4/42 4/42

บัณฑิต

104 นางสาวณิชาภา เจริญรูป

31

1

105 106 107 108 109 110 111

53 51 30 49 49 45 41

23 19 3 3 6 13 16

นางนริสา ค้าพริกไทย นายชัยพงษ์ แก้วสว่าง นายรุ่งเรือง แจ้งประดิษฐ์ นางสาวสุรีย์ สุขวัน นางสาวสุธามาศ บุญรอด นางสาวนภาวรรณ เหล่ารักผล

นางสาวอนันต์ บุญชู

ศศ.ม. สังคมศาสตร์ ป. เพื่อการพัฒนา บัณฑิต กศ.บ. ภาษาไทย กศ.บ. พลศึกษา บ.ธ.บ การเงิน ค.บ. คณิตศาสตร์ ศษ.บ ประวัติศาสตร์ ศศ.บ ภาษาอังกฤษ ค.บ. จิตวิทยาฯ


11

ที่

ชื่อ – ชื่อสกุล

อายุ อายุ งาน/ ปี

วุฒิ

วิชา เอก

112 นายธัชพล แคล้วคลาด

27

2

ศ.ศบ

113 นางสาวสมพิศ ธรรมเจริญ 114 นายประวิทย์ ศรีดาพันธ์

34 27

11 3

วท.บ. วิทยาศาสตร์ ม.3 ค.บ. วิทยาศาสตร์ทั่วไป วิทยาศาสตร์ ม.3

115 นายธนาภัทร ผาฏินิธิชาติ

52

20

ค.บ.

116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130

นางสาวศิริลักษณ์ ล้วนรัตน์ นายไพโรจน์ อิ่มเอิบ นายภารดร เพ็ชรหลา นางทัชชกร อานาภรณ์ นางรัตนาพร บาระพรม นางวาสนา ณ ระนอง นายวีระศักดิ์ จันทเขต นายสัมพันธ์ ปิ่นอนุกูล นางวรุณี ไชยเผือก นางสาวนารีรัตน์ รักมิตร นางสาวสุดารัตน์ บัวสาคร นางสาวนิธิกนก ศรีธีระปภา นางพงศ์สิริ พ่วงพลับ นายเฉลิมชัย บุญพิทักษ์

50 32 26 52 31 48 31 59 52 46 29 30 26 50 36

18 8 1 29 3 28 4 3 25 24 3 3 2 23 6

131 132 133 134

นางสาวปวีณา โกศลานันท์ นายสมเกียรติ บุตรินดา นายพัลลภ ไชยเจริญ นางภาวินี กาไร

34 40 53 52

135 นางสาวน้าเพ็ชร สายสุวรรณ์ 136 นางสาวบุญยรัตน์ ลมงาม 137 นางสาวธนันท์ธร วรรณเวช 138 นางสาวนิรศรา บุญมา 139 นางเกษณี กะการดี

นางสาวอาภาภรณ์ ธรรมวรางคูร

รัฐประศาศน ศาสตร์ คณิตศาสตร์

สอนวิชา/ชั้น สังคมศึกษาฯ ม.3

ชีววิทยา

สังคมศึกษาฯ

จานวน ครั้ง/ ชั่วโมง ที่รับการ พัฒนา/ปี

3/24 15/183 8/108

ค.บ. สังคมศึกษา วท.บ. พืชสวน ศศ.บ. ศิลปกรรม ค.บ. วิทยาศาสตร์ทั่วไป ค.บ. ฟิสิกส์ ค.บ. อุตสาหกรรมศิลป์ ศน.บ ภาษาอังกฤษ ค.บ. สังคมศึกษาฯ ค.บ. ภาษาไทย ศศ.บ ภาษาไทย ค.บ. คณิตศาสตร์ ศศ.บ ภาษาอังกฤษ ศศ.บ ภาษาอังกฤษธุรกิจ กศ.บ. สังคมศึกษาฯ วท.บ. ทรัพยากรธรรมชาติ

สังคมศึกษาฯ ม.3 พละศึกษา ม.4-6 การงาน ม.1 – ม.3 การงาน ม.1 – ม.3 ทัศนศิลป์ ม.1 – ม.3 คณิตศาสตร์ ม.4 ฟิสิกส์ ม.4 การงานฯ ม.1 – 4 ภาษาอังกฤษ ม.4 สังคมศึกษาฯ ม.1– 6 ภาษาไทย ม.4 – ม.6 ภาษาไทย ม.4 – ม.6 คณิตศาสตร์ ม.5 ภาษาอังกฤษ ม.5 ภาษาอังกฤษ ม.4– 6 สังคมศึกษาฯ ม.5– 6 ชีววิทยา ม.4-6

5/60 6/150 2/30 6/64 7/76 6/64 6/64 6/54 6/64 6/70 5/60 6/64 7/96 9/111 6/64

7 16 1 30

วท.บ วท.บ บธ.บ. กศ.บ.

เคมี ม.4 – 6 ศิลปะ ม.4 – 6 คอมพิวเตอร์ ม.4 - 6 บุคลาการสนับสนุน

6/64 6/64 5/42 6/58

48 50

17 23

ค.บ. ศศ.บ

35 29 29

3 4 4

นศ.บ ศศ.บ ศศ.บ

พัฒนาการเกษตร

เคมี เกษตรศาสตร์ การโรงแรม การบริหาร การศึกษา ภาษาไทย การจัดการ ทั่วไป การโฆษณา

บุคลาการสนับสนุน กิจกรรมพัฒนา ผู้เรียน ม.1 – 3 บุคลาการสนับสนุน บรรณารักษศาสตร์ บุคลาการสนับสนุน บรรณารักษศาสตร์ บุคลาการสนับสนุน

4/64

9/120 21/231 3/28 5/57 5/57


12

ที่

ชื่อ – ชื่อสกุล

140 141 142 143 144 145 146 147 148

นางสาวเย็นใจ เจริญนารถ นายชาตรี กิจมงคล นายสมภาร ไชยเสนา นางกัลนิกา โพธิ์ไทย นายธนัฐ ยังเหลือ นางกัญญาภัค บุตรธาจารย์ นางสาวกัญญมล เจริญภูมิ นางสุดา เจียรสถิต นางสาวศิริรัตน์ จันเหลือง

อายุ อายุ งาน/ ปี

วุฒิ

66 39 46 52 31 48 52 34 31

33 12 11 19 9 25 14 13 1

149 นางนันทวดี สาวะ

42

7

บธ.บ

150 151 152 153 154

นางสาวกมลลักษณ์ ทวีสิน นางสาวปานใจ แจวเจริญชัย นายวิรัช สนิทราษฎร์ นางสาวสุพรรณี ปราศราคิน นางจุรีพร ทองคู่

29 52 41 32 36

5 31 12 2 13

บธ.บ ค.บ. ปนส. ศศ.บ กศ.บ.

155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169

นางสาวจงจินต์ ม่วงคราม

41 22 23 28 28 59 22

7 1 1 1 2 1 2

นางสาววลัยภรณ์ งามสุวรรณฉาย

นายชัยพฤกษ์ ชิดกระโทก นางสาวรสนริทร์ แก้วใส Mr.Jo Adriene s. Larin Mr.James Leonard Lyons

Miss Mary Grace Pascual Mrs.Diane Patricia Bracken

Mr. JohnjuneP. Cunanan Mr. Oliver Uson Mr. Tee-Jay Tulas Miss.Qhing Qin Miss.Ranran Liu Miss.Xiaomei Weng Miss.Shi Shipei

35 26 23 23 22 24 23

1 1 1 1 1 1 1

วิชา เอก เอกประถมศึกษา

ค.บ. ศศ.บ

การจัดการทั่วไป

ม.ปลาย

-

ค.บ. ศศ.บ ค.บ. ศศ.บ ค.บ. ศศ.บ

การประถมศึกษา

บริหารทรัพย์ฯ อุตสาหกรรมศิลป์ การจัดการทั่วไป การประถมศึกษา

บริหารธุรกิจ (การบัญชี) การจัดการ ทั่วไป การบัญชี เกษตรกรรม ปี่พาทย์

สอนวิชา/ชั้น

จานวน ครั้ง/ ชั่วโมง ที่รับการ พัฒนา/ปี

บุคลาการสนับสนุน บุคลาการสนับสนุน บุคลาการสนับสนุน บุคลาการสนับสนุน บุคลาการสนับสนุน บุคลาการสนับสนุน บุคลาการสนับสนุน บุคลาการสนับสนุน บุคลาการสนับสนุน

5/57 5/48 7/160 6/54 5/48 5/48 4/48 4/48 8/48

บุคลาการสนับสนุน

10/54

บุคลาการสนับสนุน บุคลาการสนับสนุน บุคลาการสนับสนุน เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ บุคลาการสนับสนุน การวัดผล บุคลาการสนับสนุน ประเมินผล ม.6 บุคลาการสนับสนุน บธ.บ. การจัดการทั่วไป บุคลาการสนับสนุน ม.6 บุคลาการสนับสนุน บธ.บ. คอมพิวเตอร์ บุคลาการสนับสนุน BS.Ed ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ ป.5–ป.6 B.Sc ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ ป.1–ป.2 B.Ed. วิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ป.1ป.5-6 B.A. ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ ป.1 – ป.6 B.Sc. วิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ป.3 ป.4 BS.Ed คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ ป.5 ป.6 BS.Ed คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ ป.1 ป.2 B.A. ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ป.1 – ป.2 B.Ed. ภาษาจีน ภาษาจีน ป.5 – ป.6 B.Ed. ภาษาจีน ภาษาจีน ป.3 – ป.4 B.Ed. ภาษาจีน ภาษาจีน ม.2

8/48 4/42 4/48 3/40 5/48 4/24 5/36 3/28 6/85 -

-

-

-


13

ที่

ชื่อ – ชื่อสกุล

170 166 167 168 169 170 171 172

Miss.Yin Ji Miss.Qhing Qin Miss.Ranran Liu Miss.Xiaomei Weng Miss.Shi Shipei Miss.Yin Ji Miss.Yang Yi Miss.Zhang Sukun

อายุ อายุ งาน/ ปี 24 23 22 24 23 24 25 30

1 1 1 1 1 1 1 1

วุฒิ

B.Ed. B.A. B.Ed. B.Ed. B.Ed. B.Ed. B.Ed. B.Ed.

วิชา เอก

สอนวิชา/ชั้น

ภาษาจีน ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ภาษาจีน ภาษาจีน ภาษาจีน ภาษาจีน ภาษาจีน

ภาษาจีน ม.1 ภาษาจีน ป.1 – ป.2 ภาษาจีน ป.5 – ป.6 ภาษาจีน ป.3 – ป.4 ภาษาจีน ม.2 ภาษาจีน ม.1 ภาษาจีน ม.3 ภาษาจีน ม.4 – ม.6

จานวนครูประจาการทั้งสิ้น 172 คน จานวนครูประจาการที่สอนตรงตามวิชาเอก 152 คน คิดเป็นร้อยละ 88.37 จานวนครูประจาการที่ไม่ได้สอนตรงตามวิชาเอก 20 คน คิดเป็นร้อยละ 11.63 5. ข้อมูลอาคารสถานที่ ปีการศึกษา 2554 5.1 อาคารเรียนทั้งหมด 8 หลัง อาคาร 5 ชั้น จานวน 3 หลัง อาคารมารีรักษ์ อาคารสิริวจนาถต์ อาคารมารีอา อาคาร 4 ชั้น จานวน 1 หลัง อาคารร่วมใจ อาคาร 3 ชั้น จานวน 4 หลัง อาคารเทวาพิทักษ์ อาคารเทิดทูน อาคารปรีชาญาณ อาคารพระแม่มารีย์ 5.2 ห้องเรียนทั้งหมด 79 ห้องเรียน ตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ชั้นประถมศึกษา มีห้องเรียนทั้งหมด 44 ห้องเรียน ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น มีห้องเรียนทั้งหมด 24 ห้องเรียน ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย มีห้องเรียนทั้งหมด 11 ห้องเรียน 5.3 สนามทั้งโรงเรียน มี 6 สนาม - สนามเด็กเล่น 1 สนาม - สนามฟุตซอล (7 คน) 1 สนาม - สนามบาสเก็ตบอล 1 สนาม - สนามแชร์บอล 1 สนาม - สนามวอลเลย์บอล 1 สนาม - สนามตะกร้อ 1 สนาม

จานวน ครั้ง/ ชั่วโมง ที่รับการ พัฒนา/ปี -

-

-

-


14

6. ข้อมูลงบประมาณ งบประมาณ (รับ-จ่าย) รายรับ จานวน/บาท รายจ่าย จานวน/บาท เงินงบประมาณ 25,992,235.65 งบดาเนินการ/เงินเดือน-ค่าจ้าง 22,850,521.28 เงินนอกงบประมาณ 46,564,674.08 งบพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 41,783,968.17 เงินอื่นๆ(ระบุ) งบอื่นๆ(ระบุ) รวมรายรับ 72,556,909.73 รวมรายจ่าย 64,634,489.45 งบดาเนินการ/เงินเดือน เงินค่าจ้าง 22,850,521.28 บาท คิดเป็นร้อยละ 35.35 ของรายรับ งบพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 41,783,968.17 บาท คิดเป็นร้อยละ 64.65 ของรายรับ 7. ข้อมูลสภาพชุมชนโดยรวม 1) สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียนมีลักษณะเป็นชุมชนเมือง มีประชากรประมาณ 13026 คน บริเวณใกล้เคียงโดยรอบโรงเรียน ได้แก่ อาสนวิหารแม่พระปฏิสนธินิรมล วัดไผ่ล้อม (พระอาราม หลวง) เทศบาลเมืองจันทนิมิต อาชีพหลักของชุมชน คือ ค้าขาย ส่วนใหญ่นับถือศาสนาคริสต์ ประเพณี/ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นที่เป็นที่รู้จักโดยทั่วไป คือ ประเพณีฉลองอาสนวิหารแม่พระปฏิสนธิ นิรมล ประเพณีแห่แม่พระปฏิสนธินิรมล ประเพณีฉลองพระพุทธไสยาสน์ ประเพณีลอยกระทง 2) ผู้ปกครองส่วนใหญ่ จบการศึกษาระดับ ต่ากว่าปริญญาตรี อาชีพหลัก คือ ค้าขาย ส่วน ใหญ่นับถือศาสนา พุทธ ฐานะทางเศรษฐกิจ/รายได้โดยเฉลี่ยต่อครอบครัว ต่อปี 15,000 บาทจานวน คนเฉลี่ยต่อครอบครัว 2 คน


15

โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง ประถมศึกษาปีที่ 6 รายวิชา/กิจกรรม

เวลาเรียน(ชม./ปี)

รายวิชาพื้นฐาน

880

ท 11101 ภาษาไทย

240

ค 11101 คณิตศาสตร์

200

ว 11101 วิทยาศาสตร์

80

ส 11101 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

80

ส 11102 ประวัติศาสตร์

40

พ 11101 สุขศึกษาและพลศึกษา

80

ศ 11101 ศิลปะ

80

ง 11101 การงานอาชีพ และเทคโนโลยี

40

อ 11101 ภาษาอังกฤษ

40 รายวิชาเพิ่มเติม

-

-

กิจกรรมพัฒนานักเรียน

120

กิจกรรมแนะแนว

40

กิจกรรมนักเรียน ลูกเสือ/เนตรนารี

40

ชุมนุม

40

กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์

* 10

รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น

1,000


16

โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ ภาคเรียนที่ 1 รายวิชาพื้นฐาน ท 21101 ภาษาไทย ค 21101 คณิตศาสตร์ ว 21101 วิทยาศาสตร์ ส 21101 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ส 21103 ประวัติศาสตร์ พ 21101 สุขศึกษาและ พลศึกษา ศ 21101 ทัศนศิลป์ – ดนตรี ง 21101 การงานอาชีพและ เทคโนโลยี ง 21103 คอมพิวเตอร์ อ 21101 ภาษาอังกฤษ รายวิชาเพิ่มเติม ว 21201 ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา 1 ค 21201 เสริมทักษะ คณิตศาสตร์1 จ 21201 ภาษาจีนกลาง1 กิจกรรมพัฒนานักเรียน กิจกรรมแนะแนว ลูกเสือ-เนตรนารี ชุมนุม กิจกรรมเพื่อสังคมและ สาธารณประโยชน์ รวมเวลาเรียนทั้งหมด

(หน่วยกิต /ช.ม.) 11(440) 1.5(60) 1.5(60) 1.5(60) 1.5(60)

(ช.ม./ สัปดาห์) 22 3 3 3 3

ภาคเรียนที่ 2

(หน่วยกิต (ช.ม./ /ช.ม.) สัปดาห์) 11(440) 22 1.5(60) 3 1.5(60) 3 1.5(60) 3 1.5(60) 3

รายวิชาพื้นฐาน ท 21102 ภาษาไทย ค 21102 คณิตศาสตร์ ว 21102 วิทยาศาสตร์ ส 21102 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 0.5(20) 1 ส 21104 ประวัติศาสตร์ 0.5(20) 1 1.0(40) 2 พ 21102 สุขศึกษาและ 1.0(40) 2 พลศึกษา 1.0(40) 2 ศ 21102ทัศนศิลป์ – 1.0(40) 2 นาฏศิลป์ 0.5(20) 1 ง 21102 การงานอาชีพและ 0.5(20) 1 เทคโนโลยี 0.5(20) 1 ง 21104 คอมพิวเตอร์ 0.5(20) 1 1.5(60) 3 อ 21102 ภาษาอังกฤษ 1.5(60) 3 2.5(100) 7 รายวิชาเพิ่มเติม 2.5(100) 7 1.5(60) 3 ว 21202 ฟิสิกส์ เคมี 1.5(60) 3 ชีววิทยา 2 1.0(40) 2 ค 21202 เสริมทักษะ 1.0(40) 2 คณิตศาสตร์2 2 จ 21202ภาษาจีนกลาง2 2 80 4 กิจกรรมพัฒนานักเรียน 80 4 20 1 กิจกรรมแนะแนว 20 1 20 1 ลูกเสือ-เนตรนารี 20 1 20 1 ชุมนุม 20 1 7 นอก กิจกรรมเพื่อสังคมและ 8 นอกเวลา นอกเวลา เวลา สาธารณประโยชน์ นอกเวลา 600ชั่วโมง 32 ช.ม. รวมเวลาเรียนทั้งหมด 600 32 ช.ม. /ภาคเรียน /สัปดาห์ ชั่วโมง /สัปดาห์ /ภาคเรียน


17

โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ - คอมพิวเตอร์ ภาคเรียนที่ 1 (หน่วยกิต (ช.ม./ ภาคเรียนที่ 2 (หน่วยกิต /ช.ม.) สัปดาห์) /ช.ม.) รายวิชาพื้นฐาน 11(440) 22 รายวิชาพื้นฐาน 11(440) ท 21101 ภาษาไทย 1.5(60) 3 ท 21102 ภาษาไทย 1.5(60) ค 21101 คณิตศาสตร์ 1.5(60) 3 ค 21102 คณิตศาสตร์ 1.5(60) ว 21101 วิทยาศาสตร์ 1.5(60) 3 ว 21102 วิทยาศาสตร์ 1.5(60) ส 21101 สังคมศึกษา ศาสนา 1.5(60) 3 ส 21102 สังคมศึกษา 1.5(60) และวัฒนธรรม ศาสนาและวัฒนธรรม ส 21103 ประวัติศาสตร์ 0.5(20) 1 ส 21104 ประวัติศาสตร์ 0.5(20) พ 21101สุขศึกษาและพล 1.0(40) 2 พ 21102 สุขศึกษาและพล 1.0(40) ศึกษา ศึกษา ศ 21101ทัศนศิลป์ – ดนตรี 1.0(40) 2 ศ 21102 ทัศนศิลป์ – 1.0(40) นาฏศิลป์ ง 21101การงานอาชีพและ 0.5(20) 1 ง 21102 การงานอาชีพและ 0.5(20) เทคโนโลยี เทคโนโลยี ง 21103 คอมพิวเตอร์ 0.5(20) 1 ง 21104 คอมพิวเตอร์ 0.5(20) อ 21101 ภาษาอังกฤษ 1.5(60) 3 อ 21102 ภาษาอังกฤษ 1.5(60) รายวิชาเพิ่มเติม 2.5(100) 7 รายวิชาเพิ่มเติม 45(100) ว 21201 ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา 1.5(60) 3 ว 21202 ฟิสิกส์ เคมี 1.5(60) 1 ชีววิทยา 2 ง 21201 การวาดภาพกราฟฟิก 1.0(40) 2 ง 21202 การวาดภาพ 1.0(40) ด้วยคอมพิวเตอร์ 1 กราฟฟิกด้วยคอมพิวเตอร์ จ 21201 ภาษาจีนกลาง 1 2 จ 21202 ภาษาจีนกลาง 1 กิจกรรมพัฒนานักเรียน 60 3 กิจกรรมพัฒนานักเรียน 60 กิจกรรมแนะแนว 20 1 กิจกรรมแนะแนว 20 ลูกเสือ-เนตรนารี 20 1 ลูกเสือ-เนตรนารี 20 ชุมนุม 20 1 ชุมนุม 20 กิจกรรมเพื่อสังคมและ 7 นอก กิจกรรมเพื่อสังคมและ 8 สาธารณประโยชน์ นอกเวลา เวลา สาธารณประโยชน์ นอกเวลา รวมเวลาเรียนทั้งหมด 600 ชั่วโมง 32 ช.ม. รวมเวลาเรียนทั้งหมด 600 /ภาคเรียน /สัปดาห์ ชั่วโมง /ภาคเรียน

(ช.ม./ สัปดาห์) 22 3 3 3 3 1 2 2 1 1 3 9 3 2 2 3 1 1 1 นอกเวลา 32 ช.ม. /สัปดาห์


18

โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 แผนการเรียนภาษาอังกฤษ – จีนกลาง ภาคเรียนที่ 1 (หน่วยกิต (ช.ม./ ภาคเรียนที่ 2 (หน่วยกิต (ช.ม./ /ช.ม.) สัปดาห์) /ช.ม.) สัปดาห์) รายวิชาพื้นฐาน 11(440) 22 รายวิชาพื้นฐาน 11(440) 22 ท 21101 ภาษาไทย 1.5(60) 3 ท 21102 ภาษาไทย 1.5(60) 3 ค 21101 คณิตศาสตร์ 1.5(60) 3 ค 21102 คณิตศาสตร์ 1.5(60) 3 ว 21101 วิทยาศาสตร์ 1.5(60) 3 ว 21102 วิทยาศาสตร์ 1.5(60) 3 ส 21101 สังคมศึกษา ศาสนา 1.5(60) 3 ส 21102 สังคมศึกษา ศาสนา 1.5(60) 3 และวัฒนธรรม และวัฒนธรรม ส 21103 ประวัติศาสตร์ 0.5(20) 1 ส 21104 ประวัติศาสตร์ 0.5(20) 1 พ 21101 สุขศึกษาและพล 1.0(40) 2 พ 21102 สุขศึกษาและ 1.0(40) 2 ศึกษา พลศึกษา ศ 21101 ทัศนศิลป์ – ดนตรี 1.0(40) 2 ศ 21102ทัศนศิลป์ – นาฏศิลป์ 1.0(40) 2 ง 21101 การงานอาชีพแล 0.5(20) 1 ง 21102 การงานอาชีพและ 0.5(20) 1 เทคโนโลยี เทคโนโลยี ง 21103 คอมพิวเตอร์ 0.5(20) 1 ง 21104 คอมพิวเตอร์ 0.5(20) 1 อ 21101 ภาษาอังกฤษ 1.5(60) 3 อ 21102 ภาษาอังกฤษ 1.5(60) 3 รายวิชาเพิ่มเติม 2.5(100) 5 รายวิชาเพิ่มเติม 2.5(140) 5 อ 21201 ภาษาอังกฤษ 1.5(60) 3 อ 21202 ภาษาอังกฤษ 1.5(60) 3 ฟัง-พูด อ่าน เขียน จ 21201 ภาษาจีนกลาง 1 จ 21202 ภาษาจีนกลาง 2 จ 21203 ภาษาและ 1.0(40) 2 จ 21203 ภาษาและวัฒนธรรม 1.0(40) 2 วัฒนธรรมจีน1 จีน 2 กิจกรรมพัฒนานักเรียน กิจกรรมแนะแนว ลูกเสือ-เนตรนารี ชุมนุม กิจกรรมเพื่อสังคมและ สาธารณประโยชน์ รวมเวลาเรียนทั้งหมด

60 3 20 1 20 1 20 1 7 นอกเวลา 660 30 ช.ม. ชั่วโมง /สัปดาห์ /ภาคเรียน

กิจกรรมพัฒนานักเรียน กิจกรรมแนะแนว ลูกเสือ-เนตรนารี ชุมนุม กิจกรรมเพื่อสังคมและ สาธารณประโยชน์ รวมเวลาเรียนทั้งหมด

60 3 20 1 20 1 20 1 8 นอกเวลา 660 30 ช.ม. ชั่วโมง /สัปดาห์ /ภาคเรียน


19

ภาคเรียนที่ 1 รายวิชาพื้นฐาน

โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 (หน่วยกิต (ช.ม./ ภาคเรียนที่ 2 /ช.ม.) สัปดาห์) 11.0(440) 21 รายวิชาพื้นฐาน

ท 22101 ภาษาไทย ค 22101 คณิตศาสตร์ ว 22101 วิทยาศาสตร์ ส 22101 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ส 22103 ประวัติศาสตร์ พ 22101 สุขศึกษาและ พลศึกษา ศ 22101 ทัศนศิลป์-ดนตรี

1.5(60) 1.5(60) 1.5(60) 1.5(60)

3 3 3 2

0.5(20) 1.0(40)

1 2

1.0(40)

2

ง 22101 การงานอาชีพและ เทคโนโลยี อ 22101 ภาษาอังกฤษ รายวิชาเพิ่มเติม อ 22201 ภาษาอังกฤษ ค 22201 คณิตศาสตร์ ง 22201 คอมพิวเตอร์ จ 22201 ภาษาจีนกลาง กิจกรรมพัฒนานักเรียน กิจกรรมแนะแนว ลูกเสือ-เนตรนารี ชุมนุม กิจกรรมเพื่อสังคมและ สาธารณประโยชน์ รวมเวลาเรียนทั้งหมด

1.0(40)

2

1.5(60) 3.0(120) 1.0(40) 1.0(40) 1.0(40)

3 6 2 2 2

60 3 20 1 20 1 20 1 7 นอกเวลา 620 30 ช.ม. ชั่วโมง /สัปดาห์ /ภาคเรียน

ท 22102 ภาษาไทย ค 22102 คณิตศาสตร์ ว 22102 วิทยาศาสตร์ ส 22102 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ส 22104 ประวัติศาสตร์ พ 22102 สุขศึกษาและ พลศึกษา ศ 22102 ทัศนศิลป์ – นาฏศิลป์ ง 22102 การงานอาชีพ และเทคโนโลยี อ 22102 ภาษาอังกฤษ รายวิชาเพิ่มเติม อ 22202 ภาษาอังกฤษ ว 22202 วิทยาศาสตร์ ง 22202 คอมพิวเตอร์ จ 22202 ภาษาจีนกลาง กิจกรรมพัฒนานักเรียน กิจกรรมแนะแนว ลูกเสือ-เนตรนารี ชุมนุม กิจกรรมเพื่อสังคมและ สาธารณประโยชน์ รวมเวลาเรียนทั้งหมด

(หน่วยกิต (ช.ม./ /ช.ม.) สัปดาห์) 10.5(420 21 ) 1.5(60) 3 1.5(60) 3 1.5(60) 3 1.5(60) 3 0.5(20) 1.0(40)

1 2

1.0(40)

2

1.5(60) 3.0 (120) 1.0(40) 1.0(40) 1.0(40)

3 6 2 2 2

60 3 20 1 20 1 20 1 8 นอกเวลา 600 30 ช.ม. ชั่วโมง /สัปดาห์ /ภาคเรียน


20

ภาคเรียนที่ 1 รายวิชาพื้นฐาน ท 23101 ภาษาไทย ค 23101 คณิตศาสตร์ ว 33101 วิทยาศาสตร์ ส 23101 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ส 23103 ประวัติศาสตร์ พ 23101 สุขศึกษาและ พลศึกษา ศ 23101 ทัศนศิลป์ – ดนตรี ง 23101 การงานอาชีพและ เทคโนโลยี อ 23101ภาษาอังกฤษ รายวิชาเพิ่มเติม ค 23201 เสริมทักษะ คณิตศาสตร์ ว 23201 พันธุกรรมกับการ อยู่รอด อ 23201 เสริมทักษะ ภาษาอังกฤษ ง 23201 คอมพิวเตอร์ จ 23201 ภาษาจีนกลาง กิจกรรมพัฒนานักเรียน กิจกรรมแนะแนว ลูกเสือ-เนตรนารี ชุมนุม กิจกรรมเพื่อสังคมและ สาธารณประโยชน์ รวมเวลาเรียนทั้งหมด

โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (หน่วยกิต (ช.ม./ ภาคเรียนที่ 2 /ช.ม.) สัปดาห์) 18(360) 18 รายวิชาพื้นฐาน 2.0(40) 2 ท 23102 ภาษาไทย 3.0(60) 3 ค 23102 คณิตศาสตร์ 3.0(60) 3 ว 23102 วิทยาศาสตร์ 2.0(40) 2 ส 23102 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 1.0(20) 1 ส 23104 ประวัติศาสตร์ 2.0(40) 2 พ 23102 สุขศึกษาและ พลศึกษา 1.0(20) 1 ศ 23102 ทัศนศิลป์ – นาฏศิลป์ 2.0(40) 2 ง 23102 การงานอาชีพและ เทคโนโลยี 2.0(40) 2 อ 23102ภาษาอังกฤษ 5.0 (100) 5 รายวิชาเพิ่มเติม 1.0(20) 1 ค 23202 เสริมทักษะ คณิตศาสตร์ 1.0(20) 1 ว 23201 พันธุกรรมกับการ อยู่รอด 2.0(40) 2 อ 23202 เสริมทักษะ ภาษาอังกฤษ 2.0(40) 2 ง 23202 คอมพิวเตอร์ จ 23202 ภาษาจีนกลาง 60 3 กิจกรรมพัฒนานักเรียน 20 1 กิจกรรมแนะแนว 20 1 ลูกเสือ-เนตรนารี 20 1 ชุมนุม 7 กิจกรรมเพื่อสังคมและ นอกเวลา สาธารณประโยชน์ 520 31 ช.ม. รวมเวลาเรียนทั้งหมด ชั่วโมง /สัปดาห์ /ภาคเรียน

(หน่วยกิต (ช.ม./ /ช.ม.) สัปดาห์) 18(360) 18 2.0(40) 2 3.0(60) 3 3.0(60) 3 2.0(40) 2 1.0(20) 2.0(40)

1 2

1.0(20)

1

2.0(40)

2

2.0(40) 8(100) 1.0(20)

2 5 1

1.0(20)

1

2.0(40)

2

2.0(40)

2

60 3 20 1 20 1 20 1 8 นอกเวลา 520 32 ช.ม. ชั่วโมง /สัปดาห์ /ภาคเรียน


21

โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ ภาคเรียนที่ 1 (หน่วยกิต (ช.ม./ ภาคเรียนที่ 2 (หน่วยกิต (ช.ม./ /ช.ม.) สัปดาห์) /ช.ม.) สัปดาห์) รายวิชาพื้นฐาน 12.5(500) 25 รายวิชาพื้นฐาน 11(440) 22 ท 31101 ภาษาไทย ค 31101คณิตศาสตร์ ว 30101 ฟิสิกส์พื้นฐาน ว 30102 เคมีพื้นฐาน ว 30103 ชีววิทยาพื้นฐาน ว 30104 โลกดาราศาสตร์ และอวกาศ ส 31101 สังคมศึกษา

1.0(40) 1.0(40) 2.0(80) 60(1.5) 60(1.5) 1.0(40)

2 2 4 3 3 2

1.0(40)

2

ส 31103 พระพุทธศาสนา

0.5(20)

1

พ 31101 สุขศึกษาและพล ศึกษา ศ 31101 ทัศนศิลป์ – ดนตรี ง 31101 การงานอาชีพและ เทคโนโลยี อ 31101 ภาษาอังกฤษ รายวิชาเพิ่มเติม ค 31201 คณิตศาสตร์ อ 31201 ทักษะภาษาอังกฤษ

0.5(20)

1

0.5(20) 1.0(40)

1 2

1.0(40) 4.0(160) 2.0(80) 2.0(80)

2 8 4 4

60 20 20 20

3 1 1 1

กิจกรรมพัฒนานักเรียน กิจกรรมแนะแนว ชุมนุม กิจกรรมส่งเสริมศักยภาพ นักเรียน กิจกรรมเพื่อสังคมและ สาธารณประโยชน์

รวมเวลาเรียนทั้งหมด

20 นอกเวลา

720 ชั่วโมง /ภาคเรียน

ท 31102 ภาษาไทย ค 31102 คณิตศาสตร์ ส 31102 สังคมศึกษา ส 31104 พระพุทธศาสนา ส 31105 ประวัติศาสตร์ ง 31102 การงานอาชีพและ เทคโนโลยี พ 31102 สุขศึกษาและพล ศึกษา ศ 31102 ทัศนศิลป์ – นาฏศิลป์ อ 31102 ภาษาอังกฤษ

รายวิชาเพิ่มเติม ค 31202 คณิตศาสตร์ ว 30201 ฟิสิกส์ 1 ว 30221 เคมีพื้นฐาน 1 ว 30241 ชีววิทยา 1 อ 31202 ทักษะภาษาอังกฤษ กิจกรรมพัฒนานักเรียน กิจกรรมแนะแนว ชุมนุม กิจกรรมส่งเสริมศักยภาพ นักเรียน กิจกรรมเพื่อสังคมและ สาธารณประโยชน์

36 ช.ม. รวมเวลาเรียนทั้งหมด /สัปดาห์

1.0(40) 1.0(40) 1.0(40) 0.5(20) 0.5(20) 1.0(40)

2 2 2 1 1 2

0.5(20)

1

0.5(20)

1

1.0(40)

2

2.0(80) 2.0(80) 1.5(60) 1.5(60) 2.0(80) 60 20 20 20

4 4 3 3 4 3 1 1 1

20 นอกเวลา

700 ช.ม. ชั่วโมง /สัปดาห์ /ภาคเรียน


22

โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 แผนการเรียนคณิตศาสตร์ - ภาษาอังกฤษ ภาคเรียนที่ 1 รายวิชาพื้นฐาน ท 31101 ภาษาไทย ค 31101คณิตศาสตร์ ว 30104 โลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ ส 31101 สังคมศึกษา ส 31103 พระพุทธศาสนา พ 31101 สุขศึกษาและพล ศึกษา ศ 31101 ทัศนศิลป์ – ดนตรี ง 31101 การงานอาชีพและ เทคโนโลยี อ 31101 ภาษาอังกฤษ

(หน่วยกิต /ช.ม.) 7.5(300) 1.0(40) 1.0(40) 1.0(40)

(ช.ม./ ภาคเรียนที่ 2 สัปดาห์) 15 รายวิชาพื้นฐาน 2 ท 31102 ภาษาไทย 2 ค 31102 คณิตศาสตร์ 2 ว 30101 ฟิสิกส์พื้นฐาน

(หน่วยกิต /ช.ม.) 9.0(360) 1.0(40) 1.0(40) 2.0(80)

(ช.ม./ สัปดาห์) 18 2 2 4

1.0(40) 0.5(20) 0.5(20)

2 1 1

ส 31102 สังคมศึกษา ส 31104 พระพุทธศาสนา ส 31105 ประวัติศาสตร์

1.0(40) 0.5(20) 0.5(20)

2 1 1

0.5(20)

1

0.5(20)

1

1.0(40)

2

1.0(40)

2

1.0(40)

2

0.5(20)

1

17 2

พ 31102 สุขศึกษาและพล ศึกษา ง 31102 การงานอาชีพและ เทคโนโลยี ศ 31102 ทัศนศิลป์ – นาฏศิลป์ อ 31102 ภาษาอังกฤษ รายวิชาเพิ่มเติม ท 30202 ภาษาไทย (การพูด)

1.0(40) 7.5(300) 1.0(40)

2 15 2

4 2 4 2

ค 31202 คณิตศาสตร์ อ 31202 ทักษะภาษาอังกฤษ อ 30202 อังกฤษ ฟัง – พูด จ 31202 ภาษาจีน

2.0(80) 2.0(80) 1.0(40) 60(1.5)

4 4 2 3

60 20 20 20

3 1 1 1

รายวิชาเพิ่มเติม 8.5(340) ท 30201 ภาษาไทย (การ 1.0(40) เขียน) ค 31201 คณิตศาสตร์ 2.0(80) ง 30201 งานศิลป์พื้นฐาน 1.0(40) อ 31201 ทักษะภาษาอังกฤษ 2.0(80) อ 30201 ภาษาอังกฤษ 1.0(40) เบื้องต้น จ 31201 ภาษาจีน 1.5(60) กิจกรรมพัฒนานักเรียน 60 กิจกรรมแนะแนว 20 ชุมนุม 20 กิจกรรมส่งเสริมศักยภาพ 20 นักเรียน กิจกรรมเพื่อสังคมและ 20 สาธารณประโยชน์ นอกเวลา รวมเวลาเรียนทั้งหมด 700 ชั่วโมง /ภาคเรียน

3 3 1 1 1

35 ช.ม. /สัปดาห์

กิจกรรมพัฒนานักเรียน กิจกรรมแนะแนว ชุมนุม กิจกรรมส่งเสริมศักยภาพ นักเรียน กิจกรรมเพื่อสังคมและ สาธารณประโยชน์ รวมเวลาเรียนทั้งหมด

20 นอกเวลา 720 ชั่วโมง /ภาคเรียน

36 ช.ม. /สัปดาห์


23

โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ ภาคเรียนที่ 1

(หน่วยกิต /ช.ม.) 6.5(260) 1.0(40) 1.0(40) 1.0(40) 0.5(20) 0.5(20)

(ช.ม./ สัปดาห์) 13 2 2 2 1 1

1.0(40)

2

0.5(20)

1

1.0(40) 9.0 (360)

2 18

ค 32201 คณิตศาสตร์ ว 30202 ฟิสิกส์ 2 ว 30222 เคมี 2 ว 30242 ชีววิทยา 2 อ 32201 ทักษะภาษาอังกฤษ

2.0(80) 2.0(80) 1.5(60) 1.5(60) 2.0(80)

4 4 3 3 4

กิจกรรมพัฒนานักเรียน กิจกรรมแนะแนว ชุมนุม กิจกรรมส่งเสริมศักยภาพ นักเรียน กิจกรรมเพื่อสังคมและ สาธารณประโยชน์ รวมเวลาเรียนทั้งหมด

60 20 20 20

รายวิชาพื้นฐาน ท 32101 ภาษาไทย ค 32101คณิตศาสตร์ ส 32101 สังคมศึกษา ส 32103 พระพุทธศาสนา พ 32101 สุขศึกษาและพล ศึกษา ง 32101 การงานอาชีพและ เทคโนโลยี ศ 32101 ทัศนศิลป์ – ดนตรี อ 32101 ภาษาอังกฤษ รายวิชาเพิ่มเติม

20 นอกเวลา 680 ชั่วโมง /ภาคเรียน

ภาคเรียนที่ 2

(หน่วยกิต (ช.ม./ /ช.ม.) สัปดาห์) รายวิชาพื้นฐาน 6.0(240) 12 ท 32102 ภาษาไทย 1.0(40) 2 ค 32102คณิตศาสตร์ 1.0(40) 2 ส 32102 สังคมศึกษา 1.0(40) 2 ส 32104 พระพุทธศาสนา 0.5(20) 1 ส 32105 ประวัติศาสตร์ 0.5(20) 1 พ 32102 สุขศึกษาและ พลศึกษา ศ 32102ทัศนศิลป์ – นาฏศิลป์ อ 32102 ภาษาอังกฤษ รายวิชาเพิ่มเติม

0.5(20)

1

0.5(20)

1

1.0(40) 10.0(400 ) 2.0(80) 2.0(80) 1.5(60) 1.5(60) 1.0(40) 2.0(80)

2 20

ค 32202 คณิตศาสตร์ 4 ว 30203 ฟิสิกส์ 3 4 ว 30223 เคมี 3 3 ว 30243 ชีววิทยา 3 3 ง 30202 คอมพิวเตอร์ 2 2 อ 32202 ทักษะ 4 ภาษาอังกฤษ 3 กิจกรรมพัฒนานักเรียน 60 3 1 กิจกรรมแนะแนว 20 1 1 ชุมนุม 20 1 1 กิจกรรมส่งเสริมศักยภาพ 20 1 นักเรียน กิจกรรมเพื่อสังคมและ 20 สาธารณประโยชน์ นอกเวลา 34 ช.ม. รวมเวลาเรียนทั้งหมด 700 35 ช.ม. /สัปดาห์ ชั่วโมง /สัปดาห์ /ภาคเรียน


24

โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 แผนการเรียนคณิตศาสตร์ – ภาษาอังกฤษ ภาคเรียนที่ 1 รายวิชาพื้นฐาน ท 32101 ภาษาไทย ค 32101คณิตศาสตร์ ว 30102 เคมีพื้นฐาน ส 32101 สังคมศึกษา ส 32103 พระพุทธศาสนา พ 32101 สุขศึกษาและพล ศึกษา ศ 32101 ทัศนศิลป์ – ดนตรี ง 32101 การงานอาชีพและ เทคโนโลยี อ 32101 ภาษาอังกฤษ รายวิชาเพิ่มเติม ท 30203 วรรณกรรมท้องถิ่น ค 32201 คณิตศาสตร์ อ 32201 ทักษะภาษาอังกฤษ อ 30203 อังกฤษในชีวิต ประจาวัน 1 จ 30203 ภาษาจีน 3 กิจกรรมพัฒนานักเรียน กิจกรรมแนะแนว ชุมนุม กิจกรรมส่งเสริมศักยภาพ นักเรียน กิจกรรมเพื่อสังคมและ สาธารณประโยชน์ รวมเวลาเรียนทั้งหมด

(หน่วยกิต /ช.ม.) 320(8.0) 0.5(20) 0.5(20) 1.5(60) 1.0(40) 0.5(20) 0.5(20)

(ช.ม./ สัปดาห์) 16 1 1 3 2 1 1

0.5(20)

1

1.0(40) 1.0(40) 7.5(300) 1.0(40) 2.0(80) 2.0(80) 1.0(40) 1.5(60) 60 20 20 20 20 นอกเวลา 680 ชั่วโมง /ภาคเรียน

ภาคเรียนที่ 2 รายวิชาพื้นฐาน ท 32102 ภาษาไทย ค 32102 คณิตศาสตร์ ว 30103 ชีววิทยาพื้นฐาน ส 32102 สังคมศึกษา ส 32104 พระพุทธศาสนา ส 32105 ประวัติศาสตร์

(หน่วยกิต (ช.ม./ /ช.ม.) สัปดาห์) 7.5(300) 15 1.0(40) 2 1.0(40) 2 1.5(60) 3 1.0(40) 2 0.5(20) 1 0.5(20) 1

พ 32102 สุขศึกษาและพล 0.5(20) 1 ศึกษา 2 ศ 32102 ทัศนศิลป์ – 1.0(40) 2 นาฏศิลป์ 2 อ 32102 ภาษาอังกฤษ 1.0(40) 2 15 รายวิชาเพิ่มเติม 8.5(340) 17 2 ท 30204 ประวัติวรรณคดี1 1.0(40) 2 4 ค 32202 คณิตศาสตร์ 2.0(80) 4 4 ง 30202 คอมพิวเตอร์ 2 1.0(40) 2 2 อ 32202 ทักษะ 2.0(80) 4 ภาษาอังกฤษ 3 อ 30204 อังกฤษเพื่อการ 1.0(40) 2 ท่องเที่ยว จ 30304 ภาษาจีน 4 1.5(60) 3 3 กิจกรรมพัฒนานักเรียน 60 3 1 กิจกรรมแนะแนว 20 1 1 ชุมนุม 20 1 1 กิจกรรมส่งเสริมศักยภาพ 20 1 นักเรียน กิจกรรมเพื่อสังคมและ 20 สาธารณประโยชน์ นอกเวลา 34 ช.ม. รวมเวลาเรียนทั้งหมด 700 35 ช.ม. /สัปดาห์ ชั่วโมง /สัปดาห์ /ภาคเรียน


25

โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ ภาคเรียนที่ 1 รายวิชาพื้นฐาน ท 33101 ภาษาไทย ค 33101คณิตศาสตร์ ส 33101 พระพุทธศาสนา ส 33103 ประวัติศาสตร์ พ 33101 สุขศึกษาและ พลศึกษา ศ 33101 ทัศนศิลป์ – ดนตรี อ 33101 ภาษาอังกฤษ รายวิชาเพิ่มเติม ค 33201 คณิตศาสตร์ ว 30204 ฟิสิกส์ 4 ว 30224 เคมี 4 ว 30244 ชีววิทยา 4 อ 33201 ทักษะภาษาอังกฤษ ง 30203 การพัฒนาเว็บไซต์ 1

กิจกรรมพัฒนานักเรียน กิจกรรมแนะแนว ชุมนุม กิจกรรมส่งเสริมศักยภาพ นักเรียน กิจกรรมเพื่อสังคมและ สาธารณประโยชน์ รวมเวลาเรียนทั้งหมด

(หน่วยกิต /ช.ม.) 5.5(220) 1.0(40) 1.0(40) 0.5(20) 1.0(40)

(ช.ม./ สัปดาห์) 11 2 2 1 2

0.5(20)

1

0.5(20) 40(1.0) 10.0(400) 2.0(80) 2.0(80) 1.5(60) 1.5(60) 2.0(80) 1.0(40)

1 2 20 4 4 3 3 4 2

60 20 20 20 20 นอกเวลา 680ชั่วโมง /ภาคเรียน

ภาคเรียนที่ 2 รายวิชาพื้นฐาน ท 33102 ภาษาไทย ค 33102 คณิตศาสตร์ ส 33102 พระพุทธศาสนา พ 33102 สุขศึกษาและ พลศึกษา ศ 33102 ศิลปะ อ 33102 ภาษาอังกฤษ

(หน่วยกิต (ช.ม./ /ช.ม.) สัปดาห์) 4.5(180) 22 1.0(40) 2 1.0(40) 2 0.5(20) 1 0.5(20) 1 0.5(20)

1

1.0(40)

2

รายวิชาเพิ่มเติม 11.0(440) ค33202 คณิตศาสตร์ 2.0(80) 4 ว 30205 ฟิสิกส์ 5 2.0(80) 4 ว 30225 เคมี 5 1.5(60) 3 ว 30245 ชีววิทยา 5 1.5(60) 3 ส 30201 ท้องถิ่นของเรา 1.0(40) 2 ง30204การพัฒนาเว็บไซต์ 1.0(40) 2 2 อ33202 ทักษะ 2.0(80) 4 ภาษาอังกฤษ 3 กิจกรรมพัฒนานักเรียน 60 3 1 กิจกรรมแนะแนว 20 3 1 ชุมนุม 20 1 1 กิจกรรมส่งเสริมศักยภาพ 20 1 นักเรียน กิจกรรมเพื่อสังคมและ 20 1 สาธารณประโยชน์ นอกเวลา 34 ช.ม. รวมเวลาเรียนทั้งหมด 680 34 ช.ม. /สัปดาห์ ชั่วโมง /สัปดาห์ /ภาคเรียน


26

โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 แผนการเรียนคณิตศาสตร์ – ภาษาอังกฤษ ภาคเรียนที่ 1 (หน่วยกิต (ช.ม./ ภาคเรียนที่ 2 /ช.ม.) สัปดาห์) รายวิชาพื้นฐาน 5.5(220) 11 รายวิชาพื้นฐาน ท 33101 ภาษาไทย 1.0(40) 2 ท 33102 ภาษาไทย ค 33101คณิตศาสตร์ 1.0(40) 2 ค 33102 คณิตศาสตร์ ส 33101 พระพุทธศาสนา 0.5(20) 1 ส 33102 พระพุทธศาสนา ส 33103 ประวัติศาสตร์ 1.0(40) 2 พ 33102 สุขศึกษาและ พลศึกษา พ 33101 สุขศึกษาและ 0.5(20) 1 ศ 33102 ทัศนศิลป์ – พลศึกษา นาฏศิลป์ ศ 33101 ทัศนศิลป์ – ดนตรี 0.5(20) 1 อ 33102 ภาษาอังกฤษ อ 33101 ภาษาอังกฤษ 1.0(40) 2 รายวิชาเพิ่มเติม 10.0(400) 20 รายวิชาเพิ่มเติม ว 30205 ประวัติวรรณคดี 2

1.0(40)

2

ค 33201 คณิตศาสตร์ ว 30251 มรดกทาง พันธุกรรม ง 30203 การพัฒนาเว็บไซต์ 1 อ 33201 ทักษะภาษาอังกฤษ อ 30205 อังกฤษใน ชีวิตประจาวัน 2 จ 30205 ภาษาจีน 5

2.0(80) 1.5(60)

4 3

1.0(40)

2

2.0(80) 1.0(40)

4 2

1.5(60)

3

กิจกรรมพัฒนานักเรียน กิจกรรมแนะแนว ชุมนุม กิจกรรมส่งเสริมศักยภาพ นักเรียน กิจกรรมเพื่อสังคมและ สาธารณประโยชน์ รวมเวลาเรียนทั้งหมด

60 20 20 20

3 1 1 1

20 นอกเวลา 680 ชั่วโมง /ภาคเรียน

34 ช.ม. /สัปดาห์

ท 30206 การอ่านและ พิจารณาวรรณกรรม ค 33202 คณิตศาสตร์ ว 30281 โครงงาน วิทยาศาสตร์ ง 30204การพัฒนา เว็บไซต์ 2 ส 30201 ท้องถิ่นของเรา อ32202 ทักษะ ภาษาอังกฤษ อ 30206 ภาษาอังกฤษ ในอาชีพ จ 30206 ภาษาจีน 6 กิจกรรมพัฒนานักเรียน กิจกรรมแนะแนว ชุมนุม กิจกรรมส่งเสริมศักยภาพ นักเรียน กิจกรรมเพื่อสังคมและ สาธารณประโยชน์ รวมเวลาเรียนทั้งหมด

(หน่วยกิต (ช.ม./ /ช.ม.) สัปดาห์) 4.5(180) 9 1.0(40) 2 1.0(40) 2 0.5(20) 1 0.5(20) 1 0.5(20)

1

1.0(40)

2

11.0(440 ) 1.0(40)

22

2.0(80) 1.5(60)

4 3

1.0(40)

2

1.0(40) 2.0(80)

2 4

1.0(40)

2

1.5(60) 60 20 20 20

3 3 1 1 1

2

20 นอกเวลา 680 34 ช.ม. ชั่วโมง /สัปดาห์ /ภาคเรียน


27

9. แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น 1) ห้องสมุดมีห้องสมุด มีขนาด ความกว้าง 10.20 เมตร ความยาว 25 เมตร จานวนหนังสือค้นคว้าในห้องสมุด จานวน 36,726 เล่ม จานวนนักเรียนที่ใช้ห้องสมุดในปีการศึกษานี้ คิดเป็น 1,156 คน/วัน 2) ห้องพิพิธภัณฑ์ มีขนาด ความกว้าง 10.20 เมตร ความยาว 30 เมตร จานวนสิ่งของ เครื่องใช้ จานวน 33 หมวดหมู่จานวนนักเรียนที่ใช้ห้องพิพิธภัณฑ์ในปีการศึกษานี้คิดเป็น 350 คน/วัน 3) ห้องอนุรักษ์หัตถกรรมพื้นบ้านเสื่อจันทบูร มีขนาด ความกว้าง 5.10 เมตร ความยาว 12.50 เมตร จานวนอุปกรณ์ที่ใช้ในการทอเสื่อ จานวน 36 ชิ้น จานวนนักเรียนที่ใช้ห้องเสื่อใน ปีการศึกษานี้คิดเป็น 150 คน/วัน 4) ห้องปฏิบัติการมีทั้งหมด 28 ห้อง ได้แก่ ห้องคอมพิวเตอร์ 4 ห้อง ห้องวิทยาศาสตร์ 2 ห้อง ห้องปฏิบัติการทางภาษา 1 ห้อง ห้องศิลปะ 1 ห้อง ห้องนาฏศิลป์/ ดนตรี 1 ห้อง ห้องพยาบาล 5 ห้อง ห้องศาสนสัมพันธ์ 1 ห้อง ห้องแนะแนว 1 ห้อง ห้องพละ 1 ห้อง ห้องสื่อการเรียนการสอน 1 ห้อง ห้องสันทนาการ 4 ห้อง ห้อง ICT 1 ห้อง ห้องโสตทัศนูปกรณ์ 1 ห้อง ห้องพิพธิ ภัณฑ์ 1 ห้อง ห้องหัตถกรรมพื้นบ้านเสื่อจันทบูร 1 ห้อง ห้องสมุด 2 ห้อง 5) คอมพิวเตอร์พร้อมโปรแกรมใช้งาน จานวน 400 เครื่อง ใช้เพื่อการเรียนการสอน 200 เครื่อง ใช้เพื่อสืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต 150 เครื่อง จานวนนักเรียนที่สืบค้นข้อมูลทางอินเตอร์เน็ตในปีการศึกษาที่รายงาน เฉลี่ย 2,296 คน ต่อวัน คิดเป็นร้อยละ. 71.37 ของนักเรียนทั้งหมด ใช้เพื่อการบริหารจัดการ 50 เครื่อง


28

6) แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน ลาดับ ชื่อแหล่งเรียนรู้ ที่ 1 ธนาคารโรงเรียน 2 ห้องสมุด 3

ห้องพิพิธภัณฑ์

4 5

บ้านดิน ห้องอนุรักษ์หัตกรรมพื้นบ้าน เสื่อจันทบูร สวนสมุนไพร

6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

ความรู้/องค์ความรู้ วิธีการรับฝากเงินและการเบิกเงิน ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ทั้ง 8 กลุ่มสาระวิชา และหนังสือเสริมประสบการณ์ เครื่องมือเครื่องใช้แต่ละท้องถิ่น แต่ละภาคใน สมัยโบราณและปัจจุบัน ประโยชน์ของดิน วิธีการสร้างบ้านดิน อุปกรณ์ทอเสื่อ วิธีการทอเสื่อและ ลายเสื่อ

ประโยชน์ของพืชสมุนไพร ชนิดของพืช สมุนไพร เรือนจันทร์กระจ่างฟ้า งานพฤกษศาสตร์โรงเรียน เรือนมารดามารีย์ วิธีการผลิตผลิตภัณฑ์จากพืชสมุนไพร แปลงเพาะปลูกพืชผักสวนครัว วิธีการปลูกและชนิดของผักสวนครัว บ้านพ่อพอเพียง โครงการในพระราชดาริ ห้องดนตรีสากล ประเภทของและประโยชน์เครื่องดนตรีสากล ห้องนาฏศิลป์ /ห้องดนตรีไทย ประเภทของและประโยชน์เครื่องดนตรีไทย ห้องคอมพิวเตอร์ การเรียนการสอนเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ บริการสารสนเทศ /ไอ ซี ที สื่อการเรียนรู้และวิธีการใช้ ไอ ซี ที ห้องวิทยาศาสตร์ การทดลองทางวิทยาศาสตร์ ห้องโสตทัศนศึกษา สื่อเทคโนโลยี ห้องคหกรรม อุปกรณ์ในการทาครัว โรงเพาะถั่วงอก วิธีการเพาะถั่วงอก

สถิติการใช้ จานวนครั้ง/ปี 5,020 193,979 31,551 3,400 3,779 3,400 1,000 320 3,400 3,400 560 2,000 4,800 3,000 3,600 600 1,600 320


29

7 ) แหล่งเรียนรู้ภายนอกสถานศึกษา ลาดับ ชื่อแหล่งเรียนรู้ ที่ 1 อาสนวิหารพระแม่มารีปฏิสนธิ นิรมล จันทบุรี 2 วัดไผ่ล้อม 3

พุทธอุทยาน วัดชากใหญ่

4

โบรานสถานค่ายเนินวง

5 6

วัดทองทั่ว/โบราณสถานเมือง เพนียด ตึกแดง / คุกขี้ไก่

7 8

ความรู้/องค์ความรู้ ศูนย์รวมศรัทธาของคริสตชนในชุมชนและเป็น สถาปัตยกรรมตะวันตกแบบโกธิค อุโบสถสร้างในสมัยรัชกาลที่ 3 มีภาพวาด จิตกรรมฝาผนังเรื่องพุทธชาติและพุทธประวัติ พระนอน พุทธประวัติของพระพุทธเจ้า

สถิติการใช้ จานวนครั้ง/ปี 72 52 3

เป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์เมืองจันและ โบราณคดีใต้น้า โบราณสถานเมืองเพนียด

3

ประวัติศาสตร์เมืองจันทบุรี

4

อุทยานแห่งชาติน้าตกพลิ้ว

การศึกษาธรรมชาติและพันธ์ไม้

4

สวนสาธารณะสมเด็จพระเจ้า ตากสิน ชุมชนริมน้าท่าหลวง

ประวัติของ/พระบรมราชานุสาวรีย์ของสมเด็จ พระเจ้าตากสินมหาราช การศึกษาวัฒนธรรมชุมชนริมน้า

5 21

ชีวิตความเป็นอยู่ของผู้สูงอายุ

22

ศาสนสถานในการประกอบศาสนกิจของนักบวช หญิง “คณะคาเมไลท์” การทาเกษตรทฤษฎีใหม่

36

12

บ้านผู้สูงอายุ “คามิลเลี่ยน โซเชียลเซ็นเตอร์” อารามคาร์แมล “คณะคา เมไลท์” บ้านสวนเดอร์ ลา ม็อต

13

ศูนย์พัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน

3

14

วัดจันทนาราม

15

วัดป่าคลองกุ้ง

ศูนย์ศึกษาพัฒนาป่าชายเลน โครงการในพระราชดาริ วัดป่าฝ่ายวิปัสสนาธุระสร้าง ในสมัยรัชกาลที่ 3 ประวัติท่านพ่อลีพระเกจิอาจารย์ที่มีชื่อเสียง

16

มหาวิทยาลัยราชภัฎราไพพรรณี ประวัติสมเด็จพระนางเจ้าราไพพรรณี

5

17

วัดทรายงาม

ศูนย์เผยแพร่พระพุทธศาสนาจังหวัดจันทบุรี

5

18

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลตะวันออก

อาจารย์เพิ่มศักดิ์ สุทธิวารี ภาควิชาพืชสวนคณะ พืชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลโลยี ราชมงคล ตะวันออก

4

9 10 11

3

86

3 10


30

8) ปราชญ์ชาวบ้าน/ภูมิปัญญาท้องถิ่น ผู้ทรงคุณวุฒิ ที่สถานศึกษาเชิญมาให้ความรู้แก่ครู นักเรียน ในปีการศึกษา 2554 ลาดับที่ ชื่อ-สกุล 1 นางประภาพรรณ ฉัตรมาลัย 2 อาจารย์เพิ่มศักดิ์ สุทธิวารี ภาควิชาพืช สวนคณะพืชศาสตร์ มหาวิทยาลัย เทคโนโลโลยี ราชมงคลตะวันออก 3 ซิสเตอร์โรสริน ศรีไพร กระทอง มหาธิการิณีคณะรักกางเขนแห่งจันทบุรี 4 ซิสเตอร์ ดร.อัจฉรา สุขพิบูรณ์ ผู้อานวยการโรงเรียนมารีวิทยา ปราจีนบุรี 5 เจ้าอาวาสอาสนวิหารพระแม่มารี ปฏิสนธินิรมล จันทบุรี 6 คุณพ่ออันเด ไชยเผือก 7 พระครูสังฆรักษ์เอกรินทร์ รตนสัทโท 8 พระโชคชัย อภิชโย รองเจ้าอาวาสวัดป่าคลองกุ้ง 9 พระมหาไตรสรณ์ วุฒฺญาโน 10 พระมหาสาราญ 11 พระปลัดธนิษฐ สิริจนฺโท 12 นายวิโรจน์ สุขสาราญ 13 14 15 16 17 18 19 20

มูลนิธิสยามกัมมาจล ธนาคารไทย พาณิชย์ ดร.อนุพันธ์ กิจนิชชีวะ บาทหลวงจรัญ ทองปิยะภูมิ นายพงษ์นรินทร์ รัตนรังสิกุล อาจารย์องค์อาจ ศรียะพันธ์ อาจารย์อาภา ศรียะพันธ์ อาจารย์ทรงพล เจตนาวณิชย์ พระมหาสมโชค ธีรธมฺโม พันเอกแพทย์หญิง สุมล นาคเฉลิม ตารวจชุดมวลชนสัมพันธ์ จันทบุรี เจ้าหน้าที่จากสานักงานสาธารณสุข จันทบุรี

ให้ความรู้เรื่อง วิถีชีวิตชุมชนคนริมน้าจันทบุรี กล้วยไม้เหลืองจันทบูรและมหกรรมพันธ์กล้วย บทบาทหน้าที่ของครูผู้สอนที่มีต่อนักเรียน การเขียนแผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการหลักปรัชญา ของเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา บทบาทของพ่อและแม่ที่มีต่อบุตร การทางานเป็นทีม เป็นวิทยากรอบรมเรื่องการเรียนธรรมศึกษาชั้นโท การเรียนธรรมศึกษาชั้นตรี และชั้นเอก การเรียนธรรมศึกษาชั้นโท การเรียนธรรมศึกษาชั้นตรี และชั้นเอก การเรียนธรรมศึกษาชั้นโท การป้องกันและแก้ไขปัญหาสารเสพติดและทักษะการ เป็นผู้นา การจัดการเรียนรู้บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ พอเพียงในสถานศึกษา อัตลักษณ์ของคณะรักกางเขนแห่งจันทบุรี นวัตกรรมสร้างสรรค์ ส่งเสริมการเรียนรู้แบบ BBL การถอดบทเรียน ศิลปะธรรม การเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ไข้เลือดออก/ยาเสพติด


31

ลาดับที่ 21 22 23 24

ชื่อ-สกุล มหาวิยาลัยภาครัฐและเอกชน วิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า ผศ.ดร.ไพยง มนิราช นางเรณู จิตสงวน

25

นางเพ็ญศรี ศรีเกษ

26

ฝ่ายแนะแนว มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกาแพงแสน ฝ่ายแนะแนว สถาบัน RAC ศูนย์วิชาการ สาขาจันทบุรี ฝ่ายแนะแนว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี ฝ่ายแนะแนว มหาวิทยาลัยหัวเฉียว เฉลิมพระเกียรติ ฝ่ายแนะแนว มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ฝ่ายแนะแนว มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (ABAC) ฝ่ายแนะแนว วิทยาลัยนานาชาติ เซนต์เทเรซา ฝ่ายแนะแนว มหาวิทยาลัยราชภัฏ ราไพพรรณี ฝ่ายแนะแนว วิทยาลัยพยาบาล พระปกเกล้า ฝ่ายแนะแนว ศิษย์เก่าโรงเรียน สตรีมารดาพิทักษ์

27 28 29 30 31 32 33 34 35

ให้ความรู้เรื่อง แนวทางการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา การศึกษาวิชาพยาบาล เรื่องอัตลักษณ์โรงเรียนคาทอลิก ประธานกลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์เสื่อกก หมู่บ้านเขาน้อย ท่าแฉลบ กรรมการวิสาหกิจชุมชนเพ็ญศรีหัตถกรรม กลุ่มอาชีพผลิตภัณฑ์เสื่อกก บ้านเขาน้อย ท่าแฉลบ แนวทางการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา แนวทางการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา แนวทางการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา แนวทางการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา แนวทางการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา แนวทางการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา แนวทางการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา แนวทางการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา แนวทางการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา แนวทางการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา


32

10. ผลงานดีเด่นในรอบปีที่ผ่านมา 10.1 ผลงานดีเด่นของโรงเรียน ลาดับ รางวัล รายการ เมื่อวันที่ ที่ 1. ชนะเลิศ การประกวดวาดภาพโครงการเฉลิมพระเกียรติ 84 24 พฤษภาคม พรรษา ประโยชน์สุขปวงประชา ระดับมัธยมศึกษา 2554 ประเภททีม ที่ศูนย์การศึกษาพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอัน เนื่องมาจากพระราชดาริ จันทบุรี 2. ภาคภูมิใจ ได้ผ่านการประเมินจากกระทรวงศึกษาธิการ สานักงาน 28 พฤษภาคม ทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์และมูลนิธิสยามกัมมาจล 2554 ให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ พอเพียงด้านการศึกษา ซิสเตอร์ ดร.ลายงค์ อุ้นวุ้น ผู้อานวยการโรงเรียนเข้ารับเกียรติบัตรจาก ดร. จิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา ประธานผู้อานวยการสานักงาน ทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ในงานตลาดนัดความรู้ เครือข่ายการเรียนรู้สู่ความพอเพียงครั้งที่ 3 เรื่อง ขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้วยหลักเข้าใจ เข้าถึง พัฒนา ณ โรงแรมมิลาเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น โดยมีผู้บริหาร ครูและนักเรียนได้จัดนิทรรศการขยายผล การจัดกิจกรรมถักทอเส้นไหมให้คุณค่าแก่ชีวิต เพื่อ แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับสถาบันการศึกษาต่างๆ ที่เป็น โรงเรียนเครือสถานศึกษาพอเพียงที่เข้าร่วม 3. ชนะเลิศ การแสดงความสามารถ The sawaengha Got talent 25 มิถุนายน 2554 ค่ายแสวงหาครั้งที่ 15 เรียนรู้ เข้าใจ สัมผัส ความรักของ พระคริสต์จากบาทหลวงพงษ์ศักดิ์ แซ่เตียว ผู้อานวยการแผนกงานธรรมฑูตสังคมณฑล จันทบุรี รองชนะเลิศ 4. การแข่งขัน Sponsor Basketball Thailand 10 กันยายน 2554 อันดับ 2 Championship 2011 ชิงแชมป์ประเทศไทยและถ้วย พระราชทานจากสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรม ราชินีนารถในระหว่างวันที่ 1-10 กันยายน 2554 ที่ จังหวัดสุพรรณบุรี รุ่นอายุ 12 ปี


33

10.2 ผลงานดีเด่นของครู ลาดับ ชื่อ-สกุล ที่ 1 นางวรุณี ไชยเผือก

2

นางสาวบุญยรัตน์ ลมงาม นางนิทรา หอมเกษร

3

นางสาวบุญยรัตน์ ลมงาม นางนิทรา หอมเกษร

4

นางสาวบุญยรัตน์ ลมงาม นางนิทรา หอมเกษร

5

ซิสเตอร์ ดร. ลายงค์ อุ้นวุ้น นางสาวบุญยรัตน์ ลมงาม นางนิทรา หอมเกษร นางนาตยา สมรรถการ นางรัชฎาภรณ์ เจริญสุข ซิสเตอร์ ดร.ลายงค์ อุ้นวุ้น นางสาวบุญยรัตน์ ลมงาม นางนิทรา หอมเกษร

6

ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ รางวัลครูภาษาไทยดีเด่น ระดับ จังหวัด เพื่อเข้ารับรางวัลเข็ม เชิดชู เกียรติจารึกพระนามาภิไธย่อ สธ ประจาปี 2554 เป็นวิทยากร ในงานตลาดนัดความรู้ “เครือข่ายเรียนรู้สู่ความพอเพียง” ครั้งที่ 3 ขับเคลื่อนปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียงด้วยหลัก “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” วันที่ 27 – 28 พฤษภาคม 2554 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ เป็นวิทยากรการประชุมปฏิบัติการ ส่งเสริมสนับสนุนสถานศึกษาทั่วไป ให้พัฒนาเป็นสถานศึกษาพอเพียง ปี 2554 วันที่ 18 สิงหาคม 2554 ณ โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ จังหวัดจันทบุรี เป็นวิทยากร การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ บูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง” วันที่ 27 สิงหาคม 2554 ณ โรงเรียนลัมแบรต์ พิชญาลัย อาเภอนายายอาม จังหวัด จันทบุรี เป็นวิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการ การ ขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ พอเพียง สู่สถานศึกษาเอกชน ระหว่าง วันที่ 31 สิงหาคม – 3 กันยายน 2554 ณ โรงแรมเคพีแกรนด์ จันทบุรี เป็นวิทยากร โครงการพัฒนา สถานศึกษาสู่ต้นแบบ “สถานศึกษา พอเพียง” สานักงานเขตพื้นที่ การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 17 วันที่ 16 – 18 กันยายน 2554 ณ ห้องประชุมโรงเรียนขลุงรัชดาภิเษก จังหวัดจันทบุรี

หน่วยงานที่มอบรางวัล สานักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษา จันทบุรีเขต 1 - มูลนิธิสยามกัมมาจล - สานักงานทรัพย์สินส่วน พระมหากษัตริย์

โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ อาเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี

โรงเรียนลัมแบรต์พิชญา ลัย อาเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี

สานักบริหารงาน คณะกรรมการส่งเสริม การศึกษาเอกชน สานักงานเขตพื้นที่ การศึกษามัธยมศึกษาเขต 17


34

ลาดับ ชื่อ-สกุล ที่ 7 นางสาวบุญยรัตน์ ลมงาม นางนิทรา หอมเกษร

8

นางสาวบุญยรัตน์ ลมงาม นางนิทรา หอมเกษร

9

10

นางสาวบุญยรัตน์ ลมงาม นางวาสนา ณ ระนอง นางสาวธารา อานามนารถ นางสาวปานใจ แจวเจริญชัย นางสาวบุญยรัตน์ ลมงาม

11

นางสาวลายงค์ อุ้นวุ้น

12

นางรัชฎาภรณ์ เจริญสุข นางนาตยา สมรรถการ นางคนึง ทรัพย์เจริญ นางสาวน้าเพชร สายสุวรรณ์ นางสาวศรีอุบล แซ่อึ้ง นางแก้วนภา ภูมิผล นางภาวินี กาไร นางสาวสุธามาศ บุญรอด นางนริสา ค้าพริกไทย นางวรุณี ไชยเผือก นางสาวธารา อานามนารถ นางสาวปานใจ แจวเจริญ

ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ

หน่วยงานที่มอบรางวัล

เป็นวิทยากรกระบวนการกลุ่ม “โครงการเสริมศักยภาพการขับเคลื่อน เศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา” ภาค กลางและภาคตะวันออก วันที่ 23 -25 กันยายน 2554 ณ บ้านผู้หว่าน จังหวัดนครปฐม เป็นผู้ประเมินสถานศึกษาแบบอย่าง การจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการ บริหารจัดการตามหลักปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียง (สถานศึกษา พอเพียง) ได้รับคัดเลือกเป็นครูสอนดี รอบแรก เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2554

-มูลนิธิสยามกัมมาจล -มหาวิยาลัยมหิดล

เป็นผู้ประเมินสถานศึกษาพอเพียง ของโรงเรียนในสังกัดสานักงานเขต พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 17 โรงเรียนเนินทราย โรงเรียนตราด สรรเสริญ โรงเรียนตราดตระการคุณ วันที่ 18 ตุลาคม 2554 ได้รับยกย่องชูเกียรติผู้ประกอบวิชาชีพ ทางการศึกษาได้รับรางวัลหนึ่งแสนครู ดี ด้านผู้บริหารการศึกษา ประจาปี การศึกษา 2554 ได้รับยกย่องชูเกียรติผู้ประกอบวิชาชีพ ทางการศึกษา ได้รับรางวัลหนึ่งแสน ครูดี ด้านครูผู้สอน ประจาปีการศึกษา 2554จากคุรุสภาจังหวัดจันทบุรี เมื่อ 16 มกราคม 2555 ณ โรงเรียน สฤษดิเดช อาเภอเมืองจันทบุรี จังหวัด จันทบุรี

สานักงานเขตพื้นที่ การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17

กระทรวงศึกษาธิการ

สานักงานส่งเสริมสังคม แห่งการเรียนรู้และ คุณภาพเยาวชน (สสค)

คุรุสภา

คุรุสภา


35

ลาดับ ที่

ชื่อ-สกุล

ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ

หน่วยงานที่มอบรางวัล

นางสาวนภาวรรณ เหล่ารักผล

13

14

นางสาวโสวรัช แสนสาราญ นางวงษ์ศิริ มีศรี นางวาสนา ณ ระนอง นางสาวบัวหลวง วรวิทยาธร นางบุณรดา ทัฬหชัยกุล นางสาวเนตรนภา โม่งเป้า นางชนิตร์นันทน์ วงษ์สุวรรณ นางสาวปวีณา โกศลานันท์ นางสาวน้าเพชร สายสุวรรณ์ นายเจตนา เจริญทรัพย์ นางกัญญาภัค บุตรธาจารย์ นางสาวอาภาภรณ์ ธรรมวรางกูร

15

นางสุภาพร อองละออ นางสาวจันทรา พงษ์สวัสดิ์ นางภาวินี กาไร นางสาวปรีดา ประทุมราช

16

นายธนาภัทร ผาฏินิธิชาติ นางศุภานัน วิเศษศรี นางทิพวัน วรรณสุข นางสาวนวลพรรณ วิชญธรกุล

17

18

นางภัคนิชา สุจินต์ นายชัยพร มูนมัน นางอรัญญา อินทรีเกิด นางนาตยา สมรรถการ นางแก้วนภา ภูมิผล นายสมภาร ไชยเสนา นางสาวสมพิศ ธรรมเจริญ นางนภัสพร โปษยาอนุวัตร์ นางวงเดือน หัวใจ

ได้รับรางวัลด้านการสอนดีเด่น จากคณะรักกางเขน แห่ง จันทบุรี ณ โรงเรียนมารดานุสรณ์ ตราด เมื่อ 12 พฤศจิกายน 2554

คณะรักกางเขน แห่ง จันทบุรี

ได้รับรางวัลด้านครูผู้อุทิศตน จากคณะรักกางเขน แห่ง จันทบุรี ณ โรงเรียนมารดานุสรณ์ ตราด เมื่อ 12 พฤศจิกายน 2554 ได้รับรางวัลครูสอนนานเป็นเวลา 30 ปี ได้รับรางวัลด้านครูผู้อุทิศตน จากคณะรักกางเขน แห่ง จันทบุรี ณ โรงเรียนมารดานุสรณ์ ตราด เมื่อ 12 พฤศจิกายน 2554 ได้รับรางวัลครูสอนนานเป็นเวลา 20 ปี จากคณะรักกางเขน แห่ง จันทบุรี ณ โรงเรียนมารดานุสรณ์ ตราด เมื่อ 12 พฤศจิกายน 2554

คณะรักกางเขน แห่ง จันทบุรี

ได้รับรางวัลครูสอนนานเป็นเวลา 10 ปี จากคณะรักกางเขน แห่ง จันทบุรี ณ โรงเรียนมารดานุสรณ์ ตราด เมื่อ 12 พฤศจิกายน 2554 ได้รับรางวัล ครูดีที่หนูรัก จากคุรุสภาจังหวัดจันทบุรี เมื่อ 16 มกราคม 2555 ณ โรงเรียนสฤษดิเดช อาเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี

คณะรักกางเขน แห่ง จันทบุรี

คณะรักกางเขน แห่ง จันทบุรี

คณะรักกางเขน แห่ง จันทบุรี

คุรุสภา


36

ลาดับ ชื่อ-สกุล ที่ 19 นางภาวินี กาไร นางสาวจันทรา พงษ์สวัสดิ์ นางสุภาพร อองละออ นางสาวปรีดา ประทุมราช 20 นางกนกพร จันทกิจ

21

นางจินตนา ทัพรัตน์ นางวงเดือน หัวใจ นางสาวเย็นใจ เจริญนารถ นางปัทมา วิเศษภูติ นางสาวปานใจ แจวเจริญชัย นางนุชนาฎ ลิขิตตานนท์ นางภาวินี กาไร นางสาวจันทรา พงษ์สวัสดิ์ นางสุภาพร อองลออ นางสาวปรีดา ประทุมราช

ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ

หน่วยงานที่มอบรางวัล

ได้รับรางวัลแหวนทองคาฝังเพชร จากชมรมผู้ปกครองและครูโรงเรียน สตรีมารดาพิทักษ์ โอกาสสอนนานใน โรงเรียน 30 ปี ได้รับรางวัลแหวนทองคา จากชมรม ผู้ปกครองและครูโรงเรียนสตรีมารดา พิทักษ์ โอกาสสอนนานในโรงเรียน 15 ปี ได้รับโล่รางวัลครูผู้อุทิศตนให้โรงเรียน ครบ 30 ปี ขึ้นไป จากชมรมศิษย์เก่า โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ เมื่อ 17 มีนาคม 2555

ชมรมผู้ปกครองและครู โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ อาเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี ชมรมผู้ปกครองและครู โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ อาเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี ชมรมศิษย์เก่าโรงเรียนสตรี มารดาพิทักษ์ อาเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี


37

10.3 ผลงานดีเด่นของนักเรียน ระดับประถมศึกษา ลาดับ รางวัล รายชื่อ รายการ งาน 1 เหรียญ เด็กชายศรวิจักขณ์ สมรรถการ การประดิษฐ์ของใช้จากเศษ ศิลปหัตถกรรม ทอง วัสดุเหลือใช้หรือวัสดุใน นักเรียน คัดเลือก ท้องถิ่น ระดับประถมศึกษา ตัวแทนเขต ณ รร. สฤษดิเดช วันที่ 26 พ.ย. 54 2 เหรียญ เด็กชายกิตติภณ ทางเรือ การประดิษฐ์ของใช้จากเศษ ศิลปหัตถกรรม ทอง วัสดุเหลือใช้หรือวัสดุใน นักเรียน ท้องถิ่น คัดเลือกตัวแทนเขต ระดับประถมศึกษา ณ รร. สฤษดิเดช วันที่ 26 พ.ย. 54 3 เหรียญ เด็กหญิงสุชานันท์ จันทนา การประดิษฐ์ของใช้จากเศษ ศิลปหัตถกรรม ทอง วัสดุเหลือใช้หรือวัสดุใน นักเรียน คัดเลือก ท้องถิ่น ตัวแทนเขต ระดับประถมศึกษา ณ รร. สฤษดิเดช วันที่ 26 พ.ย. 54 4 เหรียญ เด็กชายปรัชญา กลิ่นเพ็ง การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ ศิลปหัตถกรรม ทอง Speech ระดับ นักเรียน คัดเลือก ประถมศึกษา ตัวแทนเขต ณ รร. สฤษดิเดช วันที่ 26 พ.ย. 54 5 เหรียญ เด็กหญิงพนิดา ทรัพย์เจริญ โครงงานวิทยาศาสตร์ ศิลปหัตถกรรม ทอง (ประเภททดลอง) นักเรียน คัดเลือก ระดับประถมศึกษา ตัวแทนเขต ณ รร. สฤษดิเดช วันที่ 26 พ.ย. 54 6 เหรียญ เด็กหญิงสกุณา ทรัพย์เจริญ โครงงานวิทยาศาสตร์ ศิลปหัตถกรรม ทอง (ประเภททดลอง) นักเรียน คัดเลือก ระดับประถมศึกษา ตัวแทนเขต ณ รร. สฤษดิเดช วันที่ 26 พ.ย. 54 7 เหรียญ เด็กหญิงธันย์ชนก บุตรินดา โครงงานวิทยาศาสตร์ ศิลปหัตถกรรม ทอง (ประเภททดลอง) นักเรียน คัดเลือก ระดับประถมศึกษา ตัวแทนเขต ณ รร. สฤษดิเดช วันที่ 26 พ.ย. 54 8 เหรียญ เด็กชายศุภกร จันทร์ประเสริฐ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ศิลปหัตถกรรม ทอง ระดับประถมศึกษา นักเรียน 26 พ.ย. 54


38

ลาดับ รางวัล รายชื่อ 9 เหรียญ เด็กชายพีรกานต์ สมรรคนัฏ ทอง

10

เหรียญ เด็กชายชนัญญู รุ่งสว่าง ทอง

11

เหรียญ เด็กชายศรกล้า เลื่อมใส ทอง

12

เหรียญ เด็กหญิงธนภรณ์ พงศ์แพทย์ ทอง

13

เหรียญ เด็กหญิงนันทัชพร แซ่ลี้ ทอง

14

เหรียญ เด็กหญิงคชารัตน์ คชาไพร ทอง

15

เหรียญ เด็กหญิงรุจิรา ศิริสวัสดิ์ ทอง

16

เหรียญ เด็กหญิงยุพนัฏดา ทาไร่ ทอง

รายการ งาน อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ศิลปหัตถกรรม ระดับประถมศึกษา นักเรียน คัดเลือกตัวแทนเขต ณ รร. สฤษดิเดช วันที่ 26 พ.ย. 54 อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ศิลปหัตถกรรม ระดับประถมศึกษา นักเรียน คัดเลือกตัวแทนเขต ณ รร. สฤษดิเดช วันที่ 26 พ.ย. 54 กลวิทยาศาสตร์ ศิลปหัตถกรรม ระดับประถมศึกษา นักเรียน คัดเลือก ตัวแทนเขต ณ รร. สฤษดิเดช วันที่ 26 พ.ย. 54 กลวิทยาศาสตร์ ศิลปหัตถกรรม ระดับประถมศึกษา นักเรียน คัดเลือก ตัวแทนเขต ณ รร. สฤษดิเดช วันที่ 26 พ.ย. 54 กลวิทยาศาสตร์ ศิลปหัตถกรรม ระดับประถมศึกษา นักเรียน คัดเลือก ตัวแทนเขต ณ รร. สฤษดิเดช วันที่ 26 พ.ย. 54 การสร้างภาพด้วยการปะติด ศิลปหัตถกรรม ระดับประถมศึกษา นักเรียน คัดเลือก ตัวแทนเขต ณ รร. สฤษดิเดช วันที่ 26 พ.ย. 54 การสร้างภาพด้วยการปะติด ศิลปหัตถกรรม ระดับประถมศึกษา นักเรียน คัดเลือก ตัวแทนเขต ณ รร. สฤษดิเดช วันที่ 26 พ.ย. 54 ร้องเพลงคุณธรรม ศิลปหัตถกรรม ระดับประถมศึกษา นักเรียน คัดเลือก ตัวแทนเขต


39

ลาดับ รางวัล รายชื่อ 7 เหรียญ เด็กหญิงกัญญ์วรา โพธิเกษม ทอง

รายการ ร้องเพลงคุณธรรม ระดับประถมศึกษา

18

เหรียญ เด็กหญิงศรีวรรณ ศิริปอง ทอง

ร้องเพลงคุณธรรม ระดับประถมศึกษา

19

เหรียญ เด็กหญิงพิชชาภา แววเพ็ชร ทอง

ร้องเพลงคุณธรรม ระดับประถมศึกษา

20

เหรียญ เด็กหญิงธัญกร คงแก้ว ทอง

ร้องเพลงคุณธรรม ระดับประถมศึกษา

21

เหรียญ เด็กหญิงปวีณ์ลดา ผลศิริ ทอง

Spelling bee ระดับประถมศึกษา

22

เหรียญ เด็กหญิงพัทธรีญา งามชนะ ทอง อนุรักษ์

เพลงพระราชนิพนธ์ และ เพลงไทยลูกทุ่ง ระดับ ประถมศึกษา

23

เหรียญ เด็กหญิงมนรดา นพศิริ ทอง

อ่านออกเสียงและจับ ใจความสาคัญระดับ ประถมศึกษา

(ตัวแทน เขต)

งาน ศิลปหัตถกรรม นักเรียน คัดเลือก ตัวแทนเขต ณ รร. สฤษดิเดช วันที่ 26 พ.ย. 54 ศิลปหัตถกรรม นักเรียน คัดเลือก ตัวแทนเขต ณ รร. สฤษดิเดช วันที่ 26 พ.ย. 54 ศิลปหัตถกรรม นักเรียน คัดเลือก ตัวแทนเขต ณ รร. สฤษดิเดช วันที่ 26 พ.ย. 54 ศิลปหัตถกรรม นักเรียน คัดเลือก ตัวแทนเขต ณ รร. สฤษดิเดช วันที่ 26 พ.ย. 54 ศิลปหัตถกรรม นักเรียนคัดเลือก ตัวแทนเขต ณ รร. สฤษดิเดช วันที่ 26 พ.ย. 54 ศิลปหัตถกรรม นักเรียน คัดเลือก ตัวแทนเขต ณ รร. สฤษดิเดช วันที่ 26 พ.ย. 54 ศิลปหัตถกรรม นักเรียน คัดเลือก ตัวแทนเขต ณ รร. สฤษดิเดช วันที่ 26 พ.ย. 54


40 ลาดับ รางวัล

24

รายชื่อ เหรียญ เด็กชายชิตพล สกุลแพง ทอง

รายการ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ระดับประถมศึกษา

25

เหรียญ เด็กหญิงเบญจมาภรณ์ โกสุม ทอง

การสร้างหนังสือ อิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ระดับ ประถมศึกษา

26

เหรียญ เด็กชายรัชชานนท์ รักศิริ ทอง

การสร้างWebpage ประเภท Web Editor ระดับ ประถมศึกษา

27

เหรียญ เด็กชายรุจดนัย รักศิริ ทอง

การสร้างWebpage ประเภท Web Editor ระดับประถมศึกษา

28

เหรียญ เด็กชายอภินันท์ ตันเจริญ ทอง

คอมพิวเตอร์กราฟฟิก ระดับประถมศึกษา

29

เหรียญ เด็กหญิงลภัสรดา สิทธิพาชัย ทอง กุล

คอมพิวเตอร์กราฟฟิก ระดับประถมศึกษา

30

เหรียญ เด็กหญิงโสภิตา ชัยพิบูลย์ ทอง

โปรแกรมนาเสนอ Presentation ระดับประถมศึกษา

งาน ศิลปหัตถกรรม นักเรียน คัดเลือก ตัวแทนเขต ณ รร. สฤษดิเดช วันที่ 26 พ.ย. 54 ศิลปหัตถกรรม นักเรียน คัดเลือก ตัวแทนเขต ณ รร. สฤษดิเดช วันที่ 26 พ.ย. 54 ศิลปหัตถกรรม นักเรียน คัดเลือก ตัวแทนเขต ณ รร. สฤษดิเดช วันที่ 26 พ.ย. 54 ศิลปหัตถกรรม นักเรียน คัดเลือก ตัวแทนเขต ณ รร. สฤษดิเดช วันที่ 26 พ.ย. 54 ศิลปหัตถกรรม นักเรียน คัดเลือก ตัวแทนเขต ณ รร. สฤษดิเดช วันที่ 26 พ.ย. 54 ศิลปหัตถกรรม นักเรียน คัดเลือก ตัวแทนเขต ณ รร. สฤษดิเดช วันที่ 26 พ.ย. 54 ศิลปหัตถกรรม นักเรียน คัดเลือก ตัวแทนเขต ณ รร. สฤษดิเดช วันที่ 26 พ.ย. 54


41 ลาดับ รางวัล

31

รายชื่อ เหรียญ เด็กหญิงวรัมพร มาศผล ทอง

รายการ โปรแกรมนาเสนอ Presentation ระดับประถมศึกษา

32

เหรียญ ทอง (ตัวแทน เขต)

32

เหรียญ เด็กชายเจตน์สฤษฎิ์ วิสิทธิวงศ์ การแข่งขันระนาดทุ้ม ทอง ระดับประถมศึกษา

เด็กชายเจตน์สฤษฎิ์ วิสิทธิวงศ์ การแข่งขันระนาดทุ้ม ระดับประถมศึกษา

(ตัวแทน เขต)

33

เหรียญ เด็กหญิงมนรดา นพศิริ เงิน

34

เหรียญ เด็กชายเจตน์สฤษฎิ์ วิสิทธิวงศ์ การแข่งขันระนาดทุ้ม เงิน ระดับประถมศึกษา

35

36

37

อ่านออกเสียงและจับ ใจความสาคัญระดับ ประถมศึกษา

งาน ศิลปหัตถกรรม นักเรียน คัดเลือก ตัวแทนเขต ณ รร. สฤษดิเดช วันที่ 26 พ.ย. 54 ศิลปหัตถกรรม นักเรียน คัดเลือกตัวแทนเขต ณ รร. สฤษดิเดช วันที่ 26 พ.ย. 54 ศิลปหัตถกรรม นักเรียน คัดเลือกตัวแทนเขต ณ รร. สฤษดิเดช วันที่ 26 พ.ย. 54 ศิลปหัตถกรรมระดับ ภาคกลางและภาค ตะวันออกครั้งที่ 61 ณ จังหวัดกาญจนบุรี วันที่ 13 ม.ค. 55. ศิลปหัตถกรรมระดับ ภาคกลางและภาค ตะวันออกครั้งที่ 61 ณ จังหวัดกาญจนบุรี วันที่ 13 ม.ค. 55.

ผลงานดีเด่นของนักเรียน ระดับมัธยมศึกษา เหรียญ ด.ญ.ชวนา สุทธินราธร กล่าวสุนทรพจน์ ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ทอง ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น คัดเลือกตัวแทนเขต ณ รร.เขาสมิงวิทยาคม วันที่ 26 ก.ค. 2554 เหรียญ ด.ช.ธนพล พลอยสิทธิ์ ทักษะทางภาษาไทย ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ทอง ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น คัดเลือกตัวแทนเขต ณ รร.เขาสมิงวิทยาคม วันที่ 26 ก.ค. 2554 เหรียญ นางสาวสุทธิดา จันทรชาติ เพลงคุณธรรม ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ทอง ระดับมัธยมศึกษาตอน คัดเลือกตัวแทนเขต ปลาย ณ รร.ขลุงรัชดาภิเษก วันที่ 28 ก.ค. 2554


42

ลาดับ 38

รางวัล รายชื่อ เหรียญ นางสาวชนานาถ สาย ทอง พาณิช

รายการ เพลงคุณธรรม ระดับมัธยมศึกษาตอน ปลาย

39

เหรียญ นายณัฐวัชร โชคช่วยพัฒนา เพลงคุณธรรม ทอง กิจ ระดับมัธยมศึกษาตอน ปลาย

40

เหรียญ นางสาวศิริโสภา พะยม ทอง

41

42

43

44

45

46

สวดมนต์หมู่บูชาพระ รัตนตรัย ทานอง สรภัญญะระดับ มัธยมศึกษาตอนปลาย เหรียญ นางสาวพรชิตา ภานุพันธ์ สวดมนต์หมู่บูชาพระ ทอง รัตนตรัย ทานอง สรภัญญะ ระดับ มัธยมศึกษาตอนปลาย เหรียญ นางสาวเกศินี อานามนารถ สวดมนต์หมู่บูชาพระ ทอง รัตนตรัย ทานอง สรภัญญะ ระดับ มัธยมศึกษาตอนปลาย เหรียญ นางสาวนงลักษณ์ อิ่มเอี่ยม สวดมนต์หมู่บูชาพระ ทอง รัตนตรัย ทานอง สรภัญญะ ระดับ มัธยมศึกษาตอนปลาย เหรียญ นางสาวจิตต์สุทธี เจริญจิตต์ สวดมนต์หมู่บูชาพระ ทอง รัตนตรัย ทานอง สรภัญญะ ระดับ มัธยมศึกษาตอนปลาย เหรียญ ด.ญ.ธันย์ชนก วิสุทธาภรณ์ การสร้างหนังสือ ทอง อิเลคทรอนิกส์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เหรียญ ด.ญ.ชัญญา จันทร์สิงห์ ทอง

งาน ศิลปหัตถกรรมนักเรียน คัดเลือกตัวแทนเขต ณ รร.ขลุงรัชดาภิเษก วันที่ 28 ก.ค. 2554 ศิลปหัตถกรรมนักเรียน คัดเลือกตัวแทนเขต ณ รร.ขลุงรัชดาภิเษก ;วันที่ 28 ก.ค. 2554 ศิลปหัตถกรรมนักเรียน คัดเลือกตัวแทนเขต ณ รร.ขลุงรัชดาภิเษก วันที่ 28 ก.ค. 2554 ศิลปหัตถกรรมนักเรียน คัดเลือกตัวแทนเขต ณ รร.ขลุงรัชดาภิเษก

ศิลปหัตถกรรมนักเรียน คัดเลือกตัวแทนเขต ณ รร.ขลุงรัชดาภิเษก วันที่ 28 ก.ค. 2554 ศิลปหัตถกรรมนักเรียน คัดเลือกตัวแทนเขต ณ รร.ขลุงรัชดาภิเษก วันที่ 28 ก.ค. 2554 ศิลปหัตถกรรมนักเรียน คัดเลือกตัวแทนเขต ณ รร.ขลุงรัชดาภิเษก วันที่ 28 ก.ค. 2554 ศิลปหัตถกรรมนักเรียน คัดเลือกตัวแทนเขต ณ ร.ร.ตราษตระการ คุณ วันที่ 3 ส.ค. 54 การสร้างหนังสือ ศิลปหัตถกรรมนักเรียน อิเลคทรอนิกส์ คัดเลือกตัวแทนเขต ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ณ ร.ร. ตราษตระการ คุณ วันที่ 3 ส.ค. 54


43

ลาดับ 47

48

49

รางวัล รายชื่อ เหรียญ ด.ช.นันทวัฒน์ นาคขา ทอง (ตัวแทน เขต) เหรียญ ด.ญ.ณิชา จึงธนสมบูรณ์ ทอง (ตัวแทน เขต) เหรียญ ด.ช. สุธากร โพนสมบูรณ์ ทอง

50

เหรียญ ด.ช.ธวัชชัย กลั่นสาร ทอง

51

เหรียญ ด.ช.พิธิวัฒน์ เพิ่มพูน ทอง

52

เหรียญ นายวิศวะ เลาห์กิติกูล ทอง

53

เหรียญ นายยศนนท์ บุตตา ทอง

54

เหรียญ น.ส.อภิญญา กองแก้ว ทอง

55

เหรียญ ด.ช.ณัฐเศรษฐ์ สารีวงศ์ ทอง

รายการ งาน การสร้าง Webpage ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ประเภท Web Editor คัดเลือกตัวแทนเขต ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ณ ร.ร.ตราษตระการ คุณ วันที่ 3 ส.ค. 54 การสร้าง Webpage ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ประเภท Web Editor คัดเลือกตัวแทนเขต ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ณ ร.ร.ตราษตระการ คุณ วันที่ 3 ส.ค. 54 การประดิษฐ์ของใช้จาก ศิลปหัตถกรรมนักเรียน เศษวัสดุเหลือใช้หรือวัสดุ คัดเลือกตัวแทนเขต ในท้องถิ่น ระดับ ณ ร.ร.ตราษตระการ มัธยมศึกษาตอนต้น คุณ วันที่ 3 ส.ค. 54 การประดิษฐ์ของใช้จาก ศิลปหัตถกรรมนักเรียน เศษวัสดุเหลือใช้หรือวัสดุ คัดเลือกตัวแทนเขต ในท้องถิ่นระดับ ณ รร.ตราษตระการ มัธยมศึกษาตอนต้น คุณ วันที่ 3 ส.ค. 54 การประดิษฐ์ของใช้จาก ศิลปหัตถกรรมนักเรียน เศษวัสดุเหลือใช้หรือวัสดุ คัดเลือกตัวแทนเขต ในท้องถิ่นระดับ ณ รร. ตราษตระการ มัธยมศึกษาตอนต้น คุณ วันที่ 3 ส.ค. 54 การประดิษฐ์ของใช้จาก ศิลปหัตถกรรมนักเรียน เศษวัสดุเหลือใช้หรือใน คัดเลือกตัวแทนเขต ท้องถิ่นระดับมัธยมศึกษา ณ รร. ตราษตระการ ตอนปลาย คุณ วันที่ 3 ส.ค. 54 การประดิษฐ์ของใช้จาก ศิลปหัตถกรรมนักเรียน เศษวัสดุเหลือใช้หรือใน คัดเลือกตัวแทนเขต ท้องถิ่นระดับมัธยมศึกษา ณ รร. ตราษตระการ ตอนปลาย คุณ วันที่ 3 ส.ค. 54 การประดิษฐ์ของใช้จาก ศิลปหัตถกรรมนักเรียน เศษวัสดุเหลือใช้หรือใน คัดเลือกตัวแทนเขต ท้องถิ่นระดับมัธยมศึกษา ณ รร. ตราษตระการ ตอนปลาย คุณ วันที่ 3 ส.ค. 54 การประดิษฐ์พานของ ศิลปหัตถกรรมนักเรียน หมั้นระดับมัธยมศึกษา คัดเลือกตัวแทนเขต ตอนต้น ณ รร. ตราษตระการ คุณ วันที่ 3 ส.ค. 54


44

ลาดับ 56

รางวัล รายชื่อ เหรียญ ด.ช. ณัฏฐ์ปลันน์ เชาว์ ทอง ปรีชา

รายการ การประดิษฐ์พานของ หมั้น ระดับมัธยมศึกษา ตอนต้น

57

เหรียญ ด.ญ. ณัฐนรี พุ่มพวง ทอง

การประดิษฐ์พานของ หมั้น ระดับมัธยมศึกษา ตอนต้น

58

เหรียญ ทอง (ตัวแทน เขต) เหรียญ ทอง (ตัวแทน เขต) เหรียญ ทอง (ตัวแทน เขต) เหรียญ ทอง (ตัวแทน เขต)

น.ส.นัทธมน กิมศรี

การแปรรูปอาหาร ระดับมัธยมศึกษาตอน ปลาย

น.ส.พรวลัย ธีราพร

การแปรรูปอาหาร ระดับมัธยมศึกษาตอน ปลาย

น.ส.โชติกา ราษีกุล

การแปรรูปอาหาร ระดับมัธยมศึกษาตอน ปลาย

นายพรเทพ วารนิช

ประติมากรรมลอยตัว ระดับมัธยมศึกษาตอน ปลาย

62

เหรียญ น.ส.สุพัตรา วาปีโส ทอง (ตัวแทน เขต)

ประติมากรรมลอยตัว ระดับมัธยมศึกษาตอน ปลาย

63

เหรียญ น.ส.เกศศินี อานามนารถ ทอง (ตัวแทน เขต)

ประติมากรรมลอยตัว ระดับมัธยมศึกษาตอน ปลาย

59

60

61

งาน ศิลปหัตถกรรมนักเรียน คัดเลือกตัวแทนเขต ณ รร. ตราษตระการ คุณ วันที่ 3 ส.ค. 54 ศิลปหัตถกรรมนักเรียน คัดเลือกตัวแทนเขต ณ รร. ตราษตระการ คุณ วันที่ 3 ส.ค. 54 ศิลปหัตถกรรมนักเรียน คัดเลือกตัวแทนเขต ณ รร. ตราษตระการ คุณ วันที่ 3 ส.ค. 54 ศิลปหัตถกรรมนักเรียน คัดเลือกตัวแทนเขต ณ รร. ตราษตระการ คุณ วันที่ 3 ส.ค. 54 ศิลปหัตถกรรมนักเรียน คัดเลือกตัวแทนเขต ณ รร. ตราษตระการ คุณ วันที่ 3 ส.ค. 54 ศิลปหัตถกรรมนักเรียน คัดเลือกตัวแทนเขต ณ รร. ตราดสรรเสริญ วิทยาคม วันที่ 6 ส.ค. 54 ศิลปหัตถกรรมนักเรียน คัดเลือกตัวแทนเขต ณ รร. ตราดสรรเสริญ วิทยาคม วันที่ 6 ส.ค. 54 ศิลปหัตถกรรมนักเรียน คัดเลือกตัวแทนเขต ณ รร. ตราดสรรเสริญ วิทยาคม วันที่ 6 ส.ค. 54


45

ลาดับ 64

รางวัล รายชื่อ เหรียญ น.ส.กัณฐิกา สหวัฒนชัย ทอง (ตัวแทน เขต)

65

เหรียญ ทอง (ตัวแทน เขต)

66

เหรียญ ทอง (ตัวแทน เขต)

67

เหรียญ ทอง

68

เหรียญ ทอง ( ตัวแทน เขต )

69

ชนะเลิศ

70

ชนะเลิศ

71

เหรียญ ทอง

รายการ ศิลป์สร้างสรรค์ ระดับมัธยมศึกษาตอน ปลาย

งาน ศิลปหัตถกรรมนักเรียน คัดเลือกตัวแทนเขต ณ รร. ตราดสรรเสริญ วิทยาคม วันที่ 6 ส.ค. 54 น.ส. นิสานารถ อดิสรวรกิจ ศิลป์สร้างสรรค์ ระดับ ศิลปหัตถกรรมนักเรียน มัธยมศึกษาตอนปลาย คัดเลือกตัวแทนเขต ณ รร. ตราดสรรเสริญ วิทยาคม วันที่ 6 ส.ค. 54 น.ส.สิริวรรณ สวัสดิไชย ศิลป์สร้างสรรค์ระดับ ศิลปหัตถกรรมนักเรียน มัธยมศึกษาตอนปลาย คัดเลือกตัวแทนเขต ณ รร. ตราดสรรเสริญ วิทยาคม วันที่ 6 ส.ค. 54 น.ส.นทีนุช พุฒจันทรวงศ์ เขียนภาพไทยประเพณี ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย คัดเลือกตัวแทนเขต ณ รร. ตราดสรรเสริญ วิทยาคม วันที่ 6 ส.ค. 54 ด.ช.ศุภกร กลึงวิจิตร ดนตรีไทยและขับร้อง ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น คัดเลือกตัวแทนเขต ณ รร. ตราดสรรเสริญ วิทยาคม วันที่ 6 ส.ค. 54 น.ส ณัฏฐา บารุงชีพ ประกวดวาดภาพตาม สัปดาห์วิทยาศาสตร์ จินตนาการทาง ม.บูรพา วิทยาเขต วิทยาศาสตร์ จันทบุรี ระดับมัธยมศึกษาตอน วันที่ 18 ส.ค. 54 ปลาย เด็กหญิงฐาธิกานต์ ธรรมคง ประกวดวาดภาพตาม สัปดาห์วิทยาศาสตร์ ทอง จินตนาการทาง ม.บูรพา วิทยาเขต วิทยาศาสตร์ จันทบุรี ระดับประถมศึกษา วันที่ 18 ส.ค. 54 ด.ญ.กานต์ธิดา ทองรัตน์ โครงงานวิทยาศาสตร์ สัปดาห์วิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ศูนย์วิทยาศาสตร์ สระแก้ว วันที่ 22 ส.ค. 54


46

ลาดับ 72

73

74

75

76

77 78 79 80

รางวัล รายชื่อ เหรียญ ด.ญ. กมลวรรณ ศรีบูรณะ ทอง ธรรม

รายการ งาน โครงงานวิทยาศาสตร์ สัปดาห์วิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ศูนย์วิทยาศาสตร์ สระแก้ว วันที่ 22 ส.ค. 54 เหรียญ ด.ญ.ฐิติมา ไชยสารัตน์ โครงงานวิทยาศาสตร์ สัปดาห์วิทยาศาสตร์ ทอง ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ศูนย์วิทยาศาสตร์ สระแก้ว วันที่ 22 ส.ค. 54 เหรียญ นายชวกร วนิชอาภาพรรณ์ การแข่งขันความสามารถ สัปดาห์วิทยาศาสตร์ ทอง ด้านการพูดทาง ศูนย์วิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์และ สระแก้ว เทคโนโลยี วันที่ 22 ส.ค. 54 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เหรียญ ด.ช.อธิศิลป์ บุตรินดา วาดภาพสีโปสเตอร์ สัปดาห์วิทยาศาสตร์ ทอง ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ศูนย์วิทยาศาสตร์ สระแก้ว วันที่ 22 ส.ค. 54 ชนะเลิศ นายสนธยา บุญมาก การแข่งขันพูด แข่งขันความสามารถ อันดับ 1 ภาษาอังกฤษ ( Speech ทางภาษาอังกฤษ Contest 2011) ระดับ วันที่ 20 ก.ค. 54 จังหวัด ระดับ มัธยมศึกษาตอนปลาย งานวิชาการเบญจมราชูทิศ ชนะเลิศ น.ส. ณัฐชยา เกาะลอย ตอบปัญหาสังคม รร.เบญจมราชูทิศ ระดับมัธยมศึกษาตอน วันที่ 5 ก.ย. 54 ปลาย งานวิชาการเบญจมราชูทิศ ชนะเลิศ น.ส. กิตติมา ใจปลื้ม ตอบปัญหาสังคม รร.เบญจมราชูทิศ ระดับมัธยมศึกษาตอน วันที่ 5 ก.ย. 54 ปลาย งานวิชาการเบญจมราชูทิศ ชนะเลิศ น.ส. รัตมณี ศรีเจริญ ซูโดกุระดับมัธยมศึกษา รร.เบญจมราชูทิศ ตอนต้น 5 ก.ย. 54 ชนะเลิศ น.ส. ชุติมณฑ์ ตันติทวีโชค ประดิษฐ์ของใช้จากเศษ งานวิชาการเบญจมราชูทิศ รร.เบญจมราชูทิศ วัสดุเหลือใช้ วันที่ 5 ก.ย. 54 ระดับมัธยมศึกษาตอน ปลาย


47

ลาดับ 81

รางวัล รายชื่อ ชนะเลิศ น.ส. กรรวี ศักดิ์คงเมตตา

82

เหรียญ นางสาวนัทธมน กิมศรี ทอง

83

เหรียญ นางสาวพรวลัย ธีราพร ทอง

84

เหรียญ นางสาวโชติกา ราษีกุล ทอง

84

เหรียญ นางสาวโชติกา ราษีกุล ทอง

85

รอง เด็กชายนันทวัฒน์ นาคขา ชนะเลิศ อันดับ 2 (ตัวแทน แข่งระดับ ประเทศ ) รองชนะเลิศ เด็กหญิงณิชา จึงธนสมบูรณ์ อันดับ 2 (ตัวแทนแข่งระดับประเทศ )

86

(ตัวแทนแข่ง ระดับประ เทศ )

รายการ ประดิษฐ์ของใช้จากเศษ วัสดุเหลือใช้ ระดับมัธยมศึกษาตอน ปลาย การแปรรูปอาหาร ระดับมัธยมศึกษาตอน ปลาย

งาน งานวิชาการเบญจมราชูทิศ

รร.เบญจมราชูทิศ วันที่ 5 ก.ย. 54

ศิลปหัตถกรรมระดับ ภาคกลางและภาค ตะวันออกครั้งที่ 61 ณ จังหวัดกาญจนบุรี วันที่ 13 ม.ค. 55 การแปรรูปอาหาร ศิลปหัตถกรรมระดับ ระดับมัธยมศึกษาตอน ภาคกลางและภาค ปลาย ตะวันออกครั้งที่ 61 ณ จังหวัดกาญจนบุรี วันที่ 13 ม.ค. 55 การแปรรูปอาหาร ศิลปหัตถกรรมระดับ ระดับมัธยมศึกษาตอน ภาคกลางและภาค ปลาย ตะวันออกครั้งที่ 61 ณ จังหวัดกาญจนบุรี วันที่ 13 ม.ค. 55 การแปรรูปอาหาร ศิลปหัตถกรรมระดับ ระดับมัธยมศึกษาตอน ภาคกลางและภาค ปลาย ตะวันออกครั้งที่ 61 ณ จังหวัดกาญจนบุรี วันที่ 13 ม.ค. 55 การสร้าง Webpage ศิลปหัตถกรรมระดับ ประเภท Web Editor ภาคกลางและภาค ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ตะวันออกครั้งที่ 61 ณ จังหวัดกาญจนบุรี วันที่ 13 ม.ค. 55 การสร้าง Webpage ศิลปหัตถกรรมระดับ ประเภท Web Editor ภาคกลางและภาค ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ตะวันออกครั้งที่ 61 ณ จังหวัดกาญจนบุรี วันที่ 13 ม.ค. 55


48

ลาดับ รางวัล 87 เหรียญ ทอง

รายชื่อ รายการ เด็กหญิงศวิตา ศิริคติพจน์ การประดิษฐ์เครื่องบิน (ตัวแทนแข่งระดับประเทศ ) พลังยาง ระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น

88

เหรียญ ทอง

เด็กหญิงนัฏฐ์นรี ประเสริฐผล

89

เหรียญ ทอง

เด็กชายวัศพล จึงสกุลวัฒนา

90

เหรียญ ทอง

เด็กชายศุภกร ผลวัฒนะ (ตัวแทนแข่งระดับประเทศ )

91

เหรียญ ทอง

เด็กชายกัณฑศร รอดโท (ตัวแทนแข่งระดับประเทศ )

92

เหรียญ ทอง

เด็กชายปัญจพล หนูแก้ว (ตัวแทนแข่งระดับประเทศ )

93

เหรียญ เด็กชายนันทวัฒน์ นาคขา ทอง

(ตัวแทนแข่งระดับประเทศ )

(ตัวแทนแข่งระดับประเทศ )

งาน ศิลปหัตถกรรมระดับ ภาคกลางและภาค ตะวันออกครั้งที่ 61 ณ จังหวัดกาญจนบุรี วันที่ 13 ม.ค. 55 การประดิษฐ์เครื่องบิน ศิลปหัตถกรรมระดับ พลังยาง ระดับ ภาคกลางและภาค มัธยมศึกษาตอนต้น ตะวันออกครั้งที่ 61 ณ จังหวัดกาญจนบุรี วันที่ 13 ม.ค. 55 การประดิษฐ์เครื่องบิน ศิลปหัตถกรรมระดับ พลังยาง ระดับ ภาคกลางและภาค มัธยมศึกษาตอนต้น ตะวันออกครั้งที่ 61 ณ จังหวัดกาญจนบุรี วันที่ 13 ม.ค. 55 การประดิษฐ์หุ่นยนต์เก็บ ศิลปหัตถกรรมระดับ ของ ระดับประถมศึกษา ภาคกลางและภาค ตะวันออกครั้งที่ 61 ณ จังหวัดกาญจนบุรี วันที่ 13 ม.ค. 55 การประดิษฐ์หุ่นยนต์เก็บ ศิลปหัตถกรรมระดับ ของ ระดับประถมศึกษา ภาคกลางและภาค ตะวันออกครั้งที่ 61 ณ จังหวัดกาญจนบุรี วันที่ 13 ม.ค. 55 การประดิษฐ์หุ่นยนต์เก็บ ศิลปหัตถกรรมระดับ ของ ระดับประถมศึกษา ภาคกลางและภาค ตะวันออกครั้งที่ 61 ณ จังหวัดกาญจนบุรี วันที่ 13 ม.ค. 55 การสร้าง Webpage ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ประเภท Web Editor ระดับชาติ ณ ศูนย์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น แสดงสินค้าและการ ประชุมเมืองทองธานี วันที่ 25 ม.ค. 55


49

ลาดับ 94

รางวัล รายชื่อ เหรียญ เด็กหญิงณิชา จึงธน ทอง สมบูรณ์

95

เหรียญ ทองแดง

96

เหรียญ ทองแดง

97

เหรียญ ทองแดง

98

เหรียญ ทองแดง

99

เหรียญ ทองแดง

100

เหรียญ ทองแดง

รายการ งาน การสร้าง Webpage ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ประเภท Web Editor ระดับชาติ ณ ศูนย์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น แสดงสินค้าและการ ประชุมเมืองทองธานี วันที่ 25 ม.ค. 55 เด็กหญิงศวิตา ศิริคติพจน์ การประดิษฐ์เครื่องบิน ศิลปหัตถกรรมนักเรียน พลังยาง ระดับ ระดับชาติ ณ ศูนย์ มัธยมศึกษาตอนต้น แสดงสินค้าและการ ประชุมเมืองทองธานี วันที่ 25 ม.ค. 55 เด็กชายวัศพล จึงสกุล การประดิษฐ์เครื่องบิน ศิลปหัตถกรรมนักเรียน วัฒนา พลังยาง ระดับ ระดับชาติณ ศูนย์แสดง มัธยมศึกษาตอนต้น สินค้าและการประชุม เมืองทองธานีประชุม เมืองทองธานี วันที่ 25 ม.ค. 55 เด็กหญิงนัฏฐ์นรี ประเสริฐ การประดิษฐ์เครื่องบิน ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ผล พลังยาง ระดับ ระดับ ชาติณ ศูนย์ มัธยมศึกษาตอนต้น แสดงสินค้าและการ ประชุมเมืองทองธานี วันที่ 25 ม.ค. 55 เด็กชายศุภกร ผลวัฒนะ การประดิษฐ์หุ่นยนต์เก็บ ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ของ ระดับประถมศึกษา ระดับชาติณ ศูนย์แสดง สินค้าและการประชุม เมืองทองธานี วันที่ 25 ม.ค. 55 เด็กชายกัณฑศร รอดโท การประดิษฐ์หุ่นยนต์เก็บ ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ของ ระดับประถมศึกษา ระดับชาติณ ศูนย์แสดง สินค้าและการประชุม เมืองทองธานี วันที่ 25 ม.ค. 55 เด็กชายปัญจพล หนูแก้ว การประดิษฐ์หุ่นยนต์เก็บ ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ของ ระดับประถมศึกษา ระดับชาติณ ศูนย์แสดง สินค้าและการประชุม เมืองทองธานี วันที่ 25 ม.ค. 55


50

ลาดับ 101

รางวัล รายชื่อ ชนะเลิศ นายจิรกิตติ์ คล้ายทองคา อันดับ 1

รายการ การแข่งขันเขียน Web Site โดยใช้โปรแกรม Joomla CMS ระดับ ระดับมัธยมศึกษาตอน ปลาย

งาน ราชมงคลรักษ์เหลือง จันท์ ครั้งที่ 11 ณ มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคล ตะวันออก วิทยาเขต จันทบุรี วันที่ 13 ก.พ. 55 ราชมงคลรักษ์เหลือง จันท์ ครั้งที่ 11 ณ มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคล ตะวันออก วิทยาเขต จันทบุรี วันที่ 13 ก.พ. 55 ราชมงคลรักษ์เหลือง จันท์ ครั้งที่ 11 ณ มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคล ตะวันออก วิทยาเขต จันทบุรี วันที่ 13 ก.พ. 55

102

ชนะเลิศ นายคณิน มหาโยธา

เกมส์บริหารโซ่อุปทาน จากผู้ผลิตสู่มือผู้บริโภค ระดับมัธยมศึกษา ตอนปลาย

103

ชนะเลิศ นายธวัชชัย ไชยฤทธิ์

เกมส์บริหารโซ่อุปทาน จากผู้ผลิตสู่มือผู้บริโภค ระดับ ระดับมัธยมศึกษา ตอนปลาย

104

ชนะเลิศ นายธนวิชญ์ ดีการ

เกมส์บริหารโซ่อุปทาน จากผู้ผลิตสู่มือผู้บริโภค ระดับ ระดับมัธยมศึกษา ตอนปลาย

ราชมงคลรักษ์เหลือง จันท์ ครั้งที่ 11 ณ มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคล ตะวันออก วิทยาเขต จันทบุรี วันที่ 13 ก.พ. 55

105

ชนะเลิศ นายอัฉริย รุ่งเรืองผล

เกมส์บริหารโซ่อุปทาน จากผู้ผลิตสู่มือผู้บริโภค ระดับ ระดับมัธยมศึกษา ตอนปลาย

ราชมงคลรักษ์เหลือง จันท์ ครั้งที่ 11 ณ มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคล ตะวันออก วิทยาเขต จันทบุรี วันที่ 13 ก.พ. 55


51

ลาดับ 106

รางวัล รายชื่อ ชนะเลิศ นายวสุพล ยืนยง

107

ชนะเลิศ นายตรีเทพ มะลิทอง

108

ชนะเลิศ นายสุวิช คณาวงษ์

109

ชนะเลิศ นายณัฐชนน ขาพันธ์

110

ชนะเลิศ น.ส.กิตติมา ใจปลื้ม

รายการ เกมส์บริหารโซ่อุปทาน จากผู้ผลิตสู่มือผู้บริโภค ระดับ ระดับมัธยมศึกษา ตอนปลาย

งาน ราชมงคลรักษ์เหลือง จันท์ ครั้งที่ 11 ณ มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคล ตะวันออก วิทยาเขต จันทบุรี วันที่ 13 ก.พ. 55 เกมส์บริหารโซ่อุปทาน ราชมงคลรักษ์เหลือง จากผู้ผลิตสู่มือผู้บริโภค จันท์ ครั้งที่ 11 ระดับ ระดับมัธยมศึกษา ณ มหาวิทยาลัย ตอนปลาย เทคโนโลยีราชมงคล ตะวันออก วิทยาเขต จันทบุรี วันที่ 13 ก.พ. 55 เกมส์บริหารโซ่อุปทาน ราชมงคลรักษ์เหลือง จากผู้ผลิตสู่มือผู้บริโภค จันท์ ครั้งที่ 11 ระดับ ระดับมัธยมศึกษา ณ มหาวิทยาลัย ตอนปลาย เทคโนโลยีราชมงคล ตะวันออก วิทยาเขต จันทบุรี วันที่ 13 ก.พ. 55 เกมส์บริหารโซ่อุปทาน ราชมงคลรักษ์เหลือง จากผู้ผลิตสู่มือผู้บริโภค จันท์ ครั้งที่ 11 ระดับ ระดับมัธยมศึกษา ณ มหาวิทยาลัย ตอนปลาย เทคโนโลยีราชมงคล ตะวันออก วิทยาเขต จันทบุรี วันที่ 13 ก.พ. 55 การตอบปัญหาการจัดการ ราชมงคลรักษ์เหลือง บริหารธุรกิจระดับ จันท์ ครั้งที่ 11 มัธยมศึกษาตอนปลาย ณ มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคล ตะวันออก วิทยาเขต จันทบุรี วันที่ 13 ก.พ. 55


52

ลาดับ 111

รางวัล รายชื่อ ชนะเลิศ น.ส.ชนานาถ สายพาณิช

112

ชนะเลิศ

113

ชนะเลิศ

114

ชนะเลิศ

115

ชนะเลิศ

116

ชนะเลิศ

รายการ การตอบปัญหาการจัดการ บริหารธุรกิจระดับ ระดับมัธยมศึกษาตอน ปลาย

งาน ราชมงคลรักษ์เหลือง จันท์ ครั้งที่ 11 ณ มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคล ตะวันออก วิทยาเขต จันทบุรี วันที่ 13 ก.พ. 55 น.ส.นิชา แซ่โหงว เรียกชื่อพันธุ์ไม้ดอกไม้ ราชมงคลรักษ์เหลือง ประดับ จันท์ ครั้งที่ 11 ระดับมัธยมศึกษาตอน ณ มหาวิทยาลัย ปลาย เทคโนโลยีราชมงคล ตะวันออก วิทยาเขต จันทบุรี วันที่ 13 ก.พ. 55 น.ส.กรรวี ศักดิ์คงเมตตา เรียกชื่อพันธุ์ไม้ดอกไม้ ราชมงคลรักษ์เหลือง ประดับ จันท์ ครั้งที่ 11 ระดับมัธยมศึกษาตอน ณ มหาวิทยาลัย ปลาย เทคโนโลยีราชมงคล ตะวันออก วิทยาเขต จันทบุรี วันที่ 13 ก.พ. 55 น.ส.อริสรา ตันติสตยกุล การตอบปัญหาสัญลักษณ์ ราชมงคลรักษ์เหลือง แห่งความปลอดภัย จันท์ ครั้งที่ 11 ระดับมัธยมศึกษาตอน ณ มหาวิทยาลัย ปลาย เทคโนโลยีราชมงคล ตะวันออก วันที่13ก.พ. 55 น.ส.นารีรัตน์ เจริญสิงขรณ์ การตอบปัญหาสัญลักษณ์ ราชมงคลรักษ์เหลือง แห่งความปลอดภัย จันท์ ครั้งที่ 11 ระดับมัธยมศึกษาตอน ณ มหาวิทยาลัย ปลาย เทคโนโลยีราชมงคล ตะวันออก วันที่13 ก.พ.55 ด.ญ.ชัญญา จันทร์สิงห์ การแข่งขันสร้าง อาชีวะออมสิน Webpage ประเภท ปริทรรศน์ ครั้งที่ 1 Web Editor ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ออมสินอุปถัมภ์ วันที่ 14 ก.พ. 55


53

ลาดับ 117

รางวัล รายชื่อ รายการ ชนะเลิศ ด.ญ.ภัสวรรณ จันทรเมธากุล การแข่งขันสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

118

ชนะเลิศ นายวันชัย วุฒิคุณ

การแข่งขันอัจฉริยภาพไอ ทีคอมพิวเตอร์ประเภททีม ระดับมัธยมศึกษา ตอนปลาย

119

ชนะเลิศ นายสาธิต สมประดิษฐ์

การแข่งขันอัจฉริยภาพไอ ทีคอมพิวเตอร์ประเภททีม ระดับมัธยมศึกษา ตอนปลาย

120

ชนะเลิศ นายศตายุ เปสน

121

ชนะเลิศ นายจิรกิตติ์ คล้ายทองคา

122

เหรียญ เด็กชายศิรภัทร จึงสงวนสิทธิ์ ทอง (ตัวแทนเขต)

การแข่งขันสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ระดับมัธยมศึกษา ตอนปลาย การแข่งขันสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ระดับมัธยมศึกษา ตอนปลาย การสร้างการ์ตูน แอนิเมชั่น (2D nimation) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

123

เหรียญ เด็กชายกุลธวัช พนาพรศิริกุล ทอง (ตัวแทนเขต)

การสร้างการ์ตูน แอนิเมชั่น (2D nimation) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

งาน อาชีวะออมสิน ปริทรรศน์ ครั้งที่ 1 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษา ออมสินอุปถัมภ์ วันที่ 14 ก.พ. 55 อาชีวะออมสิน ปริทรรศน์ ครั้งที่ 1 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษา ออมสินอุปถัมภ์ วันที่ 14 ก.พ. 55 อาชีวะออมสิน ปริทรรศน์ ครั้งที่ 1 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษา ออมสินอุปถัมภ์ วันที่ 14 ก.พ. 55 อาชีวะออมสิน ปริทรรศน์ ครั้งที่ 1 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษา ออมสิน อุปถัมภ์ วันที่ วันที่ 14 ก.พ. 55 อาชีวะออมสิน ปริทรรศน์ ครั้งที่ 1 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษา ออมสินอุปถัมภ์ วันที่ 14 ก.พ. 55 ศิลปหัตถกรรมนักเรียน คัดเลือกตัวแทนเขต ณ รร.ตราษตระการ คุณ วันที่ 7 ธ.ค. 55 ศิลปหัตถกรรมนักเรียน คัดเลือกตัวแทนเขต ณ รร.ตราษตระการ คุณ วันที่ 7 ธ.ค. 55


54

11. ผลการประเมินคุณภาพภายในรอบปีที่ผ่านมา 11.1 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน * ให้บันทึกระดับคุณภาพ เช่น พอใช้ ดี ....ตามผลประเมิน

มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ด้านคุณภาพนักเรียน 1.นักเรียนมีสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพ 2.นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ 3.นักเรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักเรียนรู้ และ พัฒนาตนเองอย่างต่อเนือ่ ง 4. นักเรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจ แก้ปัญหาได้อย่างมีสติสมเหตุผล 5.นักเรียนมีความรู้และทักษะที่จาเป็นตามหลักสูตร 6. นักเรียนมีทักษะในการทางาน รักการทางาน สามารถทางาน ร่วมกับผู้อื่นได้และเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต 7.ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิด ประสิทธิผล 8.ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิด ประสิทธิผล 9.คณะกรรมการสถานศึกษา และผู้ปกครอง ชุมชนปฏิบัติงานตาม บทบาทหน้าทีอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 10.สถานศึกษามีการจัดหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ และกิจกรรม พัฒนาคุณภาพนักเรียนอย่างรอบด้าน 11.สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมและการบริการที่ส่งเสริมให้ นักเรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ 12.สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามที่ กาหนดในกฎกระทรวง 13.สถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษาเป็น สังคมแห่งการเรียนรู้ 14.การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้นทีกาหนดขึ้น 15. การจัดกิจกรรมตามนโยบาย จุดเน้น แนวทางการปฏิรูป การศึกษาเพื่อพัฒนาและส่งเสริมสถานศึกษาให้ยกระดับคุณภาพสูง ขึ้น

การประเมินคุณภาพภายใน ผลการ ผลการติดตาม ประเมิน ตรวจสอบ ตนเองของ โดยหน่วยงาน สถานศึกษา ต้นสังกัด * * ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม

ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม

ดีมาก

ดีเยี่ยม

ดีมาก ดีเยี่ยม

ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม

ดีเยี่ยม

ดีเยี่ยม

ดีเยี่ยม

ดีเยี่ยม

ดีเยี่ยม

ดีเยี่ยม

ดีเยี่ยม

ดีเยี่ยม

ดีเยี่ยม

ดีเยี่ยม

ดีเยี่ยม

ดีเยี่ยม

ดีเยี่ยม

ดีเยี่ยม

ดีเยี่ยม

ดีเยี่ยม

ดีเยี่ยม

ดีเยี่ยม


55

12. ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสองของ สมศ. 12.1 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผลการประเมินคุณภาพภายนอก จากสานักงานรับรองมาตรฐาน และประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์มหาชน) รอบสอง ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานปีการศึกษา 2550 จากสมศ. ( รอบสอง ) ชื่อหน่วยงานประเมิน บริษัท สุวรรณภูมิการประเมิน จากัด เมื่อวันที่ 13–15 มิถุนายน 2550 ผลการประเมิ น คุ ณ ภาพภายนอกของสถานศึ กษาประกอบด้ ว ยมาตรฐานด้ า นนั กเรี ย น มาตรฐานที่ 1-7 มาตรฐานด้านครู มาตรฐานที่ 8-9 มาตรฐานด้านผู้ บริหาร มาตรฐานที่ 10-14 คณะกรรมการสรุปผลการ ประเมินโดยภาพรวมดังแสดงในตารางดังต่อไปนี้ การศึกษาขั้นพื้นฐาน : ประถมและมัธยมศึกษา ด้านนักเรียน มาตรฐานที่ 1 นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ มาตรฐานที่ 2 นักเรียนมีสุขนิสัย สุขภาพ กายและสุขภาพจิตที่ดี มาตรฐานที่ 3 นักเรียนมีสุนทรียภาพและ ลักษณะนิสัยด้านศิลปะ ดนตรี และกีฬา มาตรฐานที่ 4 นักเรียนมี ความสามารถใน การคิดวิเคราะห์ คิด สังเคราะห์ มี วิจารณญาณ มี ความคิดสร้างสรรค์ คิด ไตร่ตรองและ มีวิสัยทัศน์ มาตรฐานที่ 5 นักเรียนมีความรู้และ ทักษะที่จาเป็นตามหลักสูตร มาตรฐานที่ 6 นักเรียนมีทักษะในการ แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง มาตรฐานที่ 7 นักเรียนมีทักษะในการ ทางาน รักการทางาน สามารถทางาน ร่วมกับผู้อื่นได้และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพ สุจริต ด้านครู มาตรฐานที่ 8 ครูมีคุณวุฒิ/ความรู้ ความสามารถตรงกับงานที่รับผิดชอบและ มีครูเพียงพอ

ผลประเมิน ผลประเมิน อิงเกณฑ์ อิงสถานศึกษา ค่า ค่าเฉลี่ย ระดับ คะแนน ระดับ เฉลี่ย คุณภาพ คุณภาพ

ผลการ รับรอง มาตรฐาน คุณภาพ

3.76

ดีมาก

4.00

ดีมาก

3.88 ได้มาตรฐาน

3.76

ดีมาก

4.00

ดีมาก

3.87 ได้มาตรฐาน

3.40

ดี

4.00

ดีมาก

3.70 ได้มาตรฐาน

3.49

ดี

4.00

ดีมาก

3.75 ได้มาตรฐาน

3.45

ดี

4.00

ดีมาก

3.73 ได้มาตรฐาน

3.55

ดีมาก

4.00

ดีมาก

3.78 ได้มาตรฐาน

3.61

ดีมาก

4.00

ดีมาก

3.81 ได้มาตรฐาน

3.87

ดีมาก

4.00

ดีมาก

3.94 ได้มาตรฐาน


56

การศึกษาขั้นพื้นฐาน : ประถมและมัธยมศึกษา

ผลประเมิน ผลประเมิน อิงเกณฑ์ อิงสถานศึกษา ค่า ค่าเฉลี่ย ระดับ คะแนน ระดับ เฉลี่ย คุณภาพ คุณภาพ

3.44 ดี 4.00 มาตรฐานที่ 9 ครูมีความสามารถในการ จัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ และเน้นนักเรียนเป็นสาคัญ ด้านผู้บริหาร ดีมาก 4.00 มาตรฐานที่ 10 ผู้บริหารมีภาวะผู้นาและมี 3.64 ความสามารถในการบริหารจัดการ 3.86 ดีมาก 4.00 มาตรฐานที่ 11 สถานศึกษามีการจัด องค์กร/โครงสร้างและการบริหารงานอย่าง เป็นระบบ ครบวงจรให้บรรลุเป้าหมาย การศึกษา 4.00 ดีมาก 4.00 มาตรฐานที่ 12 สถานศึกษามีการจัด กิจกรรมและการเรียนการสอนโดยเน้น นักเรียนเป็นสาคัญ 3.20 ดี 4.00 มาตรฐานที่ 13 สถานศึกษามีหลักสูตร เหมาะสมกับนักเรียนและท้องถิ่น มีสื่อการ เรียนการสอนที่เอื้อต่อการเรียนรู้ 3.60 ดีมาก 4.00 มาตรฐานที่ 14 สถานศึกษาส่งเสริม ความสัมพันธ์และความร่วมมือกับชุมชนใน การพัฒนาการศึกษา ผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในภาพรวมได้มาตรฐานคุณภาพ สมศ. โรงเรียนมีผลการประเมินระดับคุณภาพ ดีมาก โดยมีค่าเฉลี่ย 3.81 ผลการรับรองมาตรฐานคุณภาพ

รับรอง

ไม่รับรอง

ผลการ รับรอง มาตรฐาน คุณภาพ

ดีมาก

3.72 ได้มาตรฐาน

ดีมาก

3.82 ได้มาตรฐาน

ดีมาก

3.93 ได้มาตรฐาน

ดีมาก

4.00 ได้มาตรฐาน

ดีมาก

3.60 ได้มาตรฐาน

ดีมาก

3.80 ได้มาตรฐาน

ได้

ไม่ได้


57

13. ข้อเสนอแนะจากผลการประเมินคุณภาพภายในและภายนอก จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะจากการติดตามตรวจสอบคุณภาพภายในของสถานศึกษา โดยสถานศึกษา หรือหน่วยงานต้นสังกัด จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะจากการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสอง จุดเด่น 1.นักเรียนได้รับการพัฒนาให้เป็นไปตามเป้าหมายโดยมีคุณลักษณะที่พึง ประสงค์ของโรงเรียนคือ มีความรับผิดชอบ มีความซื่อสัตย์ รู้จักการประหยัด มีความเมตตากรุณา และมีมารยาทงามอย่างครบถ้วน มีสุขภาพร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรง มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์อย่างมีระบบ คิดไตร่ตรอง และ คิด แก้ปัญหาอย่างเป็นกระบวนการ มีนิสัยรักการอ่านแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง ประเมินและพัฒนาตนเองอยู่ ตลอดเวลา 2. สถานศึก ษามีจ านวนครูและบุคลากรอย่างเพียงพอกับจานวนนั กเรีย นตามเกณฑ์ ครูส่ วนมาก อยู่ในวัยก าลังทางาน รักโรงเรียน รักการเรียนการสอน มีข วัญ และก าลัง ใจในการปฏิบั ติง านอย่ างดีเยี่ย ม ครูได้รับการอบรมพัฒนาอย่างต่อเนื่องทาให้มีความรู้ มีความสามารถในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้น นัก เรี ย นเป็ นส าคั ญ และให้ค วามดู แลเอาใจใส่นั ก เรี ยนทุ กคนอย่ างทั่ วถึ ง สม่ าเสมอจนเป็ นที่ ไ ว้ ว างใจของ ผู้ปกครอง 3. ผู้บริหารมีคุณธรรม จริยธรรม มีภาวะผู้นาทั้ง ด้านศาสนาและการศึกษา มีกลยุทธการบริหารงาน เชิงรุก มีทักษะและเทคนิคในการบริหารจัดการใหม่ๆ มาใช้ในสถานศึกษา และเป็นผู้นาในการจัดการศึกษา ด้วยนวัตกรรม และเทคโนโลยีที่ทันสมัย มีการบริหารและการจัดการที่เป็นระบบครบวงจรแบบการมีส่วนร่ วม ของบุคลากรและชุมชน ส่งเสริมการทางานเป็นทีมและเอื้ออานวยความสะดวกให้แก่บุคลากรในทุกด้านอย่าง ทั่วถึง จุดควรพัฒนา 1. นักเรียนในระดับมัธยมศึกษาบางส่วนยังมีความรู้และทักษะที่จาเป็นตามหลักสูตร ในกลุ่มสาระหลัก ได้แก่ สาระคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และภาษาต่างประเทศ อยู่ในระดับต่ากว่าในระดับชั้นอื่น 2. ความสามารถในการจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพที่เน้น นักเรียนเป็นสาคัญ ของครู ในกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ ยังมีการพัฒนาด้อยกว่ากลุ่มสาระอื่นๆโดยเฉพาะด้านการนาการวิจัยมาพัฒนา สื่อและการเรียนรู้ของนักเรียน 3. สถานศึกษาขาดการบริหารงานโดยใช้ข้อมูลสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพมาใช้ในการตัดสินใจ ได้แก่ ข้อมูลด้านแผนแม่บทในการพัฒนาอาคารสถานที่ (Master Plan) ข้อมูลด้านการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร และเนื้อหาสาระของหลักสูตรท้องถิ่นให้ทันสมัยและเหมาะสมกับบริบทของ สถานศึกษาฯลฯ เป็นต้น ข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนาสถานศึกษา 1. ควรพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา ในกลุ่มสาระหลัก ได้แก่ กลุ่มสาระ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาต่างประเทศให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น เท่าเทียมกันกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ อื่นๆโดยจัดอบรมความรู้ และมีการนิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอนของครูผู้สอน ในการจัดการเรียน การสอนอย่างมีคุณภาพ พร้อมทั้งเอาใจใส่ในการสอนซ่อมเสริมให้แก่นักเรียน ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่า อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งมีมาตรการในการกระตุ้นและจูงใจให้นักเรียน มีแรงจูงใจใฝ่ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยการจัดลาดับนักเรียนที่มีผลการเรียนที่ดีที่สุด 1 ใน 10 อันอับ (ท็อปเทน) ในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้


58

ด้วยการมอบเกียรติบัตรหรือของรางวัลการเรียนดี ให้แก่นักเรียนเหล่านั้นอย่างสม่าเสมอ รวมทั้งเผยแพร่ คุณความดี ในบอร์ดประชาสัมพันธ์ของสถานศึกษา อย่างสม่าเสมอ 2.ควรพัฒนาครูผู้สอนในกลุ่มสาระหลักให้สามารถจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ อย่างเท่าเทียมกัน โดยเฉพาะในระดับชั้นมัธยมศึกษา โดยจัดอบรมความรู้ให้แก่ครูผู้สอนให้รู้จุดมุ่งหมายและ ธรรมชาติของกลุ่มสาระนั้นๆ มีการพัฒนาครูให้มีการวิจัยเพื่อพัฒนาสื่อและการเรียนรู้ของนักเรียนและนาผล ไปใช้พัฒนานักเรียนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นไป เนื่องจากยังเป็นคุณสมบัติที่มีผลการประเมินต่ากว่า ความสามารถในด้านอื่นๆ รวมทั้งนิเทศ ติดตามให้ครูมีความชานาญในการใช้เทคนิคการวิจัยในชั้นเรียน เพื่อพัฒนาสื่อและเพื่อแก้ไขปัญหาการเรียนการสอนและนาผลไปใช้พัฒนานักเรียนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะครูที่รอการบรรจุ จานวน 14 คน ที่อยู่ระหว่างการทดลองการปฏิบัติงาน ให้มีความรู้ ความสามารถ เท่าเทียมกับครูอื่นๆ 3. ผู้บริหารควรให้ความสาคัญต่อการนาข้อมูลสารสนเทศมาใช้ในการตัดสินใจบริหารงานและปรับปรุง พัฒนางาน โดยพัฒนาข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษาให้ครอบคลุมทุกด้าน ให้เป็นปัจจุบันทันสมัย สามารถ นามาใช้เป็นข้อมูลในการบริหารงานได้ตลอดเวลา ควรกาหนดแผนแม่บทในการพัฒนาอาคารสถานที่ (Master Plan) อย่างครอบคลุม และชัดเจน เพื่อรองรับการก่อสร้าง การขยายตัวและการใช้อาคารสถานที่ ของ สถานศึกษาในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพ ควรจัดให้มีหลักสูตรท้องถิ่นที่มีความหลากหลาย โดยมีเอกสาร ประกอบหลักสูตรอย่างครบถ้วน สมบูรณ์สามารถใช้ในการอ้างอิงได้ และควรให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายมี ส่วนรวมในการประเมินการใช้หลักสูตร และนาผลการประเมินไปเป็นข้อมูลในการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร และเนื้อหาสาระของหลักสูตรท้องถิ่นให้ทันสมัยและเหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษา นวัตกรรมและสิ่งดีเด่น รวมทั้งการปฏิบัติที่เป็นเลิศของสถานศึกษา 1. การส่งเสริมการใช้ระบบ ICT มาใช้ในการจัดการเรียนการสอนทุกระดับชั้นอย่างมีคุณภาพ 2. การนาการบริหารงานเชิงระบบ จานวน 10 ระบบ มาใช้ในการปฏิบัติงานในโรงเรียน ตาม โครงการวิจัย TOPSTAR ได้อย่างเป็นรูปธรรม 3. การส่งเสริมการปฏิบัติงานเป็นกลุ่มของนักเรียนและมีผลงานในการผลิตสินค้าของนักเรียนเช่น น้ายาล้างจาน พิมเสนน้าฯ อย่างเป็นรูปธรรมในโครงการตลาดนัดโรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์


59

บทที่ 2 แผนปฏิบัติการประจาปีของสถานศึกษา 1. การบริหารจัดการศึกษา โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ แบ่งโครงสร้างการบริหารงานเป็น 6 ฝ่าย ได้แก่ฝ่ายวิชาการ ฝ่าย งานอภิบาลส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ฝ่ายกิจการนักเรียน ฝ่ายธุรการและการเงิน ฝ่ายบริหารบุคคลและฝ่าย บริหารงานทั่วไป ผู้บริหารยึดหลักการบริหาร/เทคนิคการบริหาร แบบพัฒนาตามกระบวนการ P D C A โครงสร้างการบริหารงานโรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ จันทบุรี มหาธิการิณีและที่ปรึกษา ที่ปรึกษาฝ่ายการศึกษาของคณะ คณะกรรมการบริหารโรงเรียน

ผู้รับใบอนุญาต ผู้จัดการ ผู้อานวยการ คณะกรรมการโรงเรียน

ฝ่ายวิชาการ

ฝ่ายงานอภิบาล/ ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม

ฝ่ายกิจการนักเรียน

ฝ่ายธุรการ และการเงิน

ฝ่ายบริหารบุคลากร

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

1. งานบริหารวิชาการ 2. งานพัฒนาหลักสูตร และส่งเสริม วิชาการ 3. งานกลุ่มสาระ การเรียนรู้ 8 กลุ่ม 4. งานกลุ่มกิจกรรม พัฒนานักเรียน 5. งานวัดผล ประเมินผล 6. งานนิเทศการสอน

1. งานปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม 2 งานด้านศาสนาและ การอภิบาลแพร่ธรรม 3. งานส่งเสริมอัตลักษณ์ โรงเรียนคาทอลิก

1. งานกิจกรรมนักเรียน 2. งานอนามัยโรงเรียน 3. งานทุนการศึกษา 4. งานสภานักเรียน 5. งานกีฬาและ นันทนาการ 6. งานนักศึกษา วิชาทหาร 7.งานปกครองนักเรียน

1. งานการเงินและ บัญชี 2. งานสารบรรณ 3. งานพัสดุครุภัณฑ์ 4. งานทะเบียน นักเรียน 5. งานนโยบาย เรียนฟรี 15 ปี

1. งานวางแผน อัตรากาลังและ กาหนดตาแหน่ง 2. งานสรรหาบรรจุ และแต่งตั้ง บุคลากร 3. งานทะเบียน ประวัติ 4. งานระเบียบวินัย 5. งานพัฒนา บุคลากร 6. งานประเมินผล งาน ประจาปี

1. งานเลขานุการ

2. งานเทคโนโลยี เพื่อการศึกษา 3. งานนโยบายและ แผนงานประกัน คุณภาพการศึกษา 4. งานวิจัยเพื่อพัฒนา นโยบายและแผน 5. งานอาคารสถานที่ และแหล่งเรียนรู้ 6. งานโครงการพิเศษ 7. งานสัมพันธ์ชุมชน 8. งานต้อนรับและ บริการ 9. งานจราจร 10. งานธนาคาร โรงเรียน 11. งานโฆษก และพิธีกร


60

2. วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย อัตลักษณ์ และเอกลักษณ์ของสถานศึกษา 2.1 วิสัยทัศน์ (Vision) โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ มีอัตลักษณ์ของโรงเรียนคาทอลิกอย่างสมบูรณ์ เป็นสถานที่ฝึกอบรม ให้นักเรียนทุกคนเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม บนพื้นฐานของความเชื่อทางศาสนาที่บูรณาการเข้ากับสาระวิชา ต่างๆ มีมาตรฐานด้านวิชาการเพื่อพัฒนานักเรียนเป็นรายบุคคลจนเต็มตามศักยภาพของตน ทั้งทางกาย จิตใจ และจิตวิญญาณ ทั้งคณะครูและนักเรียนเป็นบุคคลที่มีประโยชน์ต่อสาธารณะ เป็นที่พึงปรารถนาของทุกสังคม ที่ดี เป็นบุคคลที่มีความหวัง ความรักเมตตาและความรู้รักสามัคคี และมีความสุขในชีวิตประจาวันอย่างพอเพียง 2.2 ปรัชญา “ คุณธรรมนาการศึกษา เพื่อพัฒนาตนเองและสังคม ” และโรงเรียนได้ให้ความหมายของ ต่างๆไว้ดังนี้ คุณธรรม หมายถึง คุณความดี จิตใจที่ดี การประพฤติที่ดี เป็นคนดีของสังคมทุกระดับ การศึกษา หมายถึง การแสวงหาวิชาความรู้ด้านต่าง ๆ ที่เป็นคุณประโยชน์ต่อตนเองและ สังคมโดยส่วนรวม พัฒนา หมายถึง การทาให้ดีขึ้นจากที่เป็นอยู่ สังคม หมายถึง ทุกสถาบันในประเทศไทย เริ่มจากสถาบันครอบครัวจนถึงสถาบัน รัฐอันเป็นองค์ประกอบของชาติไทย 2.3 พันธกิจ (mission) ปีการศึกษา 2553 - 2557 1. ดาเนินการให้นักเรียน ครู และบุคลากรทุกคนเป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรมและศีลธรรมอันดี ตามหลักศาสนาที่ตนนับถือ รวมทั้งจัดสอนคาสอน สอนคริสตศาสตร์และสอนจริยศึกษา อย่างเพียงพอและเหมาะสม 2. ดาเนินการเชิงยุทธศาสตร์เพื่อให้โรงเรียนสามารถตอบสนองความต้องการด้านการศึกษาของ นักเรียนและชุมชนได้ครบ อีกทั้งจัดการเรียนรู้และกระบวนการด้านการเรียนการสอนที่มี การบูรณาการวัฒนธรรม ความเชื่อและชีวิต อย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ ทั้งสาหรับ นักเรียนปกติและนักเรียนกลุ่มพิเศษรวมทั้ง ส่งเสริมการศึกษาวิจัยในชั้นเรียนและการใช้ผล ของงานศึกษาวิจัยอย่างมีประสิทธิภาพ 3. จัดอาคารสถานที่และจัดสรรทรัพยากรให้สามารถสนองตอบการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ และจัดบรรยากาศให้โรงเรียนเป็นสถานที่ที่มีความเหมาะสม และเปี่ยมด้วยจิตตารมณ์แห่ง พระวรสารด้านอิสรภาพและความรัก ทั้งนี้ เพื่อให้นักเรียนเป็นผู้มีระเบียบวินัยและเรียนรู้ อย่างมีความสุข 4. ดาเนินการเพื่อให้เกิดการจัดการศึกษาตามอัตลักษณ์การศึกษาคาทอลิก ในรูปแบบของการ มีส่วนร่วม ทั้งผู้ปกครอง ชุมชน ท้องถิ่น ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษาและภูมิปัญญาทุกระดับ 5. ดาเนินการเพื่อให้บุคลากรและนักเรียนรู้คุณค่าของวัฒนธรรมไทย มีสานึกอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และมีทักษะในการใช้พลังงานของโลกอย่างฉลาด 6. ดาเนินการให้โรงเรียนเป็นศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และปลูกฝังจิตสานึก ของนักเรียน ครู บุคลากร ผู้ปกครองและชุมชน ด้านการใช้ชีวิตอย่างมีคุณค่า และมีความสุข ในสังคมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 7. มีจิตตาภิบาลประจาโรงเรียน เพื่อฝึกฝนทักษะชีวิต และเป็นผู้นาด้านจิตวิญญาณให้กับนักเรียน ครู และบุคลากรทุกคน


61

2.4 เป้าหมาย (Coals) ปีการศึกษา 2553 1. ส่งเสริมและสนับสนุนนักเรียนมีสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพ 2. ส่งเสริมและพัฒนานักเรียน นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ 3. ส่งเสริมและพัฒนานักเรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักเรียนรู้ และพัฒนา ตนเองอย่างต่อเนื่อง 4. ส่งเสริมและพัฒนานักเรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างมีสติสมเหตุผล 5. ส่งเสริมและพัฒนานักเรียนมีความรู้และทักษะที่จาเป็นตามหลักสูตร 6. ส่งเสริมและพัฒนานักเรียนมีทักษะในการทางาน รักการทางาน สามารถทางานร่วมกับผู้อื่น ได้และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต 7. ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล ของท้องถิ่นมาบูรณาการในการจัดการเรียนรู้ 8. ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 9. คณะกรรมการสถานศึกษา และผู้ปกครอง ชุมชนปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อยู่ ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 10. สถานศึกษามีการจัดหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพนักเรียนอย่าง รอบด้าน 11. สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมและการบริการที่ส่งเสริมให้นักเรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ 12. สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามที่กาหนดในกฎกระทรวง 13. สถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ 14. การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้นที่กาหนดขึ้น 15. การจัดกิจกรรมตามนโยบาย จุดเน้น แนวทางการปฏิรูปการศึกษาเพื่อพัฒนาและส่งเสริม สถานศึกษาให้ยกระดับคุณภาพสูงขึ้น 3. แนวทางการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ มีปณิธานมุ่งมั่นในการจัดการศึกษา เพื่อพัฒนานักเรียนให้เป็นผู้ มีคุณธรรม จริยธรรมและความรู้ ความสามารถในด้านวิชาการ โดยยึดตามหลักปรัชญาของโรงเรียน “คุณธรรมนาการศึกษา เพื่อพัฒนาตนเองและสังคม” ซึ่งเป็นเจตนารมณ์ที่สืบทอดมาจนถึงปัจจุบัน โรงเรียนได้ดาเนินกิจกรรมมาเป็นปีที่ 62 ซึ่งมีความก้าวหน้ามาโดยลาดับ การจัดการศึกษาของโรงเรียนที่ผ่านมาได้ดาเนินตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระดับ การศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2549-2552 โดยสิ้นสุดเมื่อปีการศึกษาที่ผ่านมา ดังนั้น โรงเรียน จึงได้จัดทา “แผนพัฒนาการจัดการศึกษาโรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ ปีการศึกษา 2553-2557”ซึ่งได้ พัฒนารูปแบบการจัดทาแผนพัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อให้ผู้บริหารสามารถกาหนดเป้าหมาย ยุทธศาสตร์ วัตถุประสงค์และแนวทางไปสู่การบรรลุเป้าประสงค์ ตลอดจน สามารถติดตาม ตรวจสอบ ควบคุม วัดและประเมินผลการดาเนินงานของยุทธศาสตร์ ให้เกิดสัมฤทธิผล ในการจัดทาแผนพัฒนาการจัดการศึกษาโรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ ปีการศึกษา 2553-2557 นั้น โรงเรียนได้ดาเนินการเป็นกระบวนการแบบมีส่วนร่วม กล่าวคือ เริ่มจากการให้ ทุกฝ่าย/ทุกระดับ วิเคราะห์สถานการณ์โรงเรียนโดยใช้เทคนิค SWOT analysis วิเคราะห์จุดแข็ง (Strength) จุดอ่อน(Weakness) โอกาส(Stakeholder) และอุปสรรค (Threats) นอกจากนั้น


62

โรงเรียนได้สารวจ ความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder) ในการพัฒนาคุณภาพ การศึกษาของโรงเรียน ได้แก่ ผู้ปกครอง ชุมชน ผู้เกี่ยวข้อง บุคลากรและนักเรียนของโรงเรียน ต่อจากนั้นดาเนินการประมวลผลการวิเคราะห์สถานการณ์โรงเรียนและผลสารวจความต้องการของผู้มี ส่วนร่วม มาจัดทาเป็นผลการวิเคราะห์สถานการณ์โรงเรียน และใช้ข้อมูลนี้จัดทาแผนพัฒนาการ จัด การศึ กษาโรงเรี ย นสตรี มารดาพิ ทั กษ์ ปีก ารศึก ษา 2553-2557 และได้ จัด และชุ มพิ จารณ์ ร่างวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ และยุทธศาสตร์ โดยทุกภาคส่วนของโรงเรียน ไม่ว่าจะเป็น ผู้ปกครอง ชุ มชนคณะครู และสภานั กเรียนได้ มีส่ว นร่ วมในการพิจารณ์ อย่า งทั่ วถึง หลัง จากนั้ น ฝ่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา ได้ประมวลและสรุปข้อเสนอแนะมาจัดทาเป็น กรอบแนวคิดการจัดทา แผนพัฒนาการจัดการศึกษา เพื่อให้ทุกฝ่าย/ทุกระดับร่วมกันจัดทาแผนพัฒนา การจัดการศึกษา โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ ปีการศึกษา 2553- 2557 โดยใช้เทคนิคการบริหารองค์กรแบบมีส่วน ร่วมและใช้วงจรการบริหารคุณภาพของ เอ็ดวาร์ด เดมมิ่ง ( Deming Cycle – PDCA ) เพื่อให้ การบริหารจัดการโรงเรียนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและบังเกิดประสิทธิผลสูงสุดต่อนักเรียน


63

บทที่ 3 ผลการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 1. ผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจาปีของสถานศึกษา ผลการดาเนินงานโครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการประจาปีของสถานศึกษา เป้าหมายที่ 1 นักเรียนมีสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพ

โครงการ/กิจกรรม 1.โครงการรณรงค์ ป้องกันและแก้ไข ปัญหายาเสพติด ในสถานศึกษา

ผลสาเร็จ (เชิงปริมาณและคุณภาพ) (โครงการ/กิจกรรม) 1. เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจ 1. นักเรียนร้อยละ 85 มีความรู้ความเข้าใจ 1. นักเรียนร้อยละ 99.5 มีความรู้ความ เรื่องโทษของยาเสพติด ปัญหาทางเพศ เรื่องโทษของยาเสพติด ปัญหาทางเพศ เข้าใจเรื่องโทษของยาเสพติด ปัญหาทาง สิ่งมอมเมาและเห็นคุณค่าในตนเอง สิ่งมอมเมาและเห็นคุณค่าในตนเอง เพศ สิ่งมอมเมาและเห็นคุณค่าในตนเอง กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม 2. เพื่อให้นักเรียนรู้จักป้องกันตนเอง 2. นักเรียนร้อยละ 85 รู้จักป้องกันตนเอง 2. นักเรียนร้อยละ 100 รู้จักป้องกัน จากสิ่งเสพติดให้โทษและหลีกเลี่ยง จากสิ่งเสพติดให้โทษและหลีกเลี่ยงตนเอง ตนเองจากสิ่งเสพติดให้โทษและหลีกเลี่ยง ตนเองจากสภาวะที่เสี่ยงต่อความรุนแรง จากสภาวะที่เสี่ยงต่อความรุนแรง โรคภัย ตนเองจากสภาวะที่เสี่ยงต่อความรุนแรง โรคภัย อุบัติเหตุและปัญหาทางเพศ อุบัติเหตุและปัญหาทางเพศ โรคภัย อุบัติเหตุและปัญหาทางเพศ 3. เพื่อให้นักเรียนมีสุขนิสัยในการดูแล 3. นักเรียนร้อยละ 85 มีสุขนิสัยในการดูแล 3. นักเรียนร้อยละ 99.5 มีสุขนิสัยในการ สุขภาพ ออกกาลังกาย สุขภาพ ออกกาลังกาย ดูแลสุขภาพ ออกกาลังกาย วัตถุประสงค์

เป้าหมาย (เชิงปริมาณและคุณภาพ)

สนองมาตรฐาน การศึกษาของ สถานศึกษา (มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้)

มาตรฐานที่ 1 ตัวบ่งชี้ 1,3,4


64

2.โครงการอาหาร 1. เพื่อให้นักเรียนมีสุขนิสัยในการดูแล กลางวันแก่นักเรียน สุขภาพและออกกาลังกาย ที่ขาดแคลน อย่างสม่าเสมอ 2. เพื่อให้ผู้เรียนมีน้าหนัก ส่วนสูง และมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์ มาตรฐาน

1. นักเรียนร้อยละ 85 มีสุขนิสัยในการ ดูแลสุขภาพและออกกาลังกาย อย่างสม่าเสมอ 2. นักเรียนร้อยละ 85 มีน้าหนัก ส่วนสูง และมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์ มาตรฐาน

ผลสาเร็จ (เชิงปริมาณและคุณภาพ) (โครงการ/กิจกรรม) 1. นักเรียนร้อยละ 87 มีสุขนิสัยในการ ดูแลสุขภาพและออกกาลังกาย อย่างสม่าเสมอ 2. นักเรียนร้อยละ 89 มีน้าหนัก ส่วนสูง และมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์ มาตรฐาน

3.โครงการ โรงเรียนส่งเสริม สุขภาพ

1. นโยบายการส่งเสริมสุขภาพของโรงเรียน ร้อยละ 85 สอดคล้องกับนโยบายของ กระทรวงสาธารณสุข 2. นักเรียนร้อยละ 85 เห็นความสาคัญและ รู้จักปฏิบัติตนในการดูแลสุขภาพตนเองและ บุคคลในครอบครัว 3. นักเรียนร้อยละ 85 มีสุขภาพดี ดาเนิน ชีวิตได้อย่างถูกต้อง

1. นโยบายการส่งเสริมสุขภาพของ โรงเรียนร้อยละ 100 สอดคล้องกับ นโยบายของกระทรวงสาธารณสุข 2. นักเรียนร้อยละ 100 เห็นความสาคัญ และรู้จักปฏิบัติตนในการดูแลสุขภาพ ตนเองและบุคคลในครอบครัว 3. นักเรียนร้อยละ 100 มีสุขภาพดี ดาเนินชีวิตได้อย่างถูกต้อง

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

1. เพื่อดาเนินการปฏิบัติงานให้ สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวง สาธารณสุข 2. เพื่อกระตุ้นให้นักเรียนเห็น ความสาคัญและรู้จักปฏิบัติตนในการ ดูแลสุขภาพตนเองและบุคคลใน ครอบครัว 3. เพื่อให้นักเรียนมีสุขภาพดี ดาเนินชีวิตได้อย่างถูกต้อง

เป้าหมาย (เชิงปริมาณและคุณภาพ)

สนองมาตรฐาน การศึกษาของ สถานศึกษา (มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้)

มาตรฐานที่ 1 ตัวบ่งชี้ 1 , 2

มาตรฐานที่ 1 ตัวบ่งชี้ 1


65

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

4.โครงการอาหาร เสริม (นม)

1. เพื่อให้นักเรียนมีสุขนิสัยในการดูแล สุขภาพ 2. เพื่อให้นักเรียนมีน้าหนัก ส่วนสูง และมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์ มาตรฐาน

5.โครงการกีฬาและ 1. เพื่อให้นักเรียนมีสุขนิสัยในการดูแล นันทนาการ สุขภาพและออกกาลังกาย อย่างสม่าเสมอ 2. เพื่อให้นักเรียนได้แสดงบทบาทใน ความเป็นผู้นา และกล้าแสดงออกใน ผลงานของตนเองด้านกีฬาและ นันทนาการ อย่างเหมาะสม 3. เพื่อเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบวินัย ซื่อสัตย์ รู้จักการ ทางานร่วมกันเป็นหมู่คณะ มีมนุษย สัมพันธ์ ให้เกียรติผู้อื่น และมีน้าใจ นักกีฬา

เป้าหมาย (เชิงปริมาณและคุณภาพ)

ผลสาเร็จ (เชิงปริมาณและคุณภาพ) (โครงการ/กิจกรรม) 1. นักเรียนร้อยละ 85 มีสุขนิสัยในการ 1. นักเรียนร้อยละ 100 มีสุขนิสัยในการ ดูแลสุขภาพ ดูแลสุขภาพและออกกาลังกายอย่าง 2. นักเรียนร้อยละ 85 มีน้าหนัก ส่วนสูง สม่าเสมอ และมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์ 2. นักเรียนร้อยละ 99.38 มีน้าหนัก มาตรฐาน ส่วนสูงและมีสมรรถภาพทางกายตาม เกณฑ์มาตรฐาน 1. นักเรียนร้อยละ 85 มีสุขนิสัยในการดูแล 1. นักเรียนร้อยละ 91 มีสุขนิสัยในการ สุขภาพและออกกาลังกายอย่างสม่าเสมอ ดูแลสุขภาพและออกกาลังกาย 2. นักเรียนร้อยละ 85 มีบทบาทในความ อย่างสม่าเสมอ เป็นผู้นา และกล้าแสดงออกในผลงานของ 2. นักเรียนร้อยละ 92 มีบทบาทในความ ตนเองด้านกีฬาและนันทนาการ อย่าง เป็นผู้นา และกล้าแสดงออกในผลงาน เหมาะสม ของตนเองด้านกีฬาและนันทนาการ 3. นักเรียนร้อยละ 85 มีคุณธรรมจริยธรรม อย่างเหมาะสม มีระเบียบวินัย ซื่อสัตย์ รู้จักการทางาน 3. นักเรียนร้อยละ 93 มีคุณธรรม ร่วมกันเป็นหมู่คณะ มีมนุษยสัมพันธ์ จริยธรรม มีระเบียบวินัย ซื่อสัตย์ ให้เกียรติผู้อื่น และมีน้าใจนักกีฬา รู้จักการทางานร่วมกันเป็นหมู่คณะ มี มนุษยสัมพันธ์ ให้เกียรติผู้อื่น และมีน้าใจ นักกีฬา

สนองมาตรฐาน การศึกษาของ สถานศึกษา (มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้)

มาตรฐานที่ 1 ตัวบ่งชี้ 1 , 2

มาตรฐานที่ 1 ตัวบ่งชี้ 1,4,5,6


66

เป้าหมาย (เชิงปริมาณและคุณภาพ)

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

6.โครงการรณรงค์ ควบคุมและป้องกัน โรคไข้เลือดออก ในโรงเรียน

1. เพื่อให้นักเรียนมีสุขนิสัยในการดูแล สุขภาพออกกาลังกายอย่างสม่าเสมอ และมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์ ที่เหมาะสม 2. เพื่อลดอัตราการเจ็บป่วยด้วยโรค ไข้เลือดออกในโรงเรียน 3. เพื่อให้นักเรียนและผู้ปกครอง หน่วยงานต่างๆ มีความรู้ความเข้าใจ ของการเกิดโรคไข้เลือดออกและเห็น ความสาคัญในการป้องกันและควบคุม โรคไข้เลือดออกด้วยตนเองได้อย่าง ถูกวิธี

1. นักเรียนร้อนละ 85 มีสุขนิสัยในการดูแล สุขภาพออกกาลังกายอย่างสม่าเสมอและ มีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์ที่เหมาะสม 2. อัตราการเจ็บป่วยด้วยโรคไข้เลือดออก ในโรงเรียนลดลงเหลือร้อยละ 5 3. นักเรียนและผู้ปกครอง หน่วยงานต่างๆ ร้อยละ 85 มีความรู้ความเข้าใจของการ เกิดโรคไข้เลือดออกและเห็นความสาคัญใน การป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกด้วย ตนเองได้อย่างถูกวิธี

7. โครงการส่งเสริม สุนทรียศาสตร์ด้าน ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์

1. เพื่อให้นักเรียนเห็นคุณค่าและ ความสาคัญของศิลปวัฒนธรรมไทย 2. เพื่อให้นักเรียนค้นพบศักยภาพในการ เล่นเครื่องดนตรีไทย เครื่องดนตรีสากล การแสดงนาฏศิลป์ไทย การแสดง นาฏศิลป์

1. นักเรียนร้อยละ 85 เห็นคุณค่าและ ความสาคัญของศิลปวัฒนธรรมไทย 2. นักเรียนร้อยละ 85 ค้นพบศักยภาพใน การเล่นเครื่องดนตรีไทย เครื่องดนตรีสากล การแสดงนาฏศิลป์ไทย การแสดงนาฏศิลป์

ผลสาเร็จ (เชิงปริมาณและคุณภาพ) (โครงการ/กิจกรรม) 1. นักเรียนร้อนละ 99.5 มีสุขนิสัยในการ ดูแลสุขภาพออกกาลังกายอย่างสม่าเสมอ และมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์ ที่เหมาะสม 2. นักเรียนร้อยละ 99.5 ปลอดจาการ เจ็บป่วยด้วยโรคไข้เลือดออก 3. นักเรียนและผู้ปกครอง หน่วยงาน ต่างๆร้อยละ 99.5 มีความรู้ความเข้าใจ ในการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ด้วยตนเองได้อย่างถูกวิธี

1. นักเรียนร้อยละ 95 เห็นคุณค่าและ ความสาคัญของศิลปวัฒนธรรมไทย 2. นักเรียนร้อยละ 88 ค้นพบศักยภาพใน การเล่นเครื่องดนตรีไทย เครื่องดนตรี สากล การแสดงนาฏศิลป์ไทย การแสดง นาฏศิลป์

สนองมาตรฐาน การศึกษาของ สถานศึกษา (มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้)

มาตรฐานที่ 1 ตัวบ่งชี้ 1,3 มาตรฐานที่ 2 ตัวบ่งชี้ 4

มาตรฐานที่ 1 ตัวบ่งชี้ 4,6 มาตรฐานที่ 6 ตัวบ่งชี้ 1- 4


67

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

3. เพื่อให้นักเรียนพัฒนาตนเองให้มี ความกล้าแสดงออกด้านศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์อย่างสร้างสรรค์ 4. เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึง ประสงค์ของเด็กไทยด้านคุณธรรม จริยธรรม มีระเบียบวินัย รู้จักหน้าที่ มี ความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ ทางาน ร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุขและสามารถ นาความรู้ไปประกอบอาชีพได้ 8.โครงการส่งเสริม 1.เพื่อให้นักเรียนมีเจตคติที่ดีเกี่ยวกับ ประชาธิปไตยใน การปกครองระบอบประชาธิปไตยและ โรงเรียน ยอมรับความคิดและวัฒนธรรมที่ แตกต่าง 2.เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้และฝึกตนเอง เกี่ยวกับการใช้สิทธิ เสรีภาพความเสมอ ภาคตามหน้าที่และความกล้าแสดงออก ได้อย่างเหมาะสม 3.เพื่อให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้เกี่ยวกับ ประชาธิปไตยโดยการปฏิบัติจริงและ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน

เป้าหมาย (เชิงปริมาณและคุณภาพ) 3. นักเรียนร้อยละ 85 พัฒนาตนเองให้มี ความกล้าแสดงออกด้านศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์อย่างสร้างสรรค์ 4. นักเรียนร้อยละ 85 มีคุณลักษณะอันพึง ประสงค์ของเด็กไทยด้านคุณธรรม จริยธรรม มีระเบียบวินัย รู้จักหน้าที่ ความ รับผิดชอบ ซื่อสัตย์ ทางานร่วมกับผู้อื่น อย่างมีความสุขและสามารถนาความรู้ไป ประกอบอาชีพได้ 1.นักเรียนร้อยละ 85 มีเจตคติที่ดีเกี่ยวกับ การปกครองระบอบประชาธิปไตยและ ยอมรับความคิดและวัฒนธรรมที่แตกต่าง 2.นักเรียนร้อยละ 85 ได้เรียนรู้และฝึก ตนเองเกี่ยวกับการใช้สิทธิ เสรีภาพความ ตามเสมอภาคและหน้าที่และความกล้า แสดงออกได้อย่างเหมาะสม 3.นักเรียนร้อยละ 85 เรียนรู้เกี่ยวกับ ประชาธิปไตยโดยการปฏิบัติจริงและ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อการเรียนรู้ ระหว่างกัน

ผลสาเร็จ (เชิงปริมาณและคุณภาพ) (โครงการ/กิจกรรม) 3. นักเรียนร้อยละ 93 พัฒนาตนเองให้มี ความกล้าแสดงออกด้านศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์อย่างสร้างสรรค์ 4. นักเรียนร้อยละ 95 มีคุณลักษณะอันพึง ประสงค์ของเด็กไทยด้านคุณธรรม จริยธรรม มีระเบียบวินัย รู้จักหน้าที่ ความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ ทางานร่วมกับ ผู้อื่นอย่างมีความสุขและสามารถนา ความรู้ไปประกอบอาชีพได้ 1.นักเรียนร้อยละ 98 มีเจตคติที่ดีเกี่ยวกับ การปกครองระบอบประชาธิปไตยและ ยอมรับความคิดและวัฒนธรรมที่แตกต่าง 2.นักเรียนร้อยละ 99 ได้เรียนรู้และฝึก ตนเองเกี่ยวกับการใช้สิทธิ เสรีภาพความ เสมอภาคตามหน้าที่และความกล้า แสดงออกได้อย่างเหมาะสม 3.นักเรียนร้อยละ 97 เรียนรู้เกี่ยวกับ ประชาธิปไตยโดยการปฏิบัติจริงและได้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน

สนองมาตรฐาน การศึกษาของ สถานศึกษา (มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้)

มาตรฐานที่ 1 ตัวบ่งชี้ 4 มาตรฐานที่ 2 ตัวบ่งชี้ 3 มาตรฐานที่ 3 ตัวบ่งชี้ 3


68

เป้าหมายที่ 2 นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

1. โครงการพัฒนา ศักยภาพด้าน วิทยาศาสตร์

1. เพื่อพัฒนาให้นักเรียนมีความรู้ความ เข้าใจในด้านความรู้และทักษะ กระบวนการทางวิทยาศาสตร์มากขึ้น 2. เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ แสดงออกถึงความรู้ ความสามารถและ ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ รวมทั้งสร้างสรรค์ผลงานอันเกิดจาก แนวคิดและการพัฒนาวิทยาศาสตร์ด้วย วิธีการของตนเองอย่างเต็มตามศักยภาพ 3. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีการกาหนด เป้าหมายและวางแผนในการแก้ปัญหา อย่างเป็นระบบ 4. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนร่วมกัน วางแผนงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระหว่างกันเป็นกลุ่มในการแก้ปัญหา อย่างเป็นระบบ 5. เพื่อปลูกฝัง ส่งเสริมให้นักเรียน ตระหนัก รู้คุณค่าและใช้ความรู้ในการ อนุรักษ์ พัฒนาสิ่งแวดล้อม

เป้าหมาย (เชิงปริมาณและคุณภาพ) 1. นักเรียนร้อยละ 85 มีความรู้ความเข้าใจ ในด้านความรู้และทักษะกระบวนการทาง วิทยาศาสตร์มากขึ้น 2. นักเรียนร้อยละ 85 แสดงออกถึงความรู้ ความสามารถและทักษะกระบวนการทาง วิทยาศาสตร์ รวมทั้งสร้างสรรค์ผลงานอัน เกิดจากแนวคิดและการพัฒนาวิทยาศาสตร์ ด้วยวิธีการของตนเองอย่างเต็มตาม ศักยภาพ 3. นักเรียนร้อยละ 85 กาหนดเป้าหมาย และวางแผนในการแก้ปัญหาอย่างเป็น ระบบ 4. นักเรียนร้อยละ 85 ร่วมกันวางแผนงาน และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกันเป็นกลุ่ม ในการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ 5. ผู้เรียนร้อยละ 85ตระหนัก รู้คุณค่าและ ใช้ความรู้ในการอนุรักษ์ พัฒนาสิ่งแวดล้อม

ผลสาเร็จ (เชิงปริมาณและคุณภาพ) (โครงการ/กิจกรรม) 1. นักเรียนร้อยละ 85.61 มีความรู้ความ เข้าใจในด้านความรู้และทักษะ กระบวนการทางวิทยาศาสตร์มากขึ้น 2. นักเรียนร้อยละ 100 แสดงออกถึง ความรู้ ความสามารถและทักษะ กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ รวมทั้ง สร้างสรรค์ผลงานอันเกิดจากแนวคิดและ การพัฒนาวิทยาศาสตร์ด้วยวิธีการของ ตนเองอย่างเต็มตามศักยภาพ 3. นักเรียนร้อยละ 100 กาหนดเป้าหมาย และวางแผนในการแก้ปัญหาอย่างเป็น ระบบ 4. นักเรียนร้อยละ 96.99 ร่วมกันวางแผน งานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกันเป็น กลุ่มในการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ 5. ผู้เรียนร้อยละ 86.6 ตระหนัก รู้คุณค่า และใช้ความรู้ในการอนุรักษ์ พัฒนา สิ่งแวดล้อม

สนองมาตรฐาน การศึกษาของ สถานศึกษา (มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้)

มาตรฐานที่ 2 ตัวบ่งชี้ 4 มาตรฐานที่ 3 ตัวบ่งชี้ 3 มาตรฐานที่ 4 ตัวบ่งชี้ 2,3,4 มาตรฐานที่ 5 ตัวบ่งชี้ 1


69

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

2. โครงการพัฒนา 1. เพื่อปลูกฝังให้แสวงหาความรู้ด้วย ศักยภาพด้านสังคม ตนเองจากห้องสมุด แหล่งเรียนรู้และ ศึกษา สามารถแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อ การเรียนรู้ระหว่างกัน 2. เพื่อปลูกฝังจิตสานึกในการทางาน เพื่อส่วนรวมโดยผ่านโครงงานคุณธรรม 3. เพื่อให้นักเรียนตระหนักและเห็น คุณค่าของแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น 3. โครงการ แนะแนว

1. เพื่อให้นักเรียนพัฒนาการเรียนได้ อย่างเต็มศักยภาพ และมีคุณลักษณะ ที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร 2. เพื่อให้นักเรียนรู้จักตนเองและโลก ของงานอย่างหลากหลาย มีเจตคติและ นิสัยที่ดี ในการทางาน สามารถ ตัดสินใจเลือกประกอบอาชีพตาม ความสามารถและความถนัด 3. เพื่อให้นักเรียนพัฒนาบุคลิกภาพ เข้าใจตนเอง ยอมรับผู้อื่น ปรับตัวให้ ดารงชีวิตอย่างมีความสุขในสังคม

เป้าหมาย (เชิงปริมาณและคุณภาพ)

ผลสาเร็จ (เชิงปริมาณและคุณภาพ) (โครงการ/กิจกรรม) 1. นักเรียนร้อยละ 85 แสวงหาความรู้จาก 1. นักเรียนร้อยละ 95 แสวงหาความรู้จาก ห้องสมุด แหล่งเรียนรู้และสามารถ ห้องสมุด แหล่งเรียนรู้และสามารถ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อการเรียนรู้ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อการเรียนรู้ ระหว่างกัน ระหว่างกัน 2. นักเรียนร้อยละ 85 มีจิตสานึกในการ 2. นักเรียนร้อยละ 94 มีจิตสานึกในการ ทางานเพื่อส่วนรวมโดยผ่านโครงงาน ทางานเพื่อส่วนรวมโดยผ่านโครงงาน คุณธรรม คุณธรรม 3. นักเรียนร้อยละ 85 ตระหนักและเห็น 3. นักเรียนร้อยละ 96 ตระหนักและเห็น คุณค่าของแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น คุณค่าของแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น 1. นักเรียนร้อยละ 85 พัฒนาการเรียนได้ 1. นักเรียนร้อยละ 95 พัฒนาการเรียนได้ อย่างเต็มศักยภาพ และมีคุณลักษณะ อย่างเต็มศักยภาพ และมีคุณลักษณะ ที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร ที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร 2. นักเรียนร้อยละ 85 รู้จักตนเองและโลก 2. นักเรียนร้อยละ 92 รู้จักตนเองและโลก ของงานอย่างหลากหลาย มีเจตคติและนิสัย ของงานอย่างหลากหลาย มีเจตคติและ ที่ดี ในการทางาน สามารถตัดสินใจเลือก นิสัยที่ดี ในการทางาน สามารถตัดสินใจ ประกอบอาชีพตามความสามารถและ เลือกประกอบอาชีพตามความสามารถ ความถนัด และความถนัด 3. นักเรียนร้อยละ 85 พัฒนาบุคลิกภาพ 3. นักเรียนร้อยละ 95 พัฒนาบุคลิกภาพ เข้าใจตนเอง ยอมรับผู้อื่น ปรับตัวให้ เข้าใจตนเอง ยอมรับผู้อื่น ปรับตัวให้ ดารงชีวิตอย่างมีความสุขในสังคม ดารงชีวิตอย่างมีความสุขในสังคม

สนองมาตรฐาน การศึกษาของ สถานศึกษา (มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้)

มาตรฐานที่ 2 ตัวบ่งชี่ 4 มาตรฐานที่ 3 ตัวบ่งชี้ 1,3 มาตรฐานที่ 6 ตัวบ่งชี้ 3

มาตรฐานที่ 2 ตัวบ่งชี้ 1,2 มาตรฐานที่ 6 ตัวบ่งชี้ 3,4


70

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

4. โครงการส่งเสริม 1.เพื่อให้นักเรียนตระหนักถึงคุณค่าและ วัฒนธรรมไทย ความสาคัญของวัฒนธรรมประเพณีไทย รวมทั้งยอมรับความคิดของวัฒนธรรมที่ แตกต่าง 2.เพื่อให้นักเรียนได้มีโอกาสเข้าร่วม กิจกรรมและเป็นการส่งเสริม อนุรักษ์ วัฒนธรรมประเพณีไทย 3.เพื่อให้นักเรียนสามารถนาสิ่งที่เป็น เอกลักษณ์ของไทยไปใช้ใน ชีวิตประจาวันได้ 5.โครงการ ทุนการศึกษา

1. เพื่อช่วยเหลือด้านทุนการศึกษาแก่ นักเรียนที่มีความประพฤติดี มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์เหมาะสม ตามที่โรงเรียนกาหนด และนักเรียนที่มี ฐานะยากจน ขาดแคลนทุนทรัพย์ ด้อย โอกาสทางการศึกษา 2. เพื่อเป็นการสร้างขวัญกาลังใจแก่ บุคลากรและบุตรของบุคลากรของ โรงเรียน

เป้าหมาย (เชิงปริมาณและคุณภาพ)

ผลสาเร็จ (เชิงปริมาณและคุณภาพ) (โครงการ/กิจกรรม) 1.นักเรียนร้อยละ 85 ตระหนักถึงคุณค่า 1.นักเรียนร้อยละ 85 ตระหนักถึงคุณค่า และความสาคัญของวัฒนธรรมประเพณีไทย และความสาคัญของวัฒนธรรมประเพณี รวมทั้งยอมรับความคิดของวัฒนธรรมที่ ไทยรวมทั้งยอมรับความคิดของวัฒนธรรม แตกต่าง ที่แตกต่าง 2. นักเรียนร้อยละ 85 มีโอกาสเข้าร่วม 2. นักเรียนร้อยละ 87 มีโอกาสเข้าร่วม กิจกรรมและเป็นการส่งเสริม อนุรักษ์ กิจกรรมและเป็นการส่งเสริม อนุรักษ์ วัฒนธรรมประเพณีไทย วัฒนธรรมประเพณีไทย 3. นักเรียนร้อยละ 85 เพื่อให้นักเรียน 3. นักเรียนร้อยละ 86 เพื่อให้นักเรียน สามารถนาสิ่งที่เป็นเอกลักษณ์ของไทยไปใช้ สามารถนาสิ่งที่เป็นเอกลักษณ์ของไทยไป ในชีวิตประจาวันได้ ใช้ในชีวิตประจาวันได้ 1. นักเรียนร้อยละ 85 มีความประพฤติดี มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์เหมาะสมตามที่ โรงเรียนกาหนด และนักเรียนที่มีฐานะ ยากจน ขาดแคลนทุนทรัพย์ ด้อยโอกาส ทางการศึกษา 2. บุคลากรและบุตรของบุคลากรของ โรงเรียนร้อยละ 85 ได้รับขวัญกาลังใจจาก ทางโรงเรียน

1. ร้อยละ 91 ของนักเรียนที่มีความมี ความประพฤติดี มีคุณลักษณะอันพึง ประสงค์เหมาะสมตามที่โรงเรียนกาหนด และนักเรียนที่มีฐานะยากจน ขาดแคลน ทุนทรัพย์ ด้อยโอกาสทางการศึกษา 2. บุคลากรและบุตรของบุคลากรของ โรงเรียนร้อยละ 91 ได้รับขวัญกาลังใจจาก ทางโรงเรียน

สนองมาตรฐาน การศึกษาของ สถานศึกษา (มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้)

มาตรฐานที่ 2 ตัวบ่งชี้ 1,2,3,4

มาตรฐานที่ 2 ตัวบ่งชี้ 1,2


71

โครงการ/กิจกรรม 6.โครงการสืบสาน ประเพณีลอย กระทง

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึง ประสงค์ตามหลักสูตร 2. เพื่อให้นักเรียนได้ตระหนักและเห็น คุณค่าของประเพณีไทยและยอมรับ ความคิดและวัฒนธรรมที่แตกต่าง 3. เพื่อส่งเสริม อนุรักษ์และสืบสาน ประเพณีลอยกระทงให้นักเรียนเห็น คุณค่าของการมีส่วนร่วมในกิจกรรม อนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อมใน เทศกาลได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 7. โครงการส่งเสริม 1. เพื่อให้นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึง การปฏิบัติศาสนกิจ ประสงค์ตามหลักสูตร ทางพระพุทธ 2. เพื่อปลูกฝังจิตสานึกให้นักเรียนมี ศาสนา ความซื่อสัตย์สุจริต เอื้ออาทรและมี ความกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ 3. เพื่อให้นักเรียนเข้าใจหลักธรรมคา สอนในพระพุทธศาสนา เป็นชาวพุทธที่ ดี ยอมรับความคิดและวัฒนธรรมที่ แตกต่าง

เป้าหมาย (เชิงปริมาณและคุณภาพ) 1. นักเรียนร้อยละ 85 มีคุณลักษณะอันพึง ประสงค์ตามหลักสูตร 2. นักเรียนร้อยละ 85 ตระหนักและเห็น คุณค่าของประเพณีไทยและยอมรับ ความคิดและวัฒนธรรมที่แตกต่าง 3. นักเรียนร้อยละ 85 มีส่วนร่วมในการ อนุรักษ์สืบสานประเพณีลอยกระทง ร่วมพัฒนาสิ่งแวดล้อมและปฏิบัติกิจกรรม ในเทศกาลได้อย่างถูกต้องเหมาะสม

ผลสาเร็จ (เชิงปริมาณและคุณภาพ) (โครงการ/กิจกรรม) 1. นักเรียนร้อยละ 89 มีคุณลักษณะอันพึง ประสงค์ตามหลักสูตร 2. นักเรียนร้อยละ 90 ตระหนักและเห็น คุณค่าของประเพณีไทยและยอมรับ ความคิดและวัฒนธรรมที่แตกต่าง 3. นักเรียนร้อยละ 91 เข้าร่วมและปฏิบัติ กิจกรรมการอนุรักษ์สืบสานประเพณีลอย กระทง ร่วมพัฒนาสิ่งแวดล้อมและปฏิบัติ ตนในเทศกาลได้อย่างถูกต้องเหมาะสม

1. นักเรียนร้อยละ 85 มีคุณลักษณะอันพึง ประสงค์ตามหลักสูตร 2. นักเรียนร้อยละ 85 มีความซื่อสัตย์สุจริต เอื้ออาทรและมีความกตัญญูกตเวทีต่อผู้มี พระคุณ 3. นักเรียนร้อยละ 85 เข้าใจหลักธรรมคา สอนในพระพุทธศาสนา เป็นชาวพุทธที่ดี ยอมรับความคิดและวัฒนธรรมที่แตกต่าง

1. นักเรียนร้อยละ 96 มีคุณลักษณะอันพึง ประสงค์ตามหลักสูตร 2. นักเรียนร้อยละ 95 มีความซื่อสัตย์ สุจริต เอื้ออาทรและมีความกตัญญูกตเวที ต่อผู้มีพระคุณ 3. นักเรียนร้อยละ 95 เข้าใจหลักธรรมคา สอนในพระพุทธศาสนา เป็นชาวพุทธที่ดี ยอมรับความคิดและวัฒนธรรมที่แตกต่าง

สนองมาตรฐาน การศึกษาของ สถานศึกษา (มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้)

มาตรฐานที่ 2 ตัวบ่งชี้ 1,2,3,4

มาตรฐานที่ 2 ตัวบ่งชี้ 1,2,3 มาตรฐานที่ 14 ตัวบ่งชี้ 1,2


72

เป้าหมาย (เชิงปริมาณและคุณภาพ)

ผลสาเร็จ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ (เชิงปริมาณและคุณภาพ) (โครงการ/กิจกรรม) 4. เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุตาม 4. นักเรียนร้อยละ 85 บรรลุตามเป้าหมาย 4. นักเรียนร้อยละ 96 บรรลุตาม เป้าหมาย วิสัยทัศน์ ปรัชญาและ วิสัยทัศน์ ปรัชญาและจุดเน้นของ เป้าหมาย วิสัยทัศน์ ปรัชญาและจุดเน้น จุดเน้นของสถานศึกษา สถานศึกษา ของสถานศึกษา 8. โครงการส่งเสริม 1. เพื่อให้นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึง 1. นักเรียนร้อยละ 85 มีคุณลักษณะอันพึง 1. นักเรียนร้อยละ 96 มีคุณลักษณะอันพึง การปฏิบัติศาสนกิจ ประสงค์ตามหลักสูตร ประสงค์ตามหลักสูตร ประสงค์ตามหลักสูตร ทางคริสต์ศาสนา 2. เพื่อให้นักเรียนคาทอลิกได้เข้าร่วม 2. นักเรียนคาทอลิกร้อยละ 85 เข้าร่วม 2. นักเรียนคาทอลิกร้อยละ 96 เข้าร่วม ปฏิบัติศาสนกิจต่างๆในรอบปี ปฏิบัติตน ปฏิบัติศาสนกิจต่างๆในรอบปี ปฏิบัติตน ปฏิบัติศาสนกิจต่างๆในรอบปี ปฏิบัติตน ตามหลักคาสอนของคริสต์ศาสนาด้วย ตามหลักคาสอนของคริสต์ศาสนาด้วยความ ตามหลักคาสอนของคริสต์ศาสนาด้วย ความเข้าใจที่ถูกต้อง ยอมรับความคิด เข้าใจที่ถูกต้อง ยอมรับความคิดและ ความเข้าใจที่ถูกต้อง ยอมรับความคิด และวัฒนธรรมที่แตกต่าง วัฒนธรรมที่แตกต่าง และวัฒนธรรมที่แตกต่าง 3. เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้หลักการ 3. นักเรียนร้อยละ 85 เรียนรู้หลักการ 3. นักเรียนร้อยละ 96 เรียนรู้หลักการ ปฏิบัติในพิธีกรรมและมีส่วนร่วมใน ปฏิบัติในพิธีกรรมและมีส่วนร่วมในกิจกรรม ปฏิบัติในพิธีกรรมและมีส่วนร่วมใน กิจกรรมของทางวัดและของสังคม เอื้อ ของทางวัดและของสังคม เอื้ออาทรและมี กิจกรรมของทางวัดและของสังคม อาทรและมีความ ความกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ เอื้ออาทรและมีความกตัญญูกตเวทีต่อผู้มี กตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ พระคุณ 9.โครงการตลาดนัด 1. เพื่อให้นักเรียนได้รู้จักการวาง 1. นักเรียนเรียนร้อยละ 85 รู้จักการวาง 1. นักเรียนร้อยละ 100 รู้จักการวาง พอเพียงเคียงคู่การ แผนการทางานร่วมกัน แผนการทางานร่วมกัน แผนการทางานร่วมกัน แบ่งปัน 2. เพื่อให้นักเรียนได้รับประสบการณ์ 2. นักเรียนร้อยละ 85 มีประสบการณ์ตรง 2. นักเรียนร้อยละ 100 มีประสบการณ์ ตรงในการปฏิบัติกิจกรรมผลิตและ ในการปฏิบัติกิจกรรมผลิตและจาหน่าย ตรงในการปฏิบัติกิจกรรมผลิตและ จาหน่ายสินค้าตามความสนใจ สินค้าตามความสนใจ จาหน่ายสินค้าตามความสนใจ

สนองมาตรฐาน การศึกษาของ สถานศึกษา (มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้)

มาตรฐานที่ 2 ตัวบ่งชี้ 1,2,3 มาตรฐานที่ 14 ตัวบ่งชี้ 1,2

มาตรฐานที่ 2 ตัวบ่งชี้ 2, 4 มาตรฐานที่ 6 ตัวบ่งชี้ 4


73

เป้าหมาย (เชิงปริมาณและคุณภาพ)

ผลสาเร็จ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ (เชิงปริมาณและคุณภาพ) (โครงการ/กิจกรรม) 3.เพื่อให้นักเรียนรู้จักแบ่งปันช่วยเหลือ 3.นักเรียนร้อยละ 85 รู้จักแบ่งปันช่วยเหลือ 3.นักเรียนร้อยละ100 แบ่งปันช่วยเหลือ และเอื้ออาทรต่อผู้อื่น และเอื้ออาทรต่อผู้อื่น และเอื้ออาทรต่อผู้อื่น 10. โครงการ 1. เพื่อให้นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึง 1. นักเรียนร้อยละ 85 มีคุณลักษณะอันพึง 1. นักเรียนร้อยละ 98.50 มีคุณลักษณะ ส่งเสริมคุณธรรม ประสงค์ตามหลักสูตร ประสงค์ตามหลักสูตร อันพึงประสงค์ตามหลักสูตร จริยธรรม และ 2. เพื่อปลูกฝังคุณลักษณะการเป็นลูกที่ 2. นักเรียนร้อยละ 85 มีคุณลักษณะการ 2. นักเรียนร้อยละ 100 มีคุณลักษณะ ค่านิยมที่พึง ดีของพ่อแม่และผู้ปกครอง เอื้ออาทร เป็นลูกที่ดีของพ่อแม่และผู้ปกครอง เอื้อ การเป็นลูกที่ดีของพ่อแม่และผู้ปกครอง ประสงค์ และมีความกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ อาทรและมีความกตัญญูกตเวทีต่อผู้มี เอื้ออาทรและมีความกตัญญูกตเวทีต่อผู้มี 3. เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนรู้จักบาเพ็ญ พระคุณ พระคุณ ประโยชน์ต่อสังคม 3. นักเรียนร้อยละ 85 รู้จักบาเพ็ญ 3. นักเรียนร้อยละ 98 รู้จักบาเพ็ญ 4. เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุตาม ประโยชน์ต่อสังคม ประโยชน์ต่อสังคม เป้าหมาย วิสัยทัศน์ ปรัชญาและ 4. นักเรียนร้อยละ 85 บรรลุตามเป้าหมาย 4. นักเรียนร้อยละ 97 บรรลุตาม จุดเน้นของสถานศึกษา วิสัยทัศน์ ปรัชญาและจุดเน้นของ เป้าหมาย วิสัยทัศน์ ปรัชญาและจุดเน้น สถานศึกษา ของสถานศึกษา 11.โครงการ 1.เพื่อให้นักเรียนมีเจตคติที่ดีเกี่ยวกับ 1.นักเรียนร้อยละ 85 มีเจตคติที่ดีเกี่ยวกับ 1.นักเรียนร้อยละ 98 มีเจตคติที่ดีเกี่ยวกับ ส่งเสริม การปกครองระบอบประชาธิปไตยและ การปกครองระบอบประชาธิปไตยและ การปกครองระบอบประชาธิปไตยและ ประชาธิปไตยใน ยอมรับความคิดและวัฒนธรรมที่ ยอมรับความคิดและวัฒนธรรมที่แตกต่าง ยอมรับความคิดและวัฒนธรรมที่แตกต่าง โรงเรียน แตกต่าง 2.นักเรียนร้อยละ 85 ได้เรียนรู้และฝึก 2.นักเรียนร้อยละ 99 ได้เรียนรู้และฝึก 2.เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้และฝึกตนเอง ตนเองเกี่ยวกับการใช้สิทธิ เสรีภาพความ ตนเองเกี่ยวกับการใช้สิทธิ เสรีภาพความ เกี่ยวกับการใช้สิทธิ เสรีภาพความ เสมอภาค เสมอภาค เสมอภาค

สนองมาตรฐาน การศึกษาของ สถานศึกษา (มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้)

มาตรฐานที่ 2 ตัวบ่งชี้ 2,3 มาตรฐานที่ 14 ตัวบ่งชี้ 1,2

มาตรฐานที่ 1 ตัวบ่งชี้ 4 มาตรฐานที่ 2 ตัวบ่งชี้ 3 มาตรฐานที่ 3 ตัวบ่งชี้ 3


74

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย (เชิงปริมาณและคุณภาพ)

ตามหน้าที่และความกล้าแสดงออกได้ อย่างเหมาะสม 3.เพื่อให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้เกี่ยวกับ ประชาธิปไตยโดยการปฏิบัติจริงและ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อการเรียนรู้ ระหว่างกัน

ตามหน้าที่และความกล้าแสดงออกได้อย่าง เหมาะสม 3.นักเรียนร้อยละ 85 เรียนรู้เกี่ยวกับ ประชาธิปไตยโดยการปฏิบัติจริงและ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อการเรียนรู้ ระหว่างกัน

12.โครงการจิต 1. เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนมีช่องทางใน อาสา จากสภาสู่ การทาความดี มีความรักโดยไม่มี โรงเรียนและชุมชน เงื่อนไขให้กับคนอื่นๆ 2. เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนที่เต็มใจ สมัครใจ เข้ามาร่วมทากิจกรรมที่เป็น สาธารณะประโยชน์ โดยไม่หวังสิ่งตอบ แทน และใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ 3. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนรักสังคมและ ชุมชน พร้อมทั้งสร้างสังคมและชุมชนให้ เข้มแข็งโดยทางานด้วยใจ ให้ด้วยรัก

1. นักเรียนร้อยละ 85 ได้รับการส่งเสริม ปลูกฝังให้ทาความดี มีความรักโดยไม่มี เงื่อนไขให้กับคนอื่นๆ 2. นักเรียนร้อยละ 85 เต็มใจ สมัครใจ เข้า มาร่วมทากิจกรรมที่เป็นสาธารณะประโยชน์ โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน และใช้เวลาว่างให้ เป็นประโยชน์ 3. นักเรียนร้อยละ 85 รักสังคมและชุมชน พร้อมทั้งสร้างสังคมและชุมชนให้เข้มแข็ง โดยทางานด้วยใจ ให้ด้วยรัก

ผลสาเร็จ (เชิงปริมาณและคุณภาพ) (โครงการ/กิจกรรม) ตามหน้าที่และความกล้าแสดงออกได้ อย่างเหมาะสม 3.นักเรียนร้อยละ 97 เรียนรู้เกี่ยวกับ ประชาธิปไตยโดยการปฏิบัติจริงและได้ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อการเรียนรู้ ระหว่างกัน 1. นักเรียนร้อยละ 100 ทาความดี มี ความรักโดยไม่มีเงื่อนไขให้กับคนอื่นๆ 2. นักเรียนร้อยละ 100 เต็มใจ สมัครใจ เข้ามาร่วมทากิจกรรมที่เป็นสาธารณะ ประโยชน์ โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน และใช้ เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ 3. นักเรียนร้อยละ 100 รักสังคมและ ชุมชน พร้อมทั้งสร้างสังคมและชุมชนให้ เข้มแข็งโดยทางานด้วยใจ ให้ด้วยรัก

สนองมาตรฐาน การศึกษาของ สถานศึกษา (มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้)

มาตรฐานที่ 2 ตัวบ่งชี้ 1,2 มาตรฐานที่ 6 ตัวบ่งชี้ 1-4


75

เป้าหมาย (เชิงปริมาณและคุณภาพ)

ผลสาเร็จ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ (เชิงปริมาณและคุณภาพ) (โครงการ/กิจกรรม) 13. โครงการขยาย 1. เพื่อให้หน่วยงานและสถานศึกษานา 1. หน่วยงานและสถานศึกษาร้อยละ 85 นา 1. หน่วยงานและสถานศึกษาร้อยละ 98 ผลหลักปรัชญาชอง หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไป หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไป นาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไป เศรษฐกิจพอเพียง ประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการ การ ประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการ การเรียน ประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการ การเรียน เรียนการสอน การจัดกิจกรรมพัฒนา การสอน การจัดกิจกรรมพัฒนานักเรียน การสอน การจัดกิจกรรมพัฒนานักเรียน นักเรียน และการพัฒนาบุคลากร ให้ และการพัฒนาบุคลากร ให้เกิดผล เกิดการ และการพัฒนาบุคลากร ให้เกิดผล เกิด เกิดผล เกิดการปรับเปลี่ยนกระบวน ปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ในการดาเนินงาน การปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ในการ ทัศน์ในการดาเนินงานอย่างจริงจังและ อย่างจริงจังและต่อเนื่อง ดาเนินงานอย่างจริงจังและต่อเนื่อง ต่อเนื่อง 2. บุคลากรครูและนักเรียนร้อยละ 85 มี 2. บุคลากรครูและนักเรียนร้อยละ 98 มี 2. เพื่อเสริมสร้างศักยภาพครูและ ศักยภาพในการเป็นวิทยากรขยายผล การ ศักยภาพในการเป็นวิทยากรขยายผล การ นักเรียนแกนนาในการเป็นวิทยากร ขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ ขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ ขยายผล การขับเคลื่อนหลักปรัชญาของ พอเพียงให้กับหน่วยงานต่างๆได้อย่างมี พอเพียงให้กับหน่วยงานต่างๆได้อย่างมี เศรษฐกิจพอเพียงให้กับหน่วยงานต่างๆ ประสิทธิภาพ และมีประสิทธิผล ประสิทธิภาพ และมีประสิทธิผล ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมี 3. นักเรียนร้อยละ 85 ตระหนักถึงคุณค่า 3. นักเรียนร้อยละ 98 ตระหนักถึงคุณค่า ประสิทธิผล และร่วมกันอนุรกั ษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม และร่วมกันอนุรกั ษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม 3. เพื่อให้นักเรียนตระหนักถึงคุณค่า และร่วมกันอนุรกั ษ์และพัฒนา สิ่งแวดล้อม

สนองมาตรฐาน การศึกษาของ สถานศึกษา (มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้)

มาตรฐานที่ 2 ตัวบ่งชี้ 2,3 มาตรฐานที่ 13 ตัวบ่งชี้ที่ 2 มาตรฐานที่ 15 ตัวบ่งชี้ที่1,2


76

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

4.เพื่อให้ครูและนักเรียนแกนนาสามารถ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากร ภายในสถานศึกษาและภายนอก สถานศึกษา รวมทั้งครอบครัว ชุมชน และองค์กรที่เกี่ยวข้อง 14.โครงการรณรงค์ 1. เพื่อให้นักเรียนมีสุขนิสัยในการดูแล ควบคุมและป้องกัน สุขภาพออกกาลังกายอย่างสม่าเสมอ โรคไข้เลือดออกใน และมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์ที่ โรงเรียน เหมาะสม 2. เพื่อลดอัตราการเจ็บป่วยด้วยโรค ไข้เลือดออกในโรงเรียน 3. เพื่อให้นักเรียนและผู้ปกครอง หน่วยงานต่างๆ มีความรู้ความเข้าใจ ของการเกิดโรคไข้เลือดออกและเห็น

เป้าหมาย (เชิงปริมาณและคุณภาพ) 4. ครูและนักเรียนแกนนาร้อยละ 88 สามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากร ภายในและภายนอกสถานศึกษา รวมทั้ง ครอบครัว ชุมชนและองค์กรที่เกี่ยวข้อง 1. นักเรียนร้อนละ 85 มีสุขนิสัยในการดูแล สุขภาพออกกาลังกายอย่างสม่าเสมอและมี สมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์ที่เหมาะสม 2. อัตราการเจ็บป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกใน โรงเรียนลดลงเหลือร้อยละ 5 3. นักเรียนและผู้ปกครอง หน่วยงานต่างๆ ร้อยละ 85 มีความรู้ความเข้าใจของการ เกิดโรคไข้เลือดออกและเห็นความสาคัญใน การป้องกัน

ผลสาเร็จ (เชิงปริมาณและคุณภาพ) (โครงการ/กิจกรรม) 4. ครูและนักเรียนแกนนาร้อยละ 96 สามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่าง บุคลากรภายในและภายนอกสถานศึกษา รวมทั้งครอบครัว ชุมชนและองค์กรที่ เกี่ยวข้อง 1. นักเรียนร้อนละ 99.5 มีสุขนิสัยในการ ดูแลสุขภาพออกกาลังกายอย่างสม่าเสมอ และมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์ที่ เหมาะสม 2. นักเรียนร้อยละ 99.5 ปลอดจาการ เจ็บป่วยด้วยโรคไข้เลือดออก 3. นักเรียนและผู้ปกครอง หน่วยงาน ต่างๆร้อยละ 99.5 มีความรู้ความเข้าใจ

สนองมาตรฐาน การศึกษาของ สถานศึกษา (มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้)

มาตรฐานที่ 1 ตัวบ่งชี้ 1,3 มาตรฐานที่ 2 ตัวบ่งชี้ 4


77

เป้าหมายที่ 3 นักเรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักเรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง

โครงการ/กิจกรรม 1. โครงการพัฒนา ศักยภาพด้าน วิทยาศาสตร์

ผลสาเร็จ (เชิงปริมาณและคุณภาพ) (โครงการ/กิจกรรม) 1. เพื่อพัฒนาให้นักเรียนมีความรู้ความ 1. นักเรียนร้อยละ 85 มีความรู้ความเข้าใจ 1. นักเรียนร้อยละ 85.61 มีความรู้ความ เข้าใจในด้านความรู้และทักษะ ในด้านความรู้และทักษะกระบวนการทาง เข้าใจในด้านความรู้และทักษะ กระบวนการทางวิทยาศาสตร์มากขึ้น วิทยาศาสตร์มากขึ้น กระบวนการทางวิทยาศาสตร์มากขึ้น 2. เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ 2. นักเรียนร้อยละ 85 แสดงออกถึงความรู้ 2. นักเรียนร้อยละ 100 แสดงออกถึง แสดงออกถึงความรู้ ความสามารถและ ความสามารถและทักษะกระบวนการทาง ความรู้ ความสามารถและทักษะ ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ รวมทั้งสร้างสรรค์ผลงานอัน กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ รวมทั้ง รวมทั้งสร้างสรรค์ผลงานอันเกิดจาก เกิดจากแนวคิดและการพัฒนาวิทยาศาสตร์ สร้างสรรค์ผลงานอันเกิดจากแนวคิดและ แนวคิดและการพัฒนาวิทยาศาสตร์ด้วย ด้วยวิธีการของตนเองอย่างเต็มตาม การพัฒนาวิทยาศาสตร์ด้วยวิธีการของ วิธีการของตนเองอย่างเต็มตามศักยภาพ ศักยภาพ ตนเองอย่างเต็มตามศักยภาพ 3. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีการกาหนด 3. นักเรียนร้อยละ 85 กาหนดเป้าหมาย 3. นักเรียนร้อยละ 100 กาหนดเป้าหมาย เป้าหมายและวางแผนในการแก้ปัญหา และวางแผนในการแก้ปัญหาอย่างเป็น และวางแผนในการแก้ปัญหาอย่างเป็น อย่างเป็นระบบ ระบบ ระบบ 4. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนร่วมกัน 4. นักเรียนร้อยละ 85 ร่วมกันวางแผนงาน 4. นักเรียนร้อยละ 96.99 ร่วมกันวางแผน วางแผนงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกันเป็นกลุ่ม งานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกันเป็น ระหว่างกันเป็นกลุ่มในการแก้ปัญหา ในการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ กลุ่มในการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ อย่างเป็นระบบ วัตถุประสงค์

เป้าหมาย (เชิงปริมาณและคุณภาพ)

สนองมาตรฐาน การศึกษาของ สถานศึกษา (มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้)

มาตรฐานที่ 2 ตัวบ่งชี้ 4 มาตรฐานที่ 3 ตัวบ่งชี้ 3 มาตรฐานที่ 4 ตัวบ่งชี้ 2,3,4 มาตรฐานที่ 5 ตัวบ่งชี้ 1


78

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

5. เพื่อปลูกฝัง ส่งเสริมให้นักเรียน ตระหนัก รู้คุณค่าและใช้ความรู้ในการ อนุรักษ์ พัฒนาสิ่งแวดล้อม 2. โครงการพัฒนา 1. เพื่อปลูกฝังให้แสวงหาความรู้ด้วย ศักยภาพด้านสังคม ตนเองจากห้องสมุด แหล่งเรียนรู้และ ศึกษา สามารถแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อ การเรียนรู้ระหว่างกัน 2. เพื่อปลูกฝังจิตสานึกในการทางาน เพื่อส่วนรวมโดยผ่านโครงงานคุณธรรม 3. เพื่อให้นักเรียนตระหนักและเห็น คุณค่าของแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น 3. โครงการส่งเสริม 1. เพื่อให้นักเรียนได้รู้จักศึกษา ค้นคว้า ศักยภาพด้านสุข ข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆและนาข้อมูลใน ศึกษาและพลศึกษา เรื่องของสุขภาพมาเป็นแนวทางในการ ดูแลสุขภาพของตนเอง 2. เพื่อให้นักเรียนได้นาข้อมูลที่ศึกษา ค้นคว้าไปเผยแพร่ให้กับบุคคลอื่น

เป้าหมาย (เชิงปริมาณและคุณภาพ)

ผลสาเร็จ (เชิงปริมาณและคุณภาพ) (โครงการ/กิจกรรม) 5. ผู้เรียนร้อยละ 85ตระหนัก รู้คุณค่าและ 5. ผู้เรียนร้อยละ 86.6 ตระหนัก รู้คุณค่า ใช้ความรู้ในการอนุรักษ์ พัฒนาสิ่งแวดล้อม และใช้ความรู้ในการอนุรักษ์ พัฒนา สิ่งแวดล้อม 1. นักเรียนร้อยละ 85 แสวงหาความรู้จาก 1. นักเรียนร้อยละ 95 แสวงหาความรู้จาก ห้องสมุด แหล่งเรียนรู้และสามารถ ห้องสมุด แหล่งเรียนรู้และสามารถ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อการเรียนรู้ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อการเรียนรู้ ระหว่างกัน ระหว่างกัน 2. นักเรียนร้อยละ 85 มีจิตสานึกในการ 2. นักเรียนร้อยละ 94 มีจิตสานึกในการ ทางานเพื่อส่วนรวมโดยผ่านโครงงาน ทางานเพื่อส่วนรวมโดยผ่านโครงงาน คุณธรรม คุณธรรม 3. นักเรียนร้อยละ 85 ตระหนักและเห็น 3. นักเรียนร้อยละ 96 ตระหนักและเห็น คุณค่าของแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น คุณค่าของแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น 1. นักเรียนร้อยละ 85 ศึกษา ค้นคว้าข้อมูล จากแหล่งต่าง ๆและนาข้อมูลในเรื่องของ สุขภาพมาเป็นแนวทางในการดูแลสุขภาพ ของตนเอง 2. นักเรียนร้อยละ 85 นาข้อมูลที่ศึกษา ค้นคว้าไปเผยแพร่ให้กับบุคคลอื่น

1. นักเรียนร้อยละ 98 ศึกษา ค้นคว้า ข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆและนาข้อมูลใน เรื่องของสุขภาพมาเป็นแนวทางในการ ดูแลสุขภาพของตนเอง 2. นักเรียนร้อยละ 88 นาข้อมูลที่ศึกษา ค้นคว้าไปเผยแพร่ให้กับบุคคลอื่น

สนองมาตรฐาน การศึกษาของ สถานศึกษา (มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้)

มาตรฐานที่ 2 ตัวบ่งชี่ 4 มาตรฐานที่ 3 ตัวบ่งชี้ 1,3 มาตรฐานที่ 6 ตัวบ่งชี้ 3

มาตรฐานที่ 3 ตัวบ่งชี้ 1,2,3


79

เป้าหมาย (เชิงปริมาณและคุณภาพ)

ผลสาเร็จ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ (เชิงปริมาณและคุณภาพ) (โครงการ/กิจกรรม) 4. โครงการส่งเสริม 1. เพื่อให้นักเรียน มีนิสัยรักการอ่าน 1. นักเรียนร้อยละ 85 มีนิสัยรักการอ่าน 1. นักเรียนร้อยละ 96 มีนิสัยรักการอ่าน การอ่าน มีทักษะการเรียนรู้ การแสวงหาความรู้ มีทักษะการเรียนรู้ การแสวงหาความรู้ด้วย มีทักษะการเรียนรู้ การแสวงหาความรู้ ด้วยตนเอง และแลกเปลี่ยนความ ตนเอง และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อ ด้วยตนเอง และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น คิดเห็นเพื่อการเรียนรู้ระหว่างกัน การเรียนรู้ระหว่างกัน เพื่อการเรียนรู้ระหว่างกัน 2. เพื่อให้นักเรียนสรุปความคิดจากเรื่อง 2. นักเรียนร้อยละ 85 สรุปความคิดจาก 2. นักเรียนร้อยละ 97 สรุปความคิดจาก ที่อ่าน ฟัง ดู และสื่อสารโดยการพูด เรื่องที่อ่าน ฟัง ดู และสื่อสารโดยการพูด เรื่องที่อ่าน ฟัง ดู และสื่อสารโดยการพูด หรือเขียนตามความคิดของตนเองและ หรือเขียนตามความคิดของตนเองและ หรือเขียนตามความคิดของตนเองและ นาเสนอวิธีคิด วิธีแก้ปัญหาด้วยภาษา นาเสนอวิธีคิด วิธีแก้ปัญหาด้วยภาษาหรือ นาเสนอวิธีคิด วิธีแก้ปัญหาด้วยภาษาหรือ หรือวิธีการของตนเองได้ วิธีการของตนเองได้ วิธีการของตนเองได้ 3. เพื่อให้นักเรียนตัดสินใจแก้ปัญหา 3. นักเรียนร้อยละ 85 ตัดสินใจแก้ปัญหา 3. นักเรียนร้อยละ 95 ตัดสินใจแก้ปัญหา อย่างมีเหตุผลและสร้างสรรค์ผลงาน อย่างมีเหตุผลและสร้างสรรค์ผลงานด้วย อย่างมีเหตุผลและสร้างสรรค์ผลงานด้วย ด้วยความภาคภูมิใจ ความภาคภูมิใจ ความภาคภูมิใจ 5. โครงการส่งเสริม 1. เพื่อพัฒนานักเรียนให้มีความสามารถ 1. นักเรียนร้อยละ 85 มีความสามารถและ 1. นักเรียนร้อยละ 97 มีความสามารถ อัจฉริยภาพทาง และความถนัดเต็มศักยภาพ ความถนัดเต็มศักยภาพ และความถนัดเต็มศักยภาพ วิชาการ 2. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้มีโอกาสใน 2. นักเรียนร้อยละ 85 มีโอกาสในการ 2. นักเรียนร้อยละ 98 มีโอกาสในการ การทดสอบศักยภาพของตนในโอกาส ทดสอบศักยภาพของตนในโอกาสต่างๆ ทดสอบศักยภาพของตนในโอกาสต่างๆ ต่างๆ 3. นักเรียนร้อยละ 85 เรียนรู้ร่วมกันเป็น 3.นักเรียนร้อยละ 100 เรียนรู้ร่วมกันเป็น 3.เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรูร้ ่วมกันเป็น กลุ่ม แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อการ กลุ่ม แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อการ กลุ่ม แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อการ เรียนรู้ระหว่างกัน เรียนรู้ระหว่างกัน เรียนรู้ระหว่างกัน

สนองมาตรฐาน การศึกษาของ สถานศึกษา (มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้)

มาตรฐานที่ 3 ตัวบ่งชี้ 1,2,3 มาตรฐานที่ 4 ตัวบ่งชี้ 1,2,3,4

มาตรฐานที่ 3 ตัวบ่งชี้ 3 มาตรฐานที่ 4 ตัวบ่งชี้ 3,4 มาตรฐานที่ 6 ตัวบ่งชี้ 1,2,3


80

เป้าหมาย (เชิงปริมาณและคุณภาพ)

สนองมาตรฐาน

ผลสาเร็จ การศึกษาของ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ สถานศึกษา (เชิงปริมาณและคุณภาพ) (มฐ.ที ่ /ตัวบ่งชี้) (โครงการ/กิจกรรม) 4. เพื่อให้นักเรียนกาหนดเป้าหมาย 4. นักเรียนร้อยละ 85 กาหนดเป้าหมาย 4. นักเรียนร้อยละ 95 กาหนดเป้าหมาย คาดการณ์ ตัดสินใจแก้ปัญหาโดยมี คาดการณ์ ตัดสินใจแก้ปัญหาโดยมีเหตุผล คาดการณ์ ตัดสินใจแก้ปัญหาโดยมี เหตุผลประกอบอย่างมีความคิดริเริ่ม ประกอบอย่างมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เหตุผลประกอบอย่างมีความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ สร้างสรรค์ 6.โครงการเรียนรู้ 1. เพื่อให้นักเรียนทุกคนมีความตื่นตัว 1. นักเรียนร้อยละ 85 มีความตื่นตัว และ 1. นักเรียนร้อยละ 90 มีความตื่นตัว และ มาตรฐานที่ 3 ภาษาจากสภาสู่ และตระหนักถึงความสาคัญของ ตระหนักถึงความสาคัญของประชาคม ตระหนักถึงความสาคัญของประชาคม ตัวบ่งชี้ 1-4 ประชาคมอาเซียน ประชาคมอาเซียน อาเซียน อาเซียน มาตรฐานที่ 4 2. เพื่อให้นักเรียนทุกคนเตรียมความ 2. นักเรียนร้อยละ 85 เตรียมความพร้อมใน 2. นักเรียนร้อยละ 90 เตรียมความพร้อม ตัวบ่งชี้ 1-4 พร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 3. เพื่อให้ผู้ปกครองให้การสนับสนุน 3. ผู้ปกครองร้อยละ 85 ให้การสนับสนุน 3. ผู้ปกครองร้อยละ 90 ให้การสนับสนุน และเห็นความสาคัญในการเรียนรู้ของ และเห็นความสาคัญในการเรียนรู้ของบุตร และเห็นความสาคัญในการเรียนรู้ของบุตร บุตรหลานที่เข้าสู่ประชาคมอาเซียน หลานที่เข้าสู่ประชาคมอาเซียน หลานที่เข้าสู่ประชาคมอาเซียน 7. โครงการเสียง 1.เพื่อให้นักเรียนมีนิสัยรักการอ่าน 1.นักเรียนร้อยละ 85 มีนิสัยรักการอ่าน 1.นักเรียนร้อยละ 95 มีนิสัยรักการอ่าน มาตรฐานที่ 3 ตัว ตามสายจากสภา แสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากห้องสมุด แสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากห้องสมุด แสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากห้องสมุด บ่งชี่ 1,2,3,4 นักเรียน แหล่งเรียนรู้และสื่อต่างๆรอบตัวให้ทัน แหล่งเรียนรู้และสื่อต่างๆรอบตัวให้ทันต่อ แหล่งเรียนรู้และสื่อต่างๆรอบตัวให้ทันต่อ ต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน 2. เพื่อให้นักเรียนรู้จักการเรียนรู้ร่วมกัน 2. นักเรียนร้อยละ 85 รู้จักการเรียนรู้ 2. นักเรียนร้อยละ 94 รู้จักการเรียนรู้ เป็นกลุ่ม มีความมั่นใจในการ ร่วมกันเป็นกลุ่ม มีความมั่นใจในการ ร่วมกันเป็นกลุ่ม มีความมั่นใจในการ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อการเรียนรู้ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อการเรียนรู้ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อการเรียนรู้ ระหว่างกันโดยใช้สื่อประเภทต่างๆได้ ระหว่างกันโดยใช้สื่อประเภทต่างๆได้ ระหว่างกันโดยใช้สื่อประเภทต่างๆได้


81

เป้าหมาย (เชิงปริมาณและคุณภาพ)

ผลสาเร็จ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ (เชิงปริมาณและคุณภาพ) (โครงการ/กิจกรรม) 3. เพื่อให้นักเรียนสามารถปรับตัวและมี 3. นักเรียนร้อยละ 85 สามารถปรับตัวและ 3. นักเรียนร้อยละ 96 สามารถปรับตัว ความพร้อมในการทากิจกรรมหรือ มีความพร้อมในการทากิจกรรมหรือดาเนิน และมีความพร้อมในการทากิจกรรมหรือ ดาเนินชีวิตประจาวันในโอกาส/ ชีวิตประจาวันในโอกาส/เทศกาล/วันสาคัญ ดาเนินชีวิตประจาวันในโอกาส/เทศกาล/ เทศกาล/วันสาคัญต่างๆได้อย่าง ต่างๆได้อย่างเหมาะสม วันสาคัญต่างๆได้อย่างเหมาะสม เหมาะสม 8.โครงการส่งเสริม 1.เพื่อให้นักเรียนมีเจตคติที่ดีเกี่ยวกับ 1.นักเรียนร้อยละ 85 มีเจตคติที่ดีเกี่ยวกับ 1.นักเรียนร้อยละ 98 มีเจตคติที่ดีเกี่ยวกับ ประชาธิปไตยใน การปกครองระบอบประชาธิปไตยและ การปกครองระบอบประชาธิปไตยและ การปกครองระบอบประชาธิปไตยและ โรงเรียน ยอมรับความคิดและวัฒนธรรมที่ ยอมรับความคิดและวัฒนธรรมที่แตกต่าง ยอมรับความคิดและวัฒนธรรมที่แตกต่าง แตกต่าง 2.นักเรียนร้อยละ 85 ได้เรียนรู้และฝึก 2.นักเรียนร้อยละ 99 ได้เรียนรู้และฝึก 2.เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้และฝึกตนเอง ตนเองเกี่ยวกับการใช้สิทธิ เสรีภาพความ ตนเองเกี่ยวกับการใช้สิทธิ เสรีภาพความ เกี่ยวกับการใช้สิทธิ เสรีภาพความเสมอ ตามเสมอภาคและหน้าที่และความกล้า เสมอภาคตามหน้าที่และความกล้า ภาคตามหน้าที่และความกล้าแสดงออก แสดงออกได้อย่างเหมาะสม แสดงออกได้อย่างเหมาะสม ได้อย่างเหมาะสม 3.นักเรียนร้อยละ 85 เรียนรู้เกี่ยวกับ 3.นักเรียนร้อยละ 97 เรียนรู้เกี่ยวกับ 3.เพื่อให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้เกี่ยวกับ ประชาธิปไตยโดยการปฏิบัติจริงและ ประชาธิปไตยโดยการปฏิบัติจริงและได้ ประชาธิปไตยโดยการปฏิบัติจริงและ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อการเรียนรู้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน ระหว่างกัน

สนองมาตรฐาน การศึกษาของ สถานศึกษา (มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้)

มาตรฐานที่ 1 ตัวบ่งชี้ 4 มาตรฐานที่ 2 ตัวบ่งชี้ 3 มาตรฐานที่ 3 ตัวบ่งชี้ 3


82

เป้าหมายที่ 4 นักเรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างมีสติสมเหตุผล

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

1. โครงการพัฒนา ศักยภาพด้าน คณิตศาสตร์

1. เพื่อส่งเสริมนักเรียนให้สรุปความคิด จากเรื่องที่อ่าน ฟัง และดู และสื่อสาร โดยการพูดหรือเขียนตามความคิดของ ตนเอง 2. เพื่อพัฒนาส่งเสริมนักเรียนให้ นาเสนอวิธีคิด วิธีแก้ปัญหาด้วยภาษา หรือวิธีการของตนเอง 3. เพื่อส่งเสริมนักเรียนให้กาหนด เป้าหมายคาดการณ์ ตัดสินใจแก้ปัญหา โดยมีเหตุผลประกอบ 4. เพื่อส่งเสริมนักเรียนให้มีความคิด ริเริ่ม และสร้างสรรค์ผลงานด้วย ภาคภูมิใจ

เป้าหมาย (เชิงปริมาณและคุณภาพ)

ผลสาเร็จ (เชิงปริมาณและคุณภาพ) (โครงการ/กิจกรรม) 1. นักเรียนร้อยละ 85 สรุปความคิดจาก 1. นักเรียนร้อยละ 92.72 สรุปความคิด เรื่องที่อ่าน ฟัง และดู และสื่อสารโดยการ จากเรื่องที่อ่าน ฟัง และดู และสื่อสารโดย พูดหรือเขียนตามความคิดของตนเอง การพูดหรือเขียนตามความคิดของตนเอง 2. นักเรียนร้อยละ 85 นาเสนอวิธีคิด วิธี 2. นักเรียนร้อยละ 85.62 นาเสนอวิธีคิด แก้ปัญหาด้วยภาษาหรือวิธีการของตนเอง วิธีแก้ปัญหาด้วยภาษาหรือวิธีการของ 3. นักเรียนร้อยละ 85 กาหนดเป้าหมาย ตนเอง คาดการณ์ ตัดสินใจแก้ปัญหาโดยมีเหตุผล 3. นักเรียนร้อยละ 87.50 กาหนด ประกอบ เป้าหมายคาดการณ์ ตัดสินใจแก้ปัญหา 4. นักเรียนร้อยละ 85 มีความคิดริเริ่ม และ โดยมีเหตุผลประกอบ สร้างสรรค์ผลงานด้วยภาคภูมิใจ 4. นักเรียนร้อยละ 92.80 มีความคิดริเริ่ม และสร้างสรรค์ผลงานด้วยภาคภูมิใจ

สนองมาตรฐาน การศึกษาของ สถานศึกษา (มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้)

มาตรฐานที่ 4 ตัวบ่งชี้ 1-4


83

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

2. โครงการส่งเสริม 1. เพื่อให้นักเรียนสามารถสนทนา ศักยภาพด้าน ภาษาอังกฤษโดยการพูดหรือเขียนอย่าง ภาษาอังกฤษ เหมาะสมตามสถานการณ์ต่างๆใน ชีวิตประจาวัน 2. เพื่อให้นักเรียนมีความพยายามใน การทากิจกรรมต่างๆด้วยความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์และใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการ สื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ 3. เพื่อให้นักเรียนสามารถกาหนดวิธีคิด และตัดสินใจแก้ปัญหารวมทั้งมีเจตคติที่ ดีต่อการเรียนภาษาต่างประเทศ 3. โครงการพัฒนา 1. เพื่อพัฒนานักเรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ ศักยภาพด้าน ทางการเรียนกลุ่มสาระภาษาไทยเป็นไป ภาษาไทย ตามเกณฑ์ 2. เพื่อพัฒนานักเรียนให้มีผลการ ประเมินการอ่าน คิด วิเคราะห์ และ เขียนเป็นไปตามเกณฑ์ 3. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนสรุปความคิด จากเรื่องที่อ่าน ฟัง และดูสามารถ สื่อสารโดยการพูดและเขียน

เป้าหมาย (เชิงปริมาณและคุณภาพ) 1. นักเรียนร้อยละ 85 สนทนาภาษาอังกฤษ โดยการพูดหรือเขียนอย่างเหมาะสมตาม สถานการณ์ต่างๆในชีวิตประจาวัน 2. นักเรียนร้อยละ 85 ทากิจกรรมต่างๆด้วย ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และใช้ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารได้อย่างมี ประสิทธิภาพ 3. นักเรียนร้อยละ 85 มีวิธีคิดและตัดสินใจ แก้ปัญหารวมทั้งมีเจตคติที่ดีต่อการเรียน ภาษาต่างประเทศ 1. นักเรียนร้อยละ 85 มีผลสัมฤทธิ์ทางการ เรียนกลุ่มสาระภาษาไทยเป็นไปตามเกณฑ์ 2. นักเรียนร้อยละ 85 มีผลการประเมินการ อ่าน คิด วิเคราะห์ และเขียนเป็นไปตาม เกณฑ์ 3. นักเรียนร้อยละ 85 สรุปความคิดจาก เรื่องที่อ่าน ฟัง และดูสามารถสื่อสารโดย การพูด หรือเขียนตามความคิดของตน

ผลสาเร็จ (เชิงปริมาณและคุณภาพ) (โครงการ/กิจกรรม) 1. นักเรียนร้อยละ 93 สนทนา ภาษาอังกฤษโดยการพูดหรือเขียนอย่าง เหมาะสมตามสถานการณ์ต่างๆใน ชีวิตประจาวัน 2. นักเรียนร้อยละ 87 ทากิจกรรมต่างๆ ด้วยความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และใช้ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารได้อย่างมี ประสิทธิภาพ 3. นักเรียนร้อยละ 90 มีวิธีคิดและ ตัดสินใจแก้ปัญหารวมทั้งมีเจตคติที่ดีต่อ การเรียนภาษาต่างประเทศ 1. นักเรียนร้อยละ 86 มีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนกลุ่มสาระภาษาไทยสูงขึ้น 2. นักเรียนร้อยละ 100 มีผลการประเมิน การอ่าน คิด วิเคราะห์ และเขียนเป็นไป ตามเกณฑ์ 3. นักเรียนร้อยละ 86 สรุปความคิดจาก เรื่องที่อ่าน ฟัง และดูสามารถสื่อสารโดย การพูด หรือเขียนตามความคิดของตน

สนองมาตรฐาน การศึกษาของ สถานศึกษา (มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้)

มาตรฐานที่ 4 ตัวบ่งชี้ 1-4

มาตรฐานที่ 4 ตัวบ่งชี้ 1,4 มาตรฐานที่ 5 ตัวบ่งชี้ 1,3


84

โครงการ/กิจกรรม

4. โครงการพัฒนา ศักยภาพด้าน วิทยาศาสตร์

วัตถุประสงค์ 4. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีความคิด ริเริ่มและสร้างสรรค์ผลงานด้วยความ ภาคภูมิใจ 1. เพื่อพัฒนาให้นักเรียนมีความรู้ความ เข้าใจในด้านความรู้และทักษะ กระบวนการทางวิทยาศาสตร์มากขึ้น 2. เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ แสดงออกถึงความรู้ ความสามารถและ ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ รวมทั้งสร้างสรรค์ผลงานอันเกิดจาก แนวคิดและการพัฒนาวิทยาศาสตร์ด้วย วิธีการของตนเองอย่างเต็มตามศักยภาพ 3. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีการกาหนด เป้าหมายและวางแผนในการแก้ปัญหา อย่างเป็นระบบ 4. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนร่วมกัน วางแผนงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระหว่างกันเป็นกลุ่มในการแก้ปัญหา อย่างเป็นระบบ

เป้าหมาย (เชิงปริมาณและคุณภาพ) 4. นักเรียนร้อยละ 85 มีความคิดริเริ่มและ สร้างสรรค์ผลงานด้วยความภาคภูมิใจ

ผลสาเร็จ (เชิงปริมาณและคุณภาพ) (โครงการ/กิจกรรม) 4. นักเรียนร้อยละ 91 มีความคิดริเริ่มและ สร้างสรรค์ผลงานด้วยความภาคภูมิใจ

1. นักเรียนร้อยละ 85 มีความรู้ความเข้าใจ ในด้านความรู้และทักษะกระบวนการทาง วิทยาศาสตร์มากขึ้น 2. นักเรียนร้อยละ 85 แสดงออกถึงความรู้ ความสามารถและทักษะกระบวนการทาง วิทยาศาสตร์ รวมทั้งสร้างสรรค์ผลงานอัน เกิดจากแนวคิดและการพัฒนาวิทยาศาสตร์ ด้วยวิธีการของตนเองอย่างเต็มตาม ศักยภาพ 3. นักเรียนร้อยละ 85 กาหนดเป้าหมาย และวางแผนในการแก้ปัญหาอย่างเป็น ระบบ 4. นักเรียนร้อยละ 85 ร่วมกันวางแผนงาน และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกันเป็นกลุ่ม ในการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ

1. นักเรียนร้อยละ 85.61 มีความรู้ความ เข้าใจในด้านความรู้และทักษะ กระบวนการทางวิทยาศาสตร์มากขึ้น 2. นักเรียนร้อยละ 100 แสดงออกถึง ความรู้ ความสามารถและทักษะ กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ รวมทั้ง สร้างสรรค์ผลงานอันเกิดจากแนวคิดและ การพัฒนาวิทยาศาสตร์ด้วยวิธีการของ ตนเองอย่างเต็มตามศักยภาพ 3. นักเรียนร้อยละ 100 กาหนดเป้าหมาย และวางแผนในการแก้ปัญหาอย่างเป็น ระบบ 4. นักเรียนร้อยละ 96.99 ร่วมกันวางแผน งานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกันเป็น กลุ่มในการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ

สนองมาตรฐาน การศึกษาของ สถานศึกษา (มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้)

มาตรฐานที่ 2 ตัวบ่งชี้ 4 มาตรฐานที่ 3 ตัวบ่งชี้ 3 มาตรฐานที่ 4 ตัวบ่งชี้ 2,3,4 มาตรฐานที่ 5 ตัวบ่งชี้ 1


85

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

5. เพื่อปลูกฝัง ส่งเสริมให้นักเรียน ตระหนัก รู้คุณค่าและใช้ความรู้ในการ อนุรักษ์ พัฒนาสิ่งแวดล้อม 5. โครงการพัฒนา 1. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีความคิด ศักยภาพด้านการ ริเริ่มและสร้างสรรค์ผลงานด้วยความ งานอาชีพและ ภาคภูมิใจ เทคโนโลยี 2. เพื่อพัฒนานักเรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนระดับชาติเป็นไปตาม เกณฑ์ 3. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนพัฒนา ความสามารถ ความถนัดเต็มศักยภาพ และมุ่งมั่นพัฒนางานให้ประสบ ความสาเร็จ 6. โครงการส่งเสริม 1. เพื่อให้นักเรียน มีนิสัยรักการอ่าน มี การอ่าน ทักษะการเรียนรู้ การแสวงหาความรู้ ด้วยตนเอง และแลกเปลี่ยนความ คิดเห็นเพื่อการเรียนรู้ระหว่างกัน 2. เพื่อให้นักเรียนสรุปความคิดจากเรื่อง ที่อ่าน ฟัง ดู และสื่อสารโดยการพูด หรือเขียนตามความคิดของตนเองและ

เป้าหมาย (เชิงปริมาณและคุณภาพ) 5. ผู้เรียนร้อยละ 85ตระหนัก รู้คุณค่าและ ใช้ความรู้ในการอนุรักษ์ พัฒนาสิ่งแวดล้อม 1. นักเรียนร้อยละ 85 มีความคิดริเริ่มและ สร้างสรรค์ผลงานด้วยความภาคภูมิใจ 2. นักเรียนร้อยละ 85 มีผลสัมฤทธิ์ทางการ เรียนระดับชาติเป็นไปตามเกณฑ์ 3. นักเรียนร้อยละ 85 พัฒนาความสามารถ ความถนัดเต็มศักยภาพและมุ่งมั่นพัฒนา งานให้ประสบความสาเร็จ

1. นักเรียนร้อยละ 85 มีนิสัยรักการอ่าน มีทักษะการเรียนรู้ การแสวงหาความรู้ด้วย ตนเอง และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อ การเรียนรู้ระหว่างกัน 2. นักเรียนร้อยละ 85 สรุปความคิดจาก เรื่องที่อ่าน ฟัง ดู และสื่อสารโดยการพูด หรือเขียนตามความคิดของตนเองและ

ผลสาเร็จ (เชิงปริมาณและคุณภาพ) (โครงการ/กิจกรรม) 5. ผู้เรียนร้อยละ 86.6 ตระหนัก รู้คุณค่า และใช้ความรู้ในการอนุรักษ์ พัฒนา สิ่งแวดล้อม 1. นักเรียนร้อยละ 92 มีความคิดริเริ่มและ สร้างสรรค์ผลงานด้วยความภาคภูมิใจ 2. นักเรียนร้อยละ 94 มีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนระดับชาติเป็นไปตามเกณฑ์ 3. นักเรียนร้อยละ 93 พัฒนา ความสามารถ ความถนัดเต็มศักยภาพ และมุ่งมั่นพัฒนางานให้ประสบ ความสาเร็จ 1. นักเรียนร้อยละ 96 มีนิสัยรักการอ่าน มีทักษะการเรียนรู้ การแสวงหาความรู้ ด้วยตนเอง และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เพื่อการเรียนรู้ระหว่างกัน 2. นักเรียนร้อยละ 97 สรุปความคิดจาก เรื่องที่อ่าน ฟัง ดู และสื่อสารโดยการพูด หรือเขียนตามความคิดของตนเองและ

สนองมาตรฐาน การศึกษาของ สถานศึกษา (มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้)

มาตรฐานที่ 4 ตัวบ่งชี้ 4 มาตรฐานที่ 5 ตัวบ่งชี้ 4 มาตรฐานที่ 6 ตัวบ่งชี้ 1,2

มาตรฐานที่ 3 ตัวบ่งชี้ 1,2,3 มาตรฐานที่ 4 ตัวบ่งชี้ 1,2,3,4


86

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

นาเสนอวิธีคิด วิธีแก้ปัญหาด้วยภาษา หรือวิธีการของ ตนเองได้ 3. เพื่อให้นักเรียนตัดสินใจแก้ปัญหา อย่างมีเหตุผลและสร้างสรรค์ผลงาน ด้วยความภาคภูมิใจ 7. โครงการส่งเสริม 1. เพื่อพัฒนานักเรียนให้มีความสามารถ อัจฉริยภาพทาง และความถนัดเต็มศักยภาพ วิชาการ 2. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้มีโอกาสใน การทดสอบศักยภาพของตนในโอกาส ต่างๆ 3.เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรูร้ ่วมกันเป็น กลุ่ม แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อการ เรียนรู้ระหว่างกัน 4. เพื่อให้นักเรียนกาหนดเป้าหมาย คาดการณ์ ตัดสินใจแก้ปัญหาโดยมี เหตุผลประกอบอย่างมีความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์

เป้าหมาย (เชิงปริมาณและคุณภาพ) นาเสนอวิธีคิด วิธีแก้ปัญหาด้วยภาษาหรือ วิธีการของตนเองได้ 3. นักเรียนร้อยละ 85 ตัดสินใจแก้ปัญหา อย่างมีเหตุผลและสร้างสรรค์ผลงานด้วย ความภาคภูมิใจ 1. นักเรียนร้อยละ 85 มีความสามารถและ ความถนัดเต็มศักยภาพ 2. นักเรียนร้อยละ 85 มีโอกาสในการ ทดสอบศักยภาพของตนในโอกาสต่างๆ 3. นักเรียนร้อยละ 85 เรียนรู้ร่วมกันเป็น กลุ่ม แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อการ เรียนรู้ระหว่างกัน 4. นักเรียนร้อยละ 85 กาหนดเป้าหมาย คาดการณ์ ตัดสินใจแก้ปัญหาโดยมีเหตุผล ประกอบอย่างมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์

ผลสาเร็จ (เชิงปริมาณและคุณภาพ) (โครงการ/กิจกรรม) นาเสนอวิธีคิด วิธีแก้ปัญหาด้วยภาษาหรือ วิธีการของตนเองได้ 3. นักเรียนร้อยละ 95 ตัดสินใจแก้ปัญหา อย่างมีเหตุผลและสร้างสรรค์ผลงานด้วย ความภาคภูมิใจ 1. นักเรียนร้อยละ 97 ให้มคี วามสามารถ และความถนัดเต็มศักยภาพ 2. นักเรียนร้อยละ 98 มีโอกาสในการ ทดสอบศักยภาพของตนในโอกาสต่างๆ 3.นักเรียนร้อยละ 100 เรียนรู้ร่วมกันเป็น กลุ่ม แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อการ เรียนรู้ระหว่างกัน 4. นักเรียนร้อยละ 95 กาหนดเป้าหมาย คาดการณ์ ตัดสินใจแก้ปัญหาโดยมี เหตุผลประกอบอย่างมีความคิดริเริ่มส้าง สรรค์

สนองมาตรฐาน การศึกษาของ สถานศึกษา (มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้)

มาตรฐานที่ 3 ตัวบ่งชี้ 3 มาตรฐานที่ 4 ตัวบ่งชี้ 3,4 มาตรฐานที่ 6 ตัวบ่งชี้ 1,2,3


87

โครงการ/กิจกรรม 8.โครงการเรียนรู้ ภาษาจากสภาสู่ ประชาคมอาเซียน

วัตถุประสงค์ 1. เพื่อให้นักเรียนทุกคนมีความตื่นตัว และตระหนักถึงความสาคัญของ ประชาคมอาเซียน 2. เพื่อให้นักเรียนทุกคนเตรียมความ พร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 3. เพื่อให้ผู้ปกครองให้การสนับสนุน และเห็นความสาคัญในการเรียนรู้ของ บุตรหลานที่เข้าสู่ประชาคมอาเซียน

เป้าหมาย (เชิงปริมาณและคุณภาพ)

ผลสาเร็จ (เชิงปริมาณและคุณภาพ) (โครงการ/กิจกรรม) 1. นักเรียนร้อยละ 85 มีความตื่นตัว และ 1. นักเรียนร้อยละ 90 มีความตื่นตัว และ ตระหนักถึงความสาคัญของประชาคม ตระหนักถึงความสาคัญของประชาคม อาเซียน อาเซียน 2. นักเรียนร้อยละ 85 เตรียมความพร้อมใน 2. นักเรียนร้อยละ 90 เตรียมความพร้อม การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 3. ผู้ปกครองร้อยละ 85 ให้การสนับสนุน 3. ผู้ปกครองร้อยละ 90 ให้การสนับสนุน และเห็นความสาคัญในการเรียนรู้ของบุตร และเห็นความสาคัญในการเรียนรู้ของบุตร หลานที่เข้าสู่ประชาคมอาเซียน หลานที่เข้าสู่ประชาคมอาเซียน

สนองมาตรฐาน การศึกษาของ สถานศึกษา (มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้)

มาตรฐานที่ 3 ตัวบ่งชี้ 1-4 มาตรฐานที่ 4 ตัวบ่งชี้ 1-4


88

เป้าหมายที่ 5 นักเรียนมีความรู้และทักษะที่จาเป็นตามหลักสูตร

โครงการ/กิจกรรม 1. โครงการพัฒนา ศักยภาพด้าน วิทยาศาสตร์

ผลสาเร็จ (เชิงปริมาณและคุณภาพ) (โครงการ/กิจกรรม) 1. เพื่อพัฒนาให้นักเรียนมีความรู้ความ 1. นักเรียนร้อยละ 85 มีความรู้ความเข้าใจ 1. นักเรียนร้อยละ 85.61 มีความรู้ความ เข้าใจในด้านความรู้และทักษะ ในด้านความรู้และทักษะกระบวนการทาง เข้าใจในด้านความรู้และทักษะ กระบวนการทางวิทยาศาสตร์มากขึ้น วิทยาศาสตร์มากขึ้น กระบวนการทางวิทยาศาสตร์มากขึ้น 2. เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ 2. นักเรียนร้อยละ 85 แสดงออกถึงความรู้ 2. นักเรียนร้อยละ 100 แสดงออกถึง แสดงออกถึงความรู้ ความสามารถและ ความสามารถและทักษะกระบวนการทาง ความรู้ ความสามารถและทักษะ ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ รวมทั้งสร้างสรรค์ผลงานอัน กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ รวมทั้ง รวมทั้งสร้างสรรค์ผลงานอันเกิดจาก เกิดจากแนวคิดและการพัฒนาวิทยาศาสตร์ สร้างสรรค์ผลงานอันเกิดจากแนวคิดและ แนวคิดและการพัฒนาวิทยาศาสตร์ด้วย ด้วยวิธีการของตนเองอย่างเต็มตาม การพัฒนาวิทยาศาสตร์ด้วยวิธีการของ วิธีการของตนเองอย่างเต็มตามศักยภาพ ศักยภาพ ตนเองอย่างเต็มตามศักยภาพ 3. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีการกาหนด 3. นักเรียนร้อยละ 85 กาหนดเป้าหมาย 3. นักเรียนร้อยละ 100 กาหนดเป้าหมาย เป้าหมายและวางแผนในการแก้ปัญหา และวางแผนในการแก้ปัญหาอย่างเป็น และวางแผนในการแก้ปัญหาอย่างเป็น อย่างเป็นระบบ ระบบ ระบบ 4. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนร่วมกัน 4. นักเรียนร้อยละ 85 ร่วมกันวางแผนงาน 4. นักเรียนร้อยละ 96.99 ร่วมกันวางแผน วางแผนงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกันเป็นกลุ่ม งานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกันเป็น ระหว่างกันเป็นกลุ่มในการแก้ปัญหา ในการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ กลุ่มในการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ อย่างเป็นระบบ วัตถุประสงค์

เป้าหมาย (เชิงปริมาณและคุณภาพ)

สนองมาตรฐาน การศึกษาของ สถานศึกษา (มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้)

มาตรฐานที่ 2 ตัวบ่งชี้ 4 มาตรฐานที่ 3 ตัวบ่งชี้ 3 มาตรฐานที่ 4 ตัวบ่งชี้ 2,3,4 มาตรฐานที่ 5 ตัวบ่งชี้ 1


89

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์ 5. เพื่อปลูกฝัง ส่งเสริมให้นักเรียน ตระหนัก รู้คุณค่าและใช้ความรู้ในการ อนุรักษ์ พัฒนาสิ่งแวดล้อม

2. โครงการพัฒนา ศักยภาพด้าน ภาษาไทย

1. เพื่อพัฒนานักเรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนกลุ่มสาระภาษาไทยเป็นไป ตามเกณฑ์ 2. เพื่อพัฒนานักเรียนให้มีผลการ ประเมินการอ่าน คิด วิเคราะห์ และ เขียนเป็นไปตามเกณฑ์ 3. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนสรุปความคิด จากเรื่องที่อ่าน ฟัง และดูสามารถ สื่อสารโดยการพูด หรือเขียนตาม ความคิดของตน 4. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีความคิด ริเริ่มและสร้างสรรค์ผลงานด้วยความ ภาคภูมิใจ

เป้าหมาย (เชิงปริมาณและคุณภาพ)

ผลสาเร็จ (เชิงปริมาณและคุณภาพ) (โครงการ/กิจกรรม) 5. ผู้เรียนร้อยละ 85ตระหนัก รู้คุณค่าและ 5. ผู้เรียนร้อยละ 86.6 ตระหนัก รู้คุณค่า ใช้ความรู้ในการอนุรักษ์ พัฒนาสิ่งแวดล้อม และใช้ความรู้ในการอนุรักษ์ พัฒนา สิ่งแวดล้อม 1. นักเรียนร้อยละ 85 มีผลสัมฤทธิ์ทางการ เรียนกลุ่มสาระภาษาไทยเป็นไปตามเกณฑ์ 2. นักเรียนร้อยละ 85 มีผลการประเมินการ อ่าน คิด วิเคราะห์ และเขียนเป็นไปตาม เกณฑ์ 3. นักเรียนร้อยละ 85 สรุปความคิดจาก เรื่องที่อ่าน ฟัง และดูสามารถสื่อสารโดย การพูด หรือเขียนตามความคิดของตน 4. นักเรียนร้อยละ 85 มีความคิดริเริ่มและ สร้างสรรค์ผลงานด้วยความภาคภูมิใจ

1. นักเรียนร้อยละ 86 มีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนกลุ่มสาระภาษาไทยสูงขึ้น 2. นักเรียนร้อยละ 100 มีผลการประเมิน การอ่าน คิด วิเคราะห์ และเขียนเป็นไป ตามเกณฑ์ 3. นักเรียนร้อยละ 86 สรุปความคิดจาก เรื่องที่อ่าน ฟัง และดูสามารถสื่อสารโดย การพูด หรือเขียนตามความคิดของตน 4. นักเรียนร้อยละ 91 มีความคิดริเริ่มและ สร้างสรรค์ผลงานด้วยความภาคภูมิใจ

สนองมาตรฐาน การศึกษาของ สถานศึกษา (มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้)

มาตรฐานที่ 4 ตัวบ่งชี้ 1,4 มาตรฐานที่ 5 ตัวบ่งชี้ 1,3


90

โครงการ/กิจกรรม 3. โครงการพัฒนา ศักยภาพด้านการ งานอาชีพและ เทคโนโลยี

วัตถุประสงค์

1. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีความคิด ริเริ่มและสร้างสรรค์ผลงานด้วยความ ภาคภูมิใจ 2. เพื่อพัฒนานักเรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนระดับชาติเป็นไปตาม เกณฑ์ 3. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนพัฒนา ความสามารถ ความถนัดเต็มศักยภาพ และมุ่งมั่นพัฒนางานให้ประสบ ความสาเร็จ 4. โครงการติดตาม 1. เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ยกระดับผลสัมฤทธิ์ แต่ละกลุ่มสาระให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่ ทางการเรียน โรงเรียนกาหนด 2 .เพื่อให้นักเรียนมีระดับของการ ทดสอบระดับชาติ O-NET , NT ของ โรงเรียนให้สูงขึ้นร้อยละ 5

เป้าหมาย (เชิงปริมาณและคุณภาพ)

ผลสาเร็จ (เชิงปริมาณและคุณภาพ) (โครงการ/กิจกรรม) 1. นักเรียนร้อยละ 85 มีความคิดริเริ่มและ 1. นักเรียนร้อยละ 92 มีความคิดริเริ่มและ สร้างสรรค์ผลงานด้วยความภาคภูมิใจ สร้างสรรค์ผลงานด้วยความภาคภูมิใจ 2. นักเรียนร้อยละ 85 มีผลสัมฤทธิ์ทางการ 2. นักเรียนร้อยละ 94 มีผลสัมฤทธิ์ เรียนระดับชาติเป็นไปตามเกณฑ์ ทางการเรียนระดับชาติเป็นไปตามเกณฑ์ 3. นักเรียนร้อยละ 85 พัฒนาความสามารถ 3. นักเรียนร้อยละ 93 พัฒนา ความถนัดเต็มศักยภาพและมุ่งมั่นพัฒนา ความสามารถ ความถนัดเต็มศักยภาพ งานให้ประสบความสาเร็จ และมุ่งมั่นพัฒนางานให้ประสบ ความสาเร็จ 1. นักเรียนร้อยละ 85 มีระดับผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนแต่ละกลุ่มสาระให้เป็นไปตาม เกณฑ์ที่โรงเรียนกาหนด 2 .นักเรียนร้อยละ 85 มีระดับของการ ทดสอบระดับชาติ O-NET , NT ของ โรงเรียนให้สูงขึ้นร้อยละ 5

1. นักเรียนร้อยละ 95.59 มีระดับ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละกลุ่มสาระให้ เป็นไปตามเกณฑ์ที่โรงเรียนกาหนด 2. นักเรียนร้อยละ 90 มีระดับของการ ทดสอบระดับชาติ O-NET , NT ของ โรงเรียนให้สูงขึ้นร้อยละ 5

สนองมาตรฐาน การศึกษาของ สถานศึกษา (มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้)

มาตรฐานที่ 4 ตัวบ่งชี้ 4 มาตรฐานที่ 5 ตัวบ่งชี้ 4 มาตรฐานที่ 6 ตัวบ่งชี้ 1,2

มาตรฐานที่ 5 ตัวบ่งชี้ 1, 4


91

เป้าหมายที่ 6 นักเรียนมีทักษะในการทางาน รักการทางาน สามารถทางานร่วมกับผู้อื่นได้และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต

1. โครงการพัฒนา 1. เพื่อปลูกฝังให้แสวงหาความรู้ด้วย ศักยภาพด้านสังคม ตนเองจากห้องสมุด แหล่งเรียนรู้และ ศึกษา สามารถแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อ การเรียนรู้ระหว่างกัน 2. เพื่อปลูกฝังจิตสานึกในการทางาน เพื่อส่วนรวมโดยผ่านโครงงานคุณธรรม 3. เพื่อให้นักเรียนตระหนักและเห็น คุณค่าของแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น

1. นักเรียนร้อยละ 85 แสวงหาความรู้จาก ห้องสมุด แหล่งเรียนรู้และสามารถ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อการเรียนรู้ ระหว่างกัน 2. นักเรียนร้อยละ 85 มีจิตสานึกในการ ทางานเพื่อส่วนรวมโดยผ่านโครงงาน คุณธรรม 3. นักเรียนร้อยละ 85 ตระหนักและเห็น คุณค่าของแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น

ผลสาเร็จ (เชิงปริมาณและคุณภาพ) (โครงการ/กิจกรรม) 1. นักเรียนร้อยละ 95 แสวงหาความรู้จาก ห้องสมุด แหล่งเรียนรู้และสามารถ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อการเรียนรู้ ระหว่างกัน 2. นักเรียนร้อยละ 94 มีจิตสานึกในการ ทางานเพื่อส่วนรวมโดยผ่านโครงงาน คุณธรรม 3. นักเรียนร้อยละ 96 ตระหนักและเห็น คุณค่าของแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น

2. โครงการส่งเสริม สุนทรียศาสตร์ด้าน ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์

1. นักเรียนร้อยละ 85 เห็นคุณค่าและ ความสาคัญของศิลปวัฒนธรรมไทย 2. นักเรียนร้อยละ 85 ค้นพบศักยภาพใน การเล่นเครื่องดนตรีไทย เครื่องดนตรีสากล การแสดงนาฏศิลป์ไทย การแสดงนาฏศิลป์ ประยุกต์ และการสร้างสรรค์ผลงานด้าน ศิลปะ

1. นักเรียนร้อยละ 92 เห็นคุณค่าและ ความสาคัญของศิลปวัฒนธรรมไทย 2. นักเรียนร้อยละ 88 ค้นพบศักยภาพใน การเล่นเครื่องดนตรีไทย เครื่องดนตรี สากล การแสดงนาฏศิลป์ไทย การแสดง นาฏศิลป์ประยุกต์ และการสร้างสรรค์ ผลงานด้านศิลปะ

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้นักเรียนเห็นคุณค่าและ ความสาคัญของศิลปวัฒนธรรมไทย 2. เพื่อให้นักเรียนค้นพบศักยภาพในการ เล่นเครื่องดนตรีไทย เครื่องดนตรีสากล การแสดงนาฏศิลป์ไทย การแสดง นาฏศิลป์ประยุกต์ และการสร้างสรรค์ ผลงานด้านศิลปะ

เป้าหมาย (เชิงปริมาณและคุณภาพ)

สนองมาตรฐาน การศึกษาของ สถานศึกษา (มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้)

มาตรฐานที่ 2 ตัวบ่งชี่ 4 มาตรฐานที่ 3 ตัวบ่งชี้ 1,3 มาตรฐานที่ 6 ตัวบ่งชี้ 3

มาตรฐานที่ 1 ตัวบ่งชี้ 4,6 มาตรฐานที่ 6 ตัวบ่งชี้ 1- 4


92

เป้าหมาย (เชิงปริมาณและคุณภาพ)

ผลสาเร็จ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ (เชิงปริมาณและคุณภาพ) (โครงการ/กิจกรรม) 3. เพื่อให้นักเรียนพัฒนาตนเองให้มี 3. นักเรียนร้อยละ 85 พัฒนาตนเองให้มี 3. นักเรียนร้อยละ 93 พัฒนาตนเองให้มี ความกล้าแสดงออกด้านศิลปะ ดนตรี ความกล้าแสดงออกด้านศิลปะ ดนตรี ความกล้าแสดงออกด้านศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์อย่างสร้างสรรค์ นาฏศิลป์อย่างสร้างสรรค์ นาฏศิลป์อย่างสร้างสรรค์ 4. เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึง 4. นักเรียนร้อยละ 85 มีคุณลักษณะอันพึง 4. นักเรียนร้อยละ 95 มีคุณลักษณะอันพึง ประสงค์ของเด็กไทยด้านคุณธรรม ประสงค์ของเด็กไทยด้านคุณธรรม ประสงค์ของเด็กไทยด้านคุณธรรม จริยธรรม มีระเบียบวินัย รู้จักหน้าที่ มี จริยธรรม มีระเบียบวินัย รู้จักหน้าที่ ความ จริยธรรม มีระเบียบวินัย รู้จักหน้าที่ ความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ ทางาน รับผิดชอบ ซื่อสัตย์ ทางานร่วมกับผู้อื่น ความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ ทางานร่วมกับ ร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุขและสามารถ อย่างมีความสุขและสามารถนาความรู้ไป ผู้อื่นอย่างมีความสุขและสามารถนา นาความรู้ไปประกอบอาชีพได้ ประกอบอาชีพได้ ความรู้ไปประกอบอาชีพได้ 5. โครงการพัฒนา 1. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีความคิด 1. นักเรียนร้อยละ 85 มีความคิดริเริ่มและ 1. นักเรียนร้อยละ 92 มีความคิดริเริ่มและ ศักยภาพด้านการ ริเริ่มและสร้างสรรค์ผลงานด้วยความ สร้างสรรค์ผลงานด้วยความภาคภูมิใจ สร้างสรรค์ผลงานด้วยความภาคภูมิใจ งานอาชีพและ ภาคภูมิใจ 2. นักเรียนร้อยละ 85 มีผลสัมฤทธิ์ทางการ 2. นักเรียนร้อยละ 94 มีผลสัมฤทธิ์ เทคโนโลยี 2. เพื่อพัฒนานักเรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ เรียนระดับชาติเป็นไปตามเกณฑ์ ทางการเรียนระดับชาติเป็นไปตามเกณฑ์ ทางการเรียนระดับชาติเป็นไปตาม 3. นักเรียนร้อยละ 85 พัฒนาความสามารถ 3. นักเรียนร้อยละ 93 พัฒนา เกณฑ์ ความถนัดเต็มศักยภาพและมุ่งมั่นพัฒนา ความสามารถ ความถนัดเต็มศักยภาพ 3. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนพัฒนา งานให้ประสบความสาเร็จ และมุ่งมั่นพัฒนางานให้ประสบ ความสามารถ ความถนัดเต็มศักยภาพ ความสาเร็จ และมุ่งมั่นพัฒนางานให้ประสบ ความสาเร็จ

สนองมาตรฐาน การศึกษาของ สถานศึกษา (มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้)

มาตรฐานที่ 4 ตัวบ่งชี้ 4 มาตรฐานที่ 5 ตัวบ่งชี้ 4 มาตรฐานที่ 6 ตัวบ่งชี้ 1,2


93

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

4. โครงการส่งเสริม 1. เพื่อพัฒนานักเรียนให้มีความสามารถ อัจฉริยภาพทาง และความถนัดเต็มศักยภาพ วิชาการ 2. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้มีโอกาสใน การทดสอบศักยภาพของตนในโอกาส

เป้าหมาย (เชิงปริมาณและคุณภาพ) 1. นักเรียนร้อยละ 85 ให้มีความสามารถ และความถนัดเต็มศักยภาพ 2. นักเรียนร้อยละ 85 มีโอกาสในการ ทดสอบศักยภาพของตนในโอกาสต่างๆ

ผลสาเร็จ (เชิงปริมาณและคุณภาพ) (โครงการ/กิจกรรม) 1. นักเรียนร้อยละ 97 ให้มีความสามารถ และความถนัดเต็มศักยภาพ 2. นักเรียนร้อยละ 98 มีโอกาสในการ ทดสอบศักยภาพของตนในโอกาสต่างๆ

สนองมาตรฐาน การศึกษาของ สถานศึกษา (มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้)

มาตรฐานที่ 3 ตัวบ่งชี้ 3 มาตรฐานที่ 4 ตัวบ่งชี้ 3,4

ต่างๆ

5. โครงการ แนะแนว

3.เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรูร้ ่วมกันเป็น กลุ่ม แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อการ เรียนรู้ระหว่างกัน 4. เพื่อให้นักเรียนกาหนดเป้าหมาย คาดการณ์ ตัดสินใจแก้ปัญหาโดยมี เหตุผลประกอบอย่างมีความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์

3. นักเรียนร้อยละ 85 เรียนรู้ร่วมกันเป็น กลุ่ม แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อการ เรียนรู้ระหว่างกัน 4. นักเรียนร้อยละ 85 กาหนดเป้าหมาย คาดการณ์ ตัดสินใจแก้ปัญหาโดยมีเหตุผล ประกอบอย่างมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์

3.นักเรียนร้อยละ 100 เรียนรู้ร่วมกันเป็น กลุ่ม แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อการ เรียนรู้ระหว่างกัน 4. นักเรียนร้อยละ 95 กาหนดเป้าหมาย คาดการณ์ ตัดสินใจแก้ปัญหาโดยมี เหตุผลประกอบอย่างมีความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์

มาตรฐานที่ 6 ตัวบ่งชี้ 1,2,3

1. เพื่อให้นักเรียนพัฒนาการเรียนได้ อย่างเต็มศักยภาพ และมีคุณลักษณะที่ พึงประสงค์ตามหลักสูตร 2. เพื่อให้นักเรียนรู้จักตนเองและโลก ของงานอย่างหลากหลาย มีเจตคติและ นิสัยที่ดี ในการทางาน สามารถ ตัดสินใจเลือกประกอบอาชีพตาม ความสามารถและความถนัด

1. นักเรียนร้อยละ 85 พัฒนาการเรียนได้ อย่างเต็มศักยภาพ และมีคุณลักษณะที่พึง ประสงค์ตามหลักสูตร 2. นักเรียนร้อยละ 85 รู้จักตนเองและโลก ของงานอย่างหลากหลาย มีเจตคติและนิสัย ที่ดี ในการทางาน สามารถตัดสินใจเลือก ประกอบอาชีพตามความสามารถและความ ถนัด

1. นักเรียนร้อยละ 95 พัฒนาการเรียนได้ อย่างเต็มศักยภาพ และมีคุณลักษณะที่พึง ประสงค์ตามหลักสูตร 2. นักเรียนร้อยละ 92 รู้จักตนเองและโลก ของงานอย่างหลากหลาย มีเจตคติและ นิสัยที่ดี ในการทางาน สามารถตัดสินใจ เลือกประกอบอาชีพตามความสามารถ และความถนัด

มาตรฐานที่ 2 ตัวบ่งชี้ 1,2 มาตรฐานที่ 6 ตัวบ่งชี้ 4


94

โครงการ/กิจกรรม

6.โครงการตลาดนัด พอเพียงเคียงคู่การ แบ่งปัน

7.โครงการจิตอาสา จากสภาสู่โรงเรียน และชุมชน

เป้าหมาย (เชิงปริมาณและคุณภาพ)

ผลสาเร็จ วัตถุประสงค์ (เชิงปริมาณและคุณภาพ) (โครงการ/กิจกรรม) 3. เพื่อให้นักเรียนพัฒนาบุคลิกภาพ 3. นักเรียนร้อยละ 85 พัฒนาบุคลิกภาพ 3. นักเรียนร้อยละ 95 พัฒนาบุคลิกภาพ เข้าใจตนเอง ยอมรับผู้อื่น ปรับตัวให้ เข้าใจตนเอง ยอมรับผู้อื่น ปรับตัวให้ เข้าใจตนเอง ยอมรับผู้อื่น ปรับตัวให้ ดารงชีวิตอย่างมีความสุขในสังคม ดารงชีวิตอย่างมีความสุขในสังคม ดารงชีวิตอย่างมีความสุขในสังคม 1. เพื่อให้นักเรียนได้รู้จักการวาง 1. นักเรียนเรียนร้อยละ 85 รู้จักการวาง 1. นักเรียนร้อยละ 100 รู้จักการวาง แผนการทางานร่วมกัน แผนการทางานร่วมกัน แผนการทางานร่วมกัน 2. เพื่อให้นักเรียนได้รับประสบการณ์ 2. นักเรียนร้อยละ 85 มีประสบการณ์ตรง 2. นักเรียนร้อยละ 100 มีประสบการณ์ ตรงในการปฏิบัติกิจกรรมผลิตและ ในการปฏิบัติกิจกรรมผลิตและจาหน่าย ตรงในการปฏิบัติกิจกรรมผลิตและ จาหน่ายสินค้าตามความสนใจ สินค้าตามความสนใจ จาหน่ายสินค้าตามความสนใจ 3.เพื่อให้นักเรียนรู้จักแบ่งปันช่วยเหลือ 3.นักเรียนร้อยละ 85 รู้จักแบ่งปันช่วยเหลือ 3.นักเรียนร้อยละ100 แบ่งปันช่วยเหลือ และเอื้ออาทรต่อผู้อื่น และเอือ้ อาทรต่อผู้อื่น และเอื้ออาทรต่อผู้อื่น 1. เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนมีช่องทางใน 1. นักเรียนร้อยละ 85 ได้รับการส่งเสริม 1. นักเรียนร้อยละ 100 ทาความดี มี การทาความดี มีความรักโดยไม่มี ปลูกฝังให้ทาความดี มีความรักโดยไม่มี ความรักโดยไม่มีเงื่อนไขให้กับคนอื่นๆ เงื่อนไขให้กับคนอื่นๆ เงื่อนไขให้กับคนอื่นๆ 2. นักเรียนร้อยละ 100 เต็มใจ สมัครใจ 2. เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนที่เต็มใจ 2. นักเรียนร้อยละ 85 เต็มใจ สมัครใจ เข้า เข้ามาร่วมทากิจกรรมที่เป็นสาธารณะ สมัครใจ เข้ามาร่วมทากิจกรรมที่เป็น มาร่วมทากิจกรรมที่เป็นสาธารณะประโยชน์ ประโยชน์ โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน และใช้ สาธารณะประโยชน์ โดยไม่หวังสิ่งตอบ โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน และใช้เวลาว่างให้ เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ แทน และใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ เป็นประโยชน์ 3. นักเรียนร้อยละ 100 รักสังคมและ 3. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนรักสังคมและ 3. นักเรียนร้อยละ 85 รักสังคมและชุมชน ชุมชน พร้อมทั้งสร้างสังคมและชุมชนให้ ชุมชน พร้อมทั้งสร้างสังคมและชุมชนให้ พร้อมทั้งสร้างสังคมและชุมชนให้เข้มแข็ง เข้มแข็งโดยทางานด้วยใจ ให้ด้วยรัก เข้มแข็งโดยทางานด้วยใจ ให้ด้วยรัก โดยทางานด้วยใจ ให้ด้วยรัก

สนองมาตรฐาน การศึกษาของ สถานศึกษา (มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้)

มาตรฐานที่ 2 ตัวบ่งชี้ 2, 4 มาตรฐานที่ 6 ตัวบ่งชี้ 4

มาตรฐานที่ 2 ตัวบ่งชี้ 1,2 มาตรฐานที่ 6 ตัวบ่งชี้ 1-4


95

เป้าหมาย 7 ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

1.โครงการพัฒนา ระบบดูแล ช่วยเหลือนักเรียน

1. เพื่อให้บุคลากรครูวิเคราะห์นักเรียน เป็นรายบุคคลและใช้ข้อมูลในการวาง แผนการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนา ศักยภาพของนักเรียน 2. เพื่อให้โรงเรียน ผู้ปกครอง หน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง หรือชุมชน มีการทางาน ร่วมกันโดยผ่านกระบวนการทางานที่ ชัดเจน พร้อมด้วยเอกสาร หลักฐานการ ปฏิบัติงาน สามารถตรวจสอบได้ 3. เพื่อจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่ มีประสิทธิภาพและครอบคลุมถึงผู้เรียน ทุกคน 1.เพื่อให้บุคลากรครูประพฤติปฏิบัติตน เป็นแบบอย่างที่ดีและเป็นสมาชิกที่ดี ของสถานศึกษา 2. เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ บุคลากรครูให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง ทางการศึกษาและพร้อมรับการกระจาย อานาจ

2. โครงการพัฒนา ศักยภาพบุคลากร

เป้าหมาย (เชิงปริมาณและคุณภาพ)

ผลสาเร็จ (เชิงปริมาณและคุณภาพ) (โครงการ/กิจกรรม) 1.บุคลากรครูร้อยละ 85 วิเคราะห์นักเรียน 1. บุคลากรครูร้อยละ 100 วิเคราะห์ เป็นรายบุคคลและใช้ข้อมูลในการวาง นักเรียนเป็นรายบุคคลและใช้ข้อมูลในการ แผนการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพ วางแผนการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนา ของนักเรียน ศักยภาพของนักเรียน 2. โรงเรียน ผู้ปกครอง หน่วยงานที่ 2. โรงเรียน ผู้ปกครอง หน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง หรือชุมชนร้อยละ 85 ทางาน เกี่ยวข้อง หรือชุมชนร้อยละ 100 ทางาน ร่วมกันโดยผ่านกระบวนการทางานที่ชัดเจน ร่วมกันโดยผ่านกระบวนการทางานที่ พร้อมด้วยเอกสาร หลักฐานการปฏิบัติงาน ชัดเจน พร้อมด้วยเอกสาร หลักฐานการ สามารถตรวจสอบได้ ปฏิบัติงาน สามารถตรวจสอบได้ 3. นักเรียนร้อยละ 85 ได้รับการดูแล 3. นักเรียนร้อยละ 90 ได้รับการดูแล ช่วยเหลืออย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยเหลืออย่างมีประสิทธิภาพ 1.บุคลากรครูร้อยละ 85 ประพฤติปฏิบัติตน เป็นแบบอย่างที่ดีและเป็นสมาชิกที่ดีของ สถานศึกษา 2. บุคลากรครูร้อยละ 85มีการพัฒนา ศักยภาพทันต่อการเปลี่ยนแปลงทาง การศึกษาและพร้อมรับการกระจายอานาจ

1.บุคลากรครูร้อยละ 98.60 ประพฤติ ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีและเป็น สมาชิกที่ดีของสถานศึกษา 2. บุคลากรครูร้อยละ 98.60 พัฒนา ศักยภาพทันต่อการเปลี่ยนแปลงทาง การศึกษาและพร้อมรับการกระจาย อานาจ

สนองมาตรฐาน การศึกษาของ สถานศึกษา (มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้)

มาตรฐานที่ 7 ตัวบ่งชี้ 2, 6 มาตรฐานที่ 10 ตัวบ่งชี้ 6

มาตรฐานที่ 7 ตัวบ่งชี้ 8 มาตรฐานที่ 8 ตัวบ่งชี้ 1,2,3,4,6


96

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

3. เพื่อให้บุคลากรครูนาความรู้ ประสบการณ์ที่ได้รับจากการอบรม สัมมนา ศึกษาดูงานมาใช้ในการ พัฒนาการเรียนการสอนและปฏิบัติ หน้าที่อื่นในโรงเรียนได้อย่างมี ประสิทธิภาพ 3. โครงการติดตาม 1. เพื่อส่งเสริมการพัฒนาการจัดเรียน การพัฒนาการ การสอน(นิเทศการสอน) ของบุคลากร จัดการเรียนการ ครู สอน 2. เพื่อส่งเสริมการพัฒนาการผลิตสื่อ ใช้สื่อ ในการเรียนการสอนของ บุคลากรครู 3. เพื่อส่งเสริมการพัฒนาการเขียน แผนการจัดการเรียนรู้ของบุคลากรครู 4. เพื่อส่งเสริมการทาวิจัยในชั้นเรียน ของบุคลากรครู 4. โครงการส่งเสริม 1. เพื่อให้บุคลากรครูมีคุณธรรม คุณธรรมจริยธรรม จริยธรรม และปฏิบัติตนตาม ครู จรรยาบรรณวิชาชีพ

เป้าหมาย (เชิงปริมาณและคุณภาพ)

ผลสาเร็จ (เชิงปริมาณและคุณภาพ) (โครงการ/กิจกรรม) 3. บุคลากรครูร้อยละ 85 นาความรู้ 3. บุคลากรครูร้อยละ 98.60 นาความรู้ ประสบการณ์ที่ได้รับจากการอบรม สัมมนา ประสบการณ์ที่ได้รับจากการอบรม ศึกษาดูงานมาใช้ในการพัฒนาการเรียนการ สัมมนา ศึกษาดูงานมาใช้ในการ สอนและปฏิบัติหน้าที่อื่นในโรงเรียนได้อย่าง พัฒนาการเรียนการสอนและปฏิบัติหน้าที่ มีประสิทธิภาพ อื่นในโรงเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สนองมาตรฐาน การศึกษาของ สถานศึกษา (มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้)

1. บุคลากรครูร้อยละ 85 มีการพัฒนา พัฒนาการจัดการเรียนการสอน (นิเทศการสอน) 2. การเรียนการสอนของบุคลากรครู ร้อยละ 85 ผลิตสื่อ ใช้สื่อ ในการเรียน การสอน 3. บุคลากรครูร้อยละ 85 มีการพัฒนาเขียน แผนการจัดการเรียนรู้ 4. บุคลากรครูร้อยละ 85ทาวิจัยในชั้นเรียน

1. บุคลากรครูร้อยละ 96 มีการพัฒนา พัฒนาการจัดการเรียนการสอน (นิเทศการสอน) 2. การเรียนการสอนของบุคลากรครู ร้อยละ 96 ผลิตสื่อ ใช้สื่อ ในการเรียน การสอน 3. บุคลากรครูร้อยละ 96 มีการพัฒนา เขียนแผนการจัดการเรียนรู้ 4. บุคลากรครูร้อยละ 96 ทาวิจัยในชั้น เรียน

มาตรฐานที่ 7 ตัวบ่งชี้ 1-5,7 มาตรฐานที่ 10 ตัวบ่งชี้ 5

1. บุคลากรครูร้อยละ 85 มีคุณธรรม จริยธรรม และปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณ วิชาชีพ

1. บุคลากรครูร้อยละ 96 มีคุณธรรม จริยธรรม และปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณ วิชาชีพ

มาตรฐานที่ 7 ตัวบ่งชี้ 6,8,9


97

โครงการ/กิจกรรม

5. โครงการสร้าง ขวัญกาลังใจ บุคลากร

วัตถุประสงค์ 2. เพื่อให้บุคลากรครูประพฤติปฏิบัติตน เป็นแบบอย่างที่ดีและเป็นสมาชิกที่ดี ของสถานศึกษา 3. เพื่อให้บุคลากรครูมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี กับนักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชนมีความ มุ่งมั่นและอุทิศตนในการสอน และ พัฒนานักเรียน 1. เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกาลังใจ ให้แก่บุคลากรครูประพฤติปฏิบัติตนเป็น แบบอย่างที่ดี สอนตามวิชาที่ได้รับ มอบหมายอย่างเต็มความสามารถและ เป็นสมาชิกที่ดีของสถานศึกษา 2. เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดี ซึ่งกันและกันระหว่างบุคลากรและเกิด ความมั่นคงในองค์กร 3. เพื่อให้บุคลากรครูมีขวัญกาลังใจใน การพัฒนาศักยภาพให้พร้อมรับการ กระจายอานาจ

เป้าหมาย (เชิงปริมาณและคุณภาพ) 2. บุคลากรครูร้อยละ 85 ประพฤติปฏิบัติ ตนเป็นแบบอย่างที่ดีและเป็นสมาชิกที่ดีของ สถานศึกษา 3. บุคลากรครูร้อยละ 85 มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ ดีกับนักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชนมีความ มุ่งมั่นและอุทิศตนในการสอน และพัฒนา นักเรียน 1. บุคลากรครูร้อยละ 85 ประพฤติปฏิบัติ ตนเป็นแบบอย่างที่ดี สอนตามวิชาที่ได้รับ มอบหมายอย่างเต็มความสามารถและเป็น สมาชิกที่ดีของสถานศึกษา 2. บุคลากรครูร้อยละ 85 ความสัมพันธ์อันดี ซึ่งกันและกันระหว่างบุคลากรและเกิดความ มั่นคงในองค์กร 3. บุคลากรครูร้อยละ 85 มีขวัญกาลังใจใน การพัฒนาศักยภาพให้พร้อมรับการกระจาย อานาจ

ผลสาเร็จ (เชิงปริมาณและคุณภาพ) (โครงการ/กิจกรรม) 2. บุคลากรครูร้อยละ 97 ประพฤติปฏิบัติ ตนเป็นแบบอย่างที่ดีและเป็นสมาชิกที่ดี ของสถานศึกษา 3. บุคลากรครูร้อยละ 96 มีมนุษย์สัมพันธ์ ที่ดีกับนักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชนมีความ มุ่งมั่นและอุทิศตนในการสอน และพัฒนา นักเรียน 1. บุคลากรครูร้อยละ 99 ประพฤติปฏิบัติ ตนเป็นแบบอย่างที่ดี สอนตามวิชาที่ ได้รับมอบหมายอย่างเต็มความสามารถ และเป็นสมาชิกที่ดีของสถานศึกษา 2. บุคลากรครูร้อยละ 98 ความสัมพันธ์ อันดีซึ่งกันและกันระหว่างบุคลากรและ เกิดความมั่นคงในองค์กร 3. บุคลากรครูร้อยละ 97 มีขวัญกาลังใจ ในการพัฒนาศักยภาพให้พร้อมรับการ กระจายอานาจ

สนองมาตรฐาน การศึกษาของ สถานศึกษา (มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้)

มาตรฐานที่ 7 ตัวบ่งชี้ 8,9 มาตรฐานที่ 8 ตัวบ่งชี้ 2,4


98

เป้าหมายที่ 8 ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล ผลสาเร็จ (เชิงปริมาณและคุณภาพ) (โครงการ/กิจกรรม) 1. โครงการจัดสรร 1. เพื่อให้มีอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 1. อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ร้อยละ 85 เพียงพอ 1. อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ร้อยละ 100 เครื่องคอมพิวเตอร์ เพียงพอต่อจานวนนักเรียน ต่อจานวนนักเรียน เพียงพอต่อจานวนนักเรียน และอุปกรณ์ 2. เพื่อให้นักเรียนใช้เทคโนโลยีในการ 2. นักเรียนร้อยละ 85 ใช้เทคโนโลยีในการ 2. นักเรียนร้อยละ 100 ใช้เทคโนโลยีใน คอมพิวเตอร์ เรียนรู้และนาเสนอผลงาน เรียนรู้และนาเสนอผลงาน การเรียนรู้และนาเสนอผลงาน 3. เพื่อให้นักเรียนใช้บริการสื่อและ 3. นักเรียนร้อยละ 85 ใช้บริการสื่อและ 3. นักเรียนร้อยละ 100 ใช้บริการสื่อและ เทคโนโลยี เทคโนโลยี เทคโนโลยี 2. โครงการพัฒนา 1. เพื่อให้การจัดเก็บค่าธรรมเนียม 1. ค่าธรรมเนียมการศึกษาและ 1. ค่าธรรมเนียมการศึกษาและ ระบบบัญชีและ การศึกษาและค่าธรรมเนียมอื่น ๆ ได้ ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ ร้อยละ 85 ได้ตรง ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ ร้อยละ 95 ได้ตรง การเงิน ตรงตามระยะเวลาที่กาหนด จัดเก็บตามระยะเวลาที่กาหนด จัดเก็บตามระยะเวลาที่กาหนด 2. เพื่อให้การจัดทาระบบบัญชีได้ 2. ระบบบัญชีร้อยละ 85 จัดทาได้ถูกต้อง 2. ระบบบัญชีร้อยละ 98 จัดทาได้ถูกต้อง ถูกต้องเป็นปัจจุบันตามมาตรฐาน เป็นปัจจุบันตามมาตรฐานการศึกษา เป็นปัจจุบันตามมาตรฐานการศึกษา การศึกษาสามารถตรวจสอบได้และเป็น สามารถตรวจสอบได้และเป็นที่ยอมรับและ สามารถตรวจสอบได้และเป็นที่ยอมรับ ที่ยอมรับและเชื่อถือได้ เชื่อถือได้ และเชื่อถือได้ 3. เพื่อให้มีบัญชีในการเบิกจ่ายถูกต้อง 3. บัญชีในการเบิกจ่ายร้อยละ 85 ถูกต้อง 3. บัญชีในการเบิกจ่ายร้อยละ 98 ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน และเป็นปัจจุบัน และเป็นปัจจุบัน 4. เพื่อให้เบิกจ่ายเงินงบประมาณ 4. เบิกจ่ายเงินงบประมาณร้อยละ 85 4. เบิกจ่ายเงินงบประมาณร้อยละ 97 ดาเนินการอย่างเป็นระบบ ดาเนินการอย่างเป็นระบบ ดาเนินการอย่างเป็นระบบ 5. เพื่อให้ผู้บริหารสามารถบริหารจัด 5. ผู้บริหารสามารถบริหารจัดการศึกษาให้ 5. ศักยภาพการปฏิบัติงานตรวจสอบ การศึกษาให้บรรลุตามเป้าหมายที่ บรรลุตามเป้าหมายที่กาหนดไว้ใน กิจการร้อยละ 97 เป็นที่ยอมรับและ โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย (เชิงปริมาณและคุณภาพ)

สนองมาตรฐาน การศึกษาของ สถานศึกษา (มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้)

มาตรฐานที่ 8 ตัวบ่งชี้ 4

มาตรฐานที่ 8 ตัวบ่งชี้ 1,3


99

โครงการ/กิจกรรม

3. โครงการสร้าง ขวัญกาลังใจ บุคลากร

4. โครงการพัฒนา ศักยภาพบุคลากร

วัตถุประสงค์ กาหนดไว้ในแผนปฏิบัติการประจาปี 1. เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกาลังใจ ให้แก่บุคลากรครูประพฤติปฏิบัติตนเป็น แบบอย่างที่ดี สอนตามวิชาที่ได้รับ มอบหมายอย่างเต็มความสามารถและ เป็นสมาชิกที่ดีของสถานศึกษา 2. เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดี ซึ่งกันและกันระหว่างบุคลากรและเกิด ความมั่นคงในองค์กร 3. เพื่อให้บุคลากรครูมีขวัญกาลังใจใน การพัฒนาศักยภาพให้พร้อมรับการ กระจายอานาจ 1.เพื่อให้บุคลากรครูประพฤติปฏิบัติตน เป็นแบบอย่างที่ดีและเป็นสมาชิกที่ดี ของสถานศึกษา 2. เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ บุคลากรครูให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง ทางการศึกษาและพร้อมรับการกระจาย อานาจ

เป้าหมาย (เชิงปริมาณและคุณภาพ)

ผลสาเร็จ (เชิงปริมาณและคุณภาพ) (โครงการ/กิจกรรม)

แผนปฏิบัติการประจาปี 1. บุคลากรครูร้อยละ 85 ประพฤติปฏิบัติ ตนเป็นแบบอย่างที่ดี สอนตามวิชาที่ได้รับ มอบหมายอย่างเต็มความสามารถและเป็น สมาชิกที่ดีของสถานศึกษา 2. บุคลากรครูร้อยละ 85 ความสัมพันธ์อันดี ซึ่งกันและกันระหว่างบุคลากรและเกิดความ มั่นคงในองค์กร 3. บุคลากรครูร้อยละ 85 มีขวัญกาลังใจใน การพัฒนาศักยภาพให้พร้อมรับการกระจาย อานาจ

เชื่อถือ 1. บุคลากรครูร้อยละ 99 ประพฤติปฏิบัติ ตนเป็นแบบอย่างที่ดี สอนตามวิชาที่ ได้รับมอบหมายอย่างเต็มความสามารถ และเป็นสมาชิกที่ดีของสถานศึกษา 2. บุคลากรครูร้อยละ 98 ความสัมพันธ์ อันดีซึ่งกันและกันระหว่างบุคลากรและ เกิดความมั่นคงในองค์กร 3. บุคลากรครูร้อยละ 97 มีขวัญกาลังใจ ในการพัฒนาศักยภาพให้พร้อมรับการ กระจายอานาจ

1.บุคลากรครูร้อยละ 85 ประพฤติปฏิบัติตน เป็นแบบอย่างที่ดีและเป็นสมาชิกที่ดีของ สถานศึกษา 2. บุคลากรครูร้อยละ 85มีการพัฒนา ศักยภาพทันต่อการเปลี่ยนแปลงทาง การศึกษาและพร้อมรับการกระจายอานาจ

1.บุคลากรครูร้อยละ 98.60 ประพฤติ ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีและเป็น สมาชิกที่ดีของสถานศึกษา 2. บุคลากรครูร้อยละ 98.60 พัฒนา ศักยภาพทันต่อการเปลี่ยนแปลงทาง การศึกษาและพร้อมรับการกระจาย อานาจ

สนองมาตรฐาน การศึกษาของ สถานศึกษา (มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้)

มาตรฐานที่ 7 ตัวบ่งชี้ 8,9 มาตรฐานที่ 8 ตัวบ่งชี้ 2,4

มาตรฐานที่ 7 ตัวบ่งชี้ 8 มาตรฐานที่ 8 ตัวบ่งชี้ 1,2,3,4,6


100

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์ 3. เพื่อให้บุคลากรครูนาความรู้ ประสบการณ์ที่ได้รับจากการอบรม สัมมนา ศึกษาดูงานมาใช้ในการ พัฒนาการเรียนการสอนและปฏิบัติ หน้าที่อื่นในโรงเรียน

เป้าหมาย (เชิงปริมาณและคุณภาพ)

ผลสาเร็จ (เชิงปริมาณและคุณภาพ) (โครงการ/กิจกรรม) 3. บุคลากรครูร้อยละ 85 นาความรู้ 3. บุคลากรครูร้อยละ 98.60 นาความรู้ ประสบการณ์ที่ได้รับจากการอบรม สัมมนา ประสบการณ์ที่ได้รับจากการอบรม ศึกษาดูงานมาใช้ในการพัฒนาการเรียนการ สัมมนา ศึกษาดูงานมาใช้ในการ สอนและปฏิบัติหน้าที่อื่นในโรงเรียน พัฒนาการเรียนการสอนและปฏิบัติหน้าที่ อื่นในโรงเรียน

สนองมาตรฐาน การศึกษาของ สถานศึกษา (มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้)


101

เป้าหมายที่ 9 คณะกรรมการสถานศึกษา และผู้ปกครอง ชุมชนปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

1. โครงการประกัน 1. เพื่อจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพ คุณภาพภายในของ ภายในตามหลักเกณฑ์และแนวทาง สถานศึกษา ปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพ ภายในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2. เพื่อพร้อมรับการประเมินคุณภาพ ภายในและภายนอกสถานศึกษา

เป้าหมาย (เชิงปริมาณและคุณภาพ)

1. ร้อยละ 85 ของระบบการประกัน คุณภาพภายในของโรงเรียนมีความ สอดคล้องตามหลักเกณฑ์และแนวทาง ปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายใน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2. โรงเรียนมีความพร้อมรับการประเมิน คุณภาพภายในและภายนอกสถานศึกษา ร้อยละ 85 2. โครงการศูนย์ 1. เพื่อให้นักเรียน ผู้ปกครอง และ 1. นักเรียน ผู้ปกครอง และประชาชนใน กสิกรรมธรรมชาติ ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองจันทนิมิต เขตเทศบาลเมืองจันทนิมิตร้อยละ 85สนใจ กับความพอเพียง ที่สนใจลงปฏิบัติการไม้ปลูกไม้ดอก ไม้ ลงปฏิบัติการไม้ปลูกไม้ดอก ไม้ประดับและ และการเรียนรู้การ ประดับและพืชผักสวนครัวชนิดต่างๆ พืชผักสวนครัวชนิดต่างๆ ด้วยวิธีการต่าง ๆ ขยายพันธุ์พืช การ ด้วยวิธีการต่าง ๆ ไว้ประดับ ไว้ประดับบ้านและรับประทานในครอบครัว ทาปุ๋ยชีวภาพ บ้านและรับประทานในครอบครัว 2. นักเรียนร้อยละ 85 ศึกษาการทาปุ๋ย 2. เพื่อศึกษาการทาปุ๋ยชีวภาพ การ ชีวภาพ การทาปุ๋ยควันน้าส้ม และการ ทาปุ๋ยควันน้าส้ม และการปลูกพืชผัก ปลูกพืชผักชนิดต่าง ๆ เช่น พืชผักสวน ชนิดต่าง ๆ เช่น พืชผักสวนครัว ครัว ผักไร้ดิน (Hydroponics) ผักไร้ดิน (Hydroponics)

ผลสาเร็จ (เชิงปริมาณและคุณภาพ) (โครงการ/กิจกรรม) 1. ระบบประกันคุณภาพภายในของ โรงเรียนมีความสอดคล้องตามหลักเกณฑ์ และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกัน คุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร้อยละ 93.50 2. โรงเรียนมีความพร้อมรับการประเมิน คุณภาพภายนอกรอบสามร้อยละ 96.50 1. นักเรียน ผู้ปกครอง และประชาชนใน เขตเทศบาลเมืองจันทนิมิตร้อยละ 95 สนใจลงปฏิบัติการไม้ปลูกไม้ดอก ไม้ ประดับและพืชผักสวนครัวชนิดต่างๆ ด้วย วิธีการต่าง ๆ ไว้ประดับบ้านและ รับประทานในครอบครัว 2. นักเรียนร้อยละ 94 ศึกษาการทาปุ๋ย ชีวภาพ การทาปุ๋ยควันน้าส้ม และการ ปลูกพืชผักชนิดต่าง ๆ เช่น พืชผัก สวนครัว ผักไร้ดิน (Hydroponics)

สนองมาตรฐาน การศึกษาของ สถานศึกษา (มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้)

มาตรฐานที่ 9 ตัวบ่งชี้ 1,2 มาตรฐานที่ 12 ตัวบ่งชี้ 1,2,3,4,5,6

มาตรฐานที่ 9 ตัวบ่งชี้ที่ 3 มาตรฐานที่ 13 ตัวบ่งชี้ 1,2


102

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์ 3. เพื่อมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่าง บุคลากรภายในสถานศึกษา ระหว่าง สถานศึกษากับครอบครัว ชุมชนและ องค์กรที่เกี่ยวข้อง

เป้าหมาย (เชิงปริมาณและคุณภาพ)

ผลสาเร็จ (เชิงปริมาณและคุณภาพ) (โครงการ/กิจกรรม) 3. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากร 3. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่าง ภายในสถานศึกษา ระหว่างสถานศึกษากับ บุคลากรภายในสถานศึกษา ระหว่าง ครอบครัว ชุมชนและองค์กรที่เกี่ยวข้อได้ สถานศึกษากับครอบครัว ชุมชนและ ร้อยละ 85 องค์กรที่เกี่ยวข้อได้ร้อยละ 94.50

สนองมาตรฐาน การศึกษาของ สถานศึกษา (มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้)


103

เป้าหมายที่ 10 สถานศึกษามีการจัดหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพนักเรียนอย่างรอบด้าน โครงการ/กิจกรรม 1. โครงการพัฒนา หลักสูตร สถานศึกษาสตรี มารดาพิทักษ์

2. โครงการพัฒนา หลักสูตรท้องถิ่น

ผลสาเร็จ (เชิงปริมาณและคุณภาพ) (โครงการ/กิจกรรม) 1. เพื่อพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้ 1. หลักสูตรสถานศึกษาร้อยละ 85 1. หลักสูตรสถานศึกษาร้อยละ 95.50 เหมาะสมกับสภาพนักเรียนและท้องถิ่น เหมาะสมกับสภาพนักเรียนและท้องถิ่น เหมาะสมกับสภาพนักเรียนและท้องถิ่น 2. เพื่อให้มีหลักสูตรสถานศึกษาและ 2. นักเรียนร้อยละ 85 ได้เลือกเรียนรายวิชา 2. นักเรียนร้อยละ 100 ได้เลือกเรียน กิจกรรมที่หลากหลายให้นักเรียนเลือก เพิ่มเติมตามความถนัด ความสามารถและ รายวิชาเพิ่มเติมตามความถนัด เรียนตามความถนัด ความสามารถและ ความสนใจ ความสามารถและความสนใจ ความสนใจสนใจ 3. ครูร้อยละ 85 ออกแบบและพัฒนา 3. ครูร้อยละ100 ออกแบบและพัฒนา 3. เพื่อส่งเสริมให้ครูออกแบบและ นวัตกรรมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ นวัตกรรมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ พัฒนานวัตกรรมการจัดกิจกรรมการ ตอบสนองความถนัด และความสามารถของ ตอบสนองความถนัด และความสามารถ เรียนรู้ที่ตอบสนองความถนัด และ นักเรียน ของนักเรียน ความสามารถของนักเรียน 1. เพื่อจัดหลักสูตรท้องถิ่นให้มีความ 1. หลักสูตรท้องถิ่นให้มีความเหมาะสมและ 1. หลักสูตรท้องถิ่นให้มีความเหมาะสม เหมาะสมและสอดคล้องกับเป้าหมาย สอดคล้องกับเป้าหมายของการจัด และสอดคล้องกับเป้าหมายของการจัด ของการจัดการศึกษาของสถานศึกษา การศึกษาของสถานศึกษาร้อยละ 85 การศึกษาของสถานศึกษาร้อยละ 98.51 2. เพื่อส่งเสริมการจัดกิจกรรมการ 2. นักเรียนร้อยละ 85 เข้าร่วมและปฏิบัติ 2. นักเรียนร้อยละ 98.51 เข้าร่วมและ เรียนรู้โดยใช้หลักสูตรท้องถิ่นเรื่องการ กิจกรรมการเรียนรู้หลักสูตรท้องถิ่น ปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู้เรื่องการทอเสื่อ ทอเสื่อ จันทบูร จันทบูรที่ตอบสนองความต้องการ ความสามารถ ความถนัดและความ สนใจของนักเรียน วัตถุประสงค์

เป้าหมาย (เชิงปริมาณและคุณภาพ)

สนองมาตรฐาน การศึกษาของ สถานศึกษา (มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) มาตรฐานที่ 10

ตัวบ่งชี้ 1,2,3,4

มาตรฐานที่ 10 ตัวบ่งชี้ข้อ 1,3


104

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

3.โครงการพัฒนา ระบบดูแล ช่วยเหลือนักเรียน

1. เพื่อให้บุคลากรครูวิเคราะห์นักเรียน เป็นรายบุคคลและใช้ข้อมูลในการวาง แผนการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนา ศักยภาพของนักเรียน 2. เพื่อให้โรงเรียน ผู้ปกครอง หน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง หรือชุมชน มีการทางาน ร่วมกันโดยผ่านกระบวนการทางานที่ ชัดเจน พร้อมด้วยเอกสาร หลักฐานการ ปฏิบัติงาน สามารถตรวจสอบได้ 3. เพื่อจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่ มีประสิทธิภาพและครอบคลุมถึงผู้เรียน ทุกคน

4. โครงการติดตาม การพัฒนาการ จัดการเรียนการ สอน

1. เพื่อส่งเสริมการพัฒนาการจัดเรียน การสอน(นิเทศการสอน) ของบุคลากร ครู 2. เพื่อส่งเสริมการพัฒนาการผลิตสื่อ ใช้สื่อ ในการเรียนการสอนของ บุคลากรครู

เป้าหมาย (เชิงปริมาณและคุณภาพ)

ผลสาเร็จ (เชิงปริมาณและคุณภาพ) (โครงการ/กิจกรรม) 1.บุคลากรครูร้อยละ 85 วิเคราะห์นักเรียน 1. บุคลากรครูร้อยละ 90 วิเคราะห์ เป็นรายบุคคลและใช้ข้อมูลในการวาง นักเรียนเป็นรายบุคคลและใช้ข้อมูลในการ แผนการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพ วางแผนการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนา ของนักเรียน ศักยภาพของนักเรียน 2. โรงเรียน ผู้ปกครอง หน่วยงานที่ 2. โรงเรียน ผู้ปกครอง หน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง หรือชุมชนร้อยละ 85 ทางาน เกี่ยวข้อง หรือชุมชนร้อยละ 100 ทางาน ร่วมกันโดยผ่านกระบวนการทางานที่ชัดเจน ร่วมกันโดยผ่านกระบวนการทางานที่ พร้อมด้วยเอกสาร หลักฐานการปฏิบัติงาน ชัดเจน พร้อมด้วยเอกสาร หลักฐานการ สามารถตรวจสอบได้ ปฏิบัติงาน สามารถตรวจสอบได้ 3. นักเรียนร้อยละ 85 ได้รับการดูแล 3. นักเรียนร้อยละ 90 ได้รับการดูแล ช่วยเหลืออย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยเหลืออย่างมีประสิทธิภาพ 1. บุคลากรครูร้อยละ 85 มีการพัฒนา พัฒนาการจัดการเรียนการสอน(นิเทศการ สอน) 2. การเรียนการสอนของบุคลากรครูร้อยละ 85 ผลิตสื่อ ใช้สื่อ ในการเรียนการสอน

1. บุคลากรครูร้อยละ 96 มีการพัฒนา พัฒนาการจัดการเรียนการสอน(นิเทศการ สอน) 2. การเรียนการสอนของบุคลากรครูร้อย ละ 96 ผลิตสื่อ ใช้สื่อ ในการเรียนการ สอน

สนองมาตรฐาน การศึกษาของ สถานศึกษา (มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้)

มาตรฐานที่ 7 ตัวบ่งชี้ 2, 6 มาตรฐานที่ 10 ตัวบ่งชี้ 6

มาตรฐานที่ 7 ตัวบ่งชี้ 1-5,7 มาตรฐานที่ 10 ตัวบ่งชี้ 5


105

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์ 3. เพื่อส่งเสริมการพัฒนาการเขียน แผนการจัดการเรียนรู้ของบุคลากรครู 4. เพื่อส่งเสริมการทาวิจัยในชั้นเรียน ของบุคลากรครู

เป้าหมาย (เชิงปริมาณและคุณภาพ)

ผลสาเร็จ (เชิงปริมาณและคุณภาพ) (โครงการ/กิจกรรม) 3. บุคลากรครูร้อยละ 85 มีการพัฒนาเขียน 3. บุคลากรครูร้อยละ 96 มีการพัฒนา แผนการจัดการเรียนรู้ เขียนแผนการจัดการเรียนรู้ 4. บุคลากรครูร้อยละ 85ทาวิจัยในชั้นเรียน 4. บุคลากรครูร้อยละ 96 ทาวิจัยใน ชั้นเรียน

สนองมาตรฐาน การศึกษาของ สถานศึกษา (มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้)

เป้าหมายที่ 11 สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมและการบริการที่ส่งเสริมให้นักเรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

1. โครงการ สถานศึกษาน่าอยู่ น่าเรียน

1. เพื่อให้ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อาคารเรียนมั่นคง สะอาด ปลอดภัย สร้างและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ มีสิ่ง อานวยความสะดวกพอเพียง อยู่ใน สภาพใช้การได้ดี สภาพแวดล้อมร่มรื่น และมีแหล่งเรียนรู้สาหรับนักเรียน 2. เพื่อจัดให้ห้องสมุดสามารถ บริการสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศที่ เอื้อให้นักเรียนเรียนรู้ด้วยตนเองหรือ เรียนรู้แบบมีส่วนร่วม

เป้าหมาย (เชิงปริมาณและคุณภาพ)

ผลสาเร็จ (เชิงปริมาณและคุณภาพ) (โครงการ/กิจกรรม) 1. ให้ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อาคาร 1. ให้ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อาคาร เรียน แหล่งเรียนรู้ร้อยละ 85 มีความมั่นคง เรียน แหล่งเรียนรู้ ร้อยละ 98.51 มีความ สะอาด ปลอดภัย มีสิ่งอานวยความ มั่นคง สะอาด ปลอดภัย มีสิ่งอานวย สะดวกพอเพียง อยู่ในสภาพใช้การได้ดี ความสะดวกพอเพียง อยู่ในสภาพใช้การ สภาพแวดล้อมร่มรื่นและมีแหล่งเรียนรู้ ได้ดี สภาพแวดล้อมร่มรื่นและมีแหล่ง สาหรับนักเรียน เรียนรู้สาหรับนักเรียน 2.ห้องสมุดโรงเรียนสามารถ 2.ห้องสมุดโรงเรียนสามารถ บริการสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศที่เอื้อให้ บริการสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศที่เอื้อ นักเรียนเรียนรู้ด้วยตนเองหรือเรียนรู้แบบมี ให้นักเรียนเรียนรู้ด้วยตนเองหรือเรียนรู้ ส่วนร่วมได้ร้อยละ 85 แบบมีส่วนร่วมได้ร้อยละ 98.51

สนองมาตรฐาน การศึกษาของ สถานศึกษา (มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้)

มาตรฐานที่ 11 ตัวบ่งชี้ 1,2,3 มาตรฐานที่ 13 ตัวบ่งชี้ 1


106

เป้าหมาย (เชิงปริมาณและคุณภาพ)

ผลสาเร็จ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ (เชิงปริมาณและคุณภาพ) (โครงการ/กิจกรรม) 2. โครงการซ่อม 1. เพื่อให้ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ 1. จัดให้ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อาคาร 1. ให้ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อาคาร บารุงรักษาครุภัณฑ์ อาคารเรียนมั่นคง สะอาด ปลอดภัย เรียนร้อยละ 85 มีความมั่นคง สะอาด เรียนร้อยละ 100 มีความมั่นคง สะอาด ของโรงเรียน มีสิ่งอานวยความสะดวกพอเพียง อยู่ใน ปลอดภัย มีสิ่งอานวยความสะดวกพอเพียง ปลอดภัย มีสิ่งอานวยความสะดวก สภาพใช้การได้ดี สภาพแวดล้อมร่มรื่น อยู่ในสภาพใช้การได้ดี สภาพแวดล้อมร่ม พอเพียง อยู่ในสภาพใช้การได้ดี และมีแหล่งเรียนรู้เพียงพอสาหรับ รื่นและมีแหล่งเรียนรู้เพียงพอสาหรับ สภาพแวดล้อมร่มรื่นและมีแหล่งเรียนรู้ นักเรียน นักเรียน เพียงพอสาหรับนักเรียน 2. เพื่อจัดการ ดูแลรักษาซ่อมแซม 2. วัสดุอุปกรณ์ และครุภัณฑ์ ของโรงเรียน อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ ภายในอาคาร ให้คง ร้อยละ 85 มีสภาพสมบูรณ์พร้อมใช้งานได้ 2. อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ ภายในอาคารร้อยละ สภาพสมบูรณ์พร้อมใช้งาน 100 คงสภาพสมบูรณ์พร้อมใช้งาน 3. โครงการ 1. เพื่อให้ห้องเรียน สะอาด ปลอดภัย 1. ให้ห้องเรียน ร้อยละ 85 สะอาด 1. ให้ห้องเรียน ร้อยละ 99 สะอาด ห้องเรียนน่าอยู่ อยู่ในสภาพใช้การได้ดี และมี ปลอดภัย อยู่ในสภาพใช้การได้ดีและมี ปลอดภัย อยู่ในสภาพใช้การได้ดีและมี ดูสะอาดตา บรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ บรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ บรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ 2. เพื่อให้นักเรียนเห็นคุณค่าและ 2. นักเรียนร้อยละ 85 เห็นคุณค่าและ 2. นักเรียนร้อยละ 99 เห็นคุณค่าใน ประโยชน์ของการรักษาสภาพแวดล้อม ประโยชน์ของการรักษาสภาพแวดล้อม ประโยชน์ของการรักษาสภาพแวดล้อม ทรัพยากรร่วมกันดูแลรักษาทรัพย์สมบัติ ทรัพยากร ร่วมกันดูแลรักษาทรัพย์สมบัติ ทรัพยากรและทรัพย์สมบัติของห้องเรียน ของห้องเรียนและเกิดความภาคภูมิใจใน ของห้องเรียนและเกิดความภาคภูมิใจใน ร่วมกันดูแลรักษาเกิดความภาคภูมิใจใน ห้องเรียนของตนเอง ห้องเรียนของตนเอง ห้องเรียนของตนเอง

สนองมาตรฐาน การศึกษาของ สถานศึกษา (มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้)

มาตรฐานที่ 11 ตัวบ่งชี้ 1

มาตรฐานที่ 11 ตัวบ่งชี้ 1,2


107

เป้าหมายที่ 12 สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามที่กาหนดในกฎกระทรวง โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

1. โครงการประกัน 1. เพื่อจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพ คุณภาพภายในของ ภายในตามหลักเกณฑ์และแนวทาง สถานศึกษา ปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพ ภายในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2. เพื่อพร้อมรับการประเมินคุณภาพ ภายในและภายนอกสถานศึกษา 2. โครงการพัฒนา ข้อมูลสารสนเทศ โรงเรียน

เป้าหมาย (เชิงปริมาณและคุณภาพ)

1. ร้อยละ 85 ของระบบการประกัน คุณภาพภายในของโรงเรียนมีความ สอดคล้องตามหลักเกณฑ์และแนวทาง ปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายใน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2. โรงเรียนมีความพร้อมรับการประเมิน คุณภาพภายในและภายนอกสถานศึกษา ร้อยละ 85 1. เพื่อจัดระบบและพัฒนาระบบข้อมูล 1. ระบบข้อมูลสารสนเทศของโรงเรียน สารสนเทศของโรงเรียนให้สมบูรณ์และ ร้อยละ 85 ได้จัดระบบและพัฒนาได้อย่าง เป็นปัจจุบัน สมบูรณ์และเป็นปัจจุบัน 2. เพื่อเป็นแหล่งให้บริการและเผยแพร่ 2. แหล่งให้บริการและเผยแพร่ข้อมูล ข้อมูลสารสนเทศแก่บุคลากรและผู้สนใจ สารสนเทศร้อยละ 85 ได้ให้บริการแก่ 3. เพื่อรวบรวมข้อมูลสารสนเทศพื้นฐาน บุคลากรและผู้สนใจ และจาเป็นในการวิเคราะห์หา 3. ข้อมูลสารสนเทศพื้นฐานที่จาเป็น ประสิทธิภาพของสถานศึกษา ร้อยละ 85 ได้รวบรวมเพื่อวิเคราะห์หา ประสิทธิภาพของสถานศึกษา

ผลสาเร็จ (เชิงปริมาณและคุณภาพ) (โครงการ/กิจกรรม) 1. ระบบประกันคุณภาพภายในของ โรงเรียนมีความสอดคล้องตามหลักเกณฑ์ และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกัน คุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร้อยละ 93.50 2. โรงเรียนมีความพร้อมรับการประเมิน คุณภาพภายนอกรอบสามร้อยละ 96.50 1. ระบบข้อมูลสารสนเทศของโรงเรียน ร้อยละ 96 ได้จัดระบบและพัฒนาได้อย่าง สมบูรณ์และเป็นปัจจุบัน 2. แหล่งให้บริการและเผยแพร่ข้อมูล สารสนเทศร้อยละ 96 ได้ให้บริการแก่ บุคลากรและผู้สนใจ 3. ข้อมูลสารสนเทศพื้นฐานที่จาเป็น ร้อยละ 96 ได้รวบรวมเพื่อวิเคราะห์หา ประสิทธิภาพของสถานศึกษา

สนองมาตรฐาน การศึกษาของ สถานศึกษา (มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้)

มาตรฐานที่ 9 ตัวบ่งชี้ 1,2 มาตรฐานที่ 12 ตัวบ่งชี้ 1,2,3,4,5,6

มาตรฐานที่ 12 ตัวบ่งชี้ 3


108

เป้าหมายที่ 13 สถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ ผลสาเร็จ (เชิงปริมาณและคุณภาพ) (โครงการ/กิจกรรม) 1. โครงการงาน 1. เพื่อใช้สวนพฤกษศาสตร์เป็นแหล่ง 1. นักเรียนร้อยละ 85 ใช้งานสวน 1. นักเรียนร้อยละ 98.75 ใช้งานสวน สวนพฤกษศาสตร์ เรียนรู้ในการสร้างจิตสานึกด้านอนุรักษ์ พฤกษศาสตร์เป็นแหล่งเรียนรู้ในการสร้าง พฤกษศาสตร์เป็นแหล่งเรียนรู้ในการสร้าง โรงเรียน พันธุกรรมพืช จิตสานึกด้านอนุรักษ์พันธุกรรมพืช จิตสานึกด้านอนุรักษ์พันธุกรรมพืช 2. เพื่อส่งเสริมให้ครูผู้สอนจัดทา 2. ครูผู้สอนร้อยละ 85 จัดทาแผนการ 2. ครูผู้สอนร้อยละ 100 จัดทาแผนการ แผนการเรียนรู้บูรณาการงานสวน เรียนรู้บูรณาการงานสวนพฤกษศาสตร์ เรียนรู้บูรณาการงานสวนพฤกษศาสตร์ พฤกษศาสตร์โรงเรียนสู่การเรียนการ โรงเรียนสู่การเรียนการสอนทุกสาระการ โรงเรียนสู่การเรียนการสอนทุกสาระการ สอนทุกสาระการเรียนรู้ ทุกระดับชั้น เรียนรู้ ทุกระดับชั้น เรียนรู้ ทุกระดับชั้น 3. เพื่อให้นักเรียนเกิดจิตสานึกอนุรักษ์ 3. นักเรียนร้อยละ 85 เกิดจิตสานึกอนุรักษ์ 3. นักเรียนร้อยละ 98.75 เกิดจิตสานึก พันธุกรรมพืช พันธุกรรมพืช อนุรักษ์พันธุกรรมพืช 2. โครงการขยาย 1. เพื่อให้หน่วยงานและสถานศึกษานา 1. หน่วยงานและสถานศึกษาร้อยละ 85 นา 1.หน่วยงานและสถานศึกษาร้อยละ 98 ผลหลักปรัชญาของ หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไป หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไป นาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไป เศรษฐกิจพอเพียง ประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการ การ ประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการ การเรียน ประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการ การเรียน เรียนการสอน การจัดกิจกรรมพัฒนา การสอน การจัดกิจกรรมพัฒนานักเรียน การสอน การจัดกิจกรรมพัฒนานักเรียน นักเรียน และการพัฒนาบุคลากร ให้ และการพัฒนาบุคลากร ให้เกิดผล เกิดการ เกิดผล เกิดการปรับเปลี่ยนกระบวน ปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ในการดาเนินงาน และการพัฒนาบุคลากร ให้เกิดผล เกิด การปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ในการ ทัศน์ในการดาเนินงานอย่างจริงจังและ อย่างจริงจังและต่อเนื่อง ดาเนินงานอย่างจริงจังและต่อเนื่อง ต่อเนื่อง โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย (เชิงปริมาณและคุณภาพ)

สนองมาตรฐาน การศึกษาของ สถานศึกษา (มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้)

มาตรฐานที่ 13 ตัวบ่งชี้ 1 มาตรฐานที่ 15 ตัวบ่งชี้ 1,2

มาตรฐานที่ 2 ตัวบ่งชี้ 2,3 มาตรฐานที่ 13 ตัวบ่งชี้ที่ 2 มาตรฐานที่ 15 ตัวบ่งชี้ที่1,2


109

เป้าหมาย (เชิงปริมาณและคุณภาพ)

ผลสาเร็จ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ (เชิงปริมาณและคุณภาพ) (โครงการ/กิจกรรม) 2. บุคลากรครูและนักเรียนร้อยละ 98 2. เพื่อเสริมสร้างศักยภาพครูและ 2. บุคลากรครูและนักเรียนร้อยละ 85 มี นักเรียนแกนนาในการเป็นวิทยากร ศักยภาพในการเป็นวิทยากรขยายผล การ มีศักยภาพในการเป็นวิทยากรขยายผล ขยายผล การ ขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ การขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ ขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ พอเพียงให้กับหน่วยงานต่างๆได้อย่างมี พอเพียงให้กับหน่วยงานต่างๆได้อย่างมี พอเพียงให้กับหน่วยงานต่างๆได้อย่างมี ประสิทธิภาพ และมีประสิทธิผล ประสิทธิภาพ และมีประสิทธิผล ประสิทธิภาพ และมีประสิทธิผล 3. นักเรียนร้อยละ 85 ตระหนักถึงคุณค่า 3. นักเรียนร้อยละ 98 ตระหนักถึงคุณค่า 3. เพื่อให้นักเรียนตระหนักถึงคุณค่า และร่วมกันอนุรกั ษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม และร่วมกันอนุรกั ษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม และร่วมกันอนุรกั ษ์และพัฒนา 4. ครูและนักเรียนแกนนาร้อยละ 88 4. ครูและนักเรียนแกนนาร้อยละ 96 สิ่งแวดล้อม สามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากร สามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่าง 4.เพื่อให้ครูและนักเรียนแกนนาสามารถ ภายในและภายนอกสถานศึกษา รวมทั้ง บุคลากรภายในและภายนอกสถานศึกษา แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากร ครอบครัว ชุมชนและองค์กรที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งครอบครัว ชุมชนและองค์กรที่ ภายในสถานศึกษาและภายนอก เกี่ยวข้อง สถานศึกษา รวมทั้งครอบครัว ชุมชน และองค์กรที่เกี่ยวข้อง

สนองมาตรฐาน การศึกษาของ สถานศึกษา (มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้)


110

เป้าหมาย (เชิงปริมาณและคุณภาพ)

ผลสาเร็จ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ (เชิงปริมาณและคุณภาพ) (โครงการ/กิจกรรม) 3. โครงการพัฒนา 1. เพื่อเสริมสร้างความรู้ทักษะแก่ครู 1. ครูแกนนาร้อยละ 85 สามารถจัดการ 1. ครูแกนนาร้อยละ 90 สามารถจัดการ ครูและนักเรียน แกนนาให้สามารถจัดการเรียนการสอน เรียนการสอนโดยบูรณาการหลักปรัชญา เรียนการสอนโดยบูรณาการหลักปรัชญา แกนนาเศรษฐกิจ โดยบูรณาการหลักปรัชญาเศรษฐกิจ เศรษฐกิจพอเพียง อย่างเป็นรูปธรรมมี เศรษฐกิจพอเพียง อย่างเป็นรูปธรรมมี พอเพียง พอเพียง อย่างเป็นรูปธรรมมีผลงานจาก ผลงานจากการเรียนการสอนสามารถเป็น ผลงานจากการเรียนการสอนสามารถเป็น การเรียนการสอนสามารถเป็นตัวอย่าง ตัวอย่างได้ ตัวอย่างได้ ได้ 2. นักเรียนแกนนาร้อยละ 85 มีทักษะใน 2. นักเรียนแกนนาร้อยละ 100 มีทักษะใน 2. เพื่อเสริมสร้างความรู้ทักษะแก่ การนาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมา การนาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมา นักเรียนแกนนาให้นาหลักปรัชญา เป็นหลักคิดในการเรียนการทางานและการ เป็นหลักคิดในการเรียนการทางานและ เศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นหลักคิดในการ ดาเนินชีวิตสามารถเป็นแบบอย่างได้ การดาเนินชีวิตสามารถเป็นแบบอย่างได้ เรียนการทางานและการดาเนินชีวิต 3. ครูและนักเรียนแกนนาร้อยละ 85 3. ครูและนักเรียนแกนนาร้อยละ 85 สามารถเป็นแบบอย่างได้ สามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากร สามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่าง 3. เพื่อให้ครูและนักเรียนแกนนาได้ ภายในสถานศึกษา รวมทั้งครอบครัว บุคลากรภายในสถานศึกษา รวมทั้ง แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากร ชุมชนและองค์กรที่เกี่ยวข้อง ครอบครัว ชุมชนและองค์กรที่เกี่ยวข้อง ภายในสถานศึกษา รวมทั้งครอบครัว 4. ครูและนักเรียนแกนนาร้อยละ 85 มี 4. ครูและนักเรียนแกนนาร้อยละ 90 ชุมชนและองค์กรที่เกี่ยวข้อง ศักยภาพในการเป็นวิทยากรขยายผลการ มีศักยภาพในการเป็นวิทยากรขยายผล 4. เพื่อเสริมสร้างศักยภาพครูและ ขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ การขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ นักเรียนแกนนาในการเป็นวิทยากร พอเพียง พอเพียง ขยายผลการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียง

สนองมาตรฐาน การศึกษาของ สถานศึกษา (มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้)

มาตรฐานที่ 13 ตัวบ่งชี้ 2 มาตรฐานที่ 15 ตัวบ่งชี้ 1,2


111

เป้าหมาย (เชิงปริมาณและคุณภาพ)

ผลสาเร็จ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ (เชิงปริมาณและคุณภาพ) (โครงการ/กิจกรรม) 4. โครงการพัฒนา 1. เพื่อพัฒนาให้ชุมชนมีความสะอาด 1. บริเวณชุมชนร้อยละ 85 มีความสะอาด 1. บริเวณชุมชนร้อยละ 86 มีความสะอาด สถานที่ในชุมชน ปราศจากสิ่งปฏิกูล มีสภาพแวดล้อมที่ดี ปราศจากสิ่งปฏิกูล มีสภาพแวดล้อมที่ดี ปราศจากสิ่งปฏิกูล มีสภาพแวดล้อมที่ดี ร่วมกับเทศบาล 2. เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่าง 2. โรงเรียนกับชุมชนมีความสัมพันธ์อันดี 2. โรงเรียนกับชุมชนร้อยละ 86 มี ตาบลจันทนิมิต โรงเรียนกับชุมชน ระหว่างกันร้อยละ 85 ความสัมพันธ์อันดีระหว่างกัน 3. เพื่อมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่าง 3. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากร 3. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่าง บุคลากรภายในสถานศึกษา ระหว่าง ภายในสถานศึกษา ระหว่างสถานศึกษากับ บุคลากรภายในสถานศึกษา ระหว่าง สถานศึกษากับครอบครัว ชุมชนและ ครอบครัว ชุมชนและองค์กรที่เกี่ยวข้องได้ สถานศึกษากับครอบครัว ชุมชนและ องค์กรที่เกี่ยวข้อง ร้อยละ 85 องค์กรที่เกี่ยวข้องได้ร้อยละ 86 5. โครงการ 1. เพื่อสนองตอบโครงการใน โรงเรียนพี่โรงเรียน พระราชดาริของสมเด็จพระเทพ น้อง รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี 2. เพื่อช่วยเหลือสนับสนุนด้าน การศึกษา สื่ออุปกรณ์การเรียนการสอน ทั้งยังเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการ สอนของนักเรียนของโรงเรียนตารวจ ตระเวนชายแดนบ้านหางแมว

1. โรงเรียนสนองตอบโครงการใน พระราชดาริของสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีได้ ร้อยละ 85 2. โรงเรียนได้ช่วยเหลือสนับสนุนด้าน การศึกษา ส่งเสริมการใช้แหล่งเรียนรู้ สื่อ อุปกรณ์การเรียนการสอนทั้งยังพัฒนา ศักยภาพการเรียนรู้ของนักเรียนของ โรงเรียนตารวจตระเวนชายแดนบ้านหาง แมวร้อยละ 85

1. โรงเรียนสนองตอบโครงการใน พระราชดาริของสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีได้ ร้อยละ 90 2. โรงเรียนได้ช่วยเหลือสนับสนุนด้าน การศึกษา การใช้ประโยชน์จากแหล่ง เรียนรู้สื่ออุปกรณ์การเรียนการสอนทั้งยัง พัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ของนักเรียน ของโรงเรียนตารวจตระเวนชายแดนบ้าน หางแมวร้อยละ 90

สนองมาตรฐาน การศึกษาของ สถานศึกษา (มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้)

มาตรฐานที่ 13 ตัวบ่งชี้ 1,2

มาตรฐานที่ 13 ตัวบ่งชี้ 1,2


112

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์ 3. เพื่อมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่าง บุคลากรภายในสถานศึกษา ระหว่าง สถานศึกษากับครอบครัว ชุมชนและ องค์กรที่เกี่ยวข้อง

6. โครงการศูนย์ กสิกรรมธรรมชาติ กับความพอเพียง และการเรียนรู้การ ขยายพันธุ์พืช การ ทาปุ๋ยชีวภาพ

1. เพื่อให้นักเรียน ผู้ปกครอง และ ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองจันทนิมิต ที่สนใจลงปฏิบัติการไม้ปลูกไม้ดอก ไม้ ประดับและพืชผักสวนครัวชนิดต่างๆ ด้วยวิธีการต่าง ๆ ไว้ประดับ บ้านและรับประทานในครอบครัว 2. เพื่อศึกษาการทาปุ๋ยชีวภาพ การ ทาปุ๋ยควันน้าส้ม และการปลูกพืชผัก ชนิดต่าง ๆ เช่น พืชผักสวนครัว ผักไร้ดิน (Hydroponics) 3. เพื่อมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่าง บุคลากรภายในสถานศึกษา ระหว่าง สถานศึกษากับครอบครัว ชุมชนและ องค์กรที่เกี่ยวข้อง

เป้าหมาย (เชิงปริมาณและคุณภาพ)

ผลสาเร็จ (เชิงปริมาณและคุณภาพ) (โครงการ/กิจกรรม) 3. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากร 3. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่าง ภายในสถานศึกษา ระหว่างสถานศึกษากับ บุคลากรภายในสถานศึกษา ระหว่าง ครอบครัว ชุมชนและองค์กรที่เกี่ยวข้องได้ สถานศึกษากับครอบครัว ชุมชนและ ร้อยละ 85 องค์กรที่เกี่ยวข้อได้ร้อยละ 90 1. นักเรียน ผู้ปกครอง และประชาชนใน เขตเทศบาลเมืองจันทนิมิตร้อยละ 85สนใจ ลงปฏิบัติการไม้ปลูกไม้ดอก ไม้ประดับและ พืชผักสวนครัวชนิดต่างๆ ด้วยวิธีการต่าง ๆ ไว้ประดับบ้านและรับประทานในครอบครัว 2. นักเรียนร้อยละ 85 ศึกษาการทาปุ๋ย ชีวภาพ การทาปุ๋ยควันน้าส้ม และการ ปลูกพืชผักชนิดต่าง ๆ เช่น พืชผักสวน ครัว ผักไร้ดิน (Hydroponics) 3. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากร ภายในสถานศึกษา ระหว่างสถานศึกษากับ ครอบครัว ชุมชนและองค์กรที่เกี่ยวข้อได้ ร้อยละ 85

1. นักเรียน ผู้ปกครอง และประชาชนใน เขตเทศบาลเมืองจันทนิมิตร้อยละ 95 สนใจลงปฏิบัติการไม้ปลูกไม้ดอก ไม้ ประดับและพืชผักสวนครัวชนิดต่างๆ ด้วย วิธีการต่าง ๆ ไว้ประดับบ้านและ รับประทานในครอบครัว 2. นักเรียนร้อยละ 94 ศึกษาการทาปุ๋ย ชีวภาพ การทาปุ๋ยควันน้าส้ม และ การปลูกพืชผักชนิดต่าง ๆ เช่น พืชผักสวนครัว ผักไร้ดิน (Hydroponics) 3. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่าง บุคลากรภายในสถานศึกษา ระหว่าง สถานศึกษากับครอบครัว ชุมชนและ องค์กรที่เกี่ยวข้อได้ร้อยละ 94.50

สนองมาตรฐาน การศึกษาของ สถานศึกษา (มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้)

มาตรฐานที่ 9 ตัวบ่งชี้ที่ 3 มาตรฐานที่ 13 ตัวบ่งชี้ 1,2


113

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

7. โครงการ ประชาสัมพันธ์ โรงเรียน

1. ผู้ปกครองได้รับข้อมูลข่าวสารที่ ถูกต้องของโรงเรียนอย่างสม่าเสมอ 2. เพื่อให้นักเรียนออกแบบลายเสื่อจาก กระดาษตารางหรือคอมพิวเตอร์ 3. เพื่อมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่าง บุคลากรภายในสถานศึกษา ระหว่าง สถานศึกษากับครอบครัว ชุมชนและ องค์กรที่เกี่ยวข้อง

8. โครงการ สถานศึกษาน่าอยู่ น่าเรียน

1. เพื่อให้ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อาคารเรียนมั่นคง สะอาด ปลอดภัย สร้างและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ มีสิ่ง อานวยความสะดวกพอเพียง อยู่ใน สภาพใช้การได้ดี สภาพแวดล้อมร่มรื่น และมีแหล่งเรียนรู้สาหรับนักเรียน 2. เพื่อจัดให้ห้องสมุดสามารถ บริการสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศที่ เอื้อให้นักเรียนเรียนรู้ด้วยตนเองหรือ เรียนรู้แบบมีส่วนร่วม

เป้าหมาย (เชิงปริมาณและคุณภาพ) 1. ผู้ปกครองร้อยละ 85 ได้รับข้อมูล ข่าวสารที่ถูกต้องของโรงเรียนอย่าง สม่าเสมอ 2. นักเรียนร้อยละ 85 ออกแบบลายเสื่อ จากกระดาษตารางหรือคอมพิวเตอร์ 3. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากร ภายในสถานศึกษา ระหว่างสถานศึกษากับ ครอบครัว ชุมชนและองค์กรที่เกี่ยวข้อได้ ร้อยละ 85 1. ให้ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อาคาร เรียน แหล่งเรียนรู้ร้อยละ 85 มีความมั่นคง สะอาด ปลอดภัย มีสิ่งอานวยความ สะดวกพอเพียง อยู่ในสภาพใช้การได้ดี สภาพแวดล้อมร่มรื่นและมีแหล่งเรียนรู้ สาหรับนักเรียน 2.ห้องสมุดโรงเรียนสามารถ บริการสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศที่เอื้อให้ นักเรียนเรียนรู้ด้วยตนเองหรือเรียนรู้แบบมี ส่วนร่วมได้ร้อยละ 85

ผลสาเร็จ (เชิงปริมาณและคุณภาพ) (โครงการ/กิจกรรม) 1. ผู้ปกครองร้อยละ 92 ได้รับข้อมูล ข่าวสารที่ถูกต้องของโรงเรียนอย่าง สม่าเสมอ 2. นักเรียนร้อยละ 92 ออกแบบลายเสื่อ จากกระดาษตารางหรือคอมพิวเตอร์ 3. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่าง บุคลากรภายในสถานศึกษา ระหว่าง สถานศึกษากับครอบครัว ชุมชนและ องค์กรที่เกี่ยวข้อได้ร้อยละ 92 1. ให้ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อาคาร เรียน แหล่งเรียนรู้ ร้อยละ 99 มีความ มั่นคง สะอาด ปลอดภัย มีสิ่งอานวย ความสะดวกพอเพียง อยู่ในสภาพใช้การ ได้ดี สภาพแวดล้อมร่มรื่นและมีแหล่ง รียนรู้สาหรับนักเรียน 2.ห้องสมุดโรงเรียนสามารถ บริการสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศที่เอื้อ ให้นักเรียนเรียนรู้ด้วยตนเองหรือเรียนรู้ แบบมีส่วนร่วมได้ร้อยละ 98.54

สนองมาตรฐาน การศึกษาของ สถานศึกษา (มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้)

มาตรฐานที่ 13 ตัวบ่งชี้ 2

มาตรฐานที่ 11 ตัวบ่งชี้ 1,2,3 มาตรฐานที่ 13 ตัวบ่งชี้ 1


114

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์ 2. เพื่อจัดให้ห้องสมุดสามารถ บริการสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศที่ เอื้อให้นักเรียนเรียนรู้ด้วยตนเองหรือ เรียนรู้แบบมีส่วนร่วม

เป้าหมาย (เชิงปริมาณและคุณภาพ)

ผลสาเร็จ (เชิงปริมาณและคุณภาพ) (โครงการ/กิจกรรม) 3. ผู้เรียนร้อยละ 85 ได้รับการบริการด้าน 3. ผู้เรียนร้อยละ 98 ได้รับการบริการด้าน การเสริมสุขภาพอนามัยและความปลอดภัย การเสริมสุขภาพอนามัยและความ ของนักเรียน ปลอดภัยของนักเรียน

สนองมาตรฐาน การศึกษาของ สถานศึกษา (มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้)


115

เป้าหมายที่ 14 การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้นที่กาหนดขึ้น โครงการ/กิจกรรม 1. โครงการส่งเสริม การปฏิบัติศาสนกิจ ทางพระพุทธ ศาสนา

2. โครงการส่งเสริม การปฏิบัติศาสนกิจ ทางคริสต์ศาสนา

ผลสาเร็จ (เชิงปริมาณและคุณภาพ) (โครงการ/กิจกรรม) 1. เพื่อให้นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึง 1. นักเรียนร้อยละ 85 มีคุณลักษณะอันพึง 1. นักเรียนร้อยละ 96 มีคุณลักษณะอันพึง ประสงค์ตามหลักสูตร ประสงค์ตามหลักสูตร ประสงค์ตามหลักสูตร 2. เพื่อปลูกฝังจิตสานึกให้นักเรียนมี 2. นักเรียนร้อยละ 85 มีความซื่อสัตย์สุจริต 2. นักเรียนร้อยละ 95 มีความซื่อสัตย์ ความซื่อสัตย์สุจริต เอื้ออาทรและมี เอื้ออาทรและมีความกตัญญูกตเวทีต่อผู้มี สุจริต เอื้ออาทรและมีความกตัญญูกตเวที ความกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ พระคุณ ต่อผู้มีพระคุณ 3. เพื่อให้นักเรียนเข้าใจหลักธรรมคา 3. นักเรียนร้อยละ 85 เข้าใจหลักธรรมคา 3. นักเรียนร้อยละ 95 เข้าใจหลักธรรมคา สอนในพระพุทธศาสนา เป็นชาวพุทธที่ สอนในพระพุทธศาสนา เป็นชาวพุทธที่ดี สอนในพระพุทธศาสนา เป็นชาวพุทธที่ดี ดี ยอมรับความคิดและวัฒนธรรมที่ ยอมรับความคิดและวัฒนธรรมที่แตกต่าง ยอมรับความคิดและวัฒนธรรมที่แตกต่าง แตกต่าง 4. นักเรียนร้อยละ 85 บรรลุตามเป้าหมาย 4. นักเรียนร้อยละ 96 บรรลุตาม 4. เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุตาม วิสัยทัศน์ ปรัชญาและจุดเน้นของ เป้าหมาย วิสัยทัศน์ ปรัชญาและจุดเน้น เป้าหมาย วิสัยทัศน์ ปรัชญาและจุดเน้น สถานศึกษา ของสถานศึกษา ของสถานศึกษา 1. เพื่อให้นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึง 1. นักเรียนร้อยละ 85 มีคุณลักษณะอันพึง 1. นักเรียนร้อยละ 96 มีคุณลักษณะอันพึง ประสงค์ตามหลักสูตร ประสงค์ตามหลักสูตร ประสงค์ตามหลักสูตร 2. เพื่อให้นักเรียนคาทิลิกได้เข้าร่วม 2. นักเรียนคาทิลิกร้อยละ 85 เข้าร่วม 2. นักเรียนคาทิลิกร้อยละ 96 เข้าร่วม ศาสนกิจต่าง ๆในรอบปีปฏิบัติตนตาม ศาสนกิจต่าง ๆในรอบปีปฏิบัติตนตามหลัก ศาสนกิจต่าง ๆในรอบปีปฏิบัติตนตาม หลักคาสอนของคริสต์ศานาด้วย คาสอนของคริสต์ศานาด้วย หลักคาสอนของคริสต์ศานาด้วย วัตถุประสงค์

เป้าหมาย (เชิงปริมาณและคุณภาพ)

สนองมาตรฐาน การศึกษาของ สถานศึกษา (มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้)

มาตรฐานที่ 2 ตัวบ่งชี้ 1,2,3 มาตรฐานที่ 14 ตัวบ่งชี้ 1,2

มาตรฐานที่ 2 ตัวบ่งชี้ 1,2,3 มาตรฐานที่ 14 ตัวบ่งชี้ 1,2


116

เป้าหมาย (เชิงปริมาณและคุณภาพ)

ผลสาเร็จ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ (เชิงปริมาณและคุณภาพ) (โครงการ/กิจกรรม) ความเข้าใจที่ถูกต้อง ยอมรับความคิด ความเข้าใจที่ถูกต้อง ยอมรับความคิด ความเข้าใจที่ถูกต้อง ยอมรับความคิด และวัฒนธรรมที่แตกต่าง และวัฒนธรรมที่แตกต่าง และวัฒนธรรมที่แตกต่าง 3. เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้หลักการ 3. นักเรียนร้อยละ 85 เรียนรู้หลักการ 3. นักเรียนร้อยละ 96 เรียนรู้หลักการ ปฏิบัติในพิธีกรรมและมีส่วนร่วมใน ปฏิบัติในพิธีกรรมและมีส่วนร่วมในกิจกรรม ปฏิบัติในพิธีกรรมและมีส่วนร่วมใน กิจกรรมของทางวัดและของสังคม ของทางวัดและของสังคม เอื้ออาทรและมี กิจกรรมของทางวัดและของสังคม เอื้ออาทรและมีความกตัญญูกตเวทีต่อ ความกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ เอื้ออาทรและมีความกตัญญูกตเวที ผู้มีพระคุณ ต่อผู้มีพระคุณ 3. โครงการส่งเสริม 1. เพื่อให้นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึง 1. นักเรียนร้อยละ 85 มีคุณลักษณะอันพึง 1. นักเรียนร้อยละ 98.50 มีคุณลักษณะ คุณธรรม จริยธรรม ประสงค์ตามหลักสูตร ประสงค์ตามหลักสูตร อันพึงประสงค์ตามหลักสูตร และค่านิยมที่พึง 2. เพื่อปลูกฝังคุณลักษณะการเป็นลูกที่ 2. นักเรียนร้อยละ 85 มีคุณลักษณะการ 2. นักเรียนร้อยละ 100 มีคุณลักษณะ ประสงค์ ดีของพ่อแม่และผู้ปกครอง เอื้ออาทร เป็นลูกที่ดีของพ่อแม่และผู้ปกครอง เอื้อ การเป็นลูกที่ดีของพ่อแม่และผู้ปกครอง และมีความกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ อาทรและมีความกตัญญูกตเวทีต่อผู้มี เอื้ออาทรและมีความกตัญญูกตเวทีต่อผู้มี 3. เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนรู้จักบาเพ็ญ พระคุณ พระคุณ ประโยชน์ต่อสังคม 3. นักเรียนร้อยละ 85 รู้จักบาเพ็ญ 3. นักเรียนร้อยละ 98 รู้จักบาเพ็ญ 4. เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุตาม ประโยชน์ต่อสังคม ประโยชน์ต่อสังคม เป้าหมาย วิสัยทัศน์ ปรัชญาและ 4. นักเรียนร้อยละ 85 บรรลุตามเป้าหมาย 4. นักเรียนร้อยละ 97 บรรลุตาม จุดเน้นของสถานศึกษา วิสัยทัศน์ ปรัชญาและจุดเน้นของ เป้าหมาย วิสัยทัศน์ ปรัชญาและจุดเน้น สถานศึกษา ของสถานศึกษา

สนองมาตรฐาน การศึกษาของ สถานศึกษา (มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้)

มาตรฐานที่ 2 ตัวบ่งชี้ 2,3 มาตรฐานที่ 14 ตัวบ่งชี้ 1,2


117

เป้าหมายที่ 15 การจัดกิจกรรมตามนโยบาย จุดเน้น แนวทางการปฏิรูปการศึกษาเพื่อพัฒนาและส่งเสริมสถานศึกษาให้ยกระดับคุณภาพสูงขึ้น โครงการ/กิจกรรม 1. โครงการงาน สวนพฤกษศาสตร์ โรงเรียน

3. โครงการพัฒนา ครูและนักเรียน แกนนาเศรษฐกิจ พอเพียง

ผลสาเร็จ (เชิงปริมาณและคุณภาพ) (โครงการ/กิจกรรม) 1. เพื่อใช้สวนพฤกษศาสตร์เป็นแหล่ง 1. นักเรียนร้อยละ 85 ใช้งานสวน 1. นักเรียนร้อยละ 98.75 ใช้งานสวน เรียนรู้ในการสร้างจิตสานึกด้านอนุรักษ์ พฤกษศาสตร์เป็นแหล่งเรียนรู้ในการสร้าง พฤกษศาสตร์เป็นแหล่งเรียนรู้ในการสร้าง พันธุกรรมพืช จิตสานึกด้านอนุรักษ์พันธุกรรมพืช จิตสานึกด้านอนุรักษ์พันธุกรรมพืช 2. เพื่อส่งเสริมให้ครูผู้สอนจัดทา 2. ครูผู้สอนร้อยละ 85 จัดทาแผนการ 2. ครูผู้สอนร้อยละ 100 จัดทาแผนการ แผนการเรียนรู้บูรณาการงานสวน เรียนรู้บูรณาการงานสวนพฤกษศาสตร์ เรียนรู้บูรณาการงานสวนพฤกษศาสตร์ พฤกษศาสตร์โรงเรียนสู่การเรียนการ โรงเรียนสู่การเรียนการสอนทุกสาระการ โรงเรียนสู่การเรียนการสอนทุกสาระการ สอนทุกสาระการเรียนรู้ ทุกระดับชั้น เรียนรู้ ทุกระดับชั้น เรียนรู้ ทุกระดับชั้น 3. เพื่อให้นักเรียนเกิดจิตสานึกอนุรักษ์ 3. นักเรียนร้อยละ 85 เกิดจิตสานึกอนุรักษ์ 3. นักเรียนร้อยละ 98.75 เกิดจิตสานึก พันธุกรรมพืช พันธุกรรมพืช อนุรักษ์พันธุกรรมพืช วัตถุประสงค์

1. เพื่อเสริมสร้างความรู้ทักษะแก่ครู แกนนาให้สามารถจัดการเรียนการสอน โดยบูรณาการหลักปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียง อย่างเป็นรูปธรรมมีผลงานจาก การเรียนการสอนสามารถเป็นตัวอย่าง ได้

เป้าหมาย (เชิงปริมาณและคุณภาพ)

1. ครูแกนนาร้อยละ 85 สามารถจัดการ เรียนการสอนโดยบูรณาการหลักปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง อย่างเป็นรูปธรรมมี ผลงานจากการเรียนการสอนสามารถเป็น ตัวอย่างได้

1. ครูแกนนาร้อยละ 90 สามารถจัดการ เรียนการสอนโดยบูรณาการหลักปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง อย่างเป็นรูปธรรมมี ผลงานจากการเรียนการสอนสามารถเป็น ตัวอย่างได้

สนองมาตรฐาน การศึกษาของ สถานศึกษา (มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้)

มาตรฐานที่ 13 ตัวบ่งชี้ 1 มาตรฐานที่ 15 ตัวบ่งชี้ 1,2

มาตรฐานที่ 13 ตัวบ่งชี้ 2 มาตรฐานที่ 15 ตัวบ่งชี้ 1,2


118

เป้าหมาย (เชิงปริมาณและคุณภาพ)

ผลสาเร็จ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ (เชิงปริมาณและคุณภาพ) (โครงการ/กิจกรรม) 2. เพื่อเสริมสร้างความรู้ทักษะแก่ 2. นักเรียนแกนนาร้อยละ 85 มีทักษะใน 2. นักเรียนแกนนาร้อยละ 100 มีทักษะใน นักเรียนแกนนาให้นาหลักปรัชญา การนาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมา การนาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมา เศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นหลักคิดในการ เป็นหลักคิดในการเรียนการทางานและการ เป็นหลักคิดในการเรียนการทางานและ เรียนการทางานและการดาเนินชีวิต ดาเนินชีวิตสามารถเป็นแบบอย่างได้ การดาเนินชีวิตสามารถเป็นแบบอย่างได้ สามารถเป็นแบบอย่างได้ 3. ครูและนักเรียนแกนนาร้อยละ 85 3. ครูและนักเรียนแกนนาร้อยละ 85 3. เพื่อให้ครูและนักเรียนแกนนาได้ สามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากร สามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่าง แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากร ภายในสถานศึกษา รวมทั้งครอบครัว บุคลากรภายในสถานศึกษา รวมทั้ง ภายในสถานศึกษา รวมทั้งครอบครัว ชุมชนและองค์กรที่เกี่ยวข้อง ครอบครัว ชุมชนและองค์กรที่เกี่ยวข้อง ชุมชนและองค์กรที่เกี่ยวข้อง 4. ครูและนักเรียนแกนนาร้อยละ 85 มี 4. ครูและนักเรียนแกนนาร้อยละ 90 4. เพื่อเสริมสร้างศักยภาพครูและ ศักยภาพในการเป็นวิทยากรขยายผลการ มีศักยภาพในการเป็นวิทยากรขยายผล นักเรียนแกนนาในการเป็นวิทยากร ขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ การขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ ขยายผลการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของ พอเพียง พอเพียง เศรษฐกิจพอเพียง 2. โครงการขยาย 1. เพื่อให้หน่วยงานและสถานศึกษานา 1. หน่วยงานและสถานศึกษาร้อยละ 85 นา 1. หน่วยงานและสถานศึกษาร้อยละ 98 ผลหลักปรัชญาของ หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไป หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไป นาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไป เศรษฐกิจพอเพียง ประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการ การ ประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการ การเรียน ประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการ การเรียน เรียนการสอน การจัดกิจกรรมพัฒนา การสอน การจัดกิจกรรมพัฒนานักเรียน การสอน การจัดกิจกรรมพัฒนานักเรียน นักเรียน และการพัฒนาบุคลากร ให้ และการพัฒนาบุคลากร ให้เกิดผล เกิดการ และการพัฒนาบุคลากร ให้เกิดผล เกิด เกิดผล เกิดการปรับเปลี่ยนกระบวน ปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ในการดาเนินงาน การปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ในการ ทัศน์ในการดาเนินงานอย่างจริงจัง อย่างจริงจังและต่อเนื่อง ดาเนินงานอย่างจริงจังและต่อเนื่อง

สนองมาตรฐาน การศึกษาของ สถานศึกษา (มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้)

มาตรฐานที่ 2 ตัวบ่งชี้ 2,3 มาตรฐานที่ 13 ตัวบ่งชี้ที่ 2 มาตรฐานที่ 15 ตัวบ่งชี้ที่1,2


119

โครงการ/กิจกรรม

2. เพื่อเสริมสร้างศักยภาพครูและ นักเรียนแกนนาในการเป็นวิทยากร ขยายผล การ ขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ พอเพียงให้กับหน่วยงานต่างๆได้อย่างมี ประสิทธิภาพ และมีประสิทธิผล

2. บุคลากรครูและนักเรียนร้อยละ 85 มี ศักยภาพในการเป็นวิทยากรขยายผล การ ขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ พอเพียงให้กับหน่วยงานต่างๆได้อย่างมี ประสิทธิภาพ และมีประสิทธิผล

ผลสาเร็จ (เชิงปริมาณและคุณภาพ) (โครงการ/กิจกรรม) 2. บุคลากรครูและนักเรียนร้อยละ 98 มี ศักยภาพในการเป็นวิทยากรขยายผล การ ขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ พอเพียงให้กับหน่วยงานต่างๆได้อย่างมี ประสิทธิภาพ และมีประสิทธิผล

3. เพื่อให้นักเรียนตระหนักถึงคุณค่า และร่วมกันอนุรกั ษ์และพัฒนา สิ่งแวดล้อม

3. นักเรียนร้อยละ 85 ตระหนักถึงคุณค่า และร่วมกันอนุรกั ษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม

3. นักเรียนร้อยละ 98 ตระหนักถึงคุณค่า และร่วมกันอนุรกั ษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม

4.เพื่อให้ครูและนักเรียนแกนนาสามารถ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากร ภายในสถานศึกษาและภายนอก สถานศึกษา รวมทั้งครอบครัว ชุมชน และองค์กรที่เกี่ยวข้อง

4. ครูและนักเรียนแกนนาร้อยละ 88 สามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากร ภายในและภายนอกสถานศึกษา รวมทั้ง ครอบครัว ชุมชนและองค์กรที่เกี่ยวข้อง

4. ครูและนักเรียนแกนนาร้อยละ 96 สามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่าง บุคลากรภายในและภายนอกสถานศึกษา รวมทั้งครอบครัว ชุมชนและองค์กรที่ เกี่ยวข้อง

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย (เชิงปริมาณและคุณภาพ)

สนองมาตรฐาน การศึกษาของ สถานศึกษา (มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้)


120

1. ครูผู้สอนร้อยละ 85 จัดทาแผนการ จัดการเรียนรู้บูรณาการหลักปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียงสู่การเรียนการสอนทุก สาระการเรียนรู้ ทุกระดับชั้น

ผลสาเร็จ (เชิงปริมาณและคุณภาพ) (โครงการ/กิจกรรม) 1. ครูผู้สอนร้อยละ 100 จัดทาแผนการ จัดการเรียนรู้บูรณาการหลักปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียงสู่การเรียนการสอนทุก สาระการเรียนรู้ ทุกระดับชั้น

2. เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ตรงตามสาระ 2. นักเรียนร้อยละ 85 มีความรู้ตรงตาม วิชาและเข้าใจหลักปรัชญาของ สาระวิชาและเข้าใจหลักปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียง เศรษฐกิจพอเพียง

2. นักเรียนร้อยละ 96.90 มีความรู้ตรง ตามสาระวิชาและเข้าใจหลักปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียง

3. เพื่อติดตามการดาเนินกิจกรรมใน โครงการบูรณาการหลักปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียงสู่การเรียนการสอน ให้ตอบสนองนโยบาย จุดเน้น ตาม แนวทางการจัดทาโครงการพิเศษ การขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ พอเพียง

3. โรงเรียนสามารถดาเนินกิจกรรมใน โครงการบูรณาการหลักปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียงสู่การเรียนการสอน ให้ ตอบสนองนโยบาย จุดเน้น ตามแนวทาง การจัดทาโครงการพิเศษ การขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ พอเพียงได้ร้อยละ 99.80

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

3. โครงการบูรณา การหลักปรัชญา ของเศรษฐกิจ พอเพียงสู่การเรียน การสอน

1. เพื่อส่งเสริมให้ครูจัดทาแผนการ จัดการเรียนรู้บูรณาการหลักปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียงสู่การเรียนการสอน ทุกสาระการเรียนรู้ ทุกระดับชั้น

เป้าหมาย (เชิงปริมาณและคุณภาพ)

3. โรงเรียนสามารถดาเนินกิจกรรมใน โครงการบูรณาการหลักปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียงสู่การเรียนการสอน ให้ ตอบสนองนโยบาย จุดเน้น ตามแนวทาง การจัดทาโครงการพิเศษ การขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ พอเพียงได้ร้อยละ 85

สนองมาตรฐาน การศึกษาของ สถานศึกษา (มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) มาตรฐานที่ 15

ตัวบ่งชี้ 1,2


121

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

4. โครงการอนุรักษ์ 1.เพื่อตอบสนองนโยบาย จุดเน้นตาม หัตถกรรมพื้นบ้าน แนวทางการปฏิรูปการศึกษา เสื่อจันทบูร 2. เพื่อให้นักเรียนเห็นคุณค่าของภูมิ ปัญญาท้องถิ่น สร้างสรรค์และสืบสาน งานหัตถกรรมท้องถิ่นได้อย่างยัง่ ยืน

เป้าหมาย (เชิงปริมาณและคุณภาพ)

ผลสาเร็จ (เชิงปริมาณและคุณภาพ) (โครงการ/กิจกรรม) 1.นโยบาย จุดเน้นของโรงเรียนร้อยละ 85 1.นโยบาย จุดเน้นของโรงเรียนร้อยละ ตอบสนองตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษา 98.51 ตอบสนองตามแนวทางการปฏิรูป การศึกษา 2. นักเรียนร้อยละ 85 สามารถสร้างสรรค์ ผลงานได้อย่างหลากหลาย

2. นักเรียนร้อยละ 98.51 สามารถ สร้างสรรค์ผลงานได้อย่างหลากหลาย

สนองมาตรฐาน การศึกษาของ สถานศึกษา (มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้)

มาตรฐานที่ 15 ตัวบ่งชี้ 1,2


122

2. ผลการดาเนินงานตามเป้าหมายการศึกษาของสถานศึกษา เป้าหมายที่ 1 นักเรียนมีสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพ ที่ 1

2 3

4

5 6

ระดับ ร่องรอยความพยายาม คุณภาพ (โครงการ/กิจกรรมที่ทา) มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพและออก 4.82 - โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายา กาลังกาย สม่าเสมอ เสพติดในสถานศึกษา - โครงการอาหารกลางวันแก่นักเรียน ที่ขาดแคลน - โครงการ โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ - โครงการอาหารเสริม (นม) - โครงการกีฬาแนะนันทนาการ - โครงการรณรงค์ควบคุมและป้องกัน โรคไข้เลือดออกในโรงเรียน มีน้าหนัก ส่วนสูง และมีสมรรถภาพ 4.68 - โครงการอาหารกลางวันแก่นักเรียน ทางกายตามเกณฑ์มาตรฐาน2 ที่ขาดแคลน - โครงการอาหารเสริม (นม) ยอมรับความคิดและวัฒนธรรม 4.98 - โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหา ที่แตกต่าง ยาเสพติดในสถานศึกษา - โครงการรณรงค์ควบคุมและป้องกัน โรคไข้เลือดออกในโรงเรียน เห็นคุณค่าในตนเอง มีความมั่นใจ 4.77 - โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหา กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม ยาเสพติดในสถานศึกษา - โครงการส่งเสริมสุนทรียศาสตร์ด้านศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ - โครงการกีฬาและนันทนาการ - โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและให้เกียรติผู้อื่น 4.60 - โครงการกีฬาแนะนันทนาการ สร้างผลงานจากเข้าร่วมกิจกรรมด้าน 4.60 - โครงการกีฬาแนะนันทนาการ ศิลปะ ดนตรี/นาฏศิลป์ กีฬา/ - โครงการส่งเสริมสุนทรียศาสตร์ด้านศิลปะ นันทนาการตามจินตนาการ ดนตรี นาฏศิลป์ ยุทธศาสตร์

เฉลี่ย สรุประดับมาตรฐาน

4.74 ดีเยี่ยม


123

1.วิธีการพัฒนา โรงเรียนส่งเสริมนักเรียนให้มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพ มีน้าหนัก ส่วนสูงตามเกณฑ์มาตรฐาน และรู้จักป้องกันตนเองจากสิ่งเสพติด โดยจัดกิจกรรมอาหารกลางวันแก่นักเรียนที่ขาดแคลน บันทึก ภาวการณ์ เ จริ ญ เติ บ โต โครงการรณรงค์ ป้ อ งกั น และแก้ ไ ขยาเสพติ ด และส่ ง เสริ ม ให้ นั ก เรี ย นมี ความสามารถกล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม เห็นคุณค่าของตนเอง จากการได้เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริม สุนทรียศาสตร์ด้านศิลปะ นาฏศิลป์ และสุนทรียศาสตร์ด้านทัศนศิลป์ โครงการกีฬาและนันทนาการ รวมทั้งส่งเสริมให้นักเรียนมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีให้เกียรติผู้อื่นมีจิตอาสาต่อสังคมส่วนรวม 2.ผลการพัฒนา จากการจั ด กิ จ กรรมส่ ง เสริ ม และสนั บ สนุ น นั ก เรี ย นมี สุ ข ภาพที่ ดี แ ละมี สุ น ทรี ย ภาพอย่ า ง หลากหลายเพื่อฝึกทักษะในการคิด การค้นหา ความสามารถของตนเอง กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม กับวัยและสถานการณ์ นักเรียนรู้จักป้องกันหลีกเลี่ยงตนเองจากสภาวะที่เสี่ยงต่อโรคภัยอุบัติเหตุ สิ่งเสพ ติดให้โทษ ส่งผลให้นักเรียนมีสุขภาวะที่ดี สุขภาพแข็ง แรง มีความมั่นใจ เห็นคุณค่าของตนเอง และ สามารถดารงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข 3.แนวทางการพัฒนา จัดแผนงาน โครงการ กิจกรรม ที่ส่ง เสริมให้นักเรียนเห็นความสาคัญในการดูแลสุขภาพของ ตนเองให้มีภูมิต้านทางในการป้องกันโรคติดต่อ


124

เป้าหมายที่ 2 นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ ระดับ ร่องรอยความพยายาม ที่ ยุทธศาสตร์ คุณภาพ (โครงการ/กิจกรรมที่ทา) 1 มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 4.66 - โครงการแนะแนว ตามหลักสูตร - โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมไทย - โครงการทุนการศึกษา - โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง - โครงการส่งเสริมการปฏิบัติศาสนกิจ ทางพระพุทธศาสนา - โครงการส่งเสริมการปฏิบัติศาสนกิจ ทางคริสต์ศาสนา - โครงการจิตอาสาจากสภาสู่โรงเรียน และชุมชน 2 เอื้ออาทรผู้อื่นและกตัญญูกตเวที 4.74 - โครงการแนะแนว ต่อผู้มีพระคุณ - โครงการทุนการศึกษา - โครงการตลาดนัดพอเพียงเคียงคู่การ แบ่งปัน - โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมไทย - โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง - โครงการส่งเสริมการปฏิบัติศาสนกิจทาง พระพุทธศาสนา - โครงการส่งเสริมการปฏิบัติศาสนกิจทาง คริสต์ศาสนา - โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และ ค่านิยมที่พึงประสงค์ - โครงการจิตอาสาจากสภาสู่โรงเรียนและ ชุมชน - โครงการขยายผลหลักปรัชญาชอง เศรษฐกิจพอเพียง 3 ยอมรับความคิดและวัฒนธรรม 4.72 - โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมไทย ที่แตกต่าง - โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน - โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง - โครงการส่งเสริมการปฏิบัติศาสนกิจ ทางพระพุทธศาสนา - โครงการส่งเสริมการปฏิบัติศาสนกิจ ทางคริสต์ศาสนา - โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์


125

ที่

ยุทธศาสตร์

ระดับ คุณภาพ

4 ตระหนัก รู้คุณค่า ร่วมกันอนุรักษ์ พัฒนาสิ่งแวดล้อม

4.70

เฉลี่ย สรุประดับคุณภาพมาตรฐาน

4.71 ดีเยี่ยม

ร่องรอยความพยายาม (โครงการ/กิจกรรมที่ทา) - โครงการขยายผลหลักปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียง - โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมไทย - โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง - โครงการตลาดนัดพอเพียงเคียงคู่ การแบ่งปัน - โครงการรณรงค์ควบคุมและป้องกัน โรคไข้เลือดออกในโรงเรียน - โครงการพัฒนาศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ - โครงการพัฒนาศักยภาพด้านสังคมศึกษา

1.วิธีการพัฒนา โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ให้นักเรียนมีให้เป็นผู้มีคุณลักษณะที่พึง ประสงค์ของชาติ 8 ประการ เป็นบุคลากรที่ดี มีคุณภาพของผู้ปกครอง โรงเรียนและสังคม ส่งเสริมให้ นักเรียนมีความเอื้ออาทรผู้อื่นและกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ โดยจัดกิจกรรมวันไหว้ครู กิจกรรมวัน แม่ กิจกรรมวันพ่อ กิจกรรมน้อมจิตวันทาบูชาครู ส่งเสริมให้นักเรียนเข้าร่วมปฏิบัติศาสนกิจทางศาสนา ร่วมกันทั้งพุทธศาสนา และคริสต์ศาสนา ยอมรับความคิดเห็นและวัฒนธรรมที่แตกต่างด้วยความรัก เมตตา เอื้ออาทรซึ่งกันและกัน จัดทุนการศึกษาให้นักเรียนที่ยากจนเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีโอกาสทาง การศึกษา ส่งเสริมให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมในการเข้าร่วมโครงการพัฒนานักเรียนแกนนาเศรษฐกิจ พอเพียงเพื่อขยายผลให้นักเรียนสามารถดาเนินชีวิตประจาวันโดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป็นการพัฒนาคนให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา และมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ตามที่โรงเรียนกาหนด 2.ผลการพัฒนา จากการจัดโครงการ/กิจกรรม ที่มุ่ง เน้นให้มีเรียนเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม มีการพัฒนา ตนเองให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ มีความเอื้ออาทร กตัญ ญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ ยอมรับความ คิดเห็นและวัฒนธรรมที่แตกต่าง มีความตระหนัก รู้คุณค่า ร่วมอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม มีผลการ ประเมินระดับดีเยี่ยม 3.แนวทางการพัฒนา พัฒนาคุณภาพนักเรียนให้เป็นไปตามเอกลักษณ์ของโรงเรียนที่ว่า คุณธรรมนาการศึกษา เพื่อพัฒนา ตนเองและสังคม และอัตลักษณ์ของสถานศึกษาในเรื่อง รัก -เมตตา ซื่อสัตย์ และ มีภูมิคุ้มกัน ให้เห็นผล เป็นที่ประจักษ์ เป็นที่ยอมรับของครู ผู้ปกครอง และสังคมตลอดไป


126

เป้าหมายที่ 3 นักเรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักเรียนรู้ และพัฒนาตนเอง อย่างต่อเนื่อง ระดับ ร่องรอยความพยายาม ที่ ยุทธศาสตร์ คุณภาพ (โครงการ/กิจกรรมที่ทา) 1 มีนิสัยรักการอ่านและแสวงหาความรู้ 4.69 - โครงการพัฒนาศักยภาพด้านสังคมศึกษา ด้วยตนเองจากห้องสมุด แหล่งเรียนรู้ - โครงการส่งเสริมศักยภาพด้านสุขศึกษา และสื่อต่างๆรอบตัว และพลศึกษา - โครงการส่งเสริมการอ่าน - โครงการเรียนรู้ภาษาจากสภาสู่ประชาคม อาเซียน - โครงการเสียงตามสายจากสภานักเรียน 2 มีทักษะในการอ่าน ฟัง ดู พูด เขียน 4.68 - โครงการส่งเสริมศักยภาพด้านสุขศึกษา และตั้งคาถามเพื่อค้นคว้าหาความรู้ และพลศึกษา เพิ่มเติม - โครงการส่งเสริมการอ่าน - โครงการเรียนรู้ภาษาจากสภาสู่ประชาคม อาเซียน - โครงการเสียงตามสายจากสภานักเรียน 3 เรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่ม แลกเปลี่ยน 4.14 - โครงการพัฒนาศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ ความคิดเห็นเพื่อการเรียนรู้ระหว่าง - โครงการพัฒนาศักยภาพด้านสังคมศึกษา กัน - โครงการส่งเสริมศักยภาพด้านสุขศึกษา และพลศึกษา - โครงการส่งเสริมอัจฉริยภาพทางวิชาการ - โครงการส่งเสริมการอ่าน - โครงการเรียนรู้ภาษาจากสภาสู่ประชาคม อาเซียน - โครงการเสียงตามสายจากสภานักเรียน - โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน 4 ใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้และ 4.58 - โครงการเรียนรู้ภาษาจากสภาสู่ประชาคม นาเสนอผลงาน อาเซียน - โครงการเสียงตามสายจากสภานักเรียน เฉลี่ย 4.52 สรุประดับคุณภาพมาตรฐาน ดีเยี่ยม


127

1.วิธีการพัฒนา โรงเรียนส่งเสริมนักเรียนให้มีความสามารถในการคิด อ่าน เขียน วิเคราะห์ แก้ปัญหาได้อย่างมี สติสมเหตุผล โดยการจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เข้าร่วมส่งเสริมพัฒนาทักษะการคิด อ่าน เขียน วิเคราะห์ นักเรียนเรียนรู้โดยการทากิจกรรมต่างๆ เช่น กิจกรรมคาถามประจาสัปดาห์ กิจกรรมหนังสือพิมพ์เล่ม ใหญ่ กิจกรรมห้องสมุดเคลื่อนที่ กิจกรรมหนังสือมือเด็กทา (เกร็ดความรู้) กิจกรรมบันทึกรักการอ่าน กิจกรรมอาหารสมอง เป็นต้น 2.ผลการพัฒนา จากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ จัดโครงการ/กิจกรรมอย่างหลากหลาย เพื่อฝึกทักษะในการคิด อ่าน เขียน วิเคราะห์ แก้ปัญหาได้อย่างมีสติสมเหตุผล ในนักเรียนทุกระดับชั้น นักเรียนสามารถคิด อ่าน เขียน วิเคราะห์ มีการพัฒนาทักษะได้ดีมากยิ่งขึ้น มีผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานที่ 3 ในระดับ ดี 3.แนวทางการพัฒนา โรงเรียนควรกาหนดแผนพัฒนาครูเพื่อยกระดับความสามารถในการจัดการเรียนรู้ที่เน้นทักษะ การคิด อ่าน เขียน วิเคราะห์ เพื่อพัฒนานักเรียน การคิด อ่าน เขียน วิเคราะห์ อย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างมีสติสมเหตุผล ได้แก่การจัดกิจกรรมที่สอดคล้องกระบวนการ คิด อ่าน เขียน วิเคราะห์ และมีการติดตามผลการจัดกิจกรรมอย่างเป็นระบบ รวมทั้งมีการทดสอบ นักเรียนด้านการคิด อ่าน เขียน วิเคราะห์ ออกมาเป็นภาพรวม (ร้อยละ) ของโรงเรียน


128

เป้าหมายที่ 4 นักเรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ตัดสินใจแก้ปัญหาได้ อย่างมีสติสมเหตุผล ระดับ ร่องรอยความพยายาม ที่ ยุทธศาสตร์ คุณภาพ (โครงการ/กิจกรรมที่ทา) 1 สรุปความคิดจากเรื่องที่อ่าน ฟัง และ 4.52 - โครงการพัฒนาศักยภาพด้านคณิตศาสตร์ ดู และสื่อสารโดยการพูดหรือเขียน - โครงการส่งเสริมศักยภาพด้านภาษาอังกฤษ ตามความคิดของตนเอง - โครงการพัฒนาศักยภาพด้านภาษาไทย - โครงการส่งเสริมรักการอ่าน - โครงการเรียนรู้ภาษาจากสภาสู่ประชาคม อาเซียน 2 นาเสนอวิธีคิด วิธีแก้ปัญหาด้วยภาษา 4.59 - โครงการพัฒนาศักยภาพด้านคณิตศาสตร์ หรือวิธีการของตนเอง - โครงการส่งเสริมศักยภาพด้านภาษาอังกฤษ - โครงการพัฒนาศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ - โครงการส่งเสริมรักการอ่าน - โครงการเรียนรู้ภาษาจากสภาสู่ประชาคม อาเซียน 3 กาหนดเป้าหมาย คาดการณ์ 4.64 - โครงการพัฒนาศักยภาพด้านคณิตศาสตร์ ตัดสินใจแก้ปัญหาโดยมีเหตุผล - โครงการพัฒนาศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ ประกอบ - โครงการส่งเสริมศักยภาพด้านภาษาอังกฤษ - โครงการส่งเสริมรักการอ่าน - โครงการส่งเสริมอัจฉริยภาพทางวิชาการ - โครงการเรียนรู้ภาษาจากสภาสู่ประชาคม อาเซียน 4 มีความคิดริเริ่ม และสร้างสรรค์ 4.60 - โครงการพัฒนาศักยภาพด้านคณิตศาสตร์ ผลงานด้วยความภาคภูมิใจ - โครงการพัฒนาศักยภาพด้านภาษาไทย - โครงการส่งเสริมศักยภาพด้านภาษาอังกฤษ - โครงการพัฒนาศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ - โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการงานอาชีพ และเทคโนโลยี - โครงการส่งเสริมรักการอ่าน - โครงการส่งเสริมอัจฉริยภาพทางวิชาการ - โครงการเรียนรู้ภาษาจากสภาสู่ประชาคม อาเซียน เฉลี่ย สรุประดับคุณภาพมาตรฐาน

4.59 ดีเยี่ยม


129

1.วิธีการพัฒนา โรงเรี ย นส่ ง เสริ ม นั ก เรี ย นให้ เ ข้ า ร่ ว มกิ จ กรรมของโครงการ เพื่ อ พั ฒ นาศั ก ยภาพตาม ความสามารถของนักเรียนและส่งเสริมนักเรียนในด้านการอ่าน ฟัง ดูและสื่อสารโดยการพูดหรือเขียน ตามความคิดของตนเอง กล้า ตัดสินใจแก้ปัญ หาโดยมี เหตุผลประกอบ มีความคิดริ เริ่มสร้ างสรรค์ แสดงผลงานด้วยความภาคภูมิใจ 2.ผลการพัฒนา จากการจัดโครงการนักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมอย่างหลากหลาย มีการพัฒนาศักยภาพตาม ความสามารถของนักเรียนในด้านของการรักการอ่าน สามารถสื่อสารตามความคิดของตนเอง กล้า ตัดสินใจและแก้ปัญหาโดยมีเหตุผลประกอบ 3.แนวทางการพัฒนา ครูนาโครงการไปพัฒนาศักยภาพของนักเรียนในปีการศึกษา 2555 เป็นโครงการต่อเนื่องเพื่อ พัฒนาในด้านการอ่าน ฟัง ดูและสื่อสาร


130

เป้าหมายที่ 5 นักเรียนมีความรู้และทักษะที่จาเป็นตามหลักสูตร ที่

ยุทธศาสตร์

1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละกลุ่ม สาระเป็นไปตามเกณฑ์ 2 ผลการประเมินสมรรถนะสาคัญตาม หลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์ 3 ผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนเป็นไปตามเกณฑ์ 4 ผลการทดสอบระดับชาติเป็นไปตาม เกณฑ์ เฉลี่ย สรุประดับคุณภาพมาตรฐาน

ระดับ ร่องรอยความพยายาม คุณภาพ (โครงการ/กิจกรรมที่ทา) 4.67 - โครงการพัฒนาศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ - โครงการพัฒนาศักยภาพด้านภาษาไทย - โครงการติดตามยกระดับผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียน 5.00 - ผลการประเมินสมรรถนะสาคัญของผู้เรียน 4.54

- โครงการพัฒนาศักยภาพด้านภาษาไทย

4.72

- โครงการติดตามยกระดับผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียน - โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการงานอาชีพ และเทคโนโลยี

4.73 ดีเยี่ยม

1.วิธีการพัฒนา โรงเรียนส่งเสริมให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละกลุ่มสาระเป็นไปตามเกณฑ์ โดยการ จัดทาโครงการติดตามยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน มีการติวเข้มนักเรียนที่มีผลการเรียนดีให้ดียิ่งขึ้น มีการสอนซ่อมเสริมนักเรียนที่มีผลการเรียนต่าให้สูง ขึ้น มีการประเมินสมรรถนะสาคัญของนักเรียน อย่างหลากหลายตามกลุ่มสาระต่างๆ มีการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียนให้กับนักเรียนเป็น รายบุคคล เพื่อนาผลที่ได้รับไปพัฒนานักเรียนต่อไป จัดติวเข้มนักเรียนระดับชั้น ป.3 ป.6 ม.2 ม.3 ม.6 เพื่อการทดสอบระดับชาติและระดับท้องถิ่น 2.ผลการพัฒนา จากการจัดโครงการ/กิจกรรมต่างๆอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ ละกลุ่มสาระสูงขึ้น มีนักเรียนที่ได้ผลการเรียนต่ากว่าเกณฑ์ลดลง นักเรียนมีการพัฒนาตนเองตาม สมรรถนะสาคัญต่างๆของนักเรียน มีการผ่านเกณฑ์อยู่ในระดับดีและดีเยี่ยม นักเรียนมีการฝึกฝน ตนเองในการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียนสื่อความเพื่อให้ตนเองอยู่ในระดับดีและดีเยี่ยม นักเรียนมี ความตั้งใจในการรับการติวเข้มจากคุณครูเพื่อผลการทดสอบระดับชาติและระดับท้องถิ่น 3.แนวทางการพัฒนา ฝ่ายวิชาการของโรงเรียนควรพัฒนาผู้สอนโดยการจัดให้เข้ารับการอบรมตามกลุ่มสาระต่างๆ เพื่ อน าทั ก ษะและเทคนิ ค ที่ไ ด้รั บ กลั บมาพั ฒ นานัก เรีย นสู่ ผ ลการเรีย นที่ ดีขึ้ น เตรี ยมพร้ อ ม รั บการ เปลี่ยนแปลงและเข้าสู่ประชาคมอาเซียนต่อไป


131

เป้าหมายที่ 6 นักเรียนมีทักษะในการทางาน รักการทางาน สามารถทางานร่วมกับผู้อื่นได้ และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต ที่

ยุทธศาสตร์

1 วางแผนการทางานและดาเนินการ จนสาเร็จ

2 ทางานอย่างมีความสุข มุ่งมั่นพัฒนา งาน และภูมิใจในผลงานของตนเอง

3 ทางานร่วมกับผู้อื่นได้

4 มีความรู้สึกที่ดีต่ออาชีพสุจริตและหา ความรู้เกี่ยวกับอาชีพที่ตนเองสนใจ

เฉลี่ย สรุประดับคุณภาพมาตรฐาน

ระดับ ร่องรอยความพยายาม คุณภาพ (โครงการ/กิจกรรมที่ทา) 4.78 - โครงการส่งเสริมสุนทรียศาสตร์ด้านศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ - โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการงานอาชีพ และเทคโนโลยี - โครงการส่งเสริมอัจฉริยภาพทางวิชาการ - โครงการจิตอาสาจากสภาสู่โรงเรียนและ ชุมชน 4.84 - โครงการส่งเสริมสุนทรียศาสตร์ด้านศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ - โครงการส่งเสริมอัจฉริยภาพทางวิชาการ - โครงการจิตอาสาจากสภาสู่โรงเรียนและ ชุมชน 4.73 - โครงการส่งเสริมสุนทรียศาสตร์ด้านศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ - โครงการส่งเสริมอัจฉริยภาพทางวิชาการ - โครงการจิตอาสาจากสภาสู่โรงเรียนและ ชุมชน - โครงการแนะแนว - โครงการพัฒนาศักยภาพด้านสังคมศึกษา 4.79 - โครงการส่งเสริมสุนทรียศาสตร์ด้านศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ - โครงการแนะแนว - โครงการตลาดนัดพอเพียงเคียงคู่การ แบ่งปัน - โครงการจิตอาสาจากสภาสู่โรงเรียนและ ชุมชน 4.79 - โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการงานอาชีพ และเทคโนโลยี ดีเยี่ยม


132

1.วิธีการพัฒนา โรงเรียนส่งเสริมนักเรียนให้เข้าร่วมกิจกรรมชุมนุมและกิจกรรมต่างๆที่ทางโรงเรียนจัดให้ เช่น โครงการส่งเสริมสุนทรียศาสตร์ด้านศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการงาน อาชีพและเทคโนโลยี โดยให้นักเรี ยนในแต่ละคนได้เข้า ร่วมตามความถนัด ความสามารถ มีการ คัดเลือกนักเรียนที่มีความสามารถทางด้านวิชาการ 5 วิชาหลัก โดยนัดติวเข้มพิเศษ ฝึกทักษะใน ช่วงเวลาว่างหรือเวลาพัก ซึ่งอยู่ในโครงการส่งเสริมอัจฉริยภาพทางวิชาการ เพื่อคัดนักเรียนเข้าแข่งขัน ทัง้ ภายในและภายนอกโรงเรียน 2. ผลการพัฒนา หลังจากการจัดโครงการต่างๆ นักเรียนส่วนมากมีส่วนร่วมในโครงการชุมนุมและกิจกรรมต่างๆ อย่างมีความสุข มีความประทับใจ ทาให้เราได้สัมผัสและเข้าใจในเรื่องที่ไม่เคยปฏิบัติมากขึ้น เช่น โครงการตลาดนัดพอเพียงเคียงคู่การแบ่งปัน นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงด้วยตนเองและได้ฝึกการเคิด คานวณ กาไร ขาดทุน การทอนเงิน ทาให้เกิดความภาคภูมิใจ ประทับใจและมีความมุ่งมั่นที่จะฝึก ต่อไปในอนาคตข้างหน้าหรือนาไปใช้ในชีวิตประจาวัน 3.แนวทางการพัฒนา จากผลที่ได้รับ ทาให้เกิดมีแรงจูงใจในการปฏิบัติโครงการ กิจกกรมชุมนุมและตลาดนัดต่อไป และปรับปรุงในส่วนที่บกพร่องที่ผ่านมาให้ดียิ่งขึ้น ให้พอเพียงกับจานวนนักเรียนที่เป็นจานวนมากได้ลง ปฏิบัติจริงและทั่วถึงทุกคน


133

เป้าหมายที่ 7 ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล ที่ 1

2

3

4

5

6

7

8

9

ยุทธศาสตร์ ครูมีการกาหนดเป้าหมายคุณภาพ นักเรียนทั้งด้านความรู้ ทักษะ กระบวนการสมรรถนะ และ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ ครูมีการวิเคราะห์นักเรียนเป็น รายบุคคล และใช้ข้อมูลในการวาง แผนการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนา ศักยภาพของนักเรียน

ระดับ ร่องรอยความพยายาม คุณภาพ (โครงการ/กิจกรรมที่ทา) 4.80 - โครงการติดตามการพัฒนาการจัดการ เรียนการสอน 4.90

- โครงการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือ นักเรียน - โครงการติดตามการพัฒนาการจัดการเรียน การสอน

ครูออกแบบและจัดการเรียนรู้ที่ ตอบสนองความแตกต่างระหว่าง บุคคลและพัฒนาการทางสติปัญญา ครูใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสม ผนวกกับการนาบริบทและภูมิปัญญา ของท้องถิ่นมาบูรณาการในการ จัดการเรียนรู้ ครูมีการวัดและประเมินผลที่มุ่งเน้น การพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียน ด้วยวิธีการที่หลากหลาย ครูให้คาแนะนา คาปรึกษา และแก้ไข ปัญหาให้แก่นักเรียนทั้งด้านการเรียน และคุณภาพชีวิตด้วยความเสมอภาค ครูมีการศึกษา วิจัยและพัฒนาการ จัดการเรียนรู้ในวิชาที่ตนรับผิดชอบ และใช้ผลในการปรับการสอน ครูประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ ดี และเป็นสมาชิกที่ดีของสถานศึกษา

4.80

- โครงการติดตามการพัฒนาการจัดการเรียน การสอน

4.80

- โครงการติดตามการพัฒนาการจัดการเรียน การสอน

4.80

- โครงการติดตามการพัฒนาการจัดการเรียน การสอน

4.91

- โครงการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือ นักเรียน - โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมครู - โครงการติดตามการพัฒนาการจัดการเรียน การสอน

ครูจัดการเรียนการสอนตามวิชาที่ ได้รับมอบหมายเต็มเวลา เต็ม ความสามารถ

4.81

เฉลี่ย สรุประดับคุณภาพมาตรฐาน

4.83 ดีเยี่ยม

4.80 4.81

- โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร - โครงการสร้างขวัญกาลังใจบุคลากร - โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมครู - โครงการสร้างขวัญกาลังใจบุคลากร - โครงการติดตามการพัฒนาการจัดการเรียน การสอน - โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมครู


134

1.วิธีการพัฒนา โรงเรียนส่งเสริมนักเรียนให้มีความรู้ความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ ฝึกให้นักเรียนมี ความคิดสร้างสรรค์และสอนให้รู้จักการแก้ปัญหาได้อย่างมีเหตุผล นอกจากนี้ยังได้ส่งเสริมและพัฒนา ทักษะต่างๆในการคิดในแต่ละวิชา โดยให้นักเรียนได้เรียนการทาโครงงาน เช่น โครงงานวิทยาศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ และยังได้มี การจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการเข้า กับหลักปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียงให้กับนักเรียนด้วย 2. ผลการพัฒนา จากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ จัดโครงงานและกิจกรรมอย่างหลากหลาย เพื่อฝึกทักษะการคิด ในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้และทุกชั้น ช่วงพัฒนาทักษะด้านกระบวนการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ คิด สร้างสรรค์ คิดอย่างเป็นระบบ 3.แนวทางการพัฒนา โรงเรียนควรกาหนดแบบพัฒนาครู เพื่อยกระดับความสามารถในการจัดการเรียนรู้ที่เน้นทักษะ กระบวนการคิด เพื่อพัฒนาให้นักเรียนมีพัฒนาทางด้านกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ พร้อมทั้งสามารถแก้ปัญหาได้อย่างมีเหตุผล โดยมีการจัดกิจกรรมการสอนที่สอดแทรกกระบวนการคิด วิเคราะห์แบบบูรณาการด้านต่างๆและมีการติดตามนิเทศการสอนครูอย่างเป็นระบบและอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ ในการจัดกิจกรรมการสอนจะมีการทดสอบนักเรียนด้านการคิดเพื่อประเมินความสามารถ ด้านคิดของนักเรียนตามที่หลักสูตรสถานศึกษาได้กาหนดไว้


135

เป้าหมายที่ 8 ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล ที่

ยุทธศาสตร์

1

ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ ภาวะผู้นา และ ความคิดริเริ่มที่เน้นการพัฒนา นักเรียน 2 ผู้บริหารให้หลักการบริหารแบบมีส่วน ร่วมและใช้ข้อมูลผลการประเมินหรือ ผลการวิจัยเป็นฐานคิดทั้งด้านวิชาการ และการจัดการ 3 ผู้บริหารสามารถพบริหารจัดการ การศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามที่ กาหนดไว้ในแผนปฏิบัติการ 4 ผู้บริหารส่งเสริมพัฒนาศักยภาพ บุคลากรให้พร้อมรับการกระจาย อานาจ

ระดับ ร่องรอยความพยายาม คุณภาพ (โครงการ/กิจกรรมที่ทา) 4.89 - โครงการพัฒนาระบบบัญชีและการเงิน ด้านการจัดการศึกษา - โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร 4.92 - โครงการสร้างขวัญกาลังใจบุคลากร - โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร 4.89 4.94

5

นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชนพึง พอใจผลการบริหารการจัดการศึกษา

3.90

6

ผู้บริหารให้คาแนะนา คาปรึกษาทาง วิชาการและเอาใจใส่การจัดการศึกษา เต็มศักยภาพและเต็มเวลา เฉลี่ย สรุประดับคุณภาพมาตรฐาน

4.93

- โครงการพัฒนาระบบบัญชีและการเงิน ด้านการจัดการศึกษา - โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร - โครงการจัดสรรเครื่องคอมพิวเตอร์และ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ - โครงการสร้างขวัญกาลังใจบุคลากร - โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร - ผลการวิจัยความพึงพอใจของผู้ปกครอง นักเรียนต่อการจัดการเรียนการสอนและ การบริหารการจัดการศึกษา - โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร

4.75 ดีเยี่ยม

1.วิธีการพัฒนา ผู้บริหารดาเนินนโยบายการบริหารแบบมีส่วนร่วม โดยใช้หลัก PDCA เน้นการพัฒนามีการ ประกันคุณภาพภายใน ใช้ข้อมูลผลการประเมิน หรือผลการวิจัยเป็นฐานคิดทั้งด้านวิชาการและการ จัดการ แบ่งการบริหารงานออกเป็น 6 ฝ่าย ได้แก่ ฝ่ายวิชาการ ฝ่ายงานอภิบาลและส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ฝ่ายกิจการนักเรียน ฝ่ายธุรการ ฝ่ายบริหารงานบุคลากรและฝ่ายบริหารงานทั่วไปแต่ละฝ่าย มีความรับผิดชอบ และร่วมดาเนินงาน ซึ่งได้กาหนดบทบาทหน้าที่ไว้ในคู่มือครูประจาปีการศึกษา อย่าง ชัดเจนเพื่อเป็นแนวทางให้ทุกคนนาไปปฏิบัติ ผู้บริหารเป็นผู้มีวิสัยทัศน์ เป็นแบบอย่างในการพัฒนาตนเองให้ทันต่อเหตุการณ์นาเอาเทคโนโลยี ตลอดจนวิธีการใหม่ๆ มาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหาร มีการติดตาม ให้คาแนะนปรึกษาทาง วิชาการและการจัดการด้านอื่นๆ ทั้งในและนอกองค์กร ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพบุคลากร สัมมนา


136

ศึกษาดูงาน เพื่อพัฒนาตนเองให้เป็นไปตามนโยบาย และมาตรฐานการพัฒนาวิชาชีพ จัดสวัสดิการ ให้กับบุคลากรอย่างเหมาะสม เพื่อเป็นขวัญและกาลังใจในการปฏิบัติหน้าที่เปิดโอกาสให้ผู้ที่เกี่ยวข้องกับ การจัดการศึกษาได้มีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น โดยนาผลจากการประเมินความพึงพอใจของนักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชนมาใช้ในการพัฒนาโรงเรียนให้มีศักยภาพมากขึ้น 2. ผลการพัฒนา จากการดาเนินนโยบายตามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล ทาให้โรงเรียนประสบความสาเร็จ มีผลงานดีเด่น เป็นที่ยอมรับ เชื่อถือ จะเห็นได้จากผลการทดสอบ ระดับชาติ O-NET , NT ของโรงเรียนสูงกว่าระดับจังหวัด ระดับสังกัดและระดับประเทศ ผลการ แข่งขันทักษะทางวิชาการของนักเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ได้รางวัลชนะเลิศ รวม 123 รายการ บุคลากรครูได้รับรางวัลเข็มเชิดชูเกียรติจารึกพระนามาภิไธย่อ สธ. จานวน 1 คน ได้รับการ คัดเลือกเป็นครูสอนดีรอบแรกจานวน 4 คน ได้รับรางวัลหนึ่งแสนครูดีจานวน 17 คน ได้รับรางวัล ด้านครูสอนดีเด่นของคณะรักกางเขน จานวน 5 คน รางวัลด้านครูผู้อุทิศตนจานวน 4 คน รางวัลครู ด้านสร้างชื่อเสียงให้แก่โรงเรียน จานวน 1 คน ได้รับรางวัลครูดีที่หนูรักของคุรุสภาจันทบุรีจานวน 1 คน นอกจากนี้โรงเรียนได้ผ่านการประเมินจากกระทรวงศึกษาการ สานักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ และมูลนิธิสยามกัมมาจล ให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา นามาซึ่งความภาคภูมิใจ และเปิดโอกาสให้บุคคล หรือหน่วยงานต่างๆเข้ามาศึกษาเรียนรู้อยู่เสมอ 3. แนวทางการพัฒนา 1. ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงสู่ประชาคมอาเซี่ยน และจัด สวัสดิการใด้อย่างเหมาะสม 2. ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้น ส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ และภาษาจีน ให้นักเรียนสามารถสื่อสารได้


137

เป้าหมายที่ 9 คณะกรรมการสถานศึกษา และผู้ปกครอง ชุมชนปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล ที่ 1 2

3

ยุทธศาสตร์ คณะกรรมการสถานศึกษารู้และ ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ระเบียบกาหนด คณะกรรมการสถานศึกษากากับ ติดตาม ดูแล และขับเคลื่อนการ ดาเนินงานของสถานศึกษาให้ บรรลุผลสาเร็จตามเป้าหมาย ผู้ปกครองและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม ในการพัฒนาสถานศึกษา สรุป สรุประดับคุณภาพมาตรฐาน

ระดับ ร่องรอยความพยายาม คุณภาพ (โครงการ/กิจกรรมที่ทา) 4.75 - โครงการประกันคุณภาพภายในของ สถานศึกษา 4.75 - โครงการประกันคุณภาพภายในของ สถานศึกษา 4.73

- โครงการศูนย์กสิกรรมธรรมชาติกับความ พอเพียงและเรียนรู้การขยายพันธุ์ การทาปุ๋ยชีวภาพ

4.74 ดีเยี่ยม

1. วิธีการพัฒนา คณะกรรมการบริหารโรงเรียน คณะกรรมการภาคี 4 ฝ่าย มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการใน สถานศึกษา ให้ความร่วมมือให้คาแนะนาในการจัดทาและให้ความเห็นชอบ แผนการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจาปี และรายงานประจาปีของสถานศึกษา นอกจากนี้ชมรมผู้ปกครองและครู ชมรม ศิษย์เก่าโรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ และชุมชนเข้ามามีบทบาทในการบริหารโรงเรียนโดยการประชุม วางแผนร่วมกันในการพัฒนาสถานศึกษา ให้บรรลุตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ 2. ผลการพัฒนา จาการตรวจติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญ จากสานัก คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนแจ้งให้สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรีเขต 1 ได้ดาเนินการตรวจติดตามและรายงานผลการตรวจติดตามประเมินผลการจัดการศึกษา มาตรฐานด้าน คุณภาพผู้เรียน 6 มาตรฐาน ด้านการจัดการศึกษา 6 มาตรฐาน ด้ านสร้างสัง คมแห่ ง การเรียนรู้ 1 มาตรฐาน ด้ายอัตลักษณ์ของสถานศึกษา 1 มาตรฐานและมาตรฐานด้านมาตรการส่งเสริม 1 มาตรฐาน รวม 15 มาตรฐานได้คะแนนเต็ม 5 คะแนนทุกด้านและทุกมาตรฐาน 3. แนวทางการพัฒนา โรงเรียนจะรักษาระคุณภาพในการจัดการศึกษาและจะพัฒนามาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน ด้านการจัดการศึกษา ให้มีมาตรฐานสูงขึ้น มีการกากับติดตาม ดูแล และขับเคลื่อนการดาเนินงานของ สถานศึกษาให้บรรลุผลสาเร็จตามเป้าหมายเป็นที่ยอมรับของผู้ปกครองและชุมชนต่อไป


138

เป้าหมายที่ 10 สถานศึกษามีการจัดหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพ นักเรียนอย่างรอบด้าน ระดับ ร่องรอยความพยายาม ที่ ยุทธศาสตร์ คุณภาพ (โครงการ/กิจกรรมที่ทา) 1 หลักสูตรสถานศึกษาเหมาะสมและ 4.93 - โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา สอดคล้องกับท้องถิ่น สตรีมารดาพิทักษ์ - โครงการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น 2 จัดรายวิชาเพิ่มเติมที่หลากหลายให้ 4.93 - โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา นักเรียนเลือกเรียนตามความถนัด สตรีมารดาพิทักษ์ ความสามารถและความสนใจ 3 จัดกิจกรรมพัฒนานักเรียนที่ส่งเสริม 4.93 - โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา และตอบสนองความต้องการ สตรีมารดาพิทักษ์ ความสามารถความถนัด และความ - โครงการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น สนใจของนักเรียน 4 สนับสนุนให้ครูจัดกระบวนการเรียนรู้ 4.93 - โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ที่ให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงจน สตรีมารดาพิทักษ์ สรุปความรู้ได้ด้วยตนเอง 5 นิเทศภายใน กากับ ติดตามตรวจสอบ 4.80 - โครงการติดตามการพัฒนาการจัดการเรียน และนาผลไปปรับปรุงการเรียนการ การสอน สอนอย่างสม่าเสมอ 6 จัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่มี 5.00 - โครงการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือ ประสิทธิภาพและครอบคลุมถึง นักเรียน นักเรียนทุกคน เฉลี่ย 4.92 สรุประดับคุณภาพมาตรฐาน ดีเยี่ยม 1.วิธีการพัฒนา โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์มีการส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาโดยให้ครูทุกคนมีส่วน ร่วมในการพัฒนาโดยนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและหลักสูตรท้องถิ่นมาบูรณาการเข้ากับ หลักสูตรสถานศึกษา นอกจากนี้ยังได้จัดทาหลักสูตรท้องถิ่นเพิ่มเติม คือ เสื่อจันทบูร ชุมชนริมน้า จันทบูร และการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน จัดรายวิชาเพิ่มเติมที่หลากหลายให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 1 โดยนักเรียนสามารถเลือกแผนการเรียนตามความถนัดและความสามารถของตนเอง จัดอบรม ส่งเสริมการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ของครูให้มีประสิทธิภาพพร้อมทั้งติดตาม นิเทศการนาแผนการ จัดการเรียนรู้ไปใช้ในการเรียนการสอน


139

2.ผลการพัฒนา โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์มีหลักสูตรสถานศึกษาสอดคล้องกับท้องถิ่น นักเรียนได้รับความรู้เกิด ความภาคภูมิใจในท้องถิ่นของตนเอง การจัดการเรียนการสอนของครูส่งผลต่อการพัฒนาศักยภาพของ นักเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ 3. แนวทางการพัฒนา โรงเรียนควรส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ ที่เน้นการเสริมทักษะการอ่าน คิด วิเคราะห์ให้เป็นไป อย่างต่อเนื่องตลอดการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรสถานศึกษา เป้าหมายที่ 11 สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมและการบริการที่ส่งเสริมให้นักเรียนพัฒนา เต็มศักยภาพ ที่

ยุทธศาสตร์

1 ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อาคารเรียน มั่นคง สะอาดและปลอดภัย มีสิ่ง อานวยความสะดวก พอเพียง อยู่ใน สภาพใช้การได้ดี สภาพแวดล้อมร่ม รื่น และมีแหล่งเรียนรู้สาหรับนักเรียน 2 จัดโครงการ กิจกรรมที่ส่งเสริม สุขภาพอนามัยและความปลอดภัย ของนักเรียน 3 จัดห้องสมุดที่ให้บริการสื่อและ เทคโนโลยีสารสนเทศที่เอื้อให้นักเรียน เรียนรู้ด้วยตนเองและหรือเรียนรู้แบบ มีส่วนร่วม เฉลี่ย สรุประดับคุณภาพมาตรฐาน

ระดับ ร่องรอยความพยายาม คุณภาพ (โครงการ/กิจกรรมที่ทา) 4.96 - โครงการสถานศึกษาน่าอยู่ น่าเรียน - โครงการซ่อมบารุงรักษาครุภัณฑ์ของ โรงเรียน - โครงการห้องเรียนน่าอยู่ ดูสะอาดตา 4.94

- โครงการสถานศึกษาน่าอยู่ น่าเรียน - โครงการห้องเรียนน่าอยู่ ดูสะอาดตา

4.93

- โครงการสถานศึกษาน่าอยู่ น่าเรียน

4.94 ดีเยี่ยม

1. วิธีการพัฒนา โรงเรียนมีการพัฒนาปรับปรุงสถานศึกษา ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ สถานที่ให้สะอาด และปลอดภัยมีสิ่งอานวยความสะดวก มีแสงสว่างเพียงพอ อากาศถ่ายเทสะดวก มีความ มั่นคง แข็งแรง เหมาะสมแก่การทากิจกรรม โดยมีการจัดทาโครงการซ่อมบารุงครุภัณฑ์ของ โรงเรียนเพื่อให้ มีอุปกรณ์ สิ่งอานวยความสะดวกประจาอาคารและอยู่ในสภาพที่พร้อมใช้ และมีการจัดทาแหล่งเรียนรู้สาหรับผู้เรียน มีสภาพแวดล้อมที่ร่มรื่น


140

2. ผลการพัฒนา จากการจัดกิจกรรม/โครงการอย่างหลากหลายเพื่อพัฒนาสถานศึกษา ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ แหล่งเรียนรู้ให้กับนักเรียน ส่งผลให้นักเรียนมีสภาพแวดล้อมที่น่าอยู่และเอื้อ ต่อการเรียนรู้ มีสิ่งอานวยความสะดวกอยู่ในสภาพที่ใช้งานได้และมีแหล่งเรียนรู้ที่ตอบสนอง ความต้องการของผู้เรียนอย่างหลากหลาย 3. แนวทางการพัฒนา โรงเรียนควรมีการรณรงค์ในการรักษาความสะอาด การบารุงรักษาครุภัณฑ์ของ โรงเรียน สิ่งอานวยความสะดวก ให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้และปลอดภัย ช่วยกันพัฒนาแหล่ง เรียนรู้ของโรงเรียน สถานที่ สภาพแวดล้อม ให้ร่มรื่นและน่าอยู่ เป้าหมายที่ 12 สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามที่กาหนด ในกฎกระทรวง ที่

ยุทธศาสตร์

1 กาหนดมาตรฐานการศึกษาของ สถานศึกษา 2 จัดทาและดาเนินการตามแผนพัฒนา การจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่ง พัฒนาคุณภาพตามมาตรฐาน การศึกษาของสถานศึกษา 3 จัดระบบข้อมูลสารสนเทศและใช้ สารสนเทศในการบริหารจัดการเพื่อ พัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 4 ติดตามตรวจสอบ และประเมิน คุณภาพภายในตามมาตรฐาน การศึกษาของสถานศึกษา 5 นาผลการประเมินคุณภาพทั้งภายใน และภายนอกไปใช้วางแผนพัฒนา คุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 6 จัดทารายงานประจาปีที่เป็นรายงาน การประเมินคุณภาพภายใน เฉลี่ย สรุประดับคุณภาพมาตรฐาน

ระดับ ร่องรอยความพยายาม คุณภาพ (โครงการ/กิจกรรมที่ทา) 4.75 - โครงการประกันคุณภาพภายในของ สถานศึกษา 4.75 - โครงการประกันคุณภาพภายในของ สถานศึกษา 4.78 4.75

- โครงการประกันคุณภาพภายในของ สถานศึกษา - โครงการพัฒนาข้อมูลสารสนเทศโรงเรียน - โครงการประกันคุณภาพภายในของ สถานศึกษา

4.75

- โครงการประกันคุณภาพภายในของ สถานศึกษา

4.75

- โครงการประกันคุณภาพภายในของ สถานศึกษา

4.76 ดีเยี่ยม


141

1.วิธีการพัฒนา โรงเรียนมุ่งเสริมการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานของโรงเรียนให้ดียิ่งขึ้น โดยดาเนินการตาม กฏกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยระบบ หลักเกณณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 ข้อ 14 วรรค 1 โดยโรงเรียนยึดหลักการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการบริหารโรงเรียนให้ความเห็นชอบ ในการดาเนินงาน การจัดทาแผนพัฒนาคุณ ภาพการศึก ษา เพื่อเป็นกระบวนการในการกาหนดทิ ศ ทางการพัฒนาในอนาคต โดยกาหนดกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาให้สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของการ จัดการศึกษาของคณะรักกางเขนแห่งจันทบุรี และแนวทางในการดาเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย บน พื้นฐานของการรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล และจัดระบบข้อมูลสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ ส่ง เสริมให้คณะครูกาหนดแผนงาน โครงการ กิจกรรมและสามารถดาเนินการได้อย่างสอดคล้องกับ ศักยภาพ ปัญหาและความต้องการของทุกฝ่ายได้ครอบคลุมรอบด้าน โดยกาหนดให้มีคณะกรรมการ บริ หารติด ตามตรวจสอบและประเมิ นการด าเนิ นงานตามแผนปฏิ บัติ ก ารเพื่ อ พิจ ารณาด าเนิ นการ วางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่องต่อไป 2.ผลการพัฒนา จากการดาเนินการเพื่อการประกันคุณภาพภายใน การจัดทาแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา การ ดาเนินงานตามแผน โครงการ กิ จกรรม การจัด ระบบข้อมูลสารสนเทศ และการจั ดทารายงานการ ประเมิ น คุ ณ ภาพภายใน ช่ ว ยให้ เ กิ ด ผลสะท้ อ นสภาพจริ ง ที่ เ กิ ด ขึ้ น ในด้ า นการบริ ห ารจั ด การ การ ดาเนินงานของโรงเรียน ระดับคุณภาพของโรงเรียนในการดาเนินพันธกิจด้านต่างๆ ความก้าวหน้าของ การพัฒนาคุณภาพการศึกษา มีข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นระบบในการกาหนดนโยบายการวางแผนและ การบริหารจัดการศึกษาเพื่อนาไปสู่การพัฒนาปรับปรุงคุณภาพอย่างมีประสิทธิภาพ จากการตรวจติดตามประเมินผลการจัดการศึก ษาโรงเรียนเอกชนประเภมสามัญ จากสานัก คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนแจ้งให้สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรีเขต 1 ได้ดาเนินการตรวจติดตามและรายงานผลการตรวจติดตามประเมินผลการจัดการศึกษา มาตรฐานด้าน คุณภาพผู้เรียน 6 มาตรฐาน ด้านการจัดการศึกษา 6 มาตรฐาน ด้ านสร้างสัง คมแห่ ง การเรียนรู้ 1 มาตรฐาน ด้ายอัตลักษณ์ของสถานศึกษา 1 มาตรฐานและมาตรฐานด้านมาตรการส่งเสริม 1 มาตรฐาน รวม 15 มาตรฐานได้คะแนนเต็ม 5 คะแนนทุกด้านและทุกมาตรฐาน 3.แนวทางการพัฒนา โรงเรียนจะรักษาระคุณภาพในการจัดการศึกษาและจะพัฒนามาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน ด้านการจัดการศึกษา ให้มีมาตรฐานสูงขึ้น มีการกากับติดตาม ดูแล และขับเคลื่อนการดาเนินงานของ สถานศึกษาให้บรรลุผลสาเร็จตามเป้าหมายเป็นที่ยอมรับของผู้ปกครองและชุมชนต่อไป พร้อมทั้งกาหนดระยะเวลาของการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาจากคณะรักกางเขน แห่ง จันทบุรี มีคณะกรรมการมาติดตามประเมินผลภายในโรงเรียน ในเดือนมิถุนายนของทุกปีการศึกษา เพื่อการวางแผนพัฒนาปรับปรุงคุณภาพของโรงเรียน ให้สามารถดาเนินการตามเป้าหมาย กากับติดตาม และดาเนินการประเมินตนเองได้อย่างเป็นระบบ เพื่อเตรียมความพร้อมในการตรวจติดตามประเมินผล การจัดการศึกษาโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญ จากหน่วยงานต้นสังกัดต่อไป


142

เป้าหมายที่ 13 สถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ ระดับ ร่องรอยความพยายาม ที่ ยุทธศาสตร์ คุณภาพ (โครงการ/กิจกรรมที่ทา) 1 มีการสร้างและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ 4.68 - โครงการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ภายในสถานศึกษาและใช้ประโยชน์ - โครงการสถานศึกษาน่าอยู่ น่าเรียน จากแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและ - โครงการพัฒนาสถานที่ในชุมชนร่วมกับ ภายนอกสถานศึกษา เพื่อพัฒนาการ เทศบาลตาบลจันทนิมิต เรียนรู้ของนักเรียนและบุคลากรของ - โครงการโรงเรียนพี่โรงเรียนน้อง สถานศึกษา รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้อง - โครงการศูนย์กสิกรรมธรรมชาติกับความ พอเพียงและการเรียนรู้การขยายพันธุ์พืช การทาปุ๋ยชีวภาพ 2 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่าง 4.65 - โครงการพัฒนาครูและนักเรียนแกนนา บุคลากรภายในสถานศึกษา ระหว่าง เศรษฐกิจพอเพียง สถานศึกษากับครอบครัว ชุมชน และ - โครงการพัฒนาสถานที่ในชุมชนร่วมกับ องค์กรที่เกี่ยวข้อง เทศบาลตาบลจันทนิมิต - โครงการโรงเรียนพี่โรงเรียนน้อง - โครงการศูนย์กสิกรรมธรรมชาติกับความ พอเพียงและการเรียนรู้การขยายพันธุ์พืช การทาปุ๋ยชีวภาพ - โครงการประชาสัมพันธ์โรงเรียน - โครงการขยายผลหลักปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียง เฉลี่ย 4.67 สรุประดับคุณภาพมาตรฐาน ดีเยี่ยม 1. วิธีการพัฒนา โรงเรียนมีการสร้างแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษามีการจัดมุมแหล่งเรียนรู้ทั้งในห้องเรียน และนอกห้องเรียน เช่น ห้องพิพิธภัณฑ์ สวนพืชสมุนไพร ห้องอนุรักษ์หัตถกรรมพื้นบ้านเสื่อ จันทบูร ฯลฯ ในแต่ละแหล่งเรียนรู้นักเรียนได้มีส่วนร่วมในการเผยแพร่ความรู้ ด้วยการเข้า ไปจัดแหล่งเรียนรู้รับผิดชอบดูแลรักษาและเป็นวิทยากรประจาแหล่งเรียนรู้ นอกจากแหล่ง เรียนรู้ภายในและภายนอกแล้วทางโรงเรียนยังมีการจัดสภาพแวดล้อมที่ดี ภายในบริเวณ สถานศึกษาให้สะอาด ร่มรื่น และปลอดภัย 1. ผลการพัฒนา จากการจัดกิจกรรม/โครงการอย่างหลากหลายเพื่อพัฒนาแหล่งเรียนรู้ให้กับนักเรียนได้ ใช้ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาและมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระหว่างบุคลากรภายในสถานศึกษา ระหว่าง สถานศึกษากับครอบครัว ชุมชน และองค์กรที่ เกี่ยวข้อง 2. แนวทางการพัฒนา ครูผู้สอนแต่ละวิชานาแหล่งเรียนรู้ที่มีอยู่มาบูรณาการในการเรียนการสอน ของแต่ละวิชา


143

เป้าหมายที่ 14 การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้น ที่กาหนดขึ้น ที่

ยุทธศาสตร์

1

จัดโครงการ กิจกรรมที่ส่งเสริมให้ นักเรียนบรรลุตามเป้าหมายวิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้นของสถานศึกษา

2

ผลการดาเนินงานส่งเสริมให้นักเรียน บรรลุตามเป้าหมาย วิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้นของสถานศึกษา

ระดับ ร่องรอยความพยายาม คุณภาพ (โครงการ/กิจกรรมที่ทา) 4.83 - โครงการส่งเสริมการปฏิบัติศาสนกิจทาง พระพุทธศาสนา - โครงการส่งเสริมการปฏิบัติศาสนกิจทาง คริสต์ศาสนา - โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และ ค่านิยมที่พึงประสงค์ 4.83 - โครงการส่งเสริมการปฏิบัติศาสนกิจทาง พระพุทธศาสนา - โครงการส่งเสริมการปฏิบัติศาสนกิจทาง คริสต์ศาสนา - โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และ ค่านิยมที่พึงประสงค์ 4.83 ดีเยี่ยม

เฉลี่ย สรุประดับคุณภาพมาตรฐาน 1.วิธีการพัฒนา โรงเรีย นด าเนิ นการจัด ทาแผนพัฒ นาคุณ ภาพการศึ กษา เพื่อ กาหนดแผนยุ ทธศาสตร์แ ละ แนวทางในการพัฒนา โดยเป็นการแสดงวิสัยทัศน์ นโยบายเป้าหมายพันธกิจ แผนงาน กรอบโครงการ และจุดมุ่งหมายที่จะดาเนินการพัฒนาในอนาคตส่งเสริม สนับสนุนให้คณะครูสามารถกาหนดแผนงาน โครงการของแผนปฏิ บั ติ ง านประจ าปี ไ ด้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ บนพื้ น ฐานของการรวบรวมข้ อ มู ล วิเคราะห์ข้อมูลอย่างเป็นระบบ สอดคล้องกับศักยภาพ ปัญหาและความต้องการของนักเรียน มีแนวทาง ในการดาเนินการจัดทาโครงการ กิจกรรม เพื่อให้เกิดประสิทธิผลในการเรียนรู้ 2.ผลการพัฒนา จากการดาเนินงานโครงการ กิจกรรมอย่างหลากหลาย เพื่อส่ง เสริมศักยภาพและคุณภาพ นักเรียน จัดการเรียนรู้และกระบวนการด้านการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ ควบคู่กับการปลูกฝัง คุณธรรมจริยธรรม และปลูกจิตสานึกด้านการใช้ชีวิตอย่างมีคุณค่าและมีความสุขในสัง คมตามหลัก ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงส่งผลให้นักเรียนมีความรู้ความสามารถด้านวิชาการ มีพัฒนาการด้าน ทักษะ การคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ คิดสร้างสรรค์อย่างเป็น ระบบ เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรมและ ศีลธรรมอันดีตามหลั กศาสนาที่นับถือ มี สานึกแห่ง ความเป็น ไทย เชื่อถือศรัทธาในหลักปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียง และนาไปใช้จนเป็นวิถีชีวิต 3.แนวทางการพัฒนา จัดทาแผนงานโครงงาน กิจกรรม ที่ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ให้นักเรียนได้เข้าร่วมและปฏิบัติ พร้อมทั้งเชิญวิทยากรภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนา คุณภาพนักเรียน ให้บรรลุตามวิสัยทัศน์ ปรัชญาและเป้าหมายของโรงเรียน


144

เป้าหมายที่ 15 การจัดกิจกรรมตามนโยบาย จุดเน้น แนวทางการปฏิรูปการศึกษาเพื่อพัฒนาและ ส่งเสริมสถานศึกษาให้ยกระดับคุณภาพสูงขึ้น ระดับ ร่องรอยความพยายาม คุณภาพ (โครงการ/กิจกรรมที่ทา) 1 จัดโครงการ กิจกรรมพิเศษเพื่อ 4.92 - โครงการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ตอบสนองนโยบาย จุดเน้น ตาม - โครงการบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ แนวทางการปฏิรูปการศึกษา พอเพียงสู่การเรียนการสอน - โครงการอนุรักษ์หัตถกรรมพื้นบ้านเสื่อ จันทบูร - โครงการขยายผลหลักปรัชญาชอง เศรษฐกิจพอเพียง - โครงการพัฒนาครูและนักเรียนแกนนา เศรษฐกิจพอเพียง 2 ผลการดาเนินงานบรรลุตามเป้าหมาย 4.92 - โครงการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน - โครงการบูรณาการหลักปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียงสู่การเรียนการสอน - โครงการอนุรักษ์หัตถกรรมพื้นบ้านเสื่อ จันทบูร - โครงการขยายผลหลักปรัชญาชอง เศรษฐกิจพอเพียง - โครงการพัฒนาครูและนักเรียนแกนนา เศรษฐกิจพอเพียง เฉลี่ย 4.92 สรุประดับคุณภาพมาตรฐาน ดีเยี่ยม 1. งานเศรษฐกิจพอเพียง 1.1 วิธีการพัฒนา นาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มาประยุกต์ใช้ในการ การบริหารจัดการสถานศึกษา จัดการเรียนการสอน การจัดกิจกรรมพัฒนานักเรียน และการพัฒนาบุคลากรเพื่อให้เกิดผลในทางปฏิบัติ ในทุกระดับได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีประสิทธิผล เกิดการปรับเปลี่ยน กระบวนทัศน์ ในการดาเนิน ชีวิตบนพื้นฐานของหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง อย่างต่อเนื่อง เกิดการพัฒนาที่ ยั่งยืนในโรงเรียน อย่างเป็นระบบ ในการพัฒนาคุณ ภาพ ครูและนักเรียน โดยใช้คุณธรรม เป็นพื้นฐานของกระบวนการ เรียนรู้ที่เชื่อมโยงความร่วมมือระหว่าง สถาบันครอบครัว ชุมชน สถาบันทางศาสนา ให้มีส่วนร่วมใน การจั ด การศึ ก ษา เพื่ อ ให้ นั ก เรี ย นเกิ ด ความรู้ ทั ก ษะ และเจตคติ สามารถน าไปประยุ ก ต์ ใ ช้ ใ น ชีวิตประจาวันได้อย่างสมดุล และยั่งยืน 1.2 ผลการพัฒนา 1) โรงเรียน ที่

ยุทธศาสตร์


145

มีผลงานที่ได้รับการยกย่องจากกระทรวงศึกษาธิการ สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น พื้นฐาน สานักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ และมูลนิธิสยามกัมมาจล ดังนี้ - ปีการศึกษา 2554 ได้รับคัดเลือกเป็นศูนย์การเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้าน การศึกษา 1 ใน 13 ศูนย์ทั่วประเทศ จากความมุ่ งมั่น ในการทางานของทุก ฝ่ายมีห น่วยงานต่า งๆมาศึ กษาดูง านที่ โรง เรี ยนอย่า ง ต่อเนื่อง ไม่น้อยกว่า 100 โรงเรียน ผู้บริหาร ครูและนักเรียนเป็นวิทยากรในการขยายผลการขับเคลื่อน หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษาทั้ง ในและนอกโรงเรียน และโครงการวิจัยเศรษฐกิจ พอเพียง มูลนิธิสยาม กัมมาจล ได้เชิญให้ไ ปจัดตลาดนัดความรู้ตามสถานที่ต่าง ๆ เพื่อขยายผลการ เรียนรู้ให้สถานศึกษาพอเพียงและโรงเรียนเครือข่าย ทั่วประเทศ อย่างต่อเนื่อง ผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานที่ 15 ในระดับดีเยี่ยม 2) ด้านผู้บริหารสถานศึกษา 2.1) มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 2.2) นาหลักการ แนวคิด ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการบริหารจัดการ สถานศึกษา รวมทั้งใช้เป็นตัวชี้วัดในการประเมินศักยภาพของบุคลากร 2.3) ปฏิบัติตนตามหลักการ แนวคิด ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเป็นแบบอย่างที่ดี 2.4) เป็นวิทยากรเผยแพร่หลักการ แนวคิดเกี่ยวกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่หน่วยงานต่างๆ ที่มาศึกษาดูงาน 3) ด้านครู 3.1) ครูแกนนาและครูทุกคนมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป็นวิทยากรใน การจัดกระบวนการในการขยายผลสู่โรงเรียนอื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ 3.2) นาหลักการ แนวคิด ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการจัดการเรียนรู้และจัดกิจกรรมพัฒนา นักเรียน 3.3) มีวิถีชีวิตและดารงตนตามหลักการ แนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเป็นแบบอย่างที่ดี 3.4) เผยแพร่หลักการ แนวคิด ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่นักเรียนผู้ปกครองและชุมชน 4) นักเรียน 4.1) นักเรียนแกนนาและนักเรียนทุกคนมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 4.2) นาหลักการ แนวคิด ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการเรียนและการดาเนินชีวิต 4.3) เป็นวิทยากรเผยแพร่หลักการ แนวคิด ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่ครอบครัวได้ มีผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานที่ 15 ในระดับดีเยี่ยม 1.3 แนวทางการพัฒนาในอนาคต เป็นการพัฒนาในระยะที่ 4 ปี 2555 เป็นต้นโรงเรียน - พัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ของโรงเรียนเพื่อให้นักเรียนเข้าถึงแก่นสาระของหลักปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียง และนามาใช้จนเกิดอุปนิสัยพอเพียง - พัฒนาวิธีการ และรูปแบบการสื่อความการนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการบริหาร จัดการ และจัดการเรียนรู้ให้นักเรียน - เป็นแกนนาขยายผลและเป็นสถานที่ดูงานที่ให้เห็นกระบวนการนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มาใช้ในการจัดการเรียนรู้ - เป็นพี่เลี้ยงโรงเรียนเครือข่าย ออกแบบพัฒนาเครือข่ายให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ หรือเป็นสถานศึกษา


146

พอเพียง - พัฒนาครูแกนนาและนักเรียนแกนนาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อเป็นวิทยากรในการจัดกระบวนการในการ ขยายผลสู่โรงเรียนอื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ 2.โครงการอนุรักษ์หัตถกรรมพื้นบ้านเสื่อจันทบูร ที่มาและความสาคัญ การทอเสื่อเป็นงานหัตถกรรมพื้นบ้านของจัง หวัดจันทบุรี เป็นอาชีพดั้ง เดิมที่สร้างชื่อเสียง ให้กับจังหวัดจันทบุรี ทาให้เป็นที่รู้จักของคนทั่วไปในนามของเสื่อ “ จันทบูร ” การทอเสื่อจันทบูรเป็น เทคโนโลยีการผลิตภายในท้องถิ่นที่ได้รับการถ่ายทอดมาจากกลุ่ มชาวญวนที่อพยพเข้ามา ตั้งถิ่นฐานอยู่ ภายในเมืองจันทบุรี ตั้งแต่สมัยอยุธยาตอนปลายเป็นต้นมา โดยได้รับการส่งเสริมจากคณะนักบวชหญิง ที่เรียกว่า “ คณะภคินีรักไม้กางเขน ” ซึ่งคณะนักบวชหญิงนี้ ปัจจุบันคือ “ ภคินีคณะรักกางเขน แห่ง จันทบุรี ” ซึ่งเป็นผู้บริหารด้านการศึกษาของโรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ในปัจจุบัน โรงเรียน สตรีมารดาพิทักษ์ได้เริ่มอนุรักษ์งานท้องถิ่นให้คงอยู่คู่กับจังหวัดจันทบุรี โดยเริ่มดาเนินงานอนุรักษ์ หัตถกรรมพื้นบ้านเสื่อจันทบูรมาตั้งแต่ปีการศึกษา 2536 เพื่อสืบทอดงานของท้องถิ่นและงานที่คณะ ซิสเตอร์ได้เคยทามาในอดีต และเพื่อให้สอดคล้องกับ พระราชบัญ ญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 หมวด 4 มาตรา 23 ข้อ 3 ที่เน้นการจัดการศึกษาโดยบูรณาการความรู้เกี่ยวกับภูมิปัญญาไทย และ การประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาไทย โรงเรียนได้ให้นักเรียนมีส่วนร่วมด้วยการให้นักเรียนที่สนใจในงานเสื่อ สมัครใจร่วมกันอนุรักษ์อาชีพท้องถิ่น และให้การสนับสนุนในด้านอุปกรณ์ต่างๆ จัดให้มีห้องอนุรักษ์ หัตถกรรมพื้นบ้านเสื่อจันทบูร มีวิทยากรในท้องถิ่นมาช่วยแนะนาร่วมกับคณะซิสเตอร์ เป็นแหล่ง ศึกษาเรียนรู้ของผู้ที่สนใจ สืบสานงานพื้นบ้านและภูมิปัญญา เพื่อสืบทอดวิธีการ กระบวนการ ในการ ทางานท้องถิ่น และเพื่อให้สอดคล้องกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนจึงได้น้อมรับพระราช ดารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่จะร่วมกันปลูกฝังเด็กและเยาวชนให้ดารงชีวิตจากวิถีชีวิตแบบ สังคมไทย ด้วยการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น การเห็นคุณค่าของทรัพยากร รู้จักใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ใน ท้องถิ่น ฝึกการอยู่ร่วมกันทางานร่วมกันอย่างพากเพียรอดทน เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ แบ่งปัน มีจิตสานึก รักษ์สิ่งแวดล้อม รู้จักพึ่งตนเองเห็นคุณค่าของวัฒนธรรมท้องถิ่น มีค่านิยม มีเอกลักษณ์ความเป็นไทย รักและหวงแหนวัฒนธรรมท้องถิ่น ให้คงอยู่คู่กับจังหวัดจันทบุรีสืบต่อไปด้วยเหตุผลดังกล่าวจึงเป็นที่มา ของโครงการอนุรักษ์หัตถกรรมพื้นบ้านเสื่อจันทบูร 2.1 วิธีการพัฒนา การออกแบบนวัตกรรมเพื่อการพัฒนา ก่อนที่งานที่มีคุณค่าของจังหวัดจันทบุรี จะไร้คุณค่าไร้ความหมายหรือสูญหายไป โรงเรียน สตรีมารดาพิทักษ์ จึงได้จัดให้มีกิจกรรมอนุรักษ์หัตถกรรมพื้นบ้านเสื่อจันทบูรขึ้น โดยทาตามขั้นตอน ดังนี้ 1. เชิ ญชวนนั กเรีย นที่สนใจ สมัค รใจที่จ ะร่ว มอนุ รัก ษ์หั ต ถกรรมพื้น บ้ านเสื่ อ จัน ทบู ร ให้ รวมกลุ่มกันทากิจกรรมในรูปของชุมนุม 2. ศึกษาเรียนรู้จากวิทยากรท้องถิ่น ฝึกปฏิบัติการทอเสื่อ 3. รวบรวมรายชื่อวิทยากรท้องถิ่น ซึ่งเป็นภูมิปัญญาของชุมชน 4. จัดทาเป็นหลักสูตร ขั้นตอนการดาเนินงานพัฒนา


147

1. ศึกษาอุปกรณ์ 2. ศึกษาต้นกก 3. ศึกษาลายเสื่อ 4. ร่วมกันคิดลายใหม่ 5. ปฏิบัติการทอเสื่อ 2.2 ผลการพัฒนา 1. ได้เสื่อซึ่งเป็นหัตถกรรมพื้นบ้านลายใหม่ 2. ทาให้นักเรียนรู้จักอดทนในการทางาน 3. ได้ความคิดสร้างสรรค์จินตนาการที่จะนาไปออกแบบลายเสื่อ 4. ได้ทางานที่สอดคล้องกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 5. สามารถนาลายใหม่นี้ไปเผยแพร่สู่ชุมชน 2.3 แนวทางพัฒนาในอนาคต จากการเรียนรู้ตามโครงการทาให้นักเรียนเกิดทักษะได้เรียนรู้การทางานร่วมกัน มีความคิด สร้างสรรค์ที่จะออกแบบลวดลายเสื่ออื่นๆ ต่อไปอีก ได้รู้จักการใช้ชีวิตที่พอเพียงเห็นคุณค่าของ ทรัพยากร มีจิตสานึกรักษ์สิ่งแวดล้อม และเมื่อผลงานสาเร็จเผยแพร่สู่ชุมชนแล้วทาให้ได้ และมี ข้อเสนอแนะดังนี้ ให้นักเรียนทุกคนของโรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ได้เรียนรู้เรื่องงานเสื่อ ส่งเสริมนักเรียน


148

3. สรุปผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2554  ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ด้านคุณภาพนักเรียน มาตรฐานที่ 1 นักเรียนมีสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพ มาตรฐานที่ 2 นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ มาตรฐานที่ 3 นักเรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง มาตรฐานที่ 4 นักเรียนมีความสามารถในการคิดอย่าง เป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างมี สติ สมเหตุผล มาตรฐานที่ 5 นักเรียนมีความรู้และทักษะที่จาเป็น ตามหลักสูตร มาตรฐานที่ 6 นักเรียนมีทักษะในการทางาน รักการ ทางาน สามารถทางานร่วมกับผู้อื่นได้ และมีเจตคติที่ดีต่อ อาชีพสุจริต ด้านการจัดการศึกษา ม มาตรฐานที่ 7 ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่าง มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล มาตรฐานที่ 8 ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล มาตรฐานที่ 9 คณะกรรมการสถานศึกษา และผู้ปกครอง ชุมชนปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล มาตรฐานที่ 10 สถานศึกษามีการจัดหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพ นักเรียนอย่างรอบด้าน มาตรฐานที่ 11 สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อม และการบริการที่ส่งเสริมให้นักเรียนพัฒนา เต็มศักยภาพ มาตรฐานที่ 12 สถานศึกษามีการประกันคุณภาพ ภายในของสถานศึกษาตามที่กาหนดในกฎกระทรวง

ปรับปรุง

ระดับคุณภาพ พอใช้ ดี ดีมาก ดีเยี่ยม 4.74 4.71 4.53 4.59 4.73 4.79 4.83

4.75 4.74 4.92 4.94

4.76


149

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา

ปรับปรุง

ระดับคุณภาพ พอใช้ ดี ดีมาก ดีเยี่ยม

ด้านคุณภาพการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ มาตรฐานที่ 13 สถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ มาตรฐานด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา มาตรฐานที่ 14 การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุ เป้าหมายตามวิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้นที่กาหนด ขึ้น มาตรฐานด้านมาตรการส่งเสริม มาตรฐานที่ 15 การจัดกิจกรรมตามนโยบาย จุดเน้น แนวทางการปฏิรูปการศึกษาเพื่อพัฒนาและส่งเสริม สถานศึกษาให้ยกระดับคุณภาพสูงขึ้น เฉลี่ย

4.67

4.83

4.92 4.76

โรงเรียนมีผลการประเมินคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม มีค่าเฉลี่ย 4.76

4. ผลการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 4.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกระดับชั้น (ป.1-ป.6, ม.1-ม.6) ปีการศึกษา 2554 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 จานวน จานวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ที่เข้า 0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 สอบ ภาษาไทย 237 1 - 1 3 17 21 22 คณิตศาสตร์ 237 1 - - 7 18 21 38 วิทยาศาสตร์ 237 - 1 - 2 10 23 27 สังคมศึกษา ฯ 237 - - - 1 1 24 34 ประวัติศาสตร์ 237 - - - 1 15 42 41

4 172 152 174 177 138

จานวน นร.ที่ได้ ระดับ 3 ขึ้นไป 215 211 224 235 221

ร้อยละ นร.ที่ได้ ระดับ 3 ขึ้นไป 90.71 89.03 94.51 99.15 93.24


150

สุขศึกษาและพล ศึกษา ศิลปะ การงานอาชีพฯ ภาษาต่างประเทศ รายวิชาเพิ่มเติม......

237

-

-

-

-

1

15

32

189

236

99.57

237 237 237 -

- 1 - - - -

-

7 -

17 -

7 1 38 -

53 4 42 -

176 232 131 -

236 237 211 -

99.57 100.00 89.03 -

228 221 219 207 203 204

จานวน นร.ที่ได้ ระดับ 3 ขึ้นไป 270 262 265 266 256 256

ร้อยละ นร.ที่ได้ ระดับ 3 ขึ้นไป 97.82 94.92 96.01 96.37 92.75 92.75

183 242 196 -

259 273 262 -

93.84 98.91 94.92 -

251 213 288 266 216 271

จานวน นร.ที่ได้ ระดับ 3 ขึ้นไป 310 299 312 311 302 313

ร้อยละ นร.ที่ได้ ระดับ 3 ขึ้นไป 99.04 95.52 99.68 99.36 96.48 100.00

213

293

93.61

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 จานวน จานวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ที่เข้า 0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 สอบ ภาษาไทย 237 - - - 1 5 21 21 คณิตศาสตร์ 237 - - - 5 9 16 25 วิทยาศาสตร์ 237 - - - - 11 15 31 สังคมศึกษา ฯ 237 - - - 1 9 25 34 ประวัติศาสตร์ 237 - - - 3 17 9 44 สุขศึกษาและ 237 - - - 1 19 26 26 พลศึกษา ศิลปะ 237 - - - 4 13 37 39 การงานอาชีพฯ 237 - - - 1 2 12 19 ภาษาต่างประเทศ 237 - - - 2 12 25 41 รายวิชาเพิ่มเติม...... - - - - -

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 จานวน จานวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ที่เข้า 0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 สอบ ภาษาไทย 313 - - - 3 13 46 คณิตศาสตร์ 313 - - - 14 36 50 วิทยาศาสตร์ 313 - - - 1 9 15 สังคมศึกษาฯ 313 - - - 2 13 32 ประวัติศาสตร์ 313 - - - 1 10 33 53 สุขศึกษาและ 313 - - - 2 40 พลศึกษา ศิลปะ 313 - - - 1 19 35 45

4

4


151

การงานอาชีพฯ ภาษาต่างประเทศ รายวิชาเพิ่มเติม......

313 313 -

-

-

-

10 -

48 -

1 46 -

42 59 -

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 จานวน จานวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ที่เข้า 0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 สอบ ภาษาไทย 292 - - 1 6 13 35 59 คณิตศาสตร์ 292 - - - - 1 13 35 วิทยาศาสตร์ 292 - - - 2 4 13 35 สังคมศึกษาฯ 292 - - - 1 2 5 24 ประวัติศาสตร์ 292 - - - 3 8 43 81 สุขศึกษาและ 292 - - - 1 - 3 7 พลศึกษา ศิลปะ 292 - - - 4 3 28 52 การงานอาชีพฯ 292 - - 1 4 7 14 43 ภาษาต่างประเทศ 292 - 1 4 5 21 40 67 รายวิชาเพิ่มเติม...... 292 - - 2 1 4 18 43

270 150 -

313 255 -

100.00 81.47 -

178 243 238 260 157 281

จานวน นร.ที่ได้ ระดับ 3 ขึ้นไป 272 191 286 289 281 291

ร้อยละ นร.ที่ได้ ระดับ 3 ขึ้นไป 93.15 99.65 97.94 98.97 96.23 99.65

205 223 154 224

285 280 261 285

97.60 95.89 89.38 97.60

4

ภาษาไทย

287

-

-

1

7

20

28

67

จานวน ร้อยละ นร.ที่ได้ นร.ทีไ่ ด้ 4 ระดับ 3 ระดับ ขึ้นไป 3 ขึ้น ไป 164 259 90.24

คณิตศาสตร์

287

-

1

4

5

17

28

47

185

260

90.59

วิทยาศาสตร์

287

-

-

-

-

8

10

38

231

278

97.21

สังคมศึกษา ฯ

287

-

-

-

4

5

18

31

229

278

96.86

กลุ่มสาระการเรียนรู้

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 จานวน จานวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้ ที่เข้า 0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 สอบ


152

ประวัติศาสตร์ สุขศึกษาและพลศึกษา ศิลปะ การงานอาชีพฯ ภาษาต่างประเทศ

287 287 287 287 287

-

-

25

7 16 1 8 48 52

33 4 44 43

63 10 71 22 54

268 273 163 265 65

264 287 278 287 162

91.98 100.00 96.86 100.00 56.44

รายวิชาเพิ่มเติม คอมพิวเตอร์ 2

287

-

-

-

-

10

26

251

287

100.00

-

กลุ่มสาระการเรียนรู้

จานวน ที่เข้า สอบ

0

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จานวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้ 1 1.5 2 2.5 3 3.5

ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ฯ ประวัติศาสตร์ สุขศึกษาและพลศึกษา

288 288 288 288 288 288

-

1 -

2 12 -

1 8 38 1 -

19 30 48 3 15 -

30 58 45 64 44 66 14 27 36 55 1 6

180 139 79 244 181 281

ศิลปะ การงานอาชีพฯ ภาษาต่างประเทศ รายวิชาเพิ่มเติม คอมพิวเตอร์ 3

288 288 288 288

-

1 -

12 -

16 -

18 42 2

47 67 10 36 46 37 80 102

156 242 134 104

4

จานวน ร้อยละ นร.ที่ได้ นร.ทีไ่ ด้ ระดับ 3 ระดับ ขึ้นไป 3 ขึ้น ไป 268 93.05 248 86.11 189 65.62 285 98.95 272 94.44 288 100.00 270 288 217 286

93.75 100.00 75.34 99.30


153

กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 จานวน จานวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้ ที่เข้า 0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 สอบ 328 - 15 30 55 76 83 40

49

จานวน นร.ที่ได้ ระดับ 3 ขึ้นไป 152

ร้อยละ นร.ที่ได้ ระดับ 3 ขึ้นไป 46.34

4

คณิตศาสตร์

328

- 21 67

88

74

28

30

20

78

23.78

วิทยาศาสตร์

328

- 11 32

56

59

83

43

44

170

51.83

สังคมศึกษา ฯ

328

-

4

8

22

77

77

78

62

217

66.16

ประวัติศาสตร์

328

-

4

6

36

73

95

72

42

209

63.72

สุขศึกษาและพลศึกษา

328

-

-

-

-

-

-

-

328

328

100.00

ศิลปะ การงานอาชีพฯ ภาษาต่างประเทศ

328 328 328

- 7 5 - 1 2 - 12 58

13 12 65

15 19 64

23 85 180 75 102 117 55 23 51

288 294 129

87.80 86.63 39.33

รายวิชาเพิ่มเติม......

กลุ่มสาระการเรียนรู้

จานวน ที่เข้า สอบ

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 จานวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้ 0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 31

ร้อยละ นร.ที่ได้ ระดับ 3 ขึ้น ไป 44.00

ภาษาไทย

325

-

8

20

78

76

คณิตศาสตร์

325

-

2

3

25

56 100 62

77

239

73.54

วิทยาศาสตร์

325

-

-

29

36

54

77

68

61

206

63.38

สังคมศึกษา ฯ

325

-

2

10

17

39

79

80

98

257

79.08

ประวัติศาสตร์

325

-

3

12

25

40

83

88

74

245

75.38

สุขศึกษาและพลศึกษา

325

-

-

-

-

-

-

-

325

325

100.00

ศิลปะ การงานอาชีพฯ ภาษาต่างประเทศ

325 325 325

-

- - 28 60

8 3 50

33 22 63

26 64 37

29 58 27

229 178 60

284 300 124

87.38 92.31 38.15

รายวิชาเพิ่มเติม......

71

จานวน นร.ที่ได้ 4 ระดับ 3 ขึ้น ไป 41 143


154

กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 จานวน จานวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้ ที่เข้า 0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 สอบ 343 - 10 31 83 78 71 40

30

จานวน นร.ที่ได้ ระดับ 3 ขึ้นไป 141

ร้อยละ นร.ที่ได้ ระดับ 3 ขึ้นไป 41.11

4

คณิตศาสตร์

343

- 91 87

50

28

28

17

42

87

25.36

วิทยาศาสตร์

343

- 29 48

94

64

65

30

13

108

31.49

สังคมศึกษา ฯ

343

- 31 60

84

53

35

39

41

115

33.53

ประวัติศาสตร์

343

-

3

14

47

54

52

51

122

225

65.00

สุขศึกษาและพลศึกษา

343

-

-

10

41

95

84

58

55

197

57.43

ศิลปะ การงานอาชีพฯ ภาษาต่างประเทศ

343 343 343

- 5 12 - - 12 - 43 37

16 25 51

49 45 44

53 69 40

39 64 31

169 133 97

261 266 84

76.09 77.55 24.49

4 47

จานวน นร.ที่ได้ ระดับ 3 ขึ้นไป 190

ร้อยละ นร.ที่ได้ ระดับ 3 ขึ้นไป 55.23

รายวิชาเพิ่มเติม......

กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 จานวน จานวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้ ที่เข้า 0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 สอบ 344 - 7 32 52 63 72 71

คณิตศาสตร์

344

- 69 64

59

42

29

19

62

110

31.98

วิทยาศาสตร์

344

- 12 16

35

60

85

60

76

221

64.24

สังคมศึกษา ฯ

344

-

19

76

86

59

45

58

162

47.09

ประวัติศาสตร์

344

- 13 29

68

61

60

36

77

173

50.29

สุขศึกษาและพลศึกษา

344

- 16 40

69

51

43

33

93

169

49.13

ศิลปะ การงานอาชีพฯ ภาษาต่างประเทศ

344 344 344

-

9 9 45

31 25 30

41 46 34

77 66 23

186 192 143

304 304 200

88.37 88.37 58.14

รายวิชาเพิ่มเติม......

1

-

5 69


155

กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1-2 จานวน จานวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้ ที่เข้า 0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 สอบ 331 - 11 56 91 73 54 26

20

จานวน นร.ที่ได้ ระดับ 3 ขึ้นไป 100

ร้อยละ นร.ที่ได้ ระดับ 3 ขึ้นไป 30.21

4

คณิตศาสตร์

331

- 107 105 53

17

18

11

20

49

14.80

วิทยาศาสตร์

331

-

29 131

75

33

29

32

94

28.40

สังคมศึกษา ฯ

331

- 10

37

77

55

59

49

38

146

44.11

ประวัติศาสตร์

331

- 12

41

87

74

45

35

37

117

35.35

สุขศึกษาและพลศึกษา

331

-

1

10

46 113 117 39

5

161

48.64

ศิลปะ การงานอาชีพฯ ภาษาต่างประเทศ

331 331 331

- 1 - - 47

1 94

9 4 67

196 139 37

293 293 83

88.52 88.52 25.08

2

28 33 40

47 91 30

50 63 16

รายวิชาเพิ่มเติม......

กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1 จานวน จานวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้ ที่เข้า 0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 สอบ 191 - 2 16 36 47 42 34

4 14

จานวน ร้อยละ นร. นร.ที่ได้ ทีไ่ ด้ระดับ 3 ระดับ 3 ขึ้นไป ขึ้นไป 90 47.12

คณิตศาสตร์

191

-

8

31

38

44

21

20

29

70

36.65

วิทยาศาสตร์

191

1 3

4

21

38

36

39

49

124

64.92

ฟิสิกส์

191

- 27 14

13

13

12

3

17

32

32.32

เคมี

191

- 19 13

18

17

13

9

10

32

32.32

ชีว

191

- 20

9

15

13

10

7

25

42

42.42

สังคมศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม สุขศึกษา

191

-

-

1

5

32

64

46

43

153

80.10

191

-

-

1

-

7

51

78

54

183

95.81

ศิลปะ

191

-

-

-

1

1.5

55

54

66

175

91.62


156

กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงาน ภาษาอังกฤษ

กลุ่มสาระการเรียนรู้

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1 จานวน จานวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้ ที่เข้า 0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 สอบ 191 1 - - 28 68 63 191

1

-

36

53

47

23

10

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 2 จานวน จานวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้ ที่เข้า 0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 สอบ 1

4 31 21

4

จานวน ร้อยละ นร. นร.ที่ได้ ทีไ่ ด้ระดับ 3 ระดับ 3 ขึ้นไป ขึ้นไป 162 84.82 54

28.27

จานวน ร้อยละ นร.ที่ได้ นร.ทีไ่ ด้ ระดับ 3 ระดับ ขึ้นไป 3 ขึ้น ไป 117 62.23

ภาษาไทย

188

-

12

31

27

38

34

45

คณิตศาสตร์

188

- 15 14

57

28

20

22

32

74

39.36

วิทยาศาสตร์

90

-

-

3

27

33

20

5

2

27

30.00

ฟิสิกส์

98

- 23

7

20

9

12

6

21

39

39.80

เคมี

98

- 26 18

12

7

10

10

15

35

35.71

ชีว

98

-

1

12

14

10

14

8

39

61

62.24

สังคมศึกษาศาสนาและ วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์

188

-

-

-

-

-

2

42

144

188

100.00

188

-

-

-

-

-

4

54

130

188

100.00

สุขศึกษา

188

-

-

-

-

2

9

43

134

186

98.94

ศิลปะ

188

-

1

3

7

7

13

9

148

170

90.43

การงาน

188

-

-

-

1

14

18

34

121

173

92.02

ภาษาอังกฤษ

188

-

2

43

50

40

26

10

17

53

28.19


157

กลุ่มสาระการเรียนรู้

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 1 จานวน จานวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้ ที่เข้า 0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 สอบ

4

จานว ร้อยละ น นร. นร.ที่ได้ ที่ได้ ระดับ 3 ระดับ ขึ้นไป 3 ขึ้น ไป 97 62.99

ภาษาไทย

154

-

-

3

25

29

37

35

25

คณิตศาสตร์

154

-

7

15

22

21

15

25

49

89

57.79

วิทยาศาสตร์ (เคมีสายศิลป์) สังคมศึกษา ฯ

71

-

1

8

37

15

8

1

1

10

14.08

154

-

-

4

24

37

37

26

26

89

57.79

สุขศึกษาและพลศึกษา

154

-

-

-

-

2

21

52

79

152

98.70

ศิลปะ

154

-

1

10

41

18

20

7

57

84

54.55

การงานอาชีพฯ

154

-

-

-

1

8

72

72

1

145

94.16

ภาษาต่างประเทศ

154

-

-

2

79

31

28

8

6

42

27.27

ฟิสิกส์

83

- 17 18

22

9

8

7

2

17

20.48

เคมี

83

-

8

7

10

10

14

17

17

48

57.83

ชีวะ

83

-

-

4

9

17

27

9

17

53

63.86

กลุ่มสาระการเรียนรู้

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 2 จานวน จานวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้ ที่เข้า 0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 สอบ

ภาษาไทย

152

- -

คณิตศาสตร์

152

วิทยาศาสตร์(สวล.)

5

4

จานวน ร้อยละ นร.ที่ได้ นร.ทีไ่ ด้ ระดับ 3 ระดับ ขึ้นไป 3 ขึ้น ไป 110 72.37

11

26

16

28

66

- 15 16

13

19

25

25

39

89

58.55

70

-

-

-

5

17

17

15

16

48

68.57

สังคมศึกษา ฯ

152

-

-

4

21

39

41

28

19

88

57.89

ประวัติศาสตร์

152

-

-

-

13

34

51

24

30

105

69.08

สุขศึกษาและพลศึกษา

152

-

-

-

-

1

11

62

78

151

99.34


158

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 2

กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ

จานวน ร้อยละ นร.ที่ได้ นร.ทีไ่ ด้ จานวน จานวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้ ที่เข้า 0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 ระดับ 3 ระดับ ขึ้นไป 3 ขึ้น สอบ ไป 152 - - 2 11 27 112 150 98.68

การงานอาชีพฯ

152

-

-

1

6

9

18

43

75

136

89.47

ภาษาต่างประเทศ

152

-

7

17

44

31

22

21

10

53

34.87

ฟิสิกส์

82

-

-

-

5

10

25

20

22

67

81.71

เคมี

82

2 5

5

8

16

10

13

23

46

56.10

ชีวะ

82

-

4

10

12

20

15

19

54

65.85

กลุ่มสาระการเรียนรู้

2

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 1 จานวน จานวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้ ที่เข้า 0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 สอบ

4

จานวน ร้อยละ นร.ที่ได้ นร.ทีไ่ ด้ ระดับ 3 ระดับ ขึ้นไป 3 ขึ้น ไป 68 67.33

ภาษาไทย

101

-

-

-

3

30

33

23

12

คณิตศาสตร์

101

-

-

-

10

18

21

24

28

73

72.28

วิทยาศาสตร์ (โครงงานวิทยาศาสตร์) สังคมศึกษา ฯ

58

-

-

-

1

13

16

18

10

44

75.86

101

-

-

2

17

22

30

15

15

60

59.41

ประวัติศาสตร์

101

-

-

3

11

23

25

17

22

64

63.37

สุขศึกษาและพลศึกษา

101

-

-

-

-

-

23

45

33

101

100.00

ศิลปะ

101

-

-

1

-

2

15

15

68

98

97.03

การงานอาชีพฯ

101

-

-

-

-

2

25

39

35

99

98.02

ภาษาต่างประเทศ

101

-

-

-

15

24

30

21

11

62

61.39

ฟิสิกส์

43

- 12

9

9

8

3

2

-

5

11.62

เคมี

43

-

6

6

3

8

4

4

12

20

46.51

ชีวะ

43

-

-

-

2

6

14

2

19

35

81.39


159

กลุ่มสาระการเรียนรู้

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 1 จานวน จานวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้ ที่เข้า 0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 สอบ

4

จานวน ร้อยละ นร.ที่ได้ นร.ทีไ่ ด้ ระดับ 3 ระดับ ขึ้นไป 3 ขึ้น ไป 100 99.00

พระพุทธศาสนา

101

-

-

-

-

1

4

29

67

คณิตศาสตร์ (เพิ่มเติม)

101

-

-

-

15

17

31

17

21

69

68.32

ทักษะภาษาอังกฤษ

101

-

3

20

26

21

17

6

8

31

30.69

ภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ

58

-

-

-

4

7

9

17

21

47

81.03

ภาษาจีน

58

-

-

-

-

6

16

18

18

52

89.66

ประวัติวรรณคดี

58

-

-

-

3

-

2

10

43

55

94.83


160

กลุ่มสาระการเรียนรู้

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 2 จานวน จานวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้ ที่เข้า 0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 สอบ

4

จานวน ร้อยละ นร.ที่ได้ นร.ทีไ่ ด้ ระดับ 3 ระดับ ขึ้นไป 3 ขึ้น ไป 92 91.09

ภาษาไทย

101

-

-

-

1

8

37

23

32

คณิตศาสตร์

101

-

1

2

28

20

18

7

25

50

49.50

วิทยาศาสตร์ (มรดกทางพันธุกรรม) สังคมศึกษา ฯ

58

-

1

2

6

9

22

9

9

40

68.97

101

-

-

-

8

10

32

32

19

83

82.18

ประวัติศาสตร์

101

-

-

-

-

10

24

33

34

91

90.09

สุขศึกษาและพลศึกษา

101

-

-

-

1

3

13

56

28

97

96.04

ศิลปะ

101

-

-

-

-

-

1

13

87

101

100.00

การงานอาชีพฯ

101

-

-

1

2

8

21

26

43

90

89.11

ภาษาต่างประเทศ

101

-

-

-

8

33

38

15

7

60

59.41

ฟิสิกส์

43

-

-

2

6

7

1

10

17

28

65.12

เคมี

43

-

4

4

6

10

7

1

11

19

44.19

ชีวะ

43

-

-

-

-

-

-

-

43

43

100.00

พระพุทธศาสนา

101

-

-

-

-

-

-

26

75

101

100.00

คณิตศาสตร์(เพิ่มเติม)

101

-

-

4

25

26

15

11

20

46

45.54

ทักษะภาษาอังกฤษ

101

-

-

-

18

25

25

13

20

58

57.43

การอ่านและพิจารณา วรรณกรรม

58

-

-

-

-

-

5

11

42

58

100.00

อังกฤษในชีวิตประจาวัน

58

-

1

3

15

13

14

4

8

26

44.83

ภาษาจีน

58

-

-

-

1

2

3

6

46

55

94.83


161

4.2 ผลการทดสอบ NTสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรีเขต ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 จานวนร้อยละของนักเรียน ส่วน ที่ได้ระดับ จานวน คะแนน เฉลี่ย สาระวิชา เบี่ยงเบน คน เฉลี่ย ร้อยละ มาตรฐาน ปรับปรุง พอใช้ ดี คณิตศาสตร์

311

18.71

6.24

62.38

12.54

40.51

46.95

ภาษาไทย วิทยาศาสตร์

311 311

18.17 14.09

4.71 4.93

60.56 46.98

7.40 26.69

35.05 52.09

57.56 21.22

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จานวนร้อยละของนักเรียนที่ได้ ระดับ ปรับปรุง พอใช้ ดี 32.46 31.07 60.65 8.28

จานวน คน

คะแนน เฉลี่ย

คณิตศาสตร์

388

16.23

ส่วน เบี่ยงเบน มาตรฐาน 8.35

สังคมศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม ภาษาต่างประเทศ

388

15.92

4.30

31.85

65.98

34.02

0

388 338 338

18.04 23.20 19.08

9.73 7.09 7.22

36.09 46.39 38.17

45.86 9.73 51.62

39.94 69.91 43.66

14.20 20.35 4.72

สาระวิชา

ภาษาไทย วิทยาศาสตร์

เฉลี่ย ร้อยละ

4.3 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับชาติ (O-NET ) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จานวนร้อยละของนักเรียน ส่วน จานวน คะแนน เฉลี่ย ที่ได้ระดับ สาระวิชา เบี่ยงเบน คน เฉลี่ย ร้อยละ มาตรฐาน ปรับปรุง พอใช้ ดี ภาษาไทย 287 55.20 13.14 55.20 1.045 87.108 11.847 สังคมศึกษา 287 61.00 12.15 61.00 0.348 79.095 20.557 ภาษาอังกฤษ 287 46.85 18.40 46.85 3.136 84.669 12.20 คณิตศาสตร์ 287 65.26 18.11 65.26 0.348 64.112 35.543 วิทยาศาสตร์ 287 48.71 14.43 48.71 2.787 91.636 5.575 สุขศึกษาและพล 287 63.32 10.69 63.32 0.348 70.731 28.919 ศึกษา ศิลปะ 287 51.93 14.23 51.93 0.348 70.731 28.919 การงานอาชีพฯ 287 64.49 13.68 64.49 1.394 64.111 34.496


162


163

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับชาติ (O-NET ) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จานวนร้อยละของนักเรียน ส่วน จานวน คะแนน เฉลี่ย ที่ได้ระดับ สาระวิชา เบี่ยงเบน คน เฉลี่ย ร้อยละ มาตรฐาน ปรับปรุง พอใช้ ดี ภาษาไทย 328 53.98 11.90 53.98 92.073 7.927 สังคมศึกษา 328 45.96 9.91 45.96 0.307 99.079 0.613 ภาษาอังกฤษ 328 32.36 10.76 32.36 8.537 91.464 คณิตศาสตร์ 328 34.63 12.23 34.63 10.061 88.415 1.525 วิทยาศาสตร์ 328 35.47 12.58 35.47 7.055 91.104 1.841 สุขศึกษาและพล 328 53.36 8.44 53.36 99.08 0.92 ศึกษา ศิลปะ 328 47.71 8.98 47.71 0.613 99.386 การงานอาชีพฯ 328 52.40 10.68 52.40 0.613 97.239 2.147 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับชาติ (O-NET ) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สาระวิชา ภาษาไทย สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สุขศึกษาและพล ศึกษา ศิลปะ การงานอาชีพฯ

101 101 101 101 101 101

44.56 34.12 25.48 22.08 28.78 57.39

ส่วน เบี่ยงเบน มาตรฐาน 9.56 6.97 8.21 11.62 7.10 7.11

101 101

48.50 51.70

7.16 9.90

จานวน คะแนน คน เฉลี่ย

เฉลี่ย จานวนร้อยละของนักเรียนที่ได้ระดับ ร้อยละ ปรับปรุง พอใช้ ดี 44.56 34.12 25.48 22.08 28.78 57.39

0.99 1.98 24.752 58.416 9.901 -

99.01 98.02 75.247 40.593 90.099 97.03

0.99 2.97

13.50 51.70

5.941 -

94.06 98.02

1.98


164

4.4 ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1 ประถมศึกษาปีที่ 2 ประถมศึกษาปีที่ 3 ประถมศึกษาปีที่ 4 ประถมศึกษาปีที่ 5 ประถมศึกษาปีที่ 6 รวม มัธยมศึกษาปีที่ 1 มัธยมศึกษาปีที่ 2 มัธยมศึกษาปีที่ 3 รวม มัธยมศึกษาปีที่ 4 มัธยมศึกษาปีที่ 5 มัธยมศึกษาปีที่ 6 รวม รวมทั้งสิ้น เฉลี่ยร้อยละ

จานวนนักเรียน ทั้งหมด 237 276 313 292 287 288 1,693 325 344 331 1,000 188 152 101 441 3,134

จานวน/ร้อยละของนักเรียนตามระดับคุณภาพ (คุณลักษณะอันพึงประสงค์) ดีเยี่ยม ดี ผ่าน ไม่ผ่าน 237 276 313 292 287 288 1,693 147 178 344 129 202 620 380 145 43 100 52 99 2 344 97 2,657 477 84.78 15.22


165

4.5 ผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1 ประถมศึกษาปีที่ 2 ประถมศึกษาปีที่ 3 ประถมศึกษาปีที่ 4 ประถมศึกษาปีที่ 5 ประถมศึกษาปีที่ 6 รวม มัธยมศึกษาปีที่ 1 มัธยมศึกษาปีที่ 2 มัธยมศึกษาปีที่ 3 รวม มัธยมศึกษาปีที่ 4 มัธยมศึกษาปีที่ 5 มัธยมศึกษาปีที่ 6 รวม รวมทั้งหมด เฉลี่ยร้อยละ

จานวน นร. ทั้งหมด 237 276 313 292 287 288 1,693 325 344 331 1,000 188 152 101 441 3,134

จานวน/ร้อยละของนักเรียนตามระดับคุณภาพ (การอ่านคิด วิเคราะห์ และเขียน) ดีเยี่ยม ดี ผ่าน ไม่ผ่าน ∕ 231 6 ∕ 276 ∕ 313 ∕ 291 1 ∕ 287 ∕ 288 ∕ 1,686 7 ∕ 231 94 ∕ 344 ∕ 177 154 ∕ 752 248 ∕ 164 24 ∕ 152 ∕ 96 5 ∕ 412 29 ∕ 2,850 284 ∕ 90.93 9.06


166

4.6 ผลการประเมินกิจกรรมพัฒนานักเรียน

ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1 ประถมศึกษาปีที่ 2 ประถมศึกษาปีที่ 3 ประถมศึกษาปีที่ 4 ประถมศึกษาปีที่ 5 ประถมศึกษาปีที่ 6 รวม มัธยมศึกษาปีที่ 1 มัธยมศึกษาปีที่ 2 มัธยมศึกษาปีที่ 3 รวม มัธยมศึกษาปีที่ 4 มัธยมศึกษาปีที่ 5 มัธยมศึกษาปีที่ 6 รวม รวมทั้งหมด เฉลี่ยร้อยละ

จานวนนักเรียน ทั้งหมด 237 276 313 292 287 288 1,693 325 344 331 1,000 188 152 101 441 3,134

จานวน/ร้อยละของนักเรียน ตามระดับคุณภาพ (กิจกรรมพัฒนานักเรียน) ผ่าน ไม่ผ่าน 237 276 313 292 287 288 1,693 325 344 331 1,000 188 152 101 441 3,134 100 -


167

4.7 ผลการประเมินสมรรถนะสาคัญของนักเรียน 5 ด้าน 1) ด้านความสามารถในการสื่อสาร ชั้น ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 ม.1 ม.2 ม.4 ม.5

จานวน 237 276 313 292 287 288 325 344 188 152

ดีเยี่ยม 233 276 313 291 287 288 304 323 188 152

จานวนร้อยละของนักเรียนที่ได้ระดับ ร้อยละ ดี 98.31 4 100.00 100.00 99.66 1 100.00 100.00 93.54 21 93.90 21 100.00 100.00

ร้อยละ 1.69 0.34 6.46 6.10 -

จานวนร้อยละของนักเรียนที่ได้ระดับ ร้อยละ ดี 97.47 6 100.00 100.00 99.66 1 100.00 100.00 93.54 21 86.34 47 100.00 100.00 -

ร้อยละ 2.53 0.34 6.46 13.66 -

2) ด้านความสามารถในการคิด ชั้น

จานวน

ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 ม.1 ม.2 ม.4 ม.5

237 276 313 292 287 288 325 344 188 152

ดีเยี่ยม 231 276 313 291 287 288 304 297 188 152


168

3) ด้านความสามารถในการแก้ปัญหา ชั้น

จานวน

ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 ม.1 ม.2 ม.4 ม.5

237 276 313 292 287 288 325 344 188 152

ดีเยี่ยม 231 276 313 291 287 288 303 320 188 152

จานวนร้อยละของนักเรียนที่ได้ระดับ ร้อยละ ดี 97.47 6 100.00 100.00 99.66 1 100.00 100.00 93.23 22 93.02 24 100.00 100.00 -

ร้อยละ 2.53 0.34 6.77 6.98 -

จานวนร้อยละของนักเรียนที่ได้ระดับ ร้อยละ ดี 100.00 100.00 100.00 99.66 1 100.00 100.00 92.92 23 94.19 20 100.00 100.00 -

ดีเยี่ยม 0.34 7.08 5.81 -

4) ด้านความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต ชั้น

จานวน

ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 ม.1 ม.2 ม.4 ม.5

237 276 313 292 287 288 325 344 188 152

ดีเยี่ยม 237 276 313 291 287 288 302 324 188 152


169

5) ด้านความสามารถในการใช้เทคโนโลยี ชั้น

จานวน

ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 ม.1 ม.2 ม.4 ม.5

237 276 313 292 287 288 325 344 188 152

ดีเยี่ยม 236 276 313 291 287 288 307 323 188 152

จานวนร้อยละของนักเรียนที่ได้ระดับ ร้อยละ ดี 99.58 1 100.00 100.00 99.66 1 100.00 100.00 94.46 18 93.90 21 100.00 100.00 -

ร้อยละ 0.42 0.34 5.54 6.10 -


170

บทที่ 4 สรุปผลการพัฒนาและการนาไปใช้ 1. สรุปผลการดาเนินงานในภาพรวม โครงการ/กิจกรรมที่ประสบผลสาเร็จ ชื่อโครงการ/กิจกรรม ปัจจัยสนับสนุน 1. โครงการอนุรักษ์หัตถกรรมพืน้ บ้าน 1.ชุมชน เสื่อจันทบูร 2.คณะผู้บริหาร คณะครู ตัวแทนนักเรียน 3.ซิสเตอร์คณะรักกางเขนแห่งจันทบุรี 4. วิทยาการท้องถิ่น 5.วัสดุอุปกรณ์ในการผลิตหาในท้องถิ่นได้ง่าย 2. โครงการขยายผลหลักปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียง 3.โครงการพัฒนาครูและนักเรียนแกน นาเศรษฐกิจพอเพียง 4.โครงการบูรณาการหลักปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียงสู่การเรียนการสอน

1.โครงการวิจัยเศรษฐกิจพอเพียง สานักงานทรัพย์สินส่วน พระมหากษัตริย์ 2.มูลนิธิสยามกัมมาจล ธนาคารไทยพาณิชย์ 3. มหาวิทยาลัยมหิดล 4.ผู้บริหาร 5.ครูและนักเรียนแกนนาเศรษฐกิจพอเพียง 6.ฐานการเรียนรู้และแหล่งการเรียนรู้ที่ส่งเสริมนิสัย พอเพียง

4. กิจกรรมสตรีมารดาเรียนรู้สู่สมาคม อาเซี่ยน +3

1. คณะผู้บริหาร คณะครูและนักเรียน 2. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรีเขต 1 3. ผู้ปกครองนักเรียน 4. สถานที่ในการจัดกิจกรรม

2. จุดเด่นและจุดที่ควรพัฒนา 2.1 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 1) ด้านคุณภาพนักเรียน จุดเด่น 1. เอาใจใส่ดูแลตนเอง ปลอดจากสารเสพติดทุกชนิด 2. มีความสุภาพอ่อนน้อม โอบอ้อมอารีและซื่อสัตย์ 3. เป็นลูกที่ดีของพ่อแม่และเป็นนักเรียนที่ดีของโรงเรียน 4. ใช้ความพอเพียงเป็นหลักคิดในการดารงชีวิต 5. ทางานร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุข 6. มีคุณธรรมจริยธรรม มีจิตอาสาเป็นที่ยอมรับของสังคม 7. เชื่อมโยงความรู้กับทักษะการใช้ชีวิตอย่างมีคุณค่า มีความสุขและนาไปใช้เป็นวิถีชีวิต 8. เป็นผู้ที่มีสุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดี มีน้าหนักส่วนสูงและสมรรถภาพตามเกณฑ์ ร่าเริง แจ่มใส มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อเพื่อนครูและผู้อื่น


171

9. นักเรียนมีวนิ ัย มีความรับผิดชอบ และปฏิบัติตามหลักธรรมเบื้องต้นของศาสนาที่ ที่ตนนับถือ 10. มีความรัก-เมตตา ซื่อสัตย์สุจริต มีภูมิคุ้มกันและมีจิตอาสาเพื่อสังคมและ สาธารณประโยชน์ 11. เห็นคุณค่าในความเป็นไทย และดารงไว้ซงึ่ ความเป็นไทย 12. สนใจใฝ่เรียนรู้สืบค้นข้อมูลจากห้องสมุดอินเตอร์เน็ต และแหล่งเรียนรู้อื่น ๆ 13. มีการพัฒนาการทางานให้เกิดประสิทธิภาพ จนชิ้นงานสามารถจาหน่ายเป็นรายได้ ให้กับตนเองและเห็นแนวทางในการประกอบอาชีพ 14. มีความสามารถด้านศิลปะ ดนตรี กีฬา 15. มีนักเรียนแกนนาในการขยายผลหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา ต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทุกระดับชั้น จุดที่ควรพัฒนา 1. ทักษะนักเรียนในด้านการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ คิด สร้างสรรค์ คิดไตร่ตรอง 2. พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้น 2) ด้านการจัดการศึกษา จุดเด่นด้านครู 1. ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้ กิจกรรมพัฒนานักเรียนที่ส่งเสริมคุณภาพนักเรียนโดยการ บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงครบทุกระดับชั้นทั้ง 8 กลุ่มสาระ การเรียนรู้ 2. มีครูแกนนาในการขยายผลการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่ สถานศึกษาต่าง ๆได้อย่างมีประสิทธิภาพ 3. พัฒนาตนเองอย่างสม่าเสมอในการอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน เพื่อแสวงหาความรู้ ข้อมูลข่าวสารนวัตกรรมใหม่ มาพัฒนาคุณภาพนักเรียน 4. ปฏิบัติงานด้วยความมุ่งมั่น ทุ่มเท อุทิศตนเสียสละเพื่อโรงเรียนและส่วนรวมอย่าเต็ม ศักยภาพและมีประสิทธิภาพ 5. ดูแล เอาใจใส่ ให้คาแนะ คาปรึกษาแก่นักเรียนอย่างเสมอภาคและทั่วถึง 6. ครูส่วนมากมีวุฒิ มีความรู้ ความสามารถตรงกับงานที่รับผิดชอบ


172

จุดเด่นด้านผู้บริหาร 1. มีวิสัยทัศน์กว้างไกล มีภาวะผู้นา มีศักยภาพในการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบและ มีประสิทธิภาพ 2. เป็นแบบอย่างที่ดีแก่บุคลากรในด้านการครองตน ครองคนและครองงาน 3. ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพและการปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกาลัง ความสามารถของบุคลากรในโรงเรียน 4. นาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการบริหารจัดการ การจัดการเรียนการ สอน การจัดกิจกรรมพัฒนานักเรียนและพัฒนาบุคลากรได้อย่างเห็นผลเป็นที่ยอมรับ ของหน่วยงานต้นสังกัดและหน่วยงานทั่วไป 5. เปิดโอกาสให้ตัวแทนผู้ปกครอง ตัวแทนชุมชนและท้องถิ่น รวมทั้งคณะกรรมการชุด ต่าง ๆเข้ามาร่วมการจัดการศึกษา 6. ให้คาแนะนา คาปรึกษาทางวิชาการและเอาใจใส่การจัดการศึกษาเต็มศักยภาพและ เต็มเวลา จุดเด่นด้านสถานศึกษา 1. จัดทาแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแผนปฏิบัติการประจาปี ที่มีการกาหนด เป้าหมายและแนวทางในการพัฒนาที่สมดุลเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ 2. เป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา ที่มีหน่วยงาน และสถาบันการศึกษาต่าง ๆ มาศึกษาดูงานเป็นจานวนมาก จุดที่ควรพัฒนา 1. ส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิคการสอนที่หลากหลาย เพื่อพัฒนานักเรียนเต็ม ศักยภาพ และมีคุณภาพตามมาตรฐาน 3) ด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ จุดเด่น 1. สถานที่อาคารเรียน สื่อ และอุปกรณ์การเรียนมีความพร้อมและเพียงพอต่อการจัดการ เรียนรู้และการใช้ประโยชน์ของนักเรียน 2. สถานศึกษามีสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ มีอาคารสถานที่เหมาะสม ร่มรื่น สวยงาม ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพนักเรียน 3. มีวิทยากรจากชุมชนและท้องถิ่นมาให้ความรู้กับนักเรียนอย่างต่อเนื่อง 4. สถานศึกษามีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างครูกับผู้ปกครององค์กรปกครองท้องถิ่น อย่างต่อเนื่อง จุดที่ควรพัฒนา 1. ส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนใช้แหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์ 2. จัดทาสารสนเทศเผยแพร่ข้อมูลของแต่ละฐานการเรียนรู้ในรูปแบบที่หลากหลาย


173

4) ด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา จุดเด่น 1. แผนงานโครงการกิจกรรมที่ส่งเสริมอัตลักษณ์และเอกลักษณ์เพื่อให้นักเรียนมี คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 2. นักเรียนเข้าใจวิสัยทัศน์ ปรัชญาและเป้าหมายของสถานศึกษาและปฏิบัติตามได้ 3. นักเรียนมีเอกลักษณ์ที่เด่นชัดในเรื่อง ความรัก เมตตา ชื่อสัตย์ และมีภูมิคุ้มกันที่ดี เป็นที่ยอมรับของสังคม 4. มีคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามตามอัตลักษณ์ จุดที่ควรพัฒนา 5) ด้านมาตรการส่งเสริม จุดเด่น 1. โครงการพิเศษเป็นที่ยอมรับของผู้ปกครอง นักเรียน ชุมชนและผู้มาศึกษาดูงาน 2. นักเรียนสามารถนาเสนอผลงานที่เป็นโครงการพิเศษให้ผู้ที่มาศึกษาดูงานได้ 3. นักเรียนนาความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจาวัน จุดที่ควรพัฒนา 3. แนวทางการพัฒนาในอนาคต 1. พัฒนาครูและนักเรียนให้มีความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 2. ส่งเสริมให้ครูและนักเรียนมีทักษะในการสื่อสารได้หลายภาษา 3. ส่งเสริมและพัฒนาครูและนักเรียนให้เห็นคุณค่าของความเป็นไทยมากยิ่งขึ้น 4. ความต้องการและความช่วยเหลือ 1. จัดหาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในการฝึกทักษะนักเรียนเพื่อการสื่อสาร ได้หลากหลายภาษา 2. ภาครัฐเพิ่มค่าครองชีพและสวัสดิการบุคลากรครูโรงเรียนเอกชน 3. เพิ่มงบประมาณในการพัฒนาคุณภาพนักเรียนรายบุคคล


174

ภาคผนวก  หลักฐาน ข้อมูลสาคัญ เอกสารอ้างอิงต่างๆ ภาพกิจกรรมสาคัญ ที่แสดง ผลงานดีเด่นของสถานศึกษา  คาสั่งแต่งตั้งคณะทางาน/คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา  บันทึกการให้ความเห็นชอบรายงานประจาปีของสถานศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษา

SAR54  
SAR54  

รายงานประจำปี 2554

Advertisement