Page 1

së gi¸o Dôc & §µo t¹o hµ néi §Ò chÝnh thøc

kú thi häc sinh giái thµnh phè - líp 12

N¨m häc 2008-2009 M«n thi: Hãa häc Ngµy thi: 26 - 11 - 2008 Thêi gian lµm bµi: 180 phót (§Ò thi gåm 2 trang)

C©u I (2,5 ®iÓm) 1/ Cã c©n b»ng 2SO2 + O2 ⇌ 2SO3 ∆H < 0 C©n b»ng sÏ chuyÓn dÞch theo chiÒu nµo (thuËn hay nghÞch) khi: a) t¨ng nhiÖt ®é. b) gi¶m thÓ tÝch cña b×nh chøa. c) cho thªm khÝ heli vµo b×nh chøa. Gi¶i thÝch. 2/ V× sao khi cho thªm natri axetat l¹i lµm chËm qu¸ tr×nh gi¶i phãng hi®ro cña ph¶n øng gi÷a kÏm víi axit clohi®ric? 3/ Trong dung dÞch b·o hßa, c¸c muèi Ýt tan trong níc nh PbF2, PbCl2, PbBr2, PbI2 cã c¸c c©n b»ng sau: PbF2 ⇌ Pb2+ + 2F PbCl2 ⇌ Pb2+ + 2Cl PbBr2 ⇌ Pb2+ + 2Br PbI2 ⇌ Pb2+ + 2I Gi¶i thÝch v× sao khi cho thªm axit vµo dung dÞch b·o hßa cña mét trong sè c¸c muèi trªn, ®é tan l¹i t¨ng lªn cßn c¸c trêng hîp kh¸c kh«ng t¨ng (kh«ng xÐt qu¸ tr×nh thñy ph©n muèi). 4/ Tõ thùc nghiÖm thÊy r»ng khi cho NaNO 3 r¾n vµo axit H3PO4 ®Æc lÊy d råi ®un nãng cã tho¸t ra axit HNO3. VËy cã thÓ kÕt luËn lùc axit cña H3PO4 m¹nh h¬n cña axit HNO3 ®îc kh«ng? Gi¶i thÝch ng¾n gän. NÕu cho dung dÞch NaNO 3 lo·ng t¸c dông víi dung dÞch axit H3PO4 lo·ng ë nhiÖt ®é thêng cã thÓ thu ®îc axit HNO3 kh«ng? C©u II (3,5 ®iÓm) 1/ Khi cho dung dÞch chøa 36,5 gam HCl t¸c dông víi dung dÞch chøa 40 gam NaOH thÊy tho¸t ra mét lîng nhiÖt lµ 57 kJ. NÕu cho 150 gam dung dÞch H 2SO4 10% t¸c dông víi 50 gam dung dÞch KOH 11,2% th× lîng nhiÖt tho¸t ra lµ bao nhiªu? 2/ Cã c¸c c©n b»ng x¶y ra trong dung dÞch H2S ⇌ H+ + HSK1 = 10-7 HS- ⇌ H+ + S2K2 = 10-13 Dùa vµo c¸c h»ng sè c©n b»ng cho ë trªn, tÝnh h»ng sè c©n b»ng K cña qu¸ tr×nh 2H+ + S2- ⇌ H2S. 3/ Thñy ph©n hoµn toµn 2,475 gam halogenua cña photpho ngêi ta thu ®îc hçn hîp 2 axit (axit cña photpho víi sè oxi hãa t¬ng øng vµ axit kh«ng chøa oxi cña halogen). §Ó trung hßa hoµn toµn hçn hîp nµy cÇn dïng 45 ml dung dÞch NaOH 2M. X¸c ®Þnh c«ng thøc cña halogenua ®ã. C©u III (4,0 ®iÓm) 1/ §èt ch¸y 3,2 gam sunfua kim lo¹i M 2S (kim lo¹i M trong hîp chÊt thÓ hiÖn sè oxi hãa +1 vµ +2) trong oxi d. S¶n phÈm r¾n thu ®îc ®em hßa tan hÕt trong mét lîng võa ®ñ dung dÞch H2SO4 39,2% nhËn ®îc dung dÞch muèi cã nång ®é 48,5%. §em lµm l¹nh dung dÞch muèi nµy thÊy t¸ch ra 2,5 gam tinh thÓ, khi ®ã nång ®é muèi gi¶m cßn 44,9%. T×m c«ng thøc tinh thÓ muèi t¸ch ra. 1


2/ Trén 3 oxit kim lo¹i lµ FeO, CuO vµ MO (M lµ kim lo¹i cha biÕt, chØ cã sè oxi hãa +2 trong hîp chÊt) theo tØ lÖ mol lµ 5 : 3 : 1 ®îc hçn hîp A. DÉn mét luång khÝ H2 d ®i qua 11,52 gam A nung nãng ®Õn khi c¸c ph¶n øng x¶y ra hoµn toµn thu ®îc hçn hîp B. §Ó hßa tan hÕt B cÇn 180 ml dung dÞch HNO 3 nång ®é 3M vµ thu ®îc V lÝt (®ktc) khÝ NO duy nhÊt vµ dung dÞch chØ chøa nitrat kim lo¹i. X¸c ®Þnh kim lo¹i M vµ tÝnh V. C©u IV (3,5 ®iÓm) 1/ Khi cr¨ckinh mét ankan thu ®îc hçn hîp X gåm 3 hi®rocacbon. BiÕt khèi lîng mol cña ankan ban ®Çu gÊp 1,35 lÇn khèi lîng mol trung b×nh cña X. Hái cã bao nhiªu phÇn tr¨m (theo sè mol) ankan ban ®Çu ®· tham gia ph¶n øng trªn? 2/ Ph¶n øng céng hîp HBr víi hîp chÊt A theo tØ lÖ 1:1 t¹o ra hçn hîp D gåm c¸c chÊt lµ ®ång ph©n cÊu t¹o cña nhau, trong hçn hîp D cã chøa 79,2% Br vÒ khèi l îng, cßn l¹i lµ C vµ H. BiÕt tØ khèi h¬i cña hçn hîp nµy so víi oxi nhá h¬n 6,5. X¸c ®Þnh c«ng thøc cÊu t¹o cña A vµ cña c¸c s¶n phÈm trong D. 3/ Hi®rocacbon m¹ch hë X cã chøa 94,12% cacbon, ph©n tö khèi nhá h¬n 120. Khi thay thÕ hÕt c¸c nguyªn tö H linh ®éng trong ph©n tö X b»ng nh÷ng nguyªn tö kim lo¹i M thu ®îc muèi Y cã chøa 76,6% kim lo¹i. BiÕt r»ng M trong muèi Y cã sè oxi hãa lµ +1. a) X¸c ®Þnh c«ng thøc cÊu t¹o cña X vµ Y, biÕt ph©n tö X cã tÝnh ®èi xøng. b) ViÕt ph¬ng tr×nh hãa häc biÕn ®æi X thµnh Y vµ ph¬ng tr×nh ph¶n øng hîp níc cña X (cã xóc t¸c thÝch hîp). C©u V (4,0 ®iÓm) 1/ Khi ®un hçn hîp hai ancol no ®¬n chøc, m¹ch hë, kh«ng ph©n nh¸nh víi axit sunfuric ®Æc ë nhiÖt ®é thÝch hîp ngêi ta thu ®îc 14,4 gam níc vµ 52,8 gam hçn hîp X gåm 4 chÊt h÷u c¬ kh«ng ph¶i lµ ®ång ph©n cña nhau víi tØ lÖ mol b»ng nhau. T×m c«ng thøc cña hai ancol, gi¶ sö c¸c ph¶n øng x¶y ra hoµn toµn. 2/ Khi ®èt ch¸y 0,01 mol chÊt h÷u c¬ X (cã ph©n tö khèi n»m trong kho¶ng tõ 140 ®Õn 160) cÇn 1,456 lÝt oxi (®ktc) t¹o thµnh CO2 vµ H2O theo tØ lÖ khèi lîng t¬ng øng lµ 2,93:1. X t¸c dông ®îc víi dung dÞch NaOH, kh«ng t¸c dông víi Na kim lo¹i. a) T×m c«ng thøc ph©n tö vµ viÕt c¸c c«ng thøc cÊu t¹o cã thÓ cã cña X. b) §un nãng chÊt X víi níc trong ®iÒu kiÖn thÝch hîp (cã H + xóc t¸c) thu ®îc chÊt B vµ D, biÕt r»ng ph©n tö mçi chÊt chØ chøa mét chøc hãa häc vµ ph©n tö khèi cña B gÊp 1,364 ph©n tö khèi cña D. X¸c ®Þnh c«ng thøc cÊu t¹o cña X, B, D. 3/ Hîp chÊt A cã c«ng thøc ph©n tö C 7H6O2, tan Ýt trong níc nhng tan tèt trong dung dÞch NaOH t¹o thµnh muèi B (c«ng thøc C7H5O2Na). B t¸c dông víi níc brom cã thÓ t¹o ra hîp chÊt D, trong ph©n tö D chøa 64%Br vÒ khèi lîng. Khö 6,1gam hîp chÊt A b»ng H 2 (xóc t¸c Pt) ë 200C thu ®îc 5,4 gam hîp chÊt th¬m G. a) A cã thÓ lµ lo¹i hîp chÊt nµo? b) TÝnh hiÖu suÊt cña ph¶n øng t¹o ra G. c) X¸c ®Þnh c«ng thøc cÊu t¹o cña c¸c hîp chÊt A, B, D, G. C©u VI (2,5 ®iÓm) 1/ A lµ hîp chÊt h÷u c¬ t¹p chøc, m¹ch hë, kh«ng ph©n nh¸nh, khi t¸c dông víi níc brom t¹o ra axit monocacboxylic t¬ng øng. Cho mét lîng A t¸c dông víi lîng d anhi®rit axetic (CH3CO)2O trong ®iÒu kiÖn thÝch hîp, ph¶n øng xong thu ®îc 9,54 gam este vµ 7,2 gam CH3COOH. Còng víi lîng A nh trªn ®em ph¶n øng víi dung dÞch AgNO3 trong NH3 d thu ®îc 6,48 gam Ag kÕt tña. T×m c«ng thøc cÊu t¹o d¹ng m¹ch hë cña A. 2/ Khi thñy ph©n hoµn toµn 1 mol pentapeptit th× thu ®îc 2 mol glyxin, 1 mol alanin, 1 mol valin, 1 mol tyrosin. Khi thñy ph©n kh«ng hoµn toµn X thÊy trong hçn hîp s¶n phÈm cã c¸c ®ipeptit Gly – Ala, Ala – Gly vµ tripeptit Tyr – Val - Gly. Cho X t¸c dông víi HNO2 kh«ng thÊy gi¶i phãng N2. X¸c ®Þnh tr×nh tù c¸c amino axit trong ph©n tö X. 3/ Khi thñy ph©n hoµn toµn 29,2 gam ®ipeptit thiªn nhiªn b»ng dung dÞch NaOH, thu ®îc hçn hîp muèi, trong ®ã cã 19,4 gam muèi X. Trong ph©n tö X cã chøa 23,71% khèi lîng natri. X¸c ®Þnh c«ng thøc cÊu t¹o cã thÓ cã cña ®ipeptit ban ®Çu. 2


Cho H = 1; C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23; Mg = 24; P = 31; S = 32; Cl = 35,5; K = 39; Fe = 56; Cu = 64; Br = 80; Ag = 108.

-------------------------HÕt------------------------( Gi¸m thÞ kh«ng gi¶i thÝch g× thªm) Hä vµ tªn thÝ sinh:............................................................................................ Sè b¸o danh:.....................................

3

De thi hsg hoa 12 thanh pho hn 2008 2009 vong 1  
De thi hsg hoa 12 thanh pho hn 2008 2009 vong 1