TIỂU SỬ TÓM LƯỢC CHÙA LINH NGHĨA (Summary History of Linh Nghia Temple)-Thich Trung Sy

Page 1

TIỂU SỬ TÓM LƯỢC CHÙA LINH NGHĨA

Summary History of Linh Nghia Temple


Chùa Linh Nghĩa tọa lạc thôn Phú Khánh trung, xã Diên Thạnh, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa. Trước đây, Chùa có tên là Nghĩa Trũng Đàn (義塚壇) do các quan triều trong Phủ Diên Khánh, Khánh Hòa sáng lập năm Tự Đức thứ tư – 1851.

Linh Nghia Temple located in Phu Khanh Trung hamlet, Dien Thanh commune, Dien Khanh district, Khanh Hoa province. Previously, the Temple, named Nghia Trung Dan (義塚壇), founded by mandarins in Dien Khanh district, Khanh Hoa province in the fourth year of Tu Duc King – 1851.


Trong tiếng Hán Việt, Nghĩa có nghĩa là tình là nghĩa, cũng có nghĩa là nghĩa trang; Trũng có nghĩa là mồ, là mộ, là trũng, là thấp; Đàn có nghĩa là đạo tràng, là nơi thờ hài cốt. Vậy, Nghĩa Trũng Đàn ban đầu có nghĩa là nơi thờ hài cốt của các chiến sĩ trận vong trong thời nhà Nguyễn (1752-1792) và cũng là nơi thờ các vị âm hồn cô hồn không người cúng giỗ. Về sau, Nghĩa Trũng Đàn đổi tên thành Chùa Linh Nghĩa được đề cập những ý nghĩa dưới đây. In Vietnamese-Chinese characters, Nghia which means affection and gratitude also means cemetery; Trung has two meanings: the grave and hollow; Dan also has two meanings: the Dharma center and the place of worshipping human remains. Thus, Nghia Trung Dan which initially means the place of worshipping remains of soldiers dying in battle in Nguyen dynasty (1752-1792) also means the place of worshipping souls and forsaken spirits nobody makes offerings to them. Afterwards, Nghia Trung Dan renamed Linh Nghia Temple concerned with the following meanings.


Hiện nay, trong Chùa có một cái Miếu nhỏ, trong cái Miếu này có thờ một hòn đá sống rất linh. Ai bệnh tật có đủ duyên tới cầu nguyện chư vị Hộ pháp ở đây gia hộ thì bệnh thuyên giảm dần. Currently, in the Temple there is a small temple, in which there is a miraculously living stone. Those who are ill have enough conditions to pray the Dharma guards here to support, their illness is lessened gradually.


Trước mặt hòn đá có khắc ba chữ Hán Nghĩa Trũng Xứ (義 塚 處) trên hòn đá này.

The front face of stone is carved three Chinese characters of Nghia Trung Xu (義 塚 處) on this stone.


Nghĩa Trũng Đàn cũng là nơi khu đất thấp, hằng năm cứ tới mùa mưa lụt, nước mưa đọng lại rất nhiều và rất lâu, ngập trên đầu gối. Nếu khoảng hai tuần thời tiết ít mưa, thì nước đọng mới rút. Nếu mưa nhiều thì nước đọng còn hoài và rút chậm hơn. Nghĩa Trũng Đàn là tổng hợp lại những ý nghĩa trên, là tên địa phương người dân thường gọi, đã có từ lâu đời. Nghia Trung Dan is also the place of the low land, every season of annual rain and flood, rain water which remains very much and very long submerges over the knees. If about two weeks rainy weather lessens, stagnant water can ebb. If it rains much, stagnant water remains ceaselessly and ebbs more slowly. Nghia Trung Dan that includes the above meanings is the local name often called, has had very long time.


Năm tháng trôi qua, Nghĩa Trũng Đàn bị hư nát dần, các quan triều trong phủ Diên Khánh họp và giao Nghĩa Trũng Đàn cho các bô lão trong làng Diên Thạnh chăm lo hương khói. Chăm lo nhang khói một thời gian, các bô lão trong làng mất dần, số người còn lại bèn họp và giao Nghĩa Trũng Đàn cho thầy Thích Như Tịnh năm 1947. Nay là Hòa thượng Thích Như Tịnh, sinh năm 1926 tại thôn Phú Khánh Trung, xã Diên Thạnh, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa. Years and months passed, Nghia Trung Dan was ruined gradually, mandarins in Dien Khanh district convened a meeting and entrusted Nghia Trung Dan to local notables in Dien Thanh village to take care of incense-smoke. Taking care of incense-smoke sometime, village elders passed gradually away, the rest held their meeting and entrusted Nghia Trung Dan to Venerable Thich Nhu Tinh in 1947. Now he has become the Most Venerable born in 1926 in Phu Khanh Trung hamlet, Dien Thanh commune, Dien Khanh district, Khanh Hoa province.


Hòa thượng Thích Như Tịnh trú trì Chùa Linh Nghĩa xã Diên Thạnh, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa.

The Most Venerable Thich Nhu Tinh was the abbot of Linh Nghia Temple in Dien Thanh commune, Dien Khanh district, Khanh Hoa province.HÒA THƯỢNG THÍCH NHƯ TỊNH

The Most Venerable Thich Nhu Tinh


Năm 1947, để thích hợp với ý nghĩa nhà Phật, với trách nhiệm là vị Trú trì, khi chăm lo và đảm trách Nghĩa Trũng Đàn, thầy Thích Như Tịnh đổi tên Nghĩa Trũng Đàn thành tên Chùa Linh Nghĩa và thầy đã trùng tu ngôi Chùa này hai lần năm 1952 và 1992.

The year 1947, to be suitable for the Buddhist meaning, with abbot’s responsibility, when taking care and being in charge of Nghia Trung Dan, Venerable Thich Nhu Tinh renamed the name of Nghia Trung Dan into that of Linh Nghia Temple and he restored this Temple twice in 1952 and in 1992.


Từ năm 1947 tới năm 2007, Thượng toạ Thích Như Tịnh trú trì ngôi Già Lam này. Tháng 10 năm 2007, xét thấy tuổi già sức yếu, nhưng tâm trí còn minh mẫn, Hòa thượng Thích Như Tịnh họp các đệ tử lại và làm đơn di chúc Chùa Linh Nghĩa cho thầy Tịnh Trí, đệ tử lớn của Hòa thượng để hôm sớm chăm lo công tác Phật sự. Tất cả các đệ tử đều đồng ý và nhất trí vâng theo lời dạy của Hòa thượng. From the year 1947 to the year 2007, Senior Venerable Thich Nhu Tinh was the abbot of this Temple. In October 2007, considering his agedness and weakness, his mind remained sagacious, the Most Venerable Monk Thich Nhu Tinh summoned his disciples together and made his testate form of Linh Nghia Temple for Venerable Thich Tinh Tri, the eldest disciple of the Most Venerable Monk to take care of Buddhist matters morning and evening. All of the Most Venerable Monk’s disciples agreed and unanimously obeyed the teachings of the Most Venerable Monk.


Hòa thượng Thích Như Tịnh cùng với pháp huynh Thích Tịnh Trí và pháp đệ Thích Trừng Sỹ

The Most Venerable Thich Nhu Tinh along with Dharma brother Thích Tịnh Trí and Dharma younger brother Thích Trừng Sỹ


Tháng 8 năm 2009, trải qua thời gian năm tháng, xét thấy ngôi Chùa Linh Nghĩa xuống cấp, Hòa thượng trực tiếp chỉ đạo thầy Tịnh Trí họp các huynh đệ tiến hành xin giấy phép xây dựng, đại trùng tu. Giấy phép xây dựng đã có. Vào ngày 14 tháng 03 năm 2010, nhằm ngày 29 tháng giêng năm Canh Dần, Chùa chính thức làm lễ đặt đá và xây dựng cho tới nay. In August 2009, having spent the time of years and months, considered Linh Nghia temple to be downgraded, the Most venerable Monk directly instructed Venerable Tinh Tri to assemble his Dharma brothers to proceed to ask permission for construction, great restoration. Construction permit was approved by People’s Provincial Committee. On March 14th 2010, that is to say, the twenty-ninth January of the Tiger year, formally organizing to make ceremony of setting stone, the Temple has carried out the construction up till now.


Lễ Đặt Đá tại Chùa Linh NghĩaChùa Linh Nghĩa cũng là nơi nuôi dạy và đào tạo tăng tài. Các đệ tử của Hòa thượng có vị đang theo học chương trình Cử Nhân Phật học, có những vị tốt nghiệp Cử Nhân Phật Học ở trong nước, có vị tốt nghiệp Thạc sĩ, Hậu Thạc sĩ và Tiến sĩ Phật học ở Ấn Độ ngày 01 tháng 03 năm 2009, vị Tiến sĩ Phật học đầu tiên, sanh tại Nha Trang, Khánh Hòa. Linh Nghia Temple is the place of bringing up and teaching talented Monks. Among disciples of the Most Venerable Monk, there is someone studying syllabi of bachelor of Buddhist Studies at home, there is someone graduated Master of Arts, Master of Philosophy and Doctor of Philosophy in Buddhist Studies in India on March 1st 2009, doctoral one of first Buddhist Studies was born in Nha Trang city, Khanh Hoa province.


Thích Trừng Sỹ Tốt nghiệp Cử Nhân Phật học tại Học Viện Phật Giáo Việt Nam - Sài Gòn - khóa IV, hạng III (1997-2001). Thich Trung Sy Graduated from Vietnam Buddhist University in Saigon with the Bachelor’s Degree in Buddhology - Course IV, the 3rd class – Academic year 1997 – 2001.


Thích Trừng Sỹ nhận bằng Tiến sĩ Phật học tại Đại học Delhi - Ấn Độ ngày 1/3/2009. Ven. Thich Trung Sy received a PhD. Degree in Buddhist Studies from Delhi University – India on March 1, 2009.

Nam Mô Chứng Minh Sư Bồ Tát tác đại chứng minh Chư Tăng Chùa Linh Nghĩa biên soạn, Hòa thượng Thích Như Tịnh ấn chứng vào ngày 10 tháng 12 năm 2009.

Pay homage to our Master considered as Lord Bodhisattva demonstrating our whole-hearted hearts. Buddhist Monks of Linh Nghia Temple compiled its summary history which the Most Venerable Monk confirmed on December 12th 2009.


MỌI CHI TIẾT PHÁT TÂM CÚNG DƯỜNG XÂY DỰNG CHÙA LINH NGHĨA TẠI DIÊN THẠNH - NHA TRANG, KHÁNH HÒA, VIỆT NAM. XIN LIÊN LẠC THẦY TRỪNG TƯỜNG THẾ DANH ĐINH CÔNG SỰ, CHÙA LINH NGHĨA, DIÊN THẠNH, DIÊN KHÁNH, KHÁNH HÒA, VIETNAM. CELL PHONE: 0905 989 707 HOẶC TẠI HOA KỲ, XIN LIÊN LẠC THẦY TRỪNG SỸ QUA SỐ ĐIỆN THOẠI: 713 985 9521 QUY DO, CO LAM TEMPLE, 3505 S. GRAHAM ST. SEATTLE, WA 98118, CELL PHONE: 713 985 9521 XIN THÀNH KÍNH TRI ÂN QUÝ LIỆT VỊ!


FOR THE FURTHER DETAILS OF OPENING YOUR CHARITABLE HEART TO OFFER PURE MATERIALS AND PURE MONEY IN ORDER TO BUILD LINH NGHIA TEMPLE IN DIEN THANH - NHA TRANG, KHANH HOA, VIETNAM, PLEASE CONTACT VEN. THICH TRUNG TUONG (WORDLY NAME IS ĐINH CÔNG SỰLINH NGHIA TEMPLE IN DIEN THANH - NHA TRANG, KHANH HOA, VIETNAM) VIA HIS CELL PHONE: 0905 989 707. OR IN THE UNITED STATES OF AMERICA, PLEASE CONTACT VEN. THICH TRUNG SY (QUY DO, CO LAM TEMPLE, 3505 S. GRAHAM ST. SEATTLE, WA 98118) CELL PHONE: 713 985 9521 THANKS RESPECTFULLY FOR ALL OF YOUR OFFERING!Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.