Page 1

Thơ: Thích Trừng Sỹ


Hoa đạo đức thấm nhuần trong tâm trí,

The ethical flowers penetrate into the mind,


Hoa từ bi thấm đượm cả non sông.

Flowers of loving-kindness and compassion are fully filled with mountains and rivers.


Mỗi chúng ta là mỗi nhà thi sĩ, Tặng cho đời những hoa trái thơm ngon.

Each of us is each of poet, Offering the world sweet-delicious flowers and fruits.


Dù mai đây xa cách vạn dặm đường,

Although tomorrow is far away from thousands of the route,


Chúng ta mãi là người con của Bụt,

We are forever the Buddha’s spiritual children,


Đem ánh sáng từ bi cho đạo Pháp Bringing the light of loving-kindness and compassion to the Dharma Path,


Đem tình thương trang trải khắp muôn phương.

Bringing love to spread over all directions.


Dù gian lao cực khổ biết dường nào,

Though arduousness and miserableness know how to look,


Nhưng vững chãi là vượt qua tất cả

Our steadiness is that we can overcome all.


Flowers of loving-kindness and compassion (Hoa Từ Bi)-Thich Trung Sy  

Flowers of loving-kindness and compassion (Hoa Từ Bi)-Thich Trung Sy

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you