__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1


BIOGRAFIJA

STJEPAN ČURAJ Rođen 19. prosinca 1980. u Osijeku. Osnovna škola • RETFALA, Osijek. Srednja škola • I. GIMNAZIJA, Osijek. Fakulteti • PRAVNI FAKULTET U OSIJEKU - specijalist javne uprave • EKONOMSKI FAKULTET U OSIJEKU - ekonomist, smjer računovodstvo • PRAVNI FAKULTET U OSIJEKU - 4. godina integriranog studija (mag. iur.)

2


STJEPAN ČURAJ - Kandidat HNS-a na listi Narodne koalicije

Akademije • AKADEMIJA ZA POLITIČKI RAZVOJ VIJEĆA EUROPE (generacija 2008.) • REGIONALNA AKADEMIJA ZA POLITIČKI RAZVOJ (prva generacija 2013.) Radno iskustvo • PROJEKT MENADŽER u nevladinom sektoru • OSNIVAČ I SUVLASNIK tvrtke Inuendo za promidžbu Športski objekti d.o.o. Osijek • VODITELJ INVESTICIJA I PROJEKATA • ZAMJENIK DIREKTORA • DIREKTOR (od 2013.)

HNS • Više od 10 godina ČLAN • PREDSJEDNIK Mladih • PREDSJEDNIK Podružnice Osijek • PREDSJEDNIK Županijske organizacije Osječko-baranjske županije (od 2009.) • POTPREDSJEDNIK Regionalnog saveza • PREDSJEDNIK Regionalnog saveza HNS-a od 2016. • ČLAN Predsjedništva HNS-a Hobi • SVIRA GITARU (ponekad i bas gitaru) • OBOŽAVA FILMOVE Sport • Bivši aktivni KOŠARKAŠ • Rekreativno igra NOGOMET

Politička karijera • VIJEĆNIK u Gradskom vijeću grada Osijeka (2008. - 2009.) • VIJEĆNIK u skupštini Osječkobaranjske županije u dva mandata (2009. i 2013.) • POTPREDSJEDNIK skupštine Osječko-baranjske županije (2009. 2011.) • PREDSJEDNIK Savjeta za EU i međunarodnu suradnju Osječkobaranjske županije (2011. - 2013.) i Grada Osijeka (od 2013.) Glazba • ROCK I POP • Uživa u živoj TAMBURAŠKOJ glazbI Bračni status • OŽENJEN. Otac dvoje djece (kći i sin)

3


POTENCIJALI

TURIZAM Jednodnevni charter letovi, izleti u Osijek i Slavoniju

Non-stop ponuda kongresnog turizma za pune kapacitete

Ideja je uspostaviti zračne

avionskog cargo prosto-

Ulaganje u kongresni tu-

organiziraju širom regi-

mostove između zelene i

ra za brzu razmjenu spe-

rizam može postati velika

je, pa od subvencije ima

plave Hrvatske. Avionskim

cijaliziranih

poljo-

prednost cijele ove regije.

koristi šira zajednica. Na-

charterima stizali bi turi-

privrednih proizvođača s

Prijedlog je da se iz župa-

ravno, na ovaj se koncept

sti na jednodnevne speci-

obje zainteresirane stra-

nijskih proračuna, odno-

mogu nadograđivati po-

jalizirane izlete iz npr. Du-

ne. Dnevno svježa riba,

sno iz proračuna Hrvatske

nude teambuildinga i cije-

brovnika, Splita ili Pule.

poljoprivredni proizvodi,

turističke zajednice (radi

li niz prilagođenih gastro

Primarno, radi se o priho-

suhomesnate delikatese -

poticanja kontinentalnog

patrola, sportskih i rekre-

dima od plaćanja turistič-

mogu po nižim cijenama

turizma),

subvencionira

acijskih ponuda. Dolazi do

kih programa i enogastro-

putovati radi plasmana ili

hotelski smještaj za po-

sinergije i ojačavanja uku-

nomske ponude, ulaznica

promocija s jedne na dru-

trebe korisnika kongresne

pne ponude u turističkom

za kulturne produkcije ili

gu stranu Hrvatske.

ponude. I to za grupe od

sektoru.

sajamske ponude, eventu-

roba

35 i više gostiju. Moguće

alno smještaja u hotelima

Atrakcija

i posebnih ponuda suve-

Povećanje vidljivo-

nu i do 50%. Na taj način

nira. No, nakon usposta-

sti regije, promocija

vrhunski smještaj posta-

ve čvršćeg avionskog vo-

turističkog proizvoda

je dostupniji, a cijela regija

znog reda pokazat će se

i regionalnih atrakcija

poželjnija destinacija.

da jednodnevni izleti po-

- od Kopačkog rita,

Osim toga, kongresni go-

drazumijevaju putnike s manjom, zapravo ručnom prtljagom.

A

to

otva-

ra mogućnost korištenja

4

kotač razvoja regije

preko vinskih podruma, kulturne i tradicijske ponude do gastronomskih vrhunaca.

su subvencije za tu namje-

sti redovito imaju potrebu za dodatnom izvanpansionskom ponudom gastro i zabavnih sadržaja koji se

Pune se veliki i mali Na taj način brzo se pune veliki hotelski kapaciteti (specijalizirani za kongresnu namjenu), ali se zbog atraktivnosti destinacije odmah popunjavaju i mali, jer postoji glad za smještajem.


STJEPAN ČURAJ - Kandidat HNS-a na listi Narodne koalicije

Difuzni hoteli nam Poticajne mjere za omogućuju da cijelo razvoj eno-gastro turističke ponude selo bude hotel Ako turizam doživljava-

la. Jedinstveno djelovanje

Koncept eno-gastro tu-

kog razvoja.

mo i kao jedan od teme-

smanjuje im pojedinačne

rističkih kreacija, često

Najvažnije je osigurati uv-

lja ruralnog razvoja onda

troškove oglašavanja, bo-

puta u kombinaciji s po-

jete za kontinuirani su-

je važno sudjelovati u pro-

okiranja, agencijskog pre-

nudom nositelja lovnog

stavni razvoj. Ovdje se

jektima koji okupljaju npr.

govaranja i općenito ula-

turizma vjerojatno će ra-

radi o stimulaciji tzv. po-

seoske

kapa-

ganja u vidljivost vlastite

zvijati najzanimljivije pro-

trošačkog turizma na vi-

citete i čine ih dostupni-

ponude. To podrazumije-

grame za sudionike kon-

šoj razini.

jim gostima, odnosno po-

va i zajednički sustav tran-

gresnih susreta i cijeli

Jer lovci i sudionici kon-

jednostavljuju procedure

sporta gostiju po selu i ra-

sustav regionalne ponu-

gresa predstavljaju go-

odabira smještaja, prihva-

zvoj

originalnih

de kongresnog turizma.

ste više platežne moći. A

ta gostiju i smještanja. Za-

novih ponuda i poticaj

To je zapravo najveći po-

s vremenom će trebati i

mislite da cijelo jedno selo

ostalima da se uključuju.

tencijal.

širu ponudu.

turističke

bude promovirano kao hotel s recepcijom koja je zapravo neka vrsta ulazne aule u smještajnu ponudu svih obiteljskih domaćinstava i obiteljskih hotela na toj destinaciji. Difuzni hoteli podrazumijevaju zajedničku operativu

mnoštva

manjih

apartmana, soba ili hote-

drugih

Zajednički troškovi Iz proračuna Hrvatske turističke zajednice, odnosno županijskih proračuna, potrebno je subvencionirati zajedničke troškove marketinga i osnivanja zajedničkih seoskih recepcija.

A nije ga potrebno posebno

subvencionirati

jer je on logični dobitnik svih prethodno promoviranih koncepata turistič-

Veća potrošnja Razvoj turizma u ovom kontekstu podrazumijeva da se razvija i gospodarstvo u cjelini. Pa onda više ne govorimo samo o broju noćenja, nego o novom zapošljavanju, pa čak i o rastu BDP-a.

5


POTENCIJALI

POLJOPRIVREDA Naša poljoprivreda nikako ne smije

imaju visoke prinose, a da se postu-

biti socijalni slučaj i živjeti od bilo

pno smanji pritisak na široke kultu-

kakvih davanja. Mora biti samoo-

re koje donose najmanje prinose.

drživa i izuzetno profitabilna. I to mora biti cilj svake vlade, svake

Razumijevanje

županije i svake regije. Da našim

Mladi poljoprivrednici razumiju da

poljoprivrednicima ne treba milo-

svoja gospodarstva trebaju učiniti

stinja, nego im treba omogućiti da

potpuno zaokruženima, pa čak i

zarađuju svoj kruh.

energetski neovisnima. Ali njihove

Veliki potencijal

6

su pozicije u svakodnevici realno ugrožene i dalje prevladavajućim

proizvodnja s veći

Prošlost Poljoprivreda ne može biti djelatnost u kojoj se radi dva do tri mjeseca u godini dana, koja zahtjeva veliku mehanizaciju i velike ulazne troškove, a male financijske prihode. To nije budućnost. To je prošlost.

U razvoju poljoprivrede veliki po-

mišljenjima i stimuliranim susta-

tencijal vidim u neprestanoj edu-

vima proizvodnje koji su na male

kaciji i usavršavanju postojećih i

proizvođače neprimjenjivi. Zapra-

naročito novih generacija poljopri-

vo, ne radi se o tome da mali tre-

vrednika. Svakako treba govoriti o

baju pod svaku cijenu imitirati ve-

specifičnom regionalnom fondu

like proizvođače, nego da se mali

koji bi financirao takve specijaliza-

proizvođači trebaju okrupnjavati

cije i promjenu razmišljanja o kul-

udruživanjem. A oni koji se teško

turama koje zapravo treba uzgajati.

udružuju trebaju koristiti potenci-

Osim toga, fond bi stimulirao pro-

jale prirodne ekološke proizvodnje

izvođače da se okreću visokopro-

i tražiti svoju priliku kroz stimula-

fitabilnoj proizvodnji kultura koje

tivne programe EU fondova.

“Rješenje je u kombina-

“Najvažnije je imati

Budućnost

ciji stalnog obrazovanja

sustav u kojemu se

poljoprivrednika i uz-

proizvodnja onoga što

goja kultura koje imaju

donosi najveće prinose

visoke prinose.”

posebno stimulira.”

Male poljoprivredne površine moraju ići u visokoprofitabilne kulture. Poljoprivrednici trebaju raditi u uskoj suradnji sa znanstvenicima poljoprivredne struke i neprestano se educirati. Tek tada će od svog rada moći živjeti.


im profitima

STJEPAN ČURAJ - Kandidat HNS-a na listi Narodne koalicije

IVICA MANDIĆ, predsjednik podružnice HNS-a Đakovo

Stjepan je pravo rješenje Drago mi je što sam kao član HNSa i kolega iz đakovačke podružnice stranke imao priliku upoznati Stjepana Čuraja, raditi s njim te se osobno uvjeriti u njegove kvalitete. On je mlada, kompetentna i odgovorna osoba s kojom sam radio na više razina - na razini Osječkobaranjske županije te regije. Ono u što sam se uvjerio je da sve obveze koje preuzme na sebe, on u potpunosti i ispuni. Osim toga, vrlo je kreativan i samostalan. Takve osobe trebaju dobiti povjerenje i mogućnost da svojim aktivnostima nadalje utječu i uvjetuju bolji život u svojoj sredini. Zato moj preferencijalni glas u svakom slučaju ide Stjepanu jer on svojim odnosom prema poslu i prostoru iz kojega dolazi, Osijeku, Osječko-baranjskoj županiji i na kraju krajeva, čitavoj Slavoniji i Baranji, to i zaslužuje. Zato on svakako ima moju podršku. Isto tako, pozivam da za njega glasaju i svi oni koji ne znaju kome bi dali svoj glas. Jer sa Stjepanom sigurno neće pogriješiti.

Oko Stjepana ni trenutka nisam dvojio

“Kreativan je i samostalan. I što je najvažnije: u potpunosti ispunjava sve obveze koje na sebe preuzme.”

PODRŠKA 7


POTENCIJALI

OBRAZOVANJE

konkretna i praktična

Slavoniju vidim kao regiju obrazo-

čak i kod onih osoba koje dolaze iz

vanih ljudi s jednakim uvjetima ob-

obitelji što si financiranje studija ne

razovanja kakve imaju i svi drugi u

mogu priuštiti.

Hrvatskoj.

Besplatni prijevoz

Obnova škola I konačno, predlažem razmatranje

I to ne samo na deklarativnoj razini

projekata javno-privatnih partner-

nego i vrlo konkretno. Besplatan

stva u segmentu poboljšanja uvje-

prijevoz je potrebno osigurati svim

ta školovanja. Tu primarno mislim

srednjoškolcima. To je potpuno

na sredstva za osiguravanje velikih

opravdano sa socijalnog, ali i obra-

investicija - za izgradnju sportskih

zovnog, pa čak i gospodarskog gle-

dvorana ili čak i obnovu cijelih škola.

dišta. U konačnici, roditeljima osta-

Od države i županija očekujem da

je više novca u obiteljima i znatno

stvaraju uvjete da, recimo, već idu-

im olakšava školovanje više djece u

će godine u našoj regiji možemo

obitelji, a u školu se mora putovati.

obnoviti npr. sedam škola, a ne da

Na takav se koncept onda lako na-

čekamo 20 godina da ih se isplani-

dograđuju i projekti besplatnih

ra sedam, a obnovi tek nekoliko. U

udžbenika za osnovne i srednje

javno-privatnom partnerstvu škole

škole (kakav je HNS već odradio u

možemo krenuti obnavljati odmah.

Nastava u jednoj smjeni Većim brojem škola omogućujemo već za dvije godine jednosmjensku nastavu. Smanjuju se troškovi i povećava se kvaliteta obrazovanja, a svi članovi obitelji su zajedno svakog poslijepodneva.

Osijeku). To su vrlo praktični, ali i izuzetno korisni projekti od kojih krajnji korisnici osjete konkretne rezultate. Također, potrebno je raditi na različitim konceptima studentskih kredita za koje bi sredstva osiguravali lokalni proračuni, ili barem samo sredstva za podmirivanje kamata. Na taj način se stimulira studiranje

8

Dobitna situacija Javno-privatno partnerstvo u izgradnji škola potiče i razvoj građevinskog sektora. To je dobitna situacija za sve - učenike, njihove obitelji, državu i ukupnu ekonomsku aktivnost regije.


STJEPAN ČURAJ - Kandidat HNS-a na listi Narodne koalicije

IVAN VRDOLJAK, predsjednik HNS-a

a podrška Besplatni prijevoz za srednjoškolce je HNS-ov projekt na razini Vlade RH za koji Stjepan uporno pokušava dobiti veću subvenciju u Osječkobaranjskoj županiji. Nažalost, županija ne izdvaja više od 5%

Centri izvrsnosti

Programi dodatnih školskih aktivnosti, srednjoškolskih prije svega, u kojima se subotama provodi dodatna nastava s profesorima čiji učenici postižu najbolje rezultate na natjecanjima.

Sve je lakše Tehnički predmeti, zatim fizika, biologija, kemija i matematika u Centrima izvrsnosti pomažu da naši đaci postaju pripremljeniji za upis na fakultete, ali se i lakše snalaze na tržištu rada, ako ne žele studirati.

Zašto vjerujem u Stjepana? Naš Stjepan pokazuje iznimnu kreativnost u vođenju županijske organizacije stranke. Često je na terenu, svakako uvijek i više nego što je planirano. Rado razgovara s članovima, još radije se upušta u rasprave o problematici koja lokalno određuje njihove životne standarde. Radi to s puno razumijevanja i nikada na njemu nisam primijetio bilo kakve znakove umora od tog posla. U međusobnim razgovorima, koje obavljamo za mojih posjeta Osijeku i Slavoniji, uvijek imam dojam da vrlo pedatno prikuplja i obrađuje velike količine informacija o ljudima, njihovim aktivnostima, trenutnom stanju određenih projekata i planovima njihove provedbe. I bez obzira koliko novih informacija dolazilo svakog novog dana, Stjepan uvijek ima prijedloge o tome kako ljudima pomoći i precizne naputke o tome gdje i kada im se staviti na raspolaganje da bi potkrijepio svoju volju da bude koristan. U razdoblju njegova predsjedanja županijskom organizacijom povećali smo brojnost i utjecaj. A zahvaljujući aktivnostima koje je provodio - sve češće dobivamo i povjerenje zajednice.

Stjepan je rođeni organizator

“U njegovom je karakteru zapisana viša razina odgovornosti. I uvijek je dobro raspoložen. Svojim biračima u saboru će biti jako koristan.”

PODRŠKA 9


POTENCIJALI

FOND ZA EU PROJEKTE

mode

Hitno nam treba Fond za EU pro-

“Što više projekata odavde bude išlo, to je i veća šansa da povučemo sredstva upravo za ovu regiju. A za to imam rješenje.”

jekte koji bi općinama i jedinicama lokalne samouprave služio kao kreditni potencijal. To je Fond u kojemu bi se zaduživali za izradu projektne dokumentacije. Jer, bilo koji projekt, a posebno oni koji očekuju financiranje fondova Europske unije, mora imati npr. građevinsku dozvolu i, recimo, studiju utjecaja na okoliš gdje je to potrebno. Što je veći projekt to je i

“Radeći kao projektni menadžer stekao sam znanja o tome kako regiju učiniti najboljom kod iskorištenja EU fondova.”

projektna dokumentacija zahtjevnija i skuplja. Naše općine trenutno nemaju novca za financiranje tri-četiri takva projekta istovremeno i zato bi ovaj fond bio koristan. Naravno, to ne znači da će projekti biti i odobreni. Ali bitno je stvoriti im fiskalni kapacitet da u narednih pet godina neprestano pokušavaju. Od onih projekata s kojima uspiju u sljedećih će pet godina vraćati novac. Nije svejedno hoće li općina tijekom pet godina imati četiri projekta tek u petoj godini ili će imati četiri projekta u prvoj godini i s njima odmah konkurirati. S povećanjem broja projekata i aplikacija povećava se i

10


STJEPAN ČURAJ - Kandidat HNS-a na listi Narodne koalicije

el za razvoj Fond rješava problem Zamislite da su vam za predfinanciranje projekta potrebna sredstva koja premašuju godišnje općinske fiskalne kapacitete. Rješenje je upravo ovakav fond u koji novac možete vraćati po isplati iz EU fonda ili kroz narednih tri ili pet godina.

Dodatna vrijednost Fond ima i dodatnu vrijednost. Najveći nositelji naših projektnih aktivnosti nisu samo općine i gradovi (najmanje su to županije) nego i neovisne udruge, poduzeća i ustanove. A njima fond osigurava međufinanciranje.

vrijednost i mogućnost dobivanja određenih sredstava, pogotovo kad smo svjesni činjenice da su sve općine i lokalne samouprave u Hrvatskoj jedne drugima konkurencija. Važno je i međufinanciranje. Pogotovo udrugama koje, kad dobiju veći projekt, trebaju potrošiti određena sredstva da bi im potom bila odobrena isplata na ime projekta. A u fond će novac vratiti kad budu isplaćeni. Jednako je i s predfinanciranjem koje kod nekih projekata zna premašiti jednogodišnje fiskalne kapacitete.

IVICA VRKIĆ, gradonačelnik Osijeka

Podržavam Stjepanovu kandidaturu Praktičnu suradnju sa Stjepanom sam započeo tijekom svoje kampanje za mjesto gradonačelnika Osijeka. Stjepan je bio direktor kampanje. I premda mi je to u početku bilo čak i teško prihvatiti, obzirom na razliku u godinama i poimanju političkih tehnika, zapravo smo vrlo brzo kliknuli. I pobijedili! Kasnije, na poziciji direktora Športskih objekata, Stjepan se pokazao vrlo konstruktivnim kad je trebalo praktično raditi i dokazivati namjere koje smo pokazivali u predizbornoj kampanji. S puno manje gradskih novaca napravio je puno više sadržaja za građane. Zvuči nemoguće, ali što smo mu manje novca davali on je uspijevao sa Športskim objektima postizati sve više. Do danas, restrukturirao je poduzeće i sve njegove programe i sadržaje dostupne građanima, te na taj način građanima uštedio milijune kuna i istovremeno ponudio obilje novih rekreacijskih sadržaja. Stjepan je bivši sportaš, iznimno odgovoran u poslu, zapravo izuzetan profesionalac. Jako dobro poznaje sustave upravljanja procesima i naročito ljudima.

Radišni profesionalac koji stalno iznenađuje idejama

“Izuzetan organizator i odgovoran direktor. Takav treba predstavljati građane u najvišim tijelima države.”

PODRŠKA 11


KAKO JE TO BILO PROŠLI PUT?

MALO NAM JE FALILO! Veliko hvala svima na ogromnoj podršci. Idemo učiniti još jedan mali korak da imamo i drugog HNS-ovog saborskog zastupnika iz naše izborne jedinice

12

Na našoj koalicijskoj listi u IV. iz-

jedna od najjačih stranaka u Osječ-

bornoj jednici na prošlim parla-

ko-baranjaskoj županiji! To je dokaz

mentarnim izborima bio sam treći

da se može bez ijednog plakata, ra-

po broju dobivenih preferencijal-

dija i televizije, odnosno praktički

nih glasova. Zahvaljujem se svima

bez medijskog pojavljivanja napra-

Vama koji ste, prije svega, glasovali

viti rezultat. Važno je izaći među

baš za moje ime na listi i siguran

ljude i o svojim programima i pla-

sam da tu nema slučajnih glasova.

novima govoriti pošteno i otvore-

Ovakav rezultat u izbornoj jedinici

na srca. A ja tako radim cijelo vrije-

obvezuje, ali i pokazuje da je HNS

me i namjeravam tako raditi i dalje.


STJEPAN ČURAJ - Kandidat HNS-a na listi Narodne koalicije

Moćna statistika S gotovo 4.500 preferencijalnih glasova Stjepan Čuraj se nakon prošlih parlamentarnih izbora našao na 69. mjestu (od nekoliko tisuća kandidata) po broju osvojenih glasova.

13


Fenomen Stjepan je na prošlim izborima ostvario drugi najbolji rezultat u osvajanju preferencijalnih glasova (postotni broj 8,10) među kandidatima koji nisu ušli u Sabor. Ispred njega, s najvećim brojem preferencijalnih

glaso-

va, bio je samo istarski župan.

14


STJEPAN ČURAJ - Kandidat HNS-a na listi Narodne koalicije

POTENCIJALI

VLADIMIR HAM, zamjenik gradonačelnika Osijeka i predsjednik podružnice HNS-a Osijek

Nestratešku državnu imovinu Stjepan je dati lokalnoj upravi odličan kandidat - Predlažemo da se dio državne imovine, koja nije od strateške važnosti, prepusti ili pokloni jedinicama lokalne samouprave, kako bi svi potencijali što prije došli u upotrebu - rekao je predsjednik HNS-a Đakovo Ivica Mandić. - Prihod od najma poslovnih prostora u Osijeku pao je s 10 na 8 milijuna kuna jer je država gradu oduzela poslovne prostore, a većina ih je danas prazna - rekao je Vladimir Ham, predsjednik HNS-a Osijek i zamjenik gradonačelnika Osijeka. Predsjednik HNS-a Beli Manastir i zamjenik gradonačelnika Belog Manastira, Zoran Kranjčec kaže da bivši vojni objekt na ulazu u grad zjapi prazan iako imaju niz ideja kako bi ga iskoristili.

“Država je spora, jedinice lokalne samouprave mogu brže raditi ove poslove.” STJEPAN ČURAJ

Dugo poznajem Stjepana i imam u njega ogromno povjerenje. Siguran sam kako će sve što bude radio, raditi u korist grada Osijeka, a onda i čitave Slavonije i Baranje. Vrlo dobro znam koliko je zaljubljen u Osijek. On jako dobro poznaje hrvatsku politiku i politički sustav i vjerujem da će svo to znanje i dugogodišnje iskustvo u politici iskoristiti za dobrobit našeg grada. S pozicije dogradonačelnika mi je do toga čak i osobito stalo. Također, bio sam itekako sretan što je prihvatio naš prijedlog da kao direktor preuzme tvrtku Športski objekti jer je u njoj radio i jer ju dobro poznaje. Ondje se pokazao vrsnim menadžerom koji je znao prepoznati resurse što ih tvrtka ima za dodatnu zaradu na tržištu, a kako bi što manje opterećivala gradski proračun. Na taj nam je način pomogao da smanjimo subvencije u odnosu na vremena prije našeg mandata. Treba naglasiti kako je u vremenu štednje uspio povećati ponudu sadržaja prema građanima. Jer, kresati može svatko, a rijetki uspijevaju biti poslovno kreativni.

Jako dobro poznaje sustav i zna raditi u korist građana

“Iako je imao bezbroj prilika odseliti iz Osijeka, Stjepan je redovito odabirao ostati i raditi ovdje. Svaka čast.”

PODRŠKA 15


IZDAVAČ: HNS Osječko-baranjske županije; WEB: www.stjepancuraj.com, www.hns-obz.com; FACEBOOK: Stjepan Čuraj; IZVRŠNA PRODUKCIJA: Kulen vizija, srpanj 2016.

Profile for HNS Osječko-baranjske županije

Stjepan Čuraj - kandidat HNS-a na listi Narodne koalicije  

Stjepan Čuraj - kandidat HNS-a na listi Narodne koalicije  

Profile for hns_info
Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded