Page 1

Op weg naar een steengoede en keigave mediawijze school.


Mediawijsheid is onderdeel van en in ons vakoverstijgend lesgebeuren. Als mediacoach voel ik me verantwoordelijk voor het opzetten van professionele activiteiten met als doel het verbeteren van mediawijsheid . “Een MediaCoach is in staat om volwaardige mediaprojecten te initiëren, zoals het opstellen van mediaprotocollen, het organiseren van themaweken en ouderavonden, het begeleiden van mediaprojecten voor kinderen en jongeren, het afhandelen van mediagerelateerde problemen al dan niet in samenwerking met hulpinstanties en het continu informeren van collega’s over nieuwe mediaontwikkelingen.” Iemand die mediawijs is, is in staat zijn mediabewustzijn, mediabegrip en media-attitude toe te passen in zijn eigen mediagedrag. Mensen die mediawijs zijn, zijn zich o.a. bewust van de aanwezigheid en de invloed van media en zijn in staat hier op verantwoorde wijze gebruik van te maken, als consument en als producent van informatie. De Raad voor Cultuur die deze term heeft geïntroduceerd, bedoelt met mediawijsheid het volgende: “het geheel van kennis, vaardigheden en mentaliteit waarmee burgers zich bewust, kritisch en actief kunnen bewegen in een complexe, veranderlijke en fundamenteel gemedialiseerde wereld. (Raad voor Cultuur, 2005 “ ‘Het gaat niet om het af- of beschermen van kinderen en jongeren voor vermeende schadelijke invloeden, maar om het vergroten van het bewustzijn en de kennis over de commerciële gemedialiseerde maatschappij om hen heen.’ Een MediaCoach schermt kinderen en volwassenen niet af, maar maakt hen juist (media)wijs en weerbaar. De mediacoach (Nationale opleiding MediaCoach (NOMC bevordert de mediawijsheid van kinderen en jeugdigen tot en met 16 jaar.( Brede school )


Voorwoord Januari 2010 heb ik het landelijke certificaat ICC-er behaald . In de opleiding tot ICC-er is mijn interesse in sociale media en mediawijsheid gewekt. In dit zelfde jaar heb ik mij als coach kunnen inschrijven bij de ABvC ( "Media wijsheid. De ontwikkeling van nieuw burgerschap." Het belang van het begrip mediawijsheid is dat het de hele samenleving aangaat . Dit vind ik een reden en motivatie om met enthousiasme en energie en plezier de komende,laatste jaren in het onderwijs mijn steentje bij te dragen. Het afgelopen schooljaar 2011-2012 is het doel voor ons team gesteld : Hoe worden wij een steengoede school? Ik heb mijn steentje gevonden! Op weg naar een keigave school. Ik besloot de opleiding tot Mediacoach te volgen enerzijds om mijn kennis en kunde op dit vlak te vergroten, en anderzijds om deze kennis en kunde te kunnen gaan gebruiken binnen mijn huidige werkkring . (obs de Gouw,Zaan Primair“Stichting Zaan Primair�. ) Het is mijn taak om de leerlingen te begeleiden om mediawijs en weerbaarder te worden ,zodat zij zich kunnen ontwikkelen tot bewuste , kritische en actieve mediaconsumenten en mediaproducenten en de kans krijgen om als burger actief te participeren . Ik ben mede verantwoordelijk als opvoeder,begeleider en inspirator van de Wifi-generatie. Ik wil het denkproces bij kinderen, en hun ouders en opvoeders, stimuleren zodat ze kritisch leren zijn over wat zij zien, horen en lezen en een realiteitsperceptie opbouwen. De Nationale Opleiding MediaCoach is een start om mijn mediawijsheid te versterken en te blijven verbeteren, zodat ik continue ondersteuning op maat kan geven . ( De ultieme mogelijkheid om aan mijn zelfontwikkeling (P.O.P.) te werken.) Hilde Wendt. Concept beleidsplan . Maart 2012


Inhoudsopgave 1. Inleiding

1.1 Doel van het mediawijsheidplan 1.2 Inhoud van het mediawijsheidplan 1.3 Onze school, het schoolbeleid en visie op leren 1.4 Analyse eigen werkomgeving

2. Media-wijsheid

2.1 Inleiding 2.2 Een inhoudelijke verkenning van mediawijsheid. 2.3 De Raad van Cultuur en Mediawijsheid 2.4 De Nationale Academie voor Media & Maatschappij 2.5 Wat doet een mediacoach. 2.6 De opleiding tot mediacoach

3. Mediawijsheid als onderdeel van burgerschapsvorming 3.1Brede school partners Zaandam-Zuid

4. Organisatie en taakverdeling

4.1 Mediacoach op de o.b.s de Gouw 4.2 Mijn taken als leerkracht Leesbevordering , ICC-er en Mediacoach

5. Mediawijsheid beleidsplan 5.1 Mediawijsheid in Jaarontwikkelings plan ( J.O.P 2012-2013 ) 6. Bronnen

6.1 Bronnen 6.2 Bijlage


1.Inleiding 1.1 Doel van het mediawijsheid plan In dit document is beschreven hoe onze school, o.b.s de Gouw (Noorderven 6,1504 AL), te Zaandam, in de komende jaren 2012-2013 concreet vorm kan geven aan Mediawijsheid in het dagelijks lesgebeuren. Dit plan is geschreven door Hilde Wendt in het kader van de opleiding tot mediacoach. (het officiële Nationaal MediaCoach Certificaat) Het plan is besproken met de directie en het team en zal voor de eerste maal geëvalueerd worden in schooljaar 2012-2013.

1.2 Inhoud van het mediawijsheid plan Dit beleidsplan beschrijft eerst de beginsituatie en vervolgens de gewenste situatie met betrekking tot mediawijsheid op onze school. In dit plan wordt aangegeven welke stappen nodig zijn om die gewenste situatie te bereiken. Dit plan zal ook opgenomen worden in het Jaar Ontwikkelings Plan (J.O.P.) van 2012-2013.

1.3 Onze school, het schoolbeleid en visie op leren , visie op media beleid Onze school is een multiculturele school voor kinderen vanaf vier jaar met daarin een peutergroep voor kinderen vanaf twee jaar in de wijk Poelenburg te Zaandam. We bereiden ons voor op de toekomstplannen voor een nieuwe brede school. ( MFA multifunctionele accommodatie,voor o.b.s. de Gouw Noorderven in het centrum van Poelenburg, 2014). Wij werken samen met het brede school netwerk Zaandam -Zuid. Als school maken we deel uit van een groter geheel: “Stichting Zaan Primair”. Dit geheel van 27 scholen streeft ook met elkaar de realisering van de ambities ( onderwijs en leren, brede school en passend onderwijs ) na. (beleidsplan Zaan Primair,M.O.P. Meerjaren Ontwikkel Plan 2010-2014). De ambities zijn samen te vatten in drie grote beleidsthema´s: onderwijs en leren, brede school en passend onderwijs. De scholen van Zaan Primair zijn een actief onderdeel van de buurt en samenleving. Motto van onze stichting is “Ontmoet, ontdek, ontwikkel”. Zaan Primair heeft de volgende missie: Het bieden van kwalitatief goed en eigentijds openbaar onderwijs, dat kinderen in hun


verscheidenheid voorbereidt om zelfstandig, kritisch, onderzoekend, samenwerkend, verantwoordelijk en verdraagzaam te functioneren in de samenleving. Zaan Primair gaat van de negen kernwaarden uit : Ieder kind is welkom Hoge en meetbare kwaliteit Breed en eigentijds aanbod Onderdeel van de buurt Passend onderwijs voor ieder kind Competent en betrokken personeel Professionele cultuur Ondernemend leiderschap Synergie Zaan Primair werkt resultaat en opbrengst gericht. Zaan Primair ziet het als een uitdaging het onderwijs voortdurend modern en eigentijds te houden. Ons onderwijs sluit aan bij de wereld van het kind en de eisen die de samenleving aan haar deelnemers stelt. Onze school ontwikkelt met de partners een vraaggestuurd en laagdrempelig integraal pedagogisch educatief aanbod van Onderwijs, Opvang, Opvoeding, Ontspanning en Ontmoeting. (de 5 O´s). Ons motto is o.b.s de Gouw “Rijk aan cultuur en talenten”. Ons motto is gekozen vanwege de rijkdom aan zoveel kinderen uit zoveel verschillende culturen. Onze school is een fijne, uitdagende leerplek waar kinderen en volwassenen respectvol, verdraagzaam, positief en met enthousiasme en plezier samen werken en leren.

"Leergebiedoverstijgende kerndoelen" Het ontwikkelen van een goede werkhouding en zelfstandig leren. Uitdrukken van eigen gedachten en gevoelens Reflectie op eigen handelen en leren Verwerven en verwerken van informatie Respectvol luisteren en kritiseren van anderen Ontwikkelen van zelfvertrouwen Respectvol en verantwoordelijk omgaan met elkaar


Zorg voor en waardering van de leefomgeving. Ons onderwijs is gericht op de optimale ontwikkeling van elk kind. De Gouw is een lerende school, die zich blijft verbeteren ,waarin planmatig wordt gewerkt en kwaliteit gewaarborgd is. Wij organiseren ons onderwijs op maat, kind en thuisnabij. Wij bieden adaptief, betekenisvol onderwijs, dat aansluit bij de specifieke talenten en creatieve vaardigheden die elk kind bezit. Wij zijn een school waarin het zelfstandig leren centraal staat, waardoor kinderen zelfbewust en vol zelfvertrouwen en met plezier kunnen functionerenWij besteden actief aandacht aan burgerschap en sociale integratie ( Wettelijke opdracht/sociale cohesie 2006)

•

Wij werken met de methode "Leefstijl". De methode die we gebruiken van groep 1 t/m 8 voor de sociaal- emotionele ontwikkeling van kinderen heet Leefstijl. Leefstijl is een programma waardoor kinderen zich bewust worden van waarden en normen, door samen met elkaar activiteiten en opdrachten te doen die het besef van ´goed omgaan´ met elkaar versterken. Om ouders te betrekken bij de lessen zijn er verschillende huiswerkopdrachten die de kinderen samen met hun ouders kunnen doen. Leefstijl stimuleert zowel de emotionele intelligentie als de cognitieve intelligentie. Leerdoelen vanuit "Leefstijl" : kinderen bewust te maken van eigen gedrag. te leren zichzelf en anderen te respecteren. het vermogen te ontwikkelen zich in te leven in anderen. kinderen te leren zich begrijpend op te stellen en onbevooroordeeld verschillen tussen mensen te accepteren. vaardigheden te ontwikkelen om met elkaar om te gaan, zoals luisteren en ruzies oplossen. taalontwikkeling te stimuleren door gedachten en gevoelens onder woorden te brengen. zelfstandig gedrag aan te leren. gezondheidsvaardigheden aan te leren.

(Positief Behaviour Support (PBS)

Om de sociaal-emotionele, motorische en creatieve ontwikkeling te stimuleren geven wij de vakgebieden lezen (leesbevordering), leefstijl, beeldende vorming , muziek, handvaardigheid, textiel, drama en dansexpressie in ateliers . Werken in ateliers Dit betekent dat kinderen twee of drie keer per week drie kwartier in een atelier les krijgen in een klein groepje. Deze ateliers zijn buiten de klas. De kinderen kiezen voor een atelier en worden per jaargroep


verdeeld in groepen van zes kinderen. Na vier weken wordt er gewisseld van atelier. Werken in ateliers is leuk, levensecht, praktisch en gevarieerd. Door het werken in verschillende ateliers komen we tegemoet aan de meervoudige intelligentie van kinderen. (Website o.b.s. de Gouw) Onze leerlingen hebben invloed op hun eigen leerproces. Zij kunnen zelf een keuze maken uit het atelier-aanbod. (acht keer per jaar) . Wij bieden elk jaar een actueel atelieraanbod.(n.a.v. jaarlijkse behoefte peiling in september). Wij bereiken met ons aanbod de wettelijke WPO beschreven kerndoelen en wij volgen de doorlopende leerlijnen voor de verschillende vakken. (Inspectie rapport 2009) De kerndoelen uit de leergebieden K.O en OriĂŤntatie op jezelf en de wereld komen in de zaakvakken en in de ateliers aan de orde. (Beleidsgroep , april 2012).

1.4 Analyse eigen werkomgeving Onze leerlingen ervaren dat ze met interessante taken bezig zijn, met het uitvoeren van opdrachten die ook echt betekenis voor ze hebben (ownership) Onze leerlingen worden zich bewust van de eigen omgeving en leren een kritische blik te vormen (identiteitsvormend). Wij vinden dat cultuureducatie (kunst,erfgoed en media ) bijdraagt aan een rijker leerklimaat en een beroep doet op meerdere intelligenties (ontwikkelt en innoveert). Cultuureducatie (mediawijsheid) stimuleert mengvormen tot gemeenschappelijk leren(participeert). Onze leerlingen krijgen de kennis, de ervaring en de vaardigheden mee om zich te laten horen, zich te laten zien, te leren kijken, vragen te stellen, verslag te leggen, te experimenteren, het maximale uit jezelf te halen,met plezier te leren. ICT stimuleert de creativiteit . Onze leerlingen werken in een digitale leeromgeving. (beleidsplan ICT 2011-2012). Tijdens de I.C.T lessen (informatie vaardigheden, zoekmachine's,selecteren bronnen etc) is er begeleiding van een leerkracht (Atelier ICT ) In alle lokalen is een digitaalbord en elke groep heeft minimaal twee computers in het lokaal. Binnenkort vijf laptops in elke bovenbouw groep ! ( ICT -beleidsplan 2012-2013) Ook in de kleuterbouw en middenbouw wordt gebruik gemaakt van edu -ware programma´s o.a Rekenoefenprogramma's , Bas gaat digitaal....etc (Nulmeting) Naast het gebruik van de computers in alle groepen, wordt dit schooljaar een begin gemaakt tot inrichten van een Mediawijsheid - en ICT -educatie werkplek (J.O.P activiteitenplan ICT en Mediawijsheid 2011-2012/2013 ). Op dit ogenblik evalueren we het pedagogisch en didactisch beleid van de afgelopen vier jaren . (Veiligheid,Respect,Verantwoordelijkheid). In ons verbeterde J.O.P 2012-2013 is dan de doorgaande lijn ICT en Mediawijsheid aangegeven.


2. Mediawijsheid 2.1 Inleiding Volgens de Raad voor Cultuur is de leefomgeving van de Nederlandse burger dermate ‘gemedialiseerd’ geraakt, dat de media steeds meer de context, inhoud en bemiddelaars worden van informatie, kennis en ervaring. Om te kunnen participeren in de democratische samenleving zijn volgens de Raad tegenwoordig ook bepaalde kennis, houding en vaardigheden met betrekking tot media nodig. De overheid volgt de Raad voor Cultuur in haar adviezen om de Nederlandse burger mediawijzer te maken, en gebruikt daarbij de volgende definitie voor mediawijsheid: ‘het geheel van kennis, vaardigheden en mentaliteit waarmee burgers zich bewust, kritisch, veilig en actief kunnen bewegen in een complexe, veranderlijke en fundamenteel gemedialiseerde samenleving’. Met de ‘fundamenteel gemedialiseerde wereld’ bedoeld de Raad aan te geven dat media overal zijn. Media zijn niet langer elementen in de omgeving, maar zijn de omgeving. Mediawijsheid is in de ogen van de Raad van belang voor vrijwel iedereen in de samenleving en niet alleen een onderwerp voor het onderwijs. Consumenten en producenten van media dienen voldoende mediawijs te zijn. Steeds meer partijen zijn naast mediaconsument ook mediaproducent. Om echter de kansen en mogelijkheden die de media bieden te benutten en om als burger optimaal te kunnen deelnemen aan de gemedialiseerde maatschappij, moeten burgers ‘mediawijs’ zijn. (maatschappelijke participatie) Mediawijsheid beslaat meer terreinen dan alleen het onderwijs. Overal waar media een rol (kunnen) spelen, in sectoren als de zorg, de politiek of de veiligheid, dienen burgers mediawijs te zijn. Mediawijsheid heeft een groter bereik: het betreft niet alleen kinderen en jongeren, maar simpelweg alle burgers. Voor wat betreft het kader: het doel en de noodzaak van mediawijsheid ligt niet in de omgang met de media zelf, maar in het kunnen participeren in het maatschappelijk proces. 2.2 Mediawijsheid Om mediawijsheid te kunnen ontwikkelen heeft de Nationale Opleiding MediaCoach mediawijsheid in vier competenties onderverdeeld. Deze competenties zijn ook als stappen te zien die doorlopen moet worden om mediawijs te worden. Om mediawijs te zijn, moeten de vier competenties beheerst worden. 1. Mediabewustzijn: Het doel van deze stap is dat je bewust wordt van media. Zo is het belangrijk te weten wat media zijn en welke verschillende vormen van media er bestaan. Hierbij is het ook gewenst inzicht te hebben van de ontwikkeling van de verschillende mediavormen door de tijd heen. Daarnaast moet er de bewustwording ontstaan dat er verschillende media om je heen


aanwezig zijn en daarbij is het van belang te weten hoe deze media werken. Verder bestaat het mediabewustzijn ook uit het inzicht hebben in de rol die de media hebben in het leven van mensen en het bewust zijn van je eigen mediagedrag. 2. Mediabegrip: Een mediaboodschap komt tot stand onder invloed van professionele factoren, zoals technische factoren en de keuze van de producenten, maar ook door culturele, sociale, economische en politieke invloed. Als je mediabegrip wilt ontwikkelen, moet je er bewust van zijn dat deze invloedsfactoren bestaan en weten wat de effecten van deze factoren kunnen zijn. Omdat de doelstellingen van mediapartijen en het bedrijfsleven ook de media-inhoud bepalen, is het van belang dat je je dat realiseert en beseft. Je krijgt dus inzicht in de reden waarom de mediaboodschappen worden gemaakt. Herkenning van en begrip over het gebruik van verleidende technieken, zoals commercie, ideaalbeelden, seks en geweld, zijn hierbij ook belangrijk. 3. Media-houding: Bij dit niveau moet je kunnen reflecteren over de invloed die media op jezelf hebben. Dus inzicht hebben in de mate waarin de doelstellingen van de verschillende mediamakers ook jouw mening sturen. Hierbij gaat het ook om het herkennen, begrijpen en kritisch benaderen van de verschillende vormen van commercie. Daarnaast hoort het bewustzijn van je eigen cognitieve en affectieve gedrag en reacties op de media en media-inhouden bij het niveau media-attitude. Het gaat er verder om dat je de mediabronnen en mediaboodschappen kunt beoordelen vanuit je eigen waarden en normen en die van de maatschappij. Je moet dus kritisch en bewust naar het proces van beeldvorming kijken.


4. Mediagedrag: Bij mediagedrag gaat het om het verantwoord kunnen consumeren en produceren van mediainhoud. Zo moet je weten hoe je de juiste informatie kunt opzoeken, hoe je het beste kunt selecteren, vergelijken en filteren en hoe je de afzender van de informatie en de informatie zelf op waarde kunt schatten. Daarnaast weet je tevens hoe de diverse media kunnen bijdragen aan het ontwikkelen van een verantwoorde visie van de werkelijkheid. Verder gaat het er ook om dat je bewust bent van de consequenties van je eigen mediagedrag voor jezelf en anderen. Iemand die mediawijs is, is in staat zijn mediabewustzijn, mediabegrip en media-attitude toe te passen in zijn eigen mediagedrag.

2.3 De Raad van Cultuur en Mediawijsheid De Raad voor Cultuur (2005) schreef het advies `Mediawijsheid, de ontwikkeling van nieuw burgerschap’, waarin de raad het belang van mediawijsheid benadrukt in de maatschappij; “Leren hoe je bewust, kritisch en actief kunt bewegen in een fundamenteel gemedialiseerde wereld. Mediawijsheid is nodig om goed te kunnen functioneren in deze maatschappij waarin wij zeer afhankelijk zijn geworden van media. “Mediawijsheid heeft te maken met wijsheid over, van en met media.” (Raad van Cultuur) Media is het meervoud van medium en is een manier waarop informatie kan worden uitgedragen. Enkele voorbeelden van deze informatiedragers zijn kranten, televisie, radio. Het internet is de laatste jaren een opkomende informatiedrager, en wordt naast bovenstaande voorbeelden steeds vaker gebruikt. Het internet dient als informatiedrager voor onder meer nieuwswebsites van bijvoorbeeld kranten, maar ook voor forums waarop bezoekers met elkaar in gesprek kunnen over verschillende onderwerpen. De Raad van Cultuur heeft een visie ontwikkeld rond het begrip mediawijsheid.


De overheid, scholen en ouders hebben de taak om jongeren te begeleiden door hen te leren actief, maar bewust en kritisch, met alle vormen van media om te gaan en commercie te herkennen. Zij moeten zelfstandig en bewust mediabronnen en mediaboodschappen kunnen beoordelen maar ook zelf kunnen produceren, op basis van eigen normen en waarden, maar ook die van hun omgeving. De Raad voor Cultuur bepleitte daarom voor het opleiden van Media Coaches. Deze opleiding is sinds 2007 van start gegaan bij de Nationale Opleiding MediaCoach (NOMC), en tot stand gekomen door een samenwerkingsverband van diverse partijen zoals Stichting Reclame Rakkers/Media Makkers, Stichting de Kinderconsument, Probiblio, Stichting leerplanontwikkeling, Nicam Kijkwijzer, Kennisnet, Jetix, Microsoft Nederland, Vereniging Openbare Bibliotheken, Algemene Vereniging Schoolleiders en Stichting Beeld en Geluid. Tevens is de Raad voor Cultuur van mening dat bij mediawijsheid niet de nadruk ligt op de bedreigingen van de media, maar juist op de kansen en mogelijkheden die de media bieden en de wijze waarop mensen, instellingen en de overheid deze kansen kunnen benutten. ‘Het gaat niet om het af- of beschermen van kinderen en jongeren voor vermeende schadelijke invloeden, maar om het vergroten van het bewustzijn en de kennis over de commerciĂŤle gemedialiseerde maatschappij om hen heen.’ (De WIFI-generatie. De jeugd op het mobiele internet, Liesbeth Hop en Bamber Delver 2009). Deze generatie heeft opvoeding en begeleiding ( educatie,respect,authenticiteit)nodig om het overweldigende aanbod aan media te kunnen begrijpen en gebruiken. 2.4 De Nationale Academie voor Media & Maatschappij De Nationale Academie voor Media en Maatschappij stelt zich tot doel de mediawijsheid van jeugd, ouders en hun opvoedprofessionals actief te verbeteren. De Academie biedt deskundigheidsbevordering voor een brede doelgroep van (opvoed)professionals zoals ouders, leerkrachten en docenten, bibliotheek- en mediatheek medewerkers, jeugdhulpverleners, politiemensen en anderen die dagelijks met jeugd in contact staan. De Nationale Academie voor Media en Maatschappij ,heeft recentelijk (jan 2012)een accreditatie behaald volgens Europese wetgeving. Het instituut is geaccrediteerd door het Centrum voor Post Initieel Onderwijs (CPION) en staat nu geregistreerd in het Centraal Register voor Kort Beroepsonderwijs (CRKBO). Ook de hoofddocenten aan de Nationale Academie voor Media en Maatschappij staan geregistreerd in ditzelfde register. De Nationale Academie voor Media en Maatschappij is een initiatief van Stichting Media Rakkers en Stichting De Kinderconsument, opinieleiders op het gebied van jeugd en media in Nederland. Zij zijn beiden al jaren actief in het verbeteren van mediawijsheid van kinderen, jongeren en hun professionele opvoeders en zijn ook de initiatiefnemers van de zeer succesvolle Nationale Opleiding MediaCoach, waar zij een aanzienlijke subsidie voor ontvingen van het Leonardo da Vinci fonds van de Europese Commissie. De Nationale Academie voor Media & Maatschappij.


2.5 Wat doet een mediacoach De mediacoach ontwikkelt activiteiten met als doel de mediawijsheid te verbeteren van kinderen, hun ouders, leerkrachten en andere geïnteresseerden binnen de werkomgeving van de mediacoach. De definitie die de Nationale Opleiding MediaCoach voor een mediacoach geeft, beschrijven de taken en werkzaamheden goed: “Een MediaCoach is in staat om volwaardige mediaprojecten te initiëren, zoals het opstellen van mediaprotocollen, het organiseren van themaweken en ouderavonden, het begeleiden van mediaprojecten voor kinderen en jongeren, het afhandelen van mediagerelateerde problemen al dan niet in samenwerking met hulpinstanties en het continu informeren van collega’s over nieuwe mediaontwikkelingen.” Een MediaCoach kent de psychologische aspecten van media. Hij is mediawijs en weet hoe de media de maatschappij (kunnen) beïnvloeden. Een MediaCoach is kritisch naar de media, maar nooit oordelend naar de mensen die hem om advies vragen. Een MediaCoach kan signaleren. Hij adviseert, coacht en motiveert, maar altijd objectief, zonder zijn mening te geven. Een MediaCoach schermt kinderen en volwassenen niet af, maar maakt hen juist (media)wijs en weerbaar. (De WIFI-generatie. De jeugd op het mobiele internet, Liesbeth Hop en Bamber Delver 2009). “Een MediaCoach is in staat om volwaardige mediaprojecten te initiëren, zoals het opstellen van mediaprotocollen, het organiseren van themaweken en ouderavonden, het begeleiden van mediaprojecten voor kinderen en jongeren, het afhandelen van mediagerelateerde problemen al dan niet in samenwerking met hulpinstanties en het continu informeren van collega’s over nieuwe mediaontwikkelingen.” Een mediacoach richt zich op het ontwikkelen, bevorderen en verbeteren van mediawijsheid. Dit betreft kennis, vaardigheden en houding op basis waarvan mensen in staat zijn te functioneren in een wereld waarin media een belangrijke rol spelen. Mensen die mediawijs zijn, zijn zich o.a. bewust van de aanwezigheid en de invloed van media en zijn in staat hier op verantwoorde wijze gebruik van te maken, als consument en als producent van informatie. De mediacoach (Nationale opleiding MediaCoach (NOMC bevordert de mediawijsheid van kinderen en jeugdigen tot en met 16 jaar.( Brede school ) (De mediacoach draagt zorg voor continuering deelname )

2.6 De opleiding tot mediacoach


De opleiding bestaat uit 10 sessies van elk 3,5 uur. De opleiding bestaat uit 3 delen, namelijk: kennisoverdracht, eigen vaardigheden en de Mediacoach in de praktijk. Het materiaal is onderverdeeld in 7 modules waarvan de laatste praktijkmodule de deelnemers voorbereidt op de praktijk als Nationaal Mediacoach op de eigen of een komende werkplek. Het programma wordt afgesloten met een examen dat wanneer het succesvol wordt afgerond, recht geeft op het officiële Nationaal MediaCoach Certificaat. Het examen bestaat uit een theoretisch en een praktijkdeel. Na het behalen van het certificaat krijgen Nationaal MediaCoaches een eigen digitaal paspoort dat toegang biedt tot de site van de opleiding, waar zij een schat aan actuele informatie, materiaal en adviezen kunnen vinden en waar zij in contact kunnen komen met collega MediaCoaches uit heel Nederland. Voor een jaarlijkse verlenging van het certificaat ben je daarnaast verplicht 2 keer per jaar een bijscholingssessie bij te wonen, waarvan een het jaarlijkse Nationaal MediaCoach Congres. Mediawijs met de Nationaal MediaCoach (opleiding NOMC) De Raad voor Cultuur adviseerde in 2005 om professionals op te leiden tot MediaCoaches; pragmatische specialisten die de mediawijsheid van jeugd op de agenda zetten in de organisaties waar zij werkzaam zijn. Dat leidde in 2007 tot de post-HBO Nationale Opleiding MediaCoach voor professionals in het onderwijs, media- en bibliotheek, bedrijfsleven en jeugdzorg. Deze opleiding wordt ondersteund door de Europese Commissie en leidt Nationaal MediaCoaches op; dé specialisten op het gebied van mediawijsheid en jeugd. Zij zijn volledig up-to-date en in staat om zelfstandig projecten te initiëren met het doel het verbeteren van mediawijsheid van jeugd, ouders en collega’s. Tijdens de opleiding ontwikkelen zij een pragmatisch beleidsplan (en activiteitenplan) voor de eigen werkomgeving. Elk half jaar komen zij bij elkaar om de laatste ontwikkelingen te bespreken en te onderzoeken hoe deze kunnen worden ingepast in de eigen organisatie. Deze terugkomdagen zijn verplicht ter jaarlijkse verlenging van het officiële Nationaal MediaCoach Certificaat. Op deze wijze is de kwaliteitscontrole van een professionele en actueel geïnformeerde Nationaal MediaCoach alsmede het Keurmerk gewaarborgd.

3. Mediawijsheid als onderdeel van burgerschapsvorming 3.1 Brede school partners Zaandam-Zuid Beginsituatie 2011-2012 Wij maken gebruik van het aanbod van de diverse partners en instellingen in de buurt en directe bronnen in de culturele (en media) omgeving. We zijn bezig met het uitbreiden van ons Brede school aanbod.( buitenschoolse activiteiten, verlengde schooldag, Coalitie Zaandam Zuid .(Mediawijsheid en ICT eduacatie werkplek) Partners in omgeving van de school zijn & Participerende organisaties: De Bieb Kleurrijk. Kinderboerderij, Ahmet Moskee, Biologisch-lescentrum, NatuurEducatiemuseum, Bureau Jeugdzorg, Centrum Jong voor Jeugd & Gezin, Voortgezet Onderwijs,


Peuterspeelzaal Stichting Welsaen,Fluxus (Cultuureducatie ), Muziekschool, Zaantheater.

Gewenste situatie schooljaar 2012-2013 De cultuur en mediawijsheidgroep is opgestart. (maart 2012) (Concept Beleidsplan en activiteitenplan Media-wijsheid/Beleidsplan ICT ). Onze school heeft in 2012 tenminste ambitie niveau 2 bereikt: deelname aan het Brede-School (Netwerk) en deelname Coalitie Poelenburg Zaandam Zuid zoals beschreven in M.O.P 2010-2014, 2.2: Vraaggestuurd aanbod. Evaluatie van het Beleidsplan (activiteitenplan) Mediawijsheid 2012-2013. (J.O.P.) Evaluatie van het Beleidsplan (activiteitenplan) ICT 2012-2013. (J.O.P.) De doorgaanden lijn ICT en Mediawijsheid is beschreven in J.O.P./M.O.P.(2013-2014).

4. Organisatie en taakverdeling 4.1 De mediacoach op de o.b.s de Gouw Tenminste twee keer per jaar is er overleg met de directie en M.T (Management Team) over de praktische invulling van het mediawijsheid beleidsplan op school. De mediacoach brengt in het team (in de teamvergaderingen een keer in de maand )en in het bouwoverleg ( om de twee weken) verslag uit aan alle teamleden. ( Terugkerend Agenda Punt ) Tijdens mijn opleiding tot mediacoach heb ik een voorlopig beleidsplan (activiteitenplan) geschreven om mediawijsheid te implementeren in het dagelijks lesgebeuren. In dit voorlopig activiteitenplan heb ik een aantal voorstellen (activiteitenplan 2012-2013) gepresenteerd,waarin het creeren van de doorgaande lijn zichtbaar is. (Beleidsgroep ,visie bepaling) 4.2 Mijn taken als leerkracht Leesbevordering , ICC-er en Mediacoach Mijn huidige taak op school is het opzetten van het kinderboeken atelier " Lees je rijk " ("Lees je rijk"!) ,(leesbevordering.leesplezier,kerndoelen lezen, orientatie op jezelf kunstzinnige


orientatie ) . In dit atelier lezen de kinderen onder mijn begeleiding de kinderboeken uit "onze kast" ( selectie jeugdliteratuur) . De leerlingen leren hoe handig en veilig informatie te zoeken en digitale informatie te analyseren.(wie,wat,waar,waarom,hoe)en verantwoord en veilig informatie vanuit het internet te gebruiken . ( wat laat je zien,hoe vertel ik,welk beeld zet ik neer). Ik stimuleer de kinderen om te lezen en digitaal verslag te doen d.m.v een werkstuk ,een blog, een presentatie's, een powerpoint,een animatie ,film etc (mediaproductie's.). De vier competentie's houden we als leidraad om doorlopen te worden. (mediabewustzijn,media-begrip,media-houding,media-gedrag) Ik promoot de boeken (schoolbieb), nodig de schrijvers uit, zet projecten uit ,verzorg verteltafels,presentatie's etc. (i.s.m Werkgroep cultuur en mediawijsheid ). ( combi ICC-er taken) Ik bezit informatie over actuele thema's en volg continue de diverse bronnen over mediawijsheid. (jeugd en mediawijsheid, jeugd en commercie, online privacy, seksualisering van de media, mobieltjes, de Wifi-generatie, internetverslaving, cyberpesten,games, serious games, informatievaardigheden/ICT) Als gecertificeerd mediacoach heb ik een uitgebreid netwerk van mediacoaches en ook veel materiaal op het gebied van mediacoaching ter beschikking. De Nationale Opleiding MediaCoach is een start om mijn mediawijsheid te blijven verbeteren. De definitie die de Nationale Opleiding MediaCoach voor een mediacoach geeft, beschrijven de taken en werkzaamheden goed: “Een MediaCoach is in staat om volwaardige mediaprojecten te initiëren, zoals het opstellen van mediaprotocollen, het organiseren van themaweken en ouderavonden, het begeleiden van mediaprojecten voor kinderen en jongeren, het afhandelen van mediagerelateerde problemen al dan niet in samenwerking met hulpinstanties en het continu informeren van collega’s over nieuwe mediaontwikkelingen.”

5. Mediawijsheid beleidsplan In 2005 introduceerde de Raad voor Cultuur het begrip mediawijsheid dat, zeker in 2009, veel aandacht heeft gekregen in themapublicaties, onderwijsprogramma’s en in de media. Volgens de Raad betekent mediawijsheid: ‘het geheel van kennis, vaardigheden en mentaliteit waarmee burgers zich bewust, kritisch en actief kunnen bewegen in een complexe, veranderlijke en fundamenteel gemedialiseerde wereld’ Bij mediawijsheid gaat het dus om kennis, vaardigheden en mentaliteit: 1. kennis – de historische en ethische kennis die nodig is om mediaboodschappen te kunnen interpreteren en waarderen; 2. vaardigheden – de technische en creatieve vaardigheden die nodig zijn om media te kunnen gebruiken; 3. mentaliteit – de bereidheid om die kennis en vaardigheden in te zetten om de eigen bewustheid (en van anderen) te vergroten.


5.1 Mediawijsheid in Jaarontwikkelings plan (J.O.P 2012-2013 ) Visie ICT en Mediawijsheid. (doorgaande lijn)

1)

Doelgroep(en)

Collega's o.b.s de Gouw . (Noorderven,Wibautstraat) Partners Brede school Coalitie Zaandam -Zuid.

2)

Peuterspeelzaal

Leerlingen van onze school ( 4-12 jaar, ) Ouders van de leerlingen. Brede school activiteiten (jongeren tot 16 jaar)

Beschrijving. (N. a.v. stellingen ICT beleidsplan) Invullen/nulmeting/Mediawijsheidcirkel )(inventarisatie middelen, expertise leerkrachten informatievaardigheden),educatieve behoeften,behoefte peiling atelierinhoud en invulling(kerndoelen en tussendoelen),prioriteitenlijst korte termijn activiteiten en doelen.

Doorgaande leerlijn ICT en Mediawijsheid .

Door wie (PR en werving ) http://www.obsdegouw.nl/ofc ourse/dossiers/pagina/pag_ge woon.asp? dossier_id=580&hoofdrubriek_ id=29&ah=29&pagina_id=168 3&pagurl=&SurveyId= Leerdoelen bepalen (korte termijn-langere termijndoen we al.) Draagvlak onder de leerkrachten creĂŤren ,visie op didactische toepassingen ,digitaal leermateriaal,deskundigheidsb evordering . (werkgroep ICT en Mediawijsheid/Beleidsgroep) http://www.centrumjong.nl//c ms/bestanden/jong/mediaokt2 010.pdf Brede school netwerk/ICCer/Cultuurgroep Onderwijsgroep werkt dit verder uit in doel.visie en werkbare,haalbare tussendoelen )

http://content.wikiwijs.nl/leerlijn en#watiseenleerlijn

http://www.leerlijnentaal.nl/pa ge/57/lezen.html PR groep (website) Beleidsgroep/ICT/Mediawijsheid http://www.mediawijsheid.nl /doorlopendeleerlijn/start.php

Wanneer/Kor te termijn /Doelgroep (Planning) 16 febr / stellingen maart /april 2012/visie ICT Studiedag 14 maart 2012 De kerndoelen uit de leergebieden K.O en OriĂŤntatie op jezelf en de wereld komen in de zaakvakken en in de ateliers ( mediawijshei d,leesbevorde ring etc)aan de orde. april 2012

Benodighe den( aansc haf)Educati ef materiaal/ digitaal leermate riaal )

Media /Ict educatie /ruimte

http://www .webquests. nl/

april/mei 2012 sept 2012

http://dossi ers.kennisn et.nl/dossie rs/mediawi jsheid/

Nieuwsbrief Schoolkrant Website Zaanprimair brochure,le sbrief voor ouders.

Evalua tie Mediawijsheid is onder deel van en in ons vakovers tijgend lesgebeu ren. (ambitie nov 2012)

http://w ww.cultu urcoordi nator.nl/ nieuws/c ultuured ucatiedeprestatie box


Media centrum en gebruik Cultuur en mediawijsheid werkgroep opzetten. (visie definitie mediawijsheid Raad van Cultuur ,doorgaande lijn ) Digitale portfolio van elke leerling vanaf groep 6

Start met inrichten mediacentrum i.s.m ICT/Aanschaf edu- ware (ICT)

Project " Week van de mediawijsheid" Keuze uit thema's:

Directie/team/MT/ MR/leerkrachten/ Werkgroep cultuur en mediawijsheid.( 16 febr 2012 planningsgesprek)

Studiedag Mediawijsheid.

Info hoek sociale media Advies, ondersteuning, begeleiding diverse thema’s mediawijsheid Informatie over mediaprotocollen .

leerkrachten. ouders leerlingenraad /MR

Leerlingen /Leerlingen raad. Team/directie/MT/ Leerlingenraad/MR Mediacoach/ Brede school

J.O.P 20122013 leerkrachten.

Beleidsgroep/Mediacoach/ Werkgroep cultuur en media /PR.

april/mei 2012 workshop voor ouders en kinderen./leerk rachten Deskundig heid van buiten.

Cultuur en media werkgroep/ /Directie/Team/ Brede school partners

2012-2014 Collega's Brede School 2012

Cultuur en media werkgroep /ICT/Mediacoach

2012-2013 leerkrachten/ ouders/media mei 2012

Deelname workshops /Mediacoach/leerkrachten/ ICT /Digi-bord instructie http://www.leraar24.nl/dossi er/2965

leerkrachten,co llega's.

Mediacoach /cultuur en mediagroepen en leerkrachten/Brede school/Onderwijsgroep/PR groep/ Vertrouwenspersoon/Leerlingenraad.

2012-2013 Mediawijsheid op de agenda in de bouwen . (T.A.P) april 2012

ICT/Digibord/ email/word/MSN/ informatie sociale media /mobiel in de school/mediawijsheid//Cyberpesten/ Games/chatverslaving/blogs/power point,film etc

Brede school/samenwerking buitenschoolse partners /uitwisseling andere scholen/partners in de wijk. Publiciteitsplan/website actueel/PRwerkgroep.

aprilt/m juli 2012

Budget leermidde len/edu ware/onder steunend materiaal voor collega's

ICT. Aanschaf edu- ware (ICT) Nieuwsbrief Schoolkrant Website Zaanprimair brochure,le sbrief voor ouders Ouderavond Coalitie BredeSchool.

Nieuwsbrief Schoolkrant Website Zaanprimair brochure,le sbrief voor ouders Studiebudget

sept 2012 Evaluatie ICT Plan 20112012 juni 2012

leerkrach ten/ICT ouders/ leerkrach ten

leerkrach ten.

14 maart 2012

M.O.P. 2012-2014. Informatie aanbieden (aanbod

20132014 MR . nov 2012


edu-ware ) Protocol mobielgebruik

Leerkrachten/Mr sept 2011 www.mediarakkers.nl

Atelier Mediawijsheid. Opzetten websites/blogs (combinatie met ICT communicatieadvies en zoekgedrag) Opzetten medialessen digivaardigheden /informatievaardigheden en toepassingen.

Mediacoach heeft profiel op site en actuele informatie. (www.nomc.nl,) www.medialessen.nl www.mediarakkers.nl http://mijnkindonline.nl/ http://www.ouders.nl/

Deelname aan het Bredeschool samenwerkings verband. Deelnemen in de bouwgroepen .

Evaluatie protocol febr 2012

Samenwerking partners Brede school/hulp instanties/des kundigen sept 2012

Ouderavond Cyberpesten . Hulp instanties (intern/ extern) . Voorlichting informatie ,vaardigheden, veiligheid ,risico'sonline activiteiten. (sociale netwerken.gaming,)

Mediadagboek okt 2012

Samenwerking met de BiEB,Kleurrijk/Muziek maakt school... Uitnodigen deskundigen. nov 2012

Deelnemen aan Week van de Media Transmedia Storytelling.

Uitnodiging schrijvers. okt 2012

Project week Lezen. Mogelijke thema's: Kinderboekenweek / Nationale Voorleesweek/ /Interactief voorlezen/uit Piramide /Kunst/Muziek/uit Leefstijl.

Thema 's: Ik en een ander online,Informatievaardigheden,Democratie en participatie,Het nieuws,Commercie,Games en virtuele werelden,Televisie en films,Mobiele telefoon.

Projectbudget/ICC. / ICT Aanvraag subsidie.

Presentie

Informatie gaming,eduware http://www.kennisnet.nl/onlin eworkshops/mediawijsheidpo/ page4542.html

http://www.weetwatzegamen. nl/drupal/digibewust-tips

http://www.ijsfontein.nl/dienst en/kinderen-en-jongerenmarketing-interactievecommunicatieeducatie/serious-gaming-engamifacation-in-het-onderwijs/

leerkrachten/ ouders/opvoe ders/buiten schoolse partners


http://diplomaveiliginternet.ke nnisnet.nl/

Uitreikin g certificaa t

Diploma "Veilig internetten"

april 2012

6. Bronnen 6.1 Bronnen Literatuurlijst NOMC 1. Advies Raad voor Cultuur "Mediawijsheid. De ontwikkeling van nieuw burgerschap" Juli 2005, http://www.cultuur.nl/21/0/media.aspx kosteloos te downloaden via: www.cultuur.nl 2. Brief minister Plasterk aan de 2e Kamer (18 april 2008) inzake mediawijsheid Kosteloos te downloaden via: : http://www.minocw.nl/documenten/5242.pdf 3. Beeldschermkinderen - TheorieĂŤn over kind en media Patti Valkenburg, ISBN 90 473006 0 2 (paperback, 2007) of ISBN 90 5352 703 6 (2001) 4. De WIFI-generatie. Vliegensvlug en vogelvrij. De jeugd op het mobiele internet (*) Liesbeth Hop & Bamber Delver. ISBN 978 9080 9076 52 Zie ook www.dewifigeneratie.nl (brochure kosteloos te downloaden) 5. Reclame? Weet wat je ziet (*) Liesbeth Hop, ISBN 90 809076 2 6 6. Slim en safe internetten (*) Bamber Delver i.s.m. ministerie EZ, ISBN 90 809076 1 8 7. Lesmateriaal Media Makkers Kosteloos te downloaden via www.mediarakkers.nl (incl. docentenhandleiding) 8. Pesten is laf! Cyberpesten is laffer. (*) Bamber Delver & Liesbeth Hop, ISBN 90 809076 4 5 9. Contact! Kinderen en nieuwe media Remco Pijpers, Jos de Haan. ISBN 903 13 78 372


10. It’s all in the games. Gamen is geweldig Herm Kisjes , Erno Mijland. ISBN 949 04 84 016 11. Lesmateriaal Media Makkers Kosteloos te downloaden via www.mediarakkers.nl (incl. docentenhandleiding) 12. Boek Twee Punt Nul (let op: de paarskleurige educatie uitgave) Louis Hilgers en 123 co-auteurs. ISBN 978 90 5906 285 6 Zie ook: www.boektweepuntnul.nl 13. Syllabus NOMC. (www.nomc.nl ),waarin het hoofdstuk NL Kids online. Jos de Haan SCP maart 2010. 14. http://www.bibliotheekbreda.nl/iguana/uploads/file/mw-rapport.pdf 15. Handboek mediawijsheid: te downloaden via http://www.mijnkindonline.nl/uploads/Handboek%20Mediawijsheid%20versie %20website.pdf 16. www.mediarakkers.nl http://www.mediawijsheid.nl/doorlopende-leerlijn/index.php www.mediawijzer.net 17.Kinderen en internetrisico’s eu Kids Online onderzoek onder 9-16-jarige EU kids online NL.pdf internetgebruikers in Nederland Nathalie Sonck Jos de Haan Sociaal en Cultureel Planbureau Den Haag, oktober 2011

18. Vives http://www.vives.nl/

Links: http://www.cultuurcoach.org/page.php?id=1 http://www.cultuurcoordinator.nl/nieuws/cultuureducatie-de-prestatiebox http://www.centrumjong.nl//cms/bestanden/jong/mediaokt2010.pdf www.liesbethhop.nl www.mediarakkers.nl www.nomc.nl www.medialiteracynetwork.org www.wifigeneration.org www.media-coach.eu www.mediasmartworld.coml http://www.hjk-online.nl/hjk/home/ http://mijnkindonline.nl/ http://www.ouders.nl/ www.jeeigendatabaas.nl en www.wifiwijs.nl) Voor jouw ouders en school, als ze bijvoorbeeld een ouderavond willen over veilig internet www.kinderconsument.nl Voor jouw school, vol gratis lessen over kinderen en mediawijsheid www.mediarakkers.nl De Nationale Academie Voor Media & Maatschappij, mediawijsheid voor professionals (oftewel trainingen voor jouw juf of meester!) www.mediaenmaatschappij.nl Nationale Opleiding MediaCoach www.nomc.nl


Webwinkel vol boeken, posters etc. over veilig internetten www.kinderconsument.nl/winkel Boek over kinderen op het mobiele internet www.wifigeneratie.nl ICT beleid. schooljaar 2012-2013 Vaardig met ICT Over de inzet van internet en digitale communicatiemiddelen, het maken van websites, het gebruiken van online arrangeertools en tips om ict middelen effectief in te zetten. http://www.leraar24.nl/dossier/2965 http://www.mediawijsheid.nl/doorlopende-leerlijn/ http://www.digitalepioniers.nl/footage/kennisbank/notitie_mediawijsheid.pdf http://leerlijnmediawijsheid.nl/ http://diplomaveiliginternet.kennisnet.nl/links http://meestersipke.nl/ http://www.prodocent.nl/mediawijsheid/ http://wikikids.wiki.kennisnet.nl/Hoofdpagina http://www.socialevraagstukken.nl/site/category/participatie-hoe-doe-je-dat/ \ http://www.scp.nl/Onderwerpen/J_t_m_O/Media http://www.scp.nl/Onderwerpen/A_t_m_I/ICT

Nr. 52 Oriëntatie op jezelf en de wereld: Leerlingen leren over kenmerkende aspecten van de volgende tijdvlakken: televisie en computer Nr. 55 Kunstzinnige oriëntatie: Leerlingen leren op eigen werk en dat van anderen te reflecteren. Voor een volledig overzicht van de kerndoelen zie: http://zoeken.kennisnet.nl/? query=kerndoelen Hieronder handige weblinks: www.mediaenmaatschappij.nl Opleidingsinstituut van Kinderconsument & Media Rakkers t.b.v. mediawijsheid voor professionals. Verschillende dag(deel)trainingen. www.kinderconsument.nl Stichting de Kinderconsument komt op voor kinderen in het multi media tijdperk. Informatie en voorlichting voor ouders, onderwijsprofessionals en jeugd. O.a. ouderavonden en lesmateriaal. Allerlei producten vindt u op www.mediawijsheidwinkel.nl www.mediarakkers.nl Stichting Media Rakkers geeft voorlichting over jeugd, mediawijsheid, commercie. Informatie en voorlichting voor ouders, onderwijsprofessionals en jeugd. O.a. ouderavonden en lesmateriaal. www.nomc.nl Website van de Nationale Opleiding MediaCoach, geïnitieerd door Kinderconsument en Media Rakkers. Informatie en aanmeldingen. Op deze site is tevens het aparte inlogdeel te vinden voor studenten en gecertificeerde Nationale MediaCoaches van de NOMC. www.mediawijzer.net Mediawijzer.net is de landelijke mediawijsheid-organisatie waar ook de NOMC bij betrokken is. Hier vind je allerlei actuele en praktische informatie over mediawijsheidactiviteiten. www.mediawijsheidwinkel.nl


Producten en projecten namens NOMC, zo ook het congres en terugkomdagen, en de betrokken organisaties. www.medialiteracynetwork.org Website van het internationale Media Literacy Network, van de bij NOMC betrokken organisaties. www.wifiwijs.nl en www.jeeigendatabaas.nl De speciale Nationale MediaCoach projecten WifiWijs en Databaas www.mediawijsheidkaart.nl Overzicht van allerlei diensten en producten voor o.a. onderwijs en bibliotheek/mediatheek t.b.v. mediawijsheid.


TV, computers, games, mobiele telefoons, computers, zijn niet meer weg te denken uit het dagelijkse leven. Ze spelen een grote en belangrijke rol, be誰nvloeden mensen voortdurend met zowel positieve als negatieve effecten. In alle vormen van media komt gevraagd en ongevraagd, bewust en onbewust, gemanipuleerde, spontane, maar ook goed doordachte informatie op ons af.


Werknemers zijn persoonlijk verantwoordelijk voor de inhoud die ze, voor zover dat niet tot hun functie behoort, publiceren op blogs, wiki´s, fora en andere media die gebaseerd zijn op user-generated content. Zij zijn zich ervan bewust dat wat zij publiceren voor langere tijd openbaar zal worden, met gevolgen voor hun privacy.

ouderavond  
ouderavond  

ouderavond

Advertisement